Beskrivelse af opgave, Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001a Store dele af kommunes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er styret af lovgivning. Der ud over har kommunen indgået aftaler med Region Hovedstaden og Kommunernes Kontaktråd på Byrådsniveau, som vurderes til at være lige så bindende som lovgivningen. Sundhedsloven Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140) Hvori det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. Sundhedsaftalerne (Region Hovedstaden) Sundhedsaftaler er aftaler om samarbejdet mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner vedrørende: Indlæggelses og udskrivningsforløb, Træningsområdet, Behandlingsredskaber og hjælpemidler, Forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse, Indsatsen for mennesker med sindslidelser, Opfølgning på utilsigtede hændelser. Aftalerne er obligatoriske. Fælles kommunale rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR) Kortlægning og implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkerne, Implementering af forløbsprogrammer for KOL. Diabetes, demens og kræft i 2013, Alle kommuner skal have taget stilling til implementering af forløbsprogrammer for hjertekar i Finansaftale om bloktilskud til kræftrehabilitering I forbindelse med Finanslovsaf5talen i 2011 blev der afsat 40 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for kræftrehabilitering og palliation. 80 % af de afsatte midler gives til kommunerne som bloktilskud. Helsingør Kommune modtager ca kr. i bloktilskud årligt til denne opgave. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget 410 Årsværk, andre

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001b En mindre del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er fastlagt ud fra egne styringsredskaber, faglige vurderinger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL. Disse indsatser er ikke lovpligtige og dermed mindre bindende og kan derfor påvirkes. Implementering af Sundhedspolitikken. Kommunes nye sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør er godkendt i Byrådet d. 29. april Sundhedspolitikken indeholder følgende 3 overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social lighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikkens fokusområder og målsætninger understøttes af årlige handlingsplaner/konkrete indsatser fra alle relevante centre. Diverse nationale og lokale kampagner: Vi cykler til arbejde, Kondom kampagnen, Helsingør Messen, Mens Health Week, Tværkommunal alkohol kampagne og Sunde dage. Patientuddannelse for kroniske syge borgere Kurserne: LÆR AT LEVE med kronisk sygdom, LÆR AT TACKLE kroniske smerter, LÆR AT TACKLE angst og depression. Kursuslokaler i Strandgade Anvendes i forbindelse med følgende sundhedstilbud til borgerne: Rygestopkurser, LÆR AT LEVE kurser, Forløbsprogrammer, Livsstil for familier. Sundhedsambassadørerne Uddannelse og fastholdelse af Sundhedsambassadørerne (frivillige borgere der arbejder med at formidle sundhed til beboerne i boligområderne). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Påvirkes de indsatser der er beskrevet i ring 2, kan konsekvensen være at Job og Arbejdsmarked kan opleve stigende udgifter, i form af flere og længerevarende sygedagpengemodtagere. Da der primært er fokus på Social ulighed i sundhed og kronisk sygdom, vil en nedjustering af disse indsatser ligeledes risikere i generelt øgede udgifter i forbindelse med ledighed, livsstilssygdomme og kronisk sygdom. Indsatser beskrevet i ring 2 udspringer primært fra Sundhedsloven (nævnt i ring 1), men da sundhedsloven er en rammelov indikerer den ikke i hvor stort et omfang, at kommunerne er forpligtiget til at lave sundhedsfremmende og forbyggende indsatser. Det er således op til den enkelte kommune at lægge niveauet. eget 410 Årsværk, andre

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Kommunale Idrætsfaciliter 01a Kommunen er ikke forpligtet til at drive og eje idrætsfaciliteter/haller, men kan i princippet leje sig ind i selvejende eller privatejede idrætsfaciliteter. Budgetposten herunder dækker driftsudgifter til kommunale Idrætsfaciliteter så som Helsingørhallerne, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør Svømmehal og alle udendørsanlæg. Det anses ikke for realistisk, at kunne udbyde ejerskab og drift af kommunale faciliteter inden for en kort tidshorisont, hvorfor budgetposten i 2015 fastholdes i ring 1. Et fravalg på længere sigt skønnes ikke at reducere udgifterne væsentligt, da kommunen skal dække foreningernes leje af faciliteterne. En leje, der forventes at være væsentlige højere end kommunens nettoudgifter i dag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Kommunale Idrætsfaciliter Kommunen er ikke forpligtet til selv at drive de udendørs idrætsanlæg/baner/de grønne idrætsarealer. 01b En væsentlig del af vedligeholdelsen Speciel vedligeholdelse af Helsingør Kommunes grønne idrætsarealer har allerede i en del år været udliciteret. En udlicitering af den resterende del af vedligeholdelsen, der udføres af Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, vurderes ikke til kunne nedbringe udgiften væsentligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Selvejende Idrætsfaciliter 02 De selvejende idrætshallers drift finansieres gennem forskellige tilskudsmodeller næsten 100 % af Helsingør Kommune. Hallerne er de facto at betragte som kommunale haller. Budgetposten herunder dækker et fast driftstilskud fra Helsingør kommune samt indtægter finansieret af det lovpligtige lokaletilskud på 65 %, det supplerende lokaletilskud på 35 % for foreningernes medlemmer under 25 år samt det supplerende lokaletilskud for foreningernes medlemmer over 25 år. Et fravalg af driftstilskuddene bortset fra det lovpligtige tilskud på 65 % vil medføre en skævvridning for brugere af selvejende haller i forhold til foreninger, der bruger kommunale haller. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Foreninger, der benytter selvejende haller vil derfor få påført udgifter for den andel af aktivitetstimer, som benyttes af foreningens medlemmer over 25 år. Nedenstående eksempel viser konsekvensen/ændringen for en forening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a 205 kr. Nuværende praksis Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: Supplerende Lokaletilskud kr. Foreningens udgift: 0 kr. Konsekvens/ændring Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: kr. Foreningens udgift: kr. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget undersøger p.t., om der vil være mulighed for at tilbyde de selvejende haller fælles drift med Helsingør Idrætspark, herunder eventuelt en kommunal overtagelse af fondenes bygninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Rideskoler + Kajak De kommunale rideskolers drift er stort set finansieret 100% gennem forskellige tilskudsmodeller fra Helsingør Kommune. 03 De anførte udgifter herunder på ca kr. dækker primært indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Såfremt kommunens tilskud til rideskolerne skulle ophøre, og disse må lukke, vil rideklubberne skulle have dækket deres lejeudgifter hos andre private, eller klubberne skal opføre egne ridehaller. En sådan ændring af forholdene for rideklubberne vurderes ikke at kunne reducere kommunens udgifter til klubberne alene af den grund, at et lokaletilskud på bare de lovpligtige 65% vil være højere end de anførte udgifter herunder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Eliteidræt 04a Som en del af kommunens samlede talentstrategi indenfor idrætsområdet (Helsingør Talent og Elite), yder Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget et driftstilskud til Den Kommunale Idrætslinje (79 klassetrin) beliggende på Snekkersten Skole, afdeling Smakkevej ( kr.), samt Helsingør Elite Idrætsakademi ( kr.). Endvidere ydes tilskud til talentudvikling i klubregi (øvrige idrætsgrene) i samarbejde med Helsingør Talent og Elite ( kr.). Fortsat støtte til talentudvikling i klubregi er et led i kommunens værditilbud vedrørende unikke idræts og fritidstilbud og udgør samtidig fundamentet for de børn og unge, som vil kombinere skolegang og idræt på højt niveau. Helsingør Eliteidræts Akademi ligger i naturlig forlængelse af Idrætslinjen og fælles for begge tilbud er, at der for skoleåret 2014/15 er optaget elever på begge institutioner ligesom der er indgået aftaler med idrætsklubber om talentudviklingsforløb i klubregi (ex. Den lyseblå tråd Helsingør Håndbold Klub) Det vil derfor ikke være muligt, at fravælge tilskuddet for Som en del af budgettet til eliteidræt og talentudvikling er der ligeledes indgået 4 årig samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Helsingør ( pr. år) og det vil derfor ikke være muligt at ophæve samarbejdsaftalen i budgetperioden Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Idrætslinjens samlede budget udgør ca. 1.3 mio. kr. hvor kr. finansieres via Børne ungeudvalgets budget. Et fravalg af Idræts og Sundhedsudvalgets driftstilskud vil medføre, at Børne og Ungeudvalget ikke kan fortsætte med tilbuddet om at kombinere skolegang med idræt på højt niveau. Endvidere vil grundlaget for Helsingør Eliteidræts Akademi ikke være til stede, da mange udøvere rekrutteres fra Idrætslinjen. eget Årsværk, andre

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Eliteidræt 04b indsatser og projekter, som er i overensstemmelse med kommunens vision og strategier indenfor idræt, sundhed og børne og ungeindsatser. I budgetperioden er der ikke indgået nye partnerskabsaftaler med eliteklubber indenfor håndbold og tennis og kan i princippet fravælges eller benyttes til at finansiere andre eller nye tiltage indenfor eliteidræt og talentudvikling. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Arrangementer 05 Budgetposten dækker udvalgets bl.a. udgifter til Sportsgallafest, hvor Idrætsudøvere og frivillige ledere fejres for deres indsats og arbejde med at skabe idrætstilbud til kommunens børn og unge. Området dækker ligeledes støtte til større og mindre begivenheder som for eksempel Post Danmark Rundt, fodboldstævnet Kronborg Cup, international Triatlon stævne Go Epic Kronborg, m.v. Alle arrangementer er en del af kommunens værditilbud, hvor årlige begivenheder og events er med til at definere kommunen indenfor idrætskulturelle oplevelser. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Fælles formål 06a Fælles formål er budgetmæssigt tilknyttet den folkeoplysende voksenundervisning og dækker udgifter til mellemkommunal refusion i forbindelse med undervisningen. Jf. Folkeoplysningslovens 43 er deltagelse i folkeoplysende virksomhed ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted og en kommune kan kræve godtgørelse for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen. Helsingør Kommunes nettoudgifter (difference mellem udgifter og indtægter) til mellem kommunal refusion udgør ca. 0,3 mio. kr. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Fælles formål Budgetposten dækker udgifterne til en Fritidslederfest i stil med Idrættens Sportsgalla. 06b Et fravalg vil betyde, at Idræts og Sundhedsudvalget ikke kan fejre og anerkende de frivillige ledere indenfor fritidsområdet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Voksen undervisning 07 Den folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling, skal jf. folkeoplysningslovens 8 have kommunalt grundtilskud til aflønning af lærere og ledere. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Aktivitetsområdet 08 Jf. folkeoplysningslovens 15 har kommunen pligt til at yde et aktivitetstilskud til foreningers medlemmer under 25 år. Foreningerne skal være godkendt efter folkeoplysningens 1 og 14. I loven er det ikke angivet, hvad aktiviteter dækker og der er heller ikke fastlagt en bestemt sats. Der kan indenfor budgetposten fastlægges forskellige satser alt efter indhold og funktion. Helsingør Kommune har faslagt en ramme på ca. 3,5 mio. kr. som fordeles som medlems/deltagertilskud, administrationstilskud, uddannelsestilskud til frivillige ledere, tilskud til stævner og lejre m.v. Et fravalg af mulighed for aktivitetstilskud vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Lokaletilskud 09a Af folkeoplysningslovens 25 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % i tilskud. Konsekvensen ved nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Nuværende tilskud = kr. tilskud efter ændring = kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter selvejende haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke de selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere, som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. eget Årsværk, andre

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Lokaletilskud 09b Budgetposten svarer til 35 % af lokaletilskudspuljen for foreningernes medlemmer under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % lokaletilskud til foreningernes udgifter for den andel af medlemmer som er under 25 år. Et fravalg af de 35 % og dermed en nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Nuværende tilskud = kr. tilskud efter ændring = kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter kommunens haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. eget Årsværk, andre

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 10a Jf. folkeoplysningslovens 6 har kommunen pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler til både folkeoplysende foreninger og ikkeorganiserede grupper. Byrådet har efter indstilling fra Forenings og Fritidsudvalget fastlagt et beløb der i 2015 er på 0,2 mio.kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 10b Budgetposten relaterer til kommunens sommerferieaktiviteter for børn og unge og dækker foreningernes udgifter i forbindelse etablering af aktiviteter i sommerferieperioden samt udgifter til fremstilling af elektronisk katalog med beskrivelse af samtlige aktiviteter. Et fravalg af serviceniveauet vil betyde, at mange børn og unge ikke for mulighed for en aktiv sommerferie. Endvidere er sommerferieaktiviteterne stærkt medvirkende til at mange børn får kendskab til en aktiv fritid og oftest fortsætter som aktive medlemmer i de foreninger, der er repræsenteret i sommerferiekataloget. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Færre idræts og fritidsaktive børn kan medføre udgifter i forhold til den forebyggende sundhed. eget Årsværk, andre

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Supplerende lokaletilskud 075 Idræt 11 I 1983 indførte Helsingør Kommune et Gratisprincip indenfor idrætsområdet ud fra en intention om, at skabe lighed idrætsforeningerne imellem uagtet om foreningen benyttede kommunale lokaler, herunder udendørs idrætsanlæg eller selvejende/fondsejet sportshaller. Dette indebar, at idrætsforeninger, der hidtil havde dyrket deres idræt i en selvejende sportshal eller private idrætsanlæg ikke længere skulle betale for haltimer for medlemmer over 25 år i lighed med de idrætsforeninger, som dyrkede deres idræt i kommunale gymnastiksale og skolehaller vederlagsfrit (lovkrav). Indførelsen af Gratisprincippet blev udgiftsneutralt for kommunen, idet merudgiften blev finansieret ved en tilsvarende reduktion i puljen til aktivitets og medlemstilskud. Det supplerende lokaltilskud udgør en væsentlig andel af såvel kommunale som selvejende idrætshallers indtægtsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil betyde, at foreninger, der dyrker deres aktiviteter i en selvejende idrætshal (Hornbækhallen, Nordkysthallen og Espergærdehallen) selv skal betale for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Som eksempel vil en badmintonforening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a kr. 205 blive påført en udgift på kr , hvor den i dag er kr. 0. En konsekvens heraf kan medføre frafald i antal af foreningens medlemstal. Det vil betyde færre aktivitetstimer og som afledt heraf faldende indtægter for den selvejende hal, hvilket vil have en indflydelse på hallens driftsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil ikke have økonomisk konsekvens for foreninger, som dyrker idræt i de to kommunale haller (Helsingørhallerne og Snekkerstenhallen), da kommunale lokaler og haller skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven. De kommunale hallers driftsbudget er opbygget efter samme model som de selvejende haller med et udgifts og indtægtsbudget. I modsætning til de selvejende haller, kan de kommunale haller jf. lovgivningen ikke opkræve foreningerne for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Det betyder, at de kommunale haller med den eventuelle besparelse og derved manglende indtægt ikke vil kunne skabe balance i driftsbudgettet. Det skønnes, at der for de kommunale idrætshallers vedkommende, således vil mangle ca kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Et fravalg af det supplerende lokaletilskud og dermed Gratisprincippet kan betyde medlemsfrafald i idrætsforeningerne og dermed reducere borgernes fremtidige i idrætsdeltagelse. Der er ingen bevis for, at de borgere som fravælger idræt i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger en alternativ idrætsdeltagelse og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. eget Årsværk, andre

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Folkeoplysningsudvalg 12 Jf. Folkeoplysningslovens 35 skal kommunen oprette et udvalg med repræsentanter fra det folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning. et skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, som for eksempel politikker, budget samt regler for anvisning af lokaler og fordeling af tilskud. Sundhed, Idræt og Fritidsudvalgets har udmøntet ovennævnte lovgivningsmæssige forhold ved at nedsætte et idræts og Fritidsforum samt et Idrætsråd. Budgetposten dækker møder og konferencer afholdt eller iværksat af de to brugerudvalg. Et fravalg vil svække brugerinddragelse og dermed ikke være i overensstemmelse med lovgvningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eget Årsværk, andre

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat Idrætsrådet Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet,

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne (396.000 kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner (475.000 kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg (85.000 kr.)...2 K04. Biblioteket

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere