REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Seniorrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Information fra Folkeuniversitetet Kursus og Fritidspolitik Brugerundersøgelse af madservice Lån af kommunale og selvejede lokaler Kvalitetsstandarder - Madservice Årlig beretning på magtanvendelsesområdet Seniorrådsvalg Orientering fra formanden Anmeldte tilsyn på kommunens og selvejende plejecentre Evt

3 Seniorrådet, Side 1 1. Godkendelse af dagsorden oc / Godkendelse af dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat oc / Godkendelse af referat fra 26. marts Godkendt. 3. Information fra Folkeuniversitetet oc / Information fra Folkeuniversitetet i Haderslev Kommune. Blev udsat til næste møde. Det var ikke annonceret over for forsamlingen, at det ikke var udsendt. 4. Kursus og Fritidspolitik oc / 09/5868

4 Seniorrådet, Side 2 Kursus og Fritidspolitik Var ikke anmeldt at det ikke var udsendt. Blev taget af bordet til næste møde. 5. Brugerundersøgelse af madservice DIHEBU / 07/2270 Et af Voksenudvalgets årsmål 2008 var at der skulle gennemføres en brugerundersøgelse i Madservice. Brugerundersøgelsen skal indkredse tilfredsheden blandt de hjemmeboende såvel som beboere på institutioner. Der er i alt ca brugere af Madservice Haderslev. Undersøgelsen blev begrænset til kølemad, da det er politisk besluttet, at alle hoved- og biretter fremover produceres i centralkøkkenet som kølet produktion. Opgaven med at gennemføre undersøgelsen blev placeret i Madservice og udført i samarbejde med Udviklingsafdelingen (Intern Service). Undersøgelsesmetoden fremgår af bilag. Der er spurgt til madens smag, udseende, portionsstørrelse, pris, indflydelse på menuvalg, tilberedning og levering. Hovedkonklusionen er, at 86 til 94 % af brugerne er tilfredse med madens smag, udseende, mængde og levering. På de øvrige spørgsmål er der forholdsvis mange der ikke har svaret eller taget stilling til spørgsmålet, hvorfor tilfredshedsprocenterne er misvisende. Men ikke uventet er tilfredsheden med prisen ikke så stor. Undersøgelsen er den første i fast årlig eller 2- årlig brugerundersøgelse, med henblik på at nå målet om at blive Danmarks bedste madservice. Den skal også danne grundlag for en harmoniseret kvalitetsstandard for madservice i Haderslev Kommune. Procedure Brugerundersøgelse sendes til høring i Handicapråd og Seniorråd. Tovholder/informationsansvarlig

5 Seniorrådet, Side 3 Stabs- og Administrationschef Teis Melcher Bilag Brugerundersøgelse - Sammenfatning til Voksenservice, finpudset (708408) Indstilling Voksenservice indstiller, at brugerundersøgelsen drøftes og sendes til høring i Handicapråd og Seniorråd. Beslutning i Voksenudvalget den Drøftet. Umiddelbart anbefaler Voksenudvalget, at råkost kan vælges som biret. Brugerundersøgelsen sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Solveig Gajda og Leif Petersen. Suppleanter Kristian Nissen og Anne Leth deltog i stedet. Udvalget har noteret sig brugernes generelle tilfredshed med maden. Seniorrådet kan anbefale, at der kan vælges råkost som biret. 6. Lån af kommunale og selvejede lokaler DITMKI / 08/27430 Haderslev Kommune udlåner i dag egne lokaler til en række foreninger og andre brugere. Derudover findes i kommunen en lang række lokaler i selvejende institutioner, der ligeledes udlånes til foreninger og andre brugere. Udlånet sker i dag på uens vilkår for brugerne afhængig af hvilke lokaler, der lånes/lejes. Hvor der skal betales for at benytte lokaler ét

6 Seniorrådet, Side 4 sted, er det gratis et andet. Forskellen opleves typisk mellem selvejende institutioner og kommunale lokaler. Men også blandt og indenfor serviceområderne, er der i dag stor forskel på vilkår (se bilag). Dette skaber uklarhed og bliver opfattet som en forfordeling af visse foreninger og brugere frem for andre, ofte afklaret ud fra den geografiske placering af lokalet, frem for formålet med at benytte lokalet. Derfor er der behov for klare retningslinjer og en harmonisering for anvisning af kommunale lokaler i Haderslev Kommune, der også bør gælde de selvejende institutioner. Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven (se bilag), som er hjemhørende i Haderslev Kommune, kan i dag vederlagsfrit benytte kommunale lokaler, dog med undtagelse af større stævner og ved overnatning. For øvrige brugere kan der opkræves en betaling fastsat efter takstbladet. Særligt de brugere, der ikke hører hjemme under Folkeoplysningsloven (se bilag), oplever uens vilkår ved brug af kommunale lokaler. Der med dagsordnen vedlagt et udkast til hvordan "Retningslinjer for anvisning af Kommunale Lokaler i Haderslev Kommune", kunne se ud (se bilag). Disse retningslinier, takster og oversigt over lokaler bør være let tilgængelige for borgerne. Det kunne foregå via de enkelte institutioners hjemmeside eller som Erhvervs- og Kulturservice oprettede i 2008, for at give borgerne én (online)indgang til kommunale lokaler. Ved at harmonisere reglerne for udlån af lokaler vil Haderslev Kommune kunne give foreninger og andre brugere ensartede vilkår, uanset hvor i kommunen de er hjemhørende. Økonomiske forhold En reduktion i antallet af betalende brugere vil betyde en indtægtsnedgang for de institutioner, der i dag mod betaling udlåner kommunale lokaler. En friholdelse af betaling vil betyde en besparelse for de kommunale institutioner, der i dag mod betaling benytter sig af andre kommunale lokaler. Der kan eventuelt blive tale om en merudgift til aflønning af personale for åbne/lukke funktion i de berørte institutioner.

7 Seniorrådet, Side 5 Procedure Fremsendes til høring i Udvalget for Voksenservice, Udvalget for Børn & Familie og Udvalget for Erhverv & Kultur. De enkelte udvalg videresender selv materialet til høring hos berørte parter i det enkelte serviceområde Høringsperioden er fra den 24. marts til den 14. maj 2009, og høringssvar sendes til Erhverv & Kulturservice. Derefter behandles sagen på Udvalget for Erhverv & Kulturs møde den 25. maj 2009 Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange/ Erhvervs & Kulturservice Bilag Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i Haderslev Kommune (652598) Oversigt over lokaleudlån og vilkår (652591) Folkeoplysningslovens 4 (702802) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslag til fælles retningslinjer godkendes, og at forslaget til fælles retningslinjer for udlån af kommunale lokaler sendes i høring i Voksenudvalget, Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen, Finn Lykkeskov Godkendt som indstillet, idet forslaget tillige sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller. Voksenudvalget anerkender at der skal være fælles regler. Udvalget anbefaler, at der ved tildeling af aktivitetsmidler ( 79 i Serviceloven) og frivillighedsmidler ( 118 i serviceloven), tages hensyn til de sociale foreninger, der evt. kommer i klemme.

8 Seniorrådet, Side 6 Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Folkeoplysningsudvalget afventer udvalgets egen arbejdsgruppes rapport, og fremsender efterfølgende høringssvar. Bent Steenberg Olsen ønskede tilføjet til materialet side 2, punkt 3 sidste linie: "Lejebeløbet opkræves af den kommunale/den selvejende institution og indtægtsføres..." Seniorrådet går ind for at der laves fælles regler. Rådet går ind for, at der er fælles regler, som kan bringe niveauet op på samme niveau, som for de, der er stillet bedre, for så vidt de kan få den samme mulighed som for nuværende. 7. Kvalitetsstandarder - Madservice DITEME / 07/16382 I forlængelse af harmoniseringen af madservice til kommunens borgere forelægges kvalitetsstandarder for Madservice til drøftelse forud for høring i Seniorråd og Handicapråd. Juridiske aspekter I henhold til serviceloven skal kommunen udarbejde kvalitetsstandarder for kommunens serviceydelser til praktisk bistand, som madservice hører under. Procedure Kvalitetsstandarderne høres i Seniorråd og Handicapråd inden udvalgets endelige indstilling til Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og Administrationschef Teis Melcher Bilag Kvalitetsstandard - Madservice - Borgere i eget hjem (721541) Bilag til Kvalitetsstandard - Madservice - Borger i eget hjem. (721655) Kvalitetsstandard - Madservice - Handicap- og plejecenterbeboere (721666)

9 Seniorrådet, Side 7 Bilag til Kvalitetsstandard - Madservice - Handicap- og plejecenterbeboere. (721693) Indstilling Voksenservice indstiller, at kvalitetsstandarderne drøftes bl.a. med udgangspunkt i brugerundersøgelsen. at forslag til kvalitetsstandarder sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd forud for udvalgets endelige indstilling til Byrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Drøftet. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Solveig Gajda og Leif Petersen. Suppleanter Kristian Nissen og Anne Leth deltog i stedet. Handicaprådet bemærker sig, at der bør ske et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Madservice med henblik på at udnytte de faglige kompentencer bedre. Der anbefales, at der søges ansat en diætist tidligere end om 2 år. At de private leverandører er velkomne At de enkelte institutioner og plejecentre er individuelle. 8. Årlig beretning på magtanvendelsesområdet 2008 DIMECH / 09/11087 Afgørelseskompetencen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til i Lov om Social Service ligger i Voksenservice hos Visitation og Tilsyn. Visitation og Tilsyn har det overordnede ansvar for at følge udviklingen i anvendelsen af magt, samt forelægge en årlig beretning herom for

10 Seniorrådet, Side 8 Voksenudvalget. Der er godkendt og indført nye retningslinjer i 2008 og disse blev præsenteret ved en temadag den 6. november 2008 for relevante ledere i Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice. Magtanvendelsesudvalget i Voksenservice har i 2008 i alt behandlet 53 sager vedrørende anvendelse af magt. Der er 16 aktive sager, som er startet op i henholdsvis 2004 og Der er behandlet 37 ansøgninger i De er som følger: Der var 6 sager vedrørende etablering af alarm- og pejlesystem i henhold til 125 i Lov om Social Service. Derudover var der 17 sager vedrørende akut fastholdelse som indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret i henhold til 126, stk. 1 i Lov om Social Service. 8 sager var vedrørende etablering af fastholdelse i hygiejnesituationer i henhold til 126, stk. 2 i Lov om Social Service. Der var 1 sag vedrørende tilbageførsel til bolig i henhold til 127 i Lov om Social Service. 5 sager var vedrørende etablering af beskyttelsesmidler i henhold til 128 i Lov om Social Service med anvendelse af bløde seler/bælter. Der er iværksat eller bedt at få iværksat handleplan i henhold til 136, stk. 2 og 141 stk. 2 og 3 i Lov om Social Service på alle sager. I forhold til antallet af sager i 2007 ses der en stigning i antallet af magtanvendelser. Specielt er antallet af de akutte magtanvendelser jf. SEL 126, 1 steget meget. Dette kan dog med stor sandsynlighed tilskrives, at der er kommet mere fokus på området. Derudover har der været et fald i sager vedrørende fastholdelse af hygiejnesituationer jf. 126, stk. 2 samt vedrørende beskyttelsesmidler jf I 2009 er implementering af retningslinjerne kommet godt i gang. Materialet sikrer løbende fokus på magtanvendelsesområdet. Der vil fremover fortsat være fokus på viden og undervisning samt implementering i hele organisationen. Styregruppen er i princippet nedlagt men overgår til at være følgegruppe, som vil mødes 2 gange årligt og holde fast i og følge udviklingen. Tværfagligt Forum for Forebyggelse og Håndtering af Magtanvendelse

11 Seniorrådet, Side 9 har holdt det første møde, som var overvældende godt besøgt. Forummet skal som udgangspunkt holde møde 3-5 gange årligt, hvor der kan rejses problemstillinger, gives sparring og sættes fokus på emneområder mm. Procedure Beretningen skal til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen Indstilling Voksenservice indstiller, at beretningen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Solveig Gajda og Leif Petersen. Suppleanter Kristian Nissen og Anne Leth deltog i stedet. Beretningen taget til efterretning. Styregruppen er i princippet nedlagt men overgår til at være følgegruppe, som vil mødes 2 gange årligt og holde fast i og følge udviklingen. Ellers fint. 9. Seniorrådsvalg oc / 09/5868 Hvem stiller op til næste Seniorrådsvalg? Hvem melder tilbage? Har de et godt forslag til afholdelse af et møde?

12 Seniorrådet, Side 10 Svend Boysen, Helge T. Jacobsen, Alice Lundtofte, Aksel Hansen, Erik Nielsen, Ingelise Vilsen. Resten overvejer deres stilling. 10. Orientering fra formanden oc / 09/5868 Orientering fra formanden. Orienteringen er klar til mødet. Skrivelsen fra Statsforvaltningen fra den 12. juli 2007 skal ikke få os til at give op, da det er en skrivelse, der er 21 måneder gammel. Der er kommet et nyt blad fra Sammenslutningen af Ældreråd. Det fordeles til alle. Der er kursus om EDB, den 3. juni 2009, kl. 9 i Lufthavnens lokaler, Lilholtvej 8, 6500 Vojens. Afsluttes kl. 12 med en let frokost. Der var møde i Vojens den 7. april Det skulle give svar på vor betrængte økonomi, men det ville de ikke høre på. De ville kun snakke om det, der var foregået forud for vedtagelsen og at vi havde fået hvad vi skulle have og at vi ikke kunne få mere. Vi fik kun det samme som der var tildelt Klagerådet. Vi kunne sende de bilag ind, der viste, at vi havde fået for lidt udbetalt i Det gør vi så. Så var der problemerne med posten, der ikke kunne komme ud. Der mangler porto. Det ville blive givet, men ikke som særskilt bevilling. Den ville blive givet som særlig bevilling, da der ikke kunne trækkes penge i det kommunale system. Tilsvarende ville der blive givet papir og andre kontorartikler.

13 Seniorrådet, Side Anmeldte tilsyn på kommunens og selvejende plejecentre DIATCH / 09/11946 BDO Kommunernes Revision har i december måned 2008 gennemført ordinært tilsyn på alle kommunens plejecentre samt de 2 selvejende institutioner Sillerup Plejekolegium og Sommersted Plejehjem. Alle tilsyn har indeholdt følgende: Rundgang på plejecentrets fællesarealer med centerlederen Dialogmøde med repræsentanter for beboere, pårørende, medarbejdere samt centerleder Dialogproces med medarbejderrepræsentanter og centerleder. På den baggrund har konsulentfirmaet udarbejdet tilsynsrapporter for plejecentrene. De enkelte tilsynsrapporter vedlægges som bilag. Rapporterne indeholder en beskrivelse af, hvorvidt beboerne får den hjælp, som de har krav på og hvorvidt kvaliteten er i overensstemmelse med det serviceniveau og det værdigrundlag, som Byrådet har besluttet. Derudover belyser tilsynet beboernes faktisk oplevede kvalitet, herunder oplevelsen af medinddragelse og fleksibilitet. Derudover afdækker tilsynet plejehjemmets styrker og udviklingspotentialer. Nedenfor er der foretaget en sammenskrivning af de gennemgående kvalitetsområder og udviklingsområder for alle plejecentre. Endvidere beskrives de initiativer som er taget på plejecentrene med baggrund i rapporterne. Kvalitetsområder Beboerne Beboerne giver udtryk for, at de er glade for deres boliger og de faciliteter der er på centrene. Derudover er der tilfredshed med udendørsarealer. På Kong Frederik den IX s Plejecenter har beboerne oplevet lidt utryghed omkring ombygningen. Beboerne giver udtryk for at der er god trivsel og er tilfredse med plejen og omsorgen. Beboerne oplever, at der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer og at der er mulighed for at bibeholde hidtidige netværk. Beboerne oplever, at der hersker en god atmosfære. Beboerne giver udtryk for, at det er trygt at være på

14 Seniorrådet, Side 12 plejecentrene. Beboerne giver udtryk for, at de har medindflydelse. Pårørende De pårørende giver udtryk for, at personalet er behjælpelige og deres pårørende modtager den hjælp, der er behov for. Der gives udtryk for, at samarbejdet mellem beboerne, pårørende og personalet er godt. De pårørende oplever en god og respektfuld omgangstone Pårørende giver udtryk for, at de oplever at de bliver inddraget, får relevante informationer og at der er lydhørhed overfor ønsker. De pårørende føler sig velkommen. Fagligt Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling kompetenceudvikling på såvel arbejdspladsen som eksterne kurser, uddannelser etc. Der gives udtryk for, at der er et godt arbejdsklima. Der arbejdes med begreber som fleksibilitet, respekt og selvbestemmelse. Der er kendskab til de forskellige instrukser og procedurer og der arbejdes løbende med at opdatere. Der er dialog omkring magtanvendelse. Udviklingsområder Fagligt Personalet skal arbejde med at skabe mere bevidsthed og opmærksomhed på egne styrker. Der skal skabes større bevidsthed om fagligheden. Der skal sættes fokus på kompetenceudvikling, herunder hvordan og i hvilke situationer kompetenceudviklingen foregår. Der fortsat arbejdes med dialogen omkring magtanvendelse og at der arbejdes med bevidstgørelse om alternativer til magtanvendelse. Initiativer Der arbejdes på alle centre med faglighed og opmærksomhed på egne

15 Seniorrådet, Side 13 styrker på personalemøder. Supervision og sparring indgår som udgangspunkt som et fast punkt på møderne Med baggrund i konkrete situationer drøftes den faglige tilgang og gennem sparring i medarbejdergruppen skabes opmærksomhed på kompetenceudvikling og opmærksomhed på egne og gruppens styrker. Der er i Voksenservice nedsat en styregruppe med det formål, at sætte særlig fokus på magtanvendelse. Der er udarbejdet informationsmateriale til ledere og medarbejdere og skemamateriale omkring magtanvendelse. For at magtanvendelse hele tiden er i fokus, afholdes derudover 4 årlige møder i Tværfagligt Forum for Magtanvendelse. Retningslinier og procedurer vedrørende magtanvendelse drøftes på personalemøderne og der sættes fokus på at finde alternativer til magtanvendelse. Juridiske aspekter Kommunens tilsynsforpligtigelse er beskrevet i Lov om Social Service i lovens 151. Kommunen skal hvert år gennemføre et anmeldt og et uanmeldt tilsyn. Procedure De enkelte tilsynsrapport sendes til bruger- pårørenderådet for det enkelte plejecenter. Alle tilsynsrapporter høres i Seniorrådet og forelægges Voksenudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Andrea Terp Christensen Bilag Tilsynsrapport.Anmeldt.KongFrederikIX (745490) Tilsynsrapport anmeldt tilsyn.humletoften plejecenter 2008.doc (745495) Tilsynsrapport anmeldt tilsyn.højmarken plejecenter 2008.doc (745497) Tilsynsrapport anmeldt tilsyn.kildebakken plejecenter 2008.doc (745500) Tilsynsrapport anmeldt tilsyn.sillerup plejecenter 2008.doc (745501) Tilsynsrapport anmeldt tilsyn.øsby plejecenter 2008.doc (745503) Tilsynsrapport.Anmeldt.BregnbjerglundenPoulsbjerg Plejecenter.2008.doc (745505) Tilsynsrapport.Anmeldt.Engparken.2008.doc (745507) Tilsynsrapport.Anmeldt.Hiort Lorenzen Plejecenter.2008.doc (745510)

16 Seniorrådet, Side 14 Tilsynsrapport.Anmeldt.Sommersted Plejehjem.2008.doc (745515) Indstilling Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporterne drøftes. Hvad er dette, det er jo behandlet i december Det er fremsendt til Haderslev Kommune i december Og det sendes først til behandling i Seniororådet den 28. april Det fremgår af de fremsendte data og vurderingsgrundlag, - at det fremstår som om at beboernes hviletid ikke respekteres, - at det fremstår som om at beboerne ikke fik den aktivitet, de skulle have, - at træningen ikke kunne observeres. Der var 10 steder, hvor træningen ikke kunne observeres. Der var 3 steder, hvor plejecentret er positivt. Det skyldes formentlig at centret har fået besøg, hvor der er hvilet. Det var de bemærkninger, som denne gennemgang gav anledning til. 12. Evt. oc / Eventuelt - herunder næste møde, den 28. maj 2009, kl på Kildebakken. Det blev besluttet, at afholde det næste møde på Kildebakken. Det blev besluttet at afholde møde med de 4 fra Ældremobiliseringen samme sted, forud for mødet i Seniorrådet.

17 Seniorrådet, Side 15

18 Seniorrådet, Side 16 Underskriftsside Ove Christiansen Svend Boysen Aksel Hansen Waltraut Jacobsen Alice Lundtofte Erik Nielsen Ingelise Vilsen Ingeborg Martinsson Lorens Frederiksen Jørgen Hasberg Helge Jakobsen Vagn Børsen Mattson Svend Aage Nygaard

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere