Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø."

Transkript

1 Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden John Nielsen bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsorden. Dagsorden: 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Ringvejens renovering. Omfang og pris forelægges. Finansiering skal drøftes og godkendes. 5. Bestyrelsens forslag til budget. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: A. Flemming Dahl ( ønsker ikke genvalg) B. Jørgen Gram Hansen ( villig til genvalg) C. Horst Dehnbostel (villig til genvalg) D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (pt. Gunnar Brodersen, Carsten Roos) E. Valg af revisor, Olaf Peter Christensen (ønsker ikke genvalg) F. Valg af revisorsuppleant, (pt. Hans Chr. Lassen) 8. Indkomne forslag (ingen). 9. Eventuelt. Ad1: Hans Schmidt blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad2: John Nielsen fremlagde herefter på bestyrelsens vegne beretningen for det forgangne år: BESTYRELSENS BERETNING 2015 Siden sidste generalforsamling har foreningen som nogen måske har bemærket skiftet formand. Da idet den tidligere formand ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, måtte der jo nødtvunget findes en afløser, og da alle andre poster var besat måtte jeg jo tage til takke med formandsposten med den konsekvens at I skal trækkes med at høre mig fremlægge bestyrelsens beretning dette år. Jeg vil indledningsvis takke den øvrige bestyrelse for at have gjort et godt stykke arbejde i det forløbne år. En særlig tak vil jeg rette til Flemming vores udmærkede kasserer, ikke fordi han går af, for ved den slags lejligheder skal man jo sige noget pænt, men fordi han absolut har gjort sig fortjent til et gevaldigt skulderklap på vej ud af døren, og jeg skal på egne og den øvrige bestyrelses vegne endnu engang dybt beklage beslutningen og især de familiemæssige og helbredsmæssige årsager, som har bevirket Flemmings beslutning om at stoppe. Vi vil ønske dig og familien alt godt fremover og overrække dig en beskeden tak for dit store arbejde, men jeg vil henstille, at du venter med at drikke den før generalforsamlingen er slut. Vi skulle gerne have et lige så sobert budget og regnskabsforelæggelse som tidligere år. Ligeledes retter jeg en stor tak til vores udmærkede revisor gennem mange år, Olaf Christensen, der føler at der skal yngre kræfter til, men i en forening af sommerhusejere vokser unge medlemmer jo ikke på træerne. En stor tak

2 til Olaf Christensen og god vind fremover. Da han ikke er til stede i dag har Flemming lovet at overbringe denne (Vin) lille men velmente tak fra foreningens medlemmer. Da vi står overfor en lang beretning vil jeg tillade mig at starte med det kedelige og statistiske. Der er siden sidst foretaget 13 ejerskifter. Der er afholdt 4 ORDINÆRE bestyrelsesmøder, (SAMT 1 MØDE FORUD FOR GENERAL-FORSAMLINGEN) som alle er rundet af med bemærkningen at mødet er afholdt i god ro og orden, og sluttede kl. xxxx. Når jeg fremhæver dette er for at forsamlingen skal vide, at beslutningerne er truffet i enighed og uden afstemning eller mindretalsudtalelser. På sidste generalforsamling blev der orienteret om og foreslået en række ting a) Indhegning af et område mellem Bolilmark og Vestkystvejen med henblik på bl.a. afgræsning. Indhegningen blev foretaget uden at foreningen derved var involveret. Så dette blot til orientering. b) Jeg citerer Så er kommunen kommet med et nyt udspil omkring affaldsplanen , der går ud på, at de nedgravede affaldsløsninger skal opgraderes til også at omfatte enheder til dagrenovation, hvilket de begrunder med, at køre- og adgangsvejene i sommerhusområderne ikke er egnet til tung trafik. I første omgang drejer det sig om Kongsmark, Småfolkevej og Ivigtut, men at det er deres hensigt, at det skal udvides til hele sommerhusområdet på Rømø. Dette vil vi på det kraftigste protestere imod, idet vi så vil se affald ligge og flyde på de forskellige sommerhusgrunde. Jeg kan ikke forestille mig, at sommerhusgæsterne vil gå den lange vej med deres affald, inden de rejser. Hvilket også udlejningsbureauerne er enige i. Vi vil derfor tage en alvorlig snak med kommunen, når det kommer så vidt. Og måske burde vi med henblik på kommunens del og hersk metode tage kontakt til øvrige sommerhus grundejerforeninger på øen for at forebygge gennemførelse af forringelser i et område for derefter at bruge dette som begrundelse for de samme forringelser i det næste område. Vi har intet hørt siden, men denne sag og en række andre sager, som, jeg efterfølgende vil omtale, bevirker at vi som sommerhusejere måske bør overveje om vort forhold til Tønder kommune skal gives en mere slagkraftig drejning. Bænken ved Lakolk stien repareret, og den lovede renovering / udskiftning af postkasser er foretaget. I den anledning skal jeg tillade mig at citere fra vores hjemmeside: Husk lige at få låst jeres postkasser, så det ser ordentligt og ryddeligt ud i postkassehuset. Eftersom foreningen ikke har nøgler til postkasserne, er det hidtil blevet praktiseret, at grundejeren selv sørger for reparation af låse og udskiftning af låse evt. passende til sommerhuset. Af den grund har vi jo ikke mulighed for at låse de nu åbne postkasser efter udskiftning. I må gerne skifte lås til eget system, hvis det ønskes. Endelig bør vel nævnes, at vi har fået beskåret træer og buske som var begyndt at rage ud over veje og stier og derfor var generende. For så vidt angår denne aktivitet er det en stor service Hans P Schmidt yder foreningen og den enkelte grundejer, idet vi stedse bør være klar over, at beskæring af træer og buske med rod på den enkeltes grund ikke er foreningens opgave og ansvar. Det udmærkede arbejde Hans har stået for, siger vi ikke alene som forening, men også som enkeltpersoner tak for. Hjertestarter etableret med GPS og tilmelding alle relevante steder samt med besked til udlejningsbureauerne. En telefonliste efterlystes, og da jeg tidligere har set foreningen drøfte nabohjælp kombinerede jeg disse to ting og startede en forespørgsel på dette. Før etableringen af en egentlig nabohjælp skal politiet naturligvis kobles på, men denne del bliver ikke iværksat før der er positive tilbagemeldinger fra minimum 70 %. Imidlertid er de tilladelser jeg har modtaget til videregivelse af kontaktoplysninger allerede i brug jfr. dette eksempel. Hej John Nielsen Jeg er ejer af grunden XXXX og har tilmeldt mig til nabohjælp.

3 Jeg er ikke klar over, hvordan det skal fungere, men jeg vil meget gerne i kontakt med min nabo på XXXX, det drejer sig om et træ, der er faldet om ved stormen sidste år, som ligger ind over min grund. Da jeg er bosiddende i YYYY og ikke er lige om hjørnet, ville det for mig være smart, hvis jeg før et besøg på Rømø kan komme i kontakt med naboen. På forhånd tak for din hjælp. Mit svar var: Nabohjælpen er ikke startet endnu, da jeg foreløbig kun har 50 positive tilbagemeldinger 2 negative. Omkring 190 mangler endnu at svare. Men det forholder sig sådan, at XXXX hat sagt ja til at jeg må videregive deres tlf. nr. og mailadresse, så vi kan jo sige, at nabohjælpen hermed er startet på XXXvej. Held og lykke. Venlig hilsen John Nielsen Returmeldingen var: Tak for hjælpen. Nabohjælpen fungerer perfekt, det er et godt tiltag I har gjort. Vi har fået fjernet vort træ, og lært hinanden at kende. Denne mailveksling lader mig fortsat tro, at der er behov for at vi kan kontakte hinanden, og en telefon- og mailliste vil derfor i det forløbne år blive distribueret til alle, som har givet tilladelse til at dette må ske. Men den egentlige kriminalitetsforebyggende skiltning og markering skal der være stor opbakning til, da det er forbundet med en del udgifter til skilte og mærkater. Vi er i bestyrelsen lidt lunkne overfor den kriminalpræventive effekt, så måske skal vi bare skrue ned for blusset og nøjes med at formidle det igangværende som NABOKONTAKT, MEN VIDEREGIVELSE AF TLF. OG MAILOPLYSNINGER KRÆVER STADIG DEN ENKELTES TILLADELSE. ALLE ER INFORMERET. 1) VIA MAIL. 2) RESTERENDE VIA POSTKASSERNE 3) DEREFTER VIA INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN, så nogle har fået opfordringen mindst 2 gange udover at tilmeldingsblanketten ligger på foreningens hjemmeside. STOFA OG SE har foretaget etablering af fiberbredbånd i vort område, hvilket foreningen fra flere sider er blevet opfordret til at understøtte, og dette har vi gjort i den udstrækning det er os muligt, men en egentlig afleveringsforretning har vi ikke afholdt, da vi blev opfordret hertil på en dato og et klokkeslæt, hvor ingen af bestyrelsens medlemmer var i stand til at møde. 20 maj kl. 10. Vi afholder nu afleveringsforretning d. 17. juni, hvor det ville være dejligt, hvis evt. reklamationer er tilgået bestyrelsens eller bare formanden inden den dag, så vi kan få rettet fejlene hurtigt, men STOFA HAR 5 ÅRS GARANTI HOS ENTREPRENØREN, SÅ SKULLE FEJL OPDAGES EFTERFØLGENDE VIL DE OGSÅ BLIVE RETTET. Sidste år opfordrede formanden på ny folk til at fjerne kvasbunker og hjælpe med at rydde op, så vi undgår ekstrem brandfare og tilstopning af vore afvandingskanaler. Desværre talte han i nogen grad for døve ører, så vi efterfølgende har måttet skrue bissen på og true med at advisere brandtilsynet. Det er kedeligt, hvis det skal komme så vidt, for vi føler bestemt ikke at det er en bestyrelsesopgave at skulle være tilsynsmyndighed. Kommunens grenplads har døgnåben. Rimeligt nok, for vi betaler 1400 kr. til affaldsplads, så også her er der separat set tale om en overskudsforretning/ ekstra skat for kommunen Helt uden problemer er ordningen dog ikke, idet man kun må komme der med bil og trailer og ikke større køretøjer, ellers skal det køres til Skærbæk Men også her kan nabokontakt jo være en hjælp såfremt man i ens nærområde kan samarbejde om leje af en større bil, hvis en tur over dæmningen er at foretrække frem for en snes ture med traileren til Kongsmark.

4 Afvandingskanalerne har igen i år givet os problemer, idet stigende tilgroning omkring disse har vanskeliggjort rydningen af kanalerne, så vi har måttet foretage træfældning/ buskrydning og flisning af træer på en del grunde for at kunne få maskinerne til at operere i grøfterne. Dette kostede ekstra ikke budgetterede kroner her på det seneste. Vi bør nok i foreningen få lokaliseret, hvor problemerne opstår og så få lavet en aftale med lodsejerne de pågældende steder om vedligehold, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor problemerne viser sig at være større end nødvendigt. At vores entreprenør skal udsættes for grove verbale overfald fra lodsejere eller landmænd, hvis jorder afvandingskanalerne løber ud igennem, skal jeg på det skarpeste tage afstand fra, men alle stridigheder er dog bilagt som følge af hurtig indgriben fra Jørgen Grams side samt Tønder kommune, men noget lignende kan måske i fremtiden undgås, hvis vi var i stand til forud for oprensningen at kontakte de personer, der måtte blive berørt. ALTSÅ ENDNU ET ARGUMENT FOR FÆRDIGGØRELSEN AF KONTAKT- LISTEN. OG TILFØJE DENNE EN FORTEGNELSE OVER LODSEJERE GRÆNSENDE OP TIL BOLILMARK SAMT ANDRE, DER KAN KONTAKTES I FORBINDELSE MED PROBLEMER. Vort smertensbarn er og bliver Ringvejen, hvor der i årets løb er foretaget forskellige udbedringer, men de holder ikke i lang tid og en egentlig hovedreparation afventer behandling på denne generalforsamling. Et andet problem, som forhåbentlig snarest finder sin afklaring er den nødvendige oplagringsplads til det fyldmateriale, som hidtil har ligget ved de nu nybyggede arealer Ringvejen 133a og 133b. Skulle nogen være i besiddelse af ideer til etablering af en ny oplagsplads eller være villig til for en kortere eller længere tid at stille et areal til rådighed, hvor materialet kan oplagres og afhentes er vi særdeles lydhøre. Jeg vil som næstsidste punkt i denne beretning tage fat på forholdet til Tønder kommune. Jeg er fortørnet over, at man åbenbart her i området betragtes som leverandør af midler til kommune- kassen og samtidig forventes ikke at have krav på noget til gengæld. Jeg har i forbindelse med forespørgsel om yderligere dispensationer fra lokalplanen anført, at vi har en forventning om at Tønder kommune sørger for, at lokalplan 707 inkl. De dispensationer, som der enighed med foreningen om bliver overholdt, ligesom det må være kommunens opgave at tilse og påtale overtrædelse af øvrige regler for områdets benyttelse. Man henviser så fra kommunens side til, at vi gerne må påbegynde udarbejdelse af ny lokalplan. Jeg er rystet over at læse, at en kommunalbestyrelse kan beslutte en sådan omgang makværk. At udarbejde en lokalplan er og bliver en kommunal opgave, men smart nok, hvis man støder på en forening der er dum nok til at påtage sig opgaven og udgifterne, der skønnes at ligge på minimum kr. Hvad kommunen her gør, er ikke alene efter min opfattelse en fejl og en ulovlighed, det er meget værre: det er en dumhed, og jeg har udbedt mig dokumentation for det lovmedholdelige i det kommunen har gjort i den sag. En sådan kommer næppe, da den efter min bedste viden ikke kan findes. Jeg har derfor meddelt Tønder kommune, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt agter at udføre kommunens arbejde endsige betale for det. Ligeledes har jeg rettet henvendelse vedr. Ringvejen i håb om kommunal hjælp på den ene eller anden måde. I første omgang ved at bede dem optræde som entreprenør, da kommunalafregning af moms er lempeligere end for andre dødelige. Herved ville vi dog i det mindste kunne spare omkring kr., men intet konkret svar udover, at den er sendt videre og at man ville vende tilbage efter påske. Men man skrev godt nok ikke, hvilket år. Jeg skal kort anføre at jeg telefonisk på egne vegne og andres vegne har rette forespørgsler til Tønder forsyning vedrørende kloaktømning, hvor vi gang på gang må konstatere, at der sker en opfyldning, som der ikke gives en ordentlig forklaring på. Eksperter er vel enige om, at der skal være væske i tanken, men hvorfor fylde den op? Vær i øvrigt opmærksom på kloakdækslet. Der er stadig nogen der overser, at de betaler ekstra for kloaktømning når de har de game cementdæksler, og vær så opmærksom på, når I skifter til den billigere version, at selvom man ringer og meddeler, at dækslet er skiftet, er der ingen garanti for at det bliver registreret ved første opkald. Jeg taler af erfaring, men skal ikke trætte jer med den ordveksling, der fulgte i kølvandet herpå. I er velkomne til at spørge ind til den, hvis er meget nysgerrige. Vandmålerur skiftet uden at vi fik besked som grundejere. End ikke information om målerstanden på den nedtagne måler blev meddelt. Jeg har efterfølgende konstateret, at der opkræves afgift/leje for uret på nu 1047 kr. årligt, hvilket vist de færreste i foreningen har bemærket, og på den måde slipper man jo nemt fra en fortsat udplyndring af foreningens medlemmer.

5 Ejendomsskatterne d.v.s. grundskyld nærmer sig for området de 2,5 millioner. Det er dobbelt så meget som en renovering af Ringvejen koster, men ikke hvert år. Hvad yder Tønder kommune til gengæld i vort område? Stort set intet ud over at negligere henvendelser eller i bedste fald komme med undvigende ELLER afvisende svar. Lad mig derfor slutte med en opfordring til de tilstedeværende: så meget desto mere må vi selv gøre. Jeg skal derfor allerede nu bebude, at vi agter at afholde næste ordinære generalforsamling i forbindelse med en arbejdsdag, hvor vi giver bænke, posthus m.m. en smukkesering. Og for at give jer lejlighed til allerede nu at melde jer, er det jo nok rart at vide hvornår. Skal vi så ikke aftale at vi holder generalforsamlingen den 2. lørdag i juni ligesom i år, så kan I allerede nu krydse den af i kalenderen. Og dermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen med tak for jeres lydhørhed. På bestyrelsen vegne John Nielsen Efter gennemgangen af beretningen satte Hans Schmidt beretningen til diskussion. Beretningen blev taget til efterretning. Herefter gik ordet til Flemming Dahl for gennemgang af regnskab. Ad3 Regnskabet for 1. januar 2014 til 31. december 2014 blev fremlagt af kassereren Flemming Dahl. Indtægterne var i alt Udgifter var i alt Underskud var Egenkapitalen er herefter ,67 kr ,23 kr ,56 kr ,27 kr. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Ad4 Jørgen Gram Hansen fremlagde muligheder vedr. Ringvejens renovering med asfalt over en bredde på 4 eller 5 m. Der var indhentet 3 tilbud. Af disse valgte bestyrelsen det økonomisk mest fordelagtige, med en bredde på 5 m. Af tilbuddet fremgik det, at der også kommer asfalt fra Ringvejen til stikvejene på 1,5 m. Entreprenøren giver 5 års garanti. Flemming redegjorde herefter for finansiering. Økonomi: Asfaltering i en bredde på 5m Kr ,00 inkl. moms Kantforstærkning (nødvendig ) Kr ,00 inkl. moms TOTAL Kr ,00 inkl.moms Ved brug af delvis egenkapital, og optagelse af lån på kr med en rentesats på 5,95 p.a. (variabel rente) samt etableringsomkostning på 2 % + dokumentgebyr på kr koster optagelse af lån kr Hvilket betyder en udgift pr. kvartal ved en løbetid på 15 år på kr ,-. Ved en løbetid på 10 år, er beløbet pr. kvartal på kr ,-. Dette vil kræve en kontingentforhøjelse. Flemming gjort opmærksom på, at der ved brug af hele egenkapitalen ikke vil være penge nok til vedligeholdelse. (Grøfter, posthuset m.m.) Efter fremlæggelse af ovenstående gav Hans Schmidt ordet til formanden. John Nielsen spurgte generalforsamlingen om bestyrelsen fik bemyndigelse til at gå videre med etableringen samt finansieringen af Ringvejen. Dette blev gjort ved håndsoprækning. Begge punkter blev vedtaget uden modstemme. General-forsamlingen var enstemmig enig om kontantfinansiering. Også her var der ingen modstemme.

6 Hans Schmidt gav herefter ovenstående til diskussion. Henry Jensen mente at tilbuddet var billigt, idet et tidligere tilbud lød på ca. 3 millioner kroner. Der blev stillet spørgsmål om undergrunden på Ringvejen er god nok. Et andet spørgsmål var, hvorvidt en bredde på 4m ikke var billigere og at en bredde på 5m muligvis vil øge hastigheden på vejen. Der fremkom også et ønske om flere bump, således at hastigheden holdes ned. Der blev spurgt om kloakering efter vejen er lavet. Kan den nye vej holde til den tunge trafik (lastbiler, slamsuger m.m.) Hvad med forlængelse af garantien fra 5 til 10år? Lad os komme i gang. Vi bruger mange penge på nuværende vedligeholdelse. Hvad med at bruge halvdelen eller mindre af formuen blev der spurgt. Der blev sagt, at asfaltering er den rigtige løsning, evt. med striber, og 5 års garanti er i orden. Hajtænder/skiltning ved Ringvejens udmunding blev der spurgt til. Anmærkning fra sekretær. Der var flere spørgsmål/kommentar til Ad4 som af indhold var af samme karakter som ovenstående. Hans Schmidt gav bestyrelsen ordet til besvarelsen. Jørgen Gram Hansen og John Nielsen svarede skiftevis. Med hensyn til undergrunden, har entreprenøren forud for tilbudsafgivning besigtiget Ringvejen. Ligeledes er entreprenøren bekendt med trafikken på vejen. Der var ingen bemærkning til hertil. Da der er 5 års garanti, er det i den tid entreprenørens ansvar. Bestyrelsen vil dog spørge entreprenøren yderligere vedr. undergrunden. Jørgen undersøger en forlængelse af garantien til 10 år. Med hensyn til bredde af vejen, er prisforskellen ikke ret stor. Ligeledes vil flere bump øge prisen. Med hensyn til kloakering, er meldingen fra kommunen klar. Ingen kloakering i de næste mange år. Med hensyn til finansiering (mindre brug af egenkapital) går bestyrelsen videre med det. Hajtænder er en kommunal opgave. Skiltning skal godkendes af politiet. Bestyrelsen blev enstemmig bemyndig til at igangsætte projektet, med et efter egen skøn, forsvarlig brug af egenkapital og resten opkrævet som engangsbeløb hos grundejerne. Ad5 Budgettet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen, dog med forbehold. Forbeholdet skyldes Ringvejens renovering. Ad6 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslog en kontingentforhøjelse til Kr.450,00. Generalforsamlingen stemte for at bibeholde det nuværende beløb på Kr. 425,00. Ad7 Valg til bestyrelsen. Der var genvalg til bestyrelsen for en 2 års periode til Jørgen Gram Hansen og Horst Dehnbostel Flemming Dahl (modtager ikke genvalg) Olaf Peter Christensen (modtager ikke genvalg) Gunnar Brodersen og Hans Martin Rasmussen stillede op til valg som bestyrelsesmedlem. Der blev afholdt skriftlig afstemning af 30 stemmeberettige sommerhusejer. Henry Jensen og Niels Christiansen blev udpeget som stemmetællere. Resultat af optælling viste: 18 stemmer til Hans Martin Rasmussen, 12 stemmer til Gunnar Brodersen. Til nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Hans Martin Rasmussen, Kornvang 22, 6520 Toftlund, (Harevej 7) Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Gunnar Brodersen, Ringvejen 126, og Carsten Roos, Blåbærvej 8. Revisorsuppleant: Niels Christiansen Fyrvej 9, Spurvevej 10 Revisor blev Hans Chr. Lassen, Mågevej 3. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Flemming Dahl har at lovet at forsætte til og med næste kontingentopkrævning. Ad8 Indkomne forslag: Ingen

7 Ad9 Eventuel 1. Ringvejen er i meget dårlig stand (stikvej) 2. Renovationsbeholdernes mulige placering på enden af Ringvejen 3. Fælles legeplads til området 4. Ideer til placering af grusplads 5. Fiberplank, må det bruges? Kommunen har ikke givet tilbagemelding på dispensationsansøgninger. Formanden oplæste udkast til en protest til Tønder Kommune. 6. Grunde som støder op mod grøft, hører med til matriklen og er dermed egentlig husejernes ansvar at holde ved lige. Bestyrelsen forholder sig til ovennævnte og vil besvare alt så godt som mulig. Derefter afsluttende bemærkninger fra formanden, som bl.a. vil fortsætte korrespondancen med Tønder Kommune. Tak til dirigenten Hans Schmidt for styrelsen af generalforsamlingen, og en stor tak til de fremmødte for opbakning til bestyrelsens forslag vedr. renoveringen af Ringvejen.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere