Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø."

Transkript

1 Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden John Nielsen bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsorden. Dagsorden: 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Ringvejens renovering. Omfang og pris forelægges. Finansiering skal drøftes og godkendes. 5. Bestyrelsens forslag til budget. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: A. Flemming Dahl ( ønsker ikke genvalg) B. Jørgen Gram Hansen ( villig til genvalg) C. Horst Dehnbostel (villig til genvalg) D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (pt. Gunnar Brodersen, Carsten Roos) E. Valg af revisor, Olaf Peter Christensen (ønsker ikke genvalg) F. Valg af revisorsuppleant, (pt. Hans Chr. Lassen) 8. Indkomne forslag (ingen). 9. Eventuelt. Ad1: Hans Schmidt blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad2: John Nielsen fremlagde herefter på bestyrelsens vegne beretningen for det forgangne år: BESTYRELSENS BERETNING 2015 Siden sidste generalforsamling har foreningen som nogen måske har bemærket skiftet formand. Da idet den tidligere formand ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, måtte der jo nødtvunget findes en afløser, og da alle andre poster var besat måtte jeg jo tage til takke med formandsposten med den konsekvens at I skal trækkes med at høre mig fremlægge bestyrelsens beretning dette år. Jeg vil indledningsvis takke den øvrige bestyrelse for at have gjort et godt stykke arbejde i det forløbne år. En særlig tak vil jeg rette til Flemming vores udmærkede kasserer, ikke fordi han går af, for ved den slags lejligheder skal man jo sige noget pænt, men fordi han absolut har gjort sig fortjent til et gevaldigt skulderklap på vej ud af døren, og jeg skal på egne og den øvrige bestyrelses vegne endnu engang dybt beklage beslutningen og især de familiemæssige og helbredsmæssige årsager, som har bevirket Flemmings beslutning om at stoppe. Vi vil ønske dig og familien alt godt fremover og overrække dig en beskeden tak for dit store arbejde, men jeg vil henstille, at du venter med at drikke den før generalforsamlingen er slut. Vi skulle gerne have et lige så sobert budget og regnskabsforelæggelse som tidligere år. Ligeledes retter jeg en stor tak til vores udmærkede revisor gennem mange år, Olaf Christensen, der føler at der skal yngre kræfter til, men i en forening af sommerhusejere vokser unge medlemmer jo ikke på træerne. En stor tak

2 til Olaf Christensen og god vind fremover. Da han ikke er til stede i dag har Flemming lovet at overbringe denne (Vin) lille men velmente tak fra foreningens medlemmer. Da vi står overfor en lang beretning vil jeg tillade mig at starte med det kedelige og statistiske. Der er siden sidst foretaget 13 ejerskifter. Der er afholdt 4 ORDINÆRE bestyrelsesmøder, (SAMT 1 MØDE FORUD FOR GENERAL-FORSAMLINGEN) som alle er rundet af med bemærkningen at mødet er afholdt i god ro og orden, og sluttede kl. xxxx. Når jeg fremhæver dette er for at forsamlingen skal vide, at beslutningerne er truffet i enighed og uden afstemning eller mindretalsudtalelser. På sidste generalforsamling blev der orienteret om og foreslået en række ting a) Indhegning af et område mellem Bolilmark og Vestkystvejen med henblik på bl.a. afgræsning. Indhegningen blev foretaget uden at foreningen derved var involveret. Så dette blot til orientering. b) Jeg citerer Så er kommunen kommet med et nyt udspil omkring affaldsplanen , der går ud på, at de nedgravede affaldsløsninger skal opgraderes til også at omfatte enheder til dagrenovation, hvilket de begrunder med, at køre- og adgangsvejene i sommerhusområderne ikke er egnet til tung trafik. I første omgang drejer det sig om Kongsmark, Småfolkevej og Ivigtut, men at det er deres hensigt, at det skal udvides til hele sommerhusområdet på Rømø. Dette vil vi på det kraftigste protestere imod, idet vi så vil se affald ligge og flyde på de forskellige sommerhusgrunde. Jeg kan ikke forestille mig, at sommerhusgæsterne vil gå den lange vej med deres affald, inden de rejser. Hvilket også udlejningsbureauerne er enige i. Vi vil derfor tage en alvorlig snak med kommunen, når det kommer så vidt. Og måske burde vi med henblik på kommunens del og hersk metode tage kontakt til øvrige sommerhus grundejerforeninger på øen for at forebygge gennemførelse af forringelser i et område for derefter at bruge dette som begrundelse for de samme forringelser i det næste område. Vi har intet hørt siden, men denne sag og en række andre sager, som, jeg efterfølgende vil omtale, bevirker at vi som sommerhusejere måske bør overveje om vort forhold til Tønder kommune skal gives en mere slagkraftig drejning. Bænken ved Lakolk stien repareret, og den lovede renovering / udskiftning af postkasser er foretaget. I den anledning skal jeg tillade mig at citere fra vores hjemmeside: Husk lige at få låst jeres postkasser, så det ser ordentligt og ryddeligt ud i postkassehuset. Eftersom foreningen ikke har nøgler til postkasserne, er det hidtil blevet praktiseret, at grundejeren selv sørger for reparation af låse og udskiftning af låse evt. passende til sommerhuset. Af den grund har vi jo ikke mulighed for at låse de nu åbne postkasser efter udskiftning. I må gerne skifte lås til eget system, hvis det ønskes. Endelig bør vel nævnes, at vi har fået beskåret træer og buske som var begyndt at rage ud over veje og stier og derfor var generende. For så vidt angår denne aktivitet er det en stor service Hans P Schmidt yder foreningen og den enkelte grundejer, idet vi stedse bør være klar over, at beskæring af træer og buske med rod på den enkeltes grund ikke er foreningens opgave og ansvar. Det udmærkede arbejde Hans har stået for, siger vi ikke alene som forening, men også som enkeltpersoner tak for. Hjertestarter etableret med GPS og tilmelding alle relevante steder samt med besked til udlejningsbureauerne. En telefonliste efterlystes, og da jeg tidligere har set foreningen drøfte nabohjælp kombinerede jeg disse to ting og startede en forespørgsel på dette. Før etableringen af en egentlig nabohjælp skal politiet naturligvis kobles på, men denne del bliver ikke iværksat før der er positive tilbagemeldinger fra minimum 70 %. Imidlertid er de tilladelser jeg har modtaget til videregivelse af kontaktoplysninger allerede i brug jfr. dette eksempel. Hej John Nielsen Jeg er ejer af grunden XXXX og har tilmeldt mig til nabohjælp.

3 Jeg er ikke klar over, hvordan det skal fungere, men jeg vil meget gerne i kontakt med min nabo på XXXX, det drejer sig om et træ, der er faldet om ved stormen sidste år, som ligger ind over min grund. Da jeg er bosiddende i YYYY og ikke er lige om hjørnet, ville det for mig være smart, hvis jeg før et besøg på Rømø kan komme i kontakt med naboen. På forhånd tak for din hjælp. Mit svar var: Nabohjælpen er ikke startet endnu, da jeg foreløbig kun har 50 positive tilbagemeldinger 2 negative. Omkring 190 mangler endnu at svare. Men det forholder sig sådan, at XXXX hat sagt ja til at jeg må videregive deres tlf. nr. og mailadresse, så vi kan jo sige, at nabohjælpen hermed er startet på XXXvej. Held og lykke. Venlig hilsen John Nielsen Returmeldingen var: Tak for hjælpen. Nabohjælpen fungerer perfekt, det er et godt tiltag I har gjort. Vi har fået fjernet vort træ, og lært hinanden at kende. Denne mailveksling lader mig fortsat tro, at der er behov for at vi kan kontakte hinanden, og en telefon- og mailliste vil derfor i det forløbne år blive distribueret til alle, som har givet tilladelse til at dette må ske. Men den egentlige kriminalitetsforebyggende skiltning og markering skal der være stor opbakning til, da det er forbundet med en del udgifter til skilte og mærkater. Vi er i bestyrelsen lidt lunkne overfor den kriminalpræventive effekt, så måske skal vi bare skrue ned for blusset og nøjes med at formidle det igangværende som NABOKONTAKT, MEN VIDEREGIVELSE AF TLF. OG MAILOPLYSNINGER KRÆVER STADIG DEN ENKELTES TILLADELSE. ALLE ER INFORMERET. 1) VIA MAIL. 2) RESTERENDE VIA POSTKASSERNE 3) DEREFTER VIA INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN, så nogle har fået opfordringen mindst 2 gange udover at tilmeldingsblanketten ligger på foreningens hjemmeside. STOFA OG SE har foretaget etablering af fiberbredbånd i vort område, hvilket foreningen fra flere sider er blevet opfordret til at understøtte, og dette har vi gjort i den udstrækning det er os muligt, men en egentlig afleveringsforretning har vi ikke afholdt, da vi blev opfordret hertil på en dato og et klokkeslæt, hvor ingen af bestyrelsens medlemmer var i stand til at møde. 20 maj kl. 10. Vi afholder nu afleveringsforretning d. 17. juni, hvor det ville være dejligt, hvis evt. reklamationer er tilgået bestyrelsens eller bare formanden inden den dag, så vi kan få rettet fejlene hurtigt, men STOFA HAR 5 ÅRS GARANTI HOS ENTREPRENØREN, SÅ SKULLE FEJL OPDAGES EFTERFØLGENDE VIL DE OGSÅ BLIVE RETTET. Sidste år opfordrede formanden på ny folk til at fjerne kvasbunker og hjælpe med at rydde op, så vi undgår ekstrem brandfare og tilstopning af vore afvandingskanaler. Desværre talte han i nogen grad for døve ører, så vi efterfølgende har måttet skrue bissen på og true med at advisere brandtilsynet. Det er kedeligt, hvis det skal komme så vidt, for vi føler bestemt ikke at det er en bestyrelsesopgave at skulle være tilsynsmyndighed. Kommunens grenplads har døgnåben. Rimeligt nok, for vi betaler 1400 kr. til affaldsplads, så også her er der separat set tale om en overskudsforretning/ ekstra skat for kommunen Helt uden problemer er ordningen dog ikke, idet man kun må komme der med bil og trailer og ikke større køretøjer, ellers skal det køres til Skærbæk Men også her kan nabokontakt jo være en hjælp såfremt man i ens nærområde kan samarbejde om leje af en større bil, hvis en tur over dæmningen er at foretrække frem for en snes ture med traileren til Kongsmark.

4 Afvandingskanalerne har igen i år givet os problemer, idet stigende tilgroning omkring disse har vanskeliggjort rydningen af kanalerne, så vi har måttet foretage træfældning/ buskrydning og flisning af træer på en del grunde for at kunne få maskinerne til at operere i grøfterne. Dette kostede ekstra ikke budgetterede kroner her på det seneste. Vi bør nok i foreningen få lokaliseret, hvor problemerne opstår og så få lavet en aftale med lodsejerne de pågældende steder om vedligehold, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor problemerne viser sig at være større end nødvendigt. At vores entreprenør skal udsættes for grove verbale overfald fra lodsejere eller landmænd, hvis jorder afvandingskanalerne løber ud igennem, skal jeg på det skarpeste tage afstand fra, men alle stridigheder er dog bilagt som følge af hurtig indgriben fra Jørgen Grams side samt Tønder kommune, men noget lignende kan måske i fremtiden undgås, hvis vi var i stand til forud for oprensningen at kontakte de personer, der måtte blive berørt. ALTSÅ ENDNU ET ARGUMENT FOR FÆRDIGGØRELSEN AF KONTAKT- LISTEN. OG TILFØJE DENNE EN FORTEGNELSE OVER LODSEJERE GRÆNSENDE OP TIL BOLILMARK SAMT ANDRE, DER KAN KONTAKTES I FORBINDELSE MED PROBLEMER. Vort smertensbarn er og bliver Ringvejen, hvor der i årets løb er foretaget forskellige udbedringer, men de holder ikke i lang tid og en egentlig hovedreparation afventer behandling på denne generalforsamling. Et andet problem, som forhåbentlig snarest finder sin afklaring er den nødvendige oplagringsplads til det fyldmateriale, som hidtil har ligget ved de nu nybyggede arealer Ringvejen 133a og 133b. Skulle nogen være i besiddelse af ideer til etablering af en ny oplagsplads eller være villig til for en kortere eller længere tid at stille et areal til rådighed, hvor materialet kan oplagres og afhentes er vi særdeles lydhøre. Jeg vil som næstsidste punkt i denne beretning tage fat på forholdet til Tønder kommune. Jeg er fortørnet over, at man åbenbart her i området betragtes som leverandør af midler til kommune- kassen og samtidig forventes ikke at have krav på noget til gengæld. Jeg har i forbindelse med forespørgsel om yderligere dispensationer fra lokalplanen anført, at vi har en forventning om at Tønder kommune sørger for, at lokalplan 707 inkl. De dispensationer, som der enighed med foreningen om bliver overholdt, ligesom det må være kommunens opgave at tilse og påtale overtrædelse af øvrige regler for områdets benyttelse. Man henviser så fra kommunens side til, at vi gerne må påbegynde udarbejdelse af ny lokalplan. Jeg er rystet over at læse, at en kommunalbestyrelse kan beslutte en sådan omgang makværk. At udarbejde en lokalplan er og bliver en kommunal opgave, men smart nok, hvis man støder på en forening der er dum nok til at påtage sig opgaven og udgifterne, der skønnes at ligge på minimum kr. Hvad kommunen her gør, er ikke alene efter min opfattelse en fejl og en ulovlighed, det er meget værre: det er en dumhed, og jeg har udbedt mig dokumentation for det lovmedholdelige i det kommunen har gjort i den sag. En sådan kommer næppe, da den efter min bedste viden ikke kan findes. Jeg har derfor meddelt Tønder kommune, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt agter at udføre kommunens arbejde endsige betale for det. Ligeledes har jeg rettet henvendelse vedr. Ringvejen i håb om kommunal hjælp på den ene eller anden måde. I første omgang ved at bede dem optræde som entreprenør, da kommunalafregning af moms er lempeligere end for andre dødelige. Herved ville vi dog i det mindste kunne spare omkring kr., men intet konkret svar udover, at den er sendt videre og at man ville vende tilbage efter påske. Men man skrev godt nok ikke, hvilket år. Jeg skal kort anføre at jeg telefonisk på egne vegne og andres vegne har rette forespørgsler til Tønder forsyning vedrørende kloaktømning, hvor vi gang på gang må konstatere, at der sker en opfyldning, som der ikke gives en ordentlig forklaring på. Eksperter er vel enige om, at der skal være væske i tanken, men hvorfor fylde den op? Vær i øvrigt opmærksom på kloakdækslet. Der er stadig nogen der overser, at de betaler ekstra for kloaktømning når de har de game cementdæksler, og vær så opmærksom på, når I skifter til den billigere version, at selvom man ringer og meddeler, at dækslet er skiftet, er der ingen garanti for at det bliver registreret ved første opkald. Jeg taler af erfaring, men skal ikke trætte jer med den ordveksling, der fulgte i kølvandet herpå. I er velkomne til at spørge ind til den, hvis er meget nysgerrige. Vandmålerur skiftet uden at vi fik besked som grundejere. End ikke information om målerstanden på den nedtagne måler blev meddelt. Jeg har efterfølgende konstateret, at der opkræves afgift/leje for uret på nu 1047 kr. årligt, hvilket vist de færreste i foreningen har bemærket, og på den måde slipper man jo nemt fra en fortsat udplyndring af foreningens medlemmer.

5 Ejendomsskatterne d.v.s. grundskyld nærmer sig for området de 2,5 millioner. Det er dobbelt så meget som en renovering af Ringvejen koster, men ikke hvert år. Hvad yder Tønder kommune til gengæld i vort område? Stort set intet ud over at negligere henvendelser eller i bedste fald komme med undvigende ELLER afvisende svar. Lad mig derfor slutte med en opfordring til de tilstedeværende: så meget desto mere må vi selv gøre. Jeg skal derfor allerede nu bebude, at vi agter at afholde næste ordinære generalforsamling i forbindelse med en arbejdsdag, hvor vi giver bænke, posthus m.m. en smukkesering. Og for at give jer lejlighed til allerede nu at melde jer, er det jo nok rart at vide hvornår. Skal vi så ikke aftale at vi holder generalforsamlingen den 2. lørdag i juni ligesom i år, så kan I allerede nu krydse den af i kalenderen. Og dermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen med tak for jeres lydhørhed. På bestyrelsen vegne John Nielsen Efter gennemgangen af beretningen satte Hans Schmidt beretningen til diskussion. Beretningen blev taget til efterretning. Herefter gik ordet til Flemming Dahl for gennemgang af regnskab. Ad3 Regnskabet for 1. januar 2014 til 31. december 2014 blev fremlagt af kassereren Flemming Dahl. Indtægterne var i alt Udgifter var i alt Underskud var Egenkapitalen er herefter ,67 kr ,23 kr ,56 kr ,27 kr. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Ad4 Jørgen Gram Hansen fremlagde muligheder vedr. Ringvejens renovering med asfalt over en bredde på 4 eller 5 m. Der var indhentet 3 tilbud. Af disse valgte bestyrelsen det økonomisk mest fordelagtige, med en bredde på 5 m. Af tilbuddet fremgik det, at der også kommer asfalt fra Ringvejen til stikvejene på 1,5 m. Entreprenøren giver 5 års garanti. Flemming redegjorde herefter for finansiering. Økonomi: Asfaltering i en bredde på 5m Kr ,00 inkl. moms Kantforstærkning (nødvendig ) Kr ,00 inkl. moms TOTAL Kr ,00 inkl.moms Ved brug af delvis egenkapital, og optagelse af lån på kr med en rentesats på 5,95 p.a. (variabel rente) samt etableringsomkostning på 2 % + dokumentgebyr på kr koster optagelse af lån kr Hvilket betyder en udgift pr. kvartal ved en løbetid på 15 år på kr ,-. Ved en løbetid på 10 år, er beløbet pr. kvartal på kr ,-. Dette vil kræve en kontingentforhøjelse. Flemming gjort opmærksom på, at der ved brug af hele egenkapitalen ikke vil være penge nok til vedligeholdelse. (Grøfter, posthuset m.m.) Efter fremlæggelse af ovenstående gav Hans Schmidt ordet til formanden. John Nielsen spurgte generalforsamlingen om bestyrelsen fik bemyndigelse til at gå videre med etableringen samt finansieringen af Ringvejen. Dette blev gjort ved håndsoprækning. Begge punkter blev vedtaget uden modstemme. General-forsamlingen var enstemmig enig om kontantfinansiering. Også her var der ingen modstemme.

6 Hans Schmidt gav herefter ovenstående til diskussion. Henry Jensen mente at tilbuddet var billigt, idet et tidligere tilbud lød på ca. 3 millioner kroner. Der blev stillet spørgsmål om undergrunden på Ringvejen er god nok. Et andet spørgsmål var, hvorvidt en bredde på 4m ikke var billigere og at en bredde på 5m muligvis vil øge hastigheden på vejen. Der fremkom også et ønske om flere bump, således at hastigheden holdes ned. Der blev spurgt om kloakering efter vejen er lavet. Kan den nye vej holde til den tunge trafik (lastbiler, slamsuger m.m.) Hvad med forlængelse af garantien fra 5 til 10år? Lad os komme i gang. Vi bruger mange penge på nuværende vedligeholdelse. Hvad med at bruge halvdelen eller mindre af formuen blev der spurgt. Der blev sagt, at asfaltering er den rigtige løsning, evt. med striber, og 5 års garanti er i orden. Hajtænder/skiltning ved Ringvejens udmunding blev der spurgt til. Anmærkning fra sekretær. Der var flere spørgsmål/kommentar til Ad4 som af indhold var af samme karakter som ovenstående. Hans Schmidt gav bestyrelsen ordet til besvarelsen. Jørgen Gram Hansen og John Nielsen svarede skiftevis. Med hensyn til undergrunden, har entreprenøren forud for tilbudsafgivning besigtiget Ringvejen. Ligeledes er entreprenøren bekendt med trafikken på vejen. Der var ingen bemærkning til hertil. Da der er 5 års garanti, er det i den tid entreprenørens ansvar. Bestyrelsen vil dog spørge entreprenøren yderligere vedr. undergrunden. Jørgen undersøger en forlængelse af garantien til 10 år. Med hensyn til bredde af vejen, er prisforskellen ikke ret stor. Ligeledes vil flere bump øge prisen. Med hensyn til kloakering, er meldingen fra kommunen klar. Ingen kloakering i de næste mange år. Med hensyn til finansiering (mindre brug af egenkapital) går bestyrelsen videre med det. Hajtænder er en kommunal opgave. Skiltning skal godkendes af politiet. Bestyrelsen blev enstemmig bemyndig til at igangsætte projektet, med et efter egen skøn, forsvarlig brug af egenkapital og resten opkrævet som engangsbeløb hos grundejerne. Ad5 Budgettet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen, dog med forbehold. Forbeholdet skyldes Ringvejens renovering. Ad6 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslog en kontingentforhøjelse til Kr.450,00. Generalforsamlingen stemte for at bibeholde det nuværende beløb på Kr. 425,00. Ad7 Valg til bestyrelsen. Der var genvalg til bestyrelsen for en 2 års periode til Jørgen Gram Hansen og Horst Dehnbostel Flemming Dahl (modtager ikke genvalg) Olaf Peter Christensen (modtager ikke genvalg) Gunnar Brodersen og Hans Martin Rasmussen stillede op til valg som bestyrelsesmedlem. Der blev afholdt skriftlig afstemning af 30 stemmeberettige sommerhusejer. Henry Jensen og Niels Christiansen blev udpeget som stemmetællere. Resultat af optælling viste: 18 stemmer til Hans Martin Rasmussen, 12 stemmer til Gunnar Brodersen. Til nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Hans Martin Rasmussen, Kornvang 22, 6520 Toftlund, (Harevej 7) Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Gunnar Brodersen, Ringvejen 126, og Carsten Roos, Blåbærvej 8. Revisorsuppleant: Niels Christiansen Fyrvej 9, Spurvevej 10 Revisor blev Hans Chr. Lassen, Mågevej 3. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Flemming Dahl har at lovet at forsætte til og med næste kontingentopkrævning. Ad8 Indkomne forslag: Ingen

7 Ad9 Eventuel 1. Ringvejen er i meget dårlig stand (stikvej) 2. Renovationsbeholdernes mulige placering på enden af Ringvejen 3. Fælles legeplads til området 4. Ideer til placering af grusplads 5. Fiberplank, må det bruges? Kommunen har ikke givet tilbagemelding på dispensationsansøgninger. Formanden oplæste udkast til en protest til Tønder Kommune. 6. Grunde som støder op mod grøft, hører med til matriklen og er dermed egentlig husejernes ansvar at holde ved lige. Bestyrelsen forholder sig til ovennævnte og vil besvare alt så godt som mulig. Derefter afsluttende bemærkninger fra formanden, som bl.a. vil fortsætte korrespondancen med Tønder Kommune. Tak til dirigenten Hans Schmidt for styrelsen af generalforsamlingen, og en stor tak til de fremmødte for opbakning til bestyrelsens forslag vedr. renoveringen af Ringvejen.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere