Budgetaftale september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014"

Transkript

1 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til investeringer for mere end 280 mio. kr. over den fireårige budgetperiode samt kasseopbygning på knap 30 mio. kr. Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Der er brug for en robust økonomi og investeringer i at videreudvikle kommunen, så vi kan fastholde og tiltrække nye borgere, virksomheder og besøgende. Landets kommuner kan ikke forvente at få flere penge udefra de kommende år. Råderummet til at investere i udviklingen af Lejre Kommune skal derfor skabes af os selv og altså komme indefra. Det forudsætter, at Lejre Kommune effektiviserer sin løbende drift. Særligt i 2015 skal der ske en konsolidering af økonomien og af den økonomiske styring. Vi skal høste frugterne af Økonomiudvalgets beslutning i 2014 om en øget indsats omkring gennemsigtighed i, hvad vi bruger pengene til. I budget er der en forudsætning om, at der gennemføres effektiviseringer og besparelser for 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. fra 2017 og frem. Er 2015 så et spare-år? Nej, effektiviseringer for 11 mio. kr. svarer til mindre end 1 pct. af driftsbudgettet. Bag effektiviseringskravet ligger konkrete aktiviteter, som er forberedt af administrationen i løbet af foråret Nogen vil måske tænke, hvorfor Lejre Kommune ikke satser mere på vækst og branding - på at øge indtægterne frem for hele tiden at fokusere på omkostningerne? Svaret er, at det gør vi, og det skal vi. I bugettet er der forudsat en ambitiøs plan for realisering af boligudbygning og dermed befolkningsudvikling, i det vi kan kalde et højvækstscenario. Budgettet omfatter nye investeringer inden for bolig- og byudvikling, brandingprocessen LEJREforLIVET samt penge til at videreudvikle de gode resultater, som den økologiske omstilling har skabt. Også lokal erhvervsservice og udvikling af de nære kultur- og fritidstilbud er centrale temaer i budgettet. Den kommende nationalpark er naturligvis også et vigtigt skridt på vejen for videre udvikling af Lejre Kommune. Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land er sendt i høring. Sjælland er hermed tæt på at få sin første nationalpark midt i Lejre Kommunes natur og kultur. Der afsættes i bugettet midler til, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med erhvervs- og kulturliv kan støtte op om, at de nye synergier, som Nationalparken giver mulighed for, bliver til virkelighed. For erhverv, lodsejere og borgere i kommunen. Udviklingen af velfærdstilbud er en kerneopgave for kommunen, og det er her vi bruger langt de fleste af pengene: børnenes og de unges læring, familiernes mulighed for et godt liv i Lejre Kommune, også når den ene eller begge pendler til arbejde uden for kommunen, kommunens evne til at støtte borgere med særlige behov i alle aldre m.v. Vi skal udvikle velfærden ved at styrke samarbejdet med borgerne, både når det handler om etablering af en ny virksomhed, udarbejdelse af en jobplan eller bekymringen for et barn der mistrives. Lovgivningen sætter grænser for hvad vi kan nogle gange. Men andre gange er det os selv og Side 1 af 22

2 vores vanetænkning - både borgernes, medarbejdernes og politikernes - der sætter grænserne. Lad os afprøve nye grænser sammen. Budgettet for har samarbejde som omdrejningspunkt. Kommunalbestyrelsens visioner for kommunens udvikling forudsætter, at mange bidrager. Det er der allerede rigtig mange der gør - som frivillig på ældre- og flygtningeområdet, som besøgsven, som drivkraft i udvikling af sin by og som en god nabo. Og der er flere, der gerne vil. Det skal være nemt at bidrage og at komme i kontakt med den kommunale organisation, og vi skal lytte til borgerne. Lejre Kommune skal vende ulemper ved at være en lille kommune til fordele: korte beslutningsveje, mulighed for at kende hinanden og være i dialog. Og ikke mindst de muligheder der ligger i at aktivere alle gode kræfter i kommunen. Også de muligheder der ligger i tværkommunalt samarbejde og konkurrenceudsættelse, hvor andre løser opgaver på en bedre og billigere måde, end vi selv kan, indgår i den langsigtede strategi for Lejre Kommune. 2. Budget i hovedtal I Lejre Kommune bruger vi hvert år mere end 1,6 mia. kr. på at yde service til kommunens borgere, eksempelvis i form af folkeskoler, daginstitutioner, udgifter til kontanthjælp m.v. Det svarer til, at Lejre Kommune bruger 4,4 mio. kr. om dagen eller kr. pr. time. I budget er det som nævnt et hovedformål at sikre en konsolidering af kommunens budgetgrundlag. Dvs. retvisende budgetter og en sikker løbende styring af og opfølgning på kommunens økonomiske udvikling samt grundlag for at Kommunalbestyrelsen kan foretage de nødvendige investeringer i en langsigtet udvikling af Lejre Kommune. Til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og turister samt til gavn for fremtidige generationer. I tabel 1 herunder er de økonomiske aspekter af budget sammenfattet: (løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Optagne lån Balanceforskydninger Afdrag på Kommunens lån Udgifter i alt Budgetbalance Side 2 af 22

3 Som det fremgår af tabel 1, er der samlet set for hele budgetperioden et overskud på knap 30 mio. kr. samtidig med, at vi investerer i anlægsprojekter for mere end 280 mio. kr. i perioden. Som det ligeledes fremgår af tabel 1, er der i 2016 forudsat et merforbrug på godt 15 mio. kr., primært begrundet i ambitiøse anlægsinvesteringer. Det forventede merforbrug i 2016 skal dog ses i sammenhæng med forventningen om markante mindreforbrug i såvel 2017 og Der er herudover en række andre vigtige forudsætninger i budgettet: Der bliver gennemført en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem. Konsekvensen heraf er et mindre provenu på 4 mio. kr. årligt. Sammenholdt med skattesænkningen på ligeledes 0,1 pct. i 2014, vil der fra være sket en samlet skattenedsættelse på 0,2 pct., og udskrivningsprocenten vil i 2016 udgøre 25,2 pct. I budgettet er det forudsat, at Lejre Kommune får andel i den såkaldte tilskudsordning til kommuner, som nedsætter skatten, svarende til 50 procent af provenutabet i 2016 og 25 pct. i Grundskyldspromillen er uændret 28,23 og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Der er samlet set en forventning om at gennemføre anlægsinvesteringer for mere end 280 mio. kr. i den fireårige budgetperiode. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i Der er i den fireårige budgetperiode samlet set budgetlagt med en netto afvikling af kommunens gæld i størrelsesorden 60 mio. kr. Budgetaftalen fastholder som nævnt ovenfor tidligere års fornuftige anlægsniveau i alt mere end 280 mio. kr. over de næste fire år. Det er mange penge men ikke nok til at indfri borgernes ønsker og Kommunalbestyrelsens målsætning om store ambitioner for en lille kommune. Der sættes i budgetperioden derfor særligt ind på at rejse eksterne midler, som kan være med til at løfte bl.a. byudviklingen og udviklingen af idrætsanlæg. Du kan i bilag 2 læse om de konkrete anlægsinvesteringer der indgår i budgettet. 3. Effektivisering I sidste års budgetaftale fastlagde parterne et mål om at frigøre ressourcer gennem effektivisering i størrelsesorden 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I budget skærpes kravet yderligere, primært som følge af stigende udgiftsniveauer på nogle af de kommunale kerneområder. Budget hviler således på en forudsætning om, at der sker omkostningsreduktioner i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. fra 2017 og frem. En forudsætning der skal udmøntes i en række konkrete handlinger og tiltag, som vil blive gennemført over de næste år. De årlige aftaler om kommunernes økonomi, indgået mellem regeringen og KL, rummer ligeledes en række effektiviseringstiltag, som kræver lokalpolitisk handling. Konkret er der i 2015-aftalen forudsat to væsentlige effektiviseringstiltag, henholdsvis inden for beredskabsområdet og befordringsområdet. Samlet set skal vi i Lejre Kommune effektivisere for 1 mio. kr. indenfor de to områder, et krav der altså ligger ud over de 11 mio. kr. i Som nævnt i afsnit 2 svarer de samlede effektiviseringskrav i budget til knap 1 pct. af kommunens driftsudgifter. Effektiviseringen på beredskabs- og befordringsområdet skal ses i sammenhæng med, at 2015-aftalen indeholder et løft af indsatserne omkring et sammenhængende sundhedsvæsen. I Lejre-sammenhæng Side 3 af 22

4 bliver der afsat godt 1,7 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. bliver tilført fra statslig side, mens de frigjorte midler på de to områder skal finansiere den resterende del. Frem mod næste års budgetproces skal der arbejdes med en langsigtet effektiviseringsstrategi, der lægger sporene for de kommende års indsatser, eksempelvis i forhold til: nye måder at løse opgaver på i de borgernære områder, herunder ikke mindst fokus på partnerskaber med borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder etc. effektive og ubureaukratiske arbejdsprocesser, eksempelvis understøttet af øget digitalisering Optimering af kommunens indkøbsaftaler effektiv ejendomsdrift og kapacitetstilpasning i forhold til ændringer i befolkningssammensætning fokus på opnåede effekter af kommunens mange indsatser Et væsentligt element i at sikre en mere effektiv kommunal drift er en øget grad af konkurrenceudsættelse, hvor vi på nærmere bestemte områder undersøger sammenhængen mellem pris og kvalitet ved at indhente tilbud på opgaveløsninger fra såvel vores egen kommunale aktør som fra private aktører. Det forestående arbejde med en langsigtet effektiviseringsstrategi skal således også adressere dette element, herunder fastlægge en plan for arbejdet med konkurrenceudsættelse. Konkret stillingtagen til konkurrenceudsættelse af områder vil i alle tilfælde blive særskilt politisk behandlet. I denne budgetaftale er der ikke fastlagt en samlet forventning til effekterne af en langsigtet effektiviseringsstrategi. Det vil blive et tema i næste års aftale. Der er dog i budgettet indarbejdet en forudsætning om, at der som følge af øget fokus på effektiv ejendomsdrift kan opnås en omkostningsreduktion på 1 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2017 og frem. Du kan i bilag 3 læse om de konkrete effektiviseringer og besparelser der indgår i budgettet. 4. Fokus i femten og frem Budget bygger på tre pejlemærker, der skal gennemsyre tanke og handling de kommende år i alle dele af Lejre Kommunes virke: 1. Robust økonomi: Lejre Kommune skal have en sund og robust økonomi, hvor vi trods store demografiske ændringer skaber et voksende økonomisk råderum til at investere i udviklingen af vores kommune. En økonomisk politik, en langsigtet effektiviseringsstrategi, retvisende budgetter og en sikker økonomistyring skal skabe råderum og tryghed ved den økonomiske styring. Fokus i 2015 er på at konsolidere kommunens økonomi, så de gode økonomiske udsigter, der tegner sig for 2016 og frem, bliver til virkelighed. Økonomisk ansvarlighed er et fælles anliggende i hverdagen, der forpligter såvel ansatte som politikere og borgere i kommunen. 2. Bæredygtig vækst og udvikling: Lejre Kommune har mange kvaliteter: en smuk natur, rent drikkevand, kulturelle og historiske seværdigheder som tiltrækker mange besøgende hvert år, mange lokalsamfund og fællesskaber, nærhed til København og en god infrastruktur. Vi har også som en af de få kommuner uden for hovedstaden en nettotilvækst af indbyggere. Vi vil bevare alt dette og samtidig være et eksempel for omverden på, hvordan vækst og miljø er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger. Brandingstrategien LEJREforLIVET skal være løftestang til at synliggøre Lejre Kommunes særlige kvaliteter og skabe en fælles dagsorden for en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. Side 4 af 22

5 3. Velfærd og livskvalitet gennem dialog, indflydelse og fællesskaber: Vi vil udvikle vores kommune sammen med borgere og virksomheder og andre samarbejdspartnere - i eller uden for kommunen. Dét er en politisk ambition, som skal kunne ses i budgettet og mærkes i praksis i alle sammenhænge. Ambitionen forpligter alle parter, for indflydelse og ansvar går hånd i hånd, og det gode samarbejde forudsætter, at vi lytter til hinanden og indgår i dialog, også når det er svært. Nedenfor beskrives de politiske intentioner, mål, indsatser og penge, der indgår i budget Det er langt fra alle vigtige tiltag og aktiviteter der er beskrevet i teksten der er mange områder det ville være relevant at nævne eller gøre mere ud af: hjemme- og sygepleje, pædagogisk støtte til børn i dagtilbud og skole, beredskab, naturpleje, administrative medarbejdere der laver alt fra at forvalte tilskud til at skrive sager til politiske udvalg og mange andre aktivitetsområder. Der vil skulle arbejdes med udvikling og forbedring på alle områder også dem som ikke er nævnt eksplicit i budgetaftalen. Ældreområdet, med fokus på de aktive ældre, har heller ikke fået et selvstændigt afsnit i teksten. Dette skyldes primært, at der ikke er tale om ét bestemt initiativ på ældreområdet, men derimod om, at en række af de konkrete initiativer og politiske intentioner der kommer som følge af budgettet, også vil komme ældre borgere til gode. Tænkningen LejreforLivet handler jo netop om at skabe oplevede forbedringer for borgere i alle aldre hele livet. Og når vi eksempelvis forbedrer infrastrukturen, støtter op om udviklingen af livet i lokalsamfundene, bygger nye boligtyper eller forbedrer forholdene i idrætshallerne, så vil det jo også vedrøre mange ældre. Nogle ældre har særlige behov der skal imødekommes. Nedenfor kan du læse om: Dagtilbud Skoletilbud Børn og unge med særlige behov Sundhed, ældre og forebyggelse af sygdom Voksne borgere med særlige behov Byudvikling og boliger Kultur og fritid Beskæftigelse Klima, affald og grøn omstilling LEJREforLIVET Bedre vilkår for erhvervslivet Infrastruktur Kerneopgaver, ledelse, produktivitet og effektivitet Dagtilbud - Læring gennem leg Dagtilbud i Lejre Kommune (kommunale, selvejende, private) rummer knap børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddene skal gøre en god forskel for hvert eneste barn. For de mindste børn 0-6 år skal der være Side 5 af 22

6 et fælleskommunalt fokus på læring som en del af legen. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af sproget hos det enkelte barn, og netop sproget har stor betydning for udvikling af læse- og skrivefærdigheder og dermed det enkelte barns potentiale til at lære. Både forældre og professionelle må anspore barnet til leg og tage ansvar for at følge, udforske og udfordre børns kreativitet og nysgerrighed. Læring gennem leg skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis, og det skal være et emne i distriktssamarbejdet mellem skoler og børnehaver. Lejre Kommune har en unik natur den skal bruges aktivt i den pædagogiske praksis. Der er igangsat et naturpilotprojekt i Lejre Kommunes dagtilbud. Lokale ildsjæle og fagpersoner på tværs af den kommunale organisation har givet 26 pædagoger et kompetenceløft. Formålet har været at styrke pædagogernes indsigt i at bruge naturen som indgang til fælles oplevelser, indlæring og sociale fællesskaber. Pilotprojektet skal evalueres, med deltagelse af områdebestyrelserne og dagplejens bestyrelse, og herefter bredes ud. Pædagogisk uddannet personale i dagtilbud er en afgørende kvalitetsfaktor. Både international og dansk forskning peger på, at mere uddannelse med en pædagogisk orientering har positiv effekt på børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling (Børnehavens betydning for børns udvikling, forskningsrapport fra SFI, 2009). I budget er der sat midler af til kompetenceudvikling og efteruddannelse. I 2015 gøres der status på uddannelsesniveauet, og der lægges en langsigtet plan for efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale i kommunens institutioner og andre relevante enheder. Der er sat 1 mio. kr. årligt af til faglig opkvalificering fra 2016 og frem. Befolkningens sammensætning ændrer sig i disse år. Den mest markante ændring sker på børneområdet. Siden 2009 og frem til og med 2013 er antallet af 0-2-årige i Lejre kommune faldet med 25 pct. Faldet i 0-2- årige i Lejre Kommune vil slå hurtigt igennem i form af et fald i børnetallet i børnehaverne og senere i skolerne. Vi må indrette os på, at faldet kommer, også selv om vi arbejder målrettet gennem bl.a. by- og boligudvikling og gennem brandingprocessen LEJREforLIVET med at tiltrække flere børnefamilier. Den måde, vi indretter os på, skal under alle omstændigheder kunne rumme forskellige scenarier for, hvordan børnetallet udvikler sig, men der er ingen tvivl om, at der er behov for omstilling; i nogle områder mere end i andre. Faldet i børnetallet for de 3-5-årige betyder, at der på skoleområdet i 2024 forventeligt vil være 30 pct. færre elever, sammenlignet med Den indlysende konsekvens heraf er, at hvis ikke tilbuddene og kapaciteten tilpasses det faldende antal børn, vil prisen pr. barn, for et barn i dagtilbud og skole, vokse markant, og flere og flere af de penge, der er til rådighed, vil gå til tomme lokaler og halvfyldte klasseværelser. Samtidig vil der skulle flyttes flere og flere penge fra de større skoler og dagtilbud til de små. Under overskriften bæredygtige børnetilbud er der i budgetaftalen i alt afsat mere end 30 mio. kr. i til at understøtte de nødvendige omstillingsprocesser. Der skal blandt andet investeres i etablering af flere vuggestuepladser, og der skal ske en omstilling af dag- og skoletilbuddene til det lavere børne- og elevtal. Puljen til bæredygtige børnetilbud vil blive vurderet igen i forbindelse med budgetlægningen for Side 6 af 22

7 2016, når der foreligger nærmere planer. Potentielt vil puljen kunne øges med de indtægter, som kommunen får, når der sælges bygninger, som i dag anvendes til dag- og skoletilbud. Antallet af lukkedage samt institutionernes åbningstid er af stor betydning for børnefamiliens planlægning af hverdagen. Ikke mindst fordi en meget stor andel (omkring 70 pct.) af arbejdsstyrken pendler. I budget er der lagt op til at nedbringe antallet af lukkedage begyndende med to i Der er samlet set over den fireårige budgetperiode afsat 4 mio. kr. til formålet. Det vil være relevant at lave en behovsanalyse, for at slå fast, om forældrene foretrækker reduktion i antallet af lukkedage eller øget åbningstid. Analysen skal også give oplysninger om, hvilke lukkedage forældrene prioriterer at få fjernet, samt hvilket tidsrum (morgen eller eftermiddag), der prioriteres højest ved en eventuel udvidelse af åbningstiden. Endelig er der afsat penge i budgetforslaget til at udbrede kostpolitikken i Dagplejen. Den kommunale dagpleje er gået i front med at gøre Lejre Kommunes kostpolitik for de mindste børn til virkelighed og i budgetforslag er der afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at støtte op om indsatsen. Som et led i udviklingen af dagtilbud i Lejre Kommune gennemføres i 2015 en evaluering af dagtilbud, herunder en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre. Undersøgelsen skal vise, hvad forældre generelt er tilfredse og mindre tilfredse med og danne grundlag for dialog om forbedringsmuligheder i de enkelte børnehuse. Skoletilbud - Læring gennem nærvær For de større børn er Kommunalbestyrelsens mål formuleret i visionen suveræne skoler, hvor læring også står helt centralt. Læring for de ældre børn handler om mange ting om spændende undervisning, om at have et godt fritidsliv og gode venner og om støtte hjemmefra. Det kræver samarbejde mellem hjemmet og skolen. Samtidig kræver det, at vi som forældre påtager os vores ansvar for at barnet eller den unge møder veludhvilet i skole, får sund mad og anspores til at gøre sig umage. Det lyder selvindlysende, men der er rum for forbedring, ikke mindst i forhold til de unge, som vi forældre måske kan have en tendens til at lade være i fred men som om muligt har endnu mere brug for rammer og støtte. De større børns lyst til at lære skal styrkes, både drengenes og pigernes. Det kræver, at skolerne tager folkeskolelovens virkemidler i brug og blandt andet anvender mulighederne for holddannelse og differentierede undervisningsforløb. Det kræver også, at såvel elever som lærere og pædagoger er nærværende og tilstede. Lejre Kommunes folkeskoler ligger i den forkerte ende af skalaen når vi sammenligner sygefraværet med fraværet i andre kommuners folkeskoler. Der kan være mange grunde til fravær, og vi skal arbejde nuanceret og tillidsskabende med at reducere sygefraværet dér, hvor det er højt. Også elevernes nærvær skal øges på de Side 7 af 22

8 skoler og i de klasser, hvor fraværet i dag er højt. Indsatsen for et lavere sygefravær er et led i en fælleskommunal indsats, som er nærmere beskrevet senere i teksten. Der er tre overordnede mål med folkeskolereformen, som Kommunalbestyrelsen vil følge op på og udmønte i mere konkrete målsætninger: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis Det tager tid at gennemføre reformen, og de tre målsætninger med reformen vil være gennemgående temaer i hele budgetperioden. I 2014 er der gjort en kæmpe indsats på alle skoler, i samarbejde med Lejre Lærerforening, for at forberede reformen der trådte i kraft 1. august. Lejre Kommune var en af de kommuner, som lavede et skriftligt samarbejdsgrundlag (et forståelsespapir) for det første år med de nye regler om læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. Samarbejdsgrundlaget har dannet grundlag for skolernes planlægning af det skoleår, som nu er i gang. Alle skoler har lokalt forankrede planer for, hvordan de vil gøre skolereformens mål til virkelighed. I 2015 forestår der et stort arbejde med at få den nye dagligdag til at fungere godt for både elever og ansatte, med at udvikle teamsamarbejdet herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger samt andre, der nu skal deltage i skolens liv, og med at udvikle bl.a. den understøttende undervisning, så den gavner elevernes læring. For det er elevernes læring der skal være omdrejningspunktet. I 2015 skal målet om, at alle elever skal undervises i alle fag af linjefagsuddannede lærere forberedes. Der skal gennemføres en afdækning af, hvordan det nuværende uddannelsesniveau er og lægges en plan for at nå målet. Det vil blive vurderet aktivt i budgetlægningen for 2016, om det er nødvendigt at sætte flere penge af for at nå målet, der har høj politisk prioritet. Folkeskolereformen rummer krav om, at der løbende gennemføres trivselsmålinger blandt eleverne. Herudover er der allerede i Lejre Kommunes forarbejde til skolereformen sat fokus på forældretilfredshed. Aftaleparterne er således enige om, at der i skoleåret 2015/2016 skal gennemføres en tilfredsundersøgelse i kommunens folkeskoler. En undersøgelse, som skal give os viden om, hvor langt vi er i bestræbelserne på at indfri intentionerne i folkeskolereformen set fra elev- og forælderside. Samtidig skal vi bruge undersøgelsens resultater til at lægge os fast på, hvilke fremtidige tiltag der er brug for på folkeskoleområdet. Aftaleparterne ønsker at forbedre svømmeundervisningen for folkeskolens elever. Der skal udarbejdes en analyse af forventede udgifter ved opførsel og drift af en svømmehal i Lejre Kommune. Denne analyse, sammenholdt med omkostningsniveauet ved at tilbyde svømmeundervisning i en ny svømmearena i Holbæk Kommune, skal danne grundlag for at træffe en egentlig politisk beslutning i forbindelse med næste års budgetlægning. Et forbedret tilbud om svømmeundervisning vil koste mere end den nuværende undervisning i Sæby-Gershøj Badet. De fremtidige omkostninger vil dog afhænge af den endelige model. På nuværende tidspunkt er der således afsat 0,5 mio. kr. i 2018, svarende til den Side 8 af 22

9 forventede merudgift ved at tilbyde svømmeundervisning fra skoleåret 2018/2019 i den nye arena i Holbæk Kommune. Den forventede årlige merudgift vil herefter være i størrelsesorden 1,25 mio. kr. Endelig er det med budgettet besluttet, at det udredes nærmere, hvordan budgettet for Juniorklub og Ungdomsskole er dannet. Børn og unge med særlige behov - Om at føle sig set og hørt, og om tidlig indsats Børn og unge udvikler sine personlige og sociale kompetencer i samspil med andre. Derfor er det afgørende, at alle børn og unge føler sig set og hørt og oplever sig som en del af dagligdagens fællesskaber. Et barn kan udmærket være til stede i den almindelige klasse, hvor de fleste børn går uden at føle sig som en del af fællesskabet. Det gælder alle børn med særlige behov, hvad enten det skyldes en diagnose som ADHD eller Asperger eller problemer hjemme, og det gælder børn, hvis eneste særlige behov er netop at føle sig som en del af fællesskabet. Det er inklusion, når et barn føler sig set, hørt og anerkendt for den hun er og det hun kan. Dér hvor barnet er. Der skal i budgetperioden være fokus på inklusion i praksis og i børnehøjde. I budget sættes der penge af til at styrke den tidlige indsats og forebyggelse i praksis, så børn og unge med særlige behov får hjælp tidligt, og inden problemerne vokser sig større. Udvikling af organisation, arbejdsgange, værdier og kompetencer skal sikre, at fagpersoner fra forskellige dele af organisationen samarbejder med hinanden, med forældre og med andre i barnets netværk om at hjælpe tidligt og forebyggende. Målet er at der i budgetperioden: - skal skabes bedre muligheder for at handle inden problemer omkring et barn eller en ung vokser sig store, og den kommunale organisation skal blive dygtigere til at identificere børn fra det tidspunkt, hvor de har begyndende vanskeligheder, og til at handle på bekymringer eller viden. - skal skabes et stærkt, tværfagligt samarbejde på tværs af de instanser og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov; en indsats hvor barnet er i centrum og forældrene deltager i samarbejdet fra start til slut, så vidt det overhovedet er muligt. - skal sikres en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge fra 0-18 år, der bygger på et fælles børnesyn. Omdrejningspunktet skal være barnets og familiens ressourcer og målene for den professionelle støtte, som Lejre Kommunes ansatte (uanset hvor de arbejder i den kommunale organisation) yder, skal være samstemte så et barn og en familie ikke står med fem handleplaner der stritter i forskellige retning. I budgettet er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at skabe bedre sammenhæng og mere helhed i vores tilbud til børn med særlige behov og til den tidlige indsats. Nogle af midlerne skal gå til fælles kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud, skole og Center for Social & Familie. Andre af midlerne skal gå til, at der etableres og faciliteres et eller flere ekspert-paneler af forældre, der kan rådgive ledelse og Side 9 af 22

10 ansatte i processen med at finde løsninger. Indsatsen skal bygge videre på de tiltag, som allerede er sat i gang med afsæt i visionen om inklusion. På ungeområdet fortsættes de senere års gode erfaringer med at gå alternative veje i at bekæmpe ungeledighed. Fokus i er på tidlig indsats over for unge, som har det skidt, og som risikerer ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejledningen skal målrettes disse unge og indgå i et tættere samarbejde med såvel lærere som pædagoger fra SFO eller Ungdomsskolen og socialrådgivere, jobcenter m.fl. om at hjælpe de unge. Sundhed, ældre og forebyggelse af sygdom - En gevinst for alle Lejre Kommunes borgere er sunde. Vi dyrker mere motion, er mindre stressede og har færre problemer med svær overvægt og ensomhed end de andre 16 kommuner i Region Sjælland. I det hele taget vurderer Lejre-borgerne deres helbred som betydeligt bedre end de fleste både regionalt og nationalt. Det er dokumenteret i Sundhedsprofilen, der kom tidligere i år. Sundhedsprofilen viser dog også, at der er relativt mange borgere der drikker flere genstande, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, og borgere i Lejre Kommune indlægges desuden relativt oftere end borgere i de kommuner i regionen, der har færrest indlæggelser. Sundhed er et anliggende for den enkelte, men det er også noget Kommunalbestyrelsen kan støtte op om. Borgere som gerne vil gøre en indsats for at blive mere sunde skal have gode muligheder for det, og ligheden i sundhed skal blive større. Men hvordan? I budget er der reserveret 1,7 mio. kr. til forebyggelse og sundhed herunder indsatser for at forebygge indlæggelser. Den præcise udmøntning af midlerne vil blive planlagt i løbet af ultimo 2014/primo 2015, men følgende indsatser indgår allerede nu i budgettet: - De gode erfaringer med en helhedsorienteret indsats i forhold til de desværre mange borgere, der får en hjerneskade, videreføres. Der afsættes derfor penge i budgettet til at sikre, at Lejre Kommune også fremover har en hjerneskadekoordinator. - Aktiv og Sund hele livet projektet med fokus på det aktive og gode liv fortsætter, godt understøttet af Ældremilliarden, som også har dette fokus. Vi skal naturligvis være opmærksomme på også at have relevante tilbud til de borgere, der har brug for ekstra støtte eller hjælp. Det kan eksempelvis være forebyggelse af ensomhed eller underernæring, med aktiviteter omhandlende socialt samvær og det gode måltid. - Forebyggelse af misbrug af alkohol og nye tilbud inden for misbrugsbehandling, særligt i børnefamilier fordi vi ved, at børn der vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre har et misbrugsproblem ofte har det svært, både hjemme og i dagtilbuddet eller i skolen. - Kostprojektet med økologi og gode råvarer har fået tilnavnet Appetit på livet kan komme efter et godt måltid på ældreområdet. Projektet har vist, at selv de svageste borgere får det bedre og bliver mere aktive når de får tilbud om bedre mad. Side 10 af 22

11 - Frivillighuset Østergade renoveres og får en ny tilbygning, hvilket er igangsat i Det vil betyde bedre og mere tidssvarende faciliteter, men først og fremmest bedre mulighed for både motion og samvær for flere brugere af huset. Herudover skal der i budgetperioden sættes særligt ind på gennem træning at hjælpe syge borgere hurtigere tilbage på arbejdet og på tidligt at opspore borgere med risiko for fejlernæring og faldulykker i hjemmet. Der afsættes blandt andet penge til et kompetenceløft af vores medarbejdere inden for ernæring og faldforebyggelse. Aftaleparterne ønsker at prioritere en særlig indsats for kommunens demente, der dagligt skal opleve socialt samvær, som ikke alene handler om personlig pleje og hjælp til spisning. Der skal være tid og mulighed for samtale, gåture, fællesskab i opholdsrum etc. Indsatsen skal udvikles i dialog og samarbejde med pårørende og borgere der yder en frivillig indsats på området, og inddragelsen af pårørende og frivillige skal i sig selv afprøve nye grænser for samarbejdsdreven udvikling frem mod en politisk beslutning i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Til dette formål er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Sammenholdt med de 0,65 mio. kr. fra ældremilliarden, som også er prioriteret til demens-området, er der således samlet skabt muligheder for en massiv indsats overfor denne gruppe af borgere i Lejre Kommune. Som et led i udviklingen af kvaliteten på kommunens ældrecentre er aftaleparterne enige om, at der i 2015 skal gennemføres en evaluering af området. Undersøgelsen skal vise, hvad kommunens ældre borgere generelt er tilfredse og mindre tilfredse med og danne grundlag for dialog om fremtidige forbedringsmuligheder. Endelig er aftaleparterne enige om, at der skal ske en forskønnelse af de kommunale udenomsarealer omkring Ammershøj Ældrecenter, så det bliver mere indbydende for beboerne at gå en tur, for både at få frisk luft og bevæge sig lidt, hvilket er godt for såvel fysisk som psykisk velvære. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til dette formål. Voksne borgere med særlige behov - Inklusion og forebyggelse Voksne borgere med særlige behov kan være i mange forskellige livssituationer. Behovene kan skyldes et fysisk handicap medfødt eller erhvervet, psykosociale vanskeligheder, alvorlige sociale problemer måske koblet med ledighed og et eller flere misbrug. Fælles for borgere med særlige behov er, at de har behov for og krav på støtte fra det offentlige kommune og hospital og på indsigt og forståelse fra omgivelserne. Mennesker med psykosociale handicap kan komme sig. Også fra de mest alvorlige psykiske vanskeligheder. Undersøgelser af prognosen for mennesker med psykiatriske diagnoser som skizofreni viser, at ca. 1/3 kommer sig helt, ca. 1/3 kommer sig socialt, og ca. 1/3 lever et liv præget af sygdom. Mennesker med fysisk handicap må ofte lære at leve med det men de kan leve mere eller mindre godt, afhængig af den støtte de får og den tilgængelighed der er i forhold til at komme rundt ved egen kraft. Der Side 11 af 22

12 er igen i 2015 og hvert af overslagsårene afsat 0,5 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden i offentlige bygninger. Herudover skal der i 2015 sættes fokus på tilgængeligheden i butikker gennem oplysning og vejledning til de butiksdrivende. Lejre Kommune har haft markant stigende udgifter på det specialiserede voksensocialområde siden Det er en udvikling, som er anderledes end i de fleste andre kommuner, hvor udgifterne siden 2009 er faldet. Der er i budgettet indarbejdet mål om, at udgifterne i 2015 skal tilbage på det niveau der var i Der er allerede gennemført besparelser på andre af kommunens aktivitetsområder pga. de voksende udgifter, og der vil skulle gennemføres endnu flere, hvis målet om at reducere udgifterne til 2013-niveau ikke lykkes. Der vil være behov for tæt samspil med Handicaprådet og med det Socialt Udsatte Råd, som er under etablering. Det er betydningsfuldt for alle mennesker at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er samspillet mellem beskæftigelses-, sundheds- og socialindsatserne afgørende, og der vil i 2015 blive gennemført tilpasninger i organisering og arbejdsgange med henblik på at fremme samarbejdet på tværs. Lejre Kommune har også et globalt medansvar. Aktuelt betyder krigen i Syrien, at vi modtager flere flygtninge, end vi plejer at gøre. De skal have en ordentlig bolig og integreres i kommunen og det danske samfund. På samme vis har vi et medansvar for, at borgere som er socialt udsat af andre grunde end traumatiske krigs- og flygtningesituationer har en bolig og støttes i at være selvforsørgende og have et godt liv. Byudvikling og boliger - Byer der bobler af liv Det er det nære der betyder noget. Med budget støttes der op om aktive borgere og virksomheder, der gerne vil gøre en indsats for deres by/lokalområde. Der er gode processer i gang i Kirke Hyllinge og i Hvalsø de skal videreføres i 2015 og frem. Målet om aktive byer der bobler af liv gælder også for og i landdistrikterne og i de små landsbyer, som Lejre Kommune har hele 36 af. Fra 2015 til og med 2019 er Lejre Kommune udpeget som landdistrikt. Det betyder, at lokale ildsjæle via en lokal aktionsgruppe (LAG) kan søge tilskud på op til 50 pct. af udgifterne til lokale udviklingsprojekter, der bidrager til jobskabelse og bedre levevilkår i landdistriktet. Eftersom LAG kommer til at råde over flere millioner kroner, får de lokale ildsjæle en ny mulighed for at opnå støtte til store, spændende udviklingsprojekter. Det er en stor ambition i disse år at snakke om landsbyer der bobler af liv. Urealistisk vil nogle nok mene, fordi tendensen er en betydelig pendling mod byerne og især de større byer i Danmark. Men uden ambitiøse mål når vi ingen steder, og håbet er, at borgerne i mange af vores 36 små byer og lokalsamfund kan og vil bidrage til udvikling, så LAG-midlerne samt de midler der er afsat i budgettet skaber mere liv i lokalsamfund og byer i Lejre Kommune. Side 12 af 22

13 Samlet set afsættes mere end 21 mio. kr. i hele perioden til byudviklingsprojekter, og det ambitiøse mål er, at beløbet tredobles gennem samarbejde med fonde, der ser en interesse i at støtte op om planerne for udvikling af byerne. Heraf reserveres et beløb særligt til udvikling af landsbyerne. Hvalsø har høj prioritet i de førstkommende år, hvor planerne om renovering af hovedgaden og Søtorvet skal føres ud i livet, og hvor også planerne om rekreative områder og måske en svømmesø tegner en livgivende vision for Hvalsø. I perioden etableres også flere almene boliger. Lejre Kommune har i dag få almene boligtilbud, og boligforeningerne oplever, at der er efterspørgsel efter flere. Partierne i Kommunalbestyrelsen har derfor været enige om at indlede et samarbejde med en eller flere boligorganisationer om at bygge almene boliger i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Det skal være boliger, der indbyder til socialt liv og fællesskab, som er klimavenlige og bygget af bæredygtige materialer og har et æstetisk udtryk der passer til omgivelserne. Det vil koste Lejre Kommune lidt over 10 mio. kr. at etablere de almene boliger i Hvalsø nemlig det såkaldte grundkapitalindskud, som kommunerne er forpligtet til at yde når der etableres almene boliger. Til gengæld får kommunen cirka 50 nye boliger, som vil indgå i kommunens vækst- og bosætningsplaner. Boligerne vil også komme borgere til gavn, som af forskellige grunde har behov for at få anvist en bolig af kommunen. Også i Kirke Hyllinge er forventningen, at Lejre Kommune kan byde henimod 50 familier velkomne i nye boliger. Kultur og fritid - I bevægelse Er overskriften på den kultur-, fritids- og turismepolitik, som er tænkt som platformen for den udvikling, der ønskes af borgerne i Lejre Kommune. Intentionen er, at det er brugerne, der skal omsætte visionerne til praksis, idet hovedparten af området er præget af mange frivillige og af at en stor del af kommunens borgere bruger de forskellige tilbud. Området er præget af stor mangfoldighed, kreativitet og engagement. En spændende vinkel på udvikling af kultur- og idrætslivet er, hvordan vi i større grad kan bruge den smukke natur og byernes omgivelser, så idræts- og kulturtilbud i endnu højere grad også kan udøves i de åbne rum. Udbygning af idrætsanlæg har de seneste år primært været kunstgræsbaner i Lejre og Hvalsø. I 2015 skal Osted have sin! Byen har selv sørget for at anskaffe selve kunstgræsbanen, og med budget støtter vi op ved at afholde de udgifter, som foreningen har ansøgt om, til at anlægge banen. I budgettet afsættes der 1,8 mio. kr. i 2015 til dette formål. Udover at støtte op om anlæggelse af en kunstgræsbane i Osted, er der i 2015 ligeledes afsat 0,065 mio. kr. til medfinansiering af bedre mødefaciliteter til Osted Idrætsforening. Det er en forudsætning, at foreningen bidrager med et tilsvarende beløb. Udover midler til kunstgræsbane i Osted, er der samtidig afsat 0,6 mio. kr. i 2016 til lysanlæg omkring kunstgræsbanen i Hvalsø. Side 13 af 22

14 Der vil fortsat skulle investeres i renovering af vores haller. Igennem de seneste par år har der været afsat midler til en omfattende renovering af hallen i Kirke Hyllinge. Politisk ønsker vi dog at gå længere i bestræbelserne på at optimere forholdene for hal-idræt i kommunen. Der er i aftalen lagt op til, at der i den fireårige budgetperiode skal investeres markant i kommunens halfaciliteter. Konkret er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til at udvikle og opføre faciliteter der skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge og i er der ligeledes afsat 15 mio. kr. til yderligere udvikling af kommunens halkapacitet. Den forestående udvikling af forholdene for hal-idræt i Lejre Kommune skal ske med tæt involvering af lokale frivillige kræfter og skal inddrage eksterne parter med henblik på nytænkning og mulighed for ekstern medfinansering af projekterne. Udover afsatte midler til udvikling af hal-idrætten, er der årligt afsat 0,2 mio. kr. til den løbende drift af hallerne. På investeringssiden er der endelig også fundet plads til at prioritere 0,2 mio. kr. i 2015 til udvidelse af fitnesscentret i Bramsnæsvighallen. Det er en forudsætning for gennemførelse af dette projekt, at en tredjedel af anlægsudgiften finansieres af eksterne midler. Hvordan fremtidens biblioteksvæsen skal være er et spørgsmål, som Udvalget for Kultur & Fritid arbejder med i en ny biblioteks- og arkivplan, som skal tegne linjerne for fremtidens biblioteksvæsen. Der er mange nye teknologiske løsninger, der kan øge muligheden for at kunne bruge biblioteksydelser, både i forhold til øget tilgængelighed og øget kulturformidling og inspiration. Dem skal vi arbejde videre med i forbindelse med den effektivisering af området, der indgår i budgettet. Der er også mulighed for at sammenlægge folkebibliotek med skolebibliotek, eller på anden vis placere biblioteket et sted, hvor der er andre aktiviteter. Med budgetaftalen bakkes op om arbejdet med en biblioteks- og arkivplan, men først når scenarierne kendes, kan den endelige politiske stilling gøres op. Der er derfor med budgetaftalen en forståelse, aftaleparterne imellem, for, at det vil være den model der opnår flertal i Kommunalbestyrelsen der vælges, også selvom en aftalepart eventuelt står udenfor den konkrete beslutning. Musikskolen har fuld fart på og har allerede indgået samarbejde med folkeskolen om musikundervisning i forbindelse med skolereformen. Et samarbejde der er stor interesse for blandt andre kommuner. På kulturfronten sker der også en masse. Der skal skabes et nyt samlingspunkt for børne- og ungekultur samt foreningsliv, og som også kan rumme de foreninger der p.t. har til huse i Øm Forsamlingshus. Aftaleparterne er enige om, at det inden udgangen af året skal undersøges konkret hvilke lokaliteter der egner sig til formålet. Lageret i Lejre skal indgå i undersøgelsen, og aftaleparterne er enige om, at hvis Lageret bringes i spil som det nye samlingspunkt, skal eksisterende aktiviteter/foreninger der i dag holder til i Lageret enten fortsat kunne have faciliteter i bygningen eller der skal findes alternative lokaliteter til disse. Det er vigtigt, at der bliver plads til børn og unge i huset, og at det nye Fælleselevråd og andre interessenter involveres bredt i de videre drøftelser og beslutningsprocesser. Midlerne til dette hus skal prioriteres indenfor den afsatte ramme til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i Samtidig skal der arbejdes for at opnå ekstern medfinansiering til projektet. I budget er der også fundet plads til at prioritere Billedkunstrådet i årene fremover. Der er afsat 0,05 mio. kr. årligt til formålet Side 14 af 22

15 For samlet set at styrke kommunens indsatser i forhold til kultur- og idrætsområdet, er der endelig afsat en årlig ramme på 0,3 mio. kr., som Udvalget for Kultur & Fritid kan prioritere til understøttelse af konkrete formål. Ét formål, som aftaleparterne har drøftet, er etablering af Outdoor-fitnessbaner, evt. set i sammenhæng med muligheden for ekstern medfinansiering. Beskæftigelse - Til alle Lejre Kommune har formuleret en overordnet strategi for indsatsen i forhold til ledige og syge borgere. Strategien har som målsætning: - at identificere målgrupper uanset alder med risikoproblemer, der skønnes at kunne føre til langvarigt forløb på offentlige ydelser, - at iværksætte en tidlig indsats for disse målgrupper og - at sikre hyppig kontakt og tidlig iværksættelse af individuelt tilrettelagte indsatser Lejre kommune har opnået gode resultater med at tænke ud af boksen i beskæftigelsesindsatsen over for unge. Målet var, at ingen ung i Lejre Kommune er ledig. Dér er vi ikke og kommer måske aldrig. Men det ambitiøse mål HAR gjort en forskel. Lejre Kommunes Jobcenter er i top, når det kommer til evnen til at få unge i beskæftigelse eller uddannelse. Det er vi lykkedes med gennem et godt samarbejde med erhvervslivet. Med budget udvides målet til at vedrøre alle grupper. Målet er fuld beskæftigelse ved at skabe de bedste forudsætninger for, at ledige kommer hurtigere i arbejde, uanset baggrund og forudsætninger. Det vil vi opnå ved at styrke indsatsen på en række områder. Der skal skabes et bedre fodfæste hos virksomhederne, samarbejdet med udvalgte a-kasser om tidlig indsats skal styrkes, og vi skal videreføre det målrettede arbejde med at bekæmpe ledighed blandt unge og seniorer. Målet er en offensiv og skræddersyet jobformidlingsservice der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Lejre Kommune skal opleves som den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder der midlertidigt eller varigt mangler arbejdskraft. Vi skal samtidig øge vores viden om virksomhedernes behov i forhold til arbejdskraft og sikre at vi har viden så tidligt som muligt. Der sættes herudover ind med en målrettet plan for at reducere den gennemsnitlige sygedagpenge-periode og på at implementere sygedagpengereformen samt på at gennemføre de øvrige reformer på arbejdsmarkedsområdet: - I januar 2013 trådte en ny førtidspensions- og fleksjobreform i kraft. - I begyndelsen af 2014 blev den nye kontanthjælpsreform gennemført. - Og i sommeren 2014 kom så sygedagpengereformen. Der er i budget 2014 afsat midler til at styrke sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet disse videreføres i 2015 og der afsættes herudover ekstra midler til at understøtte yderligere målrettet indsats på sygedagpenge, fleksjob og førtidspensionsområdet, som gerne skulle bevirke, at flere kommer i beskæftigelse og dermed tjener investeringerne sig selv ind igen. Midlerne er et led i den investeringsstrategi, som Udvalget for Job & Arbejdsmarked arbejder med og systematisk følger op for at sikre, at investeringerne resulterer i beskæftigelse og budgetoverholdelse. Der afsættes herudover 0,50 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Udvalget for Job & Arbejdsmarked får ansvar for den konkrete udmøntning af de afsatte midler, men aftaleparterne er enige om, at eksempelvis unge, enlige forældre, borgere med psykiske lidelser samt personer der som Side 15 af 22

16 følge af dagpengereformen mister retten til dagpenge vil være oplagte målgrupper for udvalgets indsatser. Der er en vurdering undervejs, der vil beskrive muligheden for at åbne en delvis kommunalt drevet genanvendelsesbutik, der i samarbejde med genbrugspladsen, vil sikre, at ting der kan istandsættes med henblik på genanvendelse, bliver sorteret fra til dette formål, i stedet for at blive kørt på KARA (forbrænding). Genanvendelsesbutikken kan eksempelvis etableres som en socialøkonomisk virksomhed. Der skal laves en beregning af, om det kan give overskud eller som minimum hvile i sig selv. Der er lignende initiativer i Holbæk og Slagelse Kommuner som vil kunne bidrage med erfaringer og forretningscase. Klima, affald og grøn omstilling - Fremsynet bæredygtig udvikling til inspiration for mange Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger, og samtidig forbrænder vi rigtig meget af vores affald. Det kan gøres bedre. Lejre Kommune er på vej med en ny affaldsplan, og med den vil vi sætte kursen mod mindre affald der ender på forbrændingen for til gengæld at få mere kildesortering og højere grad af genanvendelse. Vi vil gerne i samarbejde med de øvrige kommuner i Kara/Noveren undersøge, hvordan vi kan nedbringe affaldsmængderne, og hvordan vi kan genbruge og genanvende mere, f.eks. ved kildesortering af affald i flere fraktioner og genanvendelse af madaffald i biogasanlæg. Og når de gode løsninger er fundet, vil vi også føre dem ud i livet. Lejre Kommune er og opleves også af mange udenfor kommunen - som en kommune med høje ambitioner indenfor natur og miljø. Det skyldes især indsatsen Lejre Den Økologiske Kommune, som blev sat i gang for en tre-årig periode i Lejre Den Økologiske Kommune er blevet nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris i efteråret 2014 på grund af den nytænkende helhedsorienterede miljøindsats, men også på grund af det nye i at samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer og faggrænser om større samfundsmæssige udfordringer. I budgetperioden skal de positive effekter af grøn omstilling på kommunens mål indenfor bosætning, erhvervsfremme, branding og miljø understøttes. Formålet er at udvikle det fulde potentiale i kommunens satsning, som også skal ses i sammenhæng med den kommende Nationalpark. Lejre Kommune skal tænke stort og skal vise at natur- og miljøhensyn kan fremme effektivisering og økonomisk vækst. Endelig afsættes der 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, til anlæg der understøtter Nationalparken. Med etablering af en nationalpark, har vi vist, at når man samarbejder om realiseringen af store ambitioner, på tværs af politiske partier og interesseorganisationer, kan det give rigtig gode resultater for Lejre Kommune. Potentialet med Nationalparken er stort i forhold til at styrke biodiversitet og formidle natur, og det skal udfoldes i de kommende år. Det skal ske i tæt dialog og i et trygt og godt samarbejde med interessenterne. LEJREforLIVET Side 16 af 22

17 ambassadører for LEJREforLIVET Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en branding- og udviklingsstrategi, der skal fastholde og tiltrække flere Lejreborgere, arbejdspladser og besøgende ved med afsæt i Lejre Kommunes stedbundne ressourcer og særlige kendetegn at give tilfredshed og stolthed over at bo, drive virksomhed og arbejde i Lejre Kommune. Der afsættes derfor penge i budget til at støtte op om aktiviteter og formidlingsprodukter, der samlet set skaber opmærksomhed om Lejre Kommune som et godt sted at bo hele livet. En naturskøn og kulturelt rig kommune, hvor der er styr på kerneydelserne til borgerne, og hvor hver en skattekrone bliver vendt til størst mulig gavn for borgerne. Aktiviteterne og formidlingsprodukterne vil blive understøttet af det øvrige arbejde med udvikling og implementering som igangsættes, når LEJREforLIVET bliver politisk behandlet i slutningen af Fokusområderne i LEJREforLIVET vil være velfærd og livskvalitet gennem dialog, indflydelse og fællesskaber i mange sammenhænge. Vi vil til stadighed udvikle Lejre Kommune sammen med borgerne og de erhvervsdrivende. I fællesskab vil vi gå nye veje og udvikle nye tiltag og aktiviteter. Disse aktiviteter vil f.eks. blive introduceret via annoncer i relevante indstik både lokalt og på landsplan, udgivelse af det husstandsomdelte magasin Lejre Økologisk, opmærksomhedsfremmende aktiviteter omkring lokale begivenheder som Hvalsø Kulturnat, Lejre Høstfestival, Køerne danser, Kildemarked på Tadre Mølle, TRO Økologisk Kirkefestival samt en lang række andre lokale aktiviteter i vores byer. Alle aktiviteter og produkter skal så vidt muligt gennemføres og produceres i samarbejde med lokale og eksterne interessenter for at skabe størst mulig værdi af indsatserne. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at støtte op om indsatserne for bæredygtig udvikling, herunder til at videre udvikle de resultater der allerede er skabt gennem Lejre den Økologiske Kommune og til at gennemføre branding- og udviklingsstrategien LEJREforLIVET. Midlerne skal støtte op om målene for erhvervs- og turismeudvikling samt bosætning. Det er tidligere politisk besluttet, at der i 2015 og 2016 skal prioriteres midler til to investeringsstillinger inden for henholdsvis byudvikling og branding. Ideen med stillingerne er at øge professionalismen i kommunens arbejde med fundraising, så Kommunalbestyrelsens ambitiøse anlægsinvesteringer de kommende år suppleres med ekstern finansiering, og med de kompetencer bl.a. fonde råder over. Til yderligere styrkelse af fundraising-indsatserne afsættes der 0,25 mio. kr. årligt i 2015 og Der afsættes om året til at Lejre Kommune bliver medlem af Fishing Zealand. Formålet med Fishing Zealand er at fremme bæredygtig lystfisketurisme. Dette ved at udvikle kystturisme og forbedre fiskemuligheder og miljøforhold i vandløb og fjorde. Udviklingsprojekter og samarbejdsmuligheder under Fishing Zealand vil med fordel kunne koordineres med indsatser i den kommende nationalpark. Samlet vil Fishing Zealand og Nationalparken skabe en stærk platform for lokal grøn erhvervsvækst. Bedre vilkår for erhvervslivet Side 17 af 22

18 - Erhvervsservice og -udvikling Lejre Kommune har stort fokus på at styrke rammebetingelserne for det lokale erhvervsliv. Der arbejdes pt. på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune, som er en væsentlig rammebetingelse for, at virksomhederne kan udvikle sig. Der skal arbejdes for, at der hurtigere sker en opgradering af hastigheder på internetforbindelsen i de områder i kommunen, som endnu er dårligt dækket. En anden væsentlig rammebetingelse er den service, som erhvervslivet møder, når de er i kontakt med kommunen. For at løfte det kommunale serviceniveau gennemføres der i 2014 et uddannelsesforløb for 40 medarbejdere, der til daglig har virksomhedskontakt. Forløbet skal styrke medarbejdernes forståelse for professionel service, herunder kommunikation og evnen til at kunne finde holdbare løsninger til virksomheder i komplekse sager og til at sætte sig ind i, hvad det er for barrierer erhvervsvirksomhederne oplever. Som et led i at forbedre vilkårene for erhvervsservice afskaffes byggesagsgebyrer for erhvervslivet fra Gebyrerne for kommunes borgere afskaffes ligeledes fra Det vil koste kommunen ca. 0,4 mio. kr. at afskaffe gebyrerne for erhvervslivet, og ca. 0,6 mio. kr. at afskaffe dem for borgerne. Men det er en investering, som vil gavne virksomhederne og borgerne, og dermed på sigt kommunen. Lejre Kommune skal styrke den basale erhvervsservice, som omfatter etablerings- og virksomhedsvejledning. Der skal opbygges en ny hjemmeside, som synliggør de muligheder der er for virksomheder, der vil placere sig i Lejre. Virksomhederne skal have adgang til vejledning og sparring og adgang til relevant kvalificeret arbejdskraft. Endelig skal der som et særligt satsningsområde i erhvervspolitikken sættes fokus på internationalt samarbejde med henblik på at støtte lokale virksomheders adgang til eksport. I de erhvervs- og turismepolitiske handleplaner for 2015 skal der herudover arbejdes videre med at styrke de styrkepositioner, som Lejre Kommune allerede har på erhvervsområdet. Det gælder erhverv inden for bolig og byggeri, iværksætteri, oplevelsesøkonomi og fødevarer. I 2014 blev midlerne til lokal erhvervsservice øget og der blev ansat en erhvervschef. Dette niveau fastholdes i budgetperioden og styrkes herudover med midlerne afsat til bæredygtig udvikling og branding samt til Nationalparken. Resultaterne af indsatsen skal bl.a. måles på, hvor mange der anvender den lokale erhvervsservice og på tilfredsheden med den, samt på hvordan erhvervslivet vurderer det lokale erhvervsklima i de årlige målinger, som Dansk Industri og Dansk Byggeri gennemfører. Der skal i 2015 sættes konkrete mål for udviklingen. Infrastruktur - Tryghed i trafikken Side 18 af 22

19 I de kommende år er der i budgettet afsat midler til anlæg af cykelstier og til fortsat forbedring af trafiksikkerheden incl. deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. De seneste år har vi investeret store summer i at udbygge cykelstierne og i budget er investeringsniveauet øget så der i alt er afsat knap 30 mio. kr. i hele perioden til cykelstier og trafiksikkerhed. Der skal politisk udarbejdes en cykelsti-plan, hvor vi konkret fastlægger, hvordan de afsatte budgetmidler over den fire-årige budgetperiode skal udmøntes. Cykelsti-planen skal sikre, at vi får forbedret cykelstierne for skolebørn, som har højeste prioritet i trafiksikkerhedsplanen. Herudover ønsker vi gode adgangsforhold for cyklister til dele af den forhåbentligt snart kommende nationalpark. Af konkrete projekter, som kan blive prioriteret allerede i 2015 har der politisk været drøftet cykelstien på Roskildevej i Hvalsø samt øget trafiksikkerhed på Vestvejen i Gevninge. I 2015 skal der også igangsættes et arbejde med en ny trafiksikkerhedsplan. Planen skal sikre et grundigt og opdateret beslutningsgrundlag, så midlerne til trafiksikkerhed anvendes dér, hvor de giver størst mulig værdi i forhold til trafiksikkerhed og tryghed. I samarbejde med Holbæk Kommune skal der i 2015 påbegyndes en større og tiltrængt renovering af den fælles grænsebro, Munkholmbroen. Lejre Kommunes andel er på 4,5 mio. kr. Efter flere års arbejde blev arbejdet med udvidelsen af Nordvestbanen afsluttet i Det er en god anledning til i samarbejde med DSB - at få etableret flere permanente pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer og herunder også gode faciliteter for cyklister. Der er i budgetaftalen disponeret 2,0 mio. kr. til formålet. Og så vil vi naturligvis arbejde for, at flere tog rent faktisk stopper på vores stationer! Endelig skal der indføres nye digitale løsninger med det formål at borgerne får nemmere ved at indberette f.eks. huller i veje og væltede skilte. Indførelsen at digitale løsninger på dette område vil, udover at forbedre kommunikationen mellem borgere og kommunen, også medføre effektiviseringer i Vej & Park som følge af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. Fokus på Kerneopgaverne - Udvikling af produktivitet og effektivitet Produktivitetskommissionen anslår, at der på flere områder inden for den offentlige sektor er produktivitetspotentialer på ca. 10 pct., og at medarbejderne ofte bruger for lidt tid på kerneopgaverne. I budget indgår, at den kommunale organisation skal have et øget fokus på kerneopgaverne, på bedre ledelse og på produktivitetsforbedringer samt på effekt. Formålet er at kanalisere økonomi, faglighed og medarbejdernes tid derhen, hvor ressourcerne gør størst gavn og giver mest service til borgerne. Der er indarbejdet effektiviseringer i den kommunale organisation for 4,5 mio. kr. i 2015 og det siger sig selv, at det ikke er noget der sker af sig selv. Det vil indebære omlægning af arbejdsgange, effektivisering af mødevirksomhed, digitalisering, gode driftsplaner der begrænser medarbejdernes transporttid m.v. Der er i budgettet sat midler af til at gennemføre de investeringer, som administrationen har vurderet er nødvendige for at gennemføre effektiviseringerne og besparelserne. Omstilling tager tid og skal gennemføres samtidig med den daglige drift. Det er vilkår på alle arbejdspladser private såvel som offentlige og det gælder også for Lejre Kommune som virksomhed. Det fordrer god ledelse, der sætter mål og retning for arbejdet, skaber gode rammebetingelser for medarbejdernes Side 19 af 22

20 opgaveløsning bl.a. gennem kommunikation og vidensdeling, som udviser tillid men som også følger op på de ting, der sættes i gang. Ledelsesudvikling er et fokusområde i I 2014 vedtog vi i fællesskab i Kommunalbestyrelsen en plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen, der satte mål for organisationens arbejde med den faglige, brugeroplevede og organisatoriske kvalitet i borgerbetjeningen. Planen skal gennemføres i 2015 med henblik på at sikre et kompetenceløft i god borgerservice, udvikling af kommunens evne til at kommunikere med borgerne, så det er til at forstå og gøre det nemmere at komme i kontakt ved fysisk fremmøde, telefonisk og digitalt. Som eksempel på et tiltag til at forbedre kvaliteten i kommunikationen vil direktionen bede borgere i Lejre Kommune sende breve, de har modtaget inden for det seneste år, og som de synes er vanskelige eller umulige at forstå, til direktionen. I begyndelsen af 2015 tages desuden en temperaturmåling på, hvordan borgerne opfatter samarbejdet med den kommunale organisation. Klager er en vigtig kilde til information om, hvad der muligvis kan gøres bedre eller anderledes set fra borgernes synspunkt. For at blive klogere på, hvordan borgerservice i Lejre Kommune opleves set fra borgernes synspunkt, vil borgere og virksomheder, der klager, blive ringet op, når kommunen har modtaget klagen. Sygefraværet i Lejre Kommune er ved at blive kortlagt, og fra 2015 og frem vil sygefraværsstatistikkerne pr. virksomhed /fagcenter løbende blive formidlet og drøftet i ledelsesteam og lokaludvalg. Der skal fastlægges mål for nedbringelse af fravær, dér hvor det er højt og tilsvarende skal der sættes mål samlet for Lejre Kommune. Arbejdet med sygefravær skal ske på en faktabaseret måde, der fremmer tillid og sammenhængskraft i organisationen og øger kvaliteten i kerneopgaven. Som del af budgetaftalens krav om omkostningsreduktioner bliver den såkaldte vikarpulje til centre som har døgn- eller dagbemanding nedlagt. Af de 1,7 mio. kr., som nedlæggelsen medfører, er aftaleparterne enige om at re-investere 1 mio. kr. årligt i en pulje, øremærket langtidsfravær. Aftaleparterne ønsker herigennem at understøtte enheder i den kommunale organisation, som på grund af langvarige sygdomsforløb hos medarbejdere med eksempelvis kræft-diagnoser oplever et ekstraordinært pres på deres personaleressourcer. Principperne for den konkrete udmøntning af puljen skal fastlægges i et tæt samarbejde med kommunens Hovedudvalg. 5. Afrunding Lejre Kommune har mange kvaliteter, skabt af naturen og af mennesker gennem tiden. Det er kvaliteter, vi skal værne om og udbygge. Det kræver en sund og robust økonomi, også på sigt, så vi kan opretholde og videreudvikle velfærden og investere i udviklingen af vores kommune. Vi har gode forudsætninger for en sund økonomi, også på sigt. Men det kræver en økonomisk konsolidering i 2015, hvor omkostningerne skal nedbringes varigt, så vi sikrer budgetoverholdelse i og skaber et råderum til investeringer i kultur- og idrætsanlæg, byudvikling, infratruktur m.v. Med andre ord uden omkostningsreduktioner i vil Kommunalbestyrelsen ikke kunne gennemføre de ambitiøse investeringer som er nødvendige for udvikling af vores kommune, og som er beskrevet i denne budgetaftale. Side 20 af 22

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere