Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 74 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter, som skønnes at vedrøre Skatteudvalgets ansvarsområde: 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau for normalsatsen - Vedtagelse KOM(2010) 331 2) Forslag til ny momsforordning - Vedtagelse KOM(2009) 672 3) Postmoms - Fremskridtsrapport KOM(2003) 234, KOM(2004) 468 4) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 5) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - Rapport til Rådet/Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke Side 3 [særskilt dokument] Side 8 Side 13 6) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Fremskridtsrapport KOM(2010) 482 7) Styrket økonomisk samarbejde: Opfølgning på Det Europæiske Råd den oktober Rapport til Rådet KOM-dokument foreligger ikke 8) Forberedelse af Det Europæiske Råd den december 2010 a) Rapport om behandling af systemiske pensionsreformer under Stabilitets- og Vækstpagten - Rapport til Det Europæiske Råd KOM-dokument foreligger ikke b) Permanent mekanisme til løsning af gældskriser

2 2 - Politisk drøftelse KOM-dokument foreligger ikke c) Bankafviklingsfonde og beskatning af den finansielle sektor - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 9) Sundhedsrapport - Rådskonklusioner KOM-dokument foreligger ikke 10) Meddelelse fra Kommissionen om det indre marked - Status/orientering KOM(2010) ) Rammer for krisehåndtering i den finansielle sektor - Rådskonklusioner KOM(2010) 579

3 3 Dagsordenspunkt 2: Forslag til ny momsforordning Resumé Rådet vedtog første gang i 2005 en momsforordning. Den gjorde en række ikke-bindende retningslinjer fra EU s rådgivende Momskomité retligt bindende. Siden 2005 har komiteen vedtaget flere retningslinjer, herunder i tilknytning til momspakken. Sidstnævnte medfører, at grænseoverskridende ydelser i videst muligt omfang skal momsberigtiges i forbrugslandet. Endvidere blev det 6. momsdirektiv i 2006 afløst af momsdirektivet (2006/112/EF). På den baggrund har Kommissionen foreslået en omarbejdning af 2005-forordningen, for at forordningen kan afspejle det nye momsdirektivs opbygning og for at inkorporere retningslinjer fra Komiteen vedtaget siden Kompromisforslaget ventes vedtaget uden forudgående drøftelse på et kommende rådsmøde. KOM(2009) 672 Baggrund Kommissionen har ved KOM(2009) 672 af 17. december 2009 fremsat forslag til forordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (omarbejdning). Rådet vedtog første gang i 2005 en momsforordning, nr. 1777/2005. Den gjorde en række ikke-bindende retningslinjer fra EU s rådgivende Momskomité retligt bindende på EU-plan. Siden 2005 har komiteen vedtaget flere retningslinjer, herunder i tilknytning til momspakken, som medfører, at grænseoverskridende ydelser i videst muligt omfang skal momsberigtiges i forbrugslandet. Endvidere er det tidligere 6. Momsdirektiv og andre momsdirektiver i 2006 blevet afløst af et nyt, samlet momsdirektiv (nr. 2006/112/EF), og det nye direktiv har en anden opbygning af artiklerne end det tidligere 6. direktiv. På den baggrund har Kommissionen foreslået en recast (omarbejdning) af 2005-forordningen, for at forordningen kan afspejle det nye momsdirektivs opbygning af artiklerne og for at inkorporere visse retningslinjer vedtaget af Komiteen siden Det gælder, at forordningsforslaget ikke ændrer regler i momsdirektivet, men udfylder dem, og dermed er inden for rammerne af direktivbestemmelser og lovbestemmelser, der er taget stilling til og gennemført både på EU-plan og nationalt plan. Formål og indhold Formål Et væsentligt formål med forordningsforslaget er at fastlægge regler, der udfylder artikler i momsdirektivet, som blev vedtaget i 2008 i forbindelse med den såkaldte momspakke (ændringsdirektiv 2008/8/EF til momsdirektivet 2006/112/EF). Her gælder det fra 1. januar 2010, at grænseoverskridende ydelser der handles mellem erhvervsdrivende i videst muligt omfang skal momsberigtiges i den medlemsstat, hvor ydelsen forbruges. Forordningen udfylder således direktivets generelle regler i kraft af f.eks. nærmere tekniske bestemmelser om forbrugslandsbeskatning. Dis-

4 4 se udfyldende regler vil således være retligt bindende i alle medlemsstater (dvs. de skal følges af virksomheder, administration og domstole, herunder også EU- Domstolen). Kommissionen har i forordningsforslaget også fremsat et forslag om, at der indsættes udfyldende regler, der ikke har relation til momspakken. Nogle artikler i forslaget er en gentagelse af artikler, der står i den gældende forordning. Det gælder, at EU s Momskomité har vedtaget en række vejledende retningslinjer vedrørende forståelsen af visse regler i momsdirektivet. Kommissionen ønsker for at opnå retssikkerhed for virksomhederne og en ensartet retsanvendelse af direktivbestemmelserne i medlemsstaterne, at de vejledende retningslinjer omformes til bindende gennemførelsesbestemmelser i kraft af forordningen. Indhold Forslaget indeholder dels artiklerne fra forordning 1777/2005 i en omarbejdet, men indholdsmæssigt uforandret, udgave, dels 3 kategorier af nye bestemmelser: 1. Bestemmelser, der omformer gamle retningslinjer til bindende gennemførelsesbestemmelser. Der er tale om retningslinjer, som blev udeladt ved udarbejdelsen af forordning 1777/2005, men som Kommissionen og medlemsstaterne nu efter fornyet overvejelse ønsker indarbejdet i forordningen (eksempelvis fastlægges det, at ferieindkvartering som nævnt i momsdirektivets bilag II, punkt 12, også omfatter indkvartering i campingvogne, telte mv. (dvs. det skal behandles på samme måde som overnatning på et hotel). 2. En række retningslinjer vedtaget med enstemmighed af Momsudvalget i perioden (eksempelvis fastlægges der kendetegn ved europæiske fællesforetagender på forskningsområdet (European Research Infrastructure Consortium ERIC), der gør, at sådanne fællesforetagender vil kunne godkendes som international organisation efter momsdirektivets artikel 143 og 151 og dermed opnå momsfritagelse). 3. Retningslinjer til udfyldning af artikler i momsdirektivet om momsberigtigelse af grænseoverskridende ydelser i den medlemsstat, hvor ydelsen forbruges (eksempelvis sker der i en forbindelse afgrænsning af en række begreber, herunder etableringssted, fast forretningssted, fast adresse og sædvanligt opholdssted ). I de fleste tilfælde giver det ikke anledning til tvivl, i hvilken medlemsstat en ydelse forbruges. Men der er visse grænsetilfælde, hvor der kan opstå tvivl. Forslaget til forordning indeholder regler til bestemmelse af forbrugslandet i sådanne tvivlstilfælde. Det bestemmes også, at det er omstændighederne på leveringstidspunktet, der er afgørende ved bestemmelse af forbrugslandet. Kompromisforslaget

5 5 I forhold til Kommissionens oprindelige forordningsforslag, er enkelte artikler udgået under forhandlingerne. Disse artikler var baseret på retningslinjer fastlagt i Momskomiteen, som der ikke her havde været enstemmig opbakning til. Forordningen vil skulle vedtages med enstemmighed (eksempelvis er en artikel udgået, der angår leverancer af borde, stole og mad og drikke til f.eks. et bryllup). Der er derudover sket en række ændringer, hvor kompromisforslaget er formuleret anderledes end Kommissionens oprindelige forslag. Det vurderes imidlertid, at disse ændringer overvejende er af sproglig karakter, og ikke indebærer substantielle ændringer. En vedtagelse af formandskabets kompromisforslag skønnes kun at ville medføre en enkelt mindre, fremadrettet ændring af dansk momspraksis. Det forhold, at en udenlandsk virksomheds faste forretningssted her i landet evt. skal yde eftersalgsservice, vil således ikke længere i sig selv være til hinder for, at den danske køber er betalingspligtig for leverancen i stedet for sælger, når køber er en dansk virksomhed. Hidtil har sådan eftersalgsservice fra det faste forretningssteds side således medført, at det er den udenlandske virksomhed, der skal afregne momsen. Kompromisforslaget medtager derudover indholdet af en enkelt retningslinje fra Momskomiteen vedtaget i 2010, der præciserer, i hvilken medlemsstat der skal ske momsberigtigelse af grænseoverskridende ydelser vedrørende adgang til begivenheder af kulturel, sportslig, undervisningsmæssig osv. karakter. Forslaget indeholder derudover en ny bestemmelse, hvorefter købervirksomhederne bliver udtrykkeligt forpligtet til at oplyse deres momsregistreringsnumre til sælgervirksomhederne i de tilfælde, hvor sælgervirksomhederne er forpligtede til at indberette købers momsregistreringsnummer til myndighederne i forbindelse med EU-handel. Der ventes enighed om kompromisforslaget uden forudgående drøftelse på et kommende rådsmøde. Forslaget ventes at have virkning fra 1. januar Hjemmelsgrundlag Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 397 i Rådets direktiv 2006/112/EF. Europa-Parlamentets udtalelser Momssystemdirektivets artikel 397 kræver ikke høring af Europa-Parlamentet. Nærhedsprincippet Kommissionen har vurderet, at kun en indsats på EU-plan kan sikre lige behandling af erhvervslivet og borgere i EU. Forslaget vurderes derfor at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen er enig i dette. Formålet med forslaget er at sikre, at en række bestemmelser i Momssystemdirektivet, først og fremmest dem, som er ændret ved Direktiv 2008/8/EF ( moms-

6 6 pakken ), anvendes ens i alle EU-lande med henblik på at undgå dobbeltbeskatning eller ingen beskatning. En sådan ensartet anvendelse af direktivbestemmelserne kan i sagens natur alene sikres ved supplerende lovgivning på EU-plan. Gældende dansk ret Lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret senest ved lov nr af 4. december Konsekvenser Vedtagelse af en forordning vil ikke få lovgivningsmæssige konsekvenser. I forbindelse med den nye udtrykkelige pligt for købervirksomhederne til at oplyse deres momsregistreringsnummer til sælgervirksomhederne i forbindelse med EUhandel, kan der dog blive tale om, at der skal indsættes en strafbestemmelse enten i momsloven eller i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010). Forslaget skønnes ikke at have væsentlige statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser. Forslaget indeholder ikke fortolkninger af Momssystemdirektivet, som væsentligt adskiller sig fra den hidtidige danske fortolkning af hidtidige direktivbestemmelser eller fra forarbejderne til lov nr af 4. december Eventuelle udgifter som følge af forslaget afholdes inden for eksisterende udgiftsrammer. Forslagets vedtagelse vil medvirke til ensartet anvendelse af momsreglerne i EU og vil derfor ikke alene medvirke til større retssikkerhed, men også til mindre administrative byrder for erhvervslivet. Det vurderes dog ikke at være muligt at kvantificere størrelsen af denne lettelse. Høring Dansk Erhverv, Dansk Told & Skatteforbund, Foreningen Registrerede Revisorer FRR, HORESTA, Skatterevisorforeningen, samt Sund & Bælt Holding har udtalt, at de ikke har bemærkninger til forslaget. Resumé af de indholdsmæssige kommentarer i modtagne høringssvar: Organisation Advokatrådet og Danske Advokater Dansk Industri (DI) Høringssvar Begge organisationer foreslår, at det ikke alene fastslås i forordningens artikel 31, at tvspredningsrettigheder til fodboldkampe er omfattet af hovedreglen for ydelsers beskatningssted ved levering til afgiftspligtige, men at det kommer generelt til at fremgå, at tv-spredningsrettigheder til sports-, kultur- og andre arrangementer er omfattet af hovedreglen. DI finder det positivt, at forordningen omarbejdes, således at der tages hensyn til de seneste

7 7 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) direktivændringer. DI finder det endvidere positivt, at der med forordningen sker en udfyldning af nogle af de uklarheder, som momspakken gav anledning til. Forslaget har dog givet DI anledning til dels en række overordnede bemærkninger og dels konkrete bemærkninger til de enkelte artikler. Bl.a. ønskes en definition på ydelser i forbindelse med fast ejendom, ydelser i forbindelse med adgang til arrangementer, samt begrebet medvirken. Det bør præciseres, at god tro ikke alene fritager en leverandør fra strafsanktion, men også fra betalingspligt, i de tilfælde, hvor leverandøren på baggrund af kundens oplysninger har lagt grund, at beskatningsstedet var i kundens land. Efter forslagets artikel 35 henføres beskatningsstedet for langt den overvejende del af formidling i fremmed navn vedrørende fast ejendom til kundens land, når kunden er en virksomhed. FSR finder ikke, at dette er i overensstemmelse med EF-domstolens praksis eller hidtidig dansk praksis. Regeringens holdning. Regeringen støtter kompromisforslaget. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Det oprindelige grundnotat blev fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 8. februar Supplerende grundnotat, hvor de modtagne høringssvar er indarbejdet, er fremsendt 26. marts 2010.

8 8 Dagsordenspunkt 4: Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) Resumé ECOFIN drøftede den 17. november 2010 status vedr. forhandlingerne om Kommissionens forslag til nyt administrativt samarbejde på skatteområdet. En ny drøftelse ventes på ECOFIN den 7. december 2010, hvor det er hensigten at opnå politisk enighed om sagen. Udeståender i forhandlingerne er fortsat relateret til særligt omfanget af den automatiske informationsudveksling og de nærmere bestemmelser for informationsudveksling efter anmodning. Det er endnu uklart, om der vil kunne opnås tilstrækkelige fremskridt, som muliggør en enighed på det kommende rådsmøde. KOM(2009) 29 Baggrund Nedenstående er udarbejdet på baggrund af primært Kommissionens forslag KOM(2009) 29 og formandskabets kompromistekst 16353/10. Der er givet et prioriteret uddrag af sagen. Det gældende bistandsdirektiv (77/799/EØF) har til formål at sikre, at medlemsstaterne udveksler alle de oplysninger, som er nødvendige for en korrekt beskatning af personer og virksomheder i en medlemsstat, som har økonomiske relationer til en anden medlemsstat. Direktivet er flere gange ændret siden Direktivet er utilstrækkeligt på flere områder. Bl.a. giver det en medlemsstat mulighed for at afslå en anmodning fra en anden medlemsstat om oplysninger med den begrundelse, at statens egen lovgivning eller administrative praksis (bankhemmelighed) forhindrer den i at indhente oplysningerne. Desuden indebærer direktivet ikke pligt til automatisk informationsudveksling. Dvs. at oplysninger som en medlemsstats myndigheder får indberettet, på nuværende tidspunkt ikke periodevis videresendes automatisk til en anden medlemsstat, hvor den person eller virksomhed, som oplysningerne vedrører, er hjemmehørende. Kommissionen har på den baggrund fremsat forslag til nyt bistandsdirektiv, som skal forbedre udvekslingen af oplysninger imellem medlemsstaternes skattemyndigheder. Forslaget indebærer overordnet, at alle skatter med undtagelse af indirekte skatter og told, jf. forordning 1798/2003 og 2073/2004, bliver omfattet af ensartede regler om udveksling af oplysninger. Derudover indeholder forslaget en række ændringer vedr. bistandens art, udveksling af oplysninger, administrativt samarbejde mv. Bistandens art Direktivforslaget har regler om fem forskellige typer af bistand til fremsendelse af oplysninger: udveksling efter anmodning, automatisk udveksling, spontan udveksling, embedsmænds tilstedeværelse på en anden medlemsstats territorium og samtidigt gennemførte undersøgelser. Disse fem typer er de samme som de fem typer

9 9 af bistand, der almindeligvis aftales bilateralt efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der svarer til artikel 26 i OECD s model til sådanne overenskomster. Udveksling af oplysninger Direktivforslaget har en bestemmelse om, at oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal holdes fortrolige på samme måde som oplysninger dette land indhenter efter egen lovgivning. De oplysninger, som en medlemsstat har modtaget efter direktivet, skal endvidere kunne anvendes til andre formål end beskatning efter tilladelse fra det andet land, som har givet oplysningerne. En medlemsstat, som har modtaget oplysninger fra en anden medlemsstat, skal desuden kunne videregive oplysningerne til en tredje medlemsstat, forudsat at direktivets regler og procedurer overholdes. Administrativt samarbejde mv. Forslaget indeholder ift. det gældende direktiv en række regler om tilrettelæggelsen af det administrative samarbejde imellem medlemsstaterne, herunder bl.a. regler om organisationsplan, procedurer, formularer, formater og kanaler for udveksling af oplysninger samt udvidede feed-back-procedurer. Indhold Der er udbredt enighed blandt EU-landene om, at en styrkelse af det administrative samarbejde på skatteområdet i EU er nødvendig i form af et tidssvarende og forpligtende nyt bistandsdirektiv. Der er generel opbakning til Kommissionens forslag og linjerne heri, som vil medføre en forbedring af medlemsstaternes samarbejde på skatteområdet, om end der ikke er enighed om alle detaljer i direktivforslaget. Særligt to områder om det administrative skattesamarbejde skiller i øjeblikket landene i forhandlingerne. Dels udestår den foreslåede anvendelse af automatisk informationsudveksling medlemsstaterne imellem. Det udestår i relation hertil dels at afklare, hvilke indtægtstyper den automatiske informationsudveksling skal omfatte, og om udvekslingen skal foregå efter en bestemmelse om pligt eller til rådighed værende information. Landenes positioner er relativt spredt i spørgsmålet, idet medlemsstaterne ikke i samme omfang har regler om indberetningspligt. De lande, som har indberetningspligt om mange indtægtstyper finder det ubalanceret, hvis de automatisk skal sende indberettede oplysninger til de lande, som kun har regler om indberetningspligt for få indtægtstyper, og som derfor ikke kan sende oplysninger i samme omfang den anden vej. De lande, som kun har indberetningspligt om få indtægtstyper, ønsker ikke at udvide den med henvisning til bl.a. de administrative konsekvenser heraf for myndigheder, erhvervsliv mv. Derudover søges det fortsat afklaret, hvilke regler som skal gælde vedrørende informationsudveksling efter anmodning EU-landene imellem. Det har betydning for alle EU-lande, men særligt de EU-lande (Luxembourg og Østrig), som opretholder delvis bankhemmelighed. Ifølge Kommissionens forslag kan en medlemsstat ikke

10 10 afslå at indhente oplysninger alene med den begrundelse, at oplysningerne findes i et pengeinstitut eller lignende. Lande, som har haft bankhemmelighed, vil fastholde, at ophævelsen af bankhemmelighed ikke skal gælde for tidligere skattepligtsperioder. Disse lande ønsker også at få præciseret procedurerne for informationsudveksling efter anmodning. De to udestående forhandlingsområder er ikke relaterede. Informationsudveksling efter anmodning er nu under nærmere fastlagte bestemmelser obligatorisk i EUlandene, mens der endnu ikke foregår automatisk udveksling mellem landene. Automatisk informationsudveksling - status Formandskabet ventes ifm. ECOFIN den 7. december 2010 at fremsætte et kompromisforslag, som vil indebære, at medlemsstaterne fra 2014 skal foretage automatisk udveksling af oplysninger imellem medlemslandene, efter et princip om til rådighed værende information for så vidt angår følgende fem indkomsttyper: lønindkomst, bestyrelseshonorarer, livsforsikringsprodukter, pensioner og indkomst af fast ejendom. Forslaget pålægger dermed ikke medlemsstaterne at indføre indberetningspligt, som ikke allerede er etableret. Kompromisforslaget åbner mulighed for, at et medlemsland, som benytter sig af automatisk informationsudveksling, kan undlade at udveksle oplysninger med lande, som ikke ønsker at udveksle sådanne oplysninger automatisk. Formandskabet ventes også at foreslå, at landene mhp. en evaluering af det administrative skattesamarbejde før medio 2016 skal afgive oplysninger til Kommissionen om omfanget af den automatiske informationsudveksling samt de udgiftsmæssige konsekvenser forbundet hermed for de berørte parter. Kommissionen vil ifølge forslaget inden medio 2017 skulle forelægge en rapport om erfaringerne med automatisk informationsudveksling. På den baggrund kan Rådet efter forslag fra Kommissionen beslutte, at medlemsstaterne får pligt til automatisk informationsudveksling af mindst 3 indtægtstyper, og at listen over indtægtstyper skal udvides med udbytter, kapitalgevinster og royalties. Informationsudveksling efter anmodning - status Efter kompromisforslaget er et land forpligtet til at efterkomme en anmodning om information fra andet medlemsland, idet en sådan anmodning dog kan afvises, hvis 1) oplysningerne vedrører en periode inden 2010 og hvis 2) videreformidling af oplysningerne kunne afvises efter det gamle direktiv, fordi det ville være i strid med statens lovgivning eller praksis, såfremt anmodningen om informationsudveksling var fremsat førend det ny direktivs ikrafttræden. Kompromisforslaget foreslår endvidere visse procedurebestemmelser således, at når en medlemsstat anmoder en anden medlemsstat om information, da skal den via standardblanketter og i et computeriseret format oplyse 1) identiteten på den

11 11 skatteyder, som anmodningen vedrører, 2) skatteformålet til hvilken informationen ønskes anvendt, og 3) i det omfang der er kendskab hertil, navnet på den, der formodes at have informationen, samt yderligere oplysninger, som vil være til hjælp med at efterkomme anmodningen. Dette svarer til OECD s standard på området. Formandskabet ventes også at fremsætte forslag om en overgangsbestemmelse, hvorefter man frem til 2016 kan opretholde procedurerne for informationsudveksling efter anmodning i forbindelse med evt. bilaterale aftaler om en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst afspejlende artikel 26 stk. 5 i OECD s model på området. Overgangsbestemmelsen vil kun have betydning i det omfang ovennævnte procedurebestemmelser om faste standarder vedtages, og bør derfor ses i sammenhæng hermed. OECD-artiklen som overgangsbestemmelsen henviser til indebærer, at et land ikke kan afvise at udveksle oplysninger med den begrundelse, at oplysningerne findes i et pengeinstitut mv. Luxembourg og Østrig (EU-lande med delvis bankhemmelighed), har indgået bilaterale aftaler med andre lande heriblandt med Danmark, men som ikke har tilbagevirkende kraft, dvs. ikke omfatter oplysninger, der vedrører perioden før aftalens ikrafttræden. Der er endnu uklart, hvordan landene stiller sig til den seneste udvikling, og om der på ECOFIN den 7. december 2010 vil kunne opnås tilstrækkelige fremskridt mod en politisk aftale om et nyt bistandsdirektiv. Hjemmelsgrundlag Direktivforslaget har hjemmel i Traktatens artikel 93 og 94, som kræver enstemmig vedtagelse af medlemsstaterne. Nærhedsprincippet Bekæmpelse af skattesvig forudsætter et effektivt administrativt samarbejde på EU-niveau, som kun kan opnås ved en fælles retsakt. Regeringen vurderer derfor, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Høring Direktivforslaget har været i høring hos Advokatsamfundet, CEPOS Center for Politiske Studier, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer samt Forsikring og Pension. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Efter gældende dansk ret varetages de opgaver, der omfattes af direktivet, af SKAT. Konsekvenserne af forslaget om automatisk udveksling af oplysninger er endnu ikke vurderet, da det endnu ikke er afklaret, hvilke oplysninger der skal være om-

12 12 fattet af automatisk informationsudveksling og om udvekslingen skal foregå efter en bestemmelse om pligt eller til rådighed værende information. Det er muligt, at der kan være behov for at tilpasse de danske indberetningsregler. Det er ligeledes muligt, at der må ændres i kontrol- og indberetningsreglerne vedrørende danske pengeinstitutter mv. Forslaget indeholder tidsfrister for bl.a. besvarelse af anmodninger om oplysninger. Sådanne tidsfrister findes ikke i gældende dansk ret og kræver derfor muligvis en ændring i lovgivningen. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Gennemførelse af direktivforslaget vil medvirke til at begrænse provenutab, der opstår ved skatteunddragelse og utilsigtet udnyttelse af skatteregler. Direktivet vil således have positive statsfinansielle konsekvenser. Gennemførelse af direktivforslaget forventes at medføre et behov for øgede ressourcer i SKAT, herunder udgifter til systemudvikling. Der kan ikke skønnes over størrelsen heraf førend direktivets endelige udformning kendes, og før det er endeligt afklaret, hvilke oplysninger der skal udveksles automatisk, og hvilke statistiske oplysninger medlemsstaterne skal afgive, samt fremgangsmåden herfor. Disse udgifter afholdes inden for SKATs eksisterende udgiftsrammer. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen er tidligere blevet forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 17. november 2010, 19. oktober 2010 og 2. december Holdning Dansk holdning Danmark kan generelt støtte forslaget om et nyt bistandsdirektiv, idet man arbejder for, at omfanget af den automatiske informationsudveksling bliver så bredt og begynder så hurtigt som muligt, og stiller ambitiøse krav til medlemslandene, og yderligere, at bankhemmelighed ikke skal være gyldig grund til at kunne afvise at udveksle oplysninger mellem medlemslande. Andre landes holdninger Flertallet af medlemsstater forventes at kunne støtte et nyt bistandsdirektiv, idet enkelte lande mener, at direktivet i højere grad skal sikre automatisk informationsudveksling og modvirke fortsat bankhemmelighed.

13 13 Dagsordenspunkt 5: Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning Resumé Adfærdskodeksgruppen for erhvervsbeskatning ventes at aflægge rapport om arbejdet under det belgiske formandskab. Gruppen har undersøgt, om EU-landene overholder aftalen i adfærdskodeksen om at afvikle gældende skadelige ordninger og ikke at indføre nye sådanne ordninger. Gruppen har desuden begyndt andre arbejdsopgaver. ECOFIN ventes at tage rapporten til efterretning. Baggrund Som del af EU s daværende skattepakke indgik EU-landene i december 1997 en politisk aftale om, at et land ikke må have skadelige særordninger med nedsat beskatning på selskabsområdet mhp. at tiltrække udenlandske investeringer. Alle EU-lande har tilsluttet sig denne aftale. Adfærdskodeksen har kriterier for, hvornår en skatteordning anses som skadelig. Hovedprincippet er, at en ordning er skadelig, hvis den: medfører et betydeligt lavere effektivt beskatningsniveau (f.eks. 0- beskatning) i forhold til den normale beskatning i det pågældende land, og er isoleret fra landets egen økonomi (f.eks. hvis ordningen kun medfører fordele for udenlandsk ejede virksomheder eller kun for transaktioner med udenlandske virksomheder). EU-landene må ikke indføre nye ordninger i strid med kodeksen ( standstill ), og de skal ophæve eller ændre deres gældende skadelige ordninger, så de skadelige elementer fjernes ( rollback ). ECOFIN etablerede i 1998 en særlig adfærdskodeksgruppe til at overvåge, at kodeksen overholdes. Gruppen træffer afgørelse ved bred enighed. ECOFIN besluttede den 2. december 2008, at adfærdskodeksgruppen også skal undersøge misbrug af bl.a. selskabsskatteregler og bl.a. evt. fælles forståelse af retspraksis som følge af de seneste afgørelser ved EF-domstolen, herunder forståelse af reel økonomisk virksomhed. EF-domstolen har lagt vægt på, at skatteregler, som skal hindre placering af indtægt i et selskab i et land eller område med lav beskatning, er i strid med den fri etableringsret, hvis det pågældende selskab faktisk udøver økonomisk virksomhed, gennemsigtighed og informationsudveksling vedrørende transfer-pricing (dvs. interne transaktioner mellem koncernforbundne selskaber), administrativ praksis (herunder medlemsstaternes praksis, også på regionalt eller lokalt niveau), med at lempe beskatning i et omfang, der kan anses som skadeligt, og forholdet til tredjelande.

14 14 Gruppen rapporterer løbende til Rådet, hvilket igen ventes at ske den 7. december Indhold Adfærdskodeksgruppen aflægger løbende rapport til ECOFIN om det fortsatte arbejde med at overvåge overholdelse af medlemslandenes pligt til standstill. Standstill Gruppen har fortsat undersøgelsen fra 1. halvår 2010 af tre ordninger om selskabsbeskatning på hhv. Guernsey, Jersey og Isle of Man samt en ungarsk ordning med nedsat beskatning af udenlandske renter. Gruppen afventer Guernseys lovforslag om revision af selskabsbeskatningen. Jersey har indført en generel selskabsbeskatning på 0 pct. Beskatningen er på 10 pct. for banker, forsyningsselskaber samt faste ejendomsselskaber. Fysiske personer, hjemmehørende på Jersey, som ejer aktier i Jersey-selskaber, betaler personskat af udbytter fra selskaberne samt af den del af disse selskabers overskud, som ikke udloddes. Isle of Man har en generel selskabsbeskatning på 0 pct. Beskatningen er på 10 pct. for banker og for indkomst fra jord og ejendom. Fysiske personer, hjemmehørende på Isle of Man, som ejer aktier i Isle of Man-selskaber, betaler personskat af udbytter fra selskaberne samt af den del af disse selskabers overskud, som ikke udloddes. Gruppen anser de to ordninger for at være skadelige, idet den del af overskuddet i selskaber på Jersey hhv. Isle of Man, der ikke udloddes som udbytte til aktionærer på samme ø, beskattes hårdere, hvis selskabet er ejet af personer uden for øen, end hvis selskabet er ejet af personer på øen. Gruppen anbefaler, at ECOFIN anmoder arbejdsgruppen for skattespørgsmål under Rådet at undersøge, om sådanne ordninger er omfattet af adfærdskodeksen. Ungarn har en særlig ordning, så ungarske selskaber kun betaler selskabsskat på 25 pct. af renter modtaget fra udlandet. Ordningen gælder altså ikke renter modtaget fra Ungarn. Ungarn oplyste, at ordningen er ved at blive ophævet med virkning fra 1. januar 2011 og uden overgangsregler. Ungarn vil give gruppen yderligere oplysninger herom. Luxembourg havde anmeldt planer om en ny ordning, hvor skattemyndighederne ville kunne forhåndsgodkende et selskabs rentesats i skatteplanlægningsøjemed ved lånefinansiering af andre selskaber i samme koncern (Group Financing Companies Advance Confirmation of Margins). Gruppen vil undersøge sagen nærmere i første halvår af 2011.

15 15 Slovenien havde i første halvdel af 2010 oplyst om nye skatteordninger, som muligvis kunne være i strid med adfærdskodeksen. Efter Kommissionens redegørelse for dens undersøgelse af sagen, var gruppen af den opfattelse, at der ikke var grund til yderligere undersøgelse. Kommissionen har også redegjort for dens undersøgelse af nye skatteregler på Cypern. Adfærdsgruppen var også her enige om, at der ikke var grund til yderligere undersøgelse af sagen. Gruppens øvrige arbejde Adfærdskodeksgruppen påbegyndte i 2. halvår 2010 behandlingen af den del af arbejdsprogrammet, som ligger udover rollback og standstill, nemlig antimisbrug, administrativ praksis og forholdet til tredjelande. Vedr. anti-misbrug har gruppen fortsat undersøgelsen af to elementer: Indgående overførsel af overskud fra et land uden for EU til en modtager i EU. Nogle EU-lande beskatter udbytter, som et selskab i disse lande modtager fra et selskab i et land uden for EU, mens andre EU-lande ikke beskatter sådanne udbytter. Det medfører risiko for, at udbytter fra et selskab i et land uden for EU ledes gennem selskaber i et eller flere EUlande, som ikke beskatter sådanne betalinger, til det endelige moderselskab. Dette sker mhp. at undgå den beskatning, som moderselskabets EUland retmæssigt ville gennemføre, hvis udbyttet var betalt direkte. Gruppen enedes om en henstilling, hvorefter EU-landene skal imødegå skatteomgåelse ved kunstige transaktioner. Lån med ret til andel i låntagers overskud. I visse tilfælde er grænseoverskridende hybride lån 1 konstrueret således, at vederlaget for lånet anses som en renteudgift i det land, hvor låntager er hjemmehørende, men som en udbytteindtægt i det land, hvor långiver er hjemmehørende. Det kan medføre, at renteudgiften kan fratrækkes ved beskatningen i det førstnævnte land, mens udbytteindtægten ikke beskattes i det andet land. Gruppen enedes om, at når vederlag for hybride lån anses som en udgift, der medfører skattefradrag for betaleren i et EU-land, da skal det EUland, hvor modtageren er hjemmehørende, ikke kunne skattefritage vederlaget som udbytte. Gruppen vil arbejde videre med denne sag i første halvdel af Vedr. administrativ praksis fortsatte gruppen drøftelsen af aspekter i forbindelse med skattemyndighedernes administrative praksis og afgivelse af forhåndsbesked ( rulings ) vedrørende beskatning. Gruppen besluttede i første halvdel af 2010, at EU-lande kan informere gruppen om tilfælde af skadelige rulings i andre lande, dvs. forhåndsafgørelser, som medfører nedsættelse af beskatning i strid med adfærdskodeksen, i modsætning til forhåndsafgørelser, som giver en skatteyder bed- 1 Hybride lån er finansielle instrumenter, hvor lånet i en vis periode er fastforrentet og i en anden variabelt forrentet.

16 16 re muligheder for at forudse skattemæssige konsekvenser af en transaktion. Et bredt flertal i gruppen besluttede i første halvdel af 2010, at hvis skattemyndighederne i et EU-land meddeler en skatteyder, hvorledes en lovregel skal fortolkes eller anvendes for en grænseoverskridende situation eller transaktion, som kan være af betydning for skattemyndighederne i et andet EU-land, da bør myndighederne i førstnævnte land spontant underrette myndighederne i det andet land. Gruppen drøftede generelt en række tilfælde, hvor de bør underrette hinanden om sådanne forhåndsafgørelser. Vedr. forholdet til tredjelande er gruppen tidligere nået til enighed om, at den især vil give prioritet til at undersøge skattereglerne i Schweiz og Liechtenstein. Gruppen har på den baggrund opfordret Kommissionen til at tage kontakt til de to lande for at undersøge, i hvilket omfang, de kan tilslutte sig adfærdskodeksens principper og kriterier. Kommissionen skal rapportere til gruppen ved udløbet af hvert halvår. Kommissionen har i forlængelse af ovenstående redegjort for dens møder med Schweiz og Liechtenstein. Gruppen opfordrede Kommissionen til at fortsætte disse møder og holde gruppen orienteret om fremskridt. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen har ikke betydning for gældende dansk ret. Statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke umiddelbare statsfinansielle konsekvenser, men begrænsning af skadelig skattekonkurrence som følge af afvikling af ordninger vil styrke de offentlige finanser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Rapporten har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser, men begrænsning af skadelig skattekonkurrence som følge af afvikling af ordninger vil have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Ikke relevant. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen om adfærdskodeksgruppens rapporter blev senest forelagt for Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN den 8. juni Holdning

17 17 Regeringens holdning Danmark er enig i rapporten og kan støtte, at ECOFIN tager rapporten til efterretning. Andre landes holdninger Alle medlemslande ventes at være enige i rapporten og støtte, at ECOFIN tager rapporten til efterretning.

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 123 Offentligt 4. februar 2011 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 45 Offentligt 5. november 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 145 Offentligt 2. marts 2010 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Dagsorden 1. udgave 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøftelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0029 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 2009-724-0001 27. februar 2009 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Sagsnr. Doknr. Folketingets Skatteudvalg har d. 5. oktober 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 11

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 518 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 9. juni 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 17. juni er der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 72 Offentligt 30. november 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger i Tyskland om navne på danskere med formue i banker i Liechtenstein.

B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger i Tyskland om navne på danskere med formue i banker i Liechtenstein. Skatteudvalget (2. samling) B 90 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 08-069658 Dato : 4. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg B 90 - forslag til folketingsbeslutning om indhentelse af oplysninger

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 1. december 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 6.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 601 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 601 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 601 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Sagsnr. 2013-08847 Doknr. 123289 Dato 26-07-2013 Folketingetsskatteudvalg har d.4. juli 2013 stillet

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere