K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3."

Transkript

1 Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Klagen vedrører indklagedes salær, samt at indklagede ikke har afleveret regnskaber til tiden til Erhvervsstyrelsen, og at indklagede ikke har indberettet selvangivelser til SKAT. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 16. november Indklagede har i Revireg. været tilknyttet Revisionsvirksomheden C v/c, fra den 7. april Sagsfremstilling: Den 2. august 2012 afgav indklagede følgende påtegning på A ApS' årsregnskab for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven...." Af årsregnskabet fremgår, at resultatet efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Samme dag afgav indklagede en tilsvarende påtegning på B ApS' årsrapport for

2 Af årsrapporten fremgår, at resultatet efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Af indklagedes honorarnota af 3. august 2012 vedrørende A ApS fremgår, at honorar for revision og udarbejdelse af årsregnskab for 2011 udgjorde kr. Den 5. august 2013 afgav indklagede følgende påtegning på A ApS' årsregnskab for 2012: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har tabt sin egenkapital. Jeg henviser i den anledning til selskabslovens 119. " Af årsregnskabet fremgår, at resultatet efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Samme dag afgav indklagede følgende påtegning på B ApS' årsrapport for 2012: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. " Af årsrapporten fremgår, at resultatet efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Af indklagedes honorarnota af 14. august 2013 vedrørende A ApS fremgår, at honorar for bogføring 2012, revision og udarbejdelse af årsregnskab 2012 samt digital indberetning til Erhvervsstyrelsen udgjorde kr. Efterfølgende skrev D følgende i en til indklagede: 2

3 Jeg mindes ikke vi har aftalt en ny pris. Hvorfor er din pris pludselig dobbelt så høj som de andre år?" Den 30. september 2013 svarede indklagede følgende: "Der er ikke aftalt nogen pris for Der har i alle årene været meget mere arbejde, end der er faktureret. Det gælder også for 2012." Den 17. november 2013 sendte D følgende brev til indklagedes advokat E: "C har uden forudgående aftale næsten fordoblet sit salær i forhold til tidligere år. Dette kan ikke accepteres og jeg har forhørt mig om kutyme i branchen og ved således at en pris der har været gældende i flere år fortsat er gældende hvis andet ikke er aftalt på forhånd. Jeg vedlægger honorarnota for 2011 og 2012 Forskellen på kr ( ) indgår i vores modkrav. Jeg vedlægger desuden , hvor C begrunder den høje faktura for 2012 efter fakturaen er udstedt. Årsregnskabet for 2011 for både A ApS og for B ApS blev afleveret for sent. I den forbindelse modtog jeg bøder fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 2 gange kroner. Disse har C påtaget sig, og de er modregnet i tidligere skyld. C har ikke holdt A ApS skadesløs i forhold til den manglende selvangivelse. Jeg har her ligeledes forhørt mig om kutyme i branchen, og selskabsselvangivelser er en helt naturlig bestanddel af at lave årsregnskab og det er ikke specifikt aftalt at C ikke skulle gøre det. Modkrav herfra vil derfor tillige omfatte skattetillæg på kr i henhold til vedlagte brev fra SKAT,... Der er fortsat ikke indberettet selvangivelser for Jeg havde forventet at en registreret revisor ville have styr på den slags. Jeg er ikke sikker på om der ligger flere krav fra SKAT vedrørende B ApS vedrørende 2011 eller tidligere år. Kravet kan derfor øges når min nye revisor får det fulde overblik. Jeg var ked af at der tilsyneladende igen i år ville blive problemer med at nå regnskaberne til tiden, igen dog ikke på grund af forsinkelser her fra. Et par uger før fristen for aflæggelse af regnskaber var jeg i fuld gang med at finde mig en ny revisor, der skulle kunne nå at aflægge regnskaber indenfor fristen. Midt i denne proces kontaktede C mig med henblik på at tage sig af årsregnskaberne. Da jeg vurderede at C med flere års kendskab til A ApS og B ApS var bedre rustet til at nå det inden fristen end en ny revisor valgte jeg desværre at lade C tage sig af det. Resultatet blev endnu engang forsinkelser med bøder til følge, bøder som C tilsyneladende ikke har til hensigt at tage ansvaret for, bøder, jeg kunne have undgået helt eller delvist hvis jeg havde skiftet revisor på det tidspunkt. Jeg har derfor igen fået bøder på 2 gange kroner... Disse indgår tillige i vores modkrav. 3

4 Vi har desuden modtaget brev om skattetillæg kr fra SKAT vedrørende manglende selvangivelser igen vedrørende Jeg vedlægger brevet vedrørende A ApS... Jeg kan ikke pt. finde brevet vedrørende B ApS, men det fremskaffes snarest. Kr tillægges således vores krav. Vores nye revisor har tilbudt at lave de manglende selvangivelser for kr pr. år. Overblik over modkrav til C: Overfaktureret Skattetillæg Bøder fra E&S vedr Skattetillæg Salær til ny revisor for selvangivelser Modkrav i alt Cs krav kan modregnes i dette krav." Klagen: 1. Fordobling af pris. Faktureringen fra C har været ensartet i henhold til aftalt pris undtagen i 2012, hvor C fordoblede prisen uden forudgående varsel. 2. For sen aflevering. Regnskaberne blev afleveret for sent både i 2011 og i 2012, hvilket ikke skyldes for sen aflevering af materiale. 3. Manglende selvangivelser. Det er almindeligt i branchen at forvente, at en revisor, der laver selskabets årsregnskab, også indberetter selvangivelsen for selskabet. Der er ikke indberettet for hverken A ApS eller B ApS i hverken 2011 eller Parternes bemærkninger: Klagerne har anført, at faktureringen fra indklagede har været ensartet i henhold til aftalt pris undtagen i 2012, hvor indklagede fordoblede prisen uden forudgående varsel. Klagerne var i færd med at finde en anden revisor for at undgå endnu en forsinket aflevering, da indklagede pludselig kom på banen og mente, at han kunne nå årsregnskabet til tiden. Havde han der oplyst den nye pris, der var dobbelt så høj som de foregående år, kunne klagerne have sagt nej tak og fundet en anden revisor, der kunne nå det. I stedet kom prisforhøjelsen helt uventet med fakturaen. Klagerne har forhørt sig i branchen, og det er ikke kutyme at fordoble prisen uden varsel eller aftale. Regnskaberne blev afleveret for sent både i 2011 og i 2012, hvilket ikke skyldes for sen aflevering af materiale. Dette har medført bøder fra Erhvervsstyrelsen. Indklagede betalte selv bøden for 2011, men nægter at betale for Klagerne har forhørt sig i branchen, og det er helt almindeligt at forvente, at en revisor, der laver selskabets årsregnskab, også indberetter selvangivelsen for selskabet. Der er ikke indberettet for hverken A ApS eller B ApS i hverken 2011 eller 2012, hvilket har resulteret i skattetillæg begge år, tillæg som indklagede nægter at betale. 4

5 Klagerne har endvidere anført, at det ikke er aftalt, at indklagede kunne undlade at aflevere til tiden eller undlade at indberette selvangivelsen til SKAT. Der klages ikke over indklagedes salær men blot over det faktum, at det er fordoblet uden forudgående varsel, hvilket er dårlig forretningsskik. Det er klagernes opfattelse, at indklagede bogførte i alle tre år til trods for, at der allerede var bogført i Mamut. Indklagede fik tilbudt alle tænkelige rapporter og journaler fra systemet men valgte i stedet at bogføre selv. Det skete i alle tre år, og hvis indklagede hellere ville bogføre selv i stedet for at benytte sig af de rapporter og journaler, der forelå, så var det indklagedes valg. Derfor blev der ikke faktureret de første to år, og det overrasker derfor, at det blev faktureret det tredje år uden forudgående aftale. I A ApS er der ingen erindring om, at der er anmodet om selvangivelsesblanketter, og at disse ikke er udleveret. Til gengæld blev indklagede registreret hos SKAT som revisor med adgang til at indberette på A ApS vegne. Indklagede har anført, at der ikke foreligger en skriftlig aftale om honorar, og derfor faktureres efter medgået tid. A ApS' bogføring var så mangelfuld, at det var umuligt at udarbejde og revidere et årsregnskab på dette grundlag. Derfor udarbejdede indklagede en ny bogføring. Honorar for revision og udarbejdelse udgør for 2012 kr For 2011 var honoraret kr I tidligere år har indklagede ikke faktureret bogføring. Det er sket for Det er korrekt, at indklagede har foretaget bogføring i alle 3 år, da den afleverede bogføring var særdeles mangelfuld og ikke egnet til at danne grundlag for et retvisende årsregnskab. Bogføringen er foretaget pr. kulance i de første 2 år. Da der ikke forelå en honoraraftale, blev det udførte arbejde naturligvis faktureret efter medgået tid. Indklagede påpegede hvert år, at bogføringen var mangelfuld. Skattetillæg for 2011 og 2012 anerkendes heller ikke. Indklagede har flere gange anmodet om selvangivelsesblanketter, da de ikke blev afleveret, var det indklagedes opfattelse, at selskabet selv havde udfyldt og indsendt dem. I øvrigt er det selskabernes eget ansvar, at selvangivelserne bliver afleveret. For så vidt angår gebyr fra Erhvervsstyrelsen vedrørende 2012 afleverede Ds ægtefælle bilagsmaterialet den 26. juni Det var således ikke muligt at indberette årsrapporterne, så gebyr kunne undgås, hvilket også blev meddelt til Ds ægtefælle. Der er ikke faktureret honorar for udarbejdelse af selvangivelser. Det er et honorar, som A ApS skulle betale under alle omstændigheder. I øvrigt har SKAT meddelt, at selvangivelserne for 2012 endnu ikke er afleveret. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad klagepunkt 1 5

6 Efter revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2, omfatter Revisornævnets kompetence alene revisors revision af regnskaber mv. og supplerende beretninger samt afgivelse af erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Efter revisorlovens 44, stk. 3, kan spørgsmål om revisors vederlag ikke indbringes for Revisornævnet. Selv om klagerne har anført, at der ikke klages over indklagedes honorar, har klagerne dog fastholdt klagen over, at honoraret er fordoblet uden forudgående varsel eller aftale. Denne del af klagen falder uden for nævnets kompetence og afvises derfor, jf. 8 i bekendtgørelsen om Revisornævnet. Ad klagepunkt 2 Indklagede har oplyst, at han modtog materialet fra klagerne for sent til at kunne nå at indberette årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen i Klagerne har bestridt, at materialet er afleveret for sent. Mod indklagedes benægtelse finder Revisornævnet, at klagerne ikke har godtgjort, at det skyldes indklagedes forhold, at regnskaberne blev afleveret for sent til Erhvervsstyrelsen i Videre findes det ej heller godtgjort, at regnskaberne for 2011 er afleveret for sent til Erhvervsstyrelsen. På denne baggrund, og som sagen er forelagt nævnet, frifindes indklagede for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 3 Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at der ikke foreligger en aftale mellem parterne, om at indklagede skulle udarbejde de indklagedes selvangivelser og indberette dem til Skat. Videre finder nævnet det ikke godtgjort, at der i branchen er kutyme for, at revisor, der udarbejder årsrapport, uden aftale herom har pligt til at indberette virksomhedens selvangivelse til Skat. Indklagede har oplyst, at han ikke har indberettet selvangivelserne, idet han trods anmodninger herom til klagerne ikke har fået udleveret selvangivelsesblanketter for 2011 og 2012, hvorfor han fik forståelsen af, at klagerne selv indberettede til Skat. Klagerne har oplyst ikke at kunne erindre, at indklagede har anmodet om blanketter. Mod indklagedes benægtelse finder Revisornævnet ikke, at klagerne har godtgjort, at det skyldes indklagedes forhold, at selvangivelserne ikke er indgivet til SKAT i 2011 og Det forhold, at indklagede var registreret hos Skat med adgang til at indberette på A ApS' vegne kan ikke føre til noget andet resultat. På denne baggrund frifindes indklagede for dette klagepunkt. T h i b e s t e m m e s Klagepunkt 1 afvises. I klagepunkt 2 og 3 frifindes indklagede, registreret revisor C. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 6

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere