Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsinstruks. for. kirkekasser"

Transkript

1 Regnskabsinstruks for kirkekasser 1

2 2

3 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads og Retsinformation. Instruksen er en beskrivelse af kirkekassernes regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af menighedsrådets regnskabsopgaver, herunder ansvars- og kompetencefordelingen. Instruksen, som er enslydende for alle kirkekasser, skal følges af de personer, som er blevet tildelt en regnskabsmæssig opgave og indskrevet i regnskabsinstruksens bilagsdel. Opgave- og ansvarsfordelingen for den enkelte kasse fremgår af bilagene til denne instruks. Menighedsrådet har selv ansvaret for at udfylde og vedligeholde bilagene som skal kunne fremsendes til provstirevisor ved forespørgsel. Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet vedtægter, som kan medvirke til at afstemme forventningerne til kasserere og regnskabsførers opgavevaretagelse. Vedtægterne ligger sammen med det øvrige økonomimateriale DAP en (Håndbøger/Økonomi og forsikring/). 2. De regnskabsmæssige opgaver Menighedsrådet har ansvaret for kirkekassens økonomi og skal vælge en kasserer af sin midte, som på vegne af menighedsrådet er ansvarlig for den regnskabsmæssige rapportering. Bogføringen varetages af den regnskabsførende, som kan være den valgte kasserer eller en anden af menighedsrådet udpegede. I denne instruks anvendes betegnelsen kasserer for den funktion, hvortil menighedsrådet af sin midte har valgt en person, og betegnelsen regnskabsførende anvendes for den person, der forestår den daglige bogføring. Menighedsrådets overordnede regnskabsmæssige opgaver bekrives nedenfor Forvaltning af udgifter Alle udgifter skal være behørigt dokumenteret ved bilag. Kontering af bilagene skal ske i overensstemmelse med de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejdede retningslinjer. Forvaltning af udgifter omfatter følgende roller: Disponering: Ved disponering forstås indgåelse af aftaler om f.eks. køb af varer og tjenesteydelser der medfører, eller kan medføre, udgifter for kirkekassen. Disponeringen skal ske af en hertil bemyndiget person, jf. bilag 2 og 3. Når varen eller tjenesten modtages skal disponenten bekræfte, at mængde og pris er som aftalt. Godkendelse: Ved godkendelse forstås en accept fra kirkekassen, der bekræfter, at udgiften er kassen vedkommende og i overensstemmelse med de udgifter, som kassen ifølge loven er berettiget til at afholde. Betaling: Betaling og registrering skal ske af regnskabsføreren eller den af menighedsrådet udpegede person, efter at vedkommende har kontrolleret, at ovenstående attesteringer er udført. Ifølge god bogføringsskik kan den samme person ikke varetage flere roller. Da det imidlertid ikke altid er muligt at adskille funktionerne på flere personer, kan disponering og godkendelse varetages af den samme person. Ligeledes kan betaling og registrering varetages af samme person. 3

4 Løn Den af menighedsrådet udpegede lønansvarlige har ansvaret for, at den månedlige lønkørsel afleveres rettidigt, at medarbejderens stamdata, herunder trækprocent, skattemæssigt fradrag og timeløn er korrekt indberettet til den lønbehandlende enhed. Samme person har ligeledes ansvaret for, at udbetalte honorarer til foredragsholdere, musikere m.v. indberettes korrekt til SKAT efter den til enhver tid gældende lovgivning. Regnskabsføreren opgør og bogfører skyldige lønudgifter periodisk. Lønadministration og bogføring kan varetages af forskellige personer. Uanset hvilken person den lønansvarlige er, skal kassereren understøtte og sikre, at det der ligger til grund for lønindberetningen, er korrekt. Den lønansvarlige sikrer, at fravær er indberettet til FLØS i henhold til reglerne for dette Moms Regnskabsføreren har ansvaret for en korrekt opgørelse af moms til senere afregning med SKAT, samt for overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning indenfor momsområdet. Kassereren understøtter regnskabsførerens ansvar for at sikre korrekt momsmæssigt input. Momsopgørelse og afregning til SKAT kan foretages af to forskellige personer Forvaltning af indtægter Alle indtægter skal være behørigt dokumenteret ved bilag. Forvaltning af indtægter omfatter bl.a. regningsudskrivning, debitorstyring og godkendelse af indtægtsbilag og skal foretages efter retningslinjerne i denne instruks Indtægter på kirkegården Fakturaen skal udformes i overensstemmelse med cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse, vedligehold og fornyelse. Den valgte kasserer sikrer, at det vedtagne takstregulativ for kirkegården overholdes. Ved manglende betalinger for aftaler gældende ét år bringer kassereren sagen videre til menighedsrådet, hvor der tages stilling til, om fordringerne skal overgives til retlig inkasso, eller om afskrivning af udestående beløb, som er uerholdelige, skal ske Andre indtægter Andre indtægter, som f.eks. renteindtægter, indtægt af fast ejendom, annonce- og koncertentreindtægter, dagpengerefusion, præsters bolig- og varmebidrag samt indtægtsdækket virksomhed, opkræves af den af menighedsrådet udpegede person. Kassereren understøtter regnskabsføreren i, at indtægterne opkræves korrekt og i overensstemmelse med indgåede aftaler, samt at der afregnes korrekt salgsmoms til SKAT Præstegårde For præstegårde ejet af flere menighedsråd kan alle indtægter og udgifter føres på formål 51-55, inkl. administration, renter og tjenstlige lokaler i præstegården Kontrol og afstemning af registreringer Alle registreringer skal dokumenteres ved bilag. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i. Registreringerne skal henvise til de tilhørende 4

5 bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen. Bogføringen skal gennemføres snarest muligt efter, at grundlaget for registreringen foreligger. Menighedsrådet anbefales at fastsætte regler for hvor langt bagud kassebogføringen må være. Bogholderiet skal under alle omstændigheder være opdateret og afstemt i forbindelse med hver kvartalsrapportering. Regnskabsføreren varetager, og har ansvaret for de regnskabsmæssige registreringer. Regnskabsføreren kontrollerer, at regnskabsbilaget er godkendt og attesteret af hertil bemyndigede personer, og at regnskabsbilaget indeholder de for bogføringen nødvendige oplysninger. Regnskabsføreren foretager periodisk afstemning af, og kontrol med følgende: Lønregistreringer Kasse- og bankbeholdning Momsmellemværende med SKAT Gældsforpligtelser og tilgodehavender Det påhviler kassereren løbende at sikre, at der kun foretages betalinger som behørigt er godkendt af en af menighedsrådet bemyndiget person, og at alle udgifter er dokumenteret ved bilag. Dette er især vigtigt hvis der ikke er en adskillelse af kasse- og bogholderifunktion. Det er desuden kassererens opgave at understøtte en korrekt formålskontering af bilagene Betalingsforretninger og bankkonti Det påhviler kirkekassen ved kassereren altid at have fuldmagtsforhold ført ajour overfor pengeinstitutter. Bilag 4 indeholder en fortegnelse over myndighedens bankkonti, dankort samt fuldmagtsforhold Indsamlede midler Indsamlede midler forvaltes i henhold til gældende regler og cirkulære om indsamling i kirkerne. For anvendelse af disse midler, aflægges årligt biregnskab i forbindelse med kirkekassens regnskab Kontant kassebeholdning og checks Kontante ind- og udbetalinger via kassens kontante beholdning, herunder brug af checks, bør begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage en elektronisk overførsel. Størrelsen på den kontante kassebeholdning kan ikke overstige kr. Ønskes en højere grænse, skal det godkendes af provstiudvalget. Modtagne checks indsættes snarest muligt i pengeinstitut. Betalingsforretningerne registreres i bogholderiet af regnskabsføreren. Den daglige administration af den kontante kasse, herunder ind- og udbetalinger, varetages af den af menighedsrådet udpegede. Menighedsrådet har ansvaret for, at likvide midler er placeret på en rentemæssig fordelagtig måde. 5

6 2.5. Budget, regnskab og revision Det er kassererens ansvar at sikre, at alle frister i forbindelse med budget- og regnskabsaflæggelse overholdes af menighedsrådet, jf. bilag Aflæggelse af regnskab og afrapportering Menighedsrådets regnskab aflægges i overensstemmelse med de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke foreskrevne regler i cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Kvartalsvis rapportering for menighedsrådet, hvori regnskabet er sammenholdt med det godkendte budget, fremsendes af regnskabsføreren til den valgte kasserer så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde. Kassereren følger løbende op på om forbruget forekommer rimeligt med hensyn til aktiviteter i den forløbne periode, og har det overordnede ansvar for, at regnskabet er aflagt korrekt samt at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik. Kassereren sikrer, at kvartalsrapporten efter menighedsrådets behandling sendes til provstiudvalget. Der udarbejdes biregnskab over alle afsluttede anlægsprojekter, som vedlægges det almindelige årsregnskab. Der udarbejdes biregnskaber over alle øvrige midler, som menighedsrådet råder over, men som ikke fremgår af det almindelige driftsregnskab. Det kan f.eks. være legatmidler, menighedsplejen, øremærkede gaver og donationer m.v. Kassereren har pligt til i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet at understøtte, at den finansielle status herunder egenkapital er korrekt afstemt og oplyst i regnskabet. Menighedsrådet har ansvaret for, at formalia er overholdt med hensyn til bevillinger til udvalg m.v., som provstiudvalget skal ansøges om. Det er menighedsrådets ansvar at følge op på evt. kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen og i samarbejde med regnskabsfører og kasserer sikre, at det bliver rettet op på forholdene Budgetlægning Kassereren har ansvaret for at der udarbejdes et udkast til budgetbidrag, på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Dette kan ske i samarbejde med regnskabsføreren Revision Efter endt årsafslutning skal regnskabsmateriale og bogføringsmateriale afleveres til provstirevisor. Det er kassererens ansvar, at materialet tilvejebringes og overleveres. I bilag 6 fremgår en oversigt over materiale, som skal fremsendes. Listen er ikke komplet, idet provstirevisor kan tilføje yderligere materiale. Oversigten er dermed udelukkende et værktøj til at systematisere og standardisere de dokumenter, som udgør leverancen til provstirevisor. Der kan være steder, hvor der foretages stedlig revision. I disse tilfælde skal materialet i bilag 6 være tilgængeligt for provstirevisor på det aftalte tidspunkt. 6

7 2.6. Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmateriale er det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed. Regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, og i øvrigt i henhold til Bekendtgørelse af bogføringslov. Menighedsrådet er ansvarligt for opbevaring og kassation af regnskabsmateriale. Dette sikres i henhold til en aftale med regnskabsføreren. 7

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere