Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015"

Transkript

1 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014

2 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Foto: Martin Brink Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Vejledning om tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Indhold 1 Velkommen Formål med ordningen Hvem gælder vejledningen for? Tidslinje med vigtige frister og datoer Læsevejledning Hvem kan søge tilskud? Til hvilke arealer kan du søge tilskud? Hvornår gælder tilsagnet fra? Minimumskrav Tilskuddets størrelse Betingelser for tilskud Forpligtelse til afgræsning Synligt afgræsset Fast græsningstryk Generelle betingelser for afgræsning Tilskudsfodring Forpligtelse til slæt Krav til plantedække Særligt for GLM-landskabselementer Forbud Gødskning Brug af plantebeskyttelsesmidler Omlægning Information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmeside og på plakat Ikke-støtteberettigede arealer Andre forpligtelser Tilsagn, der ikke kan kombineres med denne ordning Arealer tilplantet med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Artikel Kombinationsmuligheder med andre ordninger Ansøgning Frister Krav til ansøgningen Indtegning af marker Valg af afgrødekode Når du søger om nyt tilsagn Når du søger om udbetaling af tilskud Prioritering Kontrol og sanktion Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol

4 9.3 Kontrol på stedet Sanktioner Arealafvigelser Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse Suspension Fælles regler Udbetaling af tilskud Hvornår udbetales tilskuddet? Udbetalingskonto Nyt CVR-nummer Oplysninger til SKAT Loft over tilskud Ekspropriation Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn Overdragelse med producentskifte af tilsagn Overdragelse uden producentskifte af tilsagn Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Omdannelse Genopdyrkningsret Revisionsklausul Oplysningspligt Dispensation Force Majeure Indsamling og offentliggørelse af data Brug af data i ansøgningsskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag

5 1 Velkommen Denne vejledning beskriver betingelserne for ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Vær opmærksom på, at ordningen i 2015 er lavet om på en række punkter i forhold til den ordning, du kunne søge i Vejledningen for allerede indgåede tilsagn fra før 2015 finder du her. Søger du nyt tilsagn får du et tilsagn om tilskud i 5 år, og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 5 år. Du søger om tilsagn og udbetaling af det årlige tilskud i Fællesskemaet. Ansøgningsfristen for Fællesskemaet er den 21. april Som regel vil tilsagnet starte 1. september i det år du indsender ansøgning om tilsagn. I 2015 kan nogle ansøgere dog vælge at søge om tilsagn med bagudvirkende kraft med start 1. september Læs mere om det i afsnit 2.2. Du kan også læse om ordningen Pleje af græs- og naturarealer på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her. 1.1 Formål med ordningen 1 Ordningen bidrager til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Du kan læse mere om de prioriterede områder i afsnit Hvem gælder vejledningen for? Denne vejledning gælder for dig, der ønsker at søge et nyt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer i Fællesskema Hvis du har et allerede eksisterende tilsagn, kan du læse om betingelserne i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Tidslinje med vigtige frister og datoer Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen Pleje af græs- og naturarealer i tabellen nedenfor: 1. september 2014 Tilsagnsperioden begynder, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september Betingelserne for de støtteberettigede arealer skal være opfyldt fra dette tidspunkt (se afsnit 2.2). 1. februar 2015 Fællesskemaet åbner i Tast selv-service. 21. april 2015 Frist for indsendelse af Fællesskemaet. Frist for ansøgning om nye tilsagn. 1 Jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 5

6 Frist for anmodning om udbetaling, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september maj 2015 Perioden, hvor du ikke må tage slæt, starter (1. maj til og med 20. juni). 11. maj 2015 Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset. Frist for at ansøge om nedsat græsningstryk. Frist for ændringer til Fællesskemaet. 1. juni 2015 Dyrene skal gå på arealet, hvis du har valgt fast græsningstryk på tilsagn med start 1. september 2014 (1. juni til 31. august). 21. juni 2015 Perioden, hvor du skal tage slæt, begynder for tilsagn med forpligtelse til slæt og med start 1. september 2014 For tilsagn med forpligtelse til afgræsning må slæt kun foretages som en naturlig del af driften med afgræsning. 31. august 2015 Forpligtelse til, at dyrene går på marker med fast græsningstryk, slutter for tilsagn, der er startet 1. september september 2015 Tilsagnsperioden starter, hvis du søger om tilsagn med start den 1. september september 2015 Arealet skal fremstå synligt afgræsset, hvis du har valgt denne metode til afgræsning for tilsagn med start 1. september Der skal være taget mindst et slæt, hvis du har valgt forpligtelse til slæt for tilsagn med start 1. september December juni 2016 Udbetaling af tilskud for tilsagn med start den 1. september Læsevejledning Her er et kort overblik over vejledningens indhold, så du kan se, hvad der står i de enkelte kapitler. Du anbefales dog at læse hele vejledningen, så du er klar over, hvilke betingelser du skal opfylde. Kapitel 1, som du læser nu, er en generel indledning Kapitel 2 handler om, hvem der kan søge tilskud, og på hvilke arealer du kan søge om tilskud. I kapitel 3 kan du læse om tilskuddets størrelse. I kapitel 4 kan du læse mere om hvilke krav, der gælder for dig som ansøger. I kapitel 5 kan du læse om forhold der gør, at dine arealer ikke kan få tilsagn. I kapitel 6 kan du se, hvilke andre støtteordninger du kan søge samtidig med, at du søger om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. I kapitel 7 kan du læse om krav og frister til selve ansøgningen. I kapitel 8 kan du se, hvordan midlerne prioriteres, hvis der ikke er nok til alle ansøgere. 6

7 2 Hvem kan søge tilskud? Du skal drive arealet som ejer eller forpagter for at kunne søge tilskud under ordningen Pleje af græs- og naturarealer 2. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a kan søge tilsagn. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 2.1 Til hvilke arealer kan du søge tilskud? For at kunne søge tilsagn om tilskud skal dine arealer opfylde ét af nedenstående kriterier 3. Mindst 50 % af marken skal ligge: i den særlige Natura 2000-udpegning til pleje (udpeget af Naturstyrelsen og kan ses i Internet MarkKort uden for Natura 2000, og hvor der findes en HNV-score på 5 eller derover inden for Natura 2000, og hvor mindst 90 % af arealet er en gentegning af et græstilsagn eller inden for et vådområdeprojekt i medfør af landistriksloven eller lov om landdistriktsfondsloven. HNV står for High Nature Value (Høj Natur Værdi), og er et udtryk for, hvor værdifuld naturen er på arealet efter en skala fra Du kan læse mere om, hvordan HNV-værdien bliver beregnet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Hvordan beregner du HNV-værdien? En marks HNV-værdi er den højeste værdi, der ifølge HNV-kortet er tildelt mindst 0,1 ha af marken. Det betyder, at hvis blot 0,1 ha på marken har en HNV-værdi på 10 vil hele marken få værdien 10 uanset, at alle andre områder på marken har en lavere værdi (se illustration- her er hele markens HNV-værdi 10). HNV-kortet vil blive opdateret hvert efterår til brug for den efterfølgende ansøgningsrunde. 2 Jf. 8, nr. 2, i bekendtgørelse nr. x af xx 2014om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 3 Jf. 7, i bekendtgørelse nr. x af xx 2014om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 7

8 Du kan se Natura 2000-områderne (alle og de særligt udpegede), HNV-kortet og vådområdeprojekter på Internet Markkort (IMK) under Korttemaer. De særligt udpegede Natura 2000-områder finder du under Naturtemaer HNV-kortet finder du under Naturtemaer her kan du se arealer med en HNV-værdi på 5 eller derover. Du kan se alle arealers HNV-værdi på Du kan se aktive tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer under landskabselementer Temaet over vådområdeprojekter findes under landskabselementer 2.2 Hvornår gælder tilsagnet fra? I 2015 kan du i bestemte tilfælde vælge, om dit tilsagn allerede skal starte fra 1. september Dette er en undtagelse til normal praksis som er, at tilsagnet starter efter ansøgning, den 1. september Baggrunden for at du kan søge tilsagnet med start allerede 1. september 2014 er, at de 1- årige ordninger under art. 68 ophører. Da de 1-årige ordninger følger kalenderåret, og tilsagnet løber i perioden 31. august til 1. september, vil der hvis der ikke kunne søges bagud i tid- være et tidsrum på 9 måneder, som du ikke får udbetalt støtte til. Der er derfor lavet en overgangsordning for dig, der bliver ramt af denne forskydning mellem ordningerne. Du kan søge et tilsagn med virkning fra 1. september 2014, hvis: du i 2014 har søgt støtte til enten Ekstensiv Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer på hele marken og du har overholdt betingelserne for det nye tilsagn fra den 1. september Hvis du søger om et tilsagn med start fra 1. september 2014, skal du huske, at du samtidig skal søge om udbetaling på det nye tilsagn. Marken skal altså optræde både på siden ansøg om ny miljø- og økologitilsagn og siden udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn, når du indsender Fællesskema i Der gælder samme regler for tilsagnet uanset om det starter 1. september 2014 eller 1. september Der vil heller ikke være forskel i hvordan arealerne prioriteres, hvis der ikke er midler nok. 2.3 Minimumskrav Marken skal være et sammenhængende areal, og være mindst 0,3 ha og have samme tilskudssats for hele marken, for at opnå tilsagn. Du kan også få tilsagn, hvis du har to eller flere marker, som opfylder følgende kriterier: Markernes samlede areal er mindst 0,3 ha. 8

9 Markerne hænger sammen med en støtteberettiget passage, der er mindst 4 m bred. Du søger nyt tilsagn til begge markerne i 2015 og med samme tilsagnstype/tilskudssats og med samme ikrafttrædelsestidspunkt. 3 Tilskuddets størrelse 4 Når du søger om et nyt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, vælger du i Fællesskemaet, om du ønsker at kunne søge grundbetaling fremadrettet. Sætter du kryds i nej, får du tilsagn med høj sats. Sætter du kryds i ja får du tilsagn med lav sats. Dit valg gælder for alle 5 tilsagnsår. Tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og grundbetaling kan altså fint kombineres. Det er alene et spørgsmål om betingelser for grundbetaling kan opfyldes, om man har betalingsrettigheder og hvad du ønsker at søge på det enkelte areal. Dog kan du ikke vælge fast græsningstryk som metode for afgræsning når du søger om grundbetaling (læs mere i afsnit 4.1) Tilsagn med høj sats kan ikke kombineres med grundbetalingen, bortset fra det år, hvor tilsagnet begynder. Det betyder, at hvis du søger om tilsagn med start 1. september 2015, og du sætter kryds i nej i feltet ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling, må du gerne søge om grundbetaling i Fra 2016 og frem må du derimod ikke søge grundbetaling på de marker, hvor du har sat kryds i ja og dermed fået tilsagn med høj sats. Hvis du derimod søger tilsagn med start 1. september 2014, og du sætter kryds i nej i feltet ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling må du ikke søge grundbetaling i Tilsagn med lav sats kan kombineres med grundbetaling i hele tilsagnsperioden, så længe marken lever op til kravene i grundbetalingsordningen det er altså ikke et krav, at du søger grundbetaling i alle 5 tilsagnsår. Du kan se tilskudssatserne i skemaet: Forpligtelse Tilskud der ikke kan kombineres med grundbetaling Tilskud, der kan kombineres med grundbetaling (kr./ha) (kr./ha) Afgræsning Slæt Se kapitel 6 for at læse mere om kombination med andre støtteordninger. Bemærk, at tilskud kan reduceres på grund af EU s tilskudsloft 5, se afsnit Jf. 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 5 Jf. 23 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 9

10 4 Betingelser for tilskud Du skal opfylde nogle betingelser for at få et tilsagn og for at få udbetalt tilskud. Det er både betingelser om pleje (slæt eller afgræsning) og forbud som fx forbud mod brug af pesticider og forbud mod gødskning. Når du søger tilsagnet, vælger du i Fællesskemaet, hvilken plejeforpligtelse du ønsker. Du kan vælge mellem forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt. Den forpligtelse du vælger, gælder for alle 5 tilsagnsår. 4.1 Forpligtelse til afgræsning Når du ved ansøgning om tilsagn har valgt forpligtelsen til afgræsning og ikke søger om grundbetaling, skal du hvert år vælge, hvilken metode til afgræsning du ønsker. Du kan vælge mellem to metoder: Synligt afgræsset pr. 15. september, eller Fast græsningstryk i perioden 1. juni til 31. august. o kan ikke kombineres med støtte under grundbetalingsordningen (læs mere i afsnittet fast græsningstryk og grundbetaling ). Hvert år angiver du i Fællesskemaet - når du anmoder om udbetaling for tilsagnet - for hver enkelt mark, om du ønsker at opfylde forpligtelsen til afgræsning ved et fast græsningstryk eller ved at arealerne skal fremstå synligt afgræsset den 15. september 6. Det betyder, at du ikke behøver at vælge den samme metode til afgræsning i alle fem tilsagnsår. Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til og med 20. juni 7. I perioden fra den 21. juni til og med den 15. september (31. august ved fast græsningstryk) må du gerne afpudse eller tage slæt på arealet, hvis det er en naturlig del af driften med afgræsning 8. Fladedækkende afpudsning og afpudsning før påbegyndt afgræsning er ikke en naturlig del af driften med afgræsning. Det betyder, at du gerne må afpudse mindre områder, efter dyrene er sat ud på arealet. Det kunne fx være et område med siv, der skal afpudses for at dyrene kan holde det nede. Det betyder dog også, at du ikke må afpudse hele eller større dele af marken, da det ikke ses som en naturlig del af en drift med afgræsning. 6 Jf. 13, stk. 2 nr. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 7 Jf. 13, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 8 Jf. 13, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 10

11 Hvis der ligger frøavlsmarker i nærheden, gælder der dog særlige regler 9. Her skal du slå dine arealer inden blomstring, hvis: arealerne ligger inden for de afstandskrav, som gælder for certificering af frø, og den berørte planteavler beder dig om det Synligt afgræsset 10 Hvis du vælger at benytte dig af afgræsningsmetoden synligt afgræsset er der ingen krav om, hvor mange dyr der skal gå på arealet, hvornår, og hvor længe de skal gå der. Dog er der to krav, der skal være opfyldt: Marken skal være omfattet af afgræsning i perioden 1. juni til 15. september, men dyrene behøver ikke at være på arealet i hele perioden. Marken skal fremstå synligt afgræsset den 15. september. Du må derfor godt benytte dig af skiftefolde, og tage dyrene væk fra arealet i perioder. Det er arealets type, der afgør, hvad der kan godkendes som synligt afgræsset. Kontrollen af dette krav sker for hver 100 kvadratmeter. Det betyder at områder over 100 m 2, der ikke lever op til nedenstående krav ikke vil blive godkendt. Arealer med lav sats (kan kombineres med grundbetaling): Disse er synligt afgræsset, når mindst 50 % af plantedækket er tydeligt afbidt og mindre end 40 cm højt. Arealer med høj sats (kan ikke kombineres med grundbetaling): Disse er synligt afgræsset, når de bærer tydeligt præg af afgræsning. Det vil sige når mindst 50 % af plantedækket er tydeligt afbidt. Her er der altså ikke et krav om, at planterne skal være under 40 cm. Et hedeareal: Arealet er synligt afgræsset, når mindst 50 % af planterne mellem lyngen er holdt nede ved afbidning. Bemærk, at denne regel kun gælder for lyng, og ikke for fx revling eller andre dværgbuske. 9 Jf. 13, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 10 Jf. 13, stk. 1 nr. 2 litra a i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 11

12 4.1.2 Fast græsningstryk Hvis du vælger fast græsningstryk som metode for afgræsning, gælder det, at 11 : Der til enhver tid skal gå mindst 1,2 storkreatur/ha på marken, i perioden fra 1. juni til 31. august, medmindre du har søgt, og NaturErhvervstyrelsen har godkendt et lavere græsningstryk for marken. Der må ikke samtidig søges om grundbetaling. Du overholder reglerne for indhegning som beskrevet nedenfor. Storkreaturer beregnes som 12 : Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder Kvæg fra seks måneder til to år Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder 1,0 storkreaturer 0,6 storkreaturer 0,15 storkreaturer Der skelnes ikke mellem store og små racer. Regler for indhegning ved valg af fast græsningstryk 13 : En indhegning må kun indeholde marker og andre arealer, der drives af samme tilsagnshaver. Et græsningslaug/- forening eller lignende, der er ejet af flere medlemmer, må gerne vælge fast græsningstryk som metode for afgræsning. Det gælder blot, at det er græsningslauget/- foreningen, der skal have råderetten over hele arealet indenfor indhegningen. Hvis du vil inddrage arealer i indhegningen, som du ikke har råderet over skal du indsende en dispensationsansøgning hvori du dokumenterer, at kontrolløren har ret til at få adgang i forbindelse med kontrol af tilsagnsarealerne. En indhegning må ud over tilsagnsmarken indeholde følgende arealer: Andre marker med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, som har en forpligtelse til fast græsningstryk Marker med tilsagn til Fastholdelse og pleje af vådområder, som har en forpligtelse til fast græsningstryk Naturarealer, som 11 Jf. 13, stk. 1 nr. 2 litra b i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 12 Jf. 13 stk.7 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 13 Jf. 13, stk. 3 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 12

13 o o ikke har tilsagn under landdistriktsprogrammet med pligt til afgræsning eller slæt, og ikke modtager støtte under grundbetalingsordningen, bortset fra arealer omfattet af art. 32 (se mere om art. 32 i kapitel 0) Reglerne for tilskudsfodring gælder i hele indhegningen og ikke kun på tilsagnsarealet (se afsnit 4.2) Græsningstrykket vil blive opgjort på baggrund af hele det areal, der kan afgræsses i indhegningen. Dette gælder også, selvom du ikke søger tilskud til hele arealet 14. Eksempel: Tilsagnet er på 8 ha. Kravet til græsningstrykket er 1,2 sk/ha. Indhegningen er på 10 ha - 1 ha der ikke kan afgræsses (sø, tæt buskads, skov uden græs i bunden) og 9 ha der kan afgræsses. Kravet til græsningstrykket i denne indhegning er: 1,2 sk/ha * 9 ha (selvom tilsagnet kun er på 8 ha) = 10,8 sk. Denne regel skyldes, at græsningstrykket er fastsat for at sikre, at der sker en pleje af hele arealet. Hvis der indgår ikke-tilsagnsarealer i indhegningen, der kan afgræsses, vil dyrene være spredt ud over et større areal, og græsningstrykket skal derfor tilpasses dette areal for at sikre en ordentlig pleje af hele tilsagnsarealet. Bemærk: Hvis du samhegner egne marker, som der er fastsat forskelligt græsningstryk for, skal hver mark fortsat overholde de respektive krav om græsningstryk. Eksempel: Hvis en mark med krav om 1,2 storkreatur pr. ha er i indhegning med en anden mark, der har fået nedsat kravet til 1,0 storkreatur pr. ha, og der samlet går 1,1 storkreatur pr. ha i indhegningen, vil marken med krav om 1,0 storkreatur pr. ha, kunne godkendes, mens marken med krav om 1,2 storkreatur pr. ha vil blive underkendt. Dette vil gælde uanset, i hvilken del af marken dyrene befinder sig under kontrollen, så længe de har adgang til hele arealet. 14 Jf. 13, stk. 1, nr. 2 litra b i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 13

14 Hvis du ikke har søgt om nedsat græsningstryk, vil kravet være 1,2 sk/ha for tilsagn indgået i For tilsagn indgået i er kravet 1,5 sk/ha. Hvis du ønsker at samhegne arealer med forskellig startdato, skal du derfor være opmærksom på, at der som udgangspunkt er forskellige krav til græsningstryk. Det fastsatte græsningstryk er et minimums-græsningstryk. Du må derfor godt have flere dyr på marken, når blot der ikke overgræsses, så plantedækket ødelægges 15. Dyrene skal gå på arealet i hele perioden 1. juni til 31. august. Du må altså ikke bruge skiftefolde eller opdele marken i mindre dele, så dyrene ikke har adgang til hele arealet. Du må dog godt opdele marken, hvis der i hver af foldene mindst er det fastsatte græsningstryk. Før den 1. juni og efter den 31. august er der ingen krav til en evt. opdeling af marken. Husk, at søge om dispensation hos NaturErhvervstyrelsen, hvis du hjemtager nogle af dyrene, fx på grund af dyrlægebehandling, eller hvis arealerne er for våde til at kunne afgræsses. Du skal have modtaget afgørelsen om dispensation, før du fjerner dyrene fra arealet. Kun i særlige tilfælde, hvor der er akut fare for dyrevelfærden, må dyrene fjernes fra arealet, inden du har modtaget svar på din dispensationsansøgning. Du skal i disse tilfælde indsende anmodningen om dispensation hurtigst muligt det vil oftest sige samme dag som du har taget dyrene af arealet. Du kan læse mere om dispensation i 10.8 Nedsættelse af græsningstrykket 16 : Du kan søge om at få græsningstrykket nedsat. Ansøgningen skal indeholde en udtalelse fra kommunen (for private og kommunale arealer) eller Naturstyrelsen (statens arealer). Du kan se en tabel over vejledende græsningstryk på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (link indsættes). Tabellen er vejledende og det vil altid være forholdene på det enkelte areal der skal ligge til grund for hvilket græsningstryk der anbefales. Ansøgning om nedsat græsningstryk skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Dette kan gøres på forskellige måder: Via Tast selv- service 15 Jf. 12, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 16 Jf. 13, stk. 4 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 14

15 o På siden udbetaling af tilskud Miljø og økologitilsagn i rubrik D Ansøgning om nedsat græsningstryk til tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer markér du i feltet og vedhæft en udtalelse fra kommunen eller Naturstyrelsen. Via mail o Sendes til Via post o Sendes til NaturErhvervstyrelsen, Pionér allé 9, 6270 Tønder. En ansøgning om nedsat græsningstryk anses kun som indsendt, hvis der er vedhæftet en udtalelse fra kommunen eller Naturstyrelsen. Ansøgningsfristen for nedsættelse af græsningstrykket er fristen for indsendelse af ændringer til Fællesskemaet der i 2015 er den 11. maj. Hvis du har fået godkendt et lavere græsningstryk af NaturErhvervstyrelsen, er det dette græsningstryk, der gælder i resten af tilsagnsperioden medmindre du senere ansøger om at få det sat yderligere ned. Fast græsningstryk og grundbetaling 17 Du kan ikke vælge fast græsningstryk hvis du samtidig søger om grundbetaling til arealet. Du kan dog godt vælge fast græsningstryk, hvis du søger grundbetaling under artikel Generelle betingelser for afgræsning I dette afsnit kan du læse om de generelle betingelser for afgræsning. Betingelserne gælder, uanset om du har valgt fast græsningstryk eller synligt afgræsset som afgræsningstype. Betingelserne gælder også for tilsagn med forpligtelse til slæt, hvis slæt suppleres med afgræsning. Afgræsningen skal ske med husdyr eller heste. Afgræsningen skal ske på en måde, der sikrer, at arealerne ikke overgræsses, og plantedækket opretholdes 18. Helårsafgræsning er tilladt, hvis tilsagnsbetingelserne overholdes. 17 Jf. 13, stk. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 18 Jf. 12 stk. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 15

16 4.2.1 Tilskudsfodring Du må ikke tilskudsfodre på tilsagnsarealerne 19. Ved fast græsningstryk som metode til afgræsning må du ikke tilskudsfodre i hele indhegningen i perioden 1. juni til 31. august 20. Du må dog gerne tilskudsfodre kalve under 6 måneder, hvis det sker i et kalveskjul, så de voksne dyr ikke spiser af foderet. Fodring med halm er ikke tilladt. Du må dog gerne strø med halm for at lave et tørt leje til dyrene. Det betyder, at du for eksempel ikke må stille en halmballe ud på arealet, som dyrene kan spise af eller fodre i dertil indrettede fodertrug. Det er dog i orden, hvis dyrene spiser lidt af den halm, der er strøet ud som leje. Ingen andre former for fodring er tilladt på tilsagnsarealet. Mineraler er ikke tilskudsfodring. Hvis din mark er 3-registreret efter Naturbeskyttelsesloven, kan der være et forbud mod tilskudsfodring. Selvom det er tilladt efter tilsagnet at tilskudsfodre i fx kalveskjul, skal du altså have tilladelse fra din kommune. 4.3 Forpligtelse til slæt Du skal tage minimum ét årligt slæt på arealet i perioden 21. juni til 15. september. Slæt defineres som slåning af plantedække, hvor det afslåede materiale fjernes fra arealet. I perioden 1. maj til og med 20. juni må arealerne ikke slås af hensyn til fugle og vildt. Du kan ikke erstatte det årlige slæt med afgræsning, men du kan vælge at supplere med afgræsning. Hvis du ønsker at supplere slæt med afgræsning, gælder reglerne for afgræsningen som beskrevet i afsnit Krav til plantedække Alle arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer skal have et plantedække i hele tilsagnsperioden. Du har altså ikke en måned til at etablerer et plantedække, som der var i de gamle tilsagn. Vegetationen skal dække mere end 1/3 af overfladen i for- 19 Jf. 11, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 20 Jf. 13, stk 3, nr.2 litra c i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 16

17 hold til sort jord. Dette krav bliver kontrolleret for hver 100 m 2. Dette betyder at arealer uden plantedække kun kan godkendes, hvis de er under 100 m 2. Områder uden plantedække som følge af dyreveksler eller offentlighedens adgang på trampestier kan dog godkendes 21. Midlertidigt oversvømmede arealer kan godkendes, hvis plantedækket opretholdes. Søger du forpligtelsen til afgræsning, skal arealet være egnet til afgræsning 22. Det betyder, at dyrene skal kunne afgræsse og færdes på arealet. Der må gerne være buske og træer på arealet. Der skal blot være plantedække under, og dyrene skal kunne afgræsse imellem træerne og buskene. Beplantninger over 100 m 2 hvor der ikke kan græsses imellem eller under - skal fraregnes, når arealets størrelse opgøres, men må gerne indgå i indhegningen. Søger du forpligtelse til slæt, skal arealet være egnet til slæt. Det betyder, at du skal kunne tage ét årligt slæt, og du skal kunne fjerne det afslåede materiale Særligt for GLM-landskabselementer Fortidsminder, samt søer og vandhuller under m², beliggende inde i markblok, er beskyttet under reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) 24. De betegnes som henholdsvis GLM-fortidsminder samt GLM-søer og -vandhuller. Under ordningen Pleje af græs- og naturarealer indgår GLM-landskabselementerne som en del af tilsagnsarealet, og der udbetales tilskud til GLM-elementerne 25. Dette gælder dog kun for tilsagn indgået i 2015 og altså ikke tilsagn, der er søgt i Fællesskema 2014 eller tidligere. Du skal ikke indtegne GLM-landskabselementer som selvstændige marker. Landskabselementer anmeldes med samme afgrødekode som den mark, de indgår i (se skema over afgrødekoder i afsnit 7.2) På Internet Markkort (IMK) finder du de registrerede GLM-søer og -vandhuller og GLMfortidsminder, som du kan få tilskud til. Hvis du har et areal, som du mener, er et 21 Jf. 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 22 Jf. 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 23 Jf. 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 24 Jf. x i GLM bekendtgørelsen ikke endelig 25 Jf. art. 9 stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

18 GLM-landskabselement, som ikke er registreret på kortet, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Du kan læse mere om GLM-landskabselementer i Vejledning om direkte arealstøtte 2015 (link). 4.5 Forbud Gødskning Du må ikke tilføre gødning på tilsagnsarealerne, udover den gødning, der efterlades på arealet af de græssende husdyr Brug af plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet 27. Hvis du i særlige tilfælde har behov for at sprøjte mod invasive arter som kæmpebjørneklo, skal du søge om dispensation fra forbuddet Omlægning Du må ikke omlægge tilsagnsarealerne i tilsagnsperioden 29. Det betyder, at du ikke må: foretage jordbearbejdning på arealet ødelægge det plantedække, som fandtes på tilsagnsarealet ved tilsagnsperiodens begyndelse så nye frø ud i det eksisterende plantedække. 4.6 Information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmeside og på plakat Du skal informere offentligheden om, at du modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 30, hvis du: har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører din bedrift, eller modtager et samlet tilskud til Økologisk Arealtilskud på over Euro (ca kr.) i hele den 5-årige tilsagnsperiode, svarende til en årlig udbetaling på ca kr/år. Information på din erhvervsmæssige hjemmeside En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål som f.eks. salg kød eller reklame for gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Du skal på din erhvervsmæssige hjemmeside indsætte følgende: 26 Jf. 16, stk 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 27 Jf. 16, stk. 1 nr. 3 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 28 Jf. 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 29 Jf. 16, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 30 Jf. Bilag III i EU-kommissionens gennemførelsesforordning nr. 808/

19 EU s logo Teksten:»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«19

20 Informationen skal ligge på hjemmesiden fra tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september, og indtil tilsagnsperioden slutter 31. august 5 år senere, eller indtil hjemmesiden nedlægges. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (direkte link indsættes senere) finder du en skabelon til den tekst og det logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside. For at NaturErhvervstyrelsen kan kontrollere, at du har indsat korrekt tekst og logo på din hjemmeside, skal du i Fællesskema 2015 på siden Ansøger i rubrikken Adresseoplysninger for ansøger anføre web-adressen for hjemmesiden. Krav om opsætning af plakat på din bedrift Hvis du over den 5-årige tilsagnsperiode får udbetalt samlet mere end Euro (ca kr., svarende til ca kr./år), skal du på din bedrift opsætte en plakat. Plakaten skal placeres klart og synligt for offentligheden f.eks. ved indgangen til en af bedriftens bygninger. Informationen skal fylde mindst 25 procent af plakaten, og den skal som minimum bestå af: Logo og navnetræk for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Logo og navnetræk for Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne. Teksten: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. En oplysning om at Europa og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af tilskuddet. Beskrivelse af tilskudsordningen: Pleje af græs- og naturarealer Krav til plakaten: Bestandigt materiale (evt. lamineret, men pap/papir er tilstrækkeligt) Minimum A3 størrelse Plakaten skal opretholdes i hele tilsagnsperioden. Hvis du på din bedrift modtager tilsagn under flere ordninger under Landdistriktsprogrammet, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (direkte link indsættes senere) finder du en skabelon til plakat, som du kan bruge. 20

21 5 Ikke-støtteberettigede arealer Nogle gange kan et areal af forskellige årsager ikke opnå tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Det kan være, at du allerede har en anden ordning på det søgte areal, eller arealet i forvejen er pålagt en forpligtelse til afgræsning eller slæt. Nedenfor kan du læse om nogle situationer, hvor mulighederne for at få tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer er påvirket af andre ordninger eller forpligtelser. Når du skal indtegne markerne i IMK skal du være opmærksom på, at et tilsagnsareal ikke kan flyttes fra et sted til andet i løbet af tilsagnsperioden. Er et tilsagnsareal placeret uden for markblokken skal du stadig huske at anmelde tilsagnsarealet (indtegne det som en selvstændig mark) og samtidig indsende et blokændringsforslag via IMK. 5.1 Andre forpligtelser Du kan ikke søge tilsagn, hvis der i forvejen gælder en forpligtelse til udtagning af produktion, en aftale eller servitut. Det kan for eksempel være en fredning med en forpligtelse til afgræsning. Randzoner under randzoneloven er ikke udtagning af produktion, og der kan derfor godt søges tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på disse. Du kan heller ikke søge tilsagn, hvis der i forvejen gælder en forpligtelse til at foretage afgræsning eller slæt på arealet som følge af 31 : en aftale, der indebærer, at du får betaling for denne forpligtelse. tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning o du kan dog godt søge tilsagn, hvis du i 2014 modtager støtte under ordningerne Ekstensivt Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. en servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. 5.2 Tilsagn, der ikke kan kombineres med denne ordning 32 Du kan ikke søge om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis du i forvejen ved tilsagnsperiodens begyndelse har et af følgende tilsagn på arealet: Tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Tilsagn til Miljøvenlig drift af vådområder. 31 Jf. 10 i bekendtgørelse nr. x af xx o m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 32 Jf. 10 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 21

22 Tilsagn til Braklagte randzoner. Tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Tilsagn til Pleje af vådområder. Tilsagn til Miljøbetinget tilskud. Tilsagn til Økologisk arealtilskud. Du kan af forenelighedstabellen i bilag 1 se, hvilke ordninger der kan kombineres. Du kan naturligvis godt søge tilsagn, hvis det eksisterende tilsagn udløber 31.8, og du søger tilsagn pr Arealer tilplantet med skov eller omfattet af tilskudsordning til skovbrug Tilsagnsarealet må i hele tilsagnsperioden ikke være 33 : tilplantet med skov omfattet af en tilskudsordning til skovbrug pålagt fredsskovspligt, medmindre arealet er bevaret som utilplantet/ubevokset landbrugsareal i hele tilsagnsperioden. Du må dog gerne have et tilsagn til skovrejsning fra Naturstyrelsen på arealet samtidig med, at du har et tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis 34 : arealerne ikke er bevoksede med træer og du ikke modtager tilskud til arealerne under skovrejsningstilsagnet. 5.4 Artikel 32 Art. 32 der tidligere hed artikel 34 - er en mulighed for at modtage støtte under grundbetalingsordningen, selv om arealet ikke lever op til kravene under denne ordning 35. For at kunne modtage støtte under artikel 32 skal arealet have været støtteberettiget til Enkeltbetaling i Derudover skal det være betingelser i tilsagnet, der gør, at arealet ikke længere kan opfylde kravene på grundbetalingsordningen. Artikel 32 har ofte været brugt fordi, der på grund af omlægnings og gødskningsforbuddet er vokset plante på tilsagnsarealet, der ikke har været støtteberettiget under Enkeltbetalingen. 33 Jf. 9, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx o m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 34 Jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. x af xx o m tilskud til pleje af græs- og naturarealer 35 Jf. art. 32, stk. 2, litra b, i Europa-Parlementets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december

23 Der er kommet nye regler for grundbetalingen. Der er for eksempel ikke længere en liste over planter, der ikke må gro på grundbetalingsarealerne. Af den grund kan mange flere tilsagnsarealer nu få grundbetaling. Du kan derfor ikke længere søge om grundbetaling under artikel 32 med den begrundelse, at du har et tilsagn til Pleje af græsog naturarealer. Lyng er dog stadig ikke tilladt under grundbetalingsordningen. Hvis der som følge af tilsagnsbetingelserne gror lyng på arealet vil du derfor stadig kunne anmelde marken til grundbetaling under art. 32. Det vil også stadig være muligt at søge grundbetaling under art. 32 hvis man f.eks. har arealer, som er en del af et vådområdeprojekt. 6 Kombinationsmuligheder med andre ordninger Du kan kombinere dit tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med følgende andre tilsagn (se også forenelighedstabellen i bilag 1): Tilsagn til fastholdelse af vådområder (tilsagnstyperne 50, 55 og XX) Tilsagn til opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54 og 64) o Såfremt der ikke ligger anden aftale på arealet Tilsagn til ø-støtte Tilsagn til omlægning til økologisk produktion (OM-tilsagn - tilsagnstype 35) Tilsagn til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Tilsagn til fastholdelse af lavbundsområder 23

24 7 Ansøgning 7.1 Frister Fristen for at indsende det udfyldte Fællesskema 2015 med indtegning af marker på markkort er den 21. april Du skal ansøge om nye tilsagn og udbetaling af tilskud i Fællesskemaet. I Fællesskema 2015 skal du for hvert areal vælge, om tilsagnet til Pleje af græs- og naturarealer skal begynde den 1. september 2014 eller den 1. september Se afsnit 2.2 for at se, om du kan søge om tilsagn med start den 1. september Husk, hvis du ansøger om nyt tilsagn, der begynder den 1. september 2014, skal du i Fællesskema 2015 også anmode om udbetaling af tilskud for 2014 (det vil sige for det første tilsagnsår). 7.2 Krav til ansøgningen Indtegning af marker I 2015 er der krav om en 1:1 relation mellem indtegning og ansøgning. Det betyder at du skal indtegne dine marker i Internet Markkort og så overfører dem til Fællesskemaet markplan. For tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer har du dog mulighed for, at anfører et mindre areal end det indtegnede. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår mindre ikkestøtteberettigede arealer. Der er i år lavet et nyt lag i IMK der hedder GB-fradragsarealer. I dette lag kan du se alle de delarealer der ikke er støtteberettiget under grundbetalingen. På marker hvor du søger både grundbetaling og Pleje af græs- og naturarealer, er du derfor nødt til at opdele marken i flere delmarker. Hvert GB-fradragsareal indtegnes som en selvstændig mark der ikke søges grundbetaling til. Hvis de nye marker er under 0,3 ha skal du vælge ja i feltet ønsker grundbetaling fremadrettet for at kunne få tilsagn til marken. Det er også en fordel at sætte kryds i ja for marker over 0,3 ha i tilfælde af, at arealet senere bliver støtteberettiget under grundbetaling og du derfor ønsker at slå markerne sammen. HNV-værdien for marken kan gælde på tværs af markindtegninger, hvis marken er delt op på grund af GB-fradragsarealer eller fordi en del af marken ligger uden for blok. Du kan ændre den automatiske registrerede HNV-værdi i Fællesskemaet. På tilsagnsmarker hvor du ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne gbfradragsarealerne som selvstændige marker. Det vil dog være en fordel at slå laget til i IMK for at tjekke om GB-fradragsarealerne er støtteberettiget under tilsagnet. Hvis der er arealer inden for markens ydre afgrænsning, der ikke er støtteberettiget under tilsagnet, skal de enten tegnes ud af tilsagnet, eller fraregnes det areal du søger tilsagn til. 24

25 Da reglerne er ændret på grundbetalingsordningen i forhold til enkeltbetalingsordningen vil der være en del tilfælde hvor GB-fradragsarealerne heller ikke er støtteberettiget på tilsagnet. Markblokke bestående af permanent græs er tildelt markblokkens støtteprocent. Markblokkens støtteprocent bruges til at beregne støtten for permanente græsarealer under grundbetalingsordningen og ordningen Økologisk Arealtilskud. Markblokkens støtteprocent bliver i 2015 ikke anvendt på tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Du behøver derfor ikke at tage højde for den, når du søger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Markblokkens støtteprocent kan dog give dig et fingerpeg om, hvor meget ikke-støtteberettiget areal (under grundbetalingsordningen) der er spredt i blokken. Markblokkens støtteprocent kan være:100 % (op til 10 % af markblokken er ikke støtteberettiget), 80 %. (mellem 10 og 30 % af markblokken er ikke støtteberettiget eller 60 % (mellem 30 og 50 % af markblokken er ikke støtteberettiget). Se brugerguide (link) for beskrivelse af hvordan du indtegner dine marker Valg af afgrødekode Når du ansøger om nyt tilsagn eller anmoder om udbetaling, er det vigtigt, at du anmelder arealet med den rigtige afgrødekode. Afgrødekoden skal være uden kvælstofnorm og skal afspejle arealets status. Du kan vælge mellem 3 afgrødekoder og i tabellen kan du se hvornår du skal vælge hvilken kode. Hvis arealet har ligget med græs i mere end 5 år (også selvom det ikke har været i tilsagn alle 5 år) skal du vælge en afgrødekode for permanent græs eller naturareal (254 eller 318). Hvis der har været en anden afgrøde end græs på arealet inden for de sidste 5 år (fx korn), skal du vælge afgrødekode 264. Det vil kun være i få tilfælde, at afgrødekode 264 skal bruges på et areal med tilsagn til Pleje afgræs og naturarealer. Afgrødekode 248 og 249 bruger du hvis du har et andet tilsagn på samme areal som dit tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og det andet tilsagn ikke kan få udbetaling ved vandboringen. Dit valg af afgrødekode vil påvirke landsnormen for permanent græs, så det er vigtigt, at du vælger den rigtige afgrødekode hvert år. Afgrødekode Tekst Bruges når 254 Miljøgræs MVJtilsagn (0N) du søger grundbetaling og der ikke har været anden afgrøde end græs på arealet inden for de sidste 5 år 318 MVJ ej udtagning, du ikke søger grundbetaling ej landbrugsjord 264 Græs og kløver uden norm du søger grundbetaling og der har været en anden afgrøde end græs på arealet i løbet af de sidste 5 år 25

26 248 Permanent græs ved vandboringer 249 Udnyttet græs ved vandboringer Hvis du på samme areal har et tilsagn der ikke kan få tilskud til disse arealer Hvis du på samme areal har et tilsagn der ikke kan få tilskud til disse arealer Når du søger om nyt tilsagn Du søger om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer ved at indsende Fællesskemaet med markkort, hvor du har indtegnet alle dine tilsagnsmarker. Du bruger Fødevareministeriets Tast selv-service, som du finder på: En ansøgning om tilskud består af et udfyldt Fælleskema med markkort, hvor dine tilsagnsmarker er indtegnet. Når du søger om nyt tilsagn, skal du huske at indtegne dine marker præcist, da indtegningen danner grundlag for vores sagsbehandling og kontrol af dine tilsagnsarealer, i hele tilsagnets løbetid. Læs mere om, hvordan du indtegner marker og udfylder Fællesskemaet i brugerguides (link) Når du søger om udbetaling af tilskud Hvis du ønsker, at et eller flere af dine tilsagn skal gælde fra 2014, skal du huske samtidig at anmode om udbetaling for 2014 ved at sætte kryds i de pågældende kolonner på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn. Læs mere om udbetaling i afsnit 0 8 Prioritering 37 Hvis ansøgerne tilsammen søger om et større areal, end der er midler til, vil NaturErhvervstyrelsen prioritere markerne i følgende rækkefølge: 1. Marker beliggende i den særlige Natura 2000-udpegning til pleje 2. Marker beliggende uden for Natura 2000, og hvor der findes en HNV-score på 5 eller derover o højere HNV-score går forud for lavere 3. Marker beliggende inden for Natura 2000, og som er en gentegning af et græstilsagn 4. Marker beliggende inden for et vådområdeprojekt under landdistriksprogrammet Er der ikke midler nok til, at alle marker i en prioriteringskategori kan prioriteres vil større marker gå forud for mindre marker. Der skelnes ikke mellem marker hvortil der søges med startdato 1. september 2014 og Jf. 4 stk. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 37 Jf. 6 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 26

27 9 Kontrol og sanktion Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger NaturErhvervstyrelsen et antal ansøgninger, som vi kontrollerer enten ud fra telemåling eller ved kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Formålet med disse kontroller er at sikre, at reglerne for tilsagnet bliver overholdt. Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markort bliver kontrolleret i forhold til de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen har registreret om dit tilsagn i tilsagnslaget. Høringsbreve I forbindelse med kontrol af Fællesskemaer sender NaturErhvervstyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Disse breve sendes automatisk, når vores IT-system opdager uregelmæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltningsretligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold 38. Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. Du bør bl.a. være opmærksom på: ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer, at indtegne alle dine marker præcist, at lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke, der er forkerte. indtegn din mark korrekt i forhold til dit tilsagn. 9.1 Kontrol i forhold til markblokke Fra 2015 vil det areal, du indtegner, være det areal, som du søger støtte til, og som fremgår af din markplan. Det er derfor vigtigt, at du indtegner dit tilsagnsareal nøjagtigt. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er støtteberettigede. Dette betyder, at arealer, som ligger uden for markblok, ikke bliver medregnet til det støtteberettigede areal. Hvis du mener, at markblokgrænsen er forkert, skal du indsende et ændringsforslag via IMK og indtegne det areal, som du mener, er støtteberettiget, i en selvstændig mark med markbloknummer Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne få tilsagn eller udbetaling til den del, der ligger uden for markblok. 39 Læs mere om indtegning i Vejledning om direkte arealstøtte Jf. 19, stk. 1 i Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) 39 Jf. 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 29. juli 2014 om markblok og elektronisk Fællesskema. 27

28 Bemærk, at du ved ansøgningsfristen skal have rådighed over de arealer, du søger tilskud til, for at kunne få udbetalt tilskud. 9.2 Administrativ kontrol Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. 40 Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det samme areal. Hvis vi er usikre på, om tilskudsbetingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor du skal redegøre for arealets beskaffenhed. Det kan for eksempel dreje sig om, hvorvidt arealet reelt bruges til afgræsning. Læs mere om den administrative kontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontrol på stedet Kontrollen på stedet består af en telemåling og måske derefter en opfølgende kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Telemåling er opmåling på baggrund af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Ved den opfølgende kontrol på din bedrift bliver det kontrolleret, om du har overholdt betingelserne tilsagnet. Den opfølgende kontrol/kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. 41 Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres, kan du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Kan vi ikke gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøgning om tilskud. I en sådan situation vil du miste dit tilsagn, og vi vil derudover kræve, at du tilbagebetaler tidligere udbetalt tilskud. 42 Der er krav, om at du skal udarbejde og opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber. Du skal opbevare disse dokumenter i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling Artikel 28 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 25 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 59, stk. 7 i Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 af 17. december Jf. 17, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. x af xx om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 28

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1996-2014) Januar 2016 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014 Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet 1997-2014) Januar 2017 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2012 Maj 2012 4. udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse?

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? 13/02/17 Anette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat Consult www.hyrdetimer.dk, 24 85 99 17 1 Skrev Hyrdetimer håndbog i fårehold og

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2016 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere