ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering 1. udgave Marts 2013

2 2/21 1 INDLEDNING TERMINOLOGI INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING Indberetningsfrist Oversigt over indberetningsskemaer Indberetning af stamdata Kundetal Km net Skema 1: Afbrudshyppighed- og varighed på aggregeret niveau Kategorisering af afbrud Afbrudshyppighed Afbrudsvarighed Skema 2: Afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau Skema 3: Afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau Eksempel til Skema2 og Skema Kontrolark Årsberetning Rapportering af fejlagtige indberetninger... 21

3 3/21 1 Indledning Denne vejledning beskriver, hvorledes og hvornår selve indberetningen af afbrudsdata skal foretages til Sekretariatet for Energitilsynet til brug for sekretariatets årlige benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering. Benchmarkingen baseres på oplysninger fra elnetselskaberne, der indsendes til Sekretariatet for Energitilsynet, efter regler fastsat af Tilsynet, jf. 21, stk. 2 i Indtægtsrammebekendtgørelsen, nr. 335 af 20. april Der er inddraget en række fiktive eksempler med henblik på at anskueliggøre forståelsen af vejledningen. Eksemplerne er ikke udtømmende, og der vil givet opstå situationer, som ligger ud over det beskrevne, og som heller ikke kan fortolkes analogt. I alle tilfælde må Sekretariatet for Energitilsynet kontaktes for en konkret afgørelse. Vejledningen er i et vist omfang baseret på og erstatter Indrapportering af data på kvalitet i levering, 4. udgave af 9. september Den forgående udgave indeholdt også en mere udførlig beskrivelse af tekniske definitioner og begreber i relation til ELFAS-retningslinjerne. Vejledningen indeholder ikke længere referencer til ELFAS-retningslinjerne. Er der tvivl om tekniske spørgsmål i relation til nærværende vejledning, må Sekretariatet for Energitilsynet kontaktes. Nærværende vejledning er gældende for de indberetninger, der skal foretages i 2013 og fremadrettet. Det betyder konkret, at afbrud, der finder sted fra og med 1. januar 2012, skal indrapporteres i henhold til nærværende vejledning.

4 4/21 2 Terminologi I denne vejledning forstås følgende ved: Bevillingsområde Det beskrevne område som fastsat i bevillingen for netvirksomheden udstedt i medfør af elforsyningslovens kapitel 8. Forbruger Forbruger af elektricitet, der mod betaling, er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Følgeafbrud En afbrudshændelse kan udvides i omfang (medføre følgeafbrud) i tilfælde af f.eks. fejlkoblinger, latente fejl i nettet, nødvendige udkoblinger i forbindelse med fejlsøgning eller lignende, hvis disse medfører følgeafbrud af en eller flere kunder, som ikke var berørt af den initierende hændelse Kunde Forbruger eller producent af elektricitet, der mod betaling er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Som kunde betragtes enhver, der disponerer over en installation identificeret ved et aftagenummer. Note 1: Kunder opdeles i Forbrugere samt Producenter, jf. definitioner heraf i indeværende afsnit. Note 2: Flere kunder forsynet via samme stikledning optælles som flere kunder. Note 3: En kunde med f.eks. to aftagenumre (købs- og salgsmåler) er at betragte i denne sammenhæng som to kunder. Note 4: Kunder, der er tilsluttet med en midlertidig tilslutning til det kollektive elforsyningsnet i mindre end 1 uge (7 x 24 timer), fritager Energitilsynet som kunde i afbrudsstatistikken, idet det vil være af stor administrativ byrde at redegøre for alle sådanne midlertidige tilslutninger. Derved er denne type midlertidige kundetilslutninger således ikke omfattet indberetning iht. denne vejledning. Kundeafbrud Manglende forsyning af el til én kunde. Note 1: Én afbrydelse af forsyningen til én kunde svarer således til ét afbrud. To uafhængige hændelser, hvor samme kunde mister forsyningen, svarer til to afbrud. Én hændelse, hvor forsyningen forsvinder til 10 forskellige kunder, svarer til 10 afbrud.

5 5/21 Kundetal Kundetallet er det samlede antal kunder pr. statistikområde. Kundetallet opgøres både samlet og opdelt for hhv. forbrugere og producenter. Netvirksomhed (Elnetselskab) Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet, jf. 5, nr. 13 i elforsyningsloven. Producent Ved producenter forstås elproducerende kunder, der ikke har forbrug ud over det, der normalt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende anlæg. Note 1: Kunder med husstandsbaserede produktionsanlæg (fx nettoafregnede solcelleanlæg eller husstandsvindmøller) regnes ikke som producenter. Note 2: Producenter blev tidligere af Sekretariatet for Energitilsynet betegnet som Kunder med særlige vilkår. Statistikområde Geografisk og teknisk afgrænset område inden for netvirksomhedens bevillingsområde, for hvilket der føres selvstændig statistik. Der skelnes mellem følgende statistikområder: Lavspænding (0,4 kv) 1-24 kv kv Note 1: Den geografiske grænse går ved ejergrænsen til en nabovirksomheds bevillingsområde eller ved overgang til kundeinstallationer på samme spændingsniveau. Note 2: Den tekniske grænse går normalt ved transformation til højere eller lavere spændingsniveau. Hvis det samme selskab f.eks. har bevilling til et 1-24 kv og et kv net i samme geografiske område, betragtes dette som to statistikområder. Stamdata Elnetselskabets navn og nummer samt kundetal og km elnet for hvert statistikområde i selskabets bevillingsområde. Årsberetning En kort redegørelse om afbrudshændelser/kundeafbrud og for de forhold, der havde betydning for selskabets leveringssikkerhed i året der gik.

6 6/21 3 Indberetning af data for kvalitet i levering Hvert elnetselskab indberetter data for alle statistikområder i selskabets bevillingsområde for det seneste hele kalenderår. Elnetselskabet indberetter stamdata samt kundeafbrud elektronisk i tabelform som beskrevet i dette afsnit. Sekretariatet for Energitilsynet skal på forlangende have udskrift eller elektronisk dataudtræk af samtlige oplysninger i de detaljerede afbrudsrapporter. Endvidere skal elnetselskabet indberette en årsberetning, jf. afsnit 3.8. Et elnetselskab, der et år ikke oplever afbrudshændelser/kundeafbrud, skal også foretage indberetning af stamdata til Sekretariatet for Energitilsynet. Indberetningsskema kan downloades fra Energitilsynets hjemmeside under Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - Kvalitet i levering. 3.1 Indberetningsfrist Indberetningsfristen for indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering fremgår af Energitilsynets hjemmeside under Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - Kvalitet i levering. 3.2 Oversigt over indberetningsskemaer Indberetningsskemaer for kvalitet i levering er samlet i én Excel-fil. Filen indeholder tre forskellige skemaer. Skema1 bruges til indberetning for afbrudshyppighed og -varighed på aggregeret niveau, Skema2 til afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau og Skema3 til afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau. Skema 1-3 findes i indberetningsskemaet under de forskellige faneblade (se nederst på siden når Excel-filen er åbnet) med følgende titler: a) Skema1 Lavspænding (0,4 kv) (lilla) b) Skema kv (lilla) c) Skema kv (lilla) d) Skema2 Lavspænding (0,4 kv) (gul) e) Skema kv (gul) f) Skema3 Lavspænding (0,4 kv) (blå) g) Skema kv (blå) Kun de relevante skemaer skal udfyldes. Dvs. har selskabet kun net i statistikområdet kv, vil der kun være ét skema (punkt c i listen ovenfor), der skal udfyldes. Har selskabet net i statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv, vil det betyde, at seks skemaer skal udfyldes (punkt a, b og d-g i listen ovenfor).

7 7/21 Elnetselskabet bedes kun udfylde de farvede felter i de skemaer, der er relevante for selskabet. Øvrige felter er skrivebeskyttede, og kan derfor ikke udfyldes. 3.3 Indberetning af stamdata Øverst i Skema1 anføres stamdata for selskabet. For alle statistikområder i selskabets bevillingsområde (her eksempelvis for Lavspænding (0,4 kv)) udfyldes: Selskabets navn: Selskabets nr.: Kundetal for Lavspænding (0,4 kv): - heraf antal forbrugere i alt: - heraf antal producenter* i alt: Antal km net for Lavspænding (0,4 kv): Disse oplysninger bliver automatisk overført til Skema2 og Skema3, og skal således kun udfyldes i Skema Kundetal I forbindelse med den årlige rapportering til Sekretariatet for Energitilsynet oplyses det samlede antal kunder, som er tilsluttet nettet i hvert statistikområde. Kundetallet skal indberettes for hvert af de statistikområder, hvor selskabet har net. Kundetallet opgøres aggregeret. Kundetallet for et givet statistikområde skal således indeholde alle kunder, der er tilsluttet nettet i det pågældende statistikområde samt alle kunder, der er tilsluttet de hertil underliggende net og som vil blive berørt af et eventuelt afbrud på det pågældende net. Har et selskab f.eks. net på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv, skal der således i kundetallet for 1-24 kv som hovedregel medtælles kunderne fra Lavspænding (0,4 kv). Ligeledes skal f.eks. et selskab, som kun har net på kv, i kundetallet medtælle alle kunder på underliggende net uafhængigt af bevillingsindehavende selskab. I praksis betyder dette: at en indberetning af 0 kunder samt >0 km net for et givet statistikområde i hovedreglen vil være forkert. Hvis et selskab f.eks. har net i statistikområdet 1-24 kv uden at have nogle kunder tilsluttet direkte

8 8/21 på dette statistikområde, vil kundetallet for 1-24 kv som udgangspunkt svare til kundetallet på Lavspænding (0,4 kv). at kundetallet som udgangspunkt altid vil være mindst lige så højt for overliggende statistikområder i selskabets bevillingsområde. 1 Kundetallet på 1-24 kv vil således f.eks. være mindst lige stort som kundetallet på Lavspænding (0,4 kv). I det samlede kundetal indgår alle kunder, dvs. både forbrugere og producenter. Derudover skal fordelingen af det samlede antal kunder på forbrugere og producenter også indberettes, denne angives i indberetningsskemaet ud for heraf antal forbrugere i alt samt heraf antal producenter i alt. Det samlede kundetal pr. år i hvert statistikområde opgøres som antallet af kunder pr. 31. december Km net Km net beregnes ud fra summen af netkomponenterne på de enkelte spændingsniveauer, som det er angivet i nedenstående. 2 For Lavspænding (0,4 kv) findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 0,4 kv kabel - 0,4 kv luftledning For 1-24 kv findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 10 kv kabel - 10 kv luftledning For kv findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 50 kv kabel - 50 kv søkabel - 50 kv luftledning 1 Dette vil dog ikke altid være tilfældet. Hvis eksempelvist et elnetselskab med net på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv kun ejer en del af de overliggende 1-24 kv-net (typisk pga. en fusion), kan kundetallet på Lavspænding (0,4 kv) godt være højere end på 1-24 kv. 2 De enkelte netkomponenter indberettes til Sekretariatet for Energitilsynet ifbm. benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet. Se Energitilsynets hjemmeside under Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - Netkomponenter for information herom.

9 9/ Skema 1: Afbrudshyppighed- og varighed på aggregeret niveau Elnetselskabet indberetter i Skema1 det samlede antal kundeafbrud og kundeafbrudsminutter fordelt på fem afbrudskategorier, se Indberetningen foretages særskilt for forbrugere og for producenter. For hvert af elnetselskabets egne statistikområder udfyldes de lilla felter i følgende tabeller: Forbrugere Samlet antal kundeafbrud pr. år Afbrudshyppighed Andel af kunder (forbrugere pr. år) der oplever afbrud Samlet antal kundeafbrudsminutter pr. år Afbrudsvarighed Afbrudsminutter pr. kunde (forbrugere pr. år) Uvarslede afbrud i eget statistikområde - - Varslede afbrud i eget statistikområde - - Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde - - Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde - - Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde - - Afbrud i alt - - Producenter* Afbrudshyppighed Andel af kunder Samlet antal (producenter pr. år) der kundeafbrud pr. år oplever afbrud Samlet antal kundeafbrudsminutter pr. år Afbrudsvarighed Andel af kunder (producenter pr. år) der oplever afbrud Uvarslede afbrud i eget statistikområde - - Varslede afbrud i eget statistikområde - - Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde - - Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde - - Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde - - Afbrud i alt - - Antal kundeafbrud i alt (Forbrugere + Producenter) Kategorisering af afbrud I Skema1 inddeles de enkelte afbrudshændelser (med tilhørende kundeafbrud samt kundeafbrudsminutter) i følgende fem kategorier: 1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde 2. Varslede afbrud i eget statistikområde 3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 4. Afbrud i eget statistikområde som følge af hændelser, som angivet i punktet om force majeure nedenfor 5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde De fem kategorier defineres i denne sammenhæng på følgende måde: 1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde Afbrud af en kunde, som hverken kan henføres til andet statistikområde, force majeure, tredjepartspåvirkning eller har været varslet. 2. Varslede afbrud i eget statistikområde Afbrud af en kunde annonceret over for kunden i tilstrækkelig god tid gennem et egnet medie forud for afbruddet med angivelse af dato, klokkeslæt og forventet varighed af afbruddet.

10 10/21 Som grundregel anses det som varslet i tilstrækkelig god tid, når varslingen sker mindst 48 timer før afbruddet/arbejdet planlægges påbegyndt, således at alle berørte kunder har mulighed for at indrette sig efter den manglende forsyning. Varsling kan foregå ved: - fremsendelse af brev eller varslingskort til installationsadressen - eller SMS såfremt kunden har tilmeldt sig denne service og accepteret denne form for varsling - opslag på installationsadressen Ved personlig henvendelse og ved aftale direkte med kunden anses det også som varsling i tilstrækkelig god tid, når varslingen sker på selve dagen umiddelbart inden afbrydelsen. Omfatter varslingen ikke samtlige kunder, som berøres af hændelsen, er afbruddet i denne sammenhæng at betragte som uvarslet i forhold til alle kunderne. Udgør de uvarslede kunder en meget lille andel af de berørte kunder, og kunne elnetselskabet ikke under normale omstændigheder forventes at være bekendt med, at disse kunder ville blive afbrudt, kan afbrudshændelsen dog betragtes som varslet. 3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde Afbrud som følge af tredjepart er afbrud i eget statistikområde forårsaget af ydre påvirkning(er), der er menneskeskabt(e), og som hverken direkte eller indirekte kan tilskrives elnetselskabet eller underentreprenører til elnetselskabet. Tredjepartpåvirkninger kan f.eks. skyldes: - påkørsler - hærværk - træfældning eller træbeskæring - grave- og jordarbejde (herunder beskadigelse af kabler, der over tid udvikler sig til en fejl) Hvis et kabel overgraves af en tredjepart, hvor entreprenøren har indhentet ledningsoplysning hos det berørte elnetselskab, og denne viser sig at være fejlbehæftet (f.eks. at ledningsoplysning om kablets placering i jord ikke stemmer overens) kan afbrudshændelsen ikke kategoriseres som afbrud som følge af tredjepart. I tilfælde af varslede afbrud, som alene kan tilskrives påvirkning som følge af tredjepart, kan afbrud som følge af tredjepart også angives. Selskabet anmodes i sådanne tilfælde om at beskrive hændelsen i årsberetningen.

11 11/21 4. Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde Afbrud som følge af force majeure angår forhold, hvor levering må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksomheden burde have taget dem i betragtning. Såfremt et selskab ønsker at få betegnet et afbrud som force majeure, skal der i tillæg til indberetningsskemaet indsendes en særskilt begrundet ansøgning herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret afgørelse. 5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde Fejl og driftsforstyrrelser initieret af hændelser indtruffet uden for eget statistikområde, når disse fører til kundeafbrud i eget statistikområde. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde kan f.eks.skyldes: - manglende levering til egne kunder som følge af fejl/arbejde i overliggende statistikområde i andet eller i eget bevillingsområde - fejl i samme statistikområde i andet netselskabs bevillingsområde. I sådanne tilfælde anmodes selskabet om at redegøre for afbruddet i årsberetningen. - fejl i kundeinstallationer (evt. i andet netselskabs bevillingsområde), herunder fejl/arbejde på stikledninger eller stikledningssikringer, når hændelsen fører til yderligere kundeafbrud end afbrud af kunden selv med den fejlramte installation Afbrudshyppighed Til beregning af afbrudshyppigheden indberetter elnetselskaberne det samlede antal kundeafbrud. 3 Under Samlet antal kundeafbrud pr. år i Skema1 angives det samlede antal kundeafbrud pr. år fordelt på de fem afbrudskategorier, jf Hver gang én kunde afbrydes, tæller det som ét kundeafbrud. En afbrudshændelse, hvor 100 kunder afbrydes, svarer således til 100 kundeafbrud. Et selskab, som er ansvarlig for en afbrudshændelse, registrerer dette som afbrud i eget statistikområde og optæller det samlede antal afbrudte kunder i forbindelse med hændelsen. I antal kundeafbrud medtælles således såvel 3 Til beregning af afbrudshyppighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til-/frakobling af mobilt elværk etc.) ikke i beregningen. Ved følgeafbrud er det altså kun 1. følgeafbrud, som indgår i indberetningen af afbrudshyppighed.

12 12/21 selskabets egne afbrudte kunder (uafhængigt af statistikområde) som eventuelle afbrudte kunder i andre bevillingsområder, dvs. afbrud af et andet elnetselskabes kunder. I sidstnævnte tilfælde vil det andet elnetselskab registrere kundeafbruddene som afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde. Afbrudshyppigheden indberettes for alle statistikområder i selskabets bevillingsområde. Hvis et selskab ikke har oplevet afbrud i et givet statistikområde, angives der blot 0 ved Samlet antal kundeafbrud pr. år. I Boks 1 nedenfor er gennemgået et eksempel, som illustrerer, hvordan indrapportering af afbrudshyppighed skal foregå.

13 13/21 Boks 1. Eksempel på indrapportering af afbrudshyppighed Et elnetselskab ejer net i statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv. Kundetallet på Lavspænding (0,4 kv) er 990 og kundetallet på 1-24 kv er (hvoraf de 990 er kunderne fra det underliggende net). I løbet af et år sker der i alt fire afbrudshændelser i selskabets net: 1. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 200 kunder berøres. 2. Ligeledes et uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af fejl i eget net. 20 kunder berøres. 3. Varslet afbrud på 1-24 kv ifbm. vedligeholdelse. Afbruddet berører 5 kunder på 1-24 kv og 300 kunder på Lavspænding (0,4 kv). 4. Afbrud af alle selskabets kunder på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv som følge af manglende levering fra det overliggende net. I Skema1 udfyldes afbrudshyppigheden som følger: Skema1 Lavspænding (0,4 kv): Forbrugere Afbrudshyppighed Samlet antal kundeafbrud pr. år Uvarslede afbrud i eget statistikområde =220 Varslede afbrud i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 0 Afbrud i alt =220 Skema kv: Forbrugere Afbrudshyppighed Samlet antal kundeafbrud pr. år Uvarslede afbrud i eget statistikområde 0 Varslede afbrud i eget statistikområde 300+5=305 Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde =1000 Afbrud i alt =1305 Kilde: Fiktivt eksempel

14 14/ Afbrudsvarighed Under afbrudsvarighed indberettes summen af afbrudsminutterne for alle selskabets kundeafbrud i løbet af det pågældende år 4. Hvis et elnetselskab f.eks. i løbet af et år har haft to afbrudshændelser, hvor hhv. 10 og 20 kunder bliver afbrudt i hhv. 2 og 30 minutter, er det samlede antal kundeafbrudsminutter 10*2+20*30=620 minutter. Afbrudsvarigheden indberettes i hele antal minutter. Ved afbrud af mere end 1 minuts varighed, afrundes til nærmeste hele minutantal. Et afbrud med en varighed på x minutter og 30 sekunder rundes op til (x+1) minutter, hvor x er større end 0. Afbrud på 59 sekunder og derunder indberettes således ikke. Den indberettede afbrudsvarighed skal i videst mulig omfang afspejle den afbrudsvarighed, som kunderne under hvert leveringspunkt/lavspændingsudføring reelt har oplevet. Afbrudsvarigheden pr. leveringspunkt eller pr. udføring beregnes, med mindre anden og mere detaljeret og/eller præcis opgørelsesmetode er mulig, som tiden fra afbruddet indtræffer, til alle kunder under det pågældende leveringspunkt atter har varig forsyning. 4 Til beregning af afbrudsvarighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til-/frakobling af mobilt elværk etc.). Ved følgeafbrud indberettes således både 1. afbrud, 2. afbrud og evt. yderligere afbrud, og alle afbrud indgår i beregningen af afbrudsvarighed.

15 15/21 Boks 2. Eksempel på indrapportering af afbrudsvarighed Betragt det samme elnetselskab som i Boks 1. Det oplyses nu også, at varigheden for de fire afbrudshændelser er: 1. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 200 kunder berøres i tre minutter. 2. Ligeledes et uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 20 kunder berøres i to timer. 3. Varslet afbrud på 1-24 kv ifbm. vedligeholdelse. Afbruddet berører 5 kunder på 1-24 kv og 300 kunder på Lavspænding (0,4 kv). Afbruddets varighed er 25 minutter. 4. Afbrud af alle selskabets kunder på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv som følge af manglende levering fra det overliggende net. Varigheden er 10 minutter. I Skema1 udfyldes afbrudsvarigheden som følger: Skema1 Lavspænding (0,4 kv): Forbrugere Afbrudsvarighed Samlet antal kundeafbrudsminutter pr. år Uvarslede afbrud i eget statistikområde 200*3+20*120=3000 Varslede afbrud i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 0 Afbrud i alt =3000 Skema kv: Forbrugere Afbrudsvarighed Samlet antal kundeafbrudsminutter pr. år Uvarslede afbrud i eget statistikområde 0 Varslede afbrud i eget statistikområde 305*25=7625 Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde 0 Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 1000*10=10000 Afbrud i alt =17625 Kilde: Fiktivt eksempel

16 16/ Skema 2: Afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau Formålet med den aggregerede afbrudsstatistik har været at finde de aggregerede antal afbrud samt det aggregerede antal minutter, som et givent selskabs kunder har været afbrudt i det forgangne år. Statistikken for enkeltkunder har derimod til hensigt at belyse, hvorledes den enkelte kunde berøres af afbruddene i selskabets bevillingsområde. Alle elnetselskaber, der er statistikførende i statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) og/eller 1-24 kv, skal derfor foretage en opgørelse af enkeltkundeafbrud. Indberetningsskemaet indeholder således et Skema2 for hvert af statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv. Der skelnes fortsat mellem kundetyperne forbrugere og producenter, men ikke som i Skema1 mellem typen af afbrud. Skema2 udfyldes for hvert af de statistikområder, hvor selskabet har net. I Skema2 udfyldes felterne markeret med gult i følgende tabeller: Forbrugere Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Antal afbrud 0 0,0% 1 0,0% 2 0,0% 3 0,0% 4 0,0% 5 0,0% 6 0,0% 7 0,0% 8 0,0% 9 0,0% 10 0,0% > 10 0,0% Antal forbrugere i alt 0 Producenter Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Antal afbrud 0 0,0% 1 0,0% 2 0,0% 3 0,0% 4 0,0% 5 0,0% 6 0,0% 7 0,0% 8 0,0% 9 0,0% 10 0,0% > 10 0,0% Antal producenter i alt 0

17 17/21 Antal berørte kunder angiver, hvor mange kunder, der samlet set har oplevet hhv. 0,1,2,, >10 afbrud i løbet af året. Cellerne skal dermed udfyldes således, at hvis f.eks. 20 kunder har oplevet i alt 3 afbrud, så skal der anføres 20 i cellen ud for 3 afbrud. Antallet af kunder, som ikke har oplevet afbrud i perioden, skal anføres ud for 0 antal afbrud. Således vil summen I alt altid skulle svare til det samlede kundetal for den pågældende kundetype. I opgørelsen indgår alle afbrudshændelser, dvs. uvarslede og varslede afbrud i eget statistikområde, afbrud som følge af tredjepart, afbrud som følge af force majeure samt afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde. 5 Gentagende følgeafbrud indgår ikke i opgørelsen. 3.6 Skema 3: Afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau Tilsvarende foretages i Skema3 en opgørelse for enkeltkundeafbrud opdelt på afbrudsvarighed. Dette er en opgørelse over, hvor mange afbrudsminutter den enkelte kunde samlet set oplever i løbet af et år. Indberetningsskemaet indeholder som for afbrudshyppigheden et Skema3 for hvert af statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv. Der skelnes fortsat mellem kundetyperne forbruger og producent. Skema 3 udfyldes for hvert af de statistikområder, hvor selskabet har net. Kun de blå felter udfyldes. I Skema3 udfyldes felterne markeret med blåt i følgende tabeller: 5 Ved benchmarkingen af elnetselskaberne på enkeltkundeniveau foretages der en vægtning med fordelingen af afbrudsformer fra indberetningen af afbrud på aggregeret niveau. Vægtningen er som følger: Uvarslede: 1. Varslede: 0,5. 3. part: 0,1. Force majeure: 0. Uden for eget statistikområde: 0.

18 18/21 Forbrugere Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Afbrudsvarighed 0-1 min 0,0% 1-3 min 0,0% 3-10 min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% >720 min 0,0% Antal forbrugere i alt 0 Producenter Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Afbrudsvarighed 0-1 min 0,0% 1-3 min 0,0% 3-10 min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% min 0,0% >720 min 0,0% Antal producenter i alt 0 Antal berørte kunder i Skema3 angiver, hvor mange af selskabets kunder, der samlet set i årets løb har oplevet de forskellige afbrudsvarigheder målt i minutter. Afbrudsvarighederne er opdelt i 14 tidsintervaller gående fra 0-1 minutter op til >720 minutter. Hvis f.eks. én kunde oplever et afbrud af 40 min. og et afbrud af 60 min., så skal der ved intervallet min. noteres én berørt kunde. Har et afbrud af 2 timers varighed berørt 10 kunder, som ikke i øvrigt er blevet afbrudt i løbet af året, anføres der 10 berørte kunder ud for minutter. Det samlede antal kunder, som ikke har oplevet afbrud i løbet af året, anføres ud for 0-1 min. Således vil summen I alt altid skulle svare til det samlede kundetal for den pågældende kundetype i det givne statistikområde. Afbrudsvarigheden ved gentagende følgeafbrud indgår i opgørelsen på lige vilkår med andre kundeafbrud.

19 19/ Eksempel til Skema2 og Skema3 Boks 3. Eksempel på indberetning for enkeltkundeniveau Et elnetselskab med 1000 kunder, som kun har net på Lavspænding (0,4 kv), oplever i løbet af et år to afbrudshændelser. Ved den ene hændelse afbrydes 500 af selskabets kunder i 5 minutter som følge af en fejl uden for eget statistikområde. Ved den anden hændelse medfører en fejl i selskabets eget net, at 50 af de samme kunder som ved første afbrudshændelse afbrydes i 15 minutter. Der er ikke tale om et følgeafbrud. Alle kunderne er forbrugere. I Skema2 anføres: Forbrugere Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Antal afbrud ,0% ,0% ,0% 3 0,0% Antal forbrugere i alt 1000 I Skema3 anføres: Forbrugere Antal berørte kunder Andel berørte kunder i % Afbrudsvarighed 0-1 min ,0% 1-3 min 0,0% 3-10 min ,0% min 50 5,0% Antal producenter i alt 1000 Kilde: Fiktivt eksempel 3.7 Kontrolark Det sidste af fanebladene indeholder et kontrolark, som selskabet kan vælge at se bort fra. Sekretariatet for Energitilsynet bruger dette ark til at kontrollere, om der er tastefejl eller uoverensstemmelser i det indberettede datamateriale. I Sum-test til Skema1 tjekkes, at summen af kundeafbruddene/kundeafbrudsminutterne for hver afbrudskategori svarer til afbrud i alt.

20 20/21 I Gennemsnits-test til Skema1 kontrolleres det, at det gennemsnitlige antal minutter pr. afbrud for hver afbrudskategori og i alt er større end eller lig med 1 minut. Fejlmeddelelse i denne test er tegn på, at selskabet har indberettet nogle afbrud af mindre end 1 minuts varighed, som ikke skal medtages jf. afsnit Kunde-test til Skema1 tjekker, at kundetallet i række 9 svarer til summen af antal forbrugere samt antal producenter. Tilsvarende tjekkes i Kundetest til Skema2 og Skema3, at summen af antal berørte kunder for hhv. forbrugere samt producenter svarer til det samlede kundetal. Denne test vil således give en fejlmeddelelse, såfremt de kunder, der ikke har oplevet afbrud, fejlagtigt ikke er indtastet under antal berørte kunder med 0 afbrud/0-1 afbrudsminutter. I Sum-test til Skema2 kontrolles det, at antallet af kundeafbrud i Skema2 (afbrudshyppighed for enkeltkundeniveau) svarer til det samlede antal kundeafbrud i Skema1 (afbrudshyppighed på aggregeret niveau). For at undersøge dette beregnes sumproduktet af antal berørte kunder og antal afbrud i Skema2, dvs. 0*antal berørte kunder med 0 afbrud + 1*antal berørte kunder med 1 afbrud +. I Sum-test til Skema3 tjekkes det, at antallet af berørte kunder med en afbrudshyppighed over 0 i Skema2 svarer til det samlede antal af berørte kunder med en afbrudsvarighed over 0-1 minutter i Skema3. Endelig benyttes Test for aggregering af kundetal til at tjekke, om selskabet korrekt har medtalt kunderne på eventuelle underlæggende net i kundetallet for et givet statistikområde. 3.8 Årsberetning I tillæg til ovennævnte indberettede afbrudsdata skal elnetselskaberne indlevere en kort redegørelse for de forhold, der havde betydning for selskabets leveringssikkerhed i året der gik. I redegørelsen har selskabet f.eks. mulighed for at kommentere hændelser, der havde særlig indflydelse på antallet og/eller varigheden af de registrerede afbrud. Årsberetningens omfang bør ikke overstige 1-2 normalsider. Energitilsynet kan offentliggøre elnetselskabernes årsberetninger i forbindelse med offentliggørelse af de tilhørende afbrudsdata.

21 21/ Rapportering af fejlagtige indberetninger Bliver elnetselskabet bekendt med, at en afbrudsregistrering er fejlbehæftet, skal elnetselskabet hurtigst muligt rette fejlen. Indgår den fejlbehæftede afbrudsrapport i det datamateriale, der er indleveret til Sekretariatet for Energitilsynet, skal sekretariatet uden ugrundet ophold underrettes herom. På forlangende skal elnetselskabet indsende redigeret datamateriale for det pågældende år til Sekretariatet for Energitilsynet. I tilfælde af, at selskaberne indsender redigeringer til allerede indberettet data efter fristudløb for indberetning, skal disse ændringer til data kunne dokumenteres.

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering 12. marts 2012 Sag 4/0706-0300-0082 / MBK og TS Deres ref. Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering Data for kvalitet i levering for 2011 skal indberettes

Læs mere

ENERGITILSYNET. Indrapportering af data på kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Indrapportering af data på kvalitet i levering ENERGITILSYNET Indrapportering af data på kvalitet i levering 4. udgave af 9. september 2009 2/45 1 INDLEDNING... 4 2 TERMINOLOGI... 5 3 OMFANG OG TIDSFRISTER... 14 4 AFBRUDSRAPPORTERING... 16 4.1 Løbenummer...

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Indsamling af leveringssikkerhedsdata

Indsamling af leveringssikkerhedsdata R a p p o r t 520, 3. udgave M a r t s 2008 Indsamling af leveringssikkerhedsdata Vejledning ENERGITILSYNET Rapporten er udarbejdet af: 3. udgave, Peter Hansen, DEFU 2. udgave, Morten Møller Jensen, DEFU

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Indsamling af leveringssikkerhedsdata

Indsamling af leveringssikkerhedsdata R a p p o r t 520, 2. udgave December 2005 Indsamling af leveringssikkerhedsdata Vejledning ENERGITILSYNET Rapporten er udarbejdet af Morten Møller Jensen, DEFU DEFU rapport: 520 Klasse: 3 Rekvirent: Energitilsynet

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata 12-12-2005 E2 3/1320-0200-0065 /TNE Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata Som det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 skal elnetselskaberne fra og med

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, 25. november 2010 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 2. TERMINOLOGI... 2

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål: 14.01.08 Ofte stillede spørgsmål: De årlige kommunale indberetninger om værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder Spørgsmål: Hvornår, til hvem, hvordan, reglerne, fra hvem, og hvilke virksomheder:

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby April 2013 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG Dato: 8/5 2017 Forfatter:

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere