Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17"

Transkript

1 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002

2

3 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

4 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler? Oversigt over de nye bestemmelser Den nye årsregnskabslov IAS Klassifikation af leasingaftaler som finansielle eller operationelle leasingaftaler Klassifikationen sker ud fra de økonomiske realiteter Fremgangsmåde ved klassifikation Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Fastlæggelse af leasingperioden Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger Minimumsbetalinger Nutidsværdien af minimumsbetalingerne Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? Et eksempel på klassifikation af en leasingaftale finansiel leasing Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Fastlæggelse af leasingperioden Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? Særligt om klassifikation af grunde og bygninger Klassifikation i forbindelse med forlængelse af den oprindelige leasingaftale Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing i leasingtagers årsrapport Indregning og måling Udskudt skat Eksempel på regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing i leasingtagers årsrapport Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Anlægsnoten Oplysninger om leasingforpligtelser Yderligere oplysningskrav i IAS Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing i leasingtagers årsrapport Indregning og måling Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Oplysning om leasingforpligtelser Yderligere oplysningskrav i IAS

5 7. Den regnskabsmæssige behandling af salg og tilbageleasing ( sale-and-lease-back ) i leasingtagers årsrapport Generelt om årsregnskabslovens regler om salg og tilbageleasing Tilbageleasing som finansiel leasing Tilbageleasing som operationel leasing Oplysninger Oplysninger i ledelsesberetningen Behandling af leasing i leasingtagers årsrapport i henhold til amerikanske regler (US GAAP) Klassifikation som finansiel eller operationel leasing Salg og tilbageleasing Særlige udfordringer for virksomhederne Registrerings- og bogføringsmæssige tilpasninger Virksomhedens forretningsgang for klassifikation Virksomhedens anlægsregister Virksomhedens registrering af leasingforpligtelser Ændring af regnskabspraksis Særlige lempelser ved implementering af den nye årsregnskabslov Apendiks A: Oversigt over de væsentligste noteoplysninger i relation til leasingaftaler i leasingtagers årsrapport Appendiks B: Eksempler på klassifikation af leasingaftaler Leasing af specialfremstillede aktiver Leasing af biler Leasing af computere, kopimaskiner etc Leasing af ejendomme Andre regnskabspublikationer fra PricewaterhouseCoopers

6 6

7 Forord Den nye årsregnskabslov indeholder et stort antal ændringer i forhold til den hidtil gældende årsregnskabslov. Den nye årsregnskabslov træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2002 eller senere. Virksomhederne står således på nuværende tidspunkt over for at skulle implementere ændringerne i den nye årsregnskabslov. Et af de områder, hvor den nye årsregnskabslov fører til væsentlige ændringer i årsrapporten, er den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Her stilles danske virksomheder over for nye og i visse tilfælde meget tekniske bestemmelser om indregning og måling af finansielt leasede aktiver og betalingsforpligtelser knyttet til leasingaftalen. Formålet med denne publikation er at gennemgå den nye årsregnskabslovs regler om den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler i leasingtagers årsrapport, herunder hvorledes lovens forholdsvis generelle regelsæt kan udfyldes og fortolkes i praksis. Efter forarbejderne til den nye årsregnskabslov skal lovens rammeregler i stort omfang udfyldes af reglerne i de internationale regnskabsstandarder (IAS). Som en konsekvens er gennemgangen af lovens krav vedrørende leasing baseret på bestemmelserne i IAS 17 "Leases". Implementeringen af den ændrede regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler kan være omfattende. I nærværende publikation gives derfor eksempler på, hvorledes de væsentligste praktiske problemstillinger i relation til indregning af leasede aktiver og tilhørende forpligtelser kan håndteres. Publikationen fokuserer på den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasingtagers årsrapport. Reglerne om den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasinggivers årsrapport er ikke behandlet. Vi håber, at publikationen kan være til hjælp i de virksomheder, der skal implementere de nye regler. Har De spørgsmål eller bemærkninger, er De velkommen til at kontakte PricewaterhouseCoopers' Regnskabsfaglige afdeling på telefon PricewaterhouseCoopers 7

8 1. Formålet med de nye leasingregler Formålet med den nye årsregnskabslovs regler om indregning og måling af aktiver og forpligtelser i balancen er så vidt muligt at sikre, at de reelle økonomiske forhold beskrives. Det indebærer bl.a., at man ved bedømmelse af leasingaftaler skal sikre, at substansen i aftalerne ligger til grund for den regnskabsmæssige behandling. Uanset at en leasingaftale formelt set er en lejeaftale, vil visse leasingaftaler i sin substans være at anse som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv (såkaldte finansielle leasingaftaler). Det er tilfældet, når leasingtager i realiteten overtager de væsentligste fordele og risici ved det leasede aktiv præcis som hvis aktivet formelt set var erhvervet. Andre leasingaftaler er i deres substans at betragte som almindelige lejeaftaler. Disse skal derfor også regnskabsmæssigt behandles som sådanne. Eftersom finansielle leasingaftaler er at sidestille med et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv, skal dette afspejles i den regnskabsmæssige behandling. Det indebærer, at leasingaktivet skal indregnes som et aktiv i balancen (som et købt aktiv) og betalingsforpligtelsen som en forpligtelse (som et lån). At finansielle leasingaftaler skal behandles som et lånefinansieret køb af et aktiv, følger af den nye årsregnskabslovs definitioner på aktiver og forpligtelser og af lovens krav om at basere regnskabsaflæggelsen på substans frem for formaliteter. Forarbejderne til årsregnskabsloven henviser til, at leasingaftaler inden for rammerne af lovens regler om aktiver og forpligtelser skal bedømmes på grundlag af reglerne i IAS 17. Det indebærer, at lovens rammeregler i stort omfang skal udfyldes med retningslinjerne i IAS 17. Der findes endnu ingen dansk regnskabsvejledning om leasingaftaler, men en sådan er under udarbejdelse. Det forventes, at en dansk vejledning kommer til at ligge tæt op ad IAS 17. Da danske virksomheder formentlig ikke hidtil har været særligt orienteret mod IAS 17, må de nye regler forventes at give anledning til store udfordringer i virksomhederne. Nye regler om indregning af leasingaftaler får også en afsmittende virkning på beskrivelserne i anvendt regnskabspraksis. 8

9 2. Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler? Kravene til den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler gælder for alle virksomheder i regnskabsklasserne B-D. Se Boks 1, hvor lovens byggeklodsmodel er vist. Boks 1: Byggeklodsmodellen. Omfattes virksomheden af regnskabsklasse B, skal reglerne i klasse B og A følges. Omfattes den af klasse C, skal reglerne i klasse C, B og A følges osv. Hvorvidt virksomhederne overskrider størrelsesgrænserne, afgøres af, om virksomhederne i to på hinanden følgende år har overskredet to af størrelsesgrænserne. De nye regler omfatter derfor alle de virksomheder, som har pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, f.eks.: Aktie- og anpartsselskaber Erhvervsdrivende fonde Virksomheder med begrænset hæftelse omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og som overskrider visse størrelsesgrænser Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle de ansvarlige deltagere er aktie- eller anpartsselskaber. Virksomheder i regnskabsklasse A omfattes alene af årsregnskabslovens regnskabsregler i de tilfælde, hvor de frivilligt aflægger en årsrapport. I disse tilfælde vil de normalt også skulle efterleve de nye regler om leasing. 9

10 3. Oversigt over de nye bestemmelser 3.1. Den nye årsregnskabslov Den nye årsregnskabslovs definitioner på aktiver og forpligtelser samt kravet om substans frem for formelt indhold og kravet om retvisende billede udgør rammerne for den regnskabsmæssige behandling af leasede aktiver. Efter lovens forarbejder skal disse forholdsvis brede rammer udfyldes af reglerne i IAS 17. Loven stiller ikke krav om, at virksomheden skal besidde det formelle, juridiske ejerskab de økonomiske realiteter er i stedet afgørende. Det indebærer, at finansiel leasing skal behandles som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv. Finansielt leasede aktiver skal derfor i lighed med andre anlægsaktiver måles til kostpris ved første indregning, jf. årsregnskabslovens 36. Dette suppleres af mere detaljerede regler om opgørelse af kostpris for anlægsaktiver i lovens 40. Leasingforpligtelsen skal også indregnes til kostpris, jf. årsregnskabslovens 36. Disse regler omtales nærmere i afsnit Fremover skal det oplyses i noterne, hvilke indregnede aktiver der ikke formelt ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet i årsrapporten, jf. årsregnskabslovens 60. Har virksomheden indgået leje- eller leasingaftaler, skal forpligtelserne i henhold til aftalerne særskilt angives, medmindre de er indregnet i balancen, jf. årsregnskabslovens 64, stk. 2. Disse noteoplysninger har derfor alene betydning for operationelle leasingaftaler. Noteoplysninger behandles yderligere i afsnit 5.4 og 6.2. Ledelsesberetningen skal fremover indeholde en beskrivelse af virksomhedens finansielle risici. Indgåelse af leasingaftaler frem for at eje aktiver har betydning for den finansielle risiko i selskabet. Dette omtales nærmere i afsnit 8. 10

11 3.2. IAS 17 IAS 17 definerer leasing som: En aftale, hvor leasinggiver overdrager brugsretten af et aktiv til leasingtager for en aftalt periode mod betaling af én eller flere leasingydelser. I vejledningen skelnes der mellem finansiel og operationel leasing. Den regnskabsmæssige klassifikation som operationel og finansiel leasing er afgørende for den regnskabsmæssige behandling og vil blive beskrevet ved et praktisk eksempel i de efterfølgende afsnit. 11

12 4. Klassifikation af leasingaftaler som finansielle eller operationelle leasingaftaler 4.1. Klassifikationen sker ud fra de økonomiske realiteter Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler afhænger af, om aftalen klassificeres som operationel eller finansiel leasing. Klassifikationen fastlægges ved indgåelse af leasingaftalen. Finansiel leasing defineres således: Der er tale om finansiel leasing, hvis leasingaftalen overfører alle væsentlige risici og fordele forbundet med besiddelsen af et aktiv til leasingtager, uanset at ejendomsretten forsat tilkommer leasinggiver og eventuelt overdrages til leasingtager ved leasingperiodens slutning. Ved risici forstås f.eks. risikoen for tab ved ledig kapacitet, teknologisk forældelse og varierende rentabilitet på grund af skiftende økonomiske forhold. Fordele omfatter f.eks. muligheden for en gevinst ved værdistigning på aktivet. Finansielt leasede aktiver skal regnskabsmæssigt behandles ud fra leasingaftalens reelle indhold: At leasingtager har fået overdraget alle væsentlige ejerrisici og -fordele, og at leasinggiver alene forestår finansieringen. Aftalens formelle indhold: At leasinggiver formelt ejer aktivet, sættes derved i skyggen af de økonomiske realiteter. Finansiel leasing kan illustreres som vist i Boks 2. Leasinggiver Alle væsentlige ejerrisici og -fordele knyttet til ejendomsretten af aktivet overdrages fra leasinggiver til leasingtager Leasingtager Boks 2: Finansiel leasing overdragelse af alle væsentlige ejerrisici og -fordele knyttet til ejendomsretten. En aftale kan godt være en finansiel leasingaftale, selvom aftalen ikke specifikt er benævnt leasingaftale. Det forekommer endda, at aftaler benævnes som operationelle leasingaftaler, selvom det reelle indhold af aftalen vil medføre, at aftalen klassificeres som en finansiel leasingaftale. 12

13 Enhver leasingaftale, der ikke er finansiel leasing, klassificeres som operationel leasing. Hvad der forstås ved "alle væsentlige risici og fordele", som nævnt i definitionen, er nærmere forklaret i IAS 17. Standarden indeholder således nogle indikatorer for, hvornår der er tale om finansiel leasing, dog således at standarden i alle tilfælde lægger op til en helhedsvurdering af forholdene. IAS 17 fastsætter en række generelle indikatorer for, hvornår en aftale anses som en finansiel leasingaftale: 1. Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved slutningen af leasingperioden 2. Leasingtager har ret til at købe aktivet til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet 3. Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres 4. Nutidsværdien af minimumsbetalingerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi 5. Det leasede aktiv er så specialiseret, at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer. Er én af indikatorerne opfyldt, vil der være en overvejende formodning om, at aftalen skal klassificeres som en finansiel leasingaftale. Ved vurdering af, om leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid (nr. 3), kan der normalt anvendes en vejledende grænse på ca. 75%. En helhedsvurdering af aftalen kan dog føre til en anderledes klassifikation. Ved vurdering af, om nutidsværdien af minimumsbetalingerne i det væsentligste svarer til leasingaktivets dagsværdi (nr. 4), kan der normalt anvendes en vejledende grænse på ca. 90%. En helhedsvurdering af aftalen kan dog føre til en anderledes klassifikation. 13

14 Ud over ovennævnte fem indikatorer kan nedenstående mere specielle indikatorer alene eller i kombination indikere, at der er tale om finansiel leasing: 1. Hvis leasingtager kan ophæve leasingaftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager 2. Gevinst eller tab ved ændringer i leasingaktivets dagsværdi tilfalder leasingtager 3. Leasingtager kan forlænge leasingaftalen til leasingydelser væsentligt lavere end markedsleje. Klassifikation af leasingaftaler kan ikke foretages alene ud fra ovenstående punkter. I sidste ende er det leasingaftalernes reelle indhold (substans), der er afgørende for klassifikationen. Klassifikation af leasingaftaler er sammenfattet i beslutningsdiagrammet i Boks 3. 14

15 Klassifikation af leasing Eksempler på indikatorer, der normalt vil føre til, at leasingaftalen vil blive klassificeret som finansiel leasing: Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved slutningen af leasingperioden. Leasingtager har ret til at købe aktivet til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet. Ja Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres. Nutidsværdien af minimumsbetalingerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi. Det leasede aktiv er så specialiseret, at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer. Nej Eksempler på indikatorer, som alene eller i forening kan indikere, at en leasingaftale klassificeres som en finansiel leasingaftale: Hvis leasingtager kan ophæve leasingaftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager. Ja Gevinst eller tab ved ændringer i leasingaktivets dagsværdi tilfalder leasingtager. Leasingtager kan forlænge leasingaftalen til leasingydelser væsentlig lavere end markedsleje. Nej Er substansen i transaktionen, at der er tale om finansiel leasing? Nej Operationel leasing Ja Finansiel leasing Boks 3: Beslutningsdiagram til klassifikation af leasingaftaler som finansiel eller operationel leasing. 15

16 Klassifikation af leasingaftalen som finansiel eller operationel leasing foretages på tidspunktet for indgåelse af leasingaftalen. Dette er det tidligste tidspunkt af enten tidspunktet, hvor parterne giver deres tilsagn til aftalens hovedbestemmelser, tidspunktet for leasingaftalens underskrift eller tidspunktet for leasingaftalens ikrafttræden. Klassifikationen skal revurderes, hvis der foretages væsentlige ændringer af leasingaftalen. Ændringer i forventninger (eksempelvis forventet levetid for aktivet eller scrapværdien) medfører derimod ikke en ændret klassifikation. Klassifikationen af en leasingaftale vil normalt være ens hos leasingtager og leasinggiver. Imidlertid vil kravet om helhedsvurdering hos begge parter være subjektivt. I særlige tilfælde vil den samme leasingaftale derfor kunne være klassificeret forskelligt hos de to parter Fremgangsmåde ved klassifikation Klassifikation af leasingaftaler er i praksis ofte problematisk, og det kræver en grundig analyse af aftalen. En sådan analyse bør bl.a. omfatte følgende: 1. Identifikation af den forretningsmæssige hensigt bag leasingaftalen og dens økonomiske konsekvenser, herunder de økonomiske konsekvenser, som leasingtager og leasinggiver er stillet over for ved leasingperiodens udløb 2. Fastlæggelse af leasingperioden 3. Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger 4. Konklusion på, hvorvidt alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv er overgået fra leasinggiver til leasingtager. I de efterfølgende afsnit uddybes punkt Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Det er nødvendigt at kende de forretningsmæssige årsager til at indgå aftalen. Kun derved vil det være muligt at lave en helhedsvurdering af aftalen, dvs. vurdere hvad det reelle indhold i leasingaftalen er. Leasing er først og fremmest en alternativ finansieringsform, og leasingaftalen kan derfor være indgået med henblik på at sikre en bedre likviditet. Der kan desuden være administrative årsager til, at virksomheden ønsker at anvende leasing. 16

17 Leasingaftaler, der klassificeres som operationelle leasingaftaler, indgås ofte, hvor virksomheden ikke ønsker at påtage sig en ejers forpligtelser eller en ejers økonomiske risici. Leasingaftaler, der klassificeres som finansielle leasingaftaler, indgås ofte i de tilfælde, hvor virksomhedens hovedformål er at opnå finansiering af et aktiv. Når leasingaftaler skal klassificeres, vil det i praksis ofte være en fordel at betragte de risici, der forbliver hos leasinggiver. Hvor leasinggiver ikke eller kun i begrænset omfang beholder de risici, der er forbundet med aktivet, er der sædvanligvis tale om finansiel leasing, eftersom risici derved er placeret hos leasingtager. Modsat gælder det, såfremt leasinggiver bærer en væsentlig del af risikoen for bevægelser i aktivets markedsværdi, rentabilitet eller ydeevne. Her er der sædvanligvis tale om operationel leasing Fastlæggelse af leasingperioden Leasingperioden er den uopsigelige periode, som leasingtager har forpligtet sig til at lease aktivet i. Leasingperioden er oftest angivet i leasingaftalen. Ud over den uopsigelige leasingperiode vil det også være nødvendigt at betragte den yderligere periode, som leasingtager har ret til at lease aktivet i, når det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte denne ret. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det er muligt at forlænge leasingperioden ud over den oprindelige aftale til et væsentligt lavere beløb pr. termin end den normale markedsværdi. Endvidere kan det være tilfældet, hvis leasingtager skal betale et strafbeløb, såfremt leasingaftalen ikke fornyes, eller hvis leasingtagers fortsatte drift er afhængig af, at virksomheden fortsætter med leasingaftalen efter den oprindelige leasingperiodes udløb. 17

18 Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger Minimumsbetalinger Minimumsbetalingerne omfatter de laveste ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at erlægge i leasingperioden. Ud over den løbende leasingydelse kan minimumsbetalingerne også omfatte (listen er ikke udtømmende): Omkostninger, der direkte kan henføres til indgåelse af leasingaftalen (startomkostninger). Betaling for yderligere service fra leasinggiver samt afgifter eller eksterne gebyrer skal dog ikke medtages Ved fastlæggelsen af minimumsbetalingerne skal de fastsatte ydelser vurderes. Er ydelsen urealistisk lav, skal der korrigeres herfor. Hvis en bil f.eks. forventes at køre km pr. år, men aftalen er udarbejdet ud fra km pr. år, og leasingtager som følge heraf må forventes at skulle betale en ekstraydelse, vil denne ekstraydelse skulle medtages som en del af minimumsbetalingerne Omkostninger til bod og lignende, som leasingtager skal betale, fordi det er sandsynligt, at leasingtager ikke opfylder aftalen Forudbetalinger ("Up-front-betalinger"), dvs. betalinger fra leasingtager ved indgåelse af leasingaftalen Betalinger ved leasingperiodens udløb for overtagelse af aktivet, når det er sandsynligt, at disse beløb betales uanset om leasingtager samtidig med udnyttelsen af sin købsoption videresælger aktivet til tredje mand Beløb garanteret af leasingtager eller af en nærtstående person til leasingtager. Efter opgørelsen af minimumsbetalingerne skal nutidsværdien heraf beregnes Nutidsværdien af minimumsbetalingerne Ved beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Der er tale om en rente før skat. Brancheforeningen for leasingselskaber har meddelt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, at man generelt ikke oplyser om leasingaftalernes interne rentesatser. Derfor kan det i praksis være vanskeligt at fastsætte den interne rente, eftersom det kræver kendskab til leasinggivers reelle anskaffelsespris for aktivet. 18

19 Kendes leasinggivers anskaffelsespris, vil den interne rente normalt kunne beregnes ved brug af formlen "IRR" i Microsoft Excel eller ved en manuel beregning. Beregningen skal tage hensyn til en eventuel restværdi på aktivet. Da leasingselskaber ofte har favorable aftaler med producenter af leasingaktiver, vil det i praksis være vanskeligt at fastsætte den interne rente i aftalen. Kan den interne rentefod ikke opgøres, anvendes i stedet leasingtagers alternative rente på en tilsvarende leasingaftale eller et tilsvarende lån. Ved en tilsvarende leasingaftale eller et tilsvarende lån skal der tages udgangspunkt i samme beløb, løbetid og sikkerhed Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? På baggrund af ovenstående opgørelser af nutidsværdien af minimumsbetalingerne vil det være muligt at afgøre, om ét eller flere af de kriterier, der er opstillet i afsnit 4.1, er opfyldt. Suppleres dette af en helhedsvurdering af leasingaftalen, kan det afgøres, om der er tale om finansiel eller operationel leasing. I det efterfølgende afsnit er fremgangsmåden illustreret ved et eksempel. 19

20 4.3. Et eksempel på klassifikation af en leasingaftale finansiel leasing I Boks 4 er beskrevet et eksempel på en leasingaftale. Efterfølgende analyseres aftalen ved hjælp af den model, der er opstillet i afsnit 4.2. I forbindelse med et selskabs opbygning af en ny produktionslinje indgås aftale med et leasingselskab om en finansramme på TDKK 100, som er den aftalte anskaffelsespris fra leverandøren. Leasingselskabet tilbyder en leasingaftale med en løbetid over fem år med en årlig leasingydelse på TDKK 22. Leasingydelsen er variabel med CIBOR-renten, som ved aftalens indgåelse er fastsat til 3,5%. Leasingselskabets finansieringstillæg er ikke oplyst. Selskabets pengeinstitut har tilbudt at finansiere anskaffelsen mod at få pant i aktivet med et lån over fem år til en rente på 7%. Ved leasingperiodens udløb kan selskabet erhverve produktionslinjen til 10% af anskaffelsessummen. Såfremt selskabet ikke ønsker at erhverve leasingaktivet ved aftalens udløb, har selskabet pligt til at anvise en køber, som er villig til at betale samme pris. Boks 4: Eksempel på en leasingaftale Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Eksemplet giver ikke direkte svar på den forretningsmæssige baggrund for at lease aktivet. I praksis vil selskabets ledelse have svaret herpå. Der skal foretages en nøje gennemgang af leasingaftalen. I dette eksempel skal særligt bemærkes, at leasingtager reelt er forpligtet til at betale 10% af anskaffelsessummen ved aftalens udløb, svarende til TDKK 10. Meget tyder derfor på, at leasinggiver reelt ikke har en ejers risici ved aktivet, eftersom den økonomiske risiko er begrænset Fastlæggelse af leasingperioden Leasingperioden er fastsat til fem år. Ud fra de givne oplysninger kan det ikke umiddelbart vurderes, om leasingperioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid. Denne vurdering kan f.eks. sammenholdes med andre tilsvarende aktivers økonomiske levetid. Det er i det efterfølgende forudsat, at ledelsen har vurderet aktivets økonomiske levetid til at være fem år, svarende til leasingperioden. 20

21 Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne Ud over den løbende leasingydelse skal værdien af købsforpligtelsen medregnes til minimumsbetalingerne. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om en købsret, som på tidspunktet for indgåelse af aftalen anses for at være så fordelagtig, at man senere må forventes at udnytte købsretten. I eksemplet er den interne rente i leasingaftalen ikke oplyst. Imidlertid antages det, at leasingtager har kendskab til leasinggivers anskaffelsespris for aktivet, hvorved det er muligt at beregne aftalens interne rente. Anskaffelsesprisen er TDKK 100. Dette giver en intern rente i leasingaftalen på 6,05%. Den interne rente kan afstemmes således: År I alt Betaling Nutidsværdi Havde leasingtager ikke haft kendskab til den interne rente i leasingaftalen, skulle leasingtagers alternative rente have været benyttet til at beregne nutidsværdien af leasingaftalens minimumsbetalinger. Derved ville nutidsværdien formentlig afvige fra TDKK

22 Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? En gennemgang af indikatorerne i Boks 3 fører herefter til følgende resultat: Indikatorer, jf. Boks 3 Kommentarer 1. Leasingaftalen overdrager ejendoms- Ja, i kraft af at leasinggiver retten til leasingtager ved slutningen sandsynligvis vil kræve, at af leasingperioden leasingtager erhverver aktivet eller anviser en køber 2. Leasingtager har ret til at købe aktivet Ikke oplyst til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet 3. Leasingperioden omfatter størstede- Ja len af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres 4. Nutidsværdien af minimumsbetalin- Ja gerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi 5. Det leasede aktiv er så specialiseret, Ikke oplyst at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer 6. Hvis leasingtager kan ophæve leasing- Ikke oplyst aftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager 7. Gevinst eller tab ved ændringer i lea- Ja, i kraft af købspligt eller singaktivets dagsværdi tilfalder lea- anvisningspligt, der sandsingtager synligvis bliver aktuel 8. Leasingtager kan forlænge leasingaf- Ikke oplyst talen til leasingbetalinger væsentligt lavere end markedsleje Flere af indikatorerne i retning af finansiel leasing er opfyldt. På det grundlag og ud fra en helhedsvurdering af aftalen anses aftalen for at være finansiel leasing. Aftalen indebærer således, at de væsentligste risici og fordele, der knytter sig til ejerskabet af aktivet, besiddes af leasingtager. 22

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

DK Kapital A/S. Årsrapport for 2015

DK Kapital A/S. Årsrapport for 2015 DK Kapital A/S Hvidkærvej 23 A 1, 5250 Odense SV Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 89 02 70 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /2 2016 Torben Skovlund Nielsen

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

BJARNE KAAE A/S ØSTERVEJ 12, 5935 BAGENKOP 2015/16

BJARNE KAAE A/S ØSTERVEJ 12, 5935 BAGENKOP 2015/16 Tlf.: 63 21 60 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab svendborg@bdo.dk Frederiksø 2, 2 www.bdo.dk DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BJARNE KAAE A/S ØSTERVEJ 12, 5935 BAGENKOP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

L K Transport ApS CVR-nr

L K Transport ApS CVR-nr L K Transport ApS CVR-nr. 30 27 68 76 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2014. Kåre Høj Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

EBO-Bolig ApS CVR-nr

EBO-Bolig ApS CVR-nr CVR-nr. 29 21 46 03 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.12.12 Ole Birch Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 A/S FLEXAIR Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Birthe Pedersen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing

Den regnskabsmæssige behandling af leasing HD Regnskab Afhandling april 2011 Den regnskabsmæssige behandling af leasing Aarhus Universitet Uarbejdet af: Handels- og IngeniørHøjskolen Annesophie Goul-Bansmann Vejleder: Peter Berg Studie nr. 70208

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Transport Nord ApS CVR-nr

Transport Nord ApS CVR-nr CVR-nr. 33 96 88 84 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.02.15 Andreas Hove Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler

Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler Institut for regnskabsvæsen Hovedopgave (HD-R) Forfatter: Marianne Schnoor Vejleder: Per Henrik Lindrup Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler Handelshøjskolen

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

NHH Service A/S. Årsrapport for 2014/15

NHH Service A/S. Årsrapport for 2014/15 NHH Service A/S Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 19/12-14 - 31/12-15) CVR-nr. 36 47 07 63 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ApS. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/ Dirigent.

ApS. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/ Dirigent. A.P. Transport ApS Tjæreborg CVR-nr. 89 84 15 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2012 7 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere