Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17"

Transkript

1 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002

2

3 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

4 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler? Oversigt over de nye bestemmelser Den nye årsregnskabslov IAS Klassifikation af leasingaftaler som finansielle eller operationelle leasingaftaler Klassifikationen sker ud fra de økonomiske realiteter Fremgangsmåde ved klassifikation Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Fastlæggelse af leasingperioden Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger Minimumsbetalinger Nutidsværdien af minimumsbetalingerne Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? Et eksempel på klassifikation af en leasingaftale finansiel leasing Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Fastlæggelse af leasingperioden Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? Særligt om klassifikation af grunde og bygninger Klassifikation i forbindelse med forlængelse af den oprindelige leasingaftale Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing i leasingtagers årsrapport Indregning og måling Udskudt skat Eksempel på regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing i leasingtagers årsrapport Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Anlægsnoten Oplysninger om leasingforpligtelser Yderligere oplysningskrav i IAS Regnskabsmæssig behandling af operationel leasing i leasingtagers årsrapport Indregning og måling Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Oplysning om leasingforpligtelser Yderligere oplysningskrav i IAS

5 7. Den regnskabsmæssige behandling af salg og tilbageleasing ( sale-and-lease-back ) i leasingtagers årsrapport Generelt om årsregnskabslovens regler om salg og tilbageleasing Tilbageleasing som finansiel leasing Tilbageleasing som operationel leasing Oplysninger Oplysninger i ledelsesberetningen Behandling af leasing i leasingtagers årsrapport i henhold til amerikanske regler (US GAAP) Klassifikation som finansiel eller operationel leasing Salg og tilbageleasing Særlige udfordringer for virksomhederne Registrerings- og bogføringsmæssige tilpasninger Virksomhedens forretningsgang for klassifikation Virksomhedens anlægsregister Virksomhedens registrering af leasingforpligtelser Ændring af regnskabspraksis Særlige lempelser ved implementering af den nye årsregnskabslov Apendiks A: Oversigt over de væsentligste noteoplysninger i relation til leasingaftaler i leasingtagers årsrapport Appendiks B: Eksempler på klassifikation af leasingaftaler Leasing af specialfremstillede aktiver Leasing af biler Leasing af computere, kopimaskiner etc Leasing af ejendomme Andre regnskabspublikationer fra PricewaterhouseCoopers

6 6

7 Forord Den nye årsregnskabslov indeholder et stort antal ændringer i forhold til den hidtil gældende årsregnskabslov. Den nye årsregnskabslov træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2002 eller senere. Virksomhederne står således på nuværende tidspunkt over for at skulle implementere ændringerne i den nye årsregnskabslov. Et af de områder, hvor den nye årsregnskabslov fører til væsentlige ændringer i årsrapporten, er den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Her stilles danske virksomheder over for nye og i visse tilfælde meget tekniske bestemmelser om indregning og måling af finansielt leasede aktiver og betalingsforpligtelser knyttet til leasingaftalen. Formålet med denne publikation er at gennemgå den nye årsregnskabslovs regler om den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler i leasingtagers årsrapport, herunder hvorledes lovens forholdsvis generelle regelsæt kan udfyldes og fortolkes i praksis. Efter forarbejderne til den nye årsregnskabslov skal lovens rammeregler i stort omfang udfyldes af reglerne i de internationale regnskabsstandarder (IAS). Som en konsekvens er gennemgangen af lovens krav vedrørende leasing baseret på bestemmelserne i IAS 17 "Leases". Implementeringen af den ændrede regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler kan være omfattende. I nærværende publikation gives derfor eksempler på, hvorledes de væsentligste praktiske problemstillinger i relation til indregning af leasede aktiver og tilhørende forpligtelser kan håndteres. Publikationen fokuserer på den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasingtagers årsrapport. Reglerne om den regnskabsmæssige behandling af leasing i leasinggivers årsrapport er ikke behandlet. Vi håber, at publikationen kan være til hjælp i de virksomheder, der skal implementere de nye regler. Har De spørgsmål eller bemærkninger, er De velkommen til at kontakte PricewaterhouseCoopers' Regnskabsfaglige afdeling på telefon PricewaterhouseCoopers 7

8 1. Formålet med de nye leasingregler Formålet med den nye årsregnskabslovs regler om indregning og måling af aktiver og forpligtelser i balancen er så vidt muligt at sikre, at de reelle økonomiske forhold beskrives. Det indebærer bl.a., at man ved bedømmelse af leasingaftaler skal sikre, at substansen i aftalerne ligger til grund for den regnskabsmæssige behandling. Uanset at en leasingaftale formelt set er en lejeaftale, vil visse leasingaftaler i sin substans være at anse som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv (såkaldte finansielle leasingaftaler). Det er tilfældet, når leasingtager i realiteten overtager de væsentligste fordele og risici ved det leasede aktiv præcis som hvis aktivet formelt set var erhvervet. Andre leasingaftaler er i deres substans at betragte som almindelige lejeaftaler. Disse skal derfor også regnskabsmæssigt behandles som sådanne. Eftersom finansielle leasingaftaler er at sidestille med et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv, skal dette afspejles i den regnskabsmæssige behandling. Det indebærer, at leasingaktivet skal indregnes som et aktiv i balancen (som et købt aktiv) og betalingsforpligtelsen som en forpligtelse (som et lån). At finansielle leasingaftaler skal behandles som et lånefinansieret køb af et aktiv, følger af den nye årsregnskabslovs definitioner på aktiver og forpligtelser og af lovens krav om at basere regnskabsaflæggelsen på substans frem for formaliteter. Forarbejderne til årsregnskabsloven henviser til, at leasingaftaler inden for rammerne af lovens regler om aktiver og forpligtelser skal bedømmes på grundlag af reglerne i IAS 17. Det indebærer, at lovens rammeregler i stort omfang skal udfyldes med retningslinjerne i IAS 17. Der findes endnu ingen dansk regnskabsvejledning om leasingaftaler, men en sådan er under udarbejdelse. Det forventes, at en dansk vejledning kommer til at ligge tæt op ad IAS 17. Da danske virksomheder formentlig ikke hidtil har været særligt orienteret mod IAS 17, må de nye regler forventes at give anledning til store udfordringer i virksomhederne. Nye regler om indregning af leasingaftaler får også en afsmittende virkning på beskrivelserne i anvendt regnskabspraksis. 8

9 2. Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler? Kravene til den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler gælder for alle virksomheder i regnskabsklasserne B-D. Se Boks 1, hvor lovens byggeklodsmodel er vist. Boks 1: Byggeklodsmodellen. Omfattes virksomheden af regnskabsklasse B, skal reglerne i klasse B og A følges. Omfattes den af klasse C, skal reglerne i klasse C, B og A følges osv. Hvorvidt virksomhederne overskrider størrelsesgrænserne, afgøres af, om virksomhederne i to på hinanden følgende år har overskredet to af størrelsesgrænserne. De nye regler omfatter derfor alle de virksomheder, som har pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, f.eks.: Aktie- og anpartsselskaber Erhvervsdrivende fonde Virksomheder med begrænset hæftelse omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og som overskrider visse størrelsesgrænser Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle de ansvarlige deltagere er aktie- eller anpartsselskaber. Virksomheder i regnskabsklasse A omfattes alene af årsregnskabslovens regnskabsregler i de tilfælde, hvor de frivilligt aflægger en årsrapport. I disse tilfælde vil de normalt også skulle efterleve de nye regler om leasing. 9

10 3. Oversigt over de nye bestemmelser 3.1. Den nye årsregnskabslov Den nye årsregnskabslovs definitioner på aktiver og forpligtelser samt kravet om substans frem for formelt indhold og kravet om retvisende billede udgør rammerne for den regnskabsmæssige behandling af leasede aktiver. Efter lovens forarbejder skal disse forholdsvis brede rammer udfyldes af reglerne i IAS 17. Loven stiller ikke krav om, at virksomheden skal besidde det formelle, juridiske ejerskab de økonomiske realiteter er i stedet afgørende. Det indebærer, at finansiel leasing skal behandles som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv. Finansielt leasede aktiver skal derfor i lighed med andre anlægsaktiver måles til kostpris ved første indregning, jf. årsregnskabslovens 36. Dette suppleres af mere detaljerede regler om opgørelse af kostpris for anlægsaktiver i lovens 40. Leasingforpligtelsen skal også indregnes til kostpris, jf. årsregnskabslovens 36. Disse regler omtales nærmere i afsnit Fremover skal det oplyses i noterne, hvilke indregnede aktiver der ikke formelt ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet i årsrapporten, jf. årsregnskabslovens 60. Har virksomheden indgået leje- eller leasingaftaler, skal forpligtelserne i henhold til aftalerne særskilt angives, medmindre de er indregnet i balancen, jf. årsregnskabslovens 64, stk. 2. Disse noteoplysninger har derfor alene betydning for operationelle leasingaftaler. Noteoplysninger behandles yderligere i afsnit 5.4 og 6.2. Ledelsesberetningen skal fremover indeholde en beskrivelse af virksomhedens finansielle risici. Indgåelse af leasingaftaler frem for at eje aktiver har betydning for den finansielle risiko i selskabet. Dette omtales nærmere i afsnit 8. 10

11 3.2. IAS 17 IAS 17 definerer leasing som: En aftale, hvor leasinggiver overdrager brugsretten af et aktiv til leasingtager for en aftalt periode mod betaling af én eller flere leasingydelser. I vejledningen skelnes der mellem finansiel og operationel leasing. Den regnskabsmæssige klassifikation som operationel og finansiel leasing er afgørende for den regnskabsmæssige behandling og vil blive beskrevet ved et praktisk eksempel i de efterfølgende afsnit. 11

12 4. Klassifikation af leasingaftaler som finansielle eller operationelle leasingaftaler 4.1. Klassifikationen sker ud fra de økonomiske realiteter Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler afhænger af, om aftalen klassificeres som operationel eller finansiel leasing. Klassifikationen fastlægges ved indgåelse af leasingaftalen. Finansiel leasing defineres således: Der er tale om finansiel leasing, hvis leasingaftalen overfører alle væsentlige risici og fordele forbundet med besiddelsen af et aktiv til leasingtager, uanset at ejendomsretten forsat tilkommer leasinggiver og eventuelt overdrages til leasingtager ved leasingperiodens slutning. Ved risici forstås f.eks. risikoen for tab ved ledig kapacitet, teknologisk forældelse og varierende rentabilitet på grund af skiftende økonomiske forhold. Fordele omfatter f.eks. muligheden for en gevinst ved værdistigning på aktivet. Finansielt leasede aktiver skal regnskabsmæssigt behandles ud fra leasingaftalens reelle indhold: At leasingtager har fået overdraget alle væsentlige ejerrisici og -fordele, og at leasinggiver alene forestår finansieringen. Aftalens formelle indhold: At leasinggiver formelt ejer aktivet, sættes derved i skyggen af de økonomiske realiteter. Finansiel leasing kan illustreres som vist i Boks 2. Leasinggiver Alle væsentlige ejerrisici og -fordele knyttet til ejendomsretten af aktivet overdrages fra leasinggiver til leasingtager Leasingtager Boks 2: Finansiel leasing overdragelse af alle væsentlige ejerrisici og -fordele knyttet til ejendomsretten. En aftale kan godt være en finansiel leasingaftale, selvom aftalen ikke specifikt er benævnt leasingaftale. Det forekommer endda, at aftaler benævnes som operationelle leasingaftaler, selvom det reelle indhold af aftalen vil medføre, at aftalen klassificeres som en finansiel leasingaftale. 12

13 Enhver leasingaftale, der ikke er finansiel leasing, klassificeres som operationel leasing. Hvad der forstås ved "alle væsentlige risici og fordele", som nævnt i definitionen, er nærmere forklaret i IAS 17. Standarden indeholder således nogle indikatorer for, hvornår der er tale om finansiel leasing, dog således at standarden i alle tilfælde lægger op til en helhedsvurdering af forholdene. IAS 17 fastsætter en række generelle indikatorer for, hvornår en aftale anses som en finansiel leasingaftale: 1. Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved slutningen af leasingperioden 2. Leasingtager har ret til at købe aktivet til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet 3. Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres 4. Nutidsværdien af minimumsbetalingerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi 5. Det leasede aktiv er så specialiseret, at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer. Er én af indikatorerne opfyldt, vil der være en overvejende formodning om, at aftalen skal klassificeres som en finansiel leasingaftale. Ved vurdering af, om leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid (nr. 3), kan der normalt anvendes en vejledende grænse på ca. 75%. En helhedsvurdering af aftalen kan dog føre til en anderledes klassifikation. Ved vurdering af, om nutidsværdien af minimumsbetalingerne i det væsentligste svarer til leasingaktivets dagsværdi (nr. 4), kan der normalt anvendes en vejledende grænse på ca. 90%. En helhedsvurdering af aftalen kan dog føre til en anderledes klassifikation. 13

14 Ud over ovennævnte fem indikatorer kan nedenstående mere specielle indikatorer alene eller i kombination indikere, at der er tale om finansiel leasing: 1. Hvis leasingtager kan ophæve leasingaftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager 2. Gevinst eller tab ved ændringer i leasingaktivets dagsværdi tilfalder leasingtager 3. Leasingtager kan forlænge leasingaftalen til leasingydelser væsentligt lavere end markedsleje. Klassifikation af leasingaftaler kan ikke foretages alene ud fra ovenstående punkter. I sidste ende er det leasingaftalernes reelle indhold (substans), der er afgørende for klassifikationen. Klassifikation af leasingaftaler er sammenfattet i beslutningsdiagrammet i Boks 3. 14

15 Klassifikation af leasing Eksempler på indikatorer, der normalt vil føre til, at leasingaftalen vil blive klassificeret som finansiel leasing: Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved slutningen af leasingperioden. Leasingtager har ret til at købe aktivet til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet. Ja Leasingperioden omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres. Nutidsværdien af minimumsbetalingerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi. Det leasede aktiv er så specialiseret, at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer. Nej Eksempler på indikatorer, som alene eller i forening kan indikere, at en leasingaftale klassificeres som en finansiel leasingaftale: Hvis leasingtager kan ophæve leasingaftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager. Ja Gevinst eller tab ved ændringer i leasingaktivets dagsværdi tilfalder leasingtager. Leasingtager kan forlænge leasingaftalen til leasingydelser væsentlig lavere end markedsleje. Nej Er substansen i transaktionen, at der er tale om finansiel leasing? Nej Operationel leasing Ja Finansiel leasing Boks 3: Beslutningsdiagram til klassifikation af leasingaftaler som finansiel eller operationel leasing. 15

16 Klassifikation af leasingaftalen som finansiel eller operationel leasing foretages på tidspunktet for indgåelse af leasingaftalen. Dette er det tidligste tidspunkt af enten tidspunktet, hvor parterne giver deres tilsagn til aftalens hovedbestemmelser, tidspunktet for leasingaftalens underskrift eller tidspunktet for leasingaftalens ikrafttræden. Klassifikationen skal revurderes, hvis der foretages væsentlige ændringer af leasingaftalen. Ændringer i forventninger (eksempelvis forventet levetid for aktivet eller scrapværdien) medfører derimod ikke en ændret klassifikation. Klassifikationen af en leasingaftale vil normalt være ens hos leasingtager og leasinggiver. Imidlertid vil kravet om helhedsvurdering hos begge parter være subjektivt. I særlige tilfælde vil den samme leasingaftale derfor kunne være klassificeret forskelligt hos de to parter Fremgangsmåde ved klassifikation Klassifikation af leasingaftaler er i praksis ofte problematisk, og det kræver en grundig analyse af aftalen. En sådan analyse bør bl.a. omfatte følgende: 1. Identifikation af den forretningsmæssige hensigt bag leasingaftalen og dens økonomiske konsekvenser, herunder de økonomiske konsekvenser, som leasingtager og leasinggiver er stillet over for ved leasingperiodens udløb 2. Fastlæggelse af leasingperioden 3. Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger 4. Konklusion på, hvorvidt alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv er overgået fra leasinggiver til leasingtager. I de efterfølgende afsnit uddybes punkt Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Det er nødvendigt at kende de forretningsmæssige årsager til at indgå aftalen. Kun derved vil det være muligt at lave en helhedsvurdering af aftalen, dvs. vurdere hvad det reelle indhold i leasingaftalen er. Leasing er først og fremmest en alternativ finansieringsform, og leasingaftalen kan derfor være indgået med henblik på at sikre en bedre likviditet. Der kan desuden være administrative årsager til, at virksomheden ønsker at anvende leasing. 16

17 Leasingaftaler, der klassificeres som operationelle leasingaftaler, indgås ofte, hvor virksomheden ikke ønsker at påtage sig en ejers forpligtelser eller en ejers økonomiske risici. Leasingaftaler, der klassificeres som finansielle leasingaftaler, indgås ofte i de tilfælde, hvor virksomhedens hovedformål er at opnå finansiering af et aktiv. Når leasingaftaler skal klassificeres, vil det i praksis ofte være en fordel at betragte de risici, der forbliver hos leasinggiver. Hvor leasinggiver ikke eller kun i begrænset omfang beholder de risici, der er forbundet med aktivet, er der sædvanligvis tale om finansiel leasing, eftersom risici derved er placeret hos leasingtager. Modsat gælder det, såfremt leasinggiver bærer en væsentlig del af risikoen for bevægelser i aktivets markedsværdi, rentabilitet eller ydeevne. Her er der sædvanligvis tale om operationel leasing Fastlæggelse af leasingperioden Leasingperioden er den uopsigelige periode, som leasingtager har forpligtet sig til at lease aktivet i. Leasingperioden er oftest angivet i leasingaftalen. Ud over den uopsigelige leasingperiode vil det også være nødvendigt at betragte den yderligere periode, som leasingtager har ret til at lease aktivet i, når det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at leasingtager vil udnytte denne ret. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det er muligt at forlænge leasingperioden ud over den oprindelige aftale til et væsentligt lavere beløb pr. termin end den normale markedsværdi. Endvidere kan det være tilfældet, hvis leasingtager skal betale et strafbeløb, såfremt leasingaftalen ikke fornyes, eller hvis leasingtagers fortsatte drift er afhængig af, at virksomheden fortsætter med leasingaftalen efter den oprindelige leasingperiodes udløb. 17

18 Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalinger Minimumsbetalinger Minimumsbetalingerne omfatter de laveste ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at erlægge i leasingperioden. Ud over den løbende leasingydelse kan minimumsbetalingerne også omfatte (listen er ikke udtømmende): Omkostninger, der direkte kan henføres til indgåelse af leasingaftalen (startomkostninger). Betaling for yderligere service fra leasinggiver samt afgifter eller eksterne gebyrer skal dog ikke medtages Ved fastlæggelsen af minimumsbetalingerne skal de fastsatte ydelser vurderes. Er ydelsen urealistisk lav, skal der korrigeres herfor. Hvis en bil f.eks. forventes at køre km pr. år, men aftalen er udarbejdet ud fra km pr. år, og leasingtager som følge heraf må forventes at skulle betale en ekstraydelse, vil denne ekstraydelse skulle medtages som en del af minimumsbetalingerne Omkostninger til bod og lignende, som leasingtager skal betale, fordi det er sandsynligt, at leasingtager ikke opfylder aftalen Forudbetalinger ("Up-front-betalinger"), dvs. betalinger fra leasingtager ved indgåelse af leasingaftalen Betalinger ved leasingperiodens udløb for overtagelse af aktivet, når det er sandsynligt, at disse beløb betales uanset om leasingtager samtidig med udnyttelsen af sin købsoption videresælger aktivet til tredje mand Beløb garanteret af leasingtager eller af en nærtstående person til leasingtager. Efter opgørelsen af minimumsbetalingerne skal nutidsværdien heraf beregnes Nutidsværdien af minimumsbetalingerne Ved beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Der er tale om en rente før skat. Brancheforeningen for leasingselskaber har meddelt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, at man generelt ikke oplyser om leasingaftalernes interne rentesatser. Derfor kan det i praksis være vanskeligt at fastsætte den interne rente, eftersom det kræver kendskab til leasinggivers reelle anskaffelsespris for aktivet. 18

19 Kendes leasinggivers anskaffelsespris, vil den interne rente normalt kunne beregnes ved brug af formlen "IRR" i Microsoft Excel eller ved en manuel beregning. Beregningen skal tage hensyn til en eventuel restværdi på aktivet. Da leasingselskaber ofte har favorable aftaler med producenter af leasingaktiver, vil det i praksis være vanskeligt at fastsætte den interne rente i aftalen. Kan den interne rentefod ikke opgøres, anvendes i stedet leasingtagers alternative rente på en tilsvarende leasingaftale eller et tilsvarende lån. Ved en tilsvarende leasingaftale eller et tilsvarende lån skal der tages udgangspunkt i samme beløb, løbetid og sikkerhed Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? På baggrund af ovenstående opgørelser af nutidsværdien af minimumsbetalingerne vil det være muligt at afgøre, om ét eller flere af de kriterier, der er opstillet i afsnit 4.1, er opfyldt. Suppleres dette af en helhedsvurdering af leasingaftalen, kan det afgøres, om der er tale om finansiel eller operationel leasing. I det efterfølgende afsnit er fremgangsmåden illustreret ved et eksempel. 19

20 4.3. Et eksempel på klassifikation af en leasingaftale finansiel leasing I Boks 4 er beskrevet et eksempel på en leasingaftale. Efterfølgende analyseres aftalen ved hjælp af den model, der er opstillet i afsnit 4.2. I forbindelse med et selskabs opbygning af en ny produktionslinje indgås aftale med et leasingselskab om en finansramme på TDKK 100, som er den aftalte anskaffelsespris fra leverandøren. Leasingselskabet tilbyder en leasingaftale med en løbetid over fem år med en årlig leasingydelse på TDKK 22. Leasingydelsen er variabel med CIBOR-renten, som ved aftalens indgåelse er fastsat til 3,5%. Leasingselskabets finansieringstillæg er ikke oplyst. Selskabets pengeinstitut har tilbudt at finansiere anskaffelsen mod at få pant i aktivet med et lån over fem år til en rente på 7%. Ved leasingperiodens udløb kan selskabet erhverve produktionslinjen til 10% af anskaffelsessummen. Såfremt selskabet ikke ønsker at erhverve leasingaktivet ved aftalens udløb, har selskabet pligt til at anvise en køber, som er villig til at betale samme pris. Boks 4: Eksempel på en leasingaftale Forretningsmæssig hensigt bag leasingaftalen Eksemplet giver ikke direkte svar på den forretningsmæssige baggrund for at lease aktivet. I praksis vil selskabets ledelse have svaret herpå. Der skal foretages en nøje gennemgang af leasingaftalen. I dette eksempel skal særligt bemærkes, at leasingtager reelt er forpligtet til at betale 10% af anskaffelsessummen ved aftalens udløb, svarende til TDKK 10. Meget tyder derfor på, at leasinggiver reelt ikke har en ejers risici ved aktivet, eftersom den økonomiske risiko er begrænset Fastlæggelse af leasingperioden Leasingperioden er fastsat til fem år. Ud fra de givne oplysninger kan det ikke umiddelbart vurderes, om leasingperioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid. Denne vurdering kan f.eks. sammenholdes med andre tilsvarende aktivers økonomiske levetid. Det er i det efterfølgende forudsat, at ledelsen har vurderet aktivets økonomiske levetid til at være fem år, svarende til leasingperioden. 20

21 Beregning af nutidsværdien af minimumsbetalingerne Ud over den løbende leasingydelse skal værdien af købsforpligtelsen medregnes til minimumsbetalingerne. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om en købsret, som på tidspunktet for indgåelse af aftalen anses for at være så fordelagtig, at man senere må forventes at udnytte købsretten. I eksemplet er den interne rente i leasingaftalen ikke oplyst. Imidlertid antages det, at leasingtager har kendskab til leasinggivers anskaffelsespris for aktivet, hvorved det er muligt at beregne aftalens interne rente. Anskaffelsesprisen er TDKK 100. Dette giver en intern rente i leasingaftalen på 6,05%. Den interne rente kan afstemmes således: År I alt Betaling Nutidsværdi Havde leasingtager ikke haft kendskab til den interne rente i leasingaftalen, skulle leasingtagers alternative rente have været benyttet til at beregne nutidsværdien af leasingaftalens minimumsbetalinger. Derved ville nutidsværdien formentlig afvige fra TDKK

22 Konklusion er der tale om finansiel eller operationel leasing? En gennemgang af indikatorerne i Boks 3 fører herefter til følgende resultat: Indikatorer, jf. Boks 3 Kommentarer 1. Leasingaftalen overdrager ejendoms- Ja, i kraft af at leasinggiver retten til leasingtager ved slutningen sandsynligvis vil kræve, at af leasingperioden leasingtager erhverver aktivet eller anviser en køber 2. Leasingtager har ret til at købe aktivet Ikke oplyst til en pris, som forventes at være tilstrækkelig lavere end dagsværdien på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at denne ret vil blive udnyttet 3. Leasingperioden omfatter størstede- Ja len af aktivets økonomiske levetid, selvom ejendomsretten ikke overføres 4. Nutidsværdien af minimumsbetalin- Ja gerne ved leasingaftalens indgåelse svarer som minimum til den væsentligste del af det leasede aktivs dagsværdi 5. Det leasede aktiv er så specialiseret, Ikke oplyst at alene leasingtager kan anvende det, medmindre der bliver foretaget væsentlige ændringer 6. Hvis leasingtager kan ophæve leasing- Ikke oplyst aftalen, skal leasinggivers tab i forbindelse med ophævelsen bæres af leasingtager 7. Gevinst eller tab ved ændringer i lea- Ja, i kraft af købspligt eller singaktivets dagsværdi tilfalder lea- anvisningspligt, der sandsingtager synligvis bliver aktuel 8. Leasingtager kan forlænge leasingaf- Ikke oplyst talen til leasingbetalinger væsentligt lavere end markedsleje Flere af indikatorerne i retning af finansiel leasing er opfyldt. På det grundlag og ud fra en helhedsvurdering af aftalen anses aftalen for at være finansiel leasing. Aftalen indebærer således, at de væsentligste risici og fordele, der knytter sig til ejerskabet af aktivet, besiddes af leasingtager. 22

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Selskab B A/S ÅRSRAPPORT

Selskab B A/S ÅRSRAPPORT Selskab B A/S ÅRSRAPPORT 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent CVR nr.: 12 34 12 34 Rapporten er genereret med E&S standard stylesheet ver. 0.9.2

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere