Hvad er virksomheden værd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er virksomheden værd?"

Transkript

1 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger, som er nødvendige at foretage ved enhver beregningsmetode. Virksomheden har derfor ingen objektiv værdi, og den har f.eks. ingen salgsværdi uden interesserede købere. Men selvom virksomhedens værdi vil afhænge af beregningsmetoden og antallet af interesserede køberemner m.m., er det vigtigt at have et udgangspunkt for, hvad virksomheden er værd. Der er ingen objektiv værdi De forventninger, man som sælger har til prisen for virksomheden, vil naturligvis ofte afhænge af, om man sælger til et nærtstående familiemedlem eller til en udefrakommende køber. Prisen kan imidlertid ikke af skattemæssige årsager fastsættes vilkårligt. Ligningsmyndighederne kræver, at virksomhedens værdi fastsættes til en handelspris ud fra et begrundet skøn, uanset hvem virksomheden overdrages til. Handelspris skal begrundes Hvad har betydning for prisen? Virksomhedens indtjening, likviditet og egenkapital er vigtige elementer i vurderingen af virksomhedens værdi. Det vil ofte være muligt at indhente mere eller mindre objektive vurderinger af virksomhedens

2 56 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 57 fysiske aktiver som bygninger, lagre og maskiner hos f.eks. vurderingsmænd og ejendomsmæglere. heden og dermed også for en vurdering af virksomhedens goodwillværdi. Interne forhold I alle værdiansættelsesmodeller indgår imidlertid også antagelser om virksomhedens fremtidige økonomiske forhold. Disse antagelser afhænger af en række mere bløde forhold, dels interne forhold i virksomheden og dels eksterne forhold. Virksomheden skal være klar til salg. Stor afhængighed af én nøglemedarbejder, uorden i administrationen og manglende dokumentation i produktionen vil påvirke prisen på virksomheden i negativ retning. Kunde- og leverandørspredningen er som tidligere nævnt vigtig for virksomhedens værdi. Har virksomheden en sund spredning på kunder, og er den uafhængig af leverandører, vil det påvirke prisen i en mere positiv retning, end hvis den er meget afhængig af én enkelt kunde eller leverandør selvom regnskabstallene er de samme i begge situationer. Goodwill er udtryk for, at en virksomhed normalt er mere værd ved samlet salg, end hvis man solgte alle aktiver enkeltvis. Den merværdi som kaldes goodwill kan bl.a. skyldes nogle konkurrencedygtige produkter, en god kundekreds og en kompetent medarbejderstab, der kan resultere i en høj indtjening. Goodwill er dermed udtryk for forventningerne til den fremtidige indtjening. Hvis der ikke er en bestemt kutyme for fastsættelse af goodwillværdi i din branche, må du og dine rådgivere forhandle jer til rette om værdien af goodwill med køber. I skal over for ligningsmyndighederne kunne begrunde det skøn, I har foretaget. Det skyldes, at det kan have betydning for beskatningen af både sælger og køber, hvordan salgssummen fordeler sig på goodwill og på fysiske aktiver. I bilaget nedenfor beskrives forskellige metoder til beregning af goodwill ved henholdsvis substansmetoden og ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill. Goodwill skal begrundes Eksterne forhold Goodwill De eksterne forhold er bl.a. markeds- og konkurrencesituationen. Virksomheden er alt andet lige mere værd, hvis den befinder sig på et vækstmarked, end hvis virksomhedens marked ikke er i vækst. Jo bedre virksomhedens udviklingsmuligheder kan sandsynliggøres for en potentiel køber, jo bedre kan disse muligheder indregnes i budgetter, og jo lettere vil det også være at få køber til at betale for disse muligheder. Ovennævnte forhold har indflydelse på købers forventninger til den fremtidige indtjening i virksom- I forbindelse med prisfastsættelsen og købers undersøgelse af virksomheden er det vigtigt, at du og dine rådgivere udarbejder et godt præsentationsmateriale, der giver køber et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere prisen ud fra de betingelser, du og dine rådgivere stiller op. Der findes forskellige metoder til beregning af virksomhedens værdi. I bilaget nedenfor beskrives to metoder, der ofte anvendes til værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder, substansmetoden og price-earningmetoden. Hver af disse metoder illustreres med regneeksempler. Udarbejd et godt præsentationsmateriale Forskellige metoder til beregning af virksomhedens værdi

3 58 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 59 Til slut beskrives ligningsmyndighedernes metode til værdiansættelse af goodwill, som kan anvendes til at værdiansætte alene goodwilldelen i virksomheden. Denne metode er illustreret med et regneeksempel fra ligningsmyndighedernes vejledning. Bilag Værdiansættelsesmetoder Discounted Cash Flow-metoden Når man benytter de værdiansættelsesmetoder, der er beskrevet nedenfor, bør der forud for beregningerne være en grundig vurdering af, hvilke af de nævnte faktorer, det er rimeligt at anvende. Regneeksemplerne for substansmetoden og price-earningmetoden viser, at ved at lægge vægt på forskellige faktorer til beregning af virksomhedens værdi, kan man med udgangspunkt i de samme regnskabstal komme frem til forskellige resultater af virksomhedens værdi. Du skal derfor kunne argumentere for dine valg af faktorer for at kunne få køber til at acceptere dine beregninger. Ud over de to metoder, der beskrives herunder, kan også nævnes Discounted Cash Flow-metoden, DCF. Denne metode fokuserer på forventningerne til de fremtidige pengestrømme (cash flow) i virksomheden og baserer virksomhedens værdi på det. Discounted Cash Flow-metoden er den teoretisk mest korrekte metode, da der her sker en tilbagediskontering af virksomhedens samtlige fremtidige likviditetsstrømme til nutidsværdi. Men beregningerne, der indgår i metoden, er samtidig langt mere komplicerede og stiller store krav til troværdigheden af de fremtidige resultater og budgetter. Metoden anvendes hovedsagelig i mellemstore og store virksomheder og kun i begrænset omfang i mindre virksomheder. Denne metode vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i denne bog. Substansmetoden Substansmetoden er en meget anvendt metode til værdiansættelse af mindre virksomheder. Ved substansmetoden betragtes virksomhedens værdi som en række enkeltaktiver såsom ejendom, maskiner, inventar, goodwill, varelager, debitorer mv., der værdiansættes hver for sig, hvorefter virksomhedens samlede værdi fremkommer. Virksomhedens goodwill beregnes som det beløb, det forventede fremtidige overskud efter renteudgifter kan forrente. Hvis overskuddet forventes at blive 1 mio. kr. næste år, og der forlanges en forrentning på 25 pct., vil regnestykket blive: ,25 Goodwill = = 4 mio. kr. Størrelsen af goodwill afhænger således både af en forventning til overskuddet og hvor stort et krav, der stilles til forrentningen af overskuddet.

4 60 61 Korrigeret forventet overskud, se side 64 Normalt skal der i beregningerne korrigeres for ekstraordinære ejerrelaterede omkostninger eller indtægter. Overskuddet kan f.eks. være kunstigt højt, hvis din løn er meget beskeden, eller fordi virksomheden lejer lokaler til en meget gunstig husleje. Det kan også være, at overskuddet er forholdsvis lavt, fordi medarbejdende familiemedlemmers lønninger er over markedsniveauet. Køber må derfor basere vurderingen af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne på egne betingelser. Indtjeningsbidraget er centralt i denne beregning, det vil sige resultatet før renter og afskrivninger. Fra indtjeningsbidraget trækkes afskrivninger og renter for de materielle anlægsaktiver, der overtages. Herefter trækkes forventede renteudgifter til driftskapital fra, hvorefter det forventede resultat før skat fremkommer. Dette resultat kan således anvendes til afskrivning og forrentning af goodwill. Af praktiske grunde anvender man ofte blot antal års overskud, således at en goodwill på grundlag af 3 års overskud, med et forventet resultat før skat på 1 mio. kr. om året, giver en goodwill på 3 mio. kr. Det afgørende spørgsmål er så, hvor mange års overskud goodwill skal værdiansættes til. Dette kræver et indgående kendskab til branchen. til udskudt skat, hvorefter selskabets værdi kun forhøjes med 3,5 mio. kr. ved en goodwill på 5 mio. kr. Et problem i at anvende substansmetoden er, at egenkapitalen har en stor indvirkning på prisen, mens indtjeningen har en mindre indvirkning. På den måde kan der være for stort fokus på aktivernes værdi og for lidt fokus på, hvor meget indtjening de skaber. De kan have en høj bogført værdi og alligevel give en lav indtjening. På de næste sider kan du se et eksempel på en værdiansættelse ved brug af substansmetoden med fiktive regnskabstal. En ulempe ved substansmetoden Værdiansættelse ved salg af aktier og anparter Hvis din virksomhed handles i aktier eller anparter, beregnes selskabets værdi som egenkapitalen, når de materielle værdier og goodwill på balancen er korrigeret med de ændringer, som vurderingerne gav anledning til. Herudover korrigeres hensættelser af udskudt skat, hvis aktiverne opreguleres. Bliver goodwill f.eks. fastsat til 5 mio. kr., afsættes 30 pct., dvs. 1,5 mio. kr.,

5 62 63 Årsregnskab Fiktivt årsregnskab og budget til beregning af virksomhedens værdi efter substansmetoden og price-earningmetoden STATUS PR. 31. DECEMBER RESULTATOPGØRELSE Beløb i tusinde Omsætning Vareforbrug Produktionslønninger Andre var. prod.omkostninger Dækningsbidrag Gager Andre kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Overskud før renter Renter, netto Overskud før skat AKTIVER Beløb i tusinde Ejendom Maskiner Inventar Materielle aktiver i alt Varelagre Varedebitorer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Beløb i tusinde Egenkapital Prioritetsgæld Skyldigt udbytte Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt

6 64 65 KORRIGERET FORVENTET OVERSKUD Beløb i tusinde Forventet indtjeningsbidrag fremover Tilbageført nuværende aktionærs løn Fradrag for markedsmæssig aflønning Afskrivning på ejendom, 3% af Afskr. på maskiner mv., 20% af Overskud før renter Renter, ejendom, 7% af Renter, maskiner, 8% af Renter, driftskapital, 8% af Forventet overskud før skat Vurderet indtjeningsbidrag Virksomhedens indtjeningsbidrag forventes fremover at blive kr. Ejers løn korrigeres I eksemplet er sælgers (hidtidig ejers) løn vurderet til at være for lavt sat i forhold til markedet generelt. Derfor tilbageføres kr. for at blive korrigeret til kr. Ejendommens værdi korrigeres Inden der afskrives på ejendommen, opvurderes dens værdi fra kr. til kr. efter markedets generelle niveau. Der afskrives i stedet med 3 pct. af de kr. Maskinernes værdi korrigeres Inden der afskrives på maskiner, opvurderes deres værdi fra kr. til kr., som de forventes at være værd. Maskinerne afskrives med 20 pct. NOTE Substansmetoden BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS VÆRDI Beløb i tusinde Vurderet goodwill Goodwill beregnet som 3 x forventet overskud før skat. 5 Bogført egenkapital Vurdering af ejendom Bogført værdi af ejendom Vurdering af maskiner mv Bogført værdi af maskiner mv Vurderet goodwill Bogført værdi af goodwill Udskudt skat af værdiregulering, 30% af Virksomhedens værdi 7.300

7 66 67 Price-earningmetoden (P/E) Price-earningmetoden (P/E) anvendes ofte ved værdiansættelse af lidt større virksomheder, idet et af de vigtigste nøgletal for børsnoterede virksomheder er P/E-værdien. Værdien udtrykker, hvor meget en køber vil give for én krones overskud i virksomheden. Ved price-earningmetoden beregnes virksomhedens samlede værdi på baggrund af P/E-faktoren. Ved priceearningmetoden anvendes ofte overskuddet før skat ved handel med mindre og mellemstore virksomheder. Har din virksomhed et forventet fremtidigt overskud på 1 mio. kr. før skat, og vurderes P/E for virksomheden til at være f.eks. 5, vil køber således give 5 mio. kr. for virksomheden. Alternativt kan virksomhedens resultat før renter anvendes som udgangspunkt for beregningen af virksomhedens værdi. Denne beregningsmodel kaldes også EBIT-metoden. Den værdi, der fremkommer ved at anvende resultatet før skat, korrigeres for eventuel overskudslikviditet, der lægges til og forrentet gæld, der trækkes fra. Ved P/E-metoden er det i princippet kun overskuddet, der er interessant. Ved værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder vil det dog også spille ind, hvor stor egenkapitalen er, og om der er skjulte værdier i virksomheden. Som ved substansmetoden er der to variable: Det forventede fremtidige overskud og en kapitaliseringsfaktor (P/E). P/E er et udtryk for den forrentning, som en køber måtte kræve. Hvis køber kræver investeringen forrentet med f.eks. 20 pct., giver dette BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS VÆRDI Beløb i tusinde Forventet indtjeningsbidrag Tilbageført nuværende aktionærs løn Fradrag for markedsmæssig aflønning 400 Korrigeret indtjeningsbidrag Forventede afskrivninger 500 Overskud før renter Overskud multipliceret med P/E f.eks x Tillæg for overskudslikviditet, f.eks Fradrag for forrentet gæld 500 Virksomhedens værdi en P/E på 5 (1/20 pct.). Ønskes en forrentning på 15 pct., giver det en P/E på ca. 6,7 (1/15 pct.). Om køber forventer en forrentning på 10 eller 20 pct. afhænger meget af købers vurdering af investeringen. En køber vil vurdere risikoen ved sin investering ved at se på virksomhedens konkurrencemæssige position, virksomhedens sårbarhed over for kunder, leverandører, medarbejdere mv., og hvordan branchen vil udvikle sig. Det vil sige en vurdering af de interne og eksterne forhold omkring virksomheden. I modsætning til substansmetoden tager price-earningmetoden ikke hensyn til egenkapitalens størrelse, idet metoden kun fokuserer på, hvad virksomheden kan præstere i overskud. Virksomhedens værdi kan ved beregning med price-earningmetoden i ét tilfælde være 10 gange virksomhedens egenkapital og i et andet tilfælde kun 1,5 gange. Price-earningmetoden

8 68 69 Ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill Til beregning af goodwill alene kan ligningsmyndighedernes vejledning anvendes. Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens indtjening de seneste tre år. For at mindske tilfældige udsving anvendes dog et gennemsnit af de seneste tre års indtjening, vægtet så sidste års indtjening tæller mest. Derudover indregnes de tidligere års indtjening frem til i dag ved hjælp af en udviklingstendens svarende til den gennemsnitlige årlige stigning i indtjeningen de sidste tre år. I princippet fordeles virksomhedens overskud (før finansielle og ekstraordinære poster) på: 1. Beregnet løn til virksomhedens arbejdende indehaver. 2. Beregnet forrentning af den investerede kapital. 3. Resten betragtes som forrentning af goodwillkapitalen. Goodwillkapitalen forudsættes at blive forrentet med en fast procentsats, beregnet ud fra en kapitalafkastsats, der en gang om året fastsættes af Told- og Skattestyrelsen. Hvis man derudover skønner over goodwillens forventede levetid, kan man beregne en såkaldt kapitaliseringsfaktor. Den gør det muligt at regne baglæns og finde den størrelse af goodwillkapitalen i dag, der netop giver den beregnede forrentning af goodwill over hele dens levetid, jf. eksemplet nedenfor. Metoden indebærer, at goodwillens forrentning og dens forventede levetid skal vurderes. Det kan føre til meget forskellige goodwillværdier, alt efter hvad faktorerne vurderes til. Metoden er ikke mere objektiv, end at en given virksomheds tre sidste regnskabsresultater kan føre til helt forskellige opgørelser af goodwill. Hvis denne model benyttes, vil det mest optimale tidspunkt at sælge på være efter et år, hvor indtjeningen er steget kraftigt. Ved at tage udgangspunkt i indtjeningen fra de tidligere år tager ligningsmyndighedernes vejledning ikke hensyn til den fremtidige indtjening og siger ikke nødvendigvis så meget om en købers eventuelle fremtidige indtjening i virksomheden. Goodwill bør som nævnt være et udtryk for den fremtidige indtjening i virksomheden. Selv om en virksomhed har en række patenter, en stabil kundekreds, gode medarbejdere mv., er dette ikke noget værd, hvis det ikke resulterer i en fremtidig indtjening i virksomheden. Derfor vil en køber formentlig i stedet tage udgangspunkt i en forventet fremtidig indtjening på baggrund af sine egne betingelser for at drive virksomheden og ikke dine hidtidige betingelser. Ligningsmyndighederne lægger da også selv vægt på, at deres metode til beregning af goodwill kun er vejledende og kan fraviges, hvis den fører til et urealistisk resultat. På de næste to sider gennemgås ligningsmyndighedernes metode med et regneeksempel. Ulempe ved ligningsmyndighedernes vejledning

9 70 71 Ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill (med udgangspunkt i et fiktivt regnskabs resultater for de seneste tre år) Beløb i tusinde 3. sidste år 2. sidste år Sidste år Grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste tre regnskabsår. Der korrigeres for følgende: 1) ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle, 2) finansielle indtægter og udgifter samt 3) eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven. NOTE 1 Resultat Reguleringer: 1 Ikke udgiftsført løn til medarb. ægtefælle Renteindtægter Renteudgifter Ekstraordinære poster Reguleret resultat Vægtning 2 x1 x2 x Sum 1.8 Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) Udviklingstendens 4 ( )/ Driftsherreløn 5 50 % (min. 250 t.kr. og maks. 1 mio.kr.) Forrentning af aktiver 8 % af f.eks. 1 mio.kr Rest til forrentning af goodwill 120 Den beregnede goodwillværdi findes ved at gange med en kapitaliseringsfaktor der i dette tilfælde er beregnet til faktor 3 (13 % over 9 år) Kilde: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, Told- og Skattestyrelsen, 2000 (TSS-cirkulære ). De seneste tre års skattemæssige resultater vægtes, så det sidste års korrigerede resultat ganges med 3, det næstsidste år med 2 og det tredjesidste år med 1. Summen divideres med 6, så der fremkommer en vægtet gennemsnitsindtjening for de seneste tre år. For at beregne indtjeningen frem til i dag korrigeres der for en udviklingstendens. Denne tager udgangspunkt i den resultatmæssige udvikling, der har været fra det tredjesidste regnskabsår til det sidste år før overdragelsen. Der beregnes et gennemsnit af udviklingen, hvor forskellen (stigning/fald) mellem det tredjesidste år og det seneste år divideres med 2. Vederlag til virksomhedens arbejdende indehaver fratrækkes. Det beregnes som et fradrag på 50 pct. dog mindst kr. og højst kr. Hvis virksomheden drives i selskabsform, skal der dog ikke foretages fradrag, da ejeren allerede har fået løn fra selskabet. Der fratrækkes en forrentning af de aktiver, der fremgår af balanceopgørelsen i virksomhedens seneste årsregnskab. Forrentningsprocenten fastsættes til den kapitalafkastsats, der gælder på overdragelsestidspunktet, plus 3 pct. Kapitalafkastsatsen fastsættes af Told- og Skattestyrelsen en gang om året. I 2003 er kapitalafkastsatsen fastsat til 5 pct

10 72 NOTE 7 Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Det er udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på goodwillen. Forrentningen fastsættes til den kapitalafkastsats, der gælder på overdragelsestidspunktet, plus 8 pct. Goodwill kan som bekendt have varierende levetid, og kapitaliseringsfaktoren må derfor ansættes i forhold til det. Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren under forudsætning af en rente på 13 pct. (kapitalafkastsats på 5 pct. + 8 pct.): Levetid Kapitaliseringsfaktor 5 år 2 9 år 3 14 år 4 17 år 4,5

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: 40 18 92 99 E: gc@gcmadvice.dk Anders Fisker Virksomhedsrådgiver

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015 CPH FIRST IVS Amagertorv 15, 2 1160 København K Årsrapport 20. maj 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2015 Arnolds Andins Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Lyd og kommunikation. Produkt: Udstyr til TV, film mv. Ansatte: 5

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Lyd og kommunikation. Produkt: Udstyr til TV, film mv. Ansatte: 5 Anonym præsentation af virksomhed til salg Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: 40 18 92 99 E: gc@gcmadvice.dk Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Anders Fisker Virksomhedsrådgiver

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere