Hvad er virksomheden værd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er virksomheden værd?"

Transkript

1 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger, som er nødvendige at foretage ved enhver beregningsmetode. Virksomheden har derfor ingen objektiv værdi, og den har f.eks. ingen salgsværdi uden interesserede købere. Men selvom virksomhedens værdi vil afhænge af beregningsmetoden og antallet af interesserede køberemner m.m., er det vigtigt at have et udgangspunkt for, hvad virksomheden er værd. Der er ingen objektiv værdi De forventninger, man som sælger har til prisen for virksomheden, vil naturligvis ofte afhænge af, om man sælger til et nærtstående familiemedlem eller til en udefrakommende køber. Prisen kan imidlertid ikke af skattemæssige årsager fastsættes vilkårligt. Ligningsmyndighederne kræver, at virksomhedens værdi fastsættes til en handelspris ud fra et begrundet skøn, uanset hvem virksomheden overdrages til. Handelspris skal begrundes Hvad har betydning for prisen? Virksomhedens indtjening, likviditet og egenkapital er vigtige elementer i vurderingen af virksomhedens værdi. Det vil ofte være muligt at indhente mere eller mindre objektive vurderinger af virksomhedens

2 56 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 57 fysiske aktiver som bygninger, lagre og maskiner hos f.eks. vurderingsmænd og ejendomsmæglere. heden og dermed også for en vurdering af virksomhedens goodwillværdi. Interne forhold I alle værdiansættelsesmodeller indgår imidlertid også antagelser om virksomhedens fremtidige økonomiske forhold. Disse antagelser afhænger af en række mere bløde forhold, dels interne forhold i virksomheden og dels eksterne forhold. Virksomheden skal være klar til salg. Stor afhængighed af én nøglemedarbejder, uorden i administrationen og manglende dokumentation i produktionen vil påvirke prisen på virksomheden i negativ retning. Kunde- og leverandørspredningen er som tidligere nævnt vigtig for virksomhedens værdi. Har virksomheden en sund spredning på kunder, og er den uafhængig af leverandører, vil det påvirke prisen i en mere positiv retning, end hvis den er meget afhængig af én enkelt kunde eller leverandør selvom regnskabstallene er de samme i begge situationer. Goodwill er udtryk for, at en virksomhed normalt er mere værd ved samlet salg, end hvis man solgte alle aktiver enkeltvis. Den merværdi som kaldes goodwill kan bl.a. skyldes nogle konkurrencedygtige produkter, en god kundekreds og en kompetent medarbejderstab, der kan resultere i en høj indtjening. Goodwill er dermed udtryk for forventningerne til den fremtidige indtjening. Hvis der ikke er en bestemt kutyme for fastsættelse af goodwillværdi i din branche, må du og dine rådgivere forhandle jer til rette om værdien af goodwill med køber. I skal over for ligningsmyndighederne kunne begrunde det skøn, I har foretaget. Det skyldes, at det kan have betydning for beskatningen af både sælger og køber, hvordan salgssummen fordeler sig på goodwill og på fysiske aktiver. I bilaget nedenfor beskrives forskellige metoder til beregning af goodwill ved henholdsvis substansmetoden og ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill. Goodwill skal begrundes Eksterne forhold Goodwill De eksterne forhold er bl.a. markeds- og konkurrencesituationen. Virksomheden er alt andet lige mere værd, hvis den befinder sig på et vækstmarked, end hvis virksomhedens marked ikke er i vækst. Jo bedre virksomhedens udviklingsmuligheder kan sandsynliggøres for en potentiel køber, jo bedre kan disse muligheder indregnes i budgetter, og jo lettere vil det også være at få køber til at betale for disse muligheder. Ovennævnte forhold har indflydelse på købers forventninger til den fremtidige indtjening i virksom- I forbindelse med prisfastsættelsen og købers undersøgelse af virksomheden er det vigtigt, at du og dine rådgivere udarbejder et godt præsentationsmateriale, der giver køber et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere prisen ud fra de betingelser, du og dine rådgivere stiller op. Der findes forskellige metoder til beregning af virksomhedens værdi. I bilaget nedenfor beskrives to metoder, der ofte anvendes til værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder, substansmetoden og price-earningmetoden. Hver af disse metoder illustreres med regneeksempler. Udarbejd et godt præsentationsmateriale Forskellige metoder til beregning af virksomhedens værdi

3 58 HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 59 Til slut beskrives ligningsmyndighedernes metode til værdiansættelse af goodwill, som kan anvendes til at værdiansætte alene goodwilldelen i virksomheden. Denne metode er illustreret med et regneeksempel fra ligningsmyndighedernes vejledning. Bilag Værdiansættelsesmetoder Discounted Cash Flow-metoden Når man benytter de værdiansættelsesmetoder, der er beskrevet nedenfor, bør der forud for beregningerne være en grundig vurdering af, hvilke af de nævnte faktorer, det er rimeligt at anvende. Regneeksemplerne for substansmetoden og price-earningmetoden viser, at ved at lægge vægt på forskellige faktorer til beregning af virksomhedens værdi, kan man med udgangspunkt i de samme regnskabstal komme frem til forskellige resultater af virksomhedens værdi. Du skal derfor kunne argumentere for dine valg af faktorer for at kunne få køber til at acceptere dine beregninger. Ud over de to metoder, der beskrives herunder, kan også nævnes Discounted Cash Flow-metoden, DCF. Denne metode fokuserer på forventningerne til de fremtidige pengestrømme (cash flow) i virksomheden og baserer virksomhedens værdi på det. Discounted Cash Flow-metoden er den teoretisk mest korrekte metode, da der her sker en tilbagediskontering af virksomhedens samtlige fremtidige likviditetsstrømme til nutidsværdi. Men beregningerne, der indgår i metoden, er samtidig langt mere komplicerede og stiller store krav til troværdigheden af de fremtidige resultater og budgetter. Metoden anvendes hovedsagelig i mellemstore og store virksomheder og kun i begrænset omfang i mindre virksomheder. Denne metode vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i denne bog. Substansmetoden Substansmetoden er en meget anvendt metode til værdiansættelse af mindre virksomheder. Ved substansmetoden betragtes virksomhedens værdi som en række enkeltaktiver såsom ejendom, maskiner, inventar, goodwill, varelager, debitorer mv., der værdiansættes hver for sig, hvorefter virksomhedens samlede værdi fremkommer. Virksomhedens goodwill beregnes som det beløb, det forventede fremtidige overskud efter renteudgifter kan forrente. Hvis overskuddet forventes at blive 1 mio. kr. næste år, og der forlanges en forrentning på 25 pct., vil regnestykket blive: ,25 Goodwill = = 4 mio. kr. Størrelsen af goodwill afhænger således både af en forventning til overskuddet og hvor stort et krav, der stilles til forrentningen af overskuddet.

4 60 61 Korrigeret forventet overskud, se side 64 Normalt skal der i beregningerne korrigeres for ekstraordinære ejerrelaterede omkostninger eller indtægter. Overskuddet kan f.eks. være kunstigt højt, hvis din løn er meget beskeden, eller fordi virksomheden lejer lokaler til en meget gunstig husleje. Det kan også være, at overskuddet er forholdsvis lavt, fordi medarbejdende familiemedlemmers lønninger er over markedsniveauet. Køber må derfor basere vurderingen af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne på egne betingelser. Indtjeningsbidraget er centralt i denne beregning, det vil sige resultatet før renter og afskrivninger. Fra indtjeningsbidraget trækkes afskrivninger og renter for de materielle anlægsaktiver, der overtages. Herefter trækkes forventede renteudgifter til driftskapital fra, hvorefter det forventede resultat før skat fremkommer. Dette resultat kan således anvendes til afskrivning og forrentning af goodwill. Af praktiske grunde anvender man ofte blot antal års overskud, således at en goodwill på grundlag af 3 års overskud, med et forventet resultat før skat på 1 mio. kr. om året, giver en goodwill på 3 mio. kr. Det afgørende spørgsmål er så, hvor mange års overskud goodwill skal værdiansættes til. Dette kræver et indgående kendskab til branchen. til udskudt skat, hvorefter selskabets værdi kun forhøjes med 3,5 mio. kr. ved en goodwill på 5 mio. kr. Et problem i at anvende substansmetoden er, at egenkapitalen har en stor indvirkning på prisen, mens indtjeningen har en mindre indvirkning. På den måde kan der være for stort fokus på aktivernes værdi og for lidt fokus på, hvor meget indtjening de skaber. De kan have en høj bogført værdi og alligevel give en lav indtjening. På de næste sider kan du se et eksempel på en værdiansættelse ved brug af substansmetoden med fiktive regnskabstal. En ulempe ved substansmetoden Værdiansættelse ved salg af aktier og anparter Hvis din virksomhed handles i aktier eller anparter, beregnes selskabets værdi som egenkapitalen, når de materielle værdier og goodwill på balancen er korrigeret med de ændringer, som vurderingerne gav anledning til. Herudover korrigeres hensættelser af udskudt skat, hvis aktiverne opreguleres. Bliver goodwill f.eks. fastsat til 5 mio. kr., afsættes 30 pct., dvs. 1,5 mio. kr.,

5 62 63 Årsregnskab Fiktivt årsregnskab og budget til beregning af virksomhedens værdi efter substansmetoden og price-earningmetoden STATUS PR. 31. DECEMBER RESULTATOPGØRELSE Beløb i tusinde Omsætning Vareforbrug Produktionslønninger Andre var. prod.omkostninger Dækningsbidrag Gager Andre kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Overskud før renter Renter, netto Overskud før skat AKTIVER Beløb i tusinde Ejendom Maskiner Inventar Materielle aktiver i alt Varelagre Varedebitorer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Beløb i tusinde Egenkapital Prioritetsgæld Skyldigt udbytte Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt

6 64 65 KORRIGERET FORVENTET OVERSKUD Beløb i tusinde Forventet indtjeningsbidrag fremover Tilbageført nuværende aktionærs løn Fradrag for markedsmæssig aflønning Afskrivning på ejendom, 3% af Afskr. på maskiner mv., 20% af Overskud før renter Renter, ejendom, 7% af Renter, maskiner, 8% af Renter, driftskapital, 8% af Forventet overskud før skat Vurderet indtjeningsbidrag Virksomhedens indtjeningsbidrag forventes fremover at blive kr. Ejers løn korrigeres I eksemplet er sælgers (hidtidig ejers) løn vurderet til at være for lavt sat i forhold til markedet generelt. Derfor tilbageføres kr. for at blive korrigeret til kr. Ejendommens værdi korrigeres Inden der afskrives på ejendommen, opvurderes dens værdi fra kr. til kr. efter markedets generelle niveau. Der afskrives i stedet med 3 pct. af de kr. Maskinernes værdi korrigeres Inden der afskrives på maskiner, opvurderes deres værdi fra kr. til kr., som de forventes at være værd. Maskinerne afskrives med 20 pct. NOTE Substansmetoden BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS VÆRDI Beløb i tusinde Vurderet goodwill Goodwill beregnet som 3 x forventet overskud før skat. 5 Bogført egenkapital Vurdering af ejendom Bogført værdi af ejendom Vurdering af maskiner mv Bogført værdi af maskiner mv Vurderet goodwill Bogført værdi af goodwill Udskudt skat af værdiregulering, 30% af Virksomhedens værdi 7.300

7 66 67 Price-earningmetoden (P/E) Price-earningmetoden (P/E) anvendes ofte ved værdiansættelse af lidt større virksomheder, idet et af de vigtigste nøgletal for børsnoterede virksomheder er P/E-værdien. Værdien udtrykker, hvor meget en køber vil give for én krones overskud i virksomheden. Ved price-earningmetoden beregnes virksomhedens samlede værdi på baggrund af P/E-faktoren. Ved priceearningmetoden anvendes ofte overskuddet før skat ved handel med mindre og mellemstore virksomheder. Har din virksomhed et forventet fremtidigt overskud på 1 mio. kr. før skat, og vurderes P/E for virksomheden til at være f.eks. 5, vil køber således give 5 mio. kr. for virksomheden. Alternativt kan virksomhedens resultat før renter anvendes som udgangspunkt for beregningen af virksomhedens værdi. Denne beregningsmodel kaldes også EBIT-metoden. Den værdi, der fremkommer ved at anvende resultatet før skat, korrigeres for eventuel overskudslikviditet, der lægges til og forrentet gæld, der trækkes fra. Ved P/E-metoden er det i princippet kun overskuddet, der er interessant. Ved værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder vil det dog også spille ind, hvor stor egenkapitalen er, og om der er skjulte værdier i virksomheden. Som ved substansmetoden er der to variable: Det forventede fremtidige overskud og en kapitaliseringsfaktor (P/E). P/E er et udtryk for den forrentning, som en køber måtte kræve. Hvis køber kræver investeringen forrentet med f.eks. 20 pct., giver dette BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS VÆRDI Beløb i tusinde Forventet indtjeningsbidrag Tilbageført nuværende aktionærs løn Fradrag for markedsmæssig aflønning 400 Korrigeret indtjeningsbidrag Forventede afskrivninger 500 Overskud før renter Overskud multipliceret med P/E f.eks x Tillæg for overskudslikviditet, f.eks Fradrag for forrentet gæld 500 Virksomhedens værdi en P/E på 5 (1/20 pct.). Ønskes en forrentning på 15 pct., giver det en P/E på ca. 6,7 (1/15 pct.). Om køber forventer en forrentning på 10 eller 20 pct. afhænger meget af købers vurdering af investeringen. En køber vil vurdere risikoen ved sin investering ved at se på virksomhedens konkurrencemæssige position, virksomhedens sårbarhed over for kunder, leverandører, medarbejdere mv., og hvordan branchen vil udvikle sig. Det vil sige en vurdering af de interne og eksterne forhold omkring virksomheden. I modsætning til substansmetoden tager price-earningmetoden ikke hensyn til egenkapitalens størrelse, idet metoden kun fokuserer på, hvad virksomheden kan præstere i overskud. Virksomhedens værdi kan ved beregning med price-earningmetoden i ét tilfælde være 10 gange virksomhedens egenkapital og i et andet tilfælde kun 1,5 gange. Price-earningmetoden

8 68 69 Ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill Til beregning af goodwill alene kan ligningsmyndighedernes vejledning anvendes. Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens indtjening de seneste tre år. For at mindske tilfældige udsving anvendes dog et gennemsnit af de seneste tre års indtjening, vægtet så sidste års indtjening tæller mest. Derudover indregnes de tidligere års indtjening frem til i dag ved hjælp af en udviklingstendens svarende til den gennemsnitlige årlige stigning i indtjeningen de sidste tre år. I princippet fordeles virksomhedens overskud (før finansielle og ekstraordinære poster) på: 1. Beregnet løn til virksomhedens arbejdende indehaver. 2. Beregnet forrentning af den investerede kapital. 3. Resten betragtes som forrentning af goodwillkapitalen. Goodwillkapitalen forudsættes at blive forrentet med en fast procentsats, beregnet ud fra en kapitalafkastsats, der en gang om året fastsættes af Told- og Skattestyrelsen. Hvis man derudover skønner over goodwillens forventede levetid, kan man beregne en såkaldt kapitaliseringsfaktor. Den gør det muligt at regne baglæns og finde den størrelse af goodwillkapitalen i dag, der netop giver den beregnede forrentning af goodwill over hele dens levetid, jf. eksemplet nedenfor. Metoden indebærer, at goodwillens forrentning og dens forventede levetid skal vurderes. Det kan føre til meget forskellige goodwillværdier, alt efter hvad faktorerne vurderes til. Metoden er ikke mere objektiv, end at en given virksomheds tre sidste regnskabsresultater kan føre til helt forskellige opgørelser af goodwill. Hvis denne model benyttes, vil det mest optimale tidspunkt at sælge på være efter et år, hvor indtjeningen er steget kraftigt. Ved at tage udgangspunkt i indtjeningen fra de tidligere år tager ligningsmyndighedernes vejledning ikke hensyn til den fremtidige indtjening og siger ikke nødvendigvis så meget om en købers eventuelle fremtidige indtjening i virksomheden. Goodwill bør som nævnt være et udtryk for den fremtidige indtjening i virksomheden. Selv om en virksomhed har en række patenter, en stabil kundekreds, gode medarbejdere mv., er dette ikke noget værd, hvis det ikke resulterer i en fremtidig indtjening i virksomheden. Derfor vil en køber formentlig i stedet tage udgangspunkt i en forventet fremtidig indtjening på baggrund af sine egne betingelser for at drive virksomheden og ikke dine hidtidige betingelser. Ligningsmyndighederne lægger da også selv vægt på, at deres metode til beregning af goodwill kun er vejledende og kan fraviges, hvis den fører til et urealistisk resultat. På de næste to sider gennemgås ligningsmyndighedernes metode med et regneeksempel. Ulempe ved ligningsmyndighedernes vejledning

9 70 71 Ligningsmyndighedernes vejledning til beregning af goodwill (med udgangspunkt i et fiktivt regnskabs resultater for de seneste tre år) Beløb i tusinde 3. sidste år 2. sidste år Sidste år Grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste tre regnskabsår. Der korrigeres for følgende: 1) ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle, 2) finansielle indtægter og udgifter samt 3) eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven. NOTE 1 Resultat Reguleringer: 1 Ikke udgiftsført løn til medarb. ægtefælle Renteindtægter Renteudgifter Ekstraordinære poster Reguleret resultat Vægtning 2 x1 x2 x Sum 1.8 Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) Udviklingstendens 4 ( )/ Driftsherreløn 5 50 % (min. 250 t.kr. og maks. 1 mio.kr.) Forrentning af aktiver 8 % af f.eks. 1 mio.kr Rest til forrentning af goodwill 120 Den beregnede goodwillværdi findes ved at gange med en kapitaliseringsfaktor der i dette tilfælde er beregnet til faktor 3 (13 % over 9 år) Kilde: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, Told- og Skattestyrelsen, 2000 (TSS-cirkulære ). De seneste tre års skattemæssige resultater vægtes, så det sidste års korrigerede resultat ganges med 3, det næstsidste år med 2 og det tredjesidste år med 1. Summen divideres med 6, så der fremkommer en vægtet gennemsnitsindtjening for de seneste tre år. For at beregne indtjeningen frem til i dag korrigeres der for en udviklingstendens. Denne tager udgangspunkt i den resultatmæssige udvikling, der har været fra det tredjesidste regnskabsår til det sidste år før overdragelsen. Der beregnes et gennemsnit af udviklingen, hvor forskellen (stigning/fald) mellem det tredjesidste år og det seneste år divideres med 2. Vederlag til virksomhedens arbejdende indehaver fratrækkes. Det beregnes som et fradrag på 50 pct. dog mindst kr. og højst kr. Hvis virksomheden drives i selskabsform, skal der dog ikke foretages fradrag, da ejeren allerede har fået løn fra selskabet. Der fratrækkes en forrentning af de aktiver, der fremgår af balanceopgørelsen i virksomhedens seneste årsregnskab. Forrentningsprocenten fastsættes til den kapitalafkastsats, der gælder på overdragelsestidspunktet, plus 3 pct. Kapitalafkastsatsen fastsættes af Told- og Skattestyrelsen en gang om året. I 2003 er kapitalafkastsatsen fastsat til 5 pct

10 72 NOTE 7 Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Det er udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på goodwillen. Forrentningen fastsættes til den kapitalafkastsats, der gælder på overdragelsestidspunktet, plus 8 pct. Goodwill kan som bekendt have varierende levetid, og kapitaliseringsfaktoren må derfor ansættes i forhold til det. Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren under forudsætning af en rente på 13 pct. (kapitalafkastsats på 5 pct. + 8 pct.): Levetid Kapitaliseringsfaktor 5 år 2 9 år 3 14 år 4 17 år 4,5

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: 40 18 92 99 E: gc@gcmadvice.dk Anders Fisker Virksomhedsrådgiver

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere