JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig"

Transkript

1 JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre Verdenshjørner, og følgelig sit eget Standpunkts Beliggenhed, dets særegne Relation til de almindelige Bestemmelser, saa er man i det Hele orienteret i enhver Sag, hvis væsenlige Grundbestemmelser man kjender saavel i deres indbyrdes Forhold som i deres Relation til det Punkt, hvorfra man selv betragter dem. Man kan sige, at i Alt kommer det an paa at orientere sig, eftersom man ellers gaaer iblinde, og lettelig kan havne paa det modsatte Sted af det, som man styrede til. I sit private Forhold til de enkelte Mennesker, i sit offentlige Forhold til Staten, i sit universelle Forhold til Menneskeheden og til Gud, i sin Beskjæftigelse med Kunst og med Videnskab kommer Alt an paa at være rigtig orienteret; og de utallige Misforhold, som finde Sted i alle disse Kredse, og hvorved Mennesket kommer i, hvad de Franske kalde une fausse position, ligefra Spekhøkerens Lyst til at kjøre med fire Heste indtil Fausts gigantiske Ambition at være uafhængig af Gud, reiser sig enten af Mangel paa Orienteringsgave, eller deraf, at man, det være sig nu med Forsæt eller uafvidende, har forsømt at udvikle den. At orientere sig i en bestemt Kreds af menneskelige Formaal lærer man imidlertid ikke, uden at man activt eller practisk beskjæftiger sig med den; den blotte Lærdom, i sin Adskilthed fra Anvendelsen, er utilstrækkelig. Den, som paa Landkortet kan angive Nord, Syd, Øst og Vest, kan ikke gjøre det Samme fra sit eget Vindue. Man kan have tilegnet sig meget Stof af de empiriske Videnskaber, være vel bevandret baade i Astronomie og i Naturhistorie, og dog være fuldkommen desorienteret i begge, fordi man ikke practisk har erhvervet sig den levende Anskuelse, der virker instinctmæssig, men derfor ogsaa er i Besiddelse af en Ufeilbarhed, som ingenlunde bliver den blot modtagne Lære tildeel, thi denne er idelig udsat for at rokkes eller forvirres. I Historien ere de Allerfleste desorienterede, uagtet de have lært den i dens mindste Details. Havde de, om end kun for en Tid, været selvvirksomme ved dens Tilegnelse, gaaet activt eller practisk tilværks, det vil her sige, studeret den efter en selvvalgt Plan, altsaa i de Retninger, hvorhen en naturlig Tilbøielighed

2 førte dem, saa vilde de idetmindste i enkelte Partier have formaaet at finde de historiske Verdenshjørner, og denne partielle Kundskab kunde ikke undlade at medføre en universellere efter større eller mindre Maalestok. I de reent idealistiske Fag, i Kunst og Philisophie, er det endnu mere indlysende, at de ikke kunne tilegnes, selv blot som Nydelse, uden at man begiver sig ind i dem med hele sin Sjæl. Den active eller practiske Maade, hvorpaa Dette skeer, har sine Analogier med de botaniske Excursioner, de practiske Udmaalinger og deslige, hvorved de empiriske Videnskaber sætte deres Dyrkere i personlig Forbindelse med Virkeligheden. Hvo som med Sjæl og Hjerte hænger ved Malerkunsten eller Musiken, vil vanskelig afholde sig fra selv at udøve disse Kunster; og om han end aldrig vinder Kunstnernavn derved, vil dog denne Beskjæftigelse være af en uberegnelig Indflydelse paa hans Opfattelse af Andres Frembringelser; han vil med eet Ord være orienteret i disse Fag, og vil ganske anderledes vide at skille det Sande fra det Falske, det Væsenlige fra det Tilfældige, end Den, som blot har været deres theoretiske Betragter fra den faste Strandbred, men aldrig har forsøgt paa at kaste sig i Frembringelsens bevægelige Strøm. Om Poesien gjælder det Samme, og endnu mere om den æsthetiske Critik, eftersom denne ikke lader sig adskille fra Philosophien, men om Philosophien gjælder det fremfor om noget andet Fag, at man kun ad den productive Vei, altsaa den active eller practiske, tilegner sig den. Kan man end glæde sig f. Ex. over Musik, uagtet man ikke selv musicerer, saa kan man dog hverken nyde eller paa nogen Maade tilegne sig Philosophien uden ved selv at philosophere. Maaskee kan det ved det Anførte lykkes at udhæve et berettiget Moment i alt det poetiske, critiske og litterære Fuskeri, som vor Tidsalder udklækker med en Overflødighed som Fluernes i Septembermaaned, og hvori man med kun altfor stor Ret seer et Tegn paa dens Slaphed. Kunst og Critik ere nuomstunder to Magter, der have undertvunget Verden; thi Politiken har ikke, som man forestiller sig, dethroniseret dem; den gjør kun større Støi og Spectakel, fordi den er ifærd med at tilkæmpe sig en Jordbund, som hine allerede længe have været i uanfægtet Besiddelse af; og naar dens Erobring engang lykkes den, saa vil den fredeligt forliges med de allerede installerede Besiddere, og frembringe ligesaa mange Fluer som de, thi den ephemere Middelmaadigheds Rige er stort nok, til at tre Potentater kunne dele det imellem sig. Men da nu Kunst og Critik have i vore Tider erholdt en Overmagt i den almindelige Dannelse, som ingen foregaaende Tidsalder har skjænket dem, og da den heraf følgende almindelige Tilbøielighed til at orientere sig i disse Kredse nødvendigen medfører, at man ved deres Tilegnelse maa være meer end receptiv, saa udspringer heraf den overdrevne

3 Productivitet, som, tvertimod sin Bestemmelse, lægger for Dagen, hvor meget Deeltagerne i samme ere desorienterede. Ikke Alle ere bestemte til at være Kunstnere eller Videnskabsmænd; og selv i det forholdsmæssig ringe Antal af Dem, som virkelig gjøre sig fortjente til disse Navne, maa den Ene vælge det ene, den Anden det andet Fag, fordi man ikke opnaaer Mesterskab uden ved at indskrænke sig. Men jo mere alle væsenlige menneskelige Bestræbelser, tiltrods for deres tilsyneladende eller endnu existerende Divergens, dog omsider ere rettede mod det samme Centrum, desto mere bliver det for Dyrkerne af det ene Fag nødvendigt at være orienterede i de andre, og ikke mindre for den almindelige Dannelse at være orienteret i dem alle. Men hertil forslaaer den blot udenfra modtagne Lærdom ikke, og hvad de physiske Videnskaber angaaer, da er den blotte Boglærdom altid en saadan blot udenfra modtagen Lære, fra hvilken man maa gaae over til et reelt Samliv med Gjenstanden, hvorimod i de Fag, som have den aandelige Verden til Gjenstand, den practiske Side falder indenfor Boglærdommen selv og ikke behøver at gaae ud i den empiriske Virkelighed. Men ikke mindre i disse end i alle andre Fag staaer det dog fast, at man ikke orienterer sig ved den udenfra modtagne Lærdom, men kun derved, at man træder hen til Gjenstanden selv, og omgaaes med den. Thi ligesom der i Poesien er en Forskjel mellem Digtning paa første og Digtning paa anden Haand, mellem Digtning efter Bøger og Digtning efter Livet, saa gjælder en lignende Forskjel i vor Beskjæftigelse med alle andre Gjenstande. Orienteringen er i Almindelighed det uendelige Spring fra Theorie til Praxis, men Praxis er af heel forskjellig Art i de forskjellige Fag. Paa den anden Side er en saadan Praxis, der ene bliver staaende ved en nødtørftig Beskjæftigelse med Gjenstanden, uden at stræbe efter Mesterskab i dens Bearbeidelse, det Samme, som man kalder Dilettantisme. Det er altsaa Dilettantismen, som her anbefales, og man vil maaskee finde denne Anbefaling besynderlig hos en Forfatter, som saa ofte har talt imod samme. Men til alle lider har man skjelnet mellem gode og slette Dilettanter, mellem grundige og overfladiske. De gode ere de, som af levende Interesse, af Begeistring for en Gjenstand fordybe sig i den til en vis Grad; de slette ere de, som ikke have Begeistring for Sagen, men kun en forfængelig Interesse for deres egne Personer. De grundige ere de, som vide om sig selv, at de kun ere Dilettanter; de overfladiske ere de, som indbilde sig at være Mestere eller at være paa Vei til at blive det. Det er i det Hele Selvbevidstheden, som skiller den sande og rosværdige Dilettantisme fra den falske og foragtelige. Denne vil have Nydelsen uden Arbeide; den er epicuræisk og sybaritisk; den er en Fraadser, som skummer Fløden af og kaster Melken

4 bort, og som gjerne, lig hiin romerske Keiser, lod sig tilberede en Ret af lutter Nattergaletunger. Den er fremdeles aristocratisk, thi den stræber efter at komme i Besiddelse af Fordele, som erhverves uden Fortjeneste. Men den sande, den ægte Dilettantisme er saa langt fra at skye Arbeidet, at den tvertimod sætter sin Løn og sin Glæde deri. Forsaavidt er den ægte Dilettant endnu ikke forskjellig fra Mesteren; de adskille sig først paa det Punkt, hvor Dilettanten trækker sig tilbage, fordi han nu har vundet det Udbytte, han attraaede, medens Mesteren gaaer videre, fordi han paa intet Punkt kan finde Udbyttet stort nok til at standse ved det. I hvor slet en Skikkelse derfor Dilettantismen daglig viser sig for os, kunne vi dog ikke tvivle paa, at den i sig selv hører til Tidernes gode og gyldige Tegn, idet den udspringer af de forskjellige menneskelige Bestræbelsers stedse voxende Retning mod et fælleds Maal, og gaaer ud paa at gjøre til Almeen-Eiendom, hvad som tilforn kun var Eiendom for Enkelte. Stedse maa man, for rigtigt at vurdere den, holde fast ved dens practiske Side, og betragte den som den Beskjæftigelse, hvorved Mennesket lærer at orientere sig i de forskjellige Kredse. Skulde man i Almindelighed, ligesom med eet Ord, angive Characteren af denne Praxis, da maatte man sige, at Dilettanten skal i Videnskaben stræbe efter at gjøre nye Opdagelser, i Kunsten efter at frembringe nye Kunstarter eller efter kunstnerisk Originalitet. Undertiden kan denne Stræben lykkes, f. Ex. da en sachsisk Landmand opdagede den periodiske Forandring af Stjernen Algol i Perseus, og opsporede den Halleyske Comets Tilbagekomst længe før Astronomerne, * ligesom ogsaa Kunstens, og navnlig Poesiens Historie ikke er uden Exempler paa meer eller mindre betydningsfulde Frembringelser af Dilettanter, ja maaskee turde man betragte visse Landes Folkepoesie, f. Ex. den danske, som Productet af en væsenlig og storartet Dilettantisme. Men i de fleste Tilfælde vil unægtelig denne Stræben efter Opdagelser og Originalitet være frugtesløs. Dilettanten vil ved fortsat Tilegnelse af Gjenstanden for det meste komme til det Resultat, at hans Opdagelser enten ere Vildfarelser eller allerede bekjendte, for længe siden opdagede Sandheder, og at hans Originalitet enten ikke duer noget, eller blot er Gjentagelsen af en Maneer, som Kunstens Historie allerede har optegnet i sine Aarbøger og læst Dommedags-Texten over. Men tiltrods for det uheldige Udfald, som pleier at ledsage disse Bestræbelser, ere de selv i høi Grad heldige og uundværlige, thi det er ved dem at man forsøger at svømme i hvad jeg har kaldet Productivitetens Strøm, og først saaledes kommer man i umiddelbar Berøring med Gjenstanden, lever og hvad som er Formaalet

5 orienterer sig i den. Naar man, efter at have reist en Nat i en interessant Egn, lidt efter lidt seer denne klare sig for Øiet ved den opgaaende Sol, da har man en høist oplivende Fornemmelse i denne Tilfredsstillelse af den ædlere Nysgerrighed eller endog af Videbegjerligheden. En fuldkommen analog Følelse har man ved at orientere sig i en Kundskabs- eller Frembringelseskreds, hvis enkelte, isolerede Phaser man tilforn kjendte, uden at ane deres Forbindelser, og hvilke derfor ikke havde større Betydning for Tanken, end Navnene paa de Stationer, man farer igjennem paa den natlige Reise, uden at see dem i et fjernt Perspectiv og i deres Continuitet med den hele Vei. Men ligesom hiin Nydelse i sit fulde Maal kun bliver den Fremmede tildeel, som første Gang befarer Veien, ikke Den, som daglig færdes paa den, saa er det ogsaa kun Dilettanten, som tilfulde nyder Orienteringens Glæde, thi Mesteren har allerede nydt den, inden han blev Mester, og kan nu blot ved Erindringen sætte sig tilbage i den, som i en lyksalig, men forsvunden Barndomstid. Men derfor bør han i fremmede Fag søge den Oplivelse, som han ikke længere kan finde i sit eget, thi kun ved dette styrkende Bad holder han sin Aand usvækket, og dets Kilder ere saa mange, at han ikke behøver at komme i Forlegenhed, selv i den længste Levetid, hvad enten han successivt vil dilettere i forskjellige Kredse, eller hans Trang føler sig tilfredsstillet ved en enkelt. Med Sandhed kan man sige, at det Menneske, som ikke kjender en ædel Dilettantismes Virkninger, savner en af de meest styrkende og Sindet oplivende Nydelser, thi han føler da ikke den varme, utrættelige, ved alle Hindringer stimulerede Begeistring, der, ligesom den første Kjærlighed, er blind for alt Andet end sin Gjenstand. I sit eget Fag kjender man Vanskelighederne bedre end i det fremmede; man gaaer derfor tilværks med en roligere Circumspection; man troer sig ikke saa nær ved Maalet; man er derfor koldere, og kun i saadanne enkelte sjeldne Momenter af Opdagelsen eller Productionen, der virkelig frembyde nye Orienteringspunkter, indtræder hiin oprindelige Begeistring. Men Dilettanten, for hvem det allerede Gamle er nyt, og det Bekjendte ny Opdagelse eller Opfindelse, har uafbrudt den lyksalige Følelse, som Pythagoras havde i det Moment, da han af Henrykkelse bragte Guderne en Hecatombe, og forstaaer den Iver, som besjælede Archimedes, da han bad den romerske Soldat, der kom for at dræbe ham, om ikke at træde paa de Figurer, som han havde ridset i Sandet. Hvad som her anbefales Publicum, baade det læsende og det skrivende, er da hverken Meer eller Mindre end Dilettantismen, men den selvbevidste, den gode, den noble; og forsaavidt * Herschels populaire Astronomie, overs. af Mag. Pedersen, S. 363 og 364, Anm.

6 vilde det vel ikke være overflødigt at anbefale den ogsaa paa Poesiens og Critikens Gebeet, uagtet den talløse Hærskare af Dilettanter i disse Fag, som hver Dag frembringer og lader forgaae, skulde synes at gjøre al Anbefaling overflødig. Men disse Dilettanter have alle Kjendemærkerne af at høre til de slette: de erkjende ikke deres egen Dilettantisme, de ere uden al Begeistring for den Sag, som de forfægte; det er ikke af Trang til at orientere sig, men af Forfængelighed eller af lave Lidenskaber, at de slaae ind i den æsthetiske Dilettantisme, og ligesom de følgelig selv ere desorienterede, saa kunne de ikke bidrage til at orientere deres Læsere, men kun til endnu mere at forvirre disses Begreber. Uagtet der saaledes i disse Sphærer vel kunde være Opfordring til at anbefale en god og grundig Dilettantisme istedenfor den i moralsk og litterær Henseende lige fordømmelige, som nu hersker, saa er det dog, saavidt jeg indseer, ikke dette Punkt, hvorpaa for Øieblikket den ædlere Bestræbelse i Almindelighed bør henvendes. Thi den æsthetiske Dilettantisme er ved sin egen Slethed kommen i en saadan Foragt hos alle Dannede, at den vil behøve lang Tid og en totalt forandret Skikkelse for igjen at komme i den Anseelse, der kan lokke redeligt og alvorligt stræbende Aander til den. Vel bliver det stedse en værdig Opgave at orientere Publicum i de vigtige herhen hørende Spørgsmaal, og disse Blade skulle, saa ofte Leilighed gives, vedblive at give deres Skjærv dertil; men det for Øieblikket meest nødvendige, fornemmeligen rensende, styrkende og forfriskende Bad maa udentvivl søges paa andre Enemærker, der ikke saaledes ere bevoxede med Slethedens Ukrud, og hvor man derfor ikke behøver at luge, førend man planter. Forsaavidt som Ideer nogensinde komme i Berøring med den store Masse, maa man sige, at det nu er den æsthetiske Idee, som er trængt igjennem, og at baade den religiøse og den videnskabelige kun have saare liden Magt i den levende Bevidsthed. Heraf kunde man altsaa slutte, at det netop er paa det æsthetiske Gebeet, at Verden føler Trang til at orientere sig. Men det gjør den saa meget mindre, som den ved den lange Omgang med Gjenstanden troer at være orienteret i den; den medbringer derfor ikke den Lyst, som Følelsen af Trang fremkalder; og de mangfoldige Correctiver, hvortil den almindelige Mening trænger, uden at vide det, maae da fordetmeste bibringes den i Form af en bitter Medicin, der ikke kan være behagelig. Desuden veed Publicum aldrig selv, hvad det trænger til; det er ligesom et spædt Barn, der griber tilhøire, naar det vil tage Noget, som ligger tiivenstre. Hvad Publicum føler Trang til, er altid et ganske Andet end Det, som det forlanger, og det har selv ingen Anelse om dets Beskaffenhed, før En eller Anden har fundet og meddeelt det. Den nuværende Gridskhed paa det Æsthetiske, uagtet det er nedsunket til en Trivialitet, der snarere maatte give Afsmag

7 for det, er saaledes et Phænomen, der viser, hvor meget Afsmagen virkelig er ubevidst tilstede, og hvor meget det udhungrede Publicum længes efter en sund og styrkende, fra andre Forraadskamre hentet Føde. Thi vistnok risquerer enhver Idee at depraveres i Tidernes Løb: den religiøse kan udarte til Overtro eller Vantro, den moralske til Pharisæisme, den physiske til Materialisme, o. s. v. Men den æsthetiske Idee udarter til Fadaise, hvis uundgaaelige Ledsager er en Slaphed, analog med den, som rammer Fordøielses-Organerne efter en lang Faste eller overdreven Nydelse af flaue Spiser. Isaafald pleier man da, selv inden man endnu veed det, at føle Trang til en substantiellere Næring. Dette er nu ogsaa blevet Følgen af alt vort belletristiske Brækvand. Og hvor mange ere ikke de Capitler af Videnskabernes Bog, som den ædlere Deel af Publicum vilde læse med Begjerlighed, dersom den vidste, at de existerede, og dersom de i det Hele existerede i en saadan Form, at de kunde være den større Læseverden tilgængelige? Jeg vil ikke tale om Philosophien, thi den kan ikke umiddelbart meddeles Publicum, men vel kan den forberedes og umærkeligt insinueres igjennem et empirisk Material, som den nødvendigen maa gjennemtrænge, for at en sand Orientering i samme kan finde Sted. Og hvilket Stof indeholdes ikke i denne Henseende baade i Historien og i Naturen, der begge endnu ere lukkede Bøger for den almindelige Dannelse, tiltrods for den Detailkundskab, som den kan have erhvervet sig i begge? Skulde ikke f. Ex. en Anviisning til selvvirksom Betragtning af Stjernehimlens storartede Phænomener give Adgang til et mangengang langt interessantere Skuespil end det, hvortil man faaer Adgang ved en Parquetbillet, efter hvis Afbenyttelse man ofte vender tommere tilbage, end man kom? Skulde ikke en levende Fremstilling af faste og uforanderlige Naturlove gribes med større Begjerlighed, end Beretningen om, at en Sanger var bedre eller slettere disponeret i Torsdags end i Fredags? Skulde ikke et Uddrag af en verdenshistorisk Periodes Begivenheder, fremstilt saaledes, at Læseren orienteredes i de den tilsyneladende Tilfældighed beherskende Ideer, eller i Forsynets Plan for Menneskeslægtens Opdragelse, fængsle baade Forstanden og Phantasien i høiere Grad, end det brede Uddrag af et intetsigende fransk Skuespils Indhold? Og skulde ikke i det Hele Erkjendelsen af den baade i Naturen og i Historien herskende urokkelige Fornuft frembyde en sikker og vederqvægende Landgang ovenpaa al den Søsyge, som en minutiøs, principløs, mellem alle Verdenshjørner fluctuerende Kunstcritik maa have frembragt i mangfoldige Hoveder? Vistnok er Æsthetiken ligesaa respectabel som Naturvidenskab og Historie, ja man tør vel paastaae, at den, som mere idealistisk, staaer paa et endnu høiere Dignitetstrin, og desuden kan vel Ingen troe, at netop

8 nærværende Liniers Forfatter kunde ville nedsætte den. Men Letheden af at forskaffe sig en simpel Overhaling i den, og den Vilkaarlighed i at omgaaes med dens Bestemmelser, hvilken ikke saa øiensynligen røber sig i dette, som i mere positive Fag, endelig den Petitesse, hvortil netop dens daglige Anvendelse paa de ephemereste Gjenstande giver Anledning, den grande misère ouverte, hvormed dens overfladiske Deeltagere ende Partiet, alt Dette gjør den fremfor alle andre Fag uskikket til at fremme den Aandens Dressur og Gymnastik, uden hvilken man ikke orienterer sig paa noget Gebeet, og allermindst paa Æsthetikens eget. Imidlertid vil det Bekjendtskab med de æsthetiske Categorier, som Tidsalderens overdrevne æsthetiserende Tendens, selv i sin jammerligste Form, ikke har kunnet undlade at stifte, heldigen kunde benyttes som Tilknytningspunkt for den Bestræbelse at orientere Publicum i andre Fag. Det i denne Henseende Heldige ligger først i den Omstændighed, at Kunstnydelsen stedse betinger en Totalitet, og skyer Alt, hvad som er fragmentarisk. Jeg siger udtrykkelig Kunst-Nydelsen, der selv i sin meest depraverede Skikkelse dog fordrer et Heelt, thi om den depraverede Kunst-Critik gjælder det visselig ikke. Dernæst er det et andet Held, at den stadige Kunstnydelse skærper Øiet for Fremstillingens Form. Begge disse heldige Resultater maae reddes af det store æsthetiske Skibbrud, og benyttes som Fundamenter til en ny Bygning. Men her kommer den største Vanskelighed. De fleste af de Mænd, som, paa Grund af den Kundskabsmasse, de have til deres Raadighed, maatte synes kaldede til at være Folkets Lærere, ere selv altfor uæsthetiske til at kunne benytte det naturlige Tilknytningspunkt, som Publicums æsthetiske Halvdannelse tilbyder dem. Totaliteten, selv i deres eget Fag, er dem meget ofte fremmed, fordi de undvære al grundig philosophisk Dannelse, ja endog aabenbart foragte denne; og deres Stiil er sjelden saa udviklet, at der i deres Fremstilling kan blive Spørgsmaal om Skjønhed; man maa allerede være glad, naar Stilen blot er nogenlunde rigtig og ikke savner den nødvendige Tydelighed. Jeg vil særskilt betragte begge disse Hindringer. Naar jeg siger, at det mangler paa Totalitet i de allerfleste populariserende Afhandlinger, eller at de ikke frembringe den Total-Anskuelse, som fordres af et Kunstværk, selv om det er dannet efter den mindste Maalestok, da er det naturligviis ikke min Mening, at Afhandlingerne over denne eller hiin specielle Gjenstand ikke forsaavidt ere et Heelt, som de fremstille hele denne Gjenstand i dens væsenlige Momenter. Men det er Videnskabens Totalitet, som mangler, og denne kan ikke undværes i nogen, om end nok saa partiel Bestræbelse, der har til Formaal at orientere det større Publicum. I Philosophien fører denne Videnskabs Natur det uundgaaeligt med sig, at man ved Behandlingen selv af den specielleste

9 Gjenstand øieblikkelig kommer ind i Videnskabens Centrum; men i de empiriske Videnskaber maa Skribentens Genialitet bevirke, hvad man i Philosophien roligt kan overlade til selve Sagen. Men lægger man Mærke til Indholdet af de Skrifter, hvori der bydes Publicum hvad man kalder en underholdende og belærende Læsning i forskjellige Emner, da finder man i Almindelighed, at Forestillingen om et Magazin for det Nyttige og Underholdende endnu spøger i deres Redacteurers og Forfatteres Hjerner, og at alt Hensyn paa virkelig at orientere Læseren er tilsidesat. Thi at være orienteret i mange enkelte smaa Værelser, eller maaskee endog kun i nogle Skuffer og Æsker, uden at kunne finde Vei fra den ene Fløi af Bygningen til den anden, end sige mellem Verdenshjørnerne, fortjener ikke Navn af at være orienteret. Betragter man f. Ex. de Bidrag, som ere samlede i en Aargang af den ved Trykkefrihedsselskabet udgivne Folkecalender, da støder man paa en broget Blanding af Digte, biographiske, historiske og physiske Afhandlinger, hvilke alle, med Undtagelse af den egenlige Almanak og de meteorologiske og statistiske Noticer, som her ere paa deres rette Sted, aabenbart bære Tilfældighedens, for ikke at sige Planløshedens Præg. Det er imidlertid ikke det Disparate i Sammenstillingen, som her fornemmelig skal urgeres, thi tiltrods for den udvortes Discretion kunde der være en indvortes Continuitet; men betragter man de enkelte Afhandlinger, hver for sig, da finder man næsten lutter Detailvæsen; og uagtet mange af dem i denne Henseende kunne have Fortjeneste, saa er der dog neppe en eneste imellem dem, som stiller Læseren paa nogetsomhelst Centralpunkt, hvor en virkelig Idee aabenbarer sig for ham, hvor han erholder et virkelig orienterende Overblik af en Totalitet, selv om det kun var i en enkelt af dens Retninger. Det er atter kun et Magazin, men et Magazin er et Pulterkammer; den æsthetiske Dannelse fordrer en Bolig, som er comfortable. Den æsthetiske Sands for Totalitet begjerer, at den Kundskab, som man i enhver Kreds forskaffer sig, skal være afsluttet, ikke med Hensyn paa Stoffet, men med Hensyn paa Formen, paa Principet, thi til blot at samle nye isolerede Materialier af en uendelig Masse er Livet ikke langt nok, og man kan ikke fortænke Nogen i, at han ikke vil begynde paa at øse Vand i Danaidernes Kar. I enhver Enkelthed forlanger man Totaliteten, og det vilde være en slet orienterende Underviisning, som efter idag at have lært os Østpunktet at kjende, opsatte til imorgen at meddele os Vestpunktet, Nordpunktet til iovermorgen, og saa fremdeles, saa at den brugte 32 adskilte Lectioner til at gjennemgaae de 32 Compasstreger. Men i de fleste saakaldte populære Samlinger, Magaziner og lignende Skrifter maa man virkelig søge Nord i det ene Bind og Syd i det andet, om ikke endog i de forskjellige Værker. Alt er udstykket, paa Totaliteten har man

10 fra først af renonceret, ligesom par principe. Med Hensyn paa Stilen eller i Almindelighed Foredraget, da ligger Feilen hos os, ligesom hos Tydskerne, deri, at vi altfor lidet have agtet paa den interessante Distinction, som de Franske gjøre mellem Sciences og Littérature. I ældre Tider have vi vel trukket en Grændse mellem de strenge og de skjønne Videnskaber, men Udtrykket skjønne Videnskaber, dannet efter det franske belles-lettres, er i vore Tider aldeles forældet. Hiin Distinction er imidlertid derved saa interessant, at den er bestemt til at ophæves, thi kun hvor Adskillelsens Grændse er fast bestemt, kan dens Ophævelses Natur være klar og ligesaa bestemt. Forskjellen mellem Sciences og Littérature sættes nu ingenlunde i et absolut forskjelligt Stof, men kun i en forskjellig Behandling. Alt det videnskabelige Stof, der enten i sin Behandling fordrer en fra det levende, dannede Talesprog afvigende Udtryksmaade, f. Ex. Mathematiken, der bevæger sig i Formler, eller hvis Aand endnu ikke har gjennemtrængt det udvortes Apparat og overvundet de empiriske Details, f. Ex. Medicinen og overhovedet visse Partier i ethvert Fag, hører til Sciences, til Videnskaberne, som saadanne. Men til Litteraturen hører alt det videnskabelige Stof, der formaaer at gestalte sig i Skjønhedens Form, for hvilket altsaa en skjøn Rhetorik bliver det adæqvate Udtryk, og som i ethvert Moment lader os leve og aande paa Videnskabens orienterende Bjergtop, hvorfra alle isolerede Enkeltheder overskues med eet Blik og i deres Continuitet. Der ligger altsaa i denne Distinction den Bevidsthed, at den stedse meer og mere skal ophæves, idet de egenlig saakaldte Videnskaber skulle udtømmes i Litteraturen, forsaavidt som det lader sig gjøre. Saaledes har Buffon indlemmet Naturhistorien i Litteraturen, og han selv regnes til Frankrigs meest classiske Stilister eller Rhetorikere. Men den umaadelige Tilvæxt, som Apparatet til denne Videnskab har modtaget siden Buffons Tid, har siden fordrevet den ud af Litteraturen og sat den tilbage i Videnskabernes Række, saa at den nu venter paa en ny Buffon, som kan udløse den af Fangenskabet. Fra et lignende Synspunkt som Buffons Naturhistorie maa man see Laplaces Exposition du système du monde. Men det er især i Menneskeaandens, i den politiske Historie, at de Franske have indlagt sig en uforgængelig Ære ved at udtømme Videnskaben i Litteraturen. Den saakaldte lærde Historie, den critiske og negative, have de udelukket af den sande Historieskrivning, og nedsat den til et foreløbigt Apparat, medens deres virkelige Historieskrivere ere Borgere i den skjønne Litteraturs Rige, fuldt saa vel som Digterne. Det er med saadanne Exempler for Øie, og med Evne til at efterligne dem, at man ogsaa hos os vil kunne hielpe Publicum ud af den uhyggelige Tilstand, hvori det nu, uden selv at mærke det, er nær ved at kjede sig ihjel. Saaledes kan ogsaa

11 den Mand, der i streng Frost giver efter for den, som han troer, vederqvægende Søvn, ikke ane, at han aldrig mere vil vaagne i dette Liv. Danske Essays udkom første gang i Gyldendals Bibliotek 1-50, Nu 2. udgave by Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., Copenhagen. Bogen er sat med Linotype Baskerville og trykt i Gyldendals Forlagstrykkeri, København. Printed in Denmark

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 Register: Votum ang. Fortolkningen af Grundlovens. 75 Litr. i... Marts 151. [151] 14) Efter at have taget den vigtige Sag, som nu er forelagt Storthinget til Afgjørelse,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik af Ivar Aasen Henta frå Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det 19de Århundre. Fjerde bind. Throndhjem, 1846-1859.

Læs mere

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Fortalt af Gert Nabo (Arent Broge) Hvad man i Ungdommen nemmer, man i Alderdommen ikke glemmer. Med dette gamle, forslidte Ordsprog vil jeg her begynde Nedskrivelsen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

A64. Andrae, Poiil Georg. De Dansk-Vestindiske ^er

A64. Andrae, Poiil Georg. De Dansk-Vestindiske ^er F 2136 A64 Andrae, Poiil Georg De Dansk-Vestindiske ^er "^ J/.

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20 Indhold Forord........................... 9 Del 1: Perspektiv 1. Introduktion til motivation................ 15 Hvad er motivation?.................... 15 Bogens disposition.................... 20 2. Motivationsteori

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886.

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. /DICi=. 1886. ri^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF VOR POLITISKE TILSTAND. AF F. OLDENBURG. -y-i' KJØBENHAVN. HMANN & STAGES FORLAG TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886. V '4503 1 i f^j^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Den grimme Ælling Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

FIRE FOREDRAG. Annie Besant. Theosofisk Samfunds danske Forlag. København. 1909. Franz Christtreus Bogtrykkeri, København

FIRE FOREDRAG. Annie Besant. Theosofisk Samfunds danske Forlag. København. 1909. Franz Christtreus Bogtrykkeri, København FIRE FOREDRAG AF Annie Besant Theosofisk Samfunds danske Forlag. København. 1909 Franz Christtreus Bogtrykkeri, København Annie Besant 1/30 Fire Foredrag (1909) Indholdsfortegnelse Kan Verdensmennesket

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Skandinaviens. Stjerne. Eng te og Aander. Organ for de sidste Dages Hellige.

Skandinaviens. Stjerne. Eng te og Aander. Organ for de sidste Dages Hellige. Skandinaviens 49 Stjerne. Organ for de sidste Dages Hellige. Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede. 5. Åarg. Nr. 4. Den 13. November 18oo. Priis : 6 Sk. pr. Expl. Eng te og Aander. (Fra The

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. Anden Historie. En lille Dreng og en lille Pige.

Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. Anden Historie. En lille Dreng og en lille Pige. Sneedronningen Et Eventyr i syv Historier Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1845 Første Historie, der handler om Speilet og Stumperne. See saa! nu begynde vi. Naar vi ere ved Enden af Historien,

Læs mere

MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49

MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49 MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49 Indholdsfortegnelse Indledende bemerkning...3 De Store...4

Læs mere

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie.

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie. Förhandlingar vid de skandinaviske naturforskarnes tredje møte, i Stockholm den 13-19 juli 1842 (s. 68-80) Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

.9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^

.9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^ .9.3' ^' ^^' -a. ^' c ^ >-^... ^ 5^^^;«^

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Edward Carstensen. Af Maria Kristiansen

Edward Carstensen. Af Maria Kristiansen Edward Carstensen Af Maria Kristiansen Edward Carstensen (1815-1898) blev den sidste danske guvernør på Guldkysten. Han var en retskaffen mand, der bl.a. gjorde en stor indsats for at bekæmpe den illegale

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Beretning. Trykt som Manuskript. .vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88.

Beretning. Trykt som Manuskript. .vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88. _------------~-.. -~.~c,,~. ~~...~'~~,.'_ fi" Trykt som Manuskript. Beretning ('.vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88. Den Reise til vor Missionsmark i Sydafrikå.,

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

HUGO STELLING Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/hugostellingbillooml ISTED MØLLER HUGO STELLING BILLEDER FRA AARHUNDREDETS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13 AXEL REDØHL Breve fra Sibirien Noter fra et land i kaos 1903-13 2 Østersøen i 60 n. B. [nordlig bredde] Torsdag Eft. D. 18 Juni, 1903 Kaptajn Thøgersen, Ficaria. Kjære Forældre! Jeg kommer lige fra Kommandobroen,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Cevea analyser 24. Marts 2015 Du bliver, hvad du spiser & Du bliver, det samfund, du er en del af SMS afstemning Spørgsmål 1: Bor vi i dag i ét Danmark: lever vi nogenlunde

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Læsning 1860erne-70erne

Læsning 1860erne-70erne Læsning 1860erne-70erne Introduktion Retningslinjerne for 1800-tallets undervisning i almueskolen fulgte de tre anordninger, der i 1814 var blevet udstedt for skolesystemerne i købstæder, København og

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere