Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur

2 Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur Antal skoler Skoledistrikter Optag i anden skole end distriktsskole efter skoleplacering Skolernes ordning og omfang Klassetrin Klassetrin Specialklasser Anden specialundervisning Specialpædagogisk bistand småbørn Undervisning i fritiden Skolefritidsordning SFO Supplerende undervisning Modersmålsundervisning for to-sprogede elever Særlig tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever Ressourcetildeling Klassedannelse Tildeling af undervisningstid (alle angivelser af U-timer er klokketimer) Børnehaveklasse 9. klasse Tildeling pr. elev på 10. klassetrin Tildeling af puljetimer til holddannelse m.v Tildeling af puljetimer til holddannelse m.v Eksempel på timetildeling Børnehaveklasser indskolingsordning (bhkl. 2.klasse) Antallet af børnehaveklasser Timetallet til børnehaveklasserne Specialundervisning (opgjort 1. marts) Støtte i klassen, hold, klinik, eneundervisning: Specialklasser: Undervisning i fritiden ( 3, stk. 3) Biblioteks-, medie og it-undervisning Timefordeling Timetal til ungdomsvejledning Tid til skoleledelse Tid til andre opgaver på skolerne Nettotimetallet...11

3 4 Undervisningens organisering Timefordelingsplan er Underbilag Fag i 10. klasse Specialklasser for elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder Dagbehandlingen Slusen for elever med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder Modtageklasse og særligt tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever Valgfag Samarbejde med andre skoler og ungdomsskolen Obligatoriske emner Udviklingsarbejder Andre forhold Pædagogisk Service Center Pædagogisk Psykologisk bistand Vidtgående specialundervisning Indskrivning/optagelse af elever Befordring Ferieplan Ferie Læseplaner Delegeres til skolerne Side 3

4 1 Skolestruktur 1.1 Antal skoler Reg.nr. Hørsholm Skole Rungsted Skole Usserød Skole Vallerødskolen Skoledistrikter Hver skole har et skoledistrikt (grunddistrikt). Grunddistrikterne fremgår af kortoversigt, underbilag 2. For hvert klassetrin kan Børne- og Skoleudvalget vedtage særlige skoledistrikter. Vejfortegnelse forefindes på skolernes kontorer og i forvaltningen. Børne- og Skoleudvalget kan for det enkelte skoleår foretage mindre justeringer af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning. Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig. Ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen imødekommes under forudsætning af, at der er færre end 22 elever i den pågældende klasse, idet de resterende pladser er reserveret til forventet tilgang i distriktet. Hvis ikke alle børn fra andre distrikter eller andre kommuner kan optages, optages børn efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til elever på skolen går forud for andre/eller c. Nærmere boende går forud for fjernere boende d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker, at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af ovenstående retningslinjer og skolens kapacitet. Hvis Børne- og Skoleudvalget har lukket en skoles skoledistrikt på et bestemt klassetrin, gælder ændringen af skoledistrikt ikke for de elever, der allerede går på den skole hvis distrikt lukkes. Disse elevers distriktsskole er uændret.

5 1.2.1 Optag i anden skole end distriktsskole efter skoleplacering Ved skoleplaceringen udarbejder Skole og Institution en opgørelse over, hvilke forældre der ikke har fået deres ønsker opfyldt. Skolerne giver meddelelse til Skole og Institution om, at der er meldt en elev ud, når dette sker. Hvis der er et uopfyldt ønske om at komme på pågældende skole, tilbydes den ledige plads til forældrene af Skole og Institution. Hvis der er flere ønsker til samme skole fordeles pladserne efter følgende kriterier: Søskendekriteriet hvis der er et barn, der har søskende på pågældende skole tilbydes pladsen. Nærhedsprincippet det barn, der bor nærmest pågældende skole, tilbydes pladsen. Er der ikke en søskende eller kan nærhedsprincippet ikke med rimelighed anvendes, tildeles pladsen efter lodtrækning. Der fyldes op på skolerne til det elevtal, som kommunalbestyrelsen godkender ved skoleplaceringen. Ved skolestarten bortfalder denne procedure, og de almindelige regler for de normale regler for frit valg på skoleområdet for Hørsholm Kommune træder i stedet. Side 5

6 2 Skolernes ordning og omfang 2.1 Klassetrin Klassetrin Alle skoler omfatter børnehaveklasse 9. klassetrin. 10. klasse oprettes kun på Vallerødskolen. Specialklasserækken på Usserød Skole omfatter dog også 10. klassetrin Specialklasser På Usserød Skole er oprettet specialklasserække for elever med omfattende specialpædagogiske behov. På Vallerødskolen er oprettet dagbehandling Slusen med undervisning for elever med særlige adfærdsmæssige problemer. På Hørsholm Skole oprettes pr. 1. august ADHD klasser Anden specialundervisning Gives indenfor den økonomiske ramme i henhold til gældende regler. Skolerne fastsætter selv, hvordan undervisningen skal organiseres Specialpædagogisk bistand småbørn Til børn med tale/sprogproblemer gives specialpædagogisk bistand i sproggrupper, eller som hold-/ene undervisning. Til børn med andre handicap ydes der rådgivning og vejledning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. (Psykolog og tale-hørelærer) Undervisning i fritiden Der kan tilbydes undervisning i fritiden i henhold til Folkeskolelovens 3. stk Skolefritidsordning SFO Alle skoler har skolefritidsordning. Ordningen er åben for elever i skolernes børnehaveklasse - 8. klasse og er aldersopdelt i SFO 1 for børnehaveklasse til og med 3. klassetrin og SFO 2 for større elever op til og med 8. klasse. Skolefritidsordningen er generelt åben mandag til fredag på skolernes undervisningsdage, i ferier og på fridage, daglig kl , herfra dog undtaget 4-6 timer på skoledage, i hovedregel mellem kl Herudover har skolebestyrelsen kompetence til at fastsætte den enkelte SFO åbningstid efter tilmeldte elever samt lokal vurdering af behov. I juli måned er der særlige sommerferiemoduler på kommunes skoler. På enkeltstående feriedage kan der planlægges med SFO på kun én af kommunens skoler. På alle skoler er oprettet Mini-SFO for de børn, der skal starte i børnehaveklasse på skolen til 1. august. Mini-SFO har åbent som SFO på skolelukkedage. Side 6

7 2.1.7 Supplerende undervisning Undervisningen gives i henhold til Folkeskolelovens 5, stk.6 pkt Modersmålsundervisning for to-sprogede elever To-sprogede elever fra hjem, hvor begge forældre er to-sprogede, og hvor der tales et andet sprog end dansk, tilbydes undervisning på deres modersmål 2-3 timer om ugen.* Undervisning inden for kommunens grænser oprettes dog kun, hvis der er ca. 12 elever eller derover, og hvis der kan ansættes en kvalificeret lærer. Er elevtallet i kommunen under 12, er undervisningen fælles for elever fra flere kommuner, og den placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt under hensyn til elevernes bopæl og lærerens øvrige undervisning. * Tilbuddet gælder for børn, der forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 2.2 Særlig tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever På Rungsted Skole er oprettet modtageordning for tilflyttede elever uden fornødne danskkundskaber. På hver skole gives særlig støtte til særlig tilrettelagt undervisning i dansk inden for den udlagte økonomiske ramme. Til to-sprogede førskolebørn er oprettet sprogstimulering på en af kommunens skoler. Undervisningen gives to gange ugentlig i 3 timer for 3 4-årige og to gange ugentlig for 5-årige (året inden start i børnehaveklasse). Side 7

8 3 Ressourcetildeling 3.1 Klassedannelse Kompetencen til at danne klasser og beslutte sammenlægning af små klasser på samme klassetrin henlægges til Børne- og Skoleudvalget. 3.2 Tildeling af undervisningstid (alle angivelser af U-timer er klokketimer) Børnehaveklasse 9. klasse Hver klasse tildeles et antal årlige grundtimer, som fordeles over skoleårets undervisningsuger, idet det forudsætter, at en større del af uger organiseres på mere fleksible måder (tema- og faguger m.v.) Klassetrin BK Samlet årlige U-timer Bemærkning for 9. klassetrin planlægges med, at der fragår timer som følge af skriftlige og mundtlige prøver. Med fornyelse af folkeskoleloven 2003 er indført nye regler for opgørelsen af undervisningstimerne. Opgørelsen sker i 3 forløb á tre skoleår ad gangen, således at undervisningstimerne for , og klasse regnes sammen. Der opgøres minimumstimetal for fagblokke (humanistiske fag, naturfag og praktiske/musiske fag) og desuden for klassens tid. Foruden dette minimumstimetal er der fastlagt et minimumstimetal for undervisningen i hvert af fagene dansk og matematik for klassetrin samt for historie for klassetrin. De i Hørsholm tildelte grundtimer skal udmøntes indenfor hvert af de 3 forløb Tildeling pr. elev på 10. klassetrin 60 årlige U-timer/elev (opgjort 1. april for det næste skoleår, dog min 44 elever) Bemærkning for 10. klassetrin planlægges med, at der fragår undervisningstimer som følge af skriftlige og mundtlige prøver Tildeling af puljetimer til holddannelse m.v. Der tillægges skolerne puljetimer i henhold til nedenstående oversigt. Puljetimer understøtter en organisering af skoledage, der fremmer en fleksibel undervisningstilrettelæggelse. Side 8

9 3.2.4 Tildeling af puljetimer til holddannelse m.v. Klassetrin Gennemsnitligt elevtal der udløser grund timetal Beregningsgrundlag for antal puljetimer pr. elev over det gennemsnitlige elevtal på klassetrinnet elever 43, elever 43, elever elever elever elever 52, elever 46, elever elever 54 Der udmøntes 77,5 % af beregningsgrundlaget (75 % + 4 mio.) 3.3 Eksempel på timetildeling Klasse trin Antal klasser Faktisk elevtal Gennemsnitligt elevtal der udløser grundtimetal Beregningsgrundlag for antal puljetimer pr. elev over det gennemsnitligt elevtal på klassetrinnet Kommunal årligt grund tildeling til klassetrin U-timer Samlet grund tildeling til klassetrinnet U-timer Årlig puljetimer beregnet ud fra faktisk antal elever på klassetrinnet U- timer Årlig Pulje* 77,5 % U-timer 1. kl , x43,5=391,5 303,41 2. kl , x43,5= ,85 3. kl x39= ,03 4. kl x42= ,3 5. kl x51= ,03 6. kl , x52,5= ,63 7. kl , x46,5=511,5 396,41 8. kl x54= ,35 9. kl x54= ,8 Sub ,03 I alt ,03 *Puljen kan skolen anvende efter principper fastsat i skolebestyrelsen, f.eks. til tolærerordninger/holddannelse. P-fag/valgfag, højere ugentlig timetal til klasserne, værkstedslærerordninger, m.m. Fra skoleåret 2009/10 hæves puljetimetildelingen til 75 % + 4 mio. Side 9

10 3.4 Børnehaveklasser indskolingsordning (bhkl. 2.klasse) Antallet af børnehaveklasser Fastsættes centralt i forbindelse med den årlige indskrivning Timetallet til børnehaveklasserne Der er fastsat 750 årlige timer pr. børnehaveklasse, som dannes ved den gennemførte indskrivning. Der tildeles for hver børnehaveklasse 300 årlige timer, der tillægges pædagog. Puljetimer kan anvendes til såvel lærertimer som pædagogtimer. Hvis skolen ønsker at tillægge puljetimer ud over det angivne, skal timerne tages fra timetildelingen til SFO, dog skal der i SFO mindst være timer svarende til en medarbejder pr. påbegyndt 12 børn. 3.5 Specialundervisning (opgjort 1. marts) Støtte i klassen, hold, klinik, eneundervisning: 5,1 årlig U-timer pr. elev i bhkl. 10.kl Specialklasser: U-timetildeling efter konkret vurdering, dog minimum 4710 årlige timer samt 2 stillinger ved dannelse af 4 klasser i specialklasserækken. Slusen på Vallerødskolen tillægges en ressource svarende til undervisningstid på ca årlige timer. 3.6 Undervisning i fritiden ( 3, stk. 3) Hørsholm Skole 30 U-timer pr. år Rungsted Skole 30 U-timer pr. år Usserød Skole 45 U-timer pr. år Vallerødskolen 60 U-timer pr. år 3.7 Biblioteks-, medie og it-undervisning Hørsholm, Usserød og Rungsted Skole tillægges en grundpulje til åbningstid på 815 årlige timer + 50 timer pr. klasse og 30 timer pr. specialklasse pr. skole. Vallerødskolens grundpulje er 825 timer. 3.8 Timefordeling U-timerne til ( klasse, specialundervisning og specialklasser) og undervisning i fritiden udmeldes til skolerne som en samlet pulje. Skolerne får kompetence til af fordele timerne på de 3 områder. 3.9 Timetal til ungdomsvejledning Ungdomsvejledning gives til unge under 25 år. Side 10

11 Timetildeling: 2 timer gange 1/3 af elevtallet på 9. klassetrin i 3 år. Beregnes således: 2 * gennemsnitselevtallet i 9. klasse i 3 år a. kommende skoleår b. indeværende skoleår c. forudgående skoleår Ungdomsvejledning bliver udført af UU-Sjælsø. Fra 1. august 2004 er etableret et samarbejde mellem Allerød, Birkerød, Farum og Hørsholm kommuner kaldet UU-Sjælsø, som tager sig af vejledning af unge i folkeskolerne fra 6. til 10. klasse samt vejledning af unge til de fylder 25 år Tid til skoleledelse Skolerne tillægges ledelsestid efter en nøgle på pr. normeret afdelingsleder til souscheffunktion, svarende til norm for 3-sporet skole på 5172 årlige ledelsestimer. Ledere tillægges minimum 1100 ledelsestimer. Ledelsestiden indgår i skolens samlede normeringsgrundlag Tid til andre opgaver på skolerne Skolernes samlede normering (lærere) fastsættes på baggrund af en norm, således at tiden til normalundervisning (grundtimetal + puljetimer jf. pkt. 3.2) samt lærertimer i børnehaveklasse (jf. pkt. 3.4.) udgør i alt 31 %. Den resterende del af den samlede tjeneste anvendes inden for rammerne af lokalaftale for lærernes tjenestetid samt skolebestyrelsens fastsatte principper for skolens virksomhed. Det henstilles til skolerne, at den udlagte normering i videst muligt omfang disponeres således, at tid til undervisning, herunder det udvidede undervisningsbegreb, vægtes højt ved prioritering af den tid, der vil være til rådighed på skolerne til egen prioritering Nettotimetallet Nettotimetallet pr. fuldtidsansat lærer fastlåses til 1680 timer årligt, uanset den konkrete placering af søgne- og helligdage. Side 11

12 4 Undervisningens organisering 4.1 Timefordelingsplan er Underbilag Fag i 10. klasse Hver elev skal samlet have 840 timers undervisning i løbet af 10. klasse. Timerne består af de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik i et omfang af 420 timer, obligatoriske projekter, valgprojekter, tilbudsfag og valgfag. Alle fag der har 10. klasse-prøve udbydes som tilbudsfag eller valgfag. 4.3 Specialklasser for elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasserækken på Usserød Skole (4 klasser fra skoleåret 2006/2007) tillægges en timepulje på 4710 timer årligt + 2 stillinger. Timerne fordeles efter konkret vurdering til de 4 klasser under hensyn til Folkeskolelovens minimumstimetal til de på gældende klassetrin samt hensynet til en fleksibel opgaveløsning/lærersamarbejde. 4.4 Dagbehandlingen Slusen for elever med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder Tillægges en timepulje svarende til undervisningstid på ca timer årligt. 4.5 Modtageklasse og særligt tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever Modtageklasse på Rungsted Skole tillægges timeramme inden for gældende lovgivning i skoleåret 2007/2008 er der oprettet 1 klasse, der i alt tillægges 1200 lærertimer, og 600 timer der tillægges børnehaveklasseleder. Fra skoleåret 2009/2010 fastholdes oprettelse af 1 klasse, og der tillægges i alt 1140 timer hertil. Usserød skole, Hørsholm skole og Vallerød skole tillægges hver 200 timer til øvrig 2-sprogsundervisning, og Rungsted skole kompenseres med 60 timer for en reduktion i DA2-timetildeling. Der købes undervisning i Region Hovedstaden til elever på udskolingsniveau. Timer til særligt tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever tillægges efter konkret skøn. Side 12

13 4.6 Valgfag Følgende valgfag kan tilbydes på klassetrin. Fransk/tysk, tekstbehandling, teknologi, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, motorlære, andre værkstedsfag og arbejdskendskab. I 10. klasse desuden latin. Kommunalbestyrelsen kan, efter ansøgning, godkende andre praktiske eller kunstneriske betonede fag eller emner. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til skolerne til at vælge, hvilke af de anførte valgfag, der skal tilbydes på hvert klassetrin samt fagenes timetal. 4.7 Samarbejde med andre skoler og ungdomsskolen Hvis der ikke er elever nok til at oprette et ønsket valgfag på 8.-9.klassetrin, kan eleverne henvises til en anden skole eller til ungdomsskolen. Der kan også etableres samarbejde med andre skoler i tilbudsfagene på 8.-9.klassetrin. På 10. klassetrin tillige med ungdomsskolen. 4.8 Obligatoriske emner I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner: 1. færdselslære 2. sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 3. uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til skolerne (indenfor eventuelle regler fra Undervisningsministeriet) til at beslutte, hvilke fag undervisningen skal henlægges til. Klasselæreren har ansvaret for at koordinere fordelingen, hvis et emne tillægges flere fag. 4.9 Udviklingsarbejder Inden for den samlede normeringsramme tildeles timer til støtte til udviklingsarbejder for skolerne. Rammen herfor er i alt ca. 900 årlige timer som fordeles individuelt. Skolerne skal orientere Børne- og Skoleudvalget om udviklingsarbejderne. Hvis udviklingsarbejdet går ud over Folkeskolelovens rammer, skal ansøgning videresendes til Undervisningsministeriet. Side 13

14 5 Andre forhold 5.1 Pædagogisk Service Center Der er Pædagogisk Service Center (PSC) på alle skoler. PSCs opgave er at yde inspiration, pædagogisk rådgivning og vejledning om alle typer undervisningsmaterialer i PSC til elever, lærere, og pædagoger inden for de opstillede mål og resultatkrav for PSC. 5.2 Pædagogisk Psykologisk bistand Kommunen har eget Pædagogisk Psykologisk Rådgivning organiseret i Direktørområdet for Børn og Kultur, Børn og Unge, hvortil der er knyttet skolepsykologer, kliniske psykologer, en tale/hørekonsulent samt en kurator. Der ydes også rådgivning/vejledning til Rungsted private Realskole og Hørsholm Lille Skole. 5.3 Vidtgående specialundervisning Elever med behov for vidtgående specialundervisning kan henvises til passende tilbud udenfor kommunen. 5.4 Indskrivning/optagelse af elever Indskrivning og optagelse af elever foretages af Skole og Institution, Direktørområdet for Børn og Kultur. Indskrivningen annonceres offentligt på foranledning af Skole og Institution, og finder normalt sted omkring 1. november. 5.5 Befordring Elever, der opfylder folkeskolelovens betingelser for at blive befordret til/fra skole/institution, køres med skolebus (eller Taxa). Side 14

15 6 Ferieplan Ferieplanen udarbejdes under hensyn til følgende: 1. Der er mellem 195 og 205 skoledage på et år 2. Sommerferie starter således, at den sidste lørdag i juni er skolebørnenes første feriedag Ved fastlæggelse af feriedagene anbefales det at være opmærksom på skolens andre brugere samt instanser, der har kontakt med flere skoler. Musikskolen Fritidsundervisning Præstegang Skolebuskørsel Psykologer, tale/høreundervisning m.m. Lærere, der arbejder på flere skoler Forvaltningscheferne i Region Hovedstaden har aftalt at tilstræbe, at alle skoler, der holder vinterferie, holder den i uge 7. Det har i mange år medført, at alle folkeskoler, gymnasier og specialskoler i amtet har haft ferie i denne uge, hvis de har haft vinterferie. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til skolebestyrelserne til at godkende ferieplan for skolerne, bortset fra efterårsferie og vinterferie. Der er aftalt særlig procedure med henblik på at tilstræbe så fælles ferieperioder som muligt. Aktuel ferieplan, se underbilag Ferie De 5 ugers (25 hverdages) ferie placeres som hovedregel således: a. De sidste 4 uger eller 20 hverdage op til og med 31. juli. b. 1 uge eller 5 hverdage i den efterfølgende uge 7. For ferietimer ud over den 5. ferieuge (= den 6. ferieuge) er der følgende tre muligheder (aftalt ved OK 02): 1. Timerne kan indregnes i skoleårets årsnorm; for fuldtidsansatte sker det med 6,8 timer pr. dag. 2. Timerne kan efter aftale overføres til og indregnes i det efterfølgende skoleår; for fuldtidsansatte sker det med 6,8 timer pr. dag. Side 15

16 3. Timerne kan udbetales ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb; for hverdag udbetales der 0,5 % af de løndele, der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelsen. I forbindelse med skoleårets planlægning skal hver lærer eller børnehaveklasseleder meddele skolens ledelse hvilken af de tre muligheder, der ønskes anvendt. Denne meddelelse skal afgives skriftligt (særlig blanket) senest den dato, der er fastsat af skoleledelsen. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato, skal meddelelsen gives senest 1. maj. Side 16

17 7 Læseplaner Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra skolebestyrelserne vedtaget at anvende Undervisningsministeriets vejledende læseplan for folkeskolens fag samt for elevernes alsidige personlige udvikling som læseplaner i Hørsholm Kommune. 8 Delegeres til skolerne Timefordelingsplanen inden for de anførte rammer Puljetimers anvendelse (flere ugentlige undervisningstimer, holddannelse, 2- lærertimer, valghold m.m.) Obligatoriske emners placering Valgfag P-fagsordninger De tildelte timers fordeling på klasse, specialundervisning ( 20. stk.1), 3. stk. 3 undervisning samt bibliotekskundskab Ferieplaner, bortset fra efterårs- og vinterferie Fastsættelse af retningslinjer for betaling til lejrskoler, ekskursioner og skolerejser inden for rammerne af folkeskolelovens bestemmelser Side 17

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling:

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: 2.2.1. Bedre mulighed for valgfag Gældende regler I dag har eleverne efter folkeskolelovens 9 mulighed for at vælge valgfag på

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen

Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse: Nye fleksible regler 3 Nye regler 3 Antallet af skoledage og skoledagens længde 4 Minimumstimetal og vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2013/2014 1 Forord Bilaget til Styrelsesvedtægten beskriver: Hvidovre Kommunes skolestruktur Rammerne for og omfanget af undervisningstilbuddet på Hvidovre

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 26-01-2015 Skoleafdelingen Dragør kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3 1. Sammensætning...3 2. Valg...4 3. Stemmeret og konstituering...5

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDLEDNING... 2 MÅL OG SAMARBEJDE... 2 1. DET GODE SKOLELIV... 2 2. DIALOGFORUM... 2 SKOLESTRUKTUR OG UNDERVISNING... 2 3. SKOLESTRUKTUREN...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Folkeskolens formål Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold Kapitel 3 Skolevæsenets ordning

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Revideret august 2014 som følge af skolereformen Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen... 2 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler.... 2 2. UNDERVISNINGENS ORDNING... 5 3. ANDRE FORHOLD... 6 4. SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Ikast Brande kommunes skolevæsen

Bilag til styrelsesvedtægt for Ikast Brande kommunes skolevæsen Indholdsfortegnelse Bilag 1: Skoleoversigt... 3 Bilag 2: Skoledistrikter og valg af skole... 4 Nye skoledistrikter for skolerne i Ikast.... 4 Generelle bestemmelser gældende for hele kommunen.... 4 2.1

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse April 2010 Skolecentret Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kommunabestyrelsen.. side 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsen side 4 Kapitel 3: Skolens leder.. side 6 Kapitel 4: Pædagogisk Råd.side 7 Kapitel 5: Elevråd...side

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580 Page 1 of 25 Kapitel 1 Folkeskolens formål Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 593 af 24/06/2009 Gældende (Folkeskoleloven) Offentliggørelsesdato: 27-06-2009 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune ilag til styrelsesvedtægt for skoleområdet i rønderslev Kommune, skoleåret 2016-17 og frem ilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i rønderslev Kommune Indhold 1. Indledning... 2 1.1 egrebsafklaring...

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 19-05-2016 Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1 Skolebestyrelsen...4 1. Sammensætning...4 2. Valg...5 3. Stemmeret

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere