Finansielle kontrakter i teori og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle kontrakter i teori og praksis"

Transkript

1 i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006

2 Dagens program Kl Kl Kl Indledning Introduktion til kontrakterne (Lars Rhod Søndergaard) Regnskabsregulering og regnskabsmæssig sikring (Lars) (pause ca ) Kl Frokost Kl Pause Hvor i årsrapporten findes oplysningerne (Lars) Skattepligt og beskatning af finansielle kontrakter (Søren D. Madsen) Skattepligten Beskatningen Undtagelserne Kontrol af finansielle kontrakter (Søren) Hvordan får vi begyndt? Hvor finder vi oplysninger om div. instrumenter? Hvordan kan modtagne oplysningerne læses og kontrolleres? Afslutning Side 2

3 Dagens program for gennemgang af skattereglerne 1. Indledning 2. Skattepligt og beskatning af finansielle kontrakter Skattepligten - hvem er omfattet af reglerne? - hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Beskatningen - hvordan gennemføres beskatningen? - separationsprincip - lagerprincippet - skattepligtig gevinst og fradragsberettigede tab Selskaber og personer Undtagelserne - generelt om undtagelserne - baggrund - konsekvens beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler - betingelserne - de enkelte undtagelser - sædvanlige kontrakter om levering 3. Opsummering Side 3

4 Indledning Formål Dagens fokus Retskilderne Kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006 Forarbejderne, jf. lovforslag L 6, FT 1990/91, 2. samling, Tillæg A, side 111ff og L 194 i FT 1996/97, Tillæg A, side 4040ff Optionsudvalgets betænkning nr fra juni 1988 (Ligningsvejledningen, Almindelig Del, afsnit A.D.2.18) Faglitteratur Askholt, Steen, m.fl., Lærebog om indkomstskat, 11. udgave 2005, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bergenfeldt, Kjeld og Rasmussen, Søren, Kursgevinstloven, FSR s forlag 1992 Børjesson, Jan m.fl., Kursgevinstloven med kommentarer, 2. udgave 2004, Jurist og Økonomforbundets forlag Dam, Henrik, m.fl., Skatteret Speciel Del 2005, 5. udgave 2005, Magnus Informatik A/S Drejer, Jens m.fl., Håndbog i finansielle instrumenter, 2. udgave 1991, FSRs forlag Karnov, Noterne til kursgevinstloven Pedersen, Jan m.fl., Skatteretten 1, 4. udgave 2004, Forlaget Thomson A/S Skouby, Gitte m.fl., Kursgevinstloven en lovkommentar, 1. udg. 2000, Forlaget Magnus A/S Side 4

5 Indledning Kursgevinstlovens kapitel KGL 29: Beskatningshjemmel med hvem der er skattepligtig og def. af kontrakter KGL 30: Specifikt undtagne kontrakter KGL 31: Begrænsning af selskabers tab KGL 32: Begrænsning af personers tab KGL 33: Opgørelsesprincipper Side 5

6 Skattepligten hvem er omfattet af reglerne? Selskaber mv., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven (jf. KGL 2) Fonde og foreninger der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven (jf. KGL 2) Realkreditinstitutter der er omfattet af lov om finansiel virksomhed (jf. KGL 9) Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (jf. KGL 9) Danmarks Skibskreditfond (jf. KGL 9) Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven (jf. KGL 12) Dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven (jf. KGL 12) Pensionsafkastskattepligtige? Henvisning i PAL 2, stk. 1, nr. 4 til kursgevinstlovens regler Side 6

7 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? KGL 29, stk. 1 : "gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Skatterettens definition på en terminskontrakt, der kan findes i lovens forarbejder: Ved en terminskontrakt forstås en aftale om overdragelse af et aktiv eller af en gældsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris, hvor afvikling af kontrakten finder sted efter aftaletidspunktet. Skatterettens definition på købe- og salgsretter, der kan findes i lovens forarbejder: Ved en aftale om en køberet (calloption) eller salgsret (putoption) forstås en aftale om, at køberettens hhv. salgsrettens indehaver har en ret til at erhverve hhv. afstå et aktiv eller et passiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato. Afgørende er indholdet af den konkrete aftale, hvor tre vigtige elementer er: Der skal foreligge en aftale (almindelig juridisk bindende aftale mellem to parter skriftligt/mundtligt) Der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunkt og afviklings-/leveringstidspunkt undtagelse for spothandler - sædvanlige afviklingsfrister, Jf. KGL 29, stk. 2 Pris skal være fastsat i aftalen (nominelt beløb eller beregningsformel) Opfylder en kontrakt ikke betingelserne for at være omfattet af 29, beskattes gevinst eller tab efter skattelovgivningens almindelige regler. Side 7

8 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Kontrakttyper og betegnelser Futures - standardiserede terminskontrakter med hensyn til f.eks. løbetid, kontraktstørrelse og underliggende aktiver. Optioner - calloptioner og putoptioner Swaps CFD er Contract for Difference FRA s Forward Rate Agreement Swaptioner Forkøbsretter (ex. i aktionæroverenskomster) Caps, floors og collars Entrepriseaftaler og skibsbygningskontrakter, jf. AL 44C og EBL 1A Side 8

9 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Strukturerede fordringer, jf. KGL 29, stk. 3: Fordringer, hvor hovedstol og/eller ydelser reguleres helt eller delvist ift. udvikling i priser på værdipapirer, varer og andre aktiver - en udvikling, som ville kunne lægges til grund i en finansiel kontrakt - det er ikke nødvendigt med 1:1 regulering ej heller at regulering foregår fuldt ud som det underliggende Fordringssiden (kreditor) skal behandles som om det var en finansiel kontrakt Forudsætning fordring efter KGL 1 Vær opmærksom på: Fordringer omfattet af KGL 4 og 5 er undtaget Fordringer omfattet af KGL 16 er undtaget under visse betingelser Fordringer, hvor hovedstolen/ydelser alene reguleres efter forbrugeprisindeks og nettoprisindeks eller tilsvarende EU-indeks er undtaget Virkning for fordringer hvor første kreditor erhverver den efter 4. maj 2005 Side 9

10 Beskatningen grundlæggende begreber Underliggende aktiv Fysisk eller syntetisk Kan være aktier, ejendomme, olie, el, indeks, obligationer, vejret mv. Opfyldelse/udnyttelse af kontrakten Faktisk levering Fysisk udveksling af det underliggende aktiv Krav om reelt ejerskab vurdering ved køb og salg samme dag, jf. SKM ØLR Differenceafregning I stedet for faktisk udnyttelse af eksempelvis en aktieoption udbetales et beløb svarende til forskellen på den aftalte kurs og den faktiske aktiekurs på udnyttelsestidspunktet ikke ejerskab af underliggende aktiv Udløb uudnyttet Præmie Kontrakten udløber uden at der udveksles beløb mellem parterne. Er ikke en afståelse. Ved indgåelse af en kontrakt betales som oftest en præmie, der er udsteders betaling for påtagelse af risiko. Aftalekurs Aftalekursen er den kurs, som ejeren har ret eller pligt til at købe eller sælge det underliggende aktiv (aktien, indekset el. andet) til i løbet af tiden frem til udløb eller ved udløb. Side 10

11 Beskatningen separationsprincippet KGL 33 Afvikles kontrakten ved levering, anses det overdragne aktiv eller passiv for erhvervet henholdsvis afstået på afviklingsdagen og til markedsværdien på afviklingsdagen. Indgåelse/køb af kontrakt Levering af underliggende Salg af underliggende aktiv Separationsprincippet: Beskatning efter KGL 29 Beskatning efter reglerne for underliggende aktiv Enhedsprincippet: Beskatning efter reglerne for underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 6 Side 11

12 Beskatningen tvunget lagerprincip KGL 33, stk. 1 Valgt for at imødegå skatteudskydelsesmuligheder Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem kontraktens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Hvis kontrakten er anskaffet eller afstået i indkomståret, anvendes kontraktens anskaffelsessum hhv. afståelsessummen i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse hhv. udløb. Er kontrakten anskaffet og realiseret i samme indkomstår, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsesværdien og anskaffelsessummen. Nødvendige værdier: Kontraktens værdi primo/ultimo indkomståret Kontraktens anskaffelsessum Kontraktens afståelsessum Side 12

13 Beskatningen tvunget lagerprincip KGL 33, stk. 1 Værdiansættelsen Børsnoterede kontrakter børsoplysninger ex. Unoterede kontrakter sofistikerede modeller inden for finansieringsteorien IAS 39 angiver sammenligning med tilsvarende kontrakter hvad gør modparten, som eventuelt er en finansiel partner? hvis underliggende er børsnoteret aktie kan Blach&Scholes-formel anvendes, jf. TfS2002,976 se regnskabsreglerne i IAS 32 og 39 nyligt gennemførte transaktioner se på identiske eller næsten identiske kontrakter, hvor værdien kendes se på markedets værdiansættelsesmetoder (DCF og optionsværdiansættelsesmodeller) Heldigvis vil der ofte foreligge markedsværdier opgjort af pengeinstitutterne (kontraktmodparter) Side 13

14 Beskatningen dispensation fra lagerprincippet KGL 33, stk. 2 Der kan opnås dispensation til anvendelse af realisationsprincippet. Gælder kun visse kontrakter og er ikke generel. Ansøgninger behandles af Skattecenter Aalborg. To betingelser: Primære drift råvarer/produkter Valutaterminsforretninger Kontrakter vedrørende virksomhedens varer eller produkter ex. el, olie mv. Væsentlig økonomisk ulempe Betydelige omkostninger forbundet med at frigøre likviditet Realiseres gevinsten inden skatten forfalder er betingelsen ikke opfyldt Ingen modgående kontrakter, da ellers ingen økonomisk ulempe Økonomisk ulempe i samme indkomstår? NB! Dispensation er ikke principskifte (SKM TSS). Princip gælder i hele kontraktens løbetid. Side 14

15 Beskatningen dispensation fra lagerprincippet KGL 33, stk. 2 Eksempel på dispensation for indkomståret 2005: Omfattet af dispensation: Kontrakt 1 Nej Kontrakt 2 Kontrakt 3 Nej Ja genopt. 2004? Kontrakt 4 Ja Kontrakt 5 Nej Side 15

16 Beskatningen gevinster Gevinster Såvel personer som selskaber mv. er generelt skattepligtige af gevinster på finansielle kontrakter For personer skal gevinst på finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr. 2. Dermed kan beskatningen være 33 %, 38 %, 44 % eller 59 % For selskaber er gevinster almindelig selskabsindkomst Side 16

17 Beskatningen gevinster - eksempel Et selskab indgår den 1. november i år 1 en terminskontrakt om køb af USD den 31. marts i år 2. Den 1. november år 1 køb af USD på termin med levering den 31. marts år 2 Spotkursværdi pr. 1. november år 1 (kurs 650 DKK/USD): Terminstillæg (1,5 %) Kontraktens værdi pr. 1. november år 1 (terminskurs 659,75 DKK/USD): Spotkursværdi pr. 31. december år 1 (kurs 673 DKK/USD) Kursværdi pr. 31. december år 1 (terminskurs 678,85 på en kontrakt med samme restløbetid): Spotværdi pr. 31. marts år 2 (kurs 700 DKK/USD): Resultat ved anvendelse af separationsprincippet: Terminskontrakten, jf. KGL 29: Skattepligtig gevinst år 1 (værdien ved indkomstårets udløb - værdien på stiftelsestidspunktet), jf. KGL 33, stk. 1 (= købspris ved indkomstårets udløb købspris ifølge terminskontrakt = kontraktens værdi = ): DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Skattepligtig gevinst år 2 (værdien ved realiseringen værdien ved indkomstårets begyndelse), jf. KGL 33, stk. 1 (= ): DKK Hvad nu hvis terminskontrakten er indgået i forbindelse med en sædvanlig aftale og derfor skal behandles sammen med det underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 1, nr. 7? Side 17

18 Beskatningen selskabers tab KGL 29 og 31 For selskaber er udgangspunktet fuldt fradrag for tab Kildeartsbegrænsning på tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier dvs. aktuel for salg af aktier på termin, for udsteder af en køberet til aktier, og for erhververen af en salgsret til aktier - dog ikke for næringsdrivende med handel med aktier Den righoldige praksis om næring er bl.a. beskrevet i LV afsnit S.G.8 - heller ikke for liv-selskaber efter SEL 13, stk indsat som følge af 11/9, og de store aktiekursfald som fulgte har ikke længere den 3 års regel som ellers begrunder tabsbegrænsningen Kildeartsbegrænsning på tab på kontrakter baseret på aktieindeks Særlig kildeartsbegrænsning med carry-back som følge af anvendelsen af lagerprincippet Eksempel: Køb 31/12 31/12 Salg kr kr kr Urealiseret fortjeneste i år 1 på kr. som beskattes Realiseret tab i år 2 på kr. Normal kildeartsbegrænsning kun fradrag hvis tilsvarende gevinster i samme år lagerbeskatning af en urealiseret gevinst, uanset om kontrakten samlet set giver tab. Side 18

19 Beskatningen selskabers tab tabsbegrænsningen Fremgangsmåde ved opgørelse af tabsbegrænsningen For hvert indkomstår med tab foretages følgende: 1. Årets tab = = 2. Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på samme aktiesalgskontrakt: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakten: Tidligere års tab på kontrakten: Tidligere års tab på andre aktiesalgskontrakter modregnet i kontraktens gevinster: 3. Nettogevinst på kontrakten: Fradragsberettiget tab er herefter = Yderligere tab kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster på alle aktiebaserede kontrakter = 0 = = NB! Ved beregning af tidligere års gevinster gås som udg. kun tilbage til indkomståret 2002 indtil og med indkomståret 2007 gås dog altid 5 år tilbage Side 19

20 Beskatningen selskabers tab eksempel Tab på selskabers kontrakter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Aktiesalgskontrakt Aktiesalgskontrakt Netto For hvert indkomstår med tab foretages følgende for hver kontrakt : Årets tab = = Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på samme aktiesalgskontrakt: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakten: Tidligere års tab på kontrakten: + - Tidligere års tab på andre aktiesalgskontrakter modregnet i kontraktens gevinster: - Nettogevinst på kontrakten: = 0 Fradragsberettiget tab er herefter = Yderligere tab som kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster = på alle aktiebaserede kontrakter = År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Årets beskatning Fremførsel K1 Fremførsel K Side 20

21 Beskatningen personers tab KGL 29 og 32 KGL 29 siger fuld fradragsret for tab, men reelt gælder dette imidlertid kun for: næringsskattepligtige efter ABL 17, som har fuldt fradrag for tab på kontrakter om salg eller køb af aktier tab på kontrakter med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed KGL 32 er nemlig den praktiske hovedregel, hvorefter tab er kildeartsbegrænset Side 21

22 Beskatningen personers tab - tabsbegrænsningen For hvert indkomstår med tab foretages følgende: 1. Årets realiserede tab = 2. Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på kontrakter: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakter: Tidligere års tab på kontrakter: Nettogevinster på kontrakter: Fradragsberettiget tab er herefter = 3. Yderligere tab som kan fradrages i indkomstårets øvrige gevinster og eventuelt overføres til en ægtefælles nettogevinster = 4. Yderligere tab som kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster = + - = 0 = NB! Ved beregning af tidligere års gevinster gås som udg. kun tilbage til indkomståret 2002 indtil og med indkomståret 2007 gås dog altid 5 år tilbage Side 22

23 Beskatningen personers tab de fuldt fradragsberettigede tab næringsskattepligtige efter ABL 17, har fuldt fradrag for tab på kontrakter om salg eller køb af aktier tab på kontrakter med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed kontrakter der sikrer mod risikoen på pris, valuta eller rente på virksomhedens leverancer, fordringer eller gæld (kontrakter knyttet til leverancerne vil typisk være omfattede af KGL 30, stk. 1, nr. 7) direkte tilknytning afdække en risiko ift. danske kroner danske kroner skal være den ene af kontraktens valutaer, jf. retsforlig omtalt i TSS-CIR , ellers er det spekulation ved låneomlægning er der dog i en mellemperiode mulighed for andre valutaer hvad så med virksomheder, der udarbejder regnskab i fremmed valuta? hvad med renteswaps og valutaswaps? Side 23

24 Generelt om undtagelserne Kursgevinstlovens 30 Baggrunden for undtagelserne Allerede eksisterende hjemmel Praktisk uhensigtsmæssigt Enhedsprincippet - beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler De regler som gælder for det underliggende aktiv Gevinst og tab på en kontrakt vil dermed indgå i opgørelsen af gevinst og tab på det underliggende aktiv følger af lovens forarbejder Udløb uudnyttet? TfS 2000, 18 LSR tager ikke stilling Statsskattelovens 4-6 Periodisering? Side 24

25 TfS 2000, 18 LSR videreformidling af vederlaget køberet A B Grund 1 35 kr./ m² køb betaling af forskel ml. 60 kr. og 35 kr. Grund 2 60 kr./ m² Kommunen A: Vederlag for opgivelse af køberet - skattefri LSR: Vederlag ved overdragelse af køberet fra A til B skattepligt efter EBL SDM: Tager efter LSRs formulering alene stilling til en overdragelsessituation ikke udløb uudnyttet. Side 25

26 Generelt om undtagelserne, fortsat Betingelserne (ikke overholdelse retur til KGL 29) Leveringskravet, jf. KGL 30, stk. 3 "(..)en betingelse i stk. 1, nr. 3, 5, 6 og 8, at kontrakten eller aftalen kun kan opfyldes ved levering." Fastlagt ved aftalens indgåelse Differenceafregning? Udløb uudnyttet? Afståelsesbegrebet, jf. KGL 30, stk. 3 "Det er endvidere for hver af parterne en betingelse, at kontrakten eller aftalen ikke afstås" Vilkårsændringer? væsentlige aftaleændringer dvs. ændringer af kernevilkår som pris, løbetid el. mængde, jf. i øvrigt Nikolaj Vinther i Skat, januar nummeret 2006 Giver mulighed for at investor ved in-the-money kontrakter kan vælge mellem aktieindkomst og kapitalindkomst (levering eller afståelse) Side 26

27 Generelt om undtagelserne, fortsat Ingen modgående kontrakter, jf. KGL 30, stk. 4 Modgående kontrakter er to (eller flere) kontrakter, hvor et givent aktiv købes på en (eller flere) kontrakt(er) og af samme deltager sælges på en anden eller flere kontrakter. Nødvendig betingelse pga. realisationsprincippet ellers kunne man indgå to identiske modsatrettede kontrakter, og sælge den tabsgivende ved indkomstårets slutning og den gevinstgivende ved næste indkomstårs begyndelse ren skatteudskydelse Hvornår er en kontrakt modgående? skal der være en skatteudskydelseshensigt? fuldstændigt sammenfald mellem kontrakternes løbetid og mængde? afdækning af nettopositioner? Side 27

28 De enkelte undtagelser i kursgevinstlovens 30 Aftaler vedrørende fast ejendom KGL 30, stk. 1, nr. 1 Sædvanlige købsaftaler om fast ejendom er terminskontrakter Undtagelsen betyder, at køberetter er omfattet af EBL mens salgsretter er omfattet af SL Tegningsretter til aktier m.v. KGL 30, stk. 1, nr. 2 En ret selskabet udsteder til andre til at kunne nytegne aktier i selskabet Beskatning følger af ABL Konverteringsretter KGL 30, stk. 1, nr. 4 Debitors ret til indfrielse af obligation eller pantebrev udgør en finansiel kontrakt Undtagelsen betyder, at beskatning sker sammen med den obligation eller det pantebrev, som konverteringsretten knytter sig til Side 28

29 De enkelte undtagelser i kursgevinstlovens 30 Kurssikringskontrakter KGL 30, stk. 1, nr. 3 kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås Aftaler om køb og salg af aktier KGL 30, stk. 1, nr. 5 (opgave) kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås (gælder ikke for 7 H og 28-ordninger) ingen modgående kontrakter (gælder ikke for 7 H og 28-ordninger) Valutakontrakter KGL 30, stk. 1, nr. 6 kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås ingen modgående kontrakter valutakontraktens løbetid skal svare til sædvanlig afviklingstid for handel med de værdipapirer, som valutakontrakten vedrører ingen sædvanlig afviklingstid? Aftaler om salg af virksomhed KGL 30, stk. 1, nr. 8 SKM SR kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås Side 29

30 Opgave - Aftaler om køb og salg af aktier Præmie 10 mio. kr. Nabo Ove Calloption Salg til 1 kr. IT-eventyr Ove ApS Call option på naboens aktier erhverves for en præmie på 10 mio. DKK og kan alene opfyldes ved levering af aktierne i IT-eventyr Call optionen er tæt på udløbstidspunktet og er nu (næsten) værdiløs Er Oves tab fradragsberettiget ved udløb af optionen? Side 30

31 SKM SR A option på køb af C B D ApS A ApS (stiftet 2005) Virksomhed C Bindende svar af 21. marts 2006 A og B indgår aftale om køberet til C i 2001 formulering "A eller et af denne 100 % ejet selskab" I 2005 indgår A ApS og B en aftale om overdragelse af C på samme vilkår som køberetten SKTY: Udnyttelse af køberet omfattet af KGL 30, stk. 1, nr. 8 SR: Overdragelse af køberet fra A til A ApS brud på betingelse - beskatning efter KGL 29 Side 31

32 Sædvanlige aftaler og valutakontrakter - Kursgevinstlovens 30, stk. 1, nr. 7 "Sædvanlige aftaler om levering af varer og andre aktiver samt tjenesteydelser til privat brug eller til brug i modtagerens virksomhed eller som produkt af egen virksomhed samt valutakontrakter indgået i forbindelse hermed" Betingelser: Der skal være tale om sædvanlige aftaler om levering Tilbud og budgetter Valutakontrakterne skal have tilknytning til de sædvanlige aftaler skal vurderes på aftaletidspunktet samme beløb? samme løbetid? samme valuta? Kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering den sædvanlige aftale ctr. valutakontrakten Kontrakterne må ikke være noteret på en børs mv. Der må ikke må være indgået modgående kontrakter eller forretninger. Side 32

33 Beskatningen gevinster - eksempel Et selskab indgår den 1. november i år 1 en terminskontrakt om køb af USD den 31. marts i år 2. Den 1. november år 1 køb af USD på termin med levering den 31. marts år 2 Spotkursværdi pr. 1. november år 1 (kurs 650 DKK/USD): Terminstillæg (1,5 %) Kontraktens værdi pr. 1. november år 1 (terminskurs 659,75 DKK/USD): Spotkursværdi pr. 31. december år 1 (kurs 673 DKK/USD) Kursværdi pr. 31. december år 1 (terminskurs 678,5 på en kontrakt med samme restløbetid): Spotværdi pr. 31. marts år 2 (kurs 700 DKK/USD): Resultat ved anvendelse af separationsprincippet: Terminskontrakten, jf. KGL 29: Skattepligtig gevinst år 1 (værdien ved indkomstårets udløb - værdien på stiftelsestidspunktet), jf. KGL 33, stk. 1 (= købspris ved indkomstårets udløb købspris ifølge terminskontrakt = kontraktens værdi = ): DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Skattepligtig gevinst år 2 (værdien ved realiseringen værdien ved indkomstårets begyndelse), jf. KGL 33, stk. 1 (= ): DKK Hvad nu hvis terminskontrakten er indgået i forbindelse med en sædvanlig aftale og derfor skal behandles sammen med det underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 1, nr. 7? (Lars case 1) Side 33

34 Afrunding - Opsummering Hovedreglen i KGL 29 er symmetrisk beskatning af alle kontrakter, hvor beskatning er uafhængig af det underliggende aktiv Praktisk begrundede undtagelser i KGL 30 for dagligdags aftaler her følger beskatningen det underliggende aktiv Tvunget lagerprincip med begrænset mulighed for dispensation For selskaber er tab på aktiesalgskontrakter begrænset For personer er tab på kontrakter begrænset og forudsætter at der tidligere har været gevinster på kontrakter Side 34

35 Kontrol af finansielle kontrakter selskaber udskrift fra KMD Skat Vi har vejledt selskaberne om reglerne, og skal nu følge op, og sikre at reglerne er forstået. Finansielle indtægter og udgifter vedrørende finansielle instrumenter Revisionshandling Omfang Udføres af Bemærkninger Gennemgå kontrakter, aftaler, købs- og salgsbilag, afregningsbilag og kontoudtog fra pengeinstitutter, vekselerere o.l. Afgræns dataene vedrørende hver enkelt transaktion. Analyser indholdet af de enkelte transaktioner og vurder hver enkelt transaktions status i forhold til kursgevinstbeskatningslovens bestemmelser om finansielle kontrakter. Opgør de skattemæssige konsekvenser af de enkelte transaktioner. Kontroller, at uafsluttede transaktioner værdiansættes til markedsværdien på statustidspunktet. Sammenhold med bogføring, regnskab og selvangivelse. Side 35

36 Kontrol af finansielle kontrakter Hvor finder vi ud af om den skattepligtige anvender/har anvendt finansielle kontrakter? I årsrapporten: Læs anvendt regnskabspraksis noter og EK-opgørelse: I skatteregnskabet jf. bl.a. mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bek. nr. 593 af 12. juni ) Via indberetning - jf. SKL 10 B, stk. 2 (hvor én af parterne er en fysisk person). Se også SKATs vejledning om indberetning E nr Er der kontrakter, som vi slet ikke kan se nogen steder? Side 36

37 Kontrol af finansielle kontrakter Hvis vi konstaterer, at den skattepligtige anvender finansielle kontrakter, hvad er så nødvendigt at undersøge i forhold til skattereglerne? 1) Vi skal vide, hvilke typer af kontrakter, der er indgået Der indhentes de indgåede kontrakter og aftaler hvad kan man forvente at modtage? Hvordan læses kontrakterne og aftalerne? Kan man umiddelbart selv konstatere, hvilke instrumenter der er tale om, og hvordan de er behandlet skattemæssigt? 2) Vi skal vide, hvordan værdiansættelsen af kontrakterne er foretaget til brug for lageropgørelsen? Der indhentes årsudskrifter fra pengeinstitutterne el. lign. - hvad kan man forvente at modtage? Hvordan læses udskrifterne? Typespørgsmål og udvalgte eksempler Side 37

38 Kontrol af finansielle kontrakter 3) Er den regnskabsmæssige behandling for de pågældende kontrakter i overensstemmelse med de skattemæssige regler i KGL kap. 6? Dvs. gennemgå bogføring og regnskab hvad kan vi forvente at modtage? Vær opmærksom på egenkapitalposteringer der kan figurere nogle kontrakter på egenkapitalen, hvor der skattemæssigt skal anvendes et lagerprincip 4) Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed 5) Andre? NB! Vi skal ikke lade os forvirre af alle de forskellige navne, som kontrakterne gives. Hvis vi læser kontrakterne, vil de indeholde kendte begreber og givetvis være sammensat af flere forskellige kendte kontrakter. Side 38

39 Kontrol af finansielle kontrakter Hvor kan vi læse om finansielle kontrakter? Har man mistet overblikket i terminologi-junglen kan man for det meste på finde en forklaring på det instrument, som man sidder med. har en god ordbog. Ellers kan beskrivelse af de forskellige kontrakter også findes i undervisningsmaterialet på: og som har en optionsskole (på svensk) med nyttig viden og på ISDA s (International Swaps and Derivatives Association) hjemmeside Bankernes hjemmesider kan også være en stor hjælp. De danske pengeinstitutter har i forskelligt omfang beskrivelser af valuta-, rente-, aktie-, obligations- og pengemarkedsprodukter med tilhørende prisindikationer liggende på deres hjemmesider. Nationalbanken (www.nationalbanken.dk) har også de vigtigste udenlandske rentesatser.og er i øvrigt også særdeles anvendelig på kurser mv. Særligt Nordea har en meget god side med rentesatser, herunder historisk udvikling i CIBOR på forskellige rentesatsperioder - Landbrugsprodukter kan findes på bl.a. Metaller kan findes på El kan findes på eller Side 39

40 Kontrol af finansielle kontrakter Konverteringsemner, jf. Lars gennemgang: Ved cash flow hedge, hvor man ex. sikrer et fremtidigt salg indregnes kontraktens (ex. valutaterminskontrakten) dagsværdi på egenkapitalen og først når salg realiseres og resultatføres indregnes valutaterminsforretningens dagsværdi i resultatopgørelsen skattemæssigt vil indtægtsførsel samtidig med det underliggende salg kun kunne ske, hvis kontrakten omfattes af KGL 30, stk. 1, nr. 7. Ellers vil det være lagerprincippet og derfor nødvendigt med konvertering. (Lars Case 1). Vær opmærksom på, at cash flow hedge også omfatter sikring af prisrisiko og valutasikring af investeringer dette gør 30, stk. 1, nr. 7, ikke, hvorfor prissikringskontrakter omfattes af KGL 29. Vær opmærksom på, at regnskabsmæssig sikring er et valg skattemæssigt skal valutakontrakter omfattet af 30, stk. 1, nr. 7, følge det underliggende og dermed et retserhvervelses- /pligtpådragelsestidspunkt. Hvis køb af enkeltaktiv til brug i virksomheden (også omfattet af 30, stk. 1, nr. 7), vil valutakontrakten indgå i anskaffelsessummen for aktivet. Ved cash flow hedge, hvor man ex. med swaps sikrer fremtidige rentebetalinger på et lån, vil der skattemæssigt skulle anvendes et lagerprincip. Derfor nødvendigt med konvertering i skatteregnskabet svarende til ændringen i swappens markedsværdi (se også Lars Case 3). Sikring af nettoinvestering i udenlandsk enhed vil blive indregnet på egenkapitalen. Derfor er det nødvendigt med konvertering i skatteregnskabet Side 40

41 Kontrol af finansielle kontrakter eksempler fra revisioner A. Rente- og valutaswaps: Fremgik af skatteregnskabet, hvor selskabet havde opgjort årets gevinster og tab på swaps således: Merrill Royal Bank Danske Bank Nordea I alt Lynch of Scotland Markedsværdi pr. 1. januar Markedsværdi pr december 2004 Ændring i markedsværdi Når vi ved, at selskabet har swaps, hvad vil så være relevant at gøre? 1) Genopfriske hvad swaps er. 2) Anmod selskabet om at udlevere dokumentation for tabene, herunder kontrakter, årsudskrifter fra pengeinstitutter og evt. udskrift af intern kontraktstyring (Superport el. lign.) 3) Swaps ene har typisk tilknytning til nogle underliggende lån, og selskabet skal redegøre for denne sammenhæng 4) Swaps ene giver løbende rentebetalinger, og selskabet skal redegøre for hvordan disse behandles, og hvordan de periodiseres Side 41

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Beskatning af finansielle instrumenter. Kammeradvokaten 4. oktober 2013 2012 CORIT

Beskatning af finansielle instrumenter. Kammeradvokaten 4. oktober 2013 2012 CORIT Beskatning af finansielle instrumenter Kammeradvokaten 4. oktober 2013 Agenda Traditionelle finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Hybride finansielle Tax arbitrage Finansiel begrebsdannelse Beskatning

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere