Finansielle kontrakter i teori og praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle kontrakter i teori og praksis"

Transkript

1 i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006

2 Dagens program Kl Kl Kl Indledning Introduktion til kontrakterne (Lars Rhod Søndergaard) Regnskabsregulering og regnskabsmæssig sikring (Lars) (pause ca ) Kl Frokost Kl Pause Hvor i årsrapporten findes oplysningerne (Lars) Skattepligt og beskatning af finansielle kontrakter (Søren D. Madsen) Skattepligten Beskatningen Undtagelserne Kontrol af finansielle kontrakter (Søren) Hvordan får vi begyndt? Hvor finder vi oplysninger om div. instrumenter? Hvordan kan modtagne oplysningerne læses og kontrolleres? Afslutning Side 2

3 Dagens program for gennemgang af skattereglerne 1. Indledning 2. Skattepligt og beskatning af finansielle kontrakter Skattepligten - hvem er omfattet af reglerne? - hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Beskatningen - hvordan gennemføres beskatningen? - separationsprincip - lagerprincippet - skattepligtig gevinst og fradragsberettigede tab Selskaber og personer Undtagelserne - generelt om undtagelserne - baggrund - konsekvens beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler - betingelserne - de enkelte undtagelser - sædvanlige kontrakter om levering 3. Opsummering Side 3

4 Indledning Formål Dagens fokus Retskilderne Kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006 Forarbejderne, jf. lovforslag L 6, FT 1990/91, 2. samling, Tillæg A, side 111ff og L 194 i FT 1996/97, Tillæg A, side 4040ff Optionsudvalgets betænkning nr fra juni 1988 (Ligningsvejledningen, Almindelig Del, afsnit A.D.2.18) Faglitteratur Askholt, Steen, m.fl., Lærebog om indkomstskat, 11. udgave 2005, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bergenfeldt, Kjeld og Rasmussen, Søren, Kursgevinstloven, FSR s forlag 1992 Børjesson, Jan m.fl., Kursgevinstloven med kommentarer, 2. udgave 2004, Jurist og Økonomforbundets forlag Dam, Henrik, m.fl., Skatteret Speciel Del 2005, 5. udgave 2005, Magnus Informatik A/S Drejer, Jens m.fl., Håndbog i finansielle instrumenter, 2. udgave 1991, FSRs forlag Karnov, Noterne til kursgevinstloven Pedersen, Jan m.fl., Skatteretten 1, 4. udgave 2004, Forlaget Thomson A/S Skouby, Gitte m.fl., Kursgevinstloven en lovkommentar, 1. udg. 2000, Forlaget Magnus A/S Side 4

5 Indledning Kursgevinstlovens kapitel KGL 29: Beskatningshjemmel med hvem der er skattepligtig og def. af kontrakter KGL 30: Specifikt undtagne kontrakter KGL 31: Begrænsning af selskabers tab KGL 32: Begrænsning af personers tab KGL 33: Opgørelsesprincipper Side 5

6 Skattepligten hvem er omfattet af reglerne? Selskaber mv., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven (jf. KGL 2) Fonde og foreninger der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven (jf. KGL 2) Realkreditinstitutter der er omfattet af lov om finansiel virksomhed (jf. KGL 9) Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (jf. KGL 9) Danmarks Skibskreditfond (jf. KGL 9) Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven (jf. KGL 12) Dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven (jf. KGL 12) Pensionsafkastskattepligtige? Henvisning i PAL 2, stk. 1, nr. 4 til kursgevinstlovens regler Side 6

7 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? KGL 29, stk. 1 : "gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Skatterettens definition på en terminskontrakt, der kan findes i lovens forarbejder: Ved en terminskontrakt forstås en aftale om overdragelse af et aktiv eller af en gældsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris, hvor afvikling af kontrakten finder sted efter aftaletidspunktet. Skatterettens definition på købe- og salgsretter, der kan findes i lovens forarbejder: Ved en aftale om en køberet (calloption) eller salgsret (putoption) forstås en aftale om, at køberettens hhv. salgsrettens indehaver har en ret til at erhverve hhv. afstå et aktiv eller et passiv til en på forhånd aftalt pris på eller inden en bestemt dato. Afgørende er indholdet af den konkrete aftale, hvor tre vigtige elementer er: Der skal foreligge en aftale (almindelig juridisk bindende aftale mellem to parter skriftligt/mundtligt) Der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunkt og afviklings-/leveringstidspunkt undtagelse for spothandler - sædvanlige afviklingsfrister, Jf. KGL 29, stk. 2 Pris skal være fastsat i aftalen (nominelt beløb eller beregningsformel) Opfylder en kontrakt ikke betingelserne for at være omfattet af 29, beskattes gevinst eller tab efter skattelovgivningens almindelige regler. Side 7

8 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Kontrakttyper og betegnelser Futures - standardiserede terminskontrakter med hensyn til f.eks. løbetid, kontraktstørrelse og underliggende aktiver. Optioner - calloptioner og putoptioner Swaps CFD er Contract for Difference FRA s Forward Rate Agreement Swaptioner Forkøbsretter (ex. i aktionæroverenskomster) Caps, floors og collars Entrepriseaftaler og skibsbygningskontrakter, jf. AL 44C og EBL 1A Side 8

9 Skattepligten hvilke kontrakter er omfattet af reglerne? Strukturerede fordringer, jf. KGL 29, stk. 3: Fordringer, hvor hovedstol og/eller ydelser reguleres helt eller delvist ift. udvikling i priser på værdipapirer, varer og andre aktiver - en udvikling, som ville kunne lægges til grund i en finansiel kontrakt - det er ikke nødvendigt med 1:1 regulering ej heller at regulering foregår fuldt ud som det underliggende Fordringssiden (kreditor) skal behandles som om det var en finansiel kontrakt Forudsætning fordring efter KGL 1 Vær opmærksom på: Fordringer omfattet af KGL 4 og 5 er undtaget Fordringer omfattet af KGL 16 er undtaget under visse betingelser Fordringer, hvor hovedstolen/ydelser alene reguleres efter forbrugeprisindeks og nettoprisindeks eller tilsvarende EU-indeks er undtaget Virkning for fordringer hvor første kreditor erhverver den efter 4. maj 2005 Side 9

10 Beskatningen grundlæggende begreber Underliggende aktiv Fysisk eller syntetisk Kan være aktier, ejendomme, olie, el, indeks, obligationer, vejret mv. Opfyldelse/udnyttelse af kontrakten Faktisk levering Fysisk udveksling af det underliggende aktiv Krav om reelt ejerskab vurdering ved køb og salg samme dag, jf. SKM ØLR Differenceafregning I stedet for faktisk udnyttelse af eksempelvis en aktieoption udbetales et beløb svarende til forskellen på den aftalte kurs og den faktiske aktiekurs på udnyttelsestidspunktet ikke ejerskab af underliggende aktiv Udløb uudnyttet Præmie Kontrakten udløber uden at der udveksles beløb mellem parterne. Er ikke en afståelse. Ved indgåelse af en kontrakt betales som oftest en præmie, der er udsteders betaling for påtagelse af risiko. Aftalekurs Aftalekursen er den kurs, som ejeren har ret eller pligt til at købe eller sælge det underliggende aktiv (aktien, indekset el. andet) til i løbet af tiden frem til udløb eller ved udløb. Side 10

11 Beskatningen separationsprincippet KGL 33 Afvikles kontrakten ved levering, anses det overdragne aktiv eller passiv for erhvervet henholdsvis afstået på afviklingsdagen og til markedsværdien på afviklingsdagen. Indgåelse/køb af kontrakt Levering af underliggende Salg af underliggende aktiv Separationsprincippet: Beskatning efter KGL 29 Beskatning efter reglerne for underliggende aktiv Enhedsprincippet: Beskatning efter reglerne for underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 6 Side 11

12 Beskatningen tvunget lagerprincip KGL 33, stk. 1 Valgt for at imødegå skatteudskydelsesmuligheder Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem kontraktens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Hvis kontrakten er anskaffet eller afstået i indkomståret, anvendes kontraktens anskaffelsessum hhv. afståelsessummen i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse hhv. udløb. Er kontrakten anskaffet og realiseret i samme indkomstår, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsesværdien og anskaffelsessummen. Nødvendige værdier: Kontraktens værdi primo/ultimo indkomståret Kontraktens anskaffelsessum Kontraktens afståelsessum Side 12

13 Beskatningen tvunget lagerprincip KGL 33, stk. 1 Værdiansættelsen Børsnoterede kontrakter børsoplysninger ex. Unoterede kontrakter sofistikerede modeller inden for finansieringsteorien IAS 39 angiver sammenligning med tilsvarende kontrakter hvad gør modparten, som eventuelt er en finansiel partner? hvis underliggende er børsnoteret aktie kan Blach&Scholes-formel anvendes, jf. TfS2002,976 se regnskabsreglerne i IAS 32 og 39 nyligt gennemførte transaktioner se på identiske eller næsten identiske kontrakter, hvor værdien kendes se på markedets værdiansættelsesmetoder (DCF og optionsværdiansættelsesmodeller) Heldigvis vil der ofte foreligge markedsværdier opgjort af pengeinstitutterne (kontraktmodparter) Side 13

14 Beskatningen dispensation fra lagerprincippet KGL 33, stk. 2 Der kan opnås dispensation til anvendelse af realisationsprincippet. Gælder kun visse kontrakter og er ikke generel. Ansøgninger behandles af Skattecenter Aalborg. To betingelser: Primære drift råvarer/produkter Valutaterminsforretninger Kontrakter vedrørende virksomhedens varer eller produkter ex. el, olie mv. Væsentlig økonomisk ulempe Betydelige omkostninger forbundet med at frigøre likviditet Realiseres gevinsten inden skatten forfalder er betingelsen ikke opfyldt Ingen modgående kontrakter, da ellers ingen økonomisk ulempe Økonomisk ulempe i samme indkomstår? NB! Dispensation er ikke principskifte (SKM TSS). Princip gælder i hele kontraktens løbetid. Side 14

15 Beskatningen dispensation fra lagerprincippet KGL 33, stk. 2 Eksempel på dispensation for indkomståret 2005: Omfattet af dispensation: Kontrakt 1 Nej Kontrakt 2 Kontrakt 3 Nej Ja genopt. 2004? Kontrakt 4 Ja Kontrakt 5 Nej Side 15

16 Beskatningen gevinster Gevinster Såvel personer som selskaber mv. er generelt skattepligtige af gevinster på finansielle kontrakter For personer skal gevinst på finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr. 2. Dermed kan beskatningen være 33 %, 38 %, 44 % eller 59 % For selskaber er gevinster almindelig selskabsindkomst Side 16

17 Beskatningen gevinster - eksempel Et selskab indgår den 1. november i år 1 en terminskontrakt om køb af USD den 31. marts i år 2. Den 1. november år 1 køb af USD på termin med levering den 31. marts år 2 Spotkursværdi pr. 1. november år 1 (kurs 650 DKK/USD): Terminstillæg (1,5 %) Kontraktens værdi pr. 1. november år 1 (terminskurs 659,75 DKK/USD): Spotkursværdi pr. 31. december år 1 (kurs 673 DKK/USD) Kursværdi pr. 31. december år 1 (terminskurs 678,85 på en kontrakt med samme restløbetid): Spotværdi pr. 31. marts år 2 (kurs 700 DKK/USD): Resultat ved anvendelse af separationsprincippet: Terminskontrakten, jf. KGL 29: Skattepligtig gevinst år 1 (værdien ved indkomstårets udløb - værdien på stiftelsestidspunktet), jf. KGL 33, stk. 1 (= købspris ved indkomstårets udløb købspris ifølge terminskontrakt = kontraktens værdi = ): DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Skattepligtig gevinst år 2 (værdien ved realiseringen værdien ved indkomstårets begyndelse), jf. KGL 33, stk. 1 (= ): DKK Hvad nu hvis terminskontrakten er indgået i forbindelse med en sædvanlig aftale og derfor skal behandles sammen med det underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 1, nr. 7? Side 17

18 Beskatningen selskabers tab KGL 29 og 31 For selskaber er udgangspunktet fuldt fradrag for tab Kildeartsbegrænsning på tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier dvs. aktuel for salg af aktier på termin, for udsteder af en køberet til aktier, og for erhververen af en salgsret til aktier - dog ikke for næringsdrivende med handel med aktier Den righoldige praksis om næring er bl.a. beskrevet i LV afsnit S.G.8 - heller ikke for liv-selskaber efter SEL 13, stk indsat som følge af 11/9, og de store aktiekursfald som fulgte har ikke længere den 3 års regel som ellers begrunder tabsbegrænsningen Kildeartsbegrænsning på tab på kontrakter baseret på aktieindeks Særlig kildeartsbegrænsning med carry-back som følge af anvendelsen af lagerprincippet Eksempel: Køb 31/12 31/12 Salg kr kr kr Urealiseret fortjeneste i år 1 på kr. som beskattes Realiseret tab i år 2 på kr. Normal kildeartsbegrænsning kun fradrag hvis tilsvarende gevinster i samme år lagerbeskatning af en urealiseret gevinst, uanset om kontrakten samlet set giver tab. Side 18

19 Beskatningen selskabers tab tabsbegrænsningen Fremgangsmåde ved opgørelse af tabsbegrænsningen For hvert indkomstår med tab foretages følgende: 1. Årets tab = = 2. Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på samme aktiesalgskontrakt: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakten: Tidligere års tab på kontrakten: Tidligere års tab på andre aktiesalgskontrakter modregnet i kontraktens gevinster: 3. Nettogevinst på kontrakten: Fradragsberettiget tab er herefter = Yderligere tab kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster på alle aktiebaserede kontrakter = 0 = = NB! Ved beregning af tidligere års gevinster gås som udg. kun tilbage til indkomståret 2002 indtil og med indkomståret 2007 gås dog altid 5 år tilbage Side 19

20 Beskatningen selskabers tab eksempel Tab på selskabers kontrakter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Aktiesalgskontrakt Aktiesalgskontrakt Netto For hvert indkomstår med tab foretages følgende for hver kontrakt : Årets tab = = Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på samme aktiesalgskontrakt: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakten: Tidligere års tab på kontrakten: + - Tidligere års tab på andre aktiesalgskontrakter modregnet i kontraktens gevinster: - Nettogevinst på kontrakten: = 0 Fradragsberettiget tab er herefter = Yderligere tab som kan fradrages i indkomstårets og de følgende indkomstårs nettogevinster = på alle aktiebaserede kontrakter = År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Årets beskatning Fremførsel K1 Fremførsel K Side 20

21 Beskatningen personers tab KGL 29 og 32 KGL 29 siger fuld fradragsret for tab, men reelt gælder dette imidlertid kun for: næringsskattepligtige efter ABL 17, som har fuldt fradrag for tab på kontrakter om salg eller køb af aktier tab på kontrakter med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed KGL 32 er nemlig den praktiske hovedregel, hvorefter tab er kildeartsbegrænset Side 21

22 Beskatningen personers tab - tabsbegrænsningen For hvert indkomstår med tab foretages følgende: 1. Årets realiserede tab = 2. Årets fradragsberettigede tab maksimeret til den samlede nettogevinst på kontrakter: Opgørelse af nettogevinst: Tidligere års gevinster på kontrakter: Tidligere års tab på kontrakter: Nettogevinster på kontrakter: Fradragsberettiget tab er herefter = 3. Yderligere tab som kan fradrages i indkomstårets øvrige gevinster og eventuelt overføres til en ægtefælles nettogevinster = 4. Yderligere tab som kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster = + - = 0 = NB! Ved beregning af tidligere års gevinster gås som udg. kun tilbage til indkomståret 2002 indtil og med indkomståret 2007 gås dog altid 5 år tilbage Side 22

23 Beskatningen personers tab de fuldt fradragsberettigede tab næringsskattepligtige efter ABL 17, har fuldt fradrag for tab på kontrakter om salg eller køb af aktier tab på kontrakter med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed kontrakter der sikrer mod risikoen på pris, valuta eller rente på virksomhedens leverancer, fordringer eller gæld (kontrakter knyttet til leverancerne vil typisk være omfattede af KGL 30, stk. 1, nr. 7) direkte tilknytning afdække en risiko ift. danske kroner danske kroner skal være den ene af kontraktens valutaer, jf. retsforlig omtalt i TSS-CIR , ellers er det spekulation ved låneomlægning er der dog i en mellemperiode mulighed for andre valutaer hvad så med virksomheder, der udarbejder regnskab i fremmed valuta? hvad med renteswaps og valutaswaps? Side 23

24 Generelt om undtagelserne Kursgevinstlovens 30 Baggrunden for undtagelserne Allerede eksisterende hjemmel Praktisk uhensigtsmæssigt Enhedsprincippet - beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler De regler som gælder for det underliggende aktiv Gevinst og tab på en kontrakt vil dermed indgå i opgørelsen af gevinst og tab på det underliggende aktiv følger af lovens forarbejder Udløb uudnyttet? TfS 2000, 18 LSR tager ikke stilling Statsskattelovens 4-6 Periodisering? Side 24

25 TfS 2000, 18 LSR videreformidling af vederlaget køberet A B Grund 1 35 kr./ m² køb betaling af forskel ml. 60 kr. og 35 kr. Grund 2 60 kr./ m² Kommunen A: Vederlag for opgivelse af køberet - skattefri LSR: Vederlag ved overdragelse af køberet fra A til B skattepligt efter EBL SDM: Tager efter LSRs formulering alene stilling til en overdragelsessituation ikke udløb uudnyttet. Side 25

26 Generelt om undtagelserne, fortsat Betingelserne (ikke overholdelse retur til KGL 29) Leveringskravet, jf. KGL 30, stk. 3 "(..)en betingelse i stk. 1, nr. 3, 5, 6 og 8, at kontrakten eller aftalen kun kan opfyldes ved levering." Fastlagt ved aftalens indgåelse Differenceafregning? Udløb uudnyttet? Afståelsesbegrebet, jf. KGL 30, stk. 3 "Det er endvidere for hver af parterne en betingelse, at kontrakten eller aftalen ikke afstås" Vilkårsændringer? væsentlige aftaleændringer dvs. ændringer af kernevilkår som pris, løbetid el. mængde, jf. i øvrigt Nikolaj Vinther i Skat, januar nummeret 2006 Giver mulighed for at investor ved in-the-money kontrakter kan vælge mellem aktieindkomst og kapitalindkomst (levering eller afståelse) Side 26

27 Generelt om undtagelserne, fortsat Ingen modgående kontrakter, jf. KGL 30, stk. 4 Modgående kontrakter er to (eller flere) kontrakter, hvor et givent aktiv købes på en (eller flere) kontrakt(er) og af samme deltager sælges på en anden eller flere kontrakter. Nødvendig betingelse pga. realisationsprincippet ellers kunne man indgå to identiske modsatrettede kontrakter, og sælge den tabsgivende ved indkomstårets slutning og den gevinstgivende ved næste indkomstårs begyndelse ren skatteudskydelse Hvornår er en kontrakt modgående? skal der være en skatteudskydelseshensigt? fuldstændigt sammenfald mellem kontrakternes løbetid og mængde? afdækning af nettopositioner? Side 27

28 De enkelte undtagelser i kursgevinstlovens 30 Aftaler vedrørende fast ejendom KGL 30, stk. 1, nr. 1 Sædvanlige købsaftaler om fast ejendom er terminskontrakter Undtagelsen betyder, at køberetter er omfattet af EBL mens salgsretter er omfattet af SL Tegningsretter til aktier m.v. KGL 30, stk. 1, nr. 2 En ret selskabet udsteder til andre til at kunne nytegne aktier i selskabet Beskatning følger af ABL Konverteringsretter KGL 30, stk. 1, nr. 4 Debitors ret til indfrielse af obligation eller pantebrev udgør en finansiel kontrakt Undtagelsen betyder, at beskatning sker sammen med den obligation eller det pantebrev, som konverteringsretten knytter sig til Side 28

29 De enkelte undtagelser i kursgevinstlovens 30 Kurssikringskontrakter KGL 30, stk. 1, nr. 3 kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås Aftaler om køb og salg af aktier KGL 30, stk. 1, nr. 5 (opgave) kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås (gælder ikke for 7 H og 28-ordninger) ingen modgående kontrakter (gælder ikke for 7 H og 28-ordninger) Valutakontrakter KGL 30, stk. 1, nr. 6 kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås ingen modgående kontrakter valutakontraktens løbetid skal svare til sædvanlig afviklingstid for handel med de værdipapirer, som valutakontrakten vedrører ingen sædvanlig afviklingstid? Aftaler om salg af virksomhed KGL 30, stk. 1, nr. 8 SKM SR kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering, kontrakten må ikke afstås Side 29

30 Opgave - Aftaler om køb og salg af aktier Præmie 10 mio. kr. Nabo Ove Calloption Salg til 1 kr. IT-eventyr Ove ApS Call option på naboens aktier erhverves for en præmie på 10 mio. DKK og kan alene opfyldes ved levering af aktierne i IT-eventyr Call optionen er tæt på udløbstidspunktet og er nu (næsten) værdiløs Er Oves tab fradragsberettiget ved udløb af optionen? Side 30

31 SKM SR A option på køb af C B D ApS A ApS (stiftet 2005) Virksomhed C Bindende svar af 21. marts 2006 A og B indgår aftale om køberet til C i 2001 formulering "A eller et af denne 100 % ejet selskab" I 2005 indgår A ApS og B en aftale om overdragelse af C på samme vilkår som køberetten SKTY: Udnyttelse af køberet omfattet af KGL 30, stk. 1, nr. 8 SR: Overdragelse af køberet fra A til A ApS brud på betingelse - beskatning efter KGL 29 Side 31

32 Sædvanlige aftaler og valutakontrakter - Kursgevinstlovens 30, stk. 1, nr. 7 "Sædvanlige aftaler om levering af varer og andre aktiver samt tjenesteydelser til privat brug eller til brug i modtagerens virksomhed eller som produkt af egen virksomhed samt valutakontrakter indgået i forbindelse hermed" Betingelser: Der skal være tale om sædvanlige aftaler om levering Tilbud og budgetter Valutakontrakterne skal have tilknytning til de sædvanlige aftaler skal vurderes på aftaletidspunktet samme beløb? samme løbetid? samme valuta? Kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering den sædvanlige aftale ctr. valutakontrakten Kontrakterne må ikke være noteret på en børs mv. Der må ikke må være indgået modgående kontrakter eller forretninger. Side 32

33 Beskatningen gevinster - eksempel Et selskab indgår den 1. november i år 1 en terminskontrakt om køb af USD den 31. marts i år 2. Den 1. november år 1 køb af USD på termin med levering den 31. marts år 2 Spotkursværdi pr. 1. november år 1 (kurs 650 DKK/USD): Terminstillæg (1,5 %) Kontraktens værdi pr. 1. november år 1 (terminskurs 659,75 DKK/USD): Spotkursværdi pr. 31. december år 1 (kurs 673 DKK/USD) Kursværdi pr. 31. december år 1 (terminskurs 678,5 på en kontrakt med samme restløbetid): Spotværdi pr. 31. marts år 2 (kurs 700 DKK/USD): Resultat ved anvendelse af separationsprincippet: Terminskontrakten, jf. KGL 29: Skattepligtig gevinst år 1 (værdien ved indkomstårets udløb - værdien på stiftelsestidspunktet), jf. KGL 33, stk. 1 (= købspris ved indkomstårets udløb købspris ifølge terminskontrakt = kontraktens værdi = ): DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Skattepligtig gevinst år 2 (værdien ved realiseringen værdien ved indkomstårets begyndelse), jf. KGL 33, stk. 1 (= ): DKK Hvad nu hvis terminskontrakten er indgået i forbindelse med en sædvanlig aftale og derfor skal behandles sammen med det underliggende aktiv, jf. KGL 30, stk. 1, nr. 7? (Lars case 1) Side 33

34 Afrunding - Opsummering Hovedreglen i KGL 29 er symmetrisk beskatning af alle kontrakter, hvor beskatning er uafhængig af det underliggende aktiv Praktisk begrundede undtagelser i KGL 30 for dagligdags aftaler her følger beskatningen det underliggende aktiv Tvunget lagerprincip med begrænset mulighed for dispensation For selskaber er tab på aktiesalgskontrakter begrænset For personer er tab på kontrakter begrænset og forudsætter at der tidligere har været gevinster på kontrakter Side 34

35 Kontrol af finansielle kontrakter selskaber udskrift fra KMD Skat Vi har vejledt selskaberne om reglerne, og skal nu følge op, og sikre at reglerne er forstået. Finansielle indtægter og udgifter vedrørende finansielle instrumenter Revisionshandling Omfang Udføres af Bemærkninger Gennemgå kontrakter, aftaler, købs- og salgsbilag, afregningsbilag og kontoudtog fra pengeinstitutter, vekselerere o.l. Afgræns dataene vedrørende hver enkelt transaktion. Analyser indholdet af de enkelte transaktioner og vurder hver enkelt transaktions status i forhold til kursgevinstbeskatningslovens bestemmelser om finansielle kontrakter. Opgør de skattemæssige konsekvenser af de enkelte transaktioner. Kontroller, at uafsluttede transaktioner værdiansættes til markedsværdien på statustidspunktet. Sammenhold med bogføring, regnskab og selvangivelse. Side 35

36 Kontrol af finansielle kontrakter Hvor finder vi ud af om den skattepligtige anvender/har anvendt finansielle kontrakter? I årsrapporten: Læs anvendt regnskabspraksis noter og EK-opgørelse: I skatteregnskabet jf. bl.a. mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder (bek. nr. 593 af 12. juni ) Via indberetning - jf. SKL 10 B, stk. 2 (hvor én af parterne er en fysisk person). Se også SKATs vejledning om indberetning E nr Er der kontrakter, som vi slet ikke kan se nogen steder? Side 36

37 Kontrol af finansielle kontrakter Hvis vi konstaterer, at den skattepligtige anvender finansielle kontrakter, hvad er så nødvendigt at undersøge i forhold til skattereglerne? 1) Vi skal vide, hvilke typer af kontrakter, der er indgået Der indhentes de indgåede kontrakter og aftaler hvad kan man forvente at modtage? Hvordan læses kontrakterne og aftalerne? Kan man umiddelbart selv konstatere, hvilke instrumenter der er tale om, og hvordan de er behandlet skattemæssigt? 2) Vi skal vide, hvordan værdiansættelsen af kontrakterne er foretaget til brug for lageropgørelsen? Der indhentes årsudskrifter fra pengeinstitutterne el. lign. - hvad kan man forvente at modtage? Hvordan læses udskrifterne? Typespørgsmål og udvalgte eksempler Side 37

38 Kontrol af finansielle kontrakter 3) Er den regnskabsmæssige behandling for de pågældende kontrakter i overensstemmelse med de skattemæssige regler i KGL kap. 6? Dvs. gennemgå bogføring og regnskab hvad kan vi forvente at modtage? Vær opmærksom på egenkapitalposteringer der kan figurere nogle kontrakter på egenkapitalen, hvor der skattemæssigt skal anvendes et lagerprincip 4) Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed 5) Andre? NB! Vi skal ikke lade os forvirre af alle de forskellige navne, som kontrakterne gives. Hvis vi læser kontrakterne, vil de indeholde kendte begreber og givetvis være sammensat af flere forskellige kendte kontrakter. Side 38

39 Kontrol af finansielle kontrakter Hvor kan vi læse om finansielle kontrakter? Har man mistet overblikket i terminologi-junglen kan man for det meste på finde en forklaring på det instrument, som man sidder med. har en god ordbog. Ellers kan beskrivelse af de forskellige kontrakter også findes i undervisningsmaterialet på: og som har en optionsskole (på svensk) med nyttig viden og på ISDA s (International Swaps and Derivatives Association) hjemmeside Bankernes hjemmesider kan også være en stor hjælp. De danske pengeinstitutter har i forskelligt omfang beskrivelser af valuta-, rente-, aktie-, obligations- og pengemarkedsprodukter med tilhørende prisindikationer liggende på deres hjemmesider. Nationalbanken (www.nationalbanken.dk) har også de vigtigste udenlandske rentesatser.og er i øvrigt også særdeles anvendelig på kurser mv. Særligt Nordea har en meget god side med rentesatser, herunder historisk udvikling i CIBOR på forskellige rentesatsperioder - Landbrugsprodukter kan findes på bl.a. Metaller kan findes på El kan findes på eller Side 39

40 Kontrol af finansielle kontrakter Konverteringsemner, jf. Lars gennemgang: Ved cash flow hedge, hvor man ex. sikrer et fremtidigt salg indregnes kontraktens (ex. valutaterminskontrakten) dagsværdi på egenkapitalen og først når salg realiseres og resultatføres indregnes valutaterminsforretningens dagsværdi i resultatopgørelsen skattemæssigt vil indtægtsførsel samtidig med det underliggende salg kun kunne ske, hvis kontrakten omfattes af KGL 30, stk. 1, nr. 7. Ellers vil det være lagerprincippet og derfor nødvendigt med konvertering. (Lars Case 1). Vær opmærksom på, at cash flow hedge også omfatter sikring af prisrisiko og valutasikring af investeringer dette gør 30, stk. 1, nr. 7, ikke, hvorfor prissikringskontrakter omfattes af KGL 29. Vær opmærksom på, at regnskabsmæssig sikring er et valg skattemæssigt skal valutakontrakter omfattet af 30, stk. 1, nr. 7, følge det underliggende og dermed et retserhvervelses- /pligtpådragelsestidspunkt. Hvis køb af enkeltaktiv til brug i virksomheden (også omfattet af 30, stk. 1, nr. 7), vil valutakontrakten indgå i anskaffelsessummen for aktivet. Ved cash flow hedge, hvor man ex. med swaps sikrer fremtidige rentebetalinger på et lån, vil der skattemæssigt skulle anvendes et lagerprincip. Derfor nødvendigt med konvertering i skatteregnskabet svarende til ændringen i swappens markedsværdi (se også Lars Case 3). Sikring af nettoinvestering i udenlandsk enhed vil blive indregnet på egenkapitalen. Derfor er det nødvendigt med konvertering i skatteregnskabet Side 40

41 Kontrol af finansielle kontrakter eksempler fra revisioner A. Rente- og valutaswaps: Fremgik af skatteregnskabet, hvor selskabet havde opgjort årets gevinster og tab på swaps således: Merrill Royal Bank Danske Bank Nordea I alt Lynch of Scotland Markedsværdi pr. 1. januar Markedsværdi pr december 2004 Ændring i markedsværdi Når vi ved, at selskabet har swaps, hvad vil så være relevant at gøre? 1) Genopfriske hvad swaps er. 2) Anmod selskabet om at udlevere dokumentation for tabene, herunder kontrakter, årsudskrifter fra pengeinstitutter og evt. udskrift af intern kontraktstyring (Superport el. lign.) 3) Swaps ene har typisk tilknytning til nogle underliggende lån, og selskabet skal redegøre for denne sammenhæng 4) Swaps ene giver løbende rentebetalinger, og selskabet skal redegøre for hvordan disse behandles, og hvordan de periodiseres Side 41

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt.

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992 Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-7 B. Omfattede kontrakter pkt. 8-14 C. Ikke omfattede kontrakter

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER DERIVATER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER DERIVATER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER DERIVATER AGENDA Introduktion til kursusforløbet Generelt om finansielle instrumenter og arbitrage Finansielle kontrakter Systematikken i KGL 29-33 Beskatning Kvalifikation

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

FINANSIELLE KONTRAKTER

FINANSIELLE KONTRAKTER KATJA JOO DYPPEL Beskatning af FINANSIELLE KONTRAKTER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Beskatning af finansielle kontrakter Katja Joo Dyppel Beskatning af finansielle kontrakter Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT Afdækning af råvarerisici Et overblik over regnskabs- og skattemæssigessige forhold 27. august 2007 AUDIT Lars Rhod Søndergaard Afdækning af råvarerisici et overblik over regnskabs- og skattemæssige forhold

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Lager- eller realisationsbeskatning af finansielle kontrakter TfS 2010, 629 Ø en domskommentar

Lager- eller realisationsbeskatning af finansielle kontrakter TfS 2010, 629 Ø en domskommentar 4230 Artikler 804 Lager- eller realisationsbeskatning af finansielle kontrakter TfS 2010, 629 Ø en domskommentar Af ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel, Copenhagen Research Group on International Taxation

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Beskatning af finansielle instrumenter

Beskatning af finansielle instrumenter Beskatning af finansielle instrumenter Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte optionsudvalg Betænkning nr. 1139 Skattedepartementet juni 1988 Figuren på omslaget viser en kalenderkombination

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Gevinst og tab på personers fordringer og gæld Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens anvendelsesområde KGL 1 Denne lov omfatter 1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere