Frederikhaves Beboerrepræsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikhaves Beboerrepræsentation"

Transkript

1 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende: Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN) 0. Referent 28/4 1. Orientering fra formanden orienterede om at det ikke endnu havde været muligt at finde et tidspunkt for overdragelse af regnskab. Dette vil dog ske snarest. EN oplyste at GRN gerne ville tage regnskabsopgaven. Maj Opgaver i bestyrelsen Der var debat om vores affaldsordning ejendommen både hvad angår storskrald og den nye ordning med sortering af køkkenaffald. undersøger og orienterer efterfølgende. Maj Projekt Nabohjælp Der var enighed om at det var et godt projekt, som vi skulle iværksætte. vender tilbage med yderligere materiale om forslag til program. Maj Oprettelse af hjemmeside orienterede om at domænet frederikshave.org var ledigt, og anbefalede at vi oprettede en hjemmeside. Dette vil ske omgående. AB oplyste at hendes søn gerne ville være webmaster, hvilket ville være særdeles velkommen. AB Maj Omdeling af meddelelser Medlemmer af bestyrelsen havde tidligere selv fordelt opgangene imellem sig, så det gør vi fortsat således ved nye opslag og omdelinger. 6. Opslag i opgange Vi skal have en ny seddel med generel information og bestyrelsesmedlemmer op i opgangene og den må godt være hvid. Ved midlertidige, opslag bevares den generelle seddel som baggrund. / Maj Eventuelt Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 25. august 2014 kl. 17:00. Side 1 af 1

2 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:30 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Lars Bo Andersen () Fraværende: Vagn Baxter (VB) 0. Referent 16/6 0.1 Referat 28/4 AB oplyste IKKE at hendes søn gerne ville være webmaster, men han ville måske gerne tage opgaven mod betaling. Vi afventer løsning. AB/ Juni Orientering fra formanden orienterede om mødet med Kenneth Johansen fra DEAS. Der var en generel bred orientering om vicevært situationen med fokus på opbakning fra et gartnerteam. Dette var dog endeligt ikke kommet på plads. klagede over at de indgåede aftaler fra mødet ikke var blevet overholdt, og der vil nu tilgå DEAS et brev om dette forhold. Juni Legepladser Der er indgået aftale om nedlæggelse af de 3 nuværende legepladser og etablering af 2 nye, som vil blive aldersopdelt med en sandkasse legeplads og en plads med aktivitetstårn og fulgerede gynge til de lidt større børn. Kan næsten sikkert etableres sommeren Aug Rundeller fremlagde planerne for nedlæggelse af ejendommens rundeller, og etablering af en fælles flisebelagt grill plads, men dette fandt ikke tilslutning i bestyrelsen. svarer dette tilbage til Kenneth. Juni Buskads med ukrudt Der var principielt enighed om at de buskadser med lille vækst og meget ukrudt gerne må erstattes med granitskærver + buske/træer. Det forudsætter dog en bedre kvalitet end det der er sket med flis ved nr. 26 (husgavlen) Affaldsløsning Det er besluttet at nedfaldsskakte skal lukkes og erstattes af affaldsøer, der vil blive placeret tre steder i området for opsamling af husholdningsaffald og bio 2014 Side 1 af 2

3 affald. Bestyrelsen afventer udkast og forslag til løsning, som skal koordineres med Hillerød Kommune (se evt. Ny Affaldsplan på hillerod.dk). 6. Dørtelefon Bestyrelsen har fortsat ikke modtaget noget materiale, som vi kan tage stilling til, men den overvejende holdning i bestyrelsen er dog at man ikke mener behovet er ret stort Projekt Nabohjælp arbejder videre med projektet og vender tilbage med yderligere materiale om forslag til program. Kan med fordel koordineres med vores hjemmeside, fordi det lige så meget er en informationsopgave. 8. Eventuelt Vi har nu købt domænet frederikshave.org og vil snarest oprette selve hjemmesiden for ejendommen. Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 25. august 2014 kl. 17:00. Side 2 af 2

4 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:30 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Vagn Baxter (VB), Lars Bo Andersen () Fraværende: Ingen 0. Referent 28/8 0.1 Referat 16/6 Der var ingen kommentarer til referatet fra det seneste bestyrelsesmøde. 1. Orientering fra formanden orienterede om diverse korrespondance med Kenneth Johansen fra DEAS. De enkelte sager vil blive dækket af de efterfølgende punkter. 2. Rundeller Der er fremsendt et oversigtsbillede med angivelse af planerne for nedlæggelse af ejendommens rundeller, man samtidig viser planen også nedlæggelse af yderligere grønne områder som aldrig har været på tale. fremfører bestyrelsens holdning til dette overfor DEAS (Kenneth) samt til Pensam og PKA. Aug Legepladser De nye legepladser er tæt på etablering, men vi har endnu ikke fået en præcis dato for igangsættelse. Sept Affaldsløsning DEAS Kenneth har meddelt at en ny affaldsløsning først bliver etableret når DEAS får et påbud fra Hillerød Kommune. Vi har dog fået en lidt bedre mulighed for at holde orden på vores egen Miljøstation med de nye containere. DEAS mangler dog stadig at orientere og styre ejendommen storskraldsordning. bringer det op igen for Kenneth. Aug Hjemmeside Hjemmesiden blev godkendt, og beboerne bliver herefter orienteret om den nye mulighed dels ved opslaget i alle opgange, men også på en lille orientering til alle husstande i Frederikshave. Aug Lejeforhøjelse Bestyrelsen har modtaget et varsel om lejeforhøjelse 1. januar Vi ved ikke Ult Side 1 af 2

5 præcis hvor meget samt hvilke forhøjelser der bliver tale om. 7. Regnskab GRN har nu fået alt regnskabsmateriale overdraget og vil sammen med Kirsten klare det praktiske og formelle med Dansk Bank. GRN Sept Eventuelt Udgiften til Kenneth fra DEAS blev drøftet, men denne udgiftspost har været til behandling i Huslejenævnet i Hillerød, og desværre godkendte nævnet denne udgift på trods af at alle udgifter normalt skal dokumenteres, men denne udgift bygger på en faktor per lejlighed. Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 29. september 2014 kl. 17:00. Side 2 af 2

6 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:15 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Lars Bo Andersen () Fraværende: Vagn Baxter (VB) 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Orientering fra formanden Tiden siden sidste møde var primært gået med gennemgang af de fremsendte budgettal for den kommende lejeforhøjelse for Der er afgået brev til DEAS med spørgsmål til enkelte budgetposter. Formanden har ikke fået afholdt det månedlige møde med viceværten. 3. Lejestigning 2015 orienterede om lejestigningen for Vi kan fortsat se frem til årlige lejestigninger så længe den nuværende lovgivning på området er gældende, fordi det reduktionsbeløb der findes på ejendommens financiering kan anvendes til lejestigninger selv om vi sparer på øvrige omkostninger. 4. Rundeller Vi har intet hørt fra DEAS om de nuværende rundeller, men vi har heller ikke modtaget nogen form for haveplan. Vi følger op indtil der fremkommer nyt materiale. Området er stadig for dårligt vedligeholdt Legepladser Det er et godt løft der er sket med udskiftningen af legeredskaber på området lejepladser. Der er kvitteret for modtagelsen. 6. Affaldsløsning Det er utilfredsstillende at haveaffald ikke er bortskaffet i forbindelse med den seneste kommunale afhentning. Formanden kontakter DEAS og vicevært for at få en forklaring. undersøger om trailer kan lånes af beboerne. Side 1 af 2

7 7. Hjemmeside Det vedligeholdelsesprogram der bruges til vores hjemmeside er nu igen brugbart, og herefter vil siden snarest blive opdateret. 8. Bogføring udarbejder en kontoplan og finder eventuelt en lille bogføringsskabelon. 9. Eventuelt Vores mappen med husorden er ikke opdateret, men det skyldes blandt andet at vi har 2 husordner der overlapper hinanden. Materialet i en ny udgave vil blive forelagt på næste generalforsamling til godkendelse. Feb Kirsten har et ønske om at hjælpe bestyrelsen med specielle opgaver, og dette var der fuld tilslutning til. Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 27. oktober 2014 kl. 17:00. Side 2 af 2

8 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:15 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Vagn Baxter (VB), Kirsten Johansen (KJ), Lars Bo Andersen () Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Orientering fra formanden Det har desværre ikke været muligt at finde et tidspunkt for møde med Kenneth Johansen fra DEAS, men vi arbejder videre med dette, men har også besluttet at mødet med vores vicevært skal afvente mødet med DEAS. Nov Lejestigning 2015 Som et resultat af den ovenstående situation vil udarbejde en skrivelse vedrørende de punkter vi ikke umiddelbart kan godkende i forbindelse med den varslede lejestigning for I den forbindelse orienterede om brevet til boligministeren vedrørende problematikken for private ejendommes finansiering, men sagen var desværre blevet syltet i mere end 2 måneder. Nov Hjemmeside Vi har desværre haft nogle små design problemer med vores hjemmeside, men forsøger at få hjælp til at disse fejl bliver rettet hurtigst muligt. Nov Møde med DEAS Punktet udgår som følge af det manglende møde. 6. Affaldsløsning Der mangler tilsyneladende en del på vores egen miljøstation, og specielt de manglende muligheder for farligt affald og batterier. EN undersøger med kommunen hvilke muligheder der er for etageejendomme, så vores batterier og andet farligt affald ikke blot ender i husholdningsaffaldet. EN Nov Projekt Nabohjælp vil starte dette projekt lidt stille på hjemmesiden for at se hvor stor tilslutning der umiddelbart kommer. På Nov Side 1 af 2

9 8. Eventuelt nuværende tidspunkt er der ikke flere vejskilte med Nabohjælp til rådighed, men en ny pulje for 2015 vil blive annonceret sidst i indeværende år. KJ hjælper med overdragelsen af bank løsningen hos Danske Bank samt de første posteringer i det nye regnskabsår. Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 24. november 2014 kl. 17:00. KJ Nov Side 2 af 2

10 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:30 Tilstedeværende: Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Kirsten Johansen (KJ), Lars Bo Andersen () Fraværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB) 1. Godkendelse af referat Seneste ref Godkendt 2. Orientering fra formanden Det har ikke i slutningen af året 2014 heller været muligt at finde et tidspunkt for møde med Kenneth Johansen fra DEAS, og derfor har jeg af samme grund heller ikke afholdt møde med vores vicevært. Der er nu endelig skabt en kontakt, som det fremgår af punkt 5. Sagen omkring forrentningen af ejendommen er nu blevet besvaret af Boligministeriet, og det forholder sig således at den nye lejelov slet ikke må røre ved en omfordeling af de økonomiske forhold for husejerne. 3. Bogføring / kasserer VB har desværre ikke i en længere periode mulighed for at varetage dette hverv, så derfor har KJ indvilget i at vikariere på posten som foreningens kasserer indtil generalforsamlingen. KJ Mar Lejestigning 2015 Vi kunne sikkert have indklaget de punkter vi ikke umiddelbart kunne godkende i forbindelse med den varslede lejestigning for 2015 til Huslejenævnet, men de reelle udgifter kan vi ikke omgøre. Vi skal derimod forsøge at påvirke DEAS til en bedre styring af disse omkostninger. Se punkt Møde med DEAS Formanden er blevet indkaldt til en gartnermøde sammen med DEAS den Samtidig får vi endelig samme dag et møde med Kenneth Johansen, DEAS som vi har efterlyst. Det blev besluttet at vi ønsker følgende punkter behandlet: Belysning Vand i kælder Feb Side 1 af 2

11 Farligt affald Batterier Havemøbler plads under tag Vedligeholdelse bænke Bladpuster / larm Vandtemperatur varmt vand Dørlåse ydredøre Dørtelefoner pris Opsigelse af Poul Sladder Papirsposer i gangene ved juletid 6. Ny containerplads Der mangler som tidligere erfaret en del på vores egen miljøstation, og specielt de manglende muligheder for farligt affald og batterier. Dette bliver taget op med DEAS (se punkt 5). Feb Eventuelt Næste ordinære bestyrelsesmøde vil være mandag den 9. februar 2015 kl. 17:00. KJ undersøger datoer for leje af lokale til generalforsamling. KJ Feb Side 2 af 2

12 Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordenen m.v. Dato: Varighed: 17:00 18:30 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Ellen Nielsen (EN), Gerda Rønsholdt Nielsen (GRN), Kirsten Johansen (KJ), Lars Bo Andersen () Fraværende: Vagn Baxter (VB) 0. Referent 16/2 1. Godkendelse af referat Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmøde Referat fra DEAS/ gartnermøde orienterede om møde med det nye gartnerfirma, der overtager hovedparten af vedligeholdelsen af de grønne områder. 3. Referat fra møde med DEAS/ Kenneth Johansen En række punkter vedrørende samarbejde mellem beboerrepræsentationen og DEAS blev drøftet, og specielt hvordan vi fremadrettet kan få en bedre dialog. Der foreligger et specielt internt referat fra dette møde. Marts Huslejenævn DEAS havde indbragt lejeforhøjelsen for Huslejenævnet i Hillerød, fordi vi havde haft spørgsmål til visse udgiftsposter, men vi arbejder på at få disse udgifter reduceret og ønsker ikke nogen sag i den anledning. har svaret nævnet. Feb Eventuelt Næste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen vil være mandag den 16. marts 2015 kl. 17:00. Marts 2015 Side 1 af 1

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere