MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013"

Transkript

1 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, København V

2 MDI 2013 Som bestyrelse og leder for en selvejende eller privat daginstitution arbejder vi i MDI for dig. Vi bistår med en række forskellige ydelser, så I kan koncentrere Jer om det pædagogiske arbejde og det gode børneliv i daginstitutionen. I denne administrationsaftale er vores ydelser beskrevet. Daginstitutionsområdet er i disse år under forandringer. I fremtiden vil det være nødvendigt at vi i det selvejende/private daginstitutionsmiljø kan dokumentere vores arbejde og resultater tydeligere end tidligere. I MDI har vi sat os som fokus at kunne understøtte bestyrelser, ledere, medarbejdere og forældre, så institutionernes forskellighed og styrker bevares, idet udviklingen går mod nye samarbejds- og ledelsesformer på daginstitutionsområdet. Vi arbejder derfor også for at varetage de selvejende og private daginstitutioners vilkår i det politiske miljø. Det er nødvendigt for at skabe de rammebetingelser, der er forudsætningen for institutionernes eksistens. Vi har specialiseret os i daginstitutionsområdet, hvor vi er en række eksperter inden for ansættelsesret, overenskomster, HR, løn, regnskab, IT, pædagogik og politik, der sammen udgør det hold, der understøtter daginstitutionerne. Både i det daglige og ved særlige problemstillinger som f.eks. ejendomssager, forhandling med kommunen etc. I MDI tror vi på, at selvejende og private daginstitutioner med deres mangfoldighed af pasningstilbud udgør en nødvendig hjørnesten i dagens og fremtidens velfærdssamfund. Og særligt selvejeområdet har store muligheder for at byde ind i udviklingen af området med fokus på civilsamfundet og frivillighed via forældres engagement. MDI er en landsdækkende forening af selvejende og private daginstitutioner, som med udgangspunkt i et humanistisk grundlag arbejder på at understøtte det gode børneliv på daginstitutionen. Vi favner en stor og mangfoldig vifte af selvejende og private daginstitutioner, hvoraf nogle hviler på et kirkeligt grundlag, mens andre hviler på andre værdibaserede eller pædagogiske grundlag. Udgangspunktet for både MDI og de tilknyttede institutioner, er rummelighed og respekt for det som andre står for, uden at miste sit eget fodfæste og sine egne værdier. På vegne af alle i MDI Anders Zorck Direktør

3 Ydelserne hos MDI MDI tilbyder to typer af tilknytning: medlemskab og administration. Hvor medlemskab giver politisk repræsentation og interessevaretagelse, omfatter MDIs administrationsydelse institutionens daglige behov inden for regnskab, lønadministration og personalejura, og med mulighed for at tilkøbe konsulentydelser til særlige opgaver. 1. MEDLEMSKAB Et medlemskab i MDI dækker følgende ydelser: Politisk interessevaretagelse Hotlinerådgivning personalejuridiske forhold, vedtægter og driftsoverenskomster. Generel og særlig medlemsinformation fysisk og elektronisk. Rabatordninger på forsikringer og firmaer med leverancer til daginstitutioner, se nærmere på MDI s hjemmeside. Uddannelse og konsulentydelser med medlemsrabat. Politisk repræsentation på landsplan gennem MDI s politiske arbejde og medlemskab af bl.a. Dansk Erhverv og Selveje. dk. Nye organisationsformer. Mange kommuner er i gang med at udvikle nye organisationsformer. MDI understøtter med at finde løsninger for det selvejende daginstitutionsmiljø i forhold til de nye krav om organiseringsformer. Indflydelse på MDI gennem deltagelse på repræsentantskabsmøder Kontingent for medlemskabet fastsættes hvert år på MDI s generalforsamling, og beregnes som et fast beløb pr. barn. Kontingentet for 2013 er 85 kr. pr. normeret barn. 2. ADMINISTRATION Administrationsydelsen omfatter de i Dagtilbudsloven og Dagtilbudsbekendtgørelsens omfattede ydelser, som er løn, bogføring, regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Herudover tilbyder MDI mulighed for en differentieret tilknytning, som ud over disse ydelser omfatter en række tilkøbsydelser, som medlemsinstitutioner tilbydes med rabat. I denne administrationsaftale er både de grundlæggende administrationsydelser samt muligheder for tillægsydelser beskrevet. For den grundlæggende administrationsydelse betales et administrationsgebyr, som er fastsat ved lov og bekendtgørelse. Gebyret er pt. 2,1% af institutionernes gennemsnitlige bruttoudgifter i henhold til 35 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge nr. 501 af 6. juni 2007 (Dagtilbudsloven), samt 15 i bekendtgørelse nr af 3.december 2010 (Dagtilbudsbekendtgørelsen). Administrationsgebyret skal efter lovgivningen betales fuldt ud af kommunen, og må ikke belaste institutionens budget medmindre der foreligger en særlig aftale før lovens ikrafttræden. Den til enhver tid gældende lovgivning om administrationsgebyr m.v. indarbejdes i denne administrationsaftale. Den grundlæggende administrationsydelse i MDI dækker de i lovgivningen nævnte områder: Løn Bogføring, regnskab samt revision Personalejuridisk bistand

4 Løn MDI foretager driftsfunktionerne for løn og regnskab for institutionen. Vi påser, at overenskomsterne på området overholdes, herunder at forhåndsaftaler samt de løbende reguleringer udmøntes. I forbindelse med løn foretager vi alle lovpligtige indbetalinger af pension, a-skat, atp, aer, personaleforsikringer mm. Ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor løn er følgende: Indberetning af oprettelser, ændringer, fratrædelser m.v. i lønsystemet Kontrol af tillæg Beregning af feriepenge og afregning til FerieKonto Kontrol af fraværs og ferieoplysninger Barselssager herunder beregning og ansøgning fra barselsfonde Kontrol af ansættelsesbreve fra institutioner Kontrol af løn uddata Opdatering af institutionens løn i økonomistyringsredskab Introduktion til MDI systemerne for nye ledere Rådgivning i forbindelse med spørgsmål om sygdom, fx om mulighedserklæring, indhentelse af helbredsoplysninger ved ansættelse, deltidssygdom, 56 aftaler, fleksjob m.v. Barsel og ferie. Vi hjælper med at give en forståelse for reglerne herom. MDI indhenter uden beregning sygedagpengerefusioner for institutioner, der er administreret af MDI. Bogføring, budget og regnskab samt revision MDI foretager bogføring og afstemninger af elektronisk kassekladde, som er afstemt af institutionen, og som danner grundlag for institutionens budgetopfølgning. Desuden foretages budgetopfølgning og betalinger af efaktura, samt foretaget årsafslutning med regnskab, efter de data, som institutionen har leveret. Vi sikrer, at årsregnskabet bliver revideret af statsautoriseret revisor i henhold til gældende lovgivning. Derudover opretter vi konto i institutionens navn, hvor institutionens budget indsættes, og hvorfra MDI betaler institutionens regninger fra. MDI s konkrete ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor bogføring, regnskab og revision er følgende: Opdaterer og overfører institutionens budget i økonomisystemet Bogfører og afstemmer institutionens kassekladder Foretager betalingskørsel af efaktura Bogfører og afstemmer institutionens løse bilag + bank, herunder statuskonti (pension, tilskud, kreditorer) Forældrebetaling via PBS for private institutioner samt forældrebetaling til beskæftigelse og mad m.v. Hjælper og vejleder i forhold til efaktura, budget, forbrug, kassekladder m.v. Assisterer institutionslederen i prognosearbejde i de kommuner, hvor der skal afleveres prognoser til kommunen Introduktion til MDI systemerne for nye ledere Foretager regnskabsafslutning for institutionen MDI opretter som led i administrationsaftalen en bankkonto tilknyttet institutionens CVR-nr. til brug for modtagelse af kommunalt driftstilskud samt betaling af løn m.v. Bankkonti oprettes ved aftalens indgåelse i Spar Lolland, hvor MDI har en samlet aftale. Bankforbindelse kan ændres af MDI, der i givet fald giver meddelelse til institutionen. Til bankkontoen er tilknyttet en kassekredit. Træk på kassekreditten eller indestående på kontoen forrentes ikke overfor institutionen, idet evt. provenu herfor tilgår MDI, som stiller de nævnte kreditfaciliteter til rådighed. MDI er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kassekreditten. Bankkontoen er omfattet af de gældende regler vedr. indskydergaranti, og indestående garanteres ikke af MDI i tilfælde af bankens konkurs.

5 Personalejuridisk bistand MDI servicerer vores medlemsinstitutioner med personalejura. Vi rådgiver, sagsbehandler og forhandler med de faglige organisationer på vegne af de administrerede institutioner. MDIs konkrete ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor personalejuridisk bistand er følgende: Hotlinerådgivning af ledere og bestyrelser Opsigelse, disciplinærsamtaler, udviklings- og afviklingsforløb. Rekruttering og ansættelse. MDI s systemer i forhold til løn, bogføring og regnskab MDI s online værktøjskasse medfølger til institutionens brug og anvendelse deraf er en forudsætning for at administrationsydelsen kan leveres. MDI s online værktøjskasse indeholder følgende faciliteter: Økonomistyring: Online overblik over løn og driftsforbrug for hele institutionen måned for måned Perspektiv TID: Tidsregistrering af fravær, ferie m.m. af medarbejdere på institutionen. Tidsregistreringen overføres automatisk til MDI s lønsystem. MIT Perspektiv: Medarbejderoversigt over ferie, fravær, omsorgsdage, lønsedler, løn sammensætning, diverse rapporter, udtræk m.m. efakturering: Håndtering af Faktura sker via MDI s ydelser i forhold til løn og regnskab forudsætter, at institutionen forsyner os med korrekte informationer rettidigt. Institutionen håndterer følgende selv, som derefter viderebehandles i MDI: Leverer stamdata i forhold til nyansættelser Sender besked om ændringer i ansættelser og om ophør af medarbejdere Registrerer sygdom, ferie og andet fravær Udfylder og indsender kassekladder Afstemmer bank/kassekladde Godkender E-Faktura Opretter og vedligeholder institutionens børn, forældre, personale og bestyrelse på Sender besked om budgetter og ændringer deri til MDI

6 3. TILKØB Institutionen har mulighed for at tilkøbe MDIs ydelser efter konsulenttimepris eller kursustilbud. Priserne herfor fremgår af det til en hver tid gældende udannelses-, kursus- og konsulenttilbud. Der er rabat til medlemsinstitutioner. I det følgende beskrives en mulige tilkøbsydelser og kursustilbud, som løbende udvikles til institutionernes ønsker og behov. Diverse juridiske problemstillinger, hvor der kan tilkøbes hjælp Leasingaftaler Erhvervslejekontrakter og andre forhold vedr. fast ejendom Renovering og ombygningsaftaler Købsaftaler Fonds- og ejendomsoverdragelse Fortolkning af forsikringspolicer Hjælp til håndtering af skadessager Udvidet bestyrelsesrådgivning Konflikthåndtering Fondsretlig rådgivning Hjælp til diverse registreringsforhold SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.v. Særlige ydelser i relation til løn og regnskab Ydelser i forbindelse med strukturændringer i kommunerne, fx hjælp til netværk, beregning af økonomi og overblik over personale i forbindelse med fusioner m.v. Rådgivning og vejledning i forhold til at blive privat, herunder budgetforudsætninger m.v. Lønaftaler. MDI varetager udarbejdelsen af lønaftalerne på hver enkelt medarbejder på institutionen. Håndtering af løntilskudsjob, fleksjob og herunder indhentelse af refusioner i forhold dertil. Hjælp til udredning af eller klager til kommunerne i sager om fx husleje, energi, bygningsforhold m.v. Nogle institutioner ønsker at blive fritaget for hele eller dele af de løn- og regnskabs indberetninger, som institutionen selv skal udføre. Det kan man også tilkøbe, se bilag 1 for nærmere beskrivelse. Ydelser inden for IT IT-tjek med gennemgang af institutionens IT-behov og nuværende systemer og computere Hjemmeside Indkøb og opsætning af computere og andet udstyr til institutionen IT-konsulentbesøg med problemløsning m.v. Brug af sociale medier i forhold til at kommunikere med brugere og interessenter HR, personaleledelse, pædagogik og værdier Personaleudvikling og ledelse er et af de mest centrale emner på daginstitutionsområdet, hvor institutionerne på mange områder er under pres, både som følge af besparelser og nye organisationsformer. MDI arbejder målrettet for en HR indsats og har bl.a. et partnerskab med Danmarks største professionshøjskole UCC, hvor vi sammen udbyder uddannelse og værktøjer, der kan understøtte styring og udvikling af området. Vi tilbyder støtte inden for bl.a. emnerne: Personaleudvikling Coaching og medarbejdersamtaler

7 Håndtering af stress Nedbringelse af sygefravær Udvikling af det pædagogiske og værdimæssige grundlag Ledelse og motivation gennem værdigrundlag Vanskelige samtaler Forældremødet Personalemødet Servicecheck og udvikling af personalehåndbog Personalepolitikker Bistand til pædagogiske læreplaner, års/virksomhedsplaner og netværkskontrakter/planer Institutionsudvikling m.v. De omskiftelige politiske rammer for selvejende og private daginstitutioner stiller krav om, at bestyrelser og ledelser løbende arbejder med at gøre institutionen økonomisk og udviklingsmæssig bæredygtig. Vi tilbyder støtte inden for bl.a. emnerne: Fusioner Netværksopbygning og netværksfacilitering Ledelsesmodeller Udvidelses- og byggesager Arbejdsmiljø Hvordan er arbejdsmiljøet på daginstitutionen, og hvordan håndterer man det? MDI tilbyder bistand i forhold til: at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden rådgivning om sikkerhedsorganisation og APV mødet med Arbejdstilsynet og eventuelt klagesager Uddannelse, kurser og konsulentbistand MDI afholder en række kurser og seminarer, og har også et tilbud om diplom i ledelse for den selvejende daginstitutionsleder, samt diplom moduler for pædagoger. Dertil en rækker konsulenttilbud, der understøtter uddannelsesforløbene. Diplom i ledelse Diplom og kursus i netværksledelse Diplom i børn og unges læreprocesser Diplom i facilitering og innovation Kurser om personalejura og HR Kurser i arbejdsmiljø Kurser i IT og hjemmesider Kurser i løn og regnskab Kurser for bestyrelsesmedlemmer Der vil til flere af diplom modulerne, som vi tilbyder i MDI være mulighed for støtte/medfinansiering via de offentlige tilskudsmuligheder.

8 4. MDIs POLITISKE ARBEJDE I MDI tror vi på, at selvejende og private daginstitutioner med deres mangfoldighed af tilbud, udgør en nødvendig hjørnesten i dagens og fremtidens velfærds samfund. Vi gør derfor vores politiske stemme gældende og forsøger at påvirke på møder med diverse ministre, politikere i folketing og kommunalbestyrelser, med embedsmænd og gennem pressen. Det Social- og Velfærdspolitiske netværk MDI har været med til at tage initiativ til etablering af det Social- og Velfærdspolitiske netværk i Dansk Erhverv, som er et netværk af en bred række af nonprofit organisationer. Netværkets hovedopgave er at sikre maksimal politisk indflydelse med henblik på at skabe de bedst mulige erhvervsmæssige rammebetingelser for medlemmerne på social- og velfærdsområdet, herunder skabelse af lige konkurrencevilkår, nye modeller for konkurrenceudsættelse og synliggørelse af de muligheder der samlet set ligger i de ikke offentlige aktører på området. Selveje.dk MDI er medlem af og repræsenteret i bestyrelsen af Selveje.dk. ved MDI s generalsekretær Charlotte Biil, som er næstformand i bestyrelsen. Selveje.dk er en brancheforening af danske selvejende institutioner, som på tværs af fagområder er gået sammen med henblik på at styrke selvejende institutioners position og påvirkning på de politiske beslutninger på området. Et hovedformål er at arbejde for udvikling af en ny partnerskabsbaseret model for samarbejdet mellem kommuner og selvejende organisationer til afløsning af den hidtidige driftsoverenskomst. Udvalget om offentligt/privat samspil i Dansk Erhverv MDI er repræsenteret i udvalget om offentligt/privat samspil i Dansk Erhverv, og arbejder derfor med at fremme bedre vilkår for vores sektor via dette organ og via den store politiske platform, som Dansk Erhverv er ( Dansk Diakoniråd MDI er repræsenteret i Dansk Diakoniråd, hvor vi arbejder sammen med de diakonale organisationer, for at sikre, at vi bredt på det sociale område, kan være repræsenteret med vores forskellige værdimæssige tilgange, når opgaverne skal løftes. I den forbindelse deltager MDI også i det udvalg, der er nedsat for at fremme bedre rammebetingelse for den diakonale sektor, hvilket ligger fint i tråd med det øvrige politiske arbejde for bedre rammebetingelser for de selvejende daginstitutioner ( dk).

9 MDI INDMELDELSESBLANKET ADMINISTRATION OG MEDLEMSKAB Menighedernes Daginstitutioner, Enghavevej 31, 1674 København V, tlf , fax , Data for daginstitutionen Institutionens navn: Adresse: Postnummer og by: Telefon: Fax: Hjemmeside: SE-/CVR-nr: EAN: Netværk: Såfremt daginstitutionen er tilknyttet et netværk, skal oplysninger om dette fremsendes sammen med indmeldelsen. 2 - Kontaktpersoner Leder: Souschef: Eventuelt andre ledelsespersoner: Bestyrelsesformand: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Foreninger Er institutionen medlem af en brancheforening? - hvis ja, hvilken: 4 - Valg af tilknytning - sæt kryds Medlemskab Administration Administration og medlemskab 5 - Kontingentgrundlag Normeret antal børn: 6 Institutionstype sæt kryds Selvejende Accept for indmeldelse Dato: Formanden for bestyrelsen og underskrift: Privat Lederen og underskrift: Bekræftelse på modtagelse af vedtægter og driftsoverenskomst (Udfyldes af MDI): Ja Nej Dato for administrationsstart i MDI: GENSIDIGE FORPLIGTELSER MDI s ydelse i henhold til nærværende aftale forudsætter, at institutionen forsyner os med de til enhver tid korrekte og relevante informationer. Nærværende administrationsaftale ændrer ikke på, at institutionen selv er økonomisk og juridisk forpligtet af de aftaler, som Institutionen indgår. MDI påtager sig derfor intet ansvar over for tredjemand, medmindre dette er skriftligt aftalt. MDI har intet ansvar som tilsynsførende, idet vores ydelse alene er af rådgivende karakter. Aftalens ophør Administrations- og medlemsaftale kan skriftligt opsiges fra institutionens side med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår med mindre andet er aftalt jf. Menighedernes Daginstitutioners vedtægter 4, stk. 1.

10 SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL INDMELDELSESBLANKETTEN Informationer fra MDI Nyhedsbrev Vi ønsker at modtage Nyhedsbrevet pr. Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Medlemsblad Vi ønsker at modtage yderligere eksemplarer af medlemsbladet, som skal være adresseret til: Beretning Vi ønsker at modtage yderligere eksemplarer af MDI s beretning, som skal være adresseret til:

11 BILAG 1 SÆRLIG TILKØBSYDELSE I FORHOLD TIL REGNSKAB ELLER LØN MDI tilbyder at varetage de af løn- og regnskabsindberetningerne, som institutionen selv varetager i dag, som en tilkøbsydelse efter nærmere aftale. Der er følgende muligheder for tilkøb: TILKØB A Fuld tilkøbspakke med både løn- og regnskabsindberetninger Omfatter følgende regnskabsopgaver: Månedlig udfyldt kassekladde med udgifter og indtægter, som bogføres og tjekkes af med banksaldi og viderebehandles i MDI. Afstemning af bank og kontantkasse. Godkendelse af efaktura med korrekt kontonummer. Gennemgang af kasserapporter og månedsrapporter med økonomiopfølgning. Omfatter følgende lønopgaver: Udfærdigelse af ansættelsesbreve og første lønaftale for nye medarbejdere. Indberetning i TID af arbejdsbestemt tillæg, vikartimer og fravær (herunder ferie og sikring af størst mulig sygedagpengerefusion). Udfærdige saglige begrundelser ved tidsbegrænsede ansættelser i ansættelsesbreve. Overholdelse af overenskomst bestemmelserne ved timelønsansættelser. Vejledning ved planlægning af barselsaftaler og udarbejdelse af aftalerne. Styring og kontrol af feriesaldi og udbetaling m.v. af ferie. Gennemgang af kontrakter ved etablering af løntilskudsjob. Ændringer i beskæftigelsesgrad m.v. TILKØB B Kun regnskabs indberetningerne som i A TILKØB C Kun løn indberetningerne som i A Eneste administrative opgave for en institution med fuld tilkøbspakke er at udfylde stamkort med oplysninger om nyansættelser og indsende dokumentation samt at oplyse løbende om fravær. Desuden at sørge for orden i bilag m.v. efter indkøb og sende dem månedligt til MDI. Prisen for en ydelse vil variere efter valg af tilkøb samt størrelse af institution og antal ansatte. Kontakt MDI for nærmere aftale.

12 Vores logo med en sommerfugl, indfanger dét, MDI ønsker at være. Én der følger på vej og understøtter. En hjælper for forældre, børn og pædagoger og ledere. Sommerfuglen symboliserer samtidig barnets ret til udfoldelse, i fantasien, i legen, og til at gribe ud efter drømmene. MDI har siden 1915 arbejdet for at sikre et dag- og fritidsinstitutionsmiljø, hvor der pædagogisk er plads til omsorg og nærvær. Læs meget mere på

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Administrationsaftale

Administrationsaftale Administrationsaftale Administrationsaftalen indgås mellem xxx xxx xxx og Børneringen Høffdingsvej 34,2.sal 2500 Valby 1 Institutionens tilslutning til Børneringen (Institution) tilsluttes med institutionsbestyrelsens

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Privat daginstitution - en minihåndbog

Privat daginstitution - en minihåndbog MDI 2014 Privat daginstitution - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne minihåndbog i oprettelse af private daginstitutioner,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af Vedtægter for den selvejende institution LEVUK 1 Formål 1.1 Levuk er en selvejende institution som er stiftet den 16. august 2004 af Landsforeningen LEV. Den selvejende institutions hjemsted er Hillerød

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Administrationsaftale for privatinstitutioner tilknyttet Børneringen

Administrationsaftale for privatinstitutioner tilknyttet Børneringen Administrationsaftale for privatinstitutioner tilknyttet Børneringen Administrationsaftalen indgås mellem xxx xxx xxx og Børneringen Finsensvej 80 A, 2.sal 2000 Frederiksberg 1 Institutionens tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg.

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg. Vedtægter for Den private institution Jerne Børnehave I forbindelse med overgangen fra selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune til selvejende daginstitution med privat drift

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Nærværende skabelon er Københavns Kommunes skabelonudkast, kommenteret af fobu.

Nærværende skabelon er Københavns Kommunes skabelonudkast, kommenteret af fobu. Skabelon til netværksaftale Nærværende skabelon er Københavns Kommunes skabelonudkast, kommenteret af fobu. I det følgebrev som Københavns Kommune har udarbejdet til netværksaftalen står at skabelonen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Navn & Hjemsted Institutions navn er Nr. Herlev Børnehus og er hjemhørende i Hillerød Kommune, beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere