MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013"

Transkript

1 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, København V

2 MDI 2013 Som bestyrelse og leder for en selvejende eller privat daginstitution arbejder vi i MDI for dig. Vi bistår med en række forskellige ydelser, så I kan koncentrere Jer om det pædagogiske arbejde og det gode børneliv i daginstitutionen. I denne administrationsaftale er vores ydelser beskrevet. Daginstitutionsområdet er i disse år under forandringer. I fremtiden vil det være nødvendigt at vi i det selvejende/private daginstitutionsmiljø kan dokumentere vores arbejde og resultater tydeligere end tidligere. I MDI har vi sat os som fokus at kunne understøtte bestyrelser, ledere, medarbejdere og forældre, så institutionernes forskellighed og styrker bevares, idet udviklingen går mod nye samarbejds- og ledelsesformer på daginstitutionsområdet. Vi arbejder derfor også for at varetage de selvejende og private daginstitutioners vilkår i det politiske miljø. Det er nødvendigt for at skabe de rammebetingelser, der er forudsætningen for institutionernes eksistens. Vi har specialiseret os i daginstitutionsområdet, hvor vi er en række eksperter inden for ansættelsesret, overenskomster, HR, løn, regnskab, IT, pædagogik og politik, der sammen udgør det hold, der understøtter daginstitutionerne. Både i det daglige og ved særlige problemstillinger som f.eks. ejendomssager, forhandling med kommunen etc. I MDI tror vi på, at selvejende og private daginstitutioner med deres mangfoldighed af pasningstilbud udgør en nødvendig hjørnesten i dagens og fremtidens velfærdssamfund. Og særligt selvejeområdet har store muligheder for at byde ind i udviklingen af området med fokus på civilsamfundet og frivillighed via forældres engagement. MDI er en landsdækkende forening af selvejende og private daginstitutioner, som med udgangspunkt i et humanistisk grundlag arbejder på at understøtte det gode børneliv på daginstitutionen. Vi favner en stor og mangfoldig vifte af selvejende og private daginstitutioner, hvoraf nogle hviler på et kirkeligt grundlag, mens andre hviler på andre værdibaserede eller pædagogiske grundlag. Udgangspunktet for både MDI og de tilknyttede institutioner, er rummelighed og respekt for det som andre står for, uden at miste sit eget fodfæste og sine egne værdier. På vegne af alle i MDI Anders Zorck Direktør

3 Ydelserne hos MDI MDI tilbyder to typer af tilknytning: medlemskab og administration. Hvor medlemskab giver politisk repræsentation og interessevaretagelse, omfatter MDIs administrationsydelse institutionens daglige behov inden for regnskab, lønadministration og personalejura, og med mulighed for at tilkøbe konsulentydelser til særlige opgaver. 1. MEDLEMSKAB Et medlemskab i MDI dækker følgende ydelser: Politisk interessevaretagelse Hotlinerådgivning personalejuridiske forhold, vedtægter og driftsoverenskomster. Generel og særlig medlemsinformation fysisk og elektronisk. Rabatordninger på forsikringer og firmaer med leverancer til daginstitutioner, se nærmere på MDI s hjemmeside. Uddannelse og konsulentydelser med medlemsrabat. Politisk repræsentation på landsplan gennem MDI s politiske arbejde og medlemskab af bl.a. Dansk Erhverv og Selveje. dk. Nye organisationsformer. Mange kommuner er i gang med at udvikle nye organisationsformer. MDI understøtter med at finde løsninger for det selvejende daginstitutionsmiljø i forhold til de nye krav om organiseringsformer. Indflydelse på MDI gennem deltagelse på repræsentantskabsmøder Kontingent for medlemskabet fastsættes hvert år på MDI s generalforsamling, og beregnes som et fast beløb pr. barn. Kontingentet for 2013 er 85 kr. pr. normeret barn. 2. ADMINISTRATION Administrationsydelsen omfatter de i Dagtilbudsloven og Dagtilbudsbekendtgørelsens omfattede ydelser, som er løn, bogføring, regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Herudover tilbyder MDI mulighed for en differentieret tilknytning, som ud over disse ydelser omfatter en række tilkøbsydelser, som medlemsinstitutioner tilbydes med rabat. I denne administrationsaftale er både de grundlæggende administrationsydelser samt muligheder for tillægsydelser beskrevet. For den grundlæggende administrationsydelse betales et administrationsgebyr, som er fastsat ved lov og bekendtgørelse. Gebyret er pt. 2,1% af institutionernes gennemsnitlige bruttoudgifter i henhold til 35 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge nr. 501 af 6. juni 2007 (Dagtilbudsloven), samt 15 i bekendtgørelse nr af 3.december 2010 (Dagtilbudsbekendtgørelsen). Administrationsgebyret skal efter lovgivningen betales fuldt ud af kommunen, og må ikke belaste institutionens budget medmindre der foreligger en særlig aftale før lovens ikrafttræden. Den til enhver tid gældende lovgivning om administrationsgebyr m.v. indarbejdes i denne administrationsaftale. Den grundlæggende administrationsydelse i MDI dækker de i lovgivningen nævnte områder: Løn Bogføring, regnskab samt revision Personalejuridisk bistand

4 Løn MDI foretager driftsfunktionerne for løn og regnskab for institutionen. Vi påser, at overenskomsterne på området overholdes, herunder at forhåndsaftaler samt de løbende reguleringer udmøntes. I forbindelse med løn foretager vi alle lovpligtige indbetalinger af pension, a-skat, atp, aer, personaleforsikringer mm. Ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor løn er følgende: Indberetning af oprettelser, ændringer, fratrædelser m.v. i lønsystemet Kontrol af tillæg Beregning af feriepenge og afregning til FerieKonto Kontrol af fraværs og ferieoplysninger Barselssager herunder beregning og ansøgning fra barselsfonde Kontrol af ansættelsesbreve fra institutioner Kontrol af løn uddata Opdatering af institutionens løn i økonomistyringsredskab Introduktion til MDI systemerne for nye ledere Rådgivning i forbindelse med spørgsmål om sygdom, fx om mulighedserklæring, indhentelse af helbredsoplysninger ved ansættelse, deltidssygdom, 56 aftaler, fleksjob m.v. Barsel og ferie. Vi hjælper med at give en forståelse for reglerne herom. MDI indhenter uden beregning sygedagpengerefusioner for institutioner, der er administreret af MDI. Bogføring, budget og regnskab samt revision MDI foretager bogføring og afstemninger af elektronisk kassekladde, som er afstemt af institutionen, og som danner grundlag for institutionens budgetopfølgning. Desuden foretages budgetopfølgning og betalinger af efaktura, samt foretaget årsafslutning med regnskab, efter de data, som institutionen har leveret. Vi sikrer, at årsregnskabet bliver revideret af statsautoriseret revisor i henhold til gældende lovgivning. Derudover opretter vi konto i institutionens navn, hvor institutionens budget indsættes, og hvorfra MDI betaler institutionens regninger fra. MDI s konkrete ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor bogføring, regnskab og revision er følgende: Opdaterer og overfører institutionens budget i økonomisystemet Bogfører og afstemmer institutionens kassekladder Foretager betalingskørsel af efaktura Bogfører og afstemmer institutionens løse bilag + bank, herunder statuskonti (pension, tilskud, kreditorer) Forældrebetaling via PBS for private institutioner samt forældrebetaling til beskæftigelse og mad m.v. Hjælper og vejleder i forhold til efaktura, budget, forbrug, kassekladder m.v. Assisterer institutionslederen i prognosearbejde i de kommuner, hvor der skal afleveres prognoser til kommunen Introduktion til MDI systemerne for nye ledere Foretager regnskabsafslutning for institutionen MDI opretter som led i administrationsaftalen en bankkonto tilknyttet institutionens CVR-nr. til brug for modtagelse af kommunalt driftstilskud samt betaling af løn m.v. Bankkonti oprettes ved aftalens indgåelse i Spar Lolland, hvor MDI har en samlet aftale. Bankforbindelse kan ændres af MDI, der i givet fald giver meddelelse til institutionen. Til bankkontoen er tilknyttet en kassekredit. Træk på kassekreditten eller indestående på kontoen forrentes ikke overfor institutionen, idet evt. provenu herfor tilgår MDI, som stiller de nævnte kreditfaciliteter til rådighed. MDI er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kassekreditten. Bankkontoen er omfattet af de gældende regler vedr. indskydergaranti, og indestående garanteres ikke af MDI i tilfælde af bankens konkurs.

5 Personalejuridisk bistand MDI servicerer vores medlemsinstitutioner med personalejura. Vi rådgiver, sagsbehandler og forhandler med de faglige organisationer på vegne af de administrerede institutioner. MDIs konkrete ydelser som er omfattet af administrationsydelsen indenfor personalejuridisk bistand er følgende: Hotlinerådgivning af ledere og bestyrelser Opsigelse, disciplinærsamtaler, udviklings- og afviklingsforløb. Rekruttering og ansættelse. MDI s systemer i forhold til løn, bogføring og regnskab MDI s online værktøjskasse medfølger til institutionens brug og anvendelse deraf er en forudsætning for at administrationsydelsen kan leveres. MDI s online værktøjskasse indeholder følgende faciliteter: Økonomistyring: Online overblik over løn og driftsforbrug for hele institutionen måned for måned Perspektiv TID: Tidsregistrering af fravær, ferie m.m. af medarbejdere på institutionen. Tidsregistreringen overføres automatisk til MDI s lønsystem. MIT Perspektiv: Medarbejderoversigt over ferie, fravær, omsorgsdage, lønsedler, løn sammensætning, diverse rapporter, udtræk m.m. efakturering: Håndtering af Faktura sker via MDI s ydelser i forhold til løn og regnskab forudsætter, at institutionen forsyner os med korrekte informationer rettidigt. Institutionen håndterer følgende selv, som derefter viderebehandles i MDI: Leverer stamdata i forhold til nyansættelser Sender besked om ændringer i ansættelser og om ophør af medarbejdere Registrerer sygdom, ferie og andet fravær Udfylder og indsender kassekladder Afstemmer bank/kassekladde Godkender E-Faktura Opretter og vedligeholder institutionens børn, forældre, personale og bestyrelse på Sender besked om budgetter og ændringer deri til MDI

6 3. TILKØB Institutionen har mulighed for at tilkøbe MDIs ydelser efter konsulenttimepris eller kursustilbud. Priserne herfor fremgår af det til en hver tid gældende udannelses-, kursus- og konsulenttilbud. Der er rabat til medlemsinstitutioner. I det følgende beskrives en mulige tilkøbsydelser og kursustilbud, som løbende udvikles til institutionernes ønsker og behov. Diverse juridiske problemstillinger, hvor der kan tilkøbes hjælp Leasingaftaler Erhvervslejekontrakter og andre forhold vedr. fast ejendom Renovering og ombygningsaftaler Købsaftaler Fonds- og ejendomsoverdragelse Fortolkning af forsikringspolicer Hjælp til håndtering af skadessager Udvidet bestyrelsesrådgivning Konflikthåndtering Fondsretlig rådgivning Hjælp til diverse registreringsforhold SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.v. Særlige ydelser i relation til løn og regnskab Ydelser i forbindelse med strukturændringer i kommunerne, fx hjælp til netværk, beregning af økonomi og overblik over personale i forbindelse med fusioner m.v. Rådgivning og vejledning i forhold til at blive privat, herunder budgetforudsætninger m.v. Lønaftaler. MDI varetager udarbejdelsen af lønaftalerne på hver enkelt medarbejder på institutionen. Håndtering af løntilskudsjob, fleksjob og herunder indhentelse af refusioner i forhold dertil. Hjælp til udredning af eller klager til kommunerne i sager om fx husleje, energi, bygningsforhold m.v. Nogle institutioner ønsker at blive fritaget for hele eller dele af de løn- og regnskabs indberetninger, som institutionen selv skal udføre. Det kan man også tilkøbe, se bilag 1 for nærmere beskrivelse. Ydelser inden for IT IT-tjek med gennemgang af institutionens IT-behov og nuværende systemer og computere Hjemmeside Indkøb og opsætning af computere og andet udstyr til institutionen IT-konsulentbesøg med problemløsning m.v. Brug af sociale medier i forhold til at kommunikere med brugere og interessenter HR, personaleledelse, pædagogik og værdier Personaleudvikling og ledelse er et af de mest centrale emner på daginstitutionsområdet, hvor institutionerne på mange områder er under pres, både som følge af besparelser og nye organisationsformer. MDI arbejder målrettet for en HR indsats og har bl.a. et partnerskab med Danmarks største professionshøjskole UCC, hvor vi sammen udbyder uddannelse og værktøjer, der kan understøtte styring og udvikling af området. Vi tilbyder støtte inden for bl.a. emnerne: Personaleudvikling Coaching og medarbejdersamtaler

7 Håndtering af stress Nedbringelse af sygefravær Udvikling af det pædagogiske og værdimæssige grundlag Ledelse og motivation gennem værdigrundlag Vanskelige samtaler Forældremødet Personalemødet Servicecheck og udvikling af personalehåndbog Personalepolitikker Bistand til pædagogiske læreplaner, års/virksomhedsplaner og netværkskontrakter/planer Institutionsudvikling m.v. De omskiftelige politiske rammer for selvejende og private daginstitutioner stiller krav om, at bestyrelser og ledelser løbende arbejder med at gøre institutionen økonomisk og udviklingsmæssig bæredygtig. Vi tilbyder støtte inden for bl.a. emnerne: Fusioner Netværksopbygning og netværksfacilitering Ledelsesmodeller Udvidelses- og byggesager Arbejdsmiljø Hvordan er arbejdsmiljøet på daginstitutionen, og hvordan håndterer man det? MDI tilbyder bistand i forhold til: at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden rådgivning om sikkerhedsorganisation og APV mødet med Arbejdstilsynet og eventuelt klagesager Uddannelse, kurser og konsulentbistand MDI afholder en række kurser og seminarer, og har også et tilbud om diplom i ledelse for den selvejende daginstitutionsleder, samt diplom moduler for pædagoger. Dertil en rækker konsulenttilbud, der understøtter uddannelsesforløbene. Diplom i ledelse Diplom og kursus i netværksledelse Diplom i børn og unges læreprocesser Diplom i facilitering og innovation Kurser om personalejura og HR Kurser i arbejdsmiljø Kurser i IT og hjemmesider Kurser i løn og regnskab Kurser for bestyrelsesmedlemmer Der vil til flere af diplom modulerne, som vi tilbyder i MDI være mulighed for støtte/medfinansiering via de offentlige tilskudsmuligheder.

8 4. MDIs POLITISKE ARBEJDE I MDI tror vi på, at selvejende og private daginstitutioner med deres mangfoldighed af tilbud, udgør en nødvendig hjørnesten i dagens og fremtidens velfærds samfund. Vi gør derfor vores politiske stemme gældende og forsøger at påvirke på møder med diverse ministre, politikere i folketing og kommunalbestyrelser, med embedsmænd og gennem pressen. Det Social- og Velfærdspolitiske netværk MDI har været med til at tage initiativ til etablering af det Social- og Velfærdspolitiske netværk i Dansk Erhverv, som er et netværk af en bred række af nonprofit organisationer. Netværkets hovedopgave er at sikre maksimal politisk indflydelse med henblik på at skabe de bedst mulige erhvervsmæssige rammebetingelser for medlemmerne på social- og velfærdsområdet, herunder skabelse af lige konkurrencevilkår, nye modeller for konkurrenceudsættelse og synliggørelse af de muligheder der samlet set ligger i de ikke offentlige aktører på området. Selveje.dk MDI er medlem af og repræsenteret i bestyrelsen af Selveje.dk. ved MDI s generalsekretær Charlotte Biil, som er næstformand i bestyrelsen. Selveje.dk er en brancheforening af danske selvejende institutioner, som på tværs af fagområder er gået sammen med henblik på at styrke selvejende institutioners position og påvirkning på de politiske beslutninger på området. Et hovedformål er at arbejde for udvikling af en ny partnerskabsbaseret model for samarbejdet mellem kommuner og selvejende organisationer til afløsning af den hidtidige driftsoverenskomst. Udvalget om offentligt/privat samspil i Dansk Erhverv MDI er repræsenteret i udvalget om offentligt/privat samspil i Dansk Erhverv, og arbejder derfor med at fremme bedre vilkår for vores sektor via dette organ og via den store politiske platform, som Dansk Erhverv er (www.danskerhverv.dk). Dansk Diakoniråd MDI er repræsenteret i Dansk Diakoniråd, hvor vi arbejder sammen med de diakonale organisationer, for at sikre, at vi bredt på det sociale område, kan være repræsenteret med vores forskellige værdimæssige tilgange, når opgaverne skal løftes. I den forbindelse deltager MDI også i det udvalg, der er nedsat for at fremme bedre rammebetingelse for den diakonale sektor, hvilket ligger fint i tråd med det øvrige politiske arbejde for bedre rammebetingelser for de selvejende daginstitutioner (www.danskdiakoni. dk).

9 MDI INDMELDELSESBLANKET ADMINISTRATION OG MEDLEMSKAB Menighedernes Daginstitutioner, Enghavevej 31, 1674 København V, tlf , fax , 1 - Data for daginstitutionen Institutionens navn: Adresse: Postnummer og by: Telefon: Fax: Hjemmeside: SE-/CVR-nr: EAN: Netværk: Såfremt daginstitutionen er tilknyttet et netværk, skal oplysninger om dette fremsendes sammen med indmeldelsen. 2 - Kontaktpersoner Leder: Souschef: Eventuelt andre ledelsespersoner: Bestyrelsesformand: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Foreninger Er institutionen medlem af en brancheforening? - hvis ja, hvilken: 4 - Valg af tilknytning - sæt kryds Medlemskab Administration Administration og medlemskab 5 - Kontingentgrundlag Normeret antal børn: 6 Institutionstype sæt kryds Selvejende Accept for indmeldelse Dato: Formanden for bestyrelsen og underskrift: Privat Lederen og underskrift: Bekræftelse på modtagelse af vedtægter og driftsoverenskomst (Udfyldes af MDI): Ja Nej Dato for administrationsstart i MDI: GENSIDIGE FORPLIGTELSER MDI s ydelse i henhold til nærværende aftale forudsætter, at institutionen forsyner os med de til enhver tid korrekte og relevante informationer. Nærværende administrationsaftale ændrer ikke på, at institutionen selv er økonomisk og juridisk forpligtet af de aftaler, som Institutionen indgår. MDI påtager sig derfor intet ansvar over for tredjemand, medmindre dette er skriftligt aftalt. MDI har intet ansvar som tilsynsførende, idet vores ydelse alene er af rådgivende karakter. Aftalens ophør Administrations- og medlemsaftale kan skriftligt opsiges fra institutionens side med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår med mindre andet er aftalt jf. Menighedernes Daginstitutioners vedtægter 4, stk. 1.

10 SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL INDMELDELSESBLANKETTEN Informationer fra MDI Nyhedsbrev Vi ønsker at modtage Nyhedsbrevet pr. Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Navn, titel og Medlemsblad Vi ønsker at modtage yderligere eksemplarer af medlemsbladet, som skal være adresseret til: Beretning Vi ønsker at modtage yderligere eksemplarer af MDI s beretning, som skal være adresseret til:

11 BILAG 1 SÆRLIG TILKØBSYDELSE I FORHOLD TIL REGNSKAB ELLER LØN MDI tilbyder at varetage de af løn- og regnskabsindberetningerne, som institutionen selv varetager i dag, som en tilkøbsydelse efter nærmere aftale. Der er følgende muligheder for tilkøb: TILKØB A Fuld tilkøbspakke med både løn- og regnskabsindberetninger Omfatter følgende regnskabsopgaver: Månedlig udfyldt kassekladde med udgifter og indtægter, som bogføres og tjekkes af med banksaldi og viderebehandles i MDI. Afstemning af bank og kontantkasse. Godkendelse af efaktura med korrekt kontonummer. Gennemgang af kasserapporter og månedsrapporter med økonomiopfølgning. Omfatter følgende lønopgaver: Udfærdigelse af ansættelsesbreve og første lønaftale for nye medarbejdere. Indberetning i TID af arbejdsbestemt tillæg, vikartimer og fravær (herunder ferie og sikring af størst mulig sygedagpengerefusion). Udfærdige saglige begrundelser ved tidsbegrænsede ansættelser i ansættelsesbreve. Overholdelse af overenskomst bestemmelserne ved timelønsansættelser. Vejledning ved planlægning af barselsaftaler og udarbejdelse af aftalerne. Styring og kontrol af feriesaldi og udbetaling m.v. af ferie. Gennemgang af kontrakter ved etablering af løntilskudsjob. Ændringer i beskæftigelsesgrad m.v. TILKØB B Kun regnskabs indberetningerne som i A TILKØB C Kun løn indberetningerne som i A Eneste administrative opgave for en institution med fuld tilkøbspakke er at udfylde stamkort med oplysninger om nyansættelser og indsende dokumentation samt at oplyse løbende om fravær. Desuden at sørge for orden i bilag m.v. efter indkøb og sende dem månedligt til MDI. Prisen for en ydelse vil variere efter valg af tilkøb samt størrelse af institution og antal ansatte. Kontakt MDI for nærmere aftale.

12 Vores logo med en sommerfugl, indfanger dét, MDI ønsker at være. Én der følger på vej og understøtter. En hjælper for forældre, børn og pædagoger og ledere. Sommerfuglen symboliserer samtidig barnets ret til udfoldelse, i fantasien, i legen, og til at gribe ud efter drømmene. MDI har siden 1915 arbejdet for at sikre et dag- og fritidsinstitutionsmiljø, hvor der pædagogisk er plads til omsorg og nærvær. Læs meget mere på

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI En søstjerne der blev reddet. 2 Kampe på selvejeområdet gennem de sidste 20

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere