Personale (december 1999)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (december 1999)"

Transkript

1 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Divisionsdirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Svend C. Engholm Kaptajn, formand Jens Fage-Pedersen* Professor, dr. phil. Ole Feldbæk Overtelegrafist Michael Flade Konserveringstekn. Mads Gulløv Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen* Direktør Jørgen Marcussen Overingeniør Arne Lund Pedersen Formand Ole Philipsen Adm.chef Dan Pode Poulsen*, næstformand Slots- og Haveinspektør Ole Stattau Direktør Gunnar Sørensen Fagl. sekretær Søren Lundin Sørensen Forretningsfører Ole Vistrup Sekr.leder Michael Wengel-Nielsen Sekretær: Konsulent, cand. jur. Poul Carstensen De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (december 1999) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveriiigstekniker Mads Gulløv Skibsteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - stillingen ubesat Kontorfuldmægtig Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Museumssekretær Lone Knudsen Kristiansen Regnskabsassistent Klaus Meyer Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Annelise Dannesboe Fiin Duus H. Torben Hansen Leif Larsen John Olsen Henning Petersen Susan Bjerre Skaaning Rengøringsassistent Aase Hvid Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen 126

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon Beretning for 1999 Indsamling, undersøgelser og forskning Som sædvanligt er den største del af årets vækst af samlingerne afhængig af en række velvillige personer, virksomheder og institutioner, der forærer museet genstande, arkivalier, fotografier, film og videooptagelser, eller stiller deres ekspertise til rådighed. Denne positive indstilling er i mange henseender central for et museums udvikling. Den samlede gavehøst fremgår at gavelisten efter beretningen, men to afleveringer skal særligt omtales her. Det drejer sig om tegningsarkivet fra B&W, hvor stk. konstruktionstegninger nu er registrerede, og dertil kommer endnu et par tusind andre, der blev reddede for eftertiden i sidste øjeblik. Tegningerne er nu sammen med en række bøger og arkivalier fra B&W overført til museets administrationsbygning, hvor de opbevares samlet. Et flerårigt projekt har derfor kunne afsluttes, men det var næppe lykkedes uden hjælpen fra en gruppe tidligere funktionærere fra B&W med Jan Ibenhard i spidsen, med Kåre Lauring som tilsynsførende, og en bevilling fra Kulturministeriets tips- og lottomidler til leje af midlertidige lokaler i København. Museet har desuden modtaget udstyr fra Nautisk Prøvekammer, der senest havde adresse i Søfartsstyrelsen. Her foregik godkendelse af kompasser og lanterner, og med megen god hjælp fra ti dl. bestyrer Iwan Berglind er materialet nu registreret, og museets fotograf Kirsten Jappe har dokumenteret den seneste opstilling. Hjemtagelsen er foretaget under Hanne Poulsens tilsyn, og til denne opgave fik museet økonomisk støtte fra Statens Museumsnævn. Mads Gulløv har deltaget i 10 dage i Skovog Naturstyrelsens vragregistreringstogt i Det Sydfynske Øhav. Foruden registreringen af årets tilvækst, er en del af efterslæbet fra magasinflytningen i 1998 blevet indhentet, idet ca registreringsnumre fra flytteprocessen er overført til edb. Biblioteket voksede med 308 bind, og heraf var 109 gaver, 137 kom fra bytteforbindelser og resten blev købt. Bevaring Indsatsen har været koncentreret om at følge op på sidste års magasinflytning, og udnytte de forbedrede opbevaringsforhold. Fra KGH's gamle pakhus i København hentedes 11 gamle trævagere ( 5 m lange), 1,5 m 3 bådebyggerværktøj, konstruktionstegninger fra Odense Stålskibsværft samt 120 flyttekasser og arkivskabe med arkivalier fra bl.a. Bewa-Line. Fra Danmarks Tekniske Museum hentedes et dekompressionskammer fra 1933, og des- 127

3 uden er en række mindre genstande overført fra andre placeringer til magasinet. For at udnytte pladsen i magasinet bedst muligt, har det været nødvendigt at supplere med indkøb af reoler. Disse store og tunge flyttesager har taget det meste af Mads Gulløvs tid, og egentlig konservering har derfor været begrænset til genstande til udlån eller til egne udstillinger. Formidling Årets særudstilling»flydende Forbindelser - om Øresunds maritime kulturhistorie«åbnede den 25. marts, og den kunne ses til efter efterårsferien. Den var på flere måder et eksperiment. Vi havde allieret os med scenografen Arendse Gudmann-Høyer og hendes medhjælpere, og resultatet blev en spændende præsentation af emnet, hvor gulvet udgjorde regionen tegnet op efter et søkort fra 1700-årenes slutning, og størstedelen af teksten var lagt på cd, således at de besøgende fra høretelefoner kunne vælge små historier i sprogversionerne dansk, skånsk og engelsk. Emnet var valgt for, et år før den faste forbindelse, at minde om de tusindårige maritime forbindelser, og endelig indgik udstillingen i det samlede arrangement Helsingør-Helsingborg 99. Udstillingens form var lærerig og inspirerende, men temmelig kostbar. Om indholdet var der mange positive kommentarer, men forventningerne til at deltagelsen i H-H 99 skulle give en mærkbar bedre markedsføring på den svenske side af Sundet blev ikke indfriet. Der har i årets løb tillige været besøg af to sejlende udstillinger. 8-13/6 lå malmskibet NORD WEST i Helsingør statshavn, og i lastrummet fandtes den fremragende udstilling»mennesker og Både i Norden«, arrangeret af den svenske organisation Riksutstållninger. Museet inviterede til omvisninger for skoler og fritidshjem og afholdt 4 miniforedrae", men lånet flere kunne have haft elæde af et besøg om bord. Det andet besøg var et resultat af Hanne Poulsens deltagelse i forskningprojektet»coastal Shipping«, hvis deltagere holdt møder i Flensborg og i København, og udarbejdede udstillingen»from Road to Sea«. Udstillingens sigte var at argumentere for gevinsterne ved at opprioritere den søgående godstransport, og med støtte fra Raphael-programmet i EU, andre fonde og private sponsorer blev det muligt at indrette udstillingen i coasteren CAROLINE SAM SØ. Fra den 30/8 sejlede skibet mellem deltagernes hjembyer, og den 28-29/9 var Helsingør sidste stop på rejsen. Der har i årets løb været udlånt genstande til udstillinger på Museet i Sisimiut, Viborg Stiftsmuseum og Ferskvandsmuseet i Silkeborg. Museets medarbejdere har afholdt omvisninger for grupper den 10/1, 6/5, 20/5, 6/7, 3/8, 29/8, 11/9, 14/9, 10/10, 29/10. Desuden har der i weekenderne i tiden 17/7-28/8 været afholdt 10»familiedage«med tegnekonkurrence og opgaver, og i 128

4 Børnene på de fig. sider er fotograferet på museet i perioden 17/7-2 8 / i løbet af 10»familiedage«med tegnekonkurrence og opgaver af forskellig art. (Foto: Kirsten Jappe, H&S) The children shown on the following p>ages are photographed at the museum during the period July 17th August 28th 1999, when the museum held ten»family days«with a drawing competition and various kinds oftasks. (Photo: Kirsten Jappe, DAIM) efterårsferien blev der gennemført omvisninger for børn. pier, og 27 k u n d e r har bestilt kopier af konstruktionstegninger til 40 fartøjer. Fra foto- og tegningsarkivet har B r u n o Jessen via telefon, brev eller personligt fremm ø d e hjulpet 43 personer, der har købt 96 fotografier, 11 farvedias og 12 farvefotoko- Bådebyggerlærlinge fra H e l s i n g ø r Erhvervsskole er som sædvanligt blevet introd u c e r e d e til museets bibliotek og arkiver af Bert Blom og Bruno Jessen. 129

5 Den 6 / 1 0 var museet vært for det dansksvenske seminar Øresunds industrielle kulturarv m e d 40 deltagere fra arkiver og museer. Årets besøgstal blev (1998; ). 2 9 / 6 i Hørsholm. Kåre Lauring: 1 1 / 1 1 på Christianshavn. Desuden har Kirsten J a p p e været domm e r i Handelsflådens Velfærdsrads fotokonkurrence. U d e n for museet er der blevet holdt følgende foredrag: H a n s J e p p e s e n : 4 / 3 i Frederiksværk, Messer Museet har forsat sin deltagelse i relevante messer. 130

6 Som m a n g e gange før har Kåre Lauring været ansvarlig for Bogmessen i Forum 1921/ Lone K. Kristiansen deltog for museet i krydstogtsmessen SEATRADE i Miami 91 2 / samt krydstogtmessen SEATRADE i Bellacenteret 15-17/9. Publikationer Handels- og Søfartsmuseets årbog redigeres fortsat af Hans Jeppesen, H a n n e Poulsen, Kåre Lauring og Bert Blom m e d sidst- nævnte som redaktionssekretær. I årbog 1999 skrev Kåre Lauring om Skørbug og dens helbredelse - et spørgsmål om teori eller praksis, H a n n e Poulsen o m Sømandens uartige hunde og Bert Blom artiklen Navigatør i Mørkets Hjerte. Værket Dansk Søfartshistorie n å e d e til bind 6, og stadig m e d Kåre Lauring som billedredaktør, Kirsten J a p p e som fotograf og m e d Hans J e p p e s e n i hovedredaktionen. 131

7 Desuden har Hans Jeppesen været formand for en arbejdsgruppe under Marinarkæologisk Referencegruppe MARE, der har udarbejdet en tilstandsrapport om vragfund i danske farvande. Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum har museet mange eksterne relationer. Hans Jeppesen er formand for Skibsbevaringsfonden, og for Frederiksborg Amts Museumsråd, og redaktør for tidsskriftet Dctnske Museer. Han repræsenterer i øvrigt museet i bestyrelserne for Vikingeskibsmuseet og for Orlogsmuseet, i Marinarkæologisk Referencegruppe, redaktionen for Dansk Søfartshistorie, og i driftselskabet Skibsklarergården i Helsingør. Kåre Lauring er museets repræsentant i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, og han har været ansvarlig for år 2000-problemer for edb-materiel. Desuden er han ledelsesrepræsentant i sikkerhedsudvalget, næstfor- 132

8 mand i SU-udvalget samt kontaktrepræsentant for Dansk Magisterforening i Frederiksborg amt. Hanne Poulsen deltager for museet i det internationale forskningsprojekt Coastal Shipping. Mads Gulløv er museets repræsentant i Dykkerhistorisk Selskab. Lone K. Kristiansen deltager for museet i netværket Cruise Elsinore. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder: Søfartspuljemøder den 2/3 i Odense og den 11-12/10 på Handels- og Søfartsmuseet. DKM Formidlingsmøde den 17-19/3 på Fuglsøcenteret. Statens Museumsnævns årsmøde den 18-19/5 i Tåstrup. International Congress of Maritime Museums den 12-17/9 i Philadelphia, USA. DKM Fagligt orienteringsmøde den 17-19/11 på Fuglsøcenteret. Efteruddannelse Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen har været på uddannelsesorlov hele året. Fotograf Kirsten Jappe har deltaget i et seminar om bevaring af film og foto på Rigsarkivet den 16/9. Midlertidigt ansatte Emanuel Bassols 3/1-31, Henrik Bro 1/1-7/6 12 Anders Faurholt uge 4, 6, 8, 9, 11, 12, 20 Arne I.Johansen 18/1-5/2, 8/2-26/2 Andreas M. Laursen uge 2, 4, 5, 6 Lars H. Olsen 1/7-30/9 Planlægning Helsingør kommunes planarbejde for Værftområdet var i 1999 præget af præsentation og vurdering af 4 udvalgte arkitektfirmaers løsning på en identisk opgave, og sidst på året blev resultaterne indarbejdet i forslag til en revision af kommuneplanen. Ved årets udgang så det ud til, at kommunen agtede at indlede lokalplansarbejdet i år Først på året afleverede museet sit særudstillingsareal til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Der er indledt forhandlinger med Styrelsen om justeringer af kontrakten med museet, men endnu ved årets udgang uden konkrete resultater. Økonomi Først på året blev det konstateret, at en række betydelige udgiftposter var underbudgetterede, og senere måtte det tillige erkendes, at det satte mål for private bidrag ikke ville kunne nås. Kulturministeriet blev orienteret om situationen og foruden et ekstraordinært tilskud til dækning af merudgifter ved driften af den nye magasinbygning gav ministeriet tilsagn om, at ville gennemføre en samlet analyse af museets opgaver, økonomi og styringen heraf først i det kommende år. Årets driftsunderskud måtte derfor finansieres af museets formue. 133

9 Gaveliste for året 1999 A. P. Møller: Referat af prøvesejlads med M/S TARANGER. Allerup, Steen: En radiopejler og et pejlekompas. Aschly, Tony: Afbalanceringsvest til dykkere. Bisbjerg, førgen: Div. genstande og arkivalier vedr. Decca. Bredahl Nielsen: En samling skibstegninger af Mads Stage. Bredmose, Flemming: Div. arkivalier vedr. skibsbygning. Brøndum, Preben: Div. arkivalier og genstande vedr. DFDS. Dragør Lokalarkiv: En samling avisudklip vedr. skibsforlis i perioden 1939 til E. M. Bådbyg: Div. genstande fra MIRA. Fjordmuseet: 2 konstruktionstegninger til M/S JENS BANG. Gctlliano, Roberto: Div. arkivalier vedr. B&W Skibsværft. Hallas, Kitty: Dagbog fra GEORG STAGE dateret Holm, Th.: En jolle fra GEORG STAGE. Holst, Lars: Køjesæk. Lerche, Mogens Helge: Div. arkivalier og søfartsbøger fra perioden Lillelund, Valdemar: Et flaskeskib. Lorentzen, Chr. førgen: Erindringer fra rederiet A. P. Møller. Marinens Bibliotek: En samling fotografier af M/S EUROPA og M/S BREMEN. Nordlund, C. E.: Div. arkivalier vedr. B&W Skibsværft. Olsen, Bent: Arkiv over seriebyggede skibe fra Anden Verdenskrig. Orlogsmuseet: 3 fotografier. Pedersen, Lis: Passagerliste fra FREDERIK VIII december Poulsen, Poul: Menukort og musikprogrammer fra S/S UNITED STATES dateret Stenbock, Merete: Div. arkivalier vedr. bark HERMAN af Flensborg dateret Trelleborg Gummi: Viking Underwear samt en dykkerdragt. Winther, Maja: Skibsportræt af BIEN. Øster-Mortensen, fens: En samling breve dateret Akesson Filholm, Bjarni: Div. arkivalier vedr. M/S TJALDUR. 134

10 Boggaver Andersson, Sven Erik (Pille Repmakctr^n), Stockholm. Askholm, Ib, Rødovre. Caproni di Faliedo, Giovanni, Milano. Dansk Speditørforening, Kbh. Diller, Dr. Stephan, Bamberg. Engelbretsen, Knut W., Frederikstad. Filipowiak, Wladyslaw, Stettin. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Frederichsen, Inge åf Frederik, Lyngby. Gustavsson, Ronnie, Halmstad. Gøbel, Erik, Køge. Haderslev Byhistoriske Arkiv. Henningsen, Henning, Helsingør. Brovst, Jens fensen, Frederiksberg. Jessen, Bruno, Espergærde. Katie, Ulla & Ivan, Viby Sj. Kelm, Bert, Rømø/Hamburg. Kong Frederik VIFs Stiftelse, Jægerspris. Lloyd's Register, London. Marcussen, Jørgen/IC. Weilbach & Co., Kbh. Marstal Søfartsmuseum. Mortensøn, Ole, Langelands Museum. Moustgaard, Poul, Svendborg. Mudie, John H, West Palm Beach, USA. Poulsen, Hanne, Humlebæk. Rasmussen, Hans Peter, Sønderborg. Skov- og Naturstyrelsen, Kbh. Svendborg & Omegns Museum/ v. Benno Blæsild. Thirslund, Søren, Humlebæk. Tibbles, Anthoni/Merseyside Maritime Museum, Liverpool. Tolstrup, Tor/Jyllandspostens Erhvervsbogklub, VibyJ. Trip Trap Denmark A/S, Hadsund. 135

11 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1999 Indtægter Entreindtægt Driftstilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Refusioner 0 Tilskud til flytning af magasiner... 0 Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Balance pr. 31. december 1999 Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver i alt Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Kapacitetsomkostninger Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed 453 Udgivervirksomhed 0 Andet kultuitormidlende arbejde Administration Udgifter vedr. flytning af magasiner Kapacitetsomkostninger Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat kr Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Efter vor overbevisning er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom det efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Glostrup den 5. april Ole Holm, statsaut. revisor 136

12 Specifikation af ikke-offentlige tilskud 1999 Danmarks Rederiforening Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Skibsværftsforeningen Kraks Fond Dampskibsselskabet Hafnia's Fond J. C. Hempels Fond Tilskud til Søhistorisk tidsskrift Gave, Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Tilskud; Sture Høvden's Legat DSH, billedredaktion Heraf reserveret til hensættelser: Tilskud, Søhistoriske Skrifter nr I alt kr Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Resultatopgørelse for året 1999 Renteindtægter Kursregulering Årets resultat Balance pr. 31. december 1999 kr Aktiver Handels- og Søfartsmuseet Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Obligationer, 5% Danske Kredit, nominelt kr Likvide beholdninger, Den Danske Bank Aktiver i alt kr " Passiver Egenkapital: Saldo den 1. januar Årets resultat Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1999 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 5. april 2000 Ole Holm, statsaut. revisor 137

13 Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Resultatopgørelse for året 1999 Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Gave til Handels- og Søfartsmuseet. 0_ Udgifter i alt 7.610~ Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1999 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Tilgodehavende, Handels- og Søfartsmuseet Omsætningspapirer i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1999 for Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 5. april 2000 Ole Holm, statsaut. revisor 138

14 Museets salgsartikler Serien Søhistoriske Skriften XVII. G. A. Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr. 250,00. XVIII. Caroline og de andre. Red. afh. Munchaus Peterrsen & Hanne Poulsen. H&S (1995). Priskr. 195,00 (Udsolgt). XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk. Red. Hans Jeppesen et al. H&S/Falcon (1996). Pris kr. 385,00 (købes hos Falcon). XX. Kåre Lauring og Kirsten Jappe: Købmand, sømand og supercargo - guide til den florissante handels København (dansk og engelsk tekst og fotos). H&S (1998) Pris kr. 198,00 (Venneselskabspris kr. 148,00). XXI. Asta Bredsdorff. Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien. Tusculanum/ H&S (1999). Priskr. 198,00. Plakater: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen (1948). Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets»nye«plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund (1985). Farvelitografi. Pris kr. 60,00. B&W. Jubilæumsplakat (1993). Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. (1994). Priskr. 75,00. Sømand, købmand og supercargo. (1996). Pris kr. 45,00. I serien Mariteraa: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Bd. MII. Pris samlet kr. 300,00. Bd. I: Fra Oldtiden til 1530, kr. 95,00. Bd. II: , kr. 105,00. Bd. III: , kr. 125,00. Handels- og Søfartsmuseet ( ). Søren Thirslund: Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse. Thirslund, Humlebæk (1999). Priskr. 160,00. Søren Thirslund: Viking Navigation (eng.). Thirslund, Humlebæk (1997). Priskr. 110,00. Søren Thirslund: Wikinger Navigation (tysk tekst). Thirslund, Humlebæk (1998). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Vi har også andre maritime titler (plus div. særtryk) til salg, men desværre ingen bogliste endnu. Ring til os og spørg. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør. Tlf.: Fax Postgiro:

15 Selskabet Handels- off Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr 1. september 2000 Personaledirektør Peter Berndt Direktør Ole Friis Direktør Torben P. Hansen Museumsdirektør Hans Jeppesen Direktør Jørgen Marcussen Journalist Anders Høegh Post Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen Æresmedlemmer Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Fhv. museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Kontorfuldmægtig Kaya Hansen Regnskabsassistent Klaus Meyer Beretning for Selskabet afholdt sin årlige ordinære generalforsamling mandag den 21. august 2000, kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. I alt 92 medlemmer var mødt op (godt 20 medlemmer flere end ved generalforsamlingerne de sidste 4-5 år), og af dem benyttede ca. 70 venner lejligheden - en time før og i følge med så kyndige guider som museumsinspektørerne Hanne Poulsen og Kåre Lauring - til at se særudstillingen»duc, olie og gas i Nordsøen«samt den permanente udstilling. Formanden, arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen bød velkommen til generalforsamlingen kl , hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard med akklamation valgt til dirigent. EBV takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste punkterne på dagsordenen for derefter at give ordet til Hannes Stephensen. 140

16 Ad 2. HS aflagde derefter fig. beretning om selskabets virksomhed : Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af henholdsvis arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen som formand og direktør Jørgen Marcussen som næstformand. Bestyrelsen har desuden bestået af direktør Ole Friis, direktør Peter Berndt, journalist Anders Høegh Post, skibsreder Torben Palle Hansen og Hans Jeppesen. Jørgen Marcussen har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse. Årbogen er fortsat selskabets største gave til museet, og her sikrer det nære samarbejde mellem Jørgen Marcussen og redaktionssekretær Bert Blom at kvalitet og prisen holdes. Med udgangen af marts 2000 gik Bert Blom på pension som museets bibliotekar, men i Venneselskabet er vi meget glade for, at han indtil videre fortsætter som redaktionssekretær. Årets øvrige gaver til museet har været: kr. til forbedringer i basisudstillingen kr. henlagt til auktionskøb. Af sidste års henlæggelse til auktionskøb på kr. er brugt kr. til at erhverve et skibsportræt af S/S CIMBRIA. For selskabets medlemmer var der den 6. maj arrangeret forårsudflugt til Gøteborg med besøg på værftet Terra Nova, hvor man er i færd med at bygge en kopi af kinafareren GOTHEBORG, der i 1745 gik på grund og forliste ved indsejlingen til Gøteborg efter 30 måneders rejse. Scandlines havde foruden færgebilletter sørget for, at vi kunne indtage indholdet af en delikat frokostkurv med drikkevarer. Om eftermiddagen var der besøg på det Maritime Centrum, en imponerende samling handelsskibe og marinefartøjer fra tallets første halvdel. Turen var tilrettelagt af museets sekretær Lone K. Kristiansen, og da tilmed vejret var med os, blev den en i alle henseender vellykket udflugt for de ca. 50 deltagere. Vores økonomi er, som det fremgår af regnskabet, ret stabil. Årets lille positive resultat modsvares af ekstraordinære indtægter. En lille nedgang i kontingentindtægterne har vi også i år, men da den vedtagne kontingentforhøjelse ved sidste års generalforsamling først vil slå igennem på næste regnskab, er der pæne udsigter til at opnå balance også næste år. Uanset der således ikke økonomisk er fare på færde, skal jeg dog minde alle medlemmer om, at»mund til øre metoden«nok er den bedste af alle hvervemetoder - og nye medlemmer kan vi ikke få for mange af. Til sidst skal jeg takke Selskabets medlemmer for trofast støtte til vores opgave, museets medarbejdere for bl.a. at lave gode arrangementer for os, og Slotsforvaltningen for at låne os Erik af Pommerns Kammer. Derefter fik Hans Jeppesen lejlighed til at orientere lidt om museets aktiviteter, hvilket han gjorde under overskrifterne Formidling, Forskning og Fremtid. Under formidling omtalte HJ særudstillingen»duc, olie og gas i Nordsøen«og sagde 141

17 h e r bl.a., at placeringen af d e n midt i d e n p e r m a n e n t e udstilling ikke er særlig ideel, og at en udstilling i så stort et rum, som der hvor d e n er anbragt, forpligter, m e n desværre havde vi tidligere måttet afgive vore tre m i n d r e særudstillingslokaler. HJ omtalte endvidere museets årbog samt det komm e n d e a r r a n g e m e n t i Helsingør Havn, Baltic Sail, som vi kun skal deltage i via et samarbejde m e d S/S SKJELSKØR, der skal sejle m e d turister i sundet. Vort bidrag o m b o r d bliver bl.a. en miniudstilling. U n d e r forskning fortalte Hans Jeppesen, at museumsinspektør H a n n e Poulsen havde fået bevilget fem måneders orlov til at forske i og h e r u n d e r skrive et værk o m 142 skibsportrætmaleren J a c o b Petersen, og hvis n o g e n skal k u n n e det, m å d e t være H a n n e Poulsen, sagde HJ. De tre af de fem m å n e d e r bliver betalt af Statens Museumsnævn. Med hensyn til værket Dansk Søfarts Historie k u n n e HJ oplyse, at sidste og syvende bind, hvori h a n selv har medvirket, udkomm e r i år. I øvrigt er udgivelsen af dette værk en god ting for museet, bl.a. fordi flere medarbejdere har været implicerede. Endvidere sagde HJ, at h a n måtte beklage, at museet af flere g r u n d e havde pådraget sig en dårlig økonomi, rent faktisk så dårlig, at museet havde måttet låne en»bid«af sin formue. At Statens Museums-

18 nævn i den forbindelse er ved at foretage en analyse af museets virksomhed var noget, han havde ønsket sig længe, selvom han selvfølgelig måtte indrømme, at det ikke var på den bedst tænkelige baggrund. En af de mere positive bivirkninger var dog, at Kulturministeriet havde bevilget en halv million mere til driftsomkostninger samt en ekstra inspektør. Under fremtiden sagde Hans Jeppesen bl.a., at der på slottet skulle indrettes et velkomstcenter med en integrering af kiosksalg i centeret. Hermed er der måske udsigt til, at vi kan føre et større varesortiment end hidtil, men HJ kendte ikke de nærmere detaljer vedrørende velkomstcenteret før til påske Med hensyn til udflytningen til værftsområdet, fortsatte HJ, er det en maskine, der arbejder meget trægt. Vi forhandler stadig med Helsingør Kommune, men»flytter«os ikke ret langt ad gangen. I offentlighedsfasen har man puttet vores udflytning i samme»pose«som etableringen af Von Scholtens Ravelin i havneområdet. Der hersker desværre endnu stor uvished i sagen, og det hele ser unægtelig lidt grumset ud. Et lyspunkt er dog, at vi har vores formand som rådgiver, idet han også kender Helsingør Kommune indefra, sluttede HJ. Dirigenten, Erik Buch Vestergaard, takkede for den fremlagte beretning og orientering og spurgte derpå forsamlingen, om der var nogen, der havde spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte. Efter nogen tøven i forsamlingen, spurgte Bengt Ungerskov: Findes der andre alternative steder, hvor søfartsmuseet evt. kunne tænkes at ligge? Hertil svarede Hans Jeppesen: Vi forhandler ikke til anden side, så længe vi forhandler med Helsingør Kommune, men for 5-6 år siden så vi på andre muligheder i Københavnsområdet. Jeg har dog tilladt mig at sige til museets bestyrelse, at såfremt det glipper med Helsingør, flytter vi museet til Århus. Da der ikke var flere spørgsmål til det fremlagte, gav EBV igen ordet til HJ for fremlæggelsen af regnskabet. Ad.3. HJ knyttede kun få kommentarer til det fremlagte regnskab. Han sagde bl.a., at som det jo fremgik af resultatopgørelsen, endte Venneselskabet året med et mindre overskud, hvilket dog ikke mindst skyldtes den modtagne gave (pkt. 2 på samme side) på kr. En anden medvirkende årsag er, at udgifterne til årbogen er faldet grundet det tidligere omtalte samarbejde mellemjørgen Marcussen og Bert Blom. Endvidere kan vi også bemærke en lille forbedring i balancen. Med hensyn til legaterne, som det er blevet tilladt at slå sammen, kan vi også se, at der er blevet et mindre overskud. Her skal det også bemærkes, at vi henlægger 20 procent af det samlede overskud. Herefter takkede dirigenten for det fremlagte regnskab og efterlyste i den forbindelse eventuelle spørgsmål fra forsamlingen. Et medlem, Asger Jansen, henviste humoristisk til resultatopgørelsens punkt under udgifter: Advokat- og bankomkostninger 53 kr. - Hvad hedder advokaten? 143

19 Her blev Hans Jeppesen spørgeren svar skyldig. Et andet medlem spurgte derpå: Er der noget i fundatsen om formuens placering, idet det forekommer mig at være en noget konservativ satsning fra Selskabets side. Man kunne jo godt efterlyse en mere dynamisk placering af formuen? Hvortil HJ svarede: Det er bestyrelsen, der bestemmer placeringen af formuen, og det er muligt, det virker konservativt, men vi holder os så vidt muligt til det sikre. Derefter blev regnskabet godkendt med akklamation. Ad.4. På valg til bestyrelsen var fig.: Direktør Ole Friis Direktør Jørgen Marcussen Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen Da alle havde erklæret sig villige til genvalg, foreslog bestyrelsen genvalg, og da der ikke blev foreslået andre, blev samtlige genvalgt med akklamation. Bestyrelsen foreslog endvidere genvalg af revisor Niels P. Hansen. Da der heller ikke i dette tilfælde blev stillet andre forslag fra forsamlingen, blev også NPH genvalgt med akklamation. Ad.5. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret (230 kr. incl. porto for personligt medlemskab, 1400 kr. for firmamedlemskab). Da der ikke var andre forslag, blev bestyrelsens forslag vedtaget. Ad.6. Der var ingen indkomne forslag, og der blev heller ikke stillet forslag af forsamin een. Ad.7. Samme som Ad.6. Erik Buch Vestergaard takkede derpå den fremmødte forsamling for god ro og orden, og Hans Jeppesen takkede dirigenten for hans glimrende og professionelle måde at lede forsamlingen på. Efter en kort pause med forfriskninger holdt Bent Aarre et muntert, vittigt og meget interessant foredrag ledsaget af lysbilleder om Lystsejlads i Danmark, hvorpå Hans Jeppesen takkede foredragsholderen, der gengældte ved at overrække sin sidste bog som en foræring til Handels- og Søfartsmuseets Bibliotek. Generalforsamlingen sluttede kl Ref. Bert Blom 144

20 [ytilkonine medlemmer Andersen, Lass, Sønderborg Askholm, Jan, Skårup Asmussen, Niels Wirenfeldt, Helsingør Carlsson, Finn, Lyngby Dwmger Marineconsult/Carl Bro A/S, Glostrup Elnef, Kim, Mariager Hansen, Torben R, Klampenborg Holm, J.K., Kbh. S. Hogskolan på Gotland, Visby Indbindingscentralen, Ballerup Jensen, Bertil, Dannemare Jensen, Dan, Kbh. S. Jensen, Jens, Tåstrup Larsen, H. Torp, Aalsgaarde Larsen, Knud, Aalsgaarde Løve, Jacob, Kastrup May, Michael, Kbh. N. Muzeum Narodowe, Szezecin Niemann, L.& J., Helsingør Norin, Ulf, Visby Poulsen, Steffen Buch, Espergærde Reich, Ole, Ballerup Retsloff, Bent, Espergærde Stokbro, Michael, Frederikshavn Wrøbell Paul, Nyborg Zilstorff, Chr., Lyngby Østergaard, Gert, Kalundborg Østergaard, Robert, Gørlev Aarre, Bent, Hellerup 145

21 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 2000 Indtægter Kontingenter fra medlemmer Modtaget gave Fortjeneste ved diverse salg Renteindtægter Indtægter i alt kr Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse Salg af årbøger Tilskud til årbog Nettoudgift årbog Andel af gager EDB-omkostninger Medlemsarrangementer Kontorhold m.v Porto m.v Revision Diverse Udgifter i alt kr Resultat kr

22 Balance per 31. marts 2000 Aktiver Likvider Tilgodehavende 230 Beholdning af salgsartikler Nom ,- aktier i DDB (kostpris) EDB-anlæg 0 Aktiver i alt kr Passiver Skyldige omkostninger Skyldig moms Mellemregning med H. L. Barfoeds legat 0 Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 9. maj 2000 Niels P. Hansen, registreret revisor 147

23 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Advokat Sture Høvdens Legat Marius Ranes Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1999 til 31. marts 2000 Indtægter Udbytter Renter, bankindestående Renter, obligationer Indtægter i alt Udgifter Revisionshonorar Advokat- og bankomkostninger Udgifter i alt Resultat Gave til Handels- og Søfartsmuseet Henlæggelse iflg. testamentebestemmelse, 20% Overskud kr Balance pr. 31. marts 2000 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Tilgodehavende udbytteskat Obligationsbeholdn., nom % Danske Kredit Annuitet 2029 (kostpris) Danske Invest Dannebrog, nom (kostpris) Aktiver i alt kr Passiver Skyldige omkostninger Skyldig gave Gæld Arv Sture Høvden Arv H. L. Barfoed Arv Marius Rane Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse for 1999/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Årets resultat Egenkapital Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 9. maj 2000 Niels P. Hansen, registreret revisor 148

24 Selskabet Handels- o g Søfartsmuseets Venner (stiftet 1940) Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser modtages på museet (tlf ). - Selskabets bankgirokonto Kontingent kr. 175,00 årligt for personer, kr ,00 for institutioner eller firmaer + porto for årbogsudsendelse. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København og Vikingeskibshallen i Roskilde. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant, illustreret årbog, hvis værdi overstiger kontingentet. Medlemmerne kan til nedsat pris købe en del af de af museet udgivne Søhistoriske Skrifter samt ældre årbøger: Enkeltbind: pr. stk. kr. 20,00. Årbog pr. stk. kr. 160,00. Årbog pr. stk. kr. 175,00. (Årbog , , er udsolgt). Diverse nyere særtryk. Alle priser er ekskl. moms, porto og forsendelse. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsingør. Tlf Fax

25 Takket være den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, som står i nær tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes at dække en del af de med udgivelsen af denne årbog forbundne udgifter. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner, der i form af tilskud eller køb af et større antal årbøger har støttet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde publikation: Carlsberg AS Dansk Navigatørforening Den Danske Banks Fond Frederiksborg Amt. Udvalget for Almen Kultur Helsingør Kommune. Kulturelt Udvalg Københavns Amt. Kulturel Forvaltning Lemwigh-Miiller & Munch Fonden J. Ring Andersen Skibsværft Iver C. Weilbach & Co. A/S Wiibroes Bryggeri A/S 150

Personale (Juni 1999)

Personale (Juni 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Personaledirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Professor, dr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Formand Leif Dolleris Halinspektør Steffen Larsen Advokat Ole Bang* Professor, dr.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME [Foreløbigt] Likvidationsregnskab 31. december 2016 CVR-nr.: 60 72 09 16 FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME 2 BERETNING Foreningen til Søfartens Fremme har siden 1844, hvor

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere