Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg"

Transkript

1 Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Ansvarlig Relevans for medarbejdere Kontrol Lovgivning Kontrol og ansvar Ajourføring Har du spørgsmål? Anlægsoprettelser mv Formål Tidsfrister Handlinger Controlling Ansvarsfordeling Opskrivning, nedskrivning og nedlæggelse af anlæg Formål Tidsfrister Handlinger Ansvarsfordeling Salg af anlæg Formål Tidsfrister Fakturagrundlagskrav Handlinger Ansvarsfordeling Bilag A Dokumenthistorik Anlæg 1

3 1 INDLEDNING 1.1 Formål Denne SLA har til formål, at beskrive de overordnede principper for, hvorledes Eniga og deres Partner håndterer opgaven omkring anlæg og anlægsaktivering. Yderligere vil SLA en fungere som uddybende dokumentation, til det overordnede bilag på regnskabsområdet, til samarbejdsaftalen. SLA en uddyber de overordnede processer i forhold til de ydelser, ansvarsroller, grænseflader og deadlines, der er i forbindelse med behandling af opgaven omkring anlæg og anlægsaktivering. SLA en indeholder følgende aktiviteter: - Oprettelse, aktivering og afskrivning af anlæg - Opskrivning, nedskrivning og nedlæggelse af anlæg - Salg af anlæg De ovenstående aktiviteter indeholder en række handlinger, som vil blive beskrevet i denne SLA. 1.2 Ansvarlig Ansvarlig for Service Level Agreement er Chef for Eniga Løn- og Økonomiservice, Camilla Mørk Rösler. 1.3 Relevans for medarbejdere SLA en forventes kendt og anvendt af de medarbejdere i Eniga, der håndterer anlæg samt de medarbejdere hos Partner som indkøber til anlæg. 1.4 Kontrol Løbende kontrol Den ansvarlige for SLA en har ansvaret for løbende at påse, at følgende punkter følges gennem hele processen: - kontroller og funktionsadskillelse, lagt ind i SLA en og workflows - arbejdsprocesbeskrivelser samt tilhørende værktøjer - Workflow til illustration af kontroller samt funktionsadskillelse er vedlagt som bilag. Rapportering af kontrol I tilfælde af, at retningslinjer som foreskrevet ikke bliver fulgt, skal Eniga underrette den ledende chef for afdelingen hos Partner og sammen udarbejde en løsning for problemet. Anlæg 2

4 1.5 Lovgivning - De statslige regnskabsregler herunder regnskabsparadigmet - Ministeriets momskompensationsordning - Momsloven ift. investeringsgoder 1.6 Kontrol og ansvar Partner har beslutningsretten for, hvorvidt der er tale om et anlæg og for hvornår disse skal aktiveres, samt eventuel opskrivning, nedskrivning, nedlæggelse eller salg heraf. Desuden har Partner også ansvaret for godkendelse samt kontering af anlægget. Eniga har ansvaret for, at kontrollere Partners kontering og foretage bogføringen. Det er ligeledes Eniga s ansvar, at afskrivningerne finder sted og bogføres korrekt. Partner har det overordnede ansvar for, at kontrollere den fysiske tilstedeværelse af anlægsaktiverne. Eniga sender årligt en oversigt over alle anlæg i anlægskartoteket til den pågældende Partner. Partner kvitterer for anlæggenes eksistens, kontering og tilføjer eventuelt kommentarer til det enkelte anlæg. 1.7 Ajourføring Denne SLA ajourføres årligt, næste gang 1/ Har du spørgsmål? Kontakt finansteamet hos Eniga på Anlæg 3

5 2 ANLÆGSOPRETTELSER MV. 2.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved oprettelse og aktivering samt afskrivning af anlæg. 2.2 Tidsfrister 5 arbejdsdage fra modtagelse af kreditorfaktura til bogføring. Faktura modtages i Batchflow og sendes til Partner. Partner godkender fakturaen og tager stilling til aktivering af anlægget, samt kontering heraf. Anlægget bogføres på en mellemregningskonto, med fuld konteringsstreng (formål, ansvar og evt. projektnummer) indtil anlægget aktiveres. Under forudsætning af, at Eniga har modtaget de nødvendige informationer om anlægget, oprettes anlægget i anlægskartoteket, inden for 3 arbejdsdage i den efterfølgende måned. Eniga fastlægger afskrivningshorisont, efter gældende regnskabsinstrukser. Anlæg 4

6 2.3 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med anlægsoprettelse, aktivering og afskrivning, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Kreditorfaktura modtages i Batchflow og sendes til Partner Beslutning om aktivering af anlæg Godkendelse samt kontering af anlæg Kontrol af anlæg og kontering Bogføring af faktura på mellemregningskonto Oprettelse og aktivering af anlæg Bogføring af afskrivninger Anlægskartotek gennemgås årligt Kreditorfaktura modtages i Batchflow og sendes til Partner Eniga modtager faktura i Batchflow og sender til relevant godkender hos Partner. For en detaljeret gennemgang af Batchflow, se da processen Kreditorfakturahåndtering i Batchflow Beslutning om aktivering af anlæg Partner skal på baggrund af den tilsendte kreditorfaktura tage stilling til, hvorvidt denne skal aktiveres og oprettes som anlæg jf. Partners regnskabsinstruks og evt. investeringsbudget Godkendelse samt kontering af anlæg Skal kreditorfakturaen oprettes som anlæg, godkender Partner fakturaen samt konterer anlægget på en mellemregningskonto hertil Kontrol af anlæg og kontering Eniga kontrollerer Partners kontering ift. anlægs type Anlæg 5

7 2.3.5 Bogføring af faktura på mellemregningskonto Eniga har ansvaret for bogføring af anlæg, baseret på de informationer Partner har anvist i Batchflow, eller på anden skriftlig bindende vis. Anlægget bogføres på en mellemregningskonto, indtil anlægget aktiveres Oprettelse og aktivering af anlæg Partner har ansvaret for at indsende værdiansættelsesnotat, når et anlæg skal aktiveres. Eniga opretter anlægget ud fra de informationer, Partner har angivet på værdiansættelsesnotatet. Når anlægget tages i brug, oprettes det og aktiveres i anlægskartoteket Bogføring af afskrivninger Eniga har ansvaret for udarbejdelse af afskrivningsforslag, samt bogføring af afskrivningerne. Afskrivninger foretages månedsvis. Afskrivningerne skal senest være bogført den 8. arbejdsdag efter månedens udgang. Rapportering af forventede afskrivninger, udarbejdes efter behov fra Partner Anlægskartoteket gennemgås årligt Eniga er forpligtet til en gang hvert år (senest 1/12) at udarbejde og sende en liste over hele anlægskartoteket til Partner. Herefter er det Partners ansvar, at gennemgå listen og kvittere for anlæggenes eksistens, samt tilføje eventuelle kommentarer til det enkelte anlæg. Hvis et anlæg skal nedlægges eller nedskrives, se da processen for Opskrivning, nedskrivning og nedlæggelse af anlæg. Hvis et anlæg skal sælges, se da processen for Salg af anlæg. 2.4 Controlling Eniga er forpligtet til, at gennemgå resultatopgørelsen for mulige anlæg. Gennemgangen skal senest være udført den 8. arbejdsdag efter månedens udgang. Partner orienteres, såfremt Eniga finder anlæg, som burde være aktiveret. Se herefter processen vedr. oprettelse og aktivering af anlæg. 2.5 Ansvarsfordeling Partnerens ansvarsområde: - At godkende kreditorfakturaer i Batchflow - At kontere anlæg - At foretage kontrol af anlæggene og deres tilstedeværelse Anlæg 6

8 Eniga s ansvarsområde: - At videresende kreditorfakturaer i Batchflow - At kontrollere konteringsoplysninger - At bogføre anlægget - At oprette anlægget - At udarbejde samt bogføre afskrivninger - At stikprøvekontrollere for tilstedeværelse Se separat fil for visuelt workflow over denne arbejdsproces. Anlæg 7

9 3 OPSKRIVNING, NEDSKRIVNING OG NEDLÆGGELSE AF ANLÆG 3.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved op-, nedskrivning eller nedlæggelse af anlæg. 3.2 Tidsfrister Årligt. Eniga er forpligtet til at have bogført alle op- og nedskrivninger og nedlæggelser af anlæg i anvist periode, såfremt input fra Partner er modtaget senest den 5. kalenderdag i måneden efter. Op- og nedskrivninger foretages før periodens afskrivninger. 3.3 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med op-, nedskrivning og nedlæggelse af anlæg, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Udsendelse af oversigt Beslutning om op-, nedskrivning eller nedlæggelse af anlæg Bogføring Udsendelse af oversigt Årligt, senest 1/12, sender Eniga en oversigt over eksisterende anlæg i anlægskartoteket til Partner Beslutning om op-, nedskrivning eller nedlæggelse af anlæg Partner tager stilling til, hvorvidt et eller flere anlæg skal opskrives, nedskrives eller nedlægges og giver Eniga skriftlig besked senest 10. januar. Beslutning foretages på baggrund af men ikke afgrænset til anlægsliste fra Eniga Bogføring Eniga er ansvarlig for, at foretage bogføringen på baggrund af informationer modtaget fra Partneren før årsafslutningen. Anlæg 8

10 3.4 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At beslutte, hvorvidt et anlæg skal opskrives, nedskrives eller nedlægges Eniga s ansvarsområde: - At udsende oversigt over anlæg i anlægskartoteket - At bogføre, nedskrive eller nedlæggelse kontering følger anlæggets kontering. Se bilag for et visuelt workflow over denne arbejdsproces Anlæg 9

11 4 SALG AF ANLÆG 4.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved salg af et anlæg. 4.2 Tidsfrister Partner har ansvaret for beslutningen om salg af anlæg samt for udarbejdelse af faktureringsgrundlaget. Partner sørger for, at faktureringsgrundlaget er udfyldt korrekt. Hvis grundlaget ikke er udfyldt korrekt, returneres grundlaget til Partner for korrekte anvisninger. Eniga modtager faktureringsgrundlag, der består af fakturablanket og tilhørende bilag fra Partner. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse har Eniga udarbejdet og bogført fakturaen. Dette sker under forudsætning af, at faktureringsgrundlaget opfylder fakturagrundlagskravene. Eniga har ansvaret for, at anlægskartoteket er opdateret og ajourført. 4.3 Fakturagrundlagskrav Faktureringsgrundlaget udarbejdes efter fakturablanketten og skal opfylde følgende krav: - CVR nr. på debitor - Faktureringsadresse, reference, telefonnr. - EAN-nummer (ved offentlige kunde eller privat kunde med e-fakturering) - Kryds ved enten faktura eller kreditnota - Betalingsbetingelser Anlæg 10

12 - Fakturatekst samt antal, stk. pris og samlet pris - Total faktureringspris - Kontering - Godkendelse ved underskrift eller via mail Eniga kan afvise faktureringsgrundlag, der ikke opfylder disse krav og give Partner besked herom. Fakturablanketten til brug for udarbejdelse af faktureringsgrundlag forefindes på Eniga s hjemmeside. Bilag vedlægges fakturablanketten. 4.4 Handlinger Dette afsnittet beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med salg af anlæg og fakturering heraf, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Salg af anlæg Udfyldelse af faktureringsgrundlag Modtagelse af faktureringsgrundlag Kontrol af faktureringsgrundlag Udarbejdelse af faktura Bogføring og udsendelse af faktura Arkivering Ajourføring af anlægskartotek Salg af anlæg Det er Partner, som har beslutningsretten for, hvorvidt et anlæg skal sælges Udarbejdelse af faktureringsgrundlag Når et anlæg sælges, skal der udarbejdes en faktura til køberen. Det er Partners ansvar, at udarbejde faktureringsgrundlaget i forbindelse med salg af anlæg og sende dette til Eniga. Partner er ansvarlig for at udfylde fakturablanketten, samt at vedhæfte relevante bilag. Det er Partners ansvar at kontrollere rigtigheden af fakturagrundlaget samt godkendelse heraf. Anlæg 11

13 4.4.3 Modtagelse af faktureringsgrundlag Eniga modtager faktureringsgrundlaget fra Partner, der indeholder fakturablanket og bilag. Ønsker Partner fakturaen bogført i specifik periode, skal fakturagrundlaget modtages i Eniga senest 3 dage inde i den næstkommende periode Kontrol af faktureringsgrundlag Eniga kontrollerer, at felterne på blanketten er udfyldt. Der kontrolleres for: - Modtager - Beløb - Kontering - Tekst - Momsbehandling - Underskrift for godkendelse Grundlaget anses som værende godkendt, hvis det kommer via mail eller underskrevet blanket Oprettelse af debitor (kun ved nye debitorer) Ved nye debitorer, opretter Eniga den nye debitor i debitormodulet. Det er Partners ansvar, at de givne informationer er korrekte Udarbejdelse af faktura Eniga opretter faktura på baggrund af faktureringsgrundlaget fra Partner Bogføring og udsendelse af faktura Eniga har ansvaret for bogføring og udsendelsen af faktura. Eniga bogfører fakturaen efter Partners konteringsanvisninger på fakturablanketten. Eniga har forpligtet sig til at have alle fakturaer udsendt, senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af fakturerings-grundlaget. Dette er under forudsætning af, at der ingen fejl er på fakturablanketten. I forbindelse med bogføringen af fakturaen bliver anlægget registreret som solgt i anlægskartoteket Arkivering Eniga har ansvaret for arkivering af faktureringsgrundlag Ajourføring af anlægskartotek Eniga har ansvaret for at sikre, at anlægskartoteket er retvisende og opdateret. En kopi af den pågældende faktura sendes til Partner. Anlæg 12

14 4.5 Ansvarsfordeling Partnerens ansvarsområde: - At tage beslutning om salg - At udfylde fakturablanketten - At angive korrekte debitoroplysninger - At kontrollere faktureringsgrundlagets rigtighed - At godkende faktureringsgrundlag Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere faktureringsgrundlag og dets oplysninger - At udarbejde faktura - At bogføre faktura - At udsende faktura - At ajourføre anlægskartoteket Se bilag for visuelt workflow over denne arbejdsproces Anlæg 13

15 BILAG A DOKUMENTHISTORIK Dato Forfatter Beskrivelse Deloitte, Ulrik Jensen Korrekturlæsning mv SLA-udvalg Gennemgang af SLA-sign-off udvalg SLA-udvalg Årlig gennemgang af SLA. Diverse korrektur, samt nyt layout. Godk. af styregruppen 10/ Anlæg 14

16

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik Brugermanual Revisionsproces 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 1.1 Installation... af revisionsproces 2 1.2 Sådan... kommer du i gang 3 1.3 100 - Opsætning... revisionsmodel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere