Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Gamle Rådhus Fraværende: Isabella Meyer (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C) & Lars Høgh Hansen (T). Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Ingen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-97/06-B 1. behandling af budgetforslag Økonomiudvalget forelægger budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 18. september Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Budgetforslag blev oversendt til 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Isabella Meyer (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C), Lars Høgh Hansen (T). Side 4 ØU-98/06-B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2005 Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2005 samt revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er kun afgivet 3 revisionsbemærkninger. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Fraværende: *) Isabella Meyer (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C), Lars Høgh Hansen (T). Side 8 Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-97/06-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B 1. behandling af budgetforslag Resume Økonomiudvalget forelægger budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 18. september Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender budgetforslag som oplæg til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Med baggrund i budgetkonferencen skal Kommunalbestyrelsen frem til 2. behandlingen i budgetforløbet stille ændringsforslag, der bringer budgettet i balance. Økonomiudvalget : Udvalget gennemgik borgmesterens ændringsforslag til budgetforslag På baggrund af udvalgets drøftelser bliver ændringsforslaget med enkelte korrektioner indarbejdet i oplægget til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Fraværende: *) Ingen. Bilag 1. Hovedoversigt 2. Budgetkataloger 3. Bevillingsoversigt 4. Takstoversigt 5. Politikområdebeskrivelser Sagsfremstilling Ifølge gældende regelsæt skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for 3 overslagsår. For at efterleve dette, har der været tilrettelagt en budgetlægningsproces, så Økonomiudvalget på Kommunalbestyrelsen Side 4

5 baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetkonference den 25. og 26. august 2006 kan fremlægge et budgetforslag for Budgetforslaget danner grundlag for de videre politiske drøftelser og forhandlinger frem til budgettets vedtagelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Resultat af budgetforslag : Budgetforslag er opstillet i en resultatopgørelse i tabel 1. Kommunalbestyrelsen Side 5

6 Tabel 1. Resultatopgørelse for budgetforslag : RESULTATOPGØRELSE kr., (-) for indtægter Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram (DUT) Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønstigning Driftsudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønstigning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønstigning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Anlæg Pris- og lønstigning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Kassebeholdning (ultimo) skattefinansieret brugerfinansieret Resultat og kassebeholdning inklusiv skattestigning på 0,5 pct. fra 2008 Merprovenu, skattestigning fra 22,80 pct. til pct Resultat (i alt), inkl. forbrug af tillægsbevillingsreserven - Inklusiv skattestigning Kassebeholdning (ultimo) skattefinansieret brugerfinansieret Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Set over den 4-årige budgetperiode, udviser budgetforslaget et samlet merforbrug på 216,8 mio. kr. ved en uændret skatteprocent på 22,8 i hele budgetperioden. Forudsat den skattestigning på 0,5 pct. fra 2008 og frem, som et politisk flertal vedtog i budget , udgør ubalancen over den 4-årige budgetperiode 153,8 mio. kr. Forudsætninger: Budgetforslaget tager afsæt i følgende forudsætninger: Samme serviceniveau som indeværende års budget Resultatet af den 4-årige budgetperiode (tabel 1) er vist med 2 skattescenarier: o 22,8 pct. i hele budgetperioden (sammensat af hidtidig skattepct. på 18,5, overført amtsskattepct. på 3,88 samt skattestigning på 0,42 pct. som følge af finansieringsreformen) o 22,8 pct. i 2007 og 23,3 pct. i Kommunal grundskyld på 18,34 promille (sammensat af hidtidig grundskylspromille på 8, overført amtslig grundskyldspromille på 10 samt stigning i grundskyldspromille på 0,34 som følge af finansieringsreformen) Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i tilrettes forud for 2. behandlingen Lov- og cirkulæreprogram udmøntes som led i 2. behandlingen Den videre proces: Budgetforslag forelægges til 2. behandling i Økonomiudvalget den 27. september 2006 og i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober Hvis partierne ønsker at fremsætte ændringsforslag til budgetforslag , skal disse afleveres til administrationen senest mandag den 18. september 2006 kl. 08:00. På baggrund af de indkomne ændringsforslag, udsender administrationen en samlet oversigt over ændringsforslagene den 21. september Beslutning Kommunalbestyrelsen : Budgetforslag blev oversendt til 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Isabella Meyer (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C), Lars Høgh Hansen (T). Kommunalbestyrelsen Side 7

8 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-98/06-B Sagsbehandler: Annette Barnholt Spliid Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2005 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2005 samt revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er kun afgivet 3 revisionsbemærkninger. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen færdiggør forretningsgangsbeskrivelse vedrørende anlægsprojekter og forelægger denne for Økonomiudvalget til endelig godkendelse. at tage revisionens bemærkning om manglende bogføring af deponering til efterretning og godkende at administrationen fremadrettet søger at undgå lignende fejl at administrationen i løbet af den resterende del af 2006 vil bringe det omkostningsbaserede regnskab i overensstemmelse med reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at revisionen kan afslutte sagen ved revision af regnskab at årsregnskab 2005 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes. Økonomiudvalget : Revisorerne Poul Kristensen og Carsten Blicher, Ernst & Young forestod en mundtlig gennemgang af revisionsberetningen. Udvalget godkendte herefter administrationens forslag til videre proces herunder godkendelse af årsregnskab Fraværende: *) Ingen. Bilag 1. Brev af 18/ fra Uffe Thorndahl til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for året Revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskab for året 2005 Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Bilagene er udsendt af Borgmester Uffe Thorndahl til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. brev af 18/ Administrationen anmoder medlemmerne af Økonomiudvalget om at medbringe bilagene 2 og 3 til mødet i Økonomiudvalget. Til mødet i Kommunalbestyrelsen den 25/ er det ligeledes bilagene 2 og 3, som vil indgå i dagsordenpunktet. Administrationen anmoder medlemmerne af Kommunalbestyrelsen om at medbringe disse bilag til mødet i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2005 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2005 ( hovedberetning ) og revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2005 ( socialberetning ). Årsregnskabet 2005 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har 3 bemærkninger vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionen vil følge op på disse bemærkninger ved revision af årsregnskab Revisionen har følgende bemærkninger: Revisionsbemærkning : Anlæg Revisionsbemærkning : Likviditetsopgørelse / Midlertidig deponering Revisionsbemærkning : Omkostningsregnskab Ifølge 45 stk. 2 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse med hensyn til revisionsbemærkningerne. På den baggrund foreslår administrationen, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at administrationens kommentarer til revisionsbemærkningerne godkendes. Administrationens kommentarer fremgår af nedenstående afsnit. Administrationen vurderer, at revisionsbemærkningerne er af et mindre omfang således, at de i fuldt omfang kan efterkommes inden for et år frem til næste revision af kommunens regnskab. Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Revisionsbemærkning : Anlæg Revisionen har konstateret, at der ikke for alle anlægsprojekter har foreligget tilstrækkelige bevillinger. Revisionen anbefaler derfor at Hørsholm Kommune beskriver forretningsgangen på anlægsprojekter, dvs. hvem der har ansvaret for politisk forelæggelse, bevillingsafgivelse, projektopfølgning og afslutning, således at det sikres, at der afgives bevilling på samtlige anlægsprojekter, der igangsættes. Administrationens bemærkninger Administrationen er enig i, at der er behov for helt præcise retningslinier for anlægsbevillingerne i kommunen, og disse har også været under udarbejdelse i et stykke tid. De kommer til godkendelse i Økonomiudvalget sammen med de øvrige bilag til kasseog regnskabsregulativet omkring årsskiftet. Forretningsgangen er i øvrigt allerede implementeret, således at alle nye anlægsprojekter behandles korrekt fremadrettet. Administrationen indstiller derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende At administrationen færdiggør forretningsgangsbeskrivelse vedrørende anlægsprojekter og forelægger denne for Økonomiudvalget til endelig godkendelse. Revisionsbemærkning : Likviditetsopgørelse / Midlertidig deponering Revisionen har konstateret, at en fysisk deponering som var gennemført rettidig, fejlagtig var bogført i 2006, men med tilbagevirkende kraft. Dette resulterede i at gennemsnitslikviditeten for 4. kvartal 2005 ikke var korrekt. Administrationens bemærkninger Det er korrekt, at der ved en forglemmelse ikke blev foretaget den fornødne bogføring af det beløb, som i øvrigt var deponeret korrekt. Administrationen kan konstatere, at fejlen ikke har haft indvirkning på vurderingen af kommunens soliditet, og at den blev opdaget af administrationens egne folk ved afslutningen af regnskabet for 2005 og rettet i den forbindelse. Administrationen indstiller derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende At tage revisionens bemærkning til efterretning og godkende at administrationen fremadrettet søger at undgå lignende fejl Revisionsbemærkning : Omkostningsregnskab Revisionen har fundet flere forhold i det omkostningsbaserede regnskab, som ikke er helt i orden. Revisionen henstiller at der sker en afklaring af årsagerne til manglerne, således at der kan gennemføres de nødvendige tilrettelser. Administrationens bemærkninger Administrationen tager revisionens bemærkninger til efterretning. Det omkostningsbaserede regnskab er en meget ressourcekrævende ekstraopgave, som er blevet optaget som et nyt krav i det kommunale budget- og regnskabssystem. Der har i første omgang ikke været Kommunalbestyrelsen Side 10

11 knyttet tilstrækkeligt med ressourcer til løsning af opgaven, og der har derfor været problemer med at få den løst tilstrækkeligt godt. For at løse dette er opgaven nu blevet bedre forankret, og der er tilført ressourcer til den. Administrationen indstiller derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende At administrationen i løbet af den resterende del af 2006 vil bringe det omkostningsbaserede regnskab i overensstemmelse med reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at revisionen kan afslutte sagen ved revision af regnskab SOCIALBERETNING Revisionen af de sociale områder med statsrefusion for 2005 har på en lang række områder ikke givet anledning til bemærkninger. Af revisionsberetningen fremgår nederst side 2 følgende samlede vurdering. Det er dog vores opfattelse, at fejlniveauet ikke er højt, under hensyntagen til såvel metode for stikprøveudvælgelse, jf. afsnit 2.1, som reglernes kompleksitet. Der sker således en særlig afdækning af sager, hvor mulighederne for fejl er størst, i modsætning til tilfældig stikprøveudvælgelse. De forhold, der har givet anledning til enkelte kritiske bemærkninger, fremgår af følgende afsnit i socialberetningen: Kontant- og starthjælp (s. 3) Revalidering (s. 3) Løntilskud til fleksjob (s. 3) Hjælp i særlige tilfælde (s. 4) Administrationens opfølgning på revisionsbemærkninger Ifølge 45 stk 2. i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse med hensyn til revisionsbemærkningerne. På den baggrund foreslår administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationens kommentarer til revisionsbemærkninger godkendes Kontant- og starthjælp Ernst & Young vurderer, at der skal foretages en efterbetaling. Administrationen vil foretage efterbetalingen, og sagen er dermed berigtiget Revalidering Ernst & Young konstaterer, at der er sket bogføring på en forkert konto og manglende dokumentation. Administrationen har berigtiget sagerne og er ved at indhente dokumentation Løntilskud til fleksjob Ernst & Young konstaterer, at der er sket bogføring på en forkert konto samt anvendt et for højt løngrundlag. Administrationen berigtiger sagerne. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 1.2.4 Hjælp i særlige tilfælde Ernst & Young konstaterer, at der er bogført tolkebistand og udredning som behandlingsudgift. Administrationen berigtiger sagen. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Fraværende: *) Isabella Meyer (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C), Lars Høgh Hansen (T). Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Kommunalbestyrelsens møde mandag den Slut kl. Uffe Thorndahl Borgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Camilla Kann Fjeldsøe Morten Slotved Anders Borgen Birger Bøgeblad Thorkild Gruelund Anne Ehrenreich Ove Petersen Michael Medom Hansen Jesper Sperling Peter Antonsen Anne-Grethe Nissen Lars Høgh Hansen Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Hanne Lommer Susanne Rohde Jens Frederiksen Henrik Klitgaard Kommunalbestyrelsen Side 14

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere