Om ledere i 1. række

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ledere i 1. række"

Transkript

1 Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt om ledere i første række... 3 Selvopfattelse... 8 Krav og forventninger Arbejdsbyrde Løn Uddannelse Jobindhold Ambitioner Aldersprofiler Tidsforbrug Grønnegade Århus C. Tlf Mobil

2 Om undersøgelsen Den elektroniske rundspørge har omfattet medlemmer af fire faglige organisationer med følgende antal svar fra hver: Organisation Antal Beskrivelse FOA 380 Ledere på det tekniske serviceområde (skoler, rådhuse og lign.), i ældreplejen og dagtilbud (primært dagplejen) SL 173 Ledere på socialpædagogiske arbejdspladser, hvor der arbejdes med bl.a. udsatte børn og unge, børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap, psykisk syge, misbrugere og hjemløse. HI 116 Halinspektører, anlægsinspektører, idrætsinspektører og andre ledere med ansvar inden for idræts-, kultur- og fritidssektoren. 3F 47 Tekniske serviceledere på skoler m.m. I alt 716 Som udgangspunkt for undersøgelsen er der to forudsætninger, og derfor gælder to karakteristika for alle de svar, der er medtaget i dette resumé: Svarpersonerne er ledere for mindst én medarbejder Svarpersonerne er ikke ledere for andre ledere For at respondenterne kunne opleve en smidig afvikling af rundspørgen, har det rent teknisk ved hovedparten af spørgsmålene ikke været et krav, at man skulle besvare et spørgsmål, før man kunne gå videre til det næste. Derfor har antallet af svar været forskellige ved de enkelte spørgsmål. Især ved mere komplekse spørgsmålsbatterier er antallet af svar dalet, men minimum i de tilfælde er 679 svar. Når antallet af svar i nogle tilfælde er lavere, skyldes det, at såkaldte aktiveringsregler har filtreret nogle respondenter fra, så kun de, der har svaret noget bestemt på et tidligere spørgsmål, har fået dette spørgsmål. Svarprocenterne for de udvalgte ledermedlemmer af de tre førstnævnte organisationer ligger mellem 32 og 38 pct. Spørgeskemaet til ledermedlemmerne af 3F er distribueret som såkaldte selvoprettelseslinks via medarbejdere i 3F s afdelinger, og det er derfor vanskeligt at afgøre, hvor mange 3F-medlemmer der har haft mulighed for at svare. Der er ikke foretaget nogen bortfaldsanalyse, hvor en række parametre ved rundspørgedeltagerne er sammenlignet med samme karakteristika i hele populationen, men meget tyder på, at bortfaldet i stor udstrækning skyldes udgåede -adresser og andre forældede data som overgang til efterløn osv. Erfaringsmæssigt vurderes bortfaldet derfor at være vilkårligt og ikke påvirke undersøgelsesresultatet i nævneværdigt omfang, men der er ingen tvivl om, at en grundigere undersøgelse af disse lederes vilkår og holdninger bør indebære en egentlig bortfaldsanalyse suppleret med et større antal kvalitative interviews og observationsstudier. Om resuméet En større rapport med 299 frekvens- og krydstabeller ligger til grund for dette resumé. Når der i en parentes er angivet et tal, henviser det til tabelnummeret i rapporten. I nogle tilfælde er rækker og kolonner af pædagogiske årsager byttet om i forhold til den udgave, der findes i rapporten, men samme data ligger altså til grund for tabeller med samme nummer. Det samme gælder, når tabellerne i dette resumé præsenteres som grafik. Lars Friis, 15. august

3 Generelt om ledere i første række De finder deres job spændende og udfordrende 95 pct. af svarpersonerne finder deres job spændende og udfordrende. Kun ni af de 689, der har svaret på dette spørgsmål, er enten overvejende eller helt uenig i udsagnet (8). Tabel 8 I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? - Mit job er spændende og udfordrende Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Det store flertal oplever, at der er tydelige krav og forventninger til dem, men hver fjerde gør det ikke Mere end to tredjedele af svarpersonerne oplever tydelige krav og forventninger fra deres nærmeste leder. Der er en vis varians mellem de forskellige organisationer. De tydelige krav og forventninger opleves af 74 pct. af medlemmerne af FOA, mens HI har den laveste andel på 59 pct. Syv procent svarer ved ikke på spørgsmålet, mens hver fjerde ikke oplever tydelige krav og forventninger (7). Bemærk, at der er en betydelig statistisk usikkerhed ved krydstabuleringen på organisationer, med i dette tilfælde +/- 14 procentpoint for 3F s vedkommende, og henholdsvis 9 (HI), 7 (SL)og 4,5 (FOA) ved resultaterne for de øvrige organisationer, sorteret efter antallet af deltagende medlemmer. Tabel 7 Oplever du, at der er tydelige krav og forventninger fra din nærmeste leder? FOA SL HI 3F I alt Ja Nej Ved ikke 3

4 De synes gennemgående, at de har gode betingelser for at udøve ledelse Ni ud af ti synes, at de i høj eller nogen grad har gode betingelser for at udøve ledelse. Andelen er næsten ens for medlemmerne af de forskellige organisationer, bortset fra 3F, hvor det gælder otte ud af ti, men ved denne organisation betyder de relativt få svar en betydelig usikkerhed på +/- næsten 12 procentpoint. (2) Tabel 2 Synes du, at du alt i alt har gode betingelser for at udøve ledelse? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke De føler sig i høj grad respekteret af medarbejderne, i lidt mindre grad også af lederkolleger og ledere over dem Mere end to ud af tre føler, at deres rolle som leder i høj grad bliver respekteret af dem, de er leder for (4). Derudover er det godt 30 pct., der føler, at de i nogen grad bliver respekteret af denne gruppe. Sammenlagt er det således over 98 pct. af svarpersonerne, der føler, at deres medarbejdere i høj eller nogen grad respekterer dem. Følelsen af at blive respekteret gælder også i stort omfang i forhold til ledere på samme og højere niveau, men respondenterne oplever åbenbart, at graden af respekt daler på vej op i hierarkiet (5-6). Følelsen af at blive respekteret mest af medarbejderne gælder alle uanset organisation, og kun promiller adskiller andelenes størrelse, men tendensen til mindre respekt højere i hierarkiet er svagest hos SLmedlemmer. Her er andelen, der i høj grad føler deres rolle som leder respekteret endda højere, når det gælder lederkolleger (74,6 pct.) end medarbejdere (68,8 Kun når man lægger besvarelserne i høj grad og i nogen grad sammen, er resultatet for SL-medlemmerne sammenfaldende med udviklingen i de øvrige organisationer, men som nævnt med en svagere tendens. Tabel 4-6 Føler du, at din rolle som leder bliver respekteret af medarbejdere?... lederkolleger?... ledere over dig? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 4

5 De føler sig generelt værdsatte Kun 27 svarpersoner (knap 4 pct.) er helt eller overvejende uenige i udsagnet Jeg føler mig værdsat som leder. 84 pct. er derimod enige eller overvejende enige (13). Tabel 13 I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? -Jeg føler mig værdsat som leder Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig De oplever, at de har stor indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid Mere end ni ud af 10 oplever, at de har stor indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid (11). I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? - Jeg har stor indflydelse på planlægningen af min arbejdstid Tabel 11 Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Flertallet finder deres arbejdsbyrde for stor 57 pct. føler sig plaget af for meget arbejde, idet de angiver at være helt eller overvejende enige i udsagnet Min arbejdsbyrde er for stor (9). Tabel 9 I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? -Min arbejdsbyrde er for stor Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 5

6 Næsten halvdelen oplever, at jobbet er følelsesmæssigt belastende Gennemsnitligt 46 procent er helt eller overvejende enige i, at deres lederjob er følelsesmæssigt belastende, men der er store variationer mellem medlemmerne af de fire organisationer. Således synes SLmedlemmerne at opleve den markant største belastning med en andel på knap 63 pct. (12). I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? - Mit arbejde er følelsesmæssigt belastende Tabel 12 FOA SL HI 3F I alt Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Der spores en vis utilfredshed med lønnen i forhold til arbejdsindsats og ansvar Fire ud af ti markerer, at de er uenige i udsagnet Min løn passer til min arbejdsindsats og mit ansvar. Idet det forudsættes, at disse ledere ikke mener, at de får for meget i løn, viser undersøgelsen altså en vis utilfredshed med aflønningen. Næsten lige så mange, 37,5 pct., markerer, at de er enige i udsagnet. Der er markante forskelle mellem organisationerne. 56 pct. af medlemmerne af HI giver således udtryk for en grad af tilfredshed med lønnen (14). I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? -Min løn passer til min arbejdsindsats og mit ansvar Tabel 14 FOA SL HI 3F I alt Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 6

7 De er meget interesserede i at uddanne sig, men vedkender sig ikke i særlig stor udstrækning at have ambitioner om en lederstilling på et højere niveau. Kun hver tiende vil vedkende sig at have ambitioner om avancement. Yderligere en tredjedel svarer måske på spørgsmålet: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau? Med 53 pct., der svarer ja eller måske, synes tanken at være mest nærliggende hos SL erne. (16) Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau? Tabel 16 FOA SL HI 3F I alt Ja, helt sikkert Måske Sandsynligvis ikke Nej, slet ikke Selv om mere uddannelse måske ikke skal bruges til at realisere drømme om en stilling på et højere niveau, vil det store flertal 62 pct. - gerne deltage i (mere) lederuddannelse (15). Også her markerer socialpædagogerne sig med den største andel på 77 pct. Halinspektørerne skiller sig ud med en andel på kun 40 pct., der ønsker at tage lederuddannelse, men denne organisation er også kendetegnet af flest medlemmer, nemlig næsten hver tredje, der ikke ved, om de vil deltage i lederuddannelse i fremtiden. Ønsker du at deltage i lederuddannelse i fremtiden? Tabel 15 FOA SL HI 3F I alt Ja Nej Ved ikke 7

8 Selvopfattelse Når de bliver bedt om at vælge, hvilken af tre titler der passer dem bedst, vedkender næsten to ud af tre, at de er leder (1). De øvrige deler sig nogenlunde ligeligt mellem kollega og koordinator. Intet i undersøgelsen tyder på, at selvopfattelsen som leder er noget, der følger af erfaringen, for der er næsten ingen forskelle på titelvalg i forhold til alder og ledelsesanciennitet. Som det fremgår, er der til gengæld store variationer mellem organisationerne. Medlemmerne af SL har den stærkeste lederidentitet, mens medlemmerne af 3F i udpræget grad opfatter sig selv som koordinatorer. Tabel 1 Hvilken af disse titler passer efter din egen opfattelse bedst på dig? FOA SL HI 3F I alt Leder Kollega Koordinator Derimod er der markante kønsmæssige forskelle, for kvinderne i undersøgelsen opfatter sig i højere grad end mændene som leder (20). Hver fjerde mand betragter sig som kollega, mens det kun er hver 12. kvinde. Tabel 20 Hvilken af disse "titler" passer efter din egen opfattelse bedst på dig? Mand Kvinde I alt Leder 52,9% 76,0% 63,2% Kollega 25,6% 8,3% 17,9% Koordinator 21,5% 15,7% 18,9% I alt Ud fra undersøgelsen kan man ikke afgøre, hvad der betinger hvad, men det er kendetegnende for svarpersoner, der bekender sig til titlen leder, at de i højere grad end de øvrige har mere ansvar mht. at gennemføre ansættelser, afskedigelser, medarbejderudviklingssamtaler osv. (21-25). De bruger i øvrigt også mindre tid på at deltage i driftsopgaver på lige fod med de øvrige medarbejdere og anvender i stedet tiden til fx personaleledelse, faglig ledelse og organisationsændringer (27). Svarpersoner med selvopfattelsen leder føler i højere grad end kollega og koordinator, at de bliver respekteret af medarbejderne. Det samme gælder i en vis grad også oplevelsen af andre lederes respekt (28-30). Selv om følelsen af respekt fra andre grupper er størst, når man opfatter sig selv som leder, tyder tallene ikke på, at respekten daler ret meget, når en leder kalder sig selv kollega eller koordinator. Kun ganske få respondenter i disse grupper i alt 6 svarer, at de i ringe grad eller slet ikke føler sig respekteret af medarbejdere. Med andre ord: Man kan godt opleve at få respekt som leder, selv om man opfatter sig selv som kollega eller koordinator (se grafikken til tabel 28 på næste side). 8

9 Føler du, at din rolle som leder bliver respekteret af - medarbejdere? Tabel 28 Leder Kollega Koordinator I alt I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Svarpersoner med en selvopfattelse som leder finder i højere grad end de øvrige titler, at deres job er spændende og udfordrende (33), og selv om svarpersonerne generelt føler sig værdsatte som ledere, gælder det i noget højere grad dem, der bekender sig til titlen leder. De har en tendens til at uddanne sig mere (40-41), og de er også mere ambitiøse mht. at gå efter lederstillinger på et højere niveau (42). På baggrund af undersøgelsen kan der opstilles tre profiler for hver enkelt type af selvopfattelse på nogle af de punkter, hvor der er en betydelig varians i svarene: Baggrundsoplysninger Leder Gruppen med den største andel af yngre svarpersoner. Næsten halvdelen er under 50 år. Halvdelen af mændene, tre fjerdedele af kvinderne. De bruger væsentlig mindre tid på driftsopgaver end de øvrige grupper (17 pct. af arbejdstiden). Kollega Gruppen med den største andel af ældre svarpersoner, to tredjedele er over 50 år Hver fjerde mand, hver 12. kvinde. Det er den gruppe, der bruger den største del af arbejdstiden på driftsopgaver (44 Koordinator Den største andel i aldersmellemgruppen, hver anden er år. Hver femte mand, hver sjette kvinde. Gruppen bruger i gennemsnit 28 pct. af arbejdstiden på driftsopgaver. Respekt, værdsættelse, jobindhold, arbejdsbyrde Leder Kollega Af de tre grupper findes her den største andel af svarpersoner, der føler, at de bliver respekteret som leder af medarbejderne. 72,5 pct. svarer i høj grad, 26,6 pct. i nogen grad. De føler sig i udpræget grad også respekteret som leder af medarbejderne, selv om de selv opfatter sig som kollega: 56,9 pct. svarer i høj grad, 39 pct. svarer i nogen grad. De føler sig i noget højere grad end de øvrige grupper generelt værdsatte som ledere. Er i væsentlig mindre grad end de øvrige helt enig i udsagnet Mit job er spændende og udfordrende De erklærer sig i stor udstrækning (46 helt enig i udsagnet Mit job er spændende og udfordrende (70,8 pct.) eller overvejende enig (25,5 Koordinator Koordinator-selvopfattelsen giver også leder-respekt hos medarbejderne. 62 pct. føler sig i høj grad respekteret som leder, 35,7 pct. svarer i nogen grad. Gruppen har den mindste andel, der er helt enig i, at de føler sig værdsatte som ledere (26,4 pct.) 30,2 pct. (den største andel for de tre grupper) er enig i udsagnet Min arbejdsbyrde er for stor. 9

10 Ansvar Leder Ni ud af ti har ansvar for at gennemføre ansættelser (88,2 Seks ud af ti har ansvar for at gennemføre afskedigelser (60,6 Ni ud af ti har ansvar for at gennemføre MUS (92,2 Syv ud af ti har ansvar for at bevilge efteruddannelse (70,1 pct.) Halvdelen har ansvar for at fordele løntillæg (48,8 Uddannelse og ambitioner Leder 72 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. Halvdelen har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau. Kollega Syv ud af ti har ansvar for at gennemføre ansættelser (68,8 Godt halvdelen har ansvar for at gennemføre afskedigelser (55,4 Godt halvdelen har ansvar for at gennemføre MUS (53,7 Halvdelen har ansvar for at bevilge efteruddannelse (50 Mindre end hver tredje har ansvar for at fordele løntillæg (30,5 Kollega 46 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. En tredjedel har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau. Koordinator Næsten to ud af tre har ansvar for at gennemføre ansættelser (63,4 Halvdelen har ansvar for at gennemføre afskedigelser (49,2 Mere end to ud af tre har ansvar for MUS (71 Mindre end halvdelen har ansvar for at bevilge efteruddannelse (45 Mere end hver tredje har ansvar for at fordele tillæg (34,9 Koordinator 58 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. En tredjedel har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau. Krav og forventninger Som nævnt på side 3 er det to tredjedele af svarpersonerne (68,7 pct.), der svarer ja på spørgsmålet: Oplever du, at der er tydelige krav og forventninger fra din nærmeste leder?. En fjerdedel (24,2 pct.) svarer nej, mens 7,1 pct. ikke kan tage stilling til spørgsmålet. Der er ikke nogen nævneværdige forskelle, når man sammenholder svarene på dette spørgsmål med en række andre parametre ud over det ganske naturlige, at der blandt de, der har svaret ja på spørgsmålet er en overvægt af respondenter, der alt i alt synes, at de har gode betingelser for at udøve ledelse, som finder deres job spændende og udfordrende, og som føler, at de i høj grad bliver respekteret af medarbejdere, lederkolleger og ledere på et højere niveau. Til gengæld er man mere tilbøjelig end de øvrige respondenter til at svare nej på spørgsmålet, hvis man oplever, at ens arbejdsbyrde er for stor. Der er en tendens til, at jo oftere man mødes med sin nærmeste leder, jo mere oplever man også, at der er tydelige krav og forventninger (60). Tabel 60 Hvor ofte mødes du med din nærmeste leder? Krydset med: Oplever du, at der er tydelige krav og forventninger fra din nærmeste leder? Dagligt Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Ja Nej Ved ikke 10

11 Arbejdsbyrde Oplevelsen af, at arbejdsbyrden er for stor, er i høj grad sammenfaldende med, at man ikke oplever, at man har gode betingelser for at udøve ledelse (85). Det samme gælder for de svarpersoner, der vurderer, at opgaverne er mere krævende, end man forventede, da man tiltrådte (86). Der er ligeledes en tendens til, at oplevelsen af manglende respekt fra andre ansatte for ens rolle som leder falder sammen med en oplevelse af en stor arbejdsbyrde (87-89). Omvendt er der et positivt sammenfald mellem at føle, at man har en god dialog med nærmeste leder og at være uenig i udsagnet om arbejdsbyrden (93). Samme tendens gør sig gældende for dem, der er enig i udsagnet: Jeg har stor indflydelse på planlægningen af min arbejdstid (94). Generelt kan man sige, at negative tilkendegivelser om arbejdsbyrde ledsages af en tilslutning til positive udsagn om fx dialog, indflydelse, værdsættelse og jobbets følelsesmæssige belastning og omvendt. Til gengæld ses der ikke noget signifikant sammenfald mellem at opleve, at arbejdsbyrden er for stor og at afvise at have ambitioner om en lederstilling på et højere niveau (102). Løn De unge og kvinderne er mest utilfredse med deres løn. Tendensen slår især igennem hos kvinderne ( ). Tabel 103 Aldersgrupper Krydset med: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? -Min løn passer til min arbejdsindsats og mit ansvar Under 45 år år 55 år eller derover Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Mand Kvinde Dit køn? Krydset med: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? -Min løn passer til min arbejdsindsats og mit ansvar Tabel 104 Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Der er også et sammenfald mellem, at de, der har ansvar for ansættelser og afskedigelser, i højere grad end andre er utilfredse med deres aflønning ( ). De, der føler, at deres arbejdsbyrde er for stor (132), og at opgaverne er mere krævende, end de forventede ved tiltrædelsen 116), er også i større udstrækning uenige i udsagnet om en passende løn. 11

12 Uddannelse To tredjedele af alle svarpersoner har enten gennemført eller er i gang med lederuddannelse. Af de resterende vil hovedparten gerne deltage i lederuddannelse i fremtiden. Tilbage er 15 pct., der ikke har eller er i gang med lederuddannelse, og som med en nogenlunde ligelig fordeling svarer enten nej eller ved ikke til spørgsmålet: Ønsker du at deltage i lederuddannelse i fremtiden? Disse 15 pct. svarer til 104 svarpersoner, der er kendetegnet ved en væsentlig højere gennemsnitsalder end hele respondentgruppen: Alder Ingen uddannelse* Alle Under 45 år 11,5% 23,1% år 32,7% 45,5% 55 år eller derover 55,8% 31,5% I alt * Svarpersoner, der ikke har lederuddannelse, ikke er i gang med lederuddannelse, og som ikke ønsker at deltage i lederuddannelse i fremtiden. Andelen af svarpersoner i hele undersøgelsen, der er over 55 år, er dobbelt så stor for mændenes vedkommende som for kvindernes. En kønsopdelt tabel over ønske om uddannelse giver derfor umiddelbart mest mening, hvis man krydser køn og alder. Her viser tabellen, at der sammenlignet med mændene er en overvægt af yngre kvinder, der ikke ønsker lederuddannelse i fremtiden, når de ikke har en eller er i gang med lederuddannelse i dag, men vær opmærksom på den store statistiske usikkerhed på op til +/- 18 procentpoint ved den lille gruppe på kun 29 kvinder, der ikke har eller er i gang med en lederuddannelse, og som ikke ønsker at deltage i lederuddannelse i fremtiden: Alder Mænd Kvinder Alle Under 45 år 8,0% 20,7% 11,5% år 30,7% 37,9% 32,7% 55 år eller derover 61,3% 41,4% 55,8% I alt I tabellen er kun medtaget svarpersoner, der ikke har lederuddannelse, ikke er i gang med lederuddannelse, og som ikke ønsker at deltage i lederuddannelse i fremtiden. Uddannelse og ansvar synes at følges ad. Blandt de respondenter, der eksempelvis har ansvar for afskedigelser, har den største andel 58,7 pct. en lederuddannelse (154). Når det handler om at fordele løntillæg, har 62,9 pct. af de, der udfører denne opgave, en lederuddannelse (163). Omvendt er der også en stor andel, der håndterer et stort ansvar uden at have gennemført en lederuddannelse. Følelsen af at have gode betingelser, at have respekt, at blive værdsat og andre positive vurderinger er i større udstrækning sammenfaldende med, at man har en lederuddannelse, end hvis man ikke har. Til gengæld er der ingen nævneværdige forskelle, når det handler om arbejdsbyrde, følelsesmæssig belastning eller at opleve jobbet som spændende og udfordrende. 12

13 Jobindhold Baggrundsparametre som alder og køn har tilsyneladende ingen betydning for oplevelsen af, at jobbet er spændende og udfordrende, og de, der har ansvar for fx afskedigelser og fordeling af løntillæg, er kun i lidt højere grad enige i udsagnet: Mit job er spændende og udfordrende (224 og 227). Tydelige krav fra nærmeste leder falder sammen med en følelse af spænding og udfordringer i jobbet (234). Det samme gør en følelse af at blive værdsat (239). Ambitioner Tendensen til at have ambitioner om en lederstilling på et højere niveau er relativt stor hos respondenter under 45 år. 22,2 pct. svarer helt sikkert, mens 51,3 pct. i denne yngste aldersgruppe måske har ambitioner. Helt modsat er det i den ældste aldersgruppe på 55+. Her svarer mere end otte ud af ti (82,4 pct.), at de slet ikke eller sandsynligvis ikke har ambitioner om at blive ledere på et højere niveau (247). Under 45 år år 55 år eller derover Din alder? Krydset med: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau? Tabel 247 Ja, helt sikkert Måske Sandsynligvis ikke Nej, slet ikke Som nævnt dominerer mændene blandt de ældste respondenter. Nedenfor ses en køns- og aldersfordeling på de 304 respondenter, der har svaret Ja, helt sikkert eller måske på spørgsmålet: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau?. Heraf fremgår, at de yngre kvinder er mere tilbøjelige til at have ambitioner end de yngre mænd, mens det modsatte gør sig gældende i aldersgruppen fra 55 år: Alder Mænd Kvinder Alle Under 45 år 33,3% 44,1% 38,2% år 51,2% 47,8% 49,7% 55 år eller derover 15,5% 8,1% 12,2% I alt I tabellen er kun medtaget svarpersoner, der har svaret Ja, helt sikkert eller måske på spørgsmålet: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau?. 13

14 Næsten halvdelen af samtlige respondenter har tidligere været ledere på andre arbejdspladser, og denne svargruppe har i lidt højere grad ambitioner om et lederjob på højere niveau (251). Tabel 251 Har du tidligere været ansat som leder på andre arbejdspladser? Krydset med: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau? Ja Nej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, helt sikkert Måske Sandsynligvis ikke Nej, slet ikke Mens der ikke er særlige variationer i ambitionsniveauet blandt de respondenter, der allerede har en lederuddannelse, viser der sig markante forskelle, når man ser på indstillingen hos det store flertal, der ønsker at deltage i lederuddannelse i fremtiden. Her er der 17 pct., der svarer ja, helt sikkert på spørgsmålet, om de har ambitioner om en lederstilling på højere niveau, mens 45 pct. svarer måske (273). Tabel 273 Ønsker du at deltage i lederuddannelse i fremtiden? Krydset med: Har du ambitioner om en lederstilling på højere niveau? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Ja, helt sikkert Måske Sandsynligvis ikke Nej, slet ikke Aldersprofiler På baggrund af respondenternes svar kan der laves en samlet opstilling af tre profiler for de forskellige aldersgrupper: Baggrundsoplysninger Blandt svarpersonerne dominerer kvinderne blandt de yngste, mens mændene er voldsomt overrepræsenterede i den ældste aldersgruppe. Under 45 år 56 pct. er kvinder, 43 pct. er mænd år 48 pct. er kvinder, 52 pct. er mænd 55 år og derover 30 pct. er kvinder, 70 pct. er mænd 14

15 Respekt, værdsættelse, jobindhold, arbejdsbyrde Kun på et enkelt punkt er der signifikante forskelle mellem de enkelte aldersgrupper, når det handler om følelsen af at blive respekteret, værdsat osv. Under 45 år Ved følelsen af at blive respekteret af ledere på højere niveau skiller de yngste sig ud, idet kun 44,2 pct. svarer i høj grad. For de ældre aldersgrupper gælder det i gennemsnit 54,8 pct år 55 år og derover Ansvar Man kan ikke konkludere, at ansvaret vokser med alderen. Billedet er mere broget. Kun når det handler om ansvar for at fordele løntillæg, er de yngste ledere klart underrepræsenterede. Under 45 år Otte ud af ti har ansvar for at gennemføre ansættelser (82,5 53,2 pct. har ansvar for at gennemføre afskedigelser. Otte ud af ti har ansvar for at gennemføre MUS (81,8 57,1 pct. har ansvar for at bevilge efteruddannelse. En tredjedel har ansvar for at fordele løntillæg ( år Otte ud af ti har ansvar for at gennemføre ansættelser (81,4 Seks ud af ti har ansvar for at gennemføre afskedigelser (59,8 83,8 pct. har ansvar for at gennemføre MUS. 64,8 pct. har ansvar for at bevilge efteruddannelse. 44,2 pct. har ansvar for at fordele løntillæg. 55 år og derover 76 pct. har ansvar for at gennemføre ansættelser. 56,7 pct. har ansvar for at gennemføre afskedigelser. 77,5 har ansvar for at gennemføre MUS. 60,8 pct. har ansvar for at bevilge efteruddannelse. 46,7 pct. har ansvar for at fordele løntillæg. Uddannelse og ambitioner Under 45 år 56,6 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. 12 svarpersoner i denne aldersgruppe har ikke en lederuddannelse, er ikke i gang med en og ønsker heller ikke at deltage i lederuddannelse i fremtiden (7,5 pct.) Tre fjerdedele har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau år 68,7 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. 34 svarpersoner i denne aldersgruppe har ikke en lederuddannelse, er ikke i gang med en og ønsker heller ikke at deltage i lederuddannelse i fremtiden (10,9 pct.) Halvdelen har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau. 55 år og derover 65,7 pct. har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. 58 svarpersoner i denne aldersgruppe har ikke en lederuddannelse, er ikke i gang med en og ønsker heller ikke at deltage i lederuddannelse i fremtiden (26,7 pct.) 17, 6 pct. har helt sikkert eller måske ambitioner om en lederstilling på højere niveau. 15

16 Tidsforbrug Alle respondenter er blevet bedt om at angive den procentvise fordeling af den tid, de bruger på syv forskellige typer af opgaver, og de er gjort opmærksom på, at tallene sammenlagt skal give 100. Nogle svarpersoner har undladt at svare på spørgsmålet, andre har kun svaret delvist, og i enkelte tilfælde giver den samlede procentangivelse ikke 100, men i alt 603 har svaret korrekt og fyldestgørende på spørgsmålet. Fordelingen af deres arbejdstid fremgår af nedenstående diagram (299): Ændringer af organisationen (forandringsledelse) 8% Faglig ledelse (fx sparring med medarbejdere om opgaver) 17% Deltagelse i driftsopgaver (som medarbejder) 24% Kontrol (fx af udførte opgaver) 8% Personaleledelse (ansættelser/afskedigels er, MUS, tildeling af løntillæg, håndtering af sygefravær m.m.) 13% Planlægning (vagtplaner, planlægning af opgaver) 16% Økonomi/administration (udarbejdelse af budget, overvågning af forbrug, indberetninger og andre administrative opgaver) 14% 16

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere