Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold"

Transkript

1 September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi og Udviklingsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, samt på 16b, stk. 1-9 i Universitetsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 vedr. universitetets oprettelse af ph.d.-skoler og øvrige organisation for ph.d.-området. Studieordningen bringer lov- og bekendtgørelsesteksterne uredigeret i venstre spalte, mens højre spalte indeholder udmøntningen for CBS. Dispositionen følger ph.d.-bekendtgørelsen, idet kapitel 2 dog bygger på universitetslovens 16b. Nærværende studieordning indeholder ikke bestemmelser vedr. ansættelsesforhold, herunder ansættelse på deltid, orlov fra ansættelse, ph.d.-stipendier, aflønning m.v. Der henvises til generelle ansættelsesregler og overenskomster for akademikere i staten. Indhold Kapitel 1: Ph.d.-uddannelsens formål og varighed Kapitel 2: Organisering af ph.d.-området på Copenhagen Business School Kapitel 3: Adgangskrav m.v. til ph.d.-uddannelsen Kapitel 4: Ph.d.-uddannelsens indhold og struktur Kapitel 5: Gennemførelse af ph.d.-uddannnelsen Kapitel 6: Ph.d.-afhandlingen Kapitel 7: Bedømmelsesudvalget Kapitel 8: Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen Kapitel 9: Forsvar af ph.d.-afhandlingen Kapitel 10: Tildeling af ph.d.-graden Kapitel 11: Almindelige bestemmelser, klagemuligheder og overgangsregler

2 Kapitel 1 Ph.d.-uddannelsens formål og varighed Struktur, formål og placering 1. Ph.d.- uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsagligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Formål Ph.d.-uddannelserne ved Copenhagen Business School (CBS) har til formål at lære den ph.d.-studerende at forske, herunder at mestre de videnskabelige metoder, redskaber mv., der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for fagområdet. Uddannelsen skal med sin bredde og sit indhold gøre den ph.d.-studerende i stand til selvstændigt at udvikle nye ideer inden for fagområdet, samt til at iværksætte og til at indgå i forskningssamarbejde og forskningsprojekter såvel internationalt som nationalt. Ph.d.-uddannelsen sigter tillige mod at forberede de ph.d.- studerende på stillinger i den offentlige eller private sektor, der forudsætter forskningskompetence. 2. Universitetet kan tildele ph.d.-graden inden for fagområder, hvor universitetet driver forskning og enten selv eller i samarbejde med andre universiteter har oprettet en ph.d.-skole. Placering Ph.d.-uddannelsen foregår ved en af CBS ph.d.-skoler. 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. dog 15, stk. 2, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.- afhandling. Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d. Struktur Ph.d.-uddannelsen ved CBS svarer til 3 års fuldtidsstudium (dvs. i alt 180 ECTS-point), og i uddannelsen indgår: Et kursusforløb normeret til 30 ECTS-point. Et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til ca. 30 ECTS-point. Et selvstændigt videnskabeligt projekt - en ph.d.- afhandling. Ph.d.-uddannelsen beskrives yderligere i 7

3 Varighed 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point og tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan efter interne regler fastsat af universitetet tilrettelægges som et deltidsstudium. Stk ECTS-point svarer til et års heltidsstudier. Varighed De 180 ECTS-point (European Credit Transfer System), der tilsvarer tre års heltidsstudier regnes fra indskrivning til og med aflevering af afhandlingen.bedømmelsesperioden er således ikke inkluderet i de tre år. Deltidsstudium Ph.d.-skolen afgør i det konkrete tilfælde, om en ph.d.- studerende kan indskrives på en ph.d.-uddannelse på deltid. Varighed af deltidsstudiet aftales med ph.d.-skolen ved indskrivning. Forlængelse af indskrivning Indskrivning til ph.d.-uddannelsen sker normalt for en 3- årig periode. Ph.d.-studerende, der er blevet forsinket i deres studium, har mulighed for at søge ph.d.-udvalget om forlængelse af indskrivningen. Ansøgningen skal være skriftligt og begrundet, og der skal foreligge en udtalelse fra hovedvejleder. Der kan søges om ét års forlængelse ad gangen. Den maksimale indskrivningsperiode er 7 år for både fuldtidsog deltids-ph.d.-studerende, uanset eventuelle orlovsperioder begrundet i andre forhold end barsel og værnepligt. Orlov Hvis den ph.d.-studerende på grund af sygdom, barsel eller andre forhold ikke er i stand til at udføre sit studiearbejde kan der søges orlov. Orlov kan søges både i den ordinære indskrivningsperiode og i eventuelle forlængelser. Orlovsansøgninger indsendes skriftligt til ph.d.-skolen med hovedvejleders påtegning og med begrundelse samt en redegørelse for projektets status og udsigter. Hvis en ph.d.-studerende er ansat på CBS, fx som ph.d.- stipendiat, og får bevilliget orlov fra sin ansættelse, bevilger ph.d.-skolen efter ansøgning orlov fra ph.d.-studiet i samme periode.

4 Kapitel 2 Organisering af ph.d.-området på Copenhagen Business School (Dette kapitel følger Universitetsloven af 7. december 2007) Ph.d.-skoler 16b. Ph.d.-uddannelsen foregår ved ph.d.-skoler. Stk. 2. Universitetet opretter det nødvendige antal ph.d.- skoler. Ph.d.-skoler En ph.d.-skole er en organisatorisk enhed med en leder, der har det overordnede ansvar for uddannelse af ph.d.- studerende inden for et fagligt afgrænset og sammenhængende område. Ph.d.-skolen har ansvaret for, at de indskrevne ph.d.-studerende gennemgår et struktureret og sammenhængende uddannelsesforløb på højeste internationale niveau med kurser og vejledning, der lever op til fastsatte krav om kvalitet. Der nedsættes ph.d.-udvalg svarende til antallet af ph.d.- skoler. I følge CBS vedtægter opretter og nedlægger rektor ph.d.-skoler på CBS. Ph.d.-skolelederen 16 b, stk. 3. Ph.d.-skolelederen skal være en anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.- uddannelse. Stk. 4. Ph.d.-skolelederen udpeger ph.d.-vejledere efter regler fastsat af det enkelte universitet. Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Stk. 5. Ph.d.-skolelederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægning af skolens uddannelse, herunder internationale ophold. Stk. 6. Ph.d.-skolelederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget løbende evalueringer af skolens aktiviteter. Ph.d.-skolelederen indstiller til dekanen om opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og opfølgningsplaner skal offentliggøres. Udpegning af ph.d.-skoleleder Ph.d.-skolelederen udpeges af rektor Ph.d.-skoleledernes ansvarsområde Ph.d.-skolelederne har bl.a. ansvaret for: Godkendelse af ph.d.-studerende. Udpegning af vejledere efter høring af institutleder. Planlægning af ph.d.-skolens ph.d.-uddannelse, herunder internationale ophold. Evaluering af ph.d.-skolens aktiviteter. Administration af bedømmelsesforløbet. Godkendelse af ph.d.-planer og halvårsrapporter, og orientering af ph.d.-udvalget om ph.d.-planens indhold. Godkendelse af orlovsansøgninger. Ph.d.-skolelederen kan delegere beføjelser til ph.d.- koordinatorer ved de enkelte institutter/centre.

5 Ph.d.-udvalget 16 b, stk. 7. For at sikre studerendes indflydelse på ph.d.-forløbet nedsættes et ph.d.-udvalg. Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver: 1. At indstille formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuel næstformand blandt ph.d.- udvalgets studerende til dekanen. 2. At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen. 3. At godkende ph.d.-kurser. 4. At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.dskolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.- skolelederen. 5. At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og - vejledning til ph.d.-skolelederen. 6. At godkende ansøgninger om merit og dispensation. 7. At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som dekanen eller den, dekanen bemyndiger hertil, forelægger. Stk. 8. Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende, som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Stk. 9. De nærmere regler om etablering af ph.d.-skoler og sammensætning af ph.d.-udvalg fastsættes i vedtægten. Universiteter kan i samarbejde oprette ph.d.-skoler med forankring på ét universitet. De nærmere regler om ph.d.-skoler oprettet som samarbejde mellem universiteter, herunder sammensætningen af ph.d.-udvalg, fastsættes i vedtægterne for de deltagende universiteter. Ph.d.-udvalgenes ansvarsområde i forhold til forskningsdekanen At konstituere sig med formand (VIP) og evt. næstformand (ph.d-studerende). At indstille til forskningsdekanen om sammensætningen af bedømmelsesudvalg efter indstilling fra det faglige miljø. At udtale sig om alle relevante spørgsmål, som forskningsdekanen forelægger til udtalelse. At godkende udbud af ph.d.-kurser. At udarbejde forslag til interne retningslinjer Ph.d.-udvalgenes ansvarsområde i forhold til ph.d.- skolelederen At indstille ph.d.-studerende til godkendelsesprocessen. Denne indstilling foretages af udvalgets repræsentanter for det videnskabelige personale. At medvirke til planlægning og godkendelse af ph.d.- skolens aktiviteter, herunder internationale ophold. At udtale sig om evaluering af ph.d.-skolens aktiviteter. At godkende ansøgninger om merit og dispensation, men ikke ansøgninger vedr. orlov. Ph.d.-udvalgenes sammensætning Ph.d.-udvalgets medlemmer vælges henholdsvis blandt det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Reglerne for sammensætning og valg fremgår af CBS vedtægter.

6 Kapitel 3 Adgangskrav m.v. til ph.d.-uddannelsen Adgang til ph.d.-uddannelsen 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført kandidatstudium. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at ph.d.- uddannelsesforløbet påbegyndes i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i 1 og 4. Universitetet fastsætter interne regler herom. Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, skal have mulighed for at afslutte kandidatuddannelsen. Adgangskrav Kandidateksamen fra en dansk, længerevarende, videregående uddannelse, der efter den relevante ph.d.-skoles skøn giver forudsætninger for at gennemføre det konkrete ph.d.-studium. Anden eksamen, herunder udenlandsk, der efter ph.d.- udvalgets skøn er jævnbyrdig med ovenstående. Indskrivning kan evt. gøres afhængig af, at der aflægges prøver i for ph.d.-projektet afgørende faglig viden. Adgangskrav for ph.d.-uddannelsen skal ikke forveksles med kriterierne for at blive ansat som ph.d.-stipendiat efter AC-overenskomsten. Der ansøges skriftligt om adgang til ph.d.-uddannelse. Ansøgninger skal som minimum indeholde cv, eksamensbeviser og en projektbeskrivelse. Ph.d.-skolen kan udbede sig yderligere oplysninger. Denne ansøgning danner grundlag for ph.d.-udvalgets faglige indstilling til ph.d.-skolelederen vedr. godkendelse af den ph.d.- studerende til optagelse. Økonomi Indskrivning på ph.d.-uddannelsen forudsætter, at der er tildelt et stipendium, eller at der er indgået anden aftale om betaling af studieafgifterne. Indskrivning med ekstern finansiering forudsætter, at den eksterne bevillingsgiver (forskningsråd, virksomhed, fond eller lignende) har givet bevilling til gennemførelse af forskeruddannelsen. Ph.d.-skolen skal gøre den ph.d.-studerende bekendt med, hvilke konkrete økonomiske forpligtelser CBS påtager sig for det konkrete ph.d.-forløb. Finansieringsaftale Bidrager eksterne til finansieringen af studiet, skal der ved indskrivning foreligge en skriftlig samarbejdsaftale vedr. øvrige finansielle aspekter, aftaler om immaterielle rettigheder, publicering og opsigelse. Samarbejdsaftalen skal godkendes af både ph.d.-skoleleder, institutleder og dekan. Særlige optagelsesregler Ph.d.-skolen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemført forudgående kandidatstudium (og f.eks. optage efter en ordning), men som hovedregel forudsættes afsluttet kandidatstudium før påbegyndelse af ph.d.-uddannelse.

7 Optagelse 6. Universitetet afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af universitetets interne regler, hvilke kriterier universitetet lægger til grund for optagelsen. Godkendelse af den ph.d.-studerende Ifølge universitetslovens 16 b, stk. 4, godkender ph.d.- skolelederen ph.d.-studerende efter indstilling fra det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Der lægges i godkendelsesprocessen vægt på: At ansøgeren skønnes at have de fornødne faglige forudsætninger for studiets gennemførelse. At ph.d.-projektet kan forventes gennemført inden for den fastsatte studietid. At der er de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for hele ph.d.-uddannelsens gennemførelse jf. 8, stk. 5. At der kan tilknyttes de nødvendige vejlederressourcer til den ph.d.-studerende og dennes projekt jf. 8, stk. 5. Hvis en potentiel ph.d.-studerende søger om eksterne midler til finansiering af ph.d.-studiet ved CBS, skal vedkommende før ansøgning indhente godkendelse af optag i ph.d.-skolen. Indskrivning 6, stk. 2. Den ph.d.-studerende indskrives administrativt på ph.d.-uddannelsen. Administrativ indskrivning Indskrivningen er en administrativ konsekvens af den faglige beslutning om at optage den ph.d.-studerende og er således ikke det samme som ansættelse, ligesom ophør af indskrivning ikke kan sidestilles med afskedigelse. Det er udelukkende de uddannelsesmæssige forhold, det vil sige indskrivning og ophør af indskrivning, der reguleres i ph.d.-bekendtgørelsen og herværende studieordning. For så vidt angår ansættelse og afskedigelse henvises til de ansættelsesretlige regler.

8 Indhold 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter interne regler fastsat af universitetet. Stk. 2. Uddannelsen omfatter: 1. Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet). 2. Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. 3. Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner. 4. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt. 5. Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. Kapitel 4 Ph.d.-uddannelsens indhold og struktur Ph.d.-uddannelsens indhold Bestemmelsen fastlægger de nærmere rammer for ph.d.- uddannelse, der udfoldes for den enkelte studerende i den pågældendes ph.d.-plan, jf. 9. Ph.d.-skolen kan præcisere nærværende bestemmelser og fastsætte regler om kursuskrav, seminarer etc. Ph.d.-kurser Ph.d.-kursernes faglige niveau skal være højere end den adgangsgivende kandidatuddannelse, medmindre særlige faglige hensyn fordrer, at dette princip fraviges. Kursussammensætningen skal både understøtte gennemførelsen af det konkrete forskningsprojekt og bibringe den ph.d.-studerende en generel kompetence i forskningsfeltets teori og metode. Ph.d.-planen skal specificere et kursusforløb, der lever op til eventuelle krav om obligatoriske kurser, samt tilsigte at kurserne understøtter projektets gennemførelse. Ph.d.-udvalgene kan træffe aftale med nationale og internationale samarbejdsparter om oprettelse af ph.d.-kurser, der pointsættes med ECTS-point. Deltagelse i aktive forskermiljøer/udlandsophold Kravet om, at ph.d.-studerende skal indgå i aktive forskningsmiljøer, vil ofte bedst kunne tilgodeses ved ophold af en vis varighed ved en anden forskningsinstitution primært i udlandet. CBS skal sikre, at ph.d.-studerende får mulighed for at skabe kontakter til aktive forskere uden for ph.d.-skolen. Undervisning/formidling Kravet i 7, stk. 2, nr. 4 om, at ph.d.-studerende skal opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling fastlægger ikke nogen kvantitativ ramme. Ved CBS forventes disse aktiviteter at have et omfang ca. 30 ECTS-point. Indholdet i 7, stk. 2, nr. 4 skal ikke forveksles med de arbejdskrav, der er knyttet til ansættelse som lønnet ph.d.- stipendiat, men vil ofte kunne tilgodeses i forbindelse hermed. Samarbejdsaftaler Den ph.d.-studerende opfordres til at indgå skriftlige aftaler med eksterne samarbejdspartner og datakilder om indsamling, opbevaring og offentliggørelse af empiriske materiale. Ph.d.-skolen bistår med udformning af aftalen med udgangspunkt i CBS-standardkontrakter. Aftalen underskrives af den ph.d.-studerende og ph.d.-skoleleder, samt om fornødent institutleder.

9 Merit 7, stk. 3. Universitetet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis universitetet vurderer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit). Meritoverførsel Bestemmelsen giver universitetet mulighed for efter ansøgning fra den ph.d.-studerende at give merit for relevante kvalifikationer, dog uden at niveauet for det samlede uddannelsesforløb sænkes. Jf. universitetslovens 16 b, stk. 7, skal ph.d.-udvalget godkende ansøgninger om merit. Ved CBS er udgangspunktet for godkendt meritoverførsel: At evt. forskningsarbejde kan indgå som en del af forskningsprojektet. At evt. ph.d.-kurser er relevante for den pågældende ph.d.-studerende. Skift af uddannelsesinstitution Ph.d.-studerende kan under studieforløbet ansøge om at skifte ph.d.-skole eller institution. Vejledning 8. For hver ph.d.-studerende udpeger universitetet en hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.- uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen. Stk. 2. Universitetet kan selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende: 1. Udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde. 2. Udskifte hovedvejleder og andre vejledere. Stk. 3. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende et formidlingskursus. Stk. 4. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende vejledning i undervisning. Stk. 5. Universitetet sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan. Stk. 6. Universitetet fastsætter interne regler for vejledning af den ph.d.-studerende. To vejledere tilknyttet hvert ph.d.-projekt Ifølge universitetslovens 16 b, stk. 4, er det ph.d.- skolelederen, der udpeger ph.d.-vejledere. De ph.d.- studerende ved CBS skal have mindst to vejledere, hvoraf en betegnes hovedvejleder jf. 8, stk. 1, 10, stk. 1, 14, stk. 1-3, 16, stk. 2, 18, stk. 3, 26, stk. 1, nr. 1. Hovedvejleder skal være lektor eller professor ved CBS. Hovedvejlederen udpeges foreløbigt ved indskrivning og endeligt ved godkendelse af ph.d.-planen. Den anden vejleder udpeges ved godkendelse af ph.d.-planen. De samarbejder gennem ph.d.-forløbet om vejledningen af den ph.d.-studerende med iagttagelse af ovenstående områder i bekendtgørelsen, der fordrer en hovedvejleder. Vejlederen, der ikke er hovedvejleder kan evt. være fra et andet universitet, en virksomhed, en sektorforskningsinstitution m.v. Vejledningstimer Ph.d.-skolen fastsætter antallet af vejledningstimer samt evt. rammer for fordelingen af vejledningstimer mellem vejlederne. Ændring i vejlederteam Der kan i løbet af projektet udpeges yderligere vejledere, samt udskiftes hovedvejleder eller andre vejledere. Ønsker en ph.d.-studerende at skifte vejleder indsendes en skriftlig ansøgning til ph.d.-skolelederen med begrundelse og kort redegørelse for status i projektet. Pædagogik og formidlingstræning CBS tilbyder seminarer og workshops i pædagogik og formidling til de ph.d.-studerende. Disse kurser er ikke en obligatorisk del af en ph.d.-uddannelse og giver ikke ECTS-point.

10 Ph.d.-plan Kapitel 5 Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen 9. Universitetet godkender senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen) for den enkelte ph.d.- studerende. Stk. 2. Ph.d.-planen skal som minimum indeholde: 1. Tidsplan. 2. Aftale om vejledningens form. 3. Plan for ph.d.-projektet. 4. Plan for ph.d.kurser. 5. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer. 6. Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling. 7. Evt. aftaler om immaterielle rettigheder. 8. En finansieringsplan (budget). FormåI I en ph.d.-plan konkretiseres ph.d.-forløbet for den enkelte studerende indenfor rammerne af 7, stk. 2. Indhold Ph.d.-planen udarbejdes af den ph.d.-studerende i samarbejde med vejleder(e) og med konsultation af ph.d.- koordinator subsidiært ph.d.-skoleleder. Tidsperspektiv Ph.d.-planen skal godkendes af vejledere, ph.d.- skoleleder og institutleder senest tre måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt. Planen kan dog, jf. 10, justeres løbende i forbindelse med halvårsrapporterne, ligesom mindre ændringer som konkrete aftaler om ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse m.v., der ikke er på plads efter tre måneder, kan tilføjes efterfølgende.

11 10. Universitetet vurderer regelmæssigt i løbet af ph.d.- uddannelsen, om den ph.d.-studerende følger ph.d.- planen og justererer i fornødent omfang planen. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.- studerende bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for nødvendige justeringer heri. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Ved vurderingen skal universitetet fuldt ud tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden godkendt orlov. Universitetet fastsætter interne regler om frekvensen af disse vurderinger. Stk. 2. Vurderer universitetet, at den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen på trods af evt. justeringer, giver universitetet den ph.d.-studerende 3 måneder til at rette op på dette. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af ph.d.-uddannelsen. Stk. 3. Universitetet foretager snarest efter udløbet af de 3 måneder en ny vurdering som efter stk. 1. Stk. 4. Er vurderingen efter stk. 3 negativ, ophører indskrivningen. Universitetet underretter snarest et evt. andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Halvårsrapporterne Ved CBS foregår der en vurdering af fremskridtet løbende ved halvårsrapporter Halvårsrapporten skal redegøre for hvilke dele af uddannelsen, der er afviklet (herunder kursus- og formidlingsaktiviteter), og hvilke dele, der mangler. Halvårsrapporten skal indeholde evt. justeringer i ph.d.- planen. Halvårsrapporten påtegnes af hovedvejleder og indleveres til ph.d.-skolelederen til godkendelse. Der tages ved vurderingen fuldt hensyn til godkendt orlov. Ved mangelfulde forhold Den ph.d.-studerende skal i tilfælde af en ikke-tilfredsstillende halvårsrapport gøres opmærksom på de mangelfulde forhold på en sådan måde, at den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til disse. Den ph.d.- studerende skal samtidigt gøres opmærksom på de gældende tidsfrister jf. 10, stk. 2. Uansøgt udskrivning Ved fortsat manglende opfølgning i forhold til projektplanen kan den ph.d.-studerende udskrives af ph.d.- skolen. Den ph.d.-studerende skal indenfor en frist af 2 uger kunne indbringe en sådan afgørelse for Det Akademiske Råd ved Copenhagen Business School. Ophør af ansættelse følger de almindelige ansættelsesretlige bestemmelser. Afslutningsseminar Senest tre måneder før forventet indlevering af afhandlingen (jf. seneste halvårsrapport) foretages en vurdering af udkastet til afhandlingen med inddragelse af opponenter, der ikke er vejledere. Denne evaluering gennemføres med det sigte at hjælpe den ph.d.-studerende til at målrette de sidste måneders arbejde mod en rettidig indlevering.

12 Afhandlingen Kapitel 6 Ph.d.-afhandlingen 11. Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet. Afhandlingens format 12. Universitetet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen. Stk. 2. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Krav En ph.d.-afhandling er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-uddannelsesforløb, og kan derfor ikke afleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan derimod godt være udført i samarbejde med andre. Vejledende standard-formater Afhandlingen kan antage flere formater, herunder monografien og den artikelbaserede afhandling. Da monografien er et velkendt format, følger her en vejledende beskrivelse af den artikelbaserede afhandling: En artikelbaseret afhandling bør rumme mindst tre artikler samt obligatorisk introduktion og afslutning, der præsenterer afhandlingens selvstændige artikler som en helhed ved at placere artiklerne i en teoretisk ramme, præsentere fælles litteratur, bringe referencer m.v. For hver enkelt artikel gælder, at den skal udgøre et selvstændigt og særskilt analytisk bidrag til det faglige område, have et omfang som en standardartikel, dvs. ca standardsider, og være egnet til offentliggørelse i anerkendte fagtidsskrifter med fagfællebedømmelse. Det bør tilstræbes at mindst én af artiklerne er publiceret eller accepteret til publicering ved indlevering af afhandlingen. Artiklerne kan være samforfattede, dog skal mindst en af dem være eneforfattet. Eventuelle medforfattere skal angive omfanget af deres bidrag. Uanset eventuel publicering har afhandlingens bedømmelsesudvalg ansvaret for den endelige bedømmelse af den artikelbaserede afhandlings kvalitet. Valg af afhandlingens format Formatet for afhandlingen skal være præciseret i tredje halvårsrapport.

13 Sprogkrav 12, stk. 3. Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk. Ph.d.-afhandlingen skal være affattet på dansk eller engelsk, men kan efter aftale med vejledere og efter ph.d.- udvalgets godkendelse affattes på andre sprog. Ph.d.-afhandlingen skal ved indleveringen være ledsaget af sammenfattende redegørelser (resuméer) for de videnskabelige resultater, der er opnået. Afhandlingen skal indeholde resuméer på både dansk og engelsk, samt hvis den er affattet på et andet sprog også på dette sprog. Medforfattererklæringer 12, stk. 4. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatterens andel af arbejdet. Medforfattererklæring Eventuelle medforfattere skal angive omfanget af deres bidrag til de relevante artikler.

14 Indlevering af afhandlingen 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af afhandlingen. 14. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.- forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.- planens enkelte dele, jf. 9. Stk. 2. Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.- uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal forfatteren have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse. Stk. 3. Universitetet vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, forfatterens eventuelle bemærkninger, jf. stk. 2, og de regelmæssige vurderinger, jf. 10, stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Ophør af ph.d.-indskrivningsperiode Ph.d.-uddannelsens tre år inkluderer formidling, kursusdel og det selvstændige ph.d.-projekt, herunder udarbejdelse af ph.d.-afhandlingen, men den afsluttes ved aflevering af afhandlingen, således at bedømmelsesprocessen ikke skal inkluderes i de tre år. Den ph.d.-studerende skal to måneder før forventet indlevering af afhandlingen varsle ph.d.-skolen om afleveringstidspunktet. I fald afhandlingen afleveres tidligere end forventet, betragtes den stadig som modtaget på den oprindeligt angivne dato. Hvis afhandlingen ikke afleveres som varslet, kan ph.d.- skolen beslutte, at den tidligst kan afleveres tre måneder senere. Når ph.d.-skolen varsles om aflevering indhentes hovedvejleders vurdering af studiets gennemførelse, herunder specielt om kursus- og formidlingsforpligtelserne er opfyldt. Senest en måned før indlevering meddeler ph.d.- skolen den ph.d.-studerende om kravene til gennemførslen af studiet anses for indfriet. Den ph.d.-studerende høres efter 14, stk. 2. Hvis kravene er opfyldt, kan afhandlingen indleveres, hvorved indskrivningen ophører. Hvis kravene ikke er opfyldt, skal de opfyldes, før afhandlingen kan indleveres. Hovedvejlederens udtalelse om det samlede ph.d.- forløb Jf. 13 skal ph.d.-studerende ved CBS varsle ph.d.- skolen to måneder før den påtænkte indleveringsdato, og hovedvejlederen skal afgive sin udtalelse hurtigst muligt efter denne varsling for ikke unødigt at sinke den videre bedømmelsesproces. 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis universitetet vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Afhandlingens bedømmelse Den samlede ph.d.-uddannelse skal være gennemført tilfredsstillende før afhandlingen kan tages under bedømmelse. Undtagelsesbestemmelse Ph.d.-skolen har dog mulighed for at foretage en vurdering af, om forfatteren på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gennemført ph.d.- uddannelse. Hvis sådanne kvalifikationer vurderes at foreligge på afleveringstidspunktet, kan afhandlingen bedømmes.

15 Kapitel 7 Bedømmelsesudvalget Sammensætning af bedømmelsesudvalget 16. Senest umiddelbart efter indlevering af ph.d.- afhandlingen nedsætter universitetet et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der består af 3 medlemmer. Universitetet udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer. Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. 2 af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Den ph.d.- studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. Bedømmelsesudvalget Det fremgår af universitetslovens 16 b, stk. 7, nr. 2, at ph.d.-udvalget indstiller om sammensætningen af bedømmelsesudvalget til dekanen. Ph.d.-skolelederen indstiller bedømmelsesudvalget til ph.d.-udvalget efter høring af vejledere og institutleder. Tidsperspektiv Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelsesudvalgets indstilling, jf. 18, stk. 1, og afholdelse af forsvar, jf. 20, stk. 2, bør sammensætningen af bedømmelsesudvalget påbegyndes umiddelbart efter at den ph.d.-studerende har varslet om aflevering jvf 13, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet. Sammensætning Formanden for bedømmelsesudvalget skal være lektor eller professor ved CBS. To af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være udefrakommende, hvilket vil sige, at de ikke må være ansat på CBS. Det indskærpes, at mindst et medlem skal være fra udlandet. Der kan dog være særlige faglige hensyn, der gør, at dette princip kan fraviges. Den ph.d.-studerendes hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget, men har ikke stemmeret i forbindelse med udvalgets indstillinger. Det betyder, at hovedvejlederen følger bedømmelsesprocessen og kan deltage ved mødeaktivitet og anden aktivitet i den forbindelse. 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter universitetet forfatteren herom. Forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist på mindst en uge. Indsigelsesret Bedømmelsesudvalgets sammensætning meddeles forfatteren, som inden for en frist på 1 uge kan gøre indsigelse mod medlemmerne. Udvalgets endelige sammensætning meddeles forfatteren, som herefter inden for en frist på 1 uge har mulighed for at trække afhandlingen tilbage fra den foreløbige bedømmelse.

16 Foreløbig bedømmelse Kapitel 8 Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til universitetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Universitetet sender snarest forfatteren en kopi af indstillingen. Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted. Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.- afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist. Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist af mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen. Stk. 4. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer universitetet på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser: 1. At forsvaret ikke kan finde sted. 2. At ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen igen, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 3. At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalgets arbejde Den foreløbige bedømmelse skal indeholde en gennemgang af afhandlingens svage og stærke sider, samt en identifikation af afhandlingens bidrag til forskningsfeltet, ligesom der skal angives, hvorvidt afhandlingen kan antages til mundtligt forsvar. Bedømmelsesudvalgets formand sender senest 2 måneder efter indlevering en indstilling om afhandlingen til ph.d.-skolen og hovedvejlederen. Snarest efter modtagelsen sender ph.d.-skolen indstillingen til forfatteren og institutlederen.

17 Kapitel 9 Forsvar af ph.d.-afhandlingen Offentligt forsvar og offentliggørelse af afhandlingen 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter interne regler fastsat af universitetet ved et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Stk. 2. Universitetet skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentlig tilgængelig i rimelig tid før forsvaret. Offentliggørelse Biblioteket ved CBS tilbyder elektronisk offentliggørelse af afhandlingen. Afhandlingen skal være offentlig tilgængelig fra 10 dage før det offentlige forsvar. Afhandlingen er i øvrigt forfatterens ejendom og kan herudover ikke gøres til genstand for udlån, salg eller videreformidling, uden forfatterens skriftlige accept. Forsvarshandlingen Vejlederen forestår forsvarshandlingen. Bedømmelsesudvalgets menige medlemmer optræder som opponenter. Forsvarshandlingen tager ca. to timer, afbrudt af en pause. Forsvarshandlingen starter med, at den ph.d.-studerende redegør for sit arbejde, hvorefter bedømmelsesudvalgets medlemmer opponerer. Afslutningsvis gives plads til bidrag ex auditorium. 20. Universitetet fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar. Stk. 2. Forsvaret finder tidligst sted 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling jf. 18, stk. 1, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.- afhandlingen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan universitetet beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem forfatteren og universitetet, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse. Tidspunkt for forsvaret Tidspunktet for forsvaret fastlægges under hensyn til overholdelse af fristen i 20, stk. 2. Tidspunktet skal aftales mellem ph.d.-skolen og forfatteren. Mulighed for udskydelse af forsvarshandlingen Forsvarsafhandlingen kan udskydes, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Her tænkes ikke mindst på tilfælde, hvor beskyttelse af immaterielle rettigheder nødvendiggør en udskydelse, men også situationer, hvor forfatteren ønsker at foretage mindre revisioner af afhandlingen. Et sådant ønske skal fremsættes skriftligt til ph.d.- skolen umiddelbart efter forfatterens modtagelse af bedømmelsen, og kan afvises af ph.d.-skolen, hvis det vil føre til en urimelig lang udskydelse af forsvaret. Hvis der foretages ændringer i den bedømte afhandling, skal der i god tid før det mundtlige forsvar indleveres en liste over ændringer. Listen afleveres til ph.d.-skolen, som videresender den til bedømmelsesudvalget.

18 Kapitel 10 Tildeling af ph.d.-graden Bedømmelsesudvalgets endelige indstilling 21. Bedømmelsesudvalget indstiller umiddelbart efter forsvaret, om ph.d.-graden bør tildeles og meddeler indstillingen til universitetet og forfatteren. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan universitetet beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom. 22. Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalgets indstilling Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene til afhandlingen og forsvaret er opfyldte. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende tilstiles ph.d.-skolen i skriftlig form. Ph.d.-skolen underretter Akademisk Råd om bedømmelsesudvalgets indstilling. Tildeling af ph.d.-graden Afgørelse om tildeling af ph.d.-graden træffes snarest muligt af Akademisk Råd, efter at bedømmelsesudvalget har indgivet endelig indstilling. Eksamensbevis 23. Universitetet udsteder bevis for ph.d.-graden. Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområde og emne for ph.d.- afhandlingen samt oplysninger om gennemført ph.d.- uddannelse. 24. Tildeles ph.d.-graden ikke, udsteder universitetet efter anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført. Udformning af ph.d.-beviset Ph.d.-skolen udsteder ph.d.-beviset. Beviset skal give de relevante oplysninger om den enkelte ph.d.-studerendes uddannelsesforløb og afhandling. I det omfang de enkelte dele af ph.d.-uddannelsen er opgjort i ECTS-point, skal dette fremgå. Udformning af bevis ved afbrudt ph.d.-uddannelse De ph.d.-studerende, som har afbrudt uddannelsen eller som mangler at aflevere afhandlingen eller lignende, har ret til at få dokumentation for de dele af den enkeltes ph.d.-uddannelse, f.eks. ph.d.-kurser og erfaring med undervisning og/eller vidensformidling, der af ph.d.-skolen er godkendt som tilfredsstillende gennemført.

19 Kapitel 11 Almindelige bestemmelser, klagemuligheder og overgangsregler Universitetets regler 25. Universitetet fastsætter interne regler om: 1. Optagelse på ph.d.-uddannelsen, jf. 5, stk. 2, og 6, stk Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse, jf. 4, stk. 1, 7, stk. 1 og 10, stk Udpegning af hovedvejleder, jf. 8, stk. 1, og eventuelt yderligere vejledere, jf. 8, stk. 2, og 26, stk. 1, nr Vejledning af ph.d.-studerende, jf. 8, stk Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. 12, stk Forsvar af ph.d.-afhandlingen jf. 19, stk. 1. Stk. 2. Det skal af de interne regler fremgå, at universitetet kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af universitetet. Stk. 3. De interne regler og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Stk. 4. Gældende interne regler skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside. CBS kan dispensere fra alle regler i nærværende studieordning, alene fastsat af CBS, herunder Optagelse på ph.d.-uddannelsen. Tildeling af dispensation i forhold til indskrivningsperioden. Tilrettelæggelse af ph.d.-uddannelsen. Udpegning af vejleder. Vejledning af den ph.d.-studerende. Krav til udarbejdelse og indlevering af ph.d.- afhandlingen. Regler for forsvarshandlingen. Overgangsregler fremgår af udmøntningen af 29 Tilgængelighed Nærværende regler offentliggøres på CBS hjemmeside.

20 Erhvervs-ph.d.-stipendier 26. For ph.d.-stipendier finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation gælder: 1. Universitetet udpeger udover en hovedvejleder, jf. 8, stk. 1, en vejleder tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde. 2. Mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. 16, stk. 1, skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. Særligt for erhvervs-ph.d.-studerende Erhvervs-ph.d.-ordningen reguleres af denne del af bekendtgørelsen. Bestemmelsen regulerer udelukkende ph.d.-uddannelsen for ph.d.-studerende, hvis stipendier er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation - også betegnet Erhvervsph.d.-ordningen. Formål Ordningen skal fremme forskning og udvikling i danske private og offentlige organisationer ved at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling og opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomhederne/organisationerne og danske og/eller udenlandske universiteter/forskningsinstitutioner. Ansættelse Erhvervs-ph.d. ere er ansat i den pågældende virksomhed/organisation, men er indskrivningsmæssigt ligestillet med CBS øvrige ph.d. ere. Bedømmelsesudvalgets sammensætning For et erhvervs-ph.d.-projekt skal der i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg, udpeges mindst ét medlem af bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelateret forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. Dispensation fra bekendtgørelse 27. Universitets- og Byggestyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. 5, stk. 2, 7, stk. 3 og 15, stk. 2. Stk. 2. Styrelsen kan tillade, at bekendtgørelsen fraviges som et led i forsøg. Dispensationsmuligheder i forhold til bekendtgørelsen Bestemmelsen giver styrelsen mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser i konkrete tilfælde. Bestemmelsen giver styrelsen mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når universitetet indgiver en ansøgning om forsøg, som fraviger bekendtgørelsens bestemmelser.

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Dagsorden Deltagere: Helle Prætorius, Rasmus Tanggaard Varneskov, Kristina Pagh Kristensen, Christioffer Tobias

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere