Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold"

Transkript

1 September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi og Udviklingsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, samt på 16b, stk. 1-9 i Universitetsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 vedr. universitetets oprettelse af ph.d.-skoler og øvrige organisation for ph.d.-området. Studieordningen bringer lov- og bekendtgørelsesteksterne uredigeret i venstre spalte, mens højre spalte indeholder udmøntningen for CBS. Dispositionen følger ph.d.-bekendtgørelsen, idet kapitel 2 dog bygger på universitetslovens 16b. Nærværende studieordning indeholder ikke bestemmelser vedr. ansættelsesforhold, herunder ansættelse på deltid, orlov fra ansættelse, ph.d.-stipendier, aflønning m.v. Der henvises til generelle ansættelsesregler og overenskomster for akademikere i staten. Indhold Kapitel 1: Ph.d.-uddannelsens formål og varighed Kapitel 2: Organisering af ph.d.-området på Copenhagen Business School Kapitel 3: Adgangskrav m.v. til ph.d.-uddannelsen Kapitel 4: Ph.d.-uddannelsens indhold og struktur Kapitel 5: Gennemførelse af ph.d.-uddannnelsen Kapitel 6: Ph.d.-afhandlingen Kapitel 7: Bedømmelsesudvalget Kapitel 8: Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen Kapitel 9: Forsvar af ph.d.-afhandlingen Kapitel 10: Tildeling af ph.d.-graden Kapitel 11: Almindelige bestemmelser, klagemuligheder og overgangsregler

2 Kapitel 1 Ph.d.-uddannelsens formål og varighed Struktur, formål og placering 1. Ph.d.- uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsagligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Formål Ph.d.-uddannelserne ved Copenhagen Business School (CBS) har til formål at lære den ph.d.-studerende at forske, herunder at mestre de videnskabelige metoder, redskaber mv., der knytter sig til forsknings- og udviklingsopgaver inden for fagområdet. Uddannelsen skal med sin bredde og sit indhold gøre den ph.d.-studerende i stand til selvstændigt at udvikle nye ideer inden for fagområdet, samt til at iværksætte og til at indgå i forskningssamarbejde og forskningsprojekter såvel internationalt som nationalt. Ph.d.-uddannelsen sigter tillige mod at forberede de ph.d.- studerende på stillinger i den offentlige eller private sektor, der forudsætter forskningskompetence. 2. Universitetet kan tildele ph.d.-graden inden for fagområder, hvor universitetet driver forskning og enten selv eller i samarbejde med andre universiteter har oprettet en ph.d.-skole. Placering Ph.d.-uddannelsen foregår ved en af CBS ph.d.-skoler. 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. dog 15, stk. 2, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.- afhandling. Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d. Struktur Ph.d.-uddannelsen ved CBS svarer til 3 års fuldtidsstudium (dvs. i alt 180 ECTS-point), og i uddannelsen indgår: Et kursusforløb normeret til 30 ECTS-point. Et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til ca. 30 ECTS-point. Et selvstændigt videnskabeligt projekt - en ph.d.- afhandling. Ph.d.-uddannelsen beskrives yderligere i 7

3 Varighed 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point og tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan efter interne regler fastsat af universitetet tilrettelægges som et deltidsstudium. Stk ECTS-point svarer til et års heltidsstudier. Varighed De 180 ECTS-point (European Credit Transfer System), der tilsvarer tre års heltidsstudier regnes fra indskrivning til og med aflevering af afhandlingen.bedømmelsesperioden er således ikke inkluderet i de tre år. Deltidsstudium Ph.d.-skolen afgør i det konkrete tilfælde, om en ph.d.- studerende kan indskrives på en ph.d.-uddannelse på deltid. Varighed af deltidsstudiet aftales med ph.d.-skolen ved indskrivning. Forlængelse af indskrivning Indskrivning til ph.d.-uddannelsen sker normalt for en 3- årig periode. Ph.d.-studerende, der er blevet forsinket i deres studium, har mulighed for at søge ph.d.-udvalget om forlængelse af indskrivningen. Ansøgningen skal være skriftligt og begrundet, og der skal foreligge en udtalelse fra hovedvejleder. Der kan søges om ét års forlængelse ad gangen. Den maksimale indskrivningsperiode er 7 år for både fuldtidsog deltids-ph.d.-studerende, uanset eventuelle orlovsperioder begrundet i andre forhold end barsel og værnepligt. Orlov Hvis den ph.d.-studerende på grund af sygdom, barsel eller andre forhold ikke er i stand til at udføre sit studiearbejde kan der søges orlov. Orlov kan søges både i den ordinære indskrivningsperiode og i eventuelle forlængelser. Orlovsansøgninger indsendes skriftligt til ph.d.-skolen med hovedvejleders påtegning og med begrundelse samt en redegørelse for projektets status og udsigter. Hvis en ph.d.-studerende er ansat på CBS, fx som ph.d.- stipendiat, og får bevilliget orlov fra sin ansættelse, bevilger ph.d.-skolen efter ansøgning orlov fra ph.d.-studiet i samme periode.

4 Kapitel 2 Organisering af ph.d.-området på Copenhagen Business School (Dette kapitel følger Universitetsloven af 7. december 2007) Ph.d.-skoler 16b. Ph.d.-uddannelsen foregår ved ph.d.-skoler. Stk. 2. Universitetet opretter det nødvendige antal ph.d.- skoler. Ph.d.-skoler En ph.d.-skole er en organisatorisk enhed med en leder, der har det overordnede ansvar for uddannelse af ph.d.- studerende inden for et fagligt afgrænset og sammenhængende område. Ph.d.-skolen har ansvaret for, at de indskrevne ph.d.-studerende gennemgår et struktureret og sammenhængende uddannelsesforløb på højeste internationale niveau med kurser og vejledning, der lever op til fastsatte krav om kvalitet. Der nedsættes ph.d.-udvalg svarende til antallet af ph.d.- skoler. I følge CBS vedtægter opretter og nedlægger rektor ph.d.-skoler på CBS. Ph.d.-skolelederen 16 b, stk. 3. Ph.d.-skolelederen skal være en anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.- uddannelse. Stk. 4. Ph.d.-skolelederen udpeger ph.d.-vejledere efter regler fastsat af det enkelte universitet. Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Stk. 5. Ph.d.-skolelederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægning af skolens uddannelse, herunder internationale ophold. Stk. 6. Ph.d.-skolelederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget løbende evalueringer af skolens aktiviteter. Ph.d.-skolelederen indstiller til dekanen om opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og opfølgningsplaner skal offentliggøres. Udpegning af ph.d.-skoleleder Ph.d.-skolelederen udpeges af rektor Ph.d.-skoleledernes ansvarsområde Ph.d.-skolelederne har bl.a. ansvaret for: Godkendelse af ph.d.-studerende. Udpegning af vejledere efter høring af institutleder. Planlægning af ph.d.-skolens ph.d.-uddannelse, herunder internationale ophold. Evaluering af ph.d.-skolens aktiviteter. Administration af bedømmelsesforløbet. Godkendelse af ph.d.-planer og halvårsrapporter, og orientering af ph.d.-udvalget om ph.d.-planens indhold. Godkendelse af orlovsansøgninger. Ph.d.-skolelederen kan delegere beføjelser til ph.d.- koordinatorer ved de enkelte institutter/centre.

5 Ph.d.-udvalget 16 b, stk. 7. For at sikre studerendes indflydelse på ph.d.-forløbet nedsættes et ph.d.-udvalg. Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver: 1. At indstille formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuel næstformand blandt ph.d.- udvalgets studerende til dekanen. 2. At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen. 3. At godkende ph.d.-kurser. 4. At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.dskolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.- skolelederen. 5. At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og - vejledning til ph.d.-skolelederen. 6. At godkende ansøgninger om merit og dispensation. 7. At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som dekanen eller den, dekanen bemyndiger hertil, forelægger. Stk. 8. Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende, som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Stk. 9. De nærmere regler om etablering af ph.d.-skoler og sammensætning af ph.d.-udvalg fastsættes i vedtægten. Universiteter kan i samarbejde oprette ph.d.-skoler med forankring på ét universitet. De nærmere regler om ph.d.-skoler oprettet som samarbejde mellem universiteter, herunder sammensætningen af ph.d.-udvalg, fastsættes i vedtægterne for de deltagende universiteter. Ph.d.-udvalgenes ansvarsområde i forhold til forskningsdekanen At konstituere sig med formand (VIP) og evt. næstformand (ph.d-studerende). At indstille til forskningsdekanen om sammensætningen af bedømmelsesudvalg efter indstilling fra det faglige miljø. At udtale sig om alle relevante spørgsmål, som forskningsdekanen forelægger til udtalelse. At godkende udbud af ph.d.-kurser. At udarbejde forslag til interne retningslinjer Ph.d.-udvalgenes ansvarsområde i forhold til ph.d.- skolelederen At indstille ph.d.-studerende til godkendelsesprocessen. Denne indstilling foretages af udvalgets repræsentanter for det videnskabelige personale. At medvirke til planlægning og godkendelse af ph.d.- skolens aktiviteter, herunder internationale ophold. At udtale sig om evaluering af ph.d.-skolens aktiviteter. At godkende ansøgninger om merit og dispensation, men ikke ansøgninger vedr. orlov. Ph.d.-udvalgenes sammensætning Ph.d.-udvalgets medlemmer vælges henholdsvis blandt det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Reglerne for sammensætning og valg fremgår af CBS vedtægter.

6 Kapitel 3 Adgangskrav m.v. til ph.d.-uddannelsen Adgang til ph.d.-uddannelsen 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført kandidatstudium. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at ph.d.- uddannelsesforløbet påbegyndes i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i 1 og 4. Universitetet fastsætter interne regler herom. Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, skal have mulighed for at afslutte kandidatuddannelsen. Adgangskrav Kandidateksamen fra en dansk, længerevarende, videregående uddannelse, der efter den relevante ph.d.-skoles skøn giver forudsætninger for at gennemføre det konkrete ph.d.-studium. Anden eksamen, herunder udenlandsk, der efter ph.d.- udvalgets skøn er jævnbyrdig med ovenstående. Indskrivning kan evt. gøres afhængig af, at der aflægges prøver i for ph.d.-projektet afgørende faglig viden. Adgangskrav for ph.d.-uddannelsen skal ikke forveksles med kriterierne for at blive ansat som ph.d.-stipendiat efter AC-overenskomsten. Der ansøges skriftligt om adgang til ph.d.-uddannelse. Ansøgninger skal som minimum indeholde cv, eksamensbeviser og en projektbeskrivelse. Ph.d.-skolen kan udbede sig yderligere oplysninger. Denne ansøgning danner grundlag for ph.d.-udvalgets faglige indstilling til ph.d.-skolelederen vedr. godkendelse af den ph.d.- studerende til optagelse. Økonomi Indskrivning på ph.d.-uddannelsen forudsætter, at der er tildelt et stipendium, eller at der er indgået anden aftale om betaling af studieafgifterne. Indskrivning med ekstern finansiering forudsætter, at den eksterne bevillingsgiver (forskningsråd, virksomhed, fond eller lignende) har givet bevilling til gennemførelse af forskeruddannelsen. Ph.d.-skolen skal gøre den ph.d.-studerende bekendt med, hvilke konkrete økonomiske forpligtelser CBS påtager sig for det konkrete ph.d.-forløb. Finansieringsaftale Bidrager eksterne til finansieringen af studiet, skal der ved indskrivning foreligge en skriftlig samarbejdsaftale vedr. øvrige finansielle aspekter, aftaler om immaterielle rettigheder, publicering og opsigelse. Samarbejdsaftalen skal godkendes af både ph.d.-skoleleder, institutleder og dekan. Særlige optagelsesregler Ph.d.-skolen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemført forudgående kandidatstudium (og f.eks. optage efter en ordning), men som hovedregel forudsættes afsluttet kandidatstudium før påbegyndelse af ph.d.-uddannelse.

7 Optagelse 6. Universitetet afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af universitetets interne regler, hvilke kriterier universitetet lægger til grund for optagelsen. Godkendelse af den ph.d.-studerende Ifølge universitetslovens 16 b, stk. 4, godkender ph.d.- skolelederen ph.d.-studerende efter indstilling fra det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Der lægges i godkendelsesprocessen vægt på: At ansøgeren skønnes at have de fornødne faglige forudsætninger for studiets gennemførelse. At ph.d.-projektet kan forventes gennemført inden for den fastsatte studietid. At der er de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for hele ph.d.-uddannelsens gennemførelse jf. 8, stk. 5. At der kan tilknyttes de nødvendige vejlederressourcer til den ph.d.-studerende og dennes projekt jf. 8, stk. 5. Hvis en potentiel ph.d.-studerende søger om eksterne midler til finansiering af ph.d.-studiet ved CBS, skal vedkommende før ansøgning indhente godkendelse af optag i ph.d.-skolen. Indskrivning 6, stk. 2. Den ph.d.-studerende indskrives administrativt på ph.d.-uddannelsen. Administrativ indskrivning Indskrivningen er en administrativ konsekvens af den faglige beslutning om at optage den ph.d.-studerende og er således ikke det samme som ansættelse, ligesom ophør af indskrivning ikke kan sidestilles med afskedigelse. Det er udelukkende de uddannelsesmæssige forhold, det vil sige indskrivning og ophør af indskrivning, der reguleres i ph.d.-bekendtgørelsen og herværende studieordning. For så vidt angår ansættelse og afskedigelse henvises til de ansættelsesretlige regler.

8 Indhold 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter interne regler fastsat af universitetet. Stk. 2. Uddannelsen omfatter: 1. Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet). 2. Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. 3. Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner. 4. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt. 5. Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. Kapitel 4 Ph.d.-uddannelsens indhold og struktur Ph.d.-uddannelsens indhold Bestemmelsen fastlægger de nærmere rammer for ph.d.- uddannelse, der udfoldes for den enkelte studerende i den pågældendes ph.d.-plan, jf. 9. Ph.d.-skolen kan præcisere nærværende bestemmelser og fastsætte regler om kursuskrav, seminarer etc. Ph.d.-kurser Ph.d.-kursernes faglige niveau skal være højere end den adgangsgivende kandidatuddannelse, medmindre særlige faglige hensyn fordrer, at dette princip fraviges. Kursussammensætningen skal både understøtte gennemførelsen af det konkrete forskningsprojekt og bibringe den ph.d.-studerende en generel kompetence i forskningsfeltets teori og metode. Ph.d.-planen skal specificere et kursusforløb, der lever op til eventuelle krav om obligatoriske kurser, samt tilsigte at kurserne understøtter projektets gennemførelse. Ph.d.-udvalgene kan træffe aftale med nationale og internationale samarbejdsparter om oprettelse af ph.d.-kurser, der pointsættes med ECTS-point. Deltagelse i aktive forskermiljøer/udlandsophold Kravet om, at ph.d.-studerende skal indgå i aktive forskningsmiljøer, vil ofte bedst kunne tilgodeses ved ophold af en vis varighed ved en anden forskningsinstitution primært i udlandet. CBS skal sikre, at ph.d.-studerende får mulighed for at skabe kontakter til aktive forskere uden for ph.d.-skolen. Undervisning/formidling Kravet i 7, stk. 2, nr. 4 om, at ph.d.-studerende skal opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling fastlægger ikke nogen kvantitativ ramme. Ved CBS forventes disse aktiviteter at have et omfang ca. 30 ECTS-point. Indholdet i 7, stk. 2, nr. 4 skal ikke forveksles med de arbejdskrav, der er knyttet til ansættelse som lønnet ph.d.- stipendiat, men vil ofte kunne tilgodeses i forbindelse hermed. Samarbejdsaftaler Den ph.d.-studerende opfordres til at indgå skriftlige aftaler med eksterne samarbejdspartner og datakilder om indsamling, opbevaring og offentliggørelse af empiriske materiale. Ph.d.-skolen bistår med udformning af aftalen med udgangspunkt i CBS-standardkontrakter. Aftalen underskrives af den ph.d.-studerende og ph.d.-skoleleder, samt om fornødent institutleder.

9 Merit 7, stk. 3. Universitetet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis universitetet vurderer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit). Meritoverførsel Bestemmelsen giver universitetet mulighed for efter ansøgning fra den ph.d.-studerende at give merit for relevante kvalifikationer, dog uden at niveauet for det samlede uddannelsesforløb sænkes. Jf. universitetslovens 16 b, stk. 7, skal ph.d.-udvalget godkende ansøgninger om merit. Ved CBS er udgangspunktet for godkendt meritoverførsel: At evt. forskningsarbejde kan indgå som en del af forskningsprojektet. At evt. ph.d.-kurser er relevante for den pågældende ph.d.-studerende. Skift af uddannelsesinstitution Ph.d.-studerende kan under studieforløbet ansøge om at skifte ph.d.-skole eller institution. Vejledning 8. For hver ph.d.-studerende udpeger universitetet en hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.- uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen. Stk. 2. Universitetet kan selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende: 1. Udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde. 2. Udskifte hovedvejleder og andre vejledere. Stk. 3. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende et formidlingskursus. Stk. 4. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende vejledning i undervisning. Stk. 5. Universitetet sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan. Stk. 6. Universitetet fastsætter interne regler for vejledning af den ph.d.-studerende. To vejledere tilknyttet hvert ph.d.-projekt Ifølge universitetslovens 16 b, stk. 4, er det ph.d.- skolelederen, der udpeger ph.d.-vejledere. De ph.d.- studerende ved CBS skal have mindst to vejledere, hvoraf en betegnes hovedvejleder jf. 8, stk. 1, 10, stk. 1, 14, stk. 1-3, 16, stk. 2, 18, stk. 3, 26, stk. 1, nr. 1. Hovedvejleder skal være lektor eller professor ved CBS. Hovedvejlederen udpeges foreløbigt ved indskrivning og endeligt ved godkendelse af ph.d.-planen. Den anden vejleder udpeges ved godkendelse af ph.d.-planen. De samarbejder gennem ph.d.-forløbet om vejledningen af den ph.d.-studerende med iagttagelse af ovenstående områder i bekendtgørelsen, der fordrer en hovedvejleder. Vejlederen, der ikke er hovedvejleder kan evt. være fra et andet universitet, en virksomhed, en sektorforskningsinstitution m.v. Vejledningstimer Ph.d.-skolen fastsætter antallet af vejledningstimer samt evt. rammer for fordelingen af vejledningstimer mellem vejlederne. Ændring i vejlederteam Der kan i løbet af projektet udpeges yderligere vejledere, samt udskiftes hovedvejleder eller andre vejledere. Ønsker en ph.d.-studerende at skifte vejleder indsendes en skriftlig ansøgning til ph.d.-skolelederen med begrundelse og kort redegørelse for status i projektet. Pædagogik og formidlingstræning CBS tilbyder seminarer og workshops i pædagogik og formidling til de ph.d.-studerende. Disse kurser er ikke en obligatorisk del af en ph.d.-uddannelse og giver ikke ECTS-point.

10 Ph.d.-plan Kapitel 5 Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen 9. Universitetet godkender senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen) for den enkelte ph.d.- studerende. Stk. 2. Ph.d.-planen skal som minimum indeholde: 1. Tidsplan. 2. Aftale om vejledningens form. 3. Plan for ph.d.-projektet. 4. Plan for ph.d.kurser. 5. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer. 6. Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling. 7. Evt. aftaler om immaterielle rettigheder. 8. En finansieringsplan (budget). FormåI I en ph.d.-plan konkretiseres ph.d.-forløbet for den enkelte studerende indenfor rammerne af 7, stk. 2. Indhold Ph.d.-planen udarbejdes af den ph.d.-studerende i samarbejde med vejleder(e) og med konsultation af ph.d.- koordinator subsidiært ph.d.-skoleleder. Tidsperspektiv Ph.d.-planen skal godkendes af vejledere, ph.d.- skoleleder og institutleder senest tre måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt. Planen kan dog, jf. 10, justeres løbende i forbindelse med halvårsrapporterne, ligesom mindre ændringer som konkrete aftaler om ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse m.v., der ikke er på plads efter tre måneder, kan tilføjes efterfølgende.

11 10. Universitetet vurderer regelmæssigt i løbet af ph.d.- uddannelsen, om den ph.d.-studerende følger ph.d.- planen og justererer i fornødent omfang planen. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.- studerende bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for nødvendige justeringer heri. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Ved vurderingen skal universitetet fuldt ud tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden godkendt orlov. Universitetet fastsætter interne regler om frekvensen af disse vurderinger. Stk. 2. Vurderer universitetet, at den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen på trods af evt. justeringer, giver universitetet den ph.d.-studerende 3 måneder til at rette op på dette. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af ph.d.-uddannelsen. Stk. 3. Universitetet foretager snarest efter udløbet af de 3 måneder en ny vurdering som efter stk. 1. Stk. 4. Er vurderingen efter stk. 3 negativ, ophører indskrivningen. Universitetet underretter snarest et evt. andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Halvårsrapporterne Ved CBS foregår der en vurdering af fremskridtet løbende ved halvårsrapporter Halvårsrapporten skal redegøre for hvilke dele af uddannelsen, der er afviklet (herunder kursus- og formidlingsaktiviteter), og hvilke dele, der mangler. Halvårsrapporten skal indeholde evt. justeringer i ph.d.- planen. Halvårsrapporten påtegnes af hovedvejleder og indleveres til ph.d.-skolelederen til godkendelse. Der tages ved vurderingen fuldt hensyn til godkendt orlov. Ved mangelfulde forhold Den ph.d.-studerende skal i tilfælde af en ikke-tilfredsstillende halvårsrapport gøres opmærksom på de mangelfulde forhold på en sådan måde, at den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til disse. Den ph.d.- studerende skal samtidigt gøres opmærksom på de gældende tidsfrister jf. 10, stk. 2. Uansøgt udskrivning Ved fortsat manglende opfølgning i forhold til projektplanen kan den ph.d.-studerende udskrives af ph.d.- skolen. Den ph.d.-studerende skal indenfor en frist af 2 uger kunne indbringe en sådan afgørelse for Det Akademiske Råd ved Copenhagen Business School. Ophør af ansættelse følger de almindelige ansættelsesretlige bestemmelser. Afslutningsseminar Senest tre måneder før forventet indlevering af afhandlingen (jf. seneste halvårsrapport) foretages en vurdering af udkastet til afhandlingen med inddragelse af opponenter, der ikke er vejledere. Denne evaluering gennemføres med det sigte at hjælpe den ph.d.-studerende til at målrette de sidste måneders arbejde mod en rettidig indlevering.

12 Afhandlingen Kapitel 6 Ph.d.-afhandlingen 11. Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet. Afhandlingens format 12. Universitetet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen. Stk. 2. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Krav En ph.d.-afhandling er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-uddannelsesforløb, og kan derfor ikke afleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan derimod godt være udført i samarbejde med andre. Vejledende standard-formater Afhandlingen kan antage flere formater, herunder monografien og den artikelbaserede afhandling. Da monografien er et velkendt format, følger her en vejledende beskrivelse af den artikelbaserede afhandling: En artikelbaseret afhandling bør rumme mindst tre artikler samt obligatorisk introduktion og afslutning, der præsenterer afhandlingens selvstændige artikler som en helhed ved at placere artiklerne i en teoretisk ramme, præsentere fælles litteratur, bringe referencer m.v. For hver enkelt artikel gælder, at den skal udgøre et selvstændigt og særskilt analytisk bidrag til det faglige område, have et omfang som en standardartikel, dvs. ca standardsider, og være egnet til offentliggørelse i anerkendte fagtidsskrifter med fagfællebedømmelse. Det bør tilstræbes at mindst én af artiklerne er publiceret eller accepteret til publicering ved indlevering af afhandlingen. Artiklerne kan være samforfattede, dog skal mindst en af dem være eneforfattet. Eventuelle medforfattere skal angive omfanget af deres bidrag. Uanset eventuel publicering har afhandlingens bedømmelsesudvalg ansvaret for den endelige bedømmelse af den artikelbaserede afhandlings kvalitet. Valg af afhandlingens format Formatet for afhandlingen skal være præciseret i tredje halvårsrapport.

13 Sprogkrav 12, stk. 3. Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk. Ph.d.-afhandlingen skal være affattet på dansk eller engelsk, men kan efter aftale med vejledere og efter ph.d.- udvalgets godkendelse affattes på andre sprog. Ph.d.-afhandlingen skal ved indleveringen være ledsaget af sammenfattende redegørelser (resuméer) for de videnskabelige resultater, der er opnået. Afhandlingen skal indeholde resuméer på både dansk og engelsk, samt hvis den er affattet på et andet sprog også på dette sprog. Medforfattererklæringer 12, stk. 4. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatterens andel af arbejdet. Medforfattererklæring Eventuelle medforfattere skal angive omfanget af deres bidrag til de relevante artikler.

14 Indlevering af afhandlingen 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af afhandlingen. 14. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.- forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.- planens enkelte dele, jf. 9. Stk. 2. Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.- uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal forfatteren have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse. Stk. 3. Universitetet vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, forfatterens eventuelle bemærkninger, jf. stk. 2, og de regelmæssige vurderinger, jf. 10, stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Ophør af ph.d.-indskrivningsperiode Ph.d.-uddannelsens tre år inkluderer formidling, kursusdel og det selvstændige ph.d.-projekt, herunder udarbejdelse af ph.d.-afhandlingen, men den afsluttes ved aflevering af afhandlingen, således at bedømmelsesprocessen ikke skal inkluderes i de tre år. Den ph.d.-studerende skal to måneder før forventet indlevering af afhandlingen varsle ph.d.-skolen om afleveringstidspunktet. I fald afhandlingen afleveres tidligere end forventet, betragtes den stadig som modtaget på den oprindeligt angivne dato. Hvis afhandlingen ikke afleveres som varslet, kan ph.d.- skolen beslutte, at den tidligst kan afleveres tre måneder senere. Når ph.d.-skolen varsles om aflevering indhentes hovedvejleders vurdering af studiets gennemførelse, herunder specielt om kursus- og formidlingsforpligtelserne er opfyldt. Senest en måned før indlevering meddeler ph.d.- skolen den ph.d.-studerende om kravene til gennemførslen af studiet anses for indfriet. Den ph.d.-studerende høres efter 14, stk. 2. Hvis kravene er opfyldt, kan afhandlingen indleveres, hvorved indskrivningen ophører. Hvis kravene ikke er opfyldt, skal de opfyldes, før afhandlingen kan indleveres. Hovedvejlederens udtalelse om det samlede ph.d.- forløb Jf. 13 skal ph.d.-studerende ved CBS varsle ph.d.- skolen to måneder før den påtænkte indleveringsdato, og hovedvejlederen skal afgive sin udtalelse hurtigst muligt efter denne varsling for ikke unødigt at sinke den videre bedømmelsesproces. 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis universitetet vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Afhandlingens bedømmelse Den samlede ph.d.-uddannelse skal være gennemført tilfredsstillende før afhandlingen kan tages under bedømmelse. Undtagelsesbestemmelse Ph.d.-skolen har dog mulighed for at foretage en vurdering af, om forfatteren på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gennemført ph.d.- uddannelse. Hvis sådanne kvalifikationer vurderes at foreligge på afleveringstidspunktet, kan afhandlingen bedømmes.

15 Kapitel 7 Bedømmelsesudvalget Sammensætning af bedømmelsesudvalget 16. Senest umiddelbart efter indlevering af ph.d.- afhandlingen nedsætter universitetet et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der består af 3 medlemmer. Universitetet udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer. Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. 2 af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Den ph.d.- studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. Bedømmelsesudvalget Det fremgår af universitetslovens 16 b, stk. 7, nr. 2, at ph.d.-udvalget indstiller om sammensætningen af bedømmelsesudvalget til dekanen. Ph.d.-skolelederen indstiller bedømmelsesudvalget til ph.d.-udvalget efter høring af vejledere og institutleder. Tidsperspektiv Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelsesudvalgets indstilling, jf. 18, stk. 1, og afholdelse af forsvar, jf. 20, stk. 2, bør sammensætningen af bedømmelsesudvalget påbegyndes umiddelbart efter at den ph.d.-studerende har varslet om aflevering jvf 13, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet. Sammensætning Formanden for bedømmelsesudvalget skal være lektor eller professor ved CBS. To af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være udefrakommende, hvilket vil sige, at de ikke må være ansat på CBS. Det indskærpes, at mindst et medlem skal være fra udlandet. Der kan dog være særlige faglige hensyn, der gør, at dette princip kan fraviges. Den ph.d.-studerendes hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget, men har ikke stemmeret i forbindelse med udvalgets indstillinger. Det betyder, at hovedvejlederen følger bedømmelsesprocessen og kan deltage ved mødeaktivitet og anden aktivitet i den forbindelse. 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter universitetet forfatteren herom. Forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist på mindst en uge. Indsigelsesret Bedømmelsesudvalgets sammensætning meddeles forfatteren, som inden for en frist på 1 uge kan gøre indsigelse mod medlemmerne. Udvalgets endelige sammensætning meddeles forfatteren, som herefter inden for en frist på 1 uge har mulighed for at trække afhandlingen tilbage fra den foreløbige bedømmelse.

16 Foreløbig bedømmelse Kapitel 8 Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til universitetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Universitetet sender snarest forfatteren en kopi af indstillingen. Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted. Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.- afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist. Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist af mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen. Stk. 4. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer universitetet på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser: 1. At forsvaret ikke kan finde sted. 2. At ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen igen, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 3. At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalgets arbejde Den foreløbige bedømmelse skal indeholde en gennemgang af afhandlingens svage og stærke sider, samt en identifikation af afhandlingens bidrag til forskningsfeltet, ligesom der skal angives, hvorvidt afhandlingen kan antages til mundtligt forsvar. Bedømmelsesudvalgets formand sender senest 2 måneder efter indlevering en indstilling om afhandlingen til ph.d.-skolen og hovedvejlederen. Snarest efter modtagelsen sender ph.d.-skolen indstillingen til forfatteren og institutlederen.

17 Kapitel 9 Forsvar af ph.d.-afhandlingen Offentligt forsvar og offentliggørelse af afhandlingen 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter interne regler fastsat af universitetet ved et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Stk. 2. Universitetet skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentlig tilgængelig i rimelig tid før forsvaret. Offentliggørelse Biblioteket ved CBS tilbyder elektronisk offentliggørelse af afhandlingen. Afhandlingen skal være offentlig tilgængelig fra 10 dage før det offentlige forsvar. Afhandlingen er i øvrigt forfatterens ejendom og kan herudover ikke gøres til genstand for udlån, salg eller videreformidling, uden forfatterens skriftlige accept. Forsvarshandlingen Vejlederen forestår forsvarshandlingen. Bedømmelsesudvalgets menige medlemmer optræder som opponenter. Forsvarshandlingen tager ca. to timer, afbrudt af en pause. Forsvarshandlingen starter med, at den ph.d.-studerende redegør for sit arbejde, hvorefter bedømmelsesudvalgets medlemmer opponerer. Afslutningsvis gives plads til bidrag ex auditorium. 20. Universitetet fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar. Stk. 2. Forsvaret finder tidligst sted 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling jf. 18, stk. 1, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.- afhandlingen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan universitetet beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem forfatteren og universitetet, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse. Tidspunkt for forsvaret Tidspunktet for forsvaret fastlægges under hensyn til overholdelse af fristen i 20, stk. 2. Tidspunktet skal aftales mellem ph.d.-skolen og forfatteren. Mulighed for udskydelse af forsvarshandlingen Forsvarsafhandlingen kan udskydes, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Her tænkes ikke mindst på tilfælde, hvor beskyttelse af immaterielle rettigheder nødvendiggør en udskydelse, men også situationer, hvor forfatteren ønsker at foretage mindre revisioner af afhandlingen. Et sådant ønske skal fremsættes skriftligt til ph.d.- skolen umiddelbart efter forfatterens modtagelse af bedømmelsen, og kan afvises af ph.d.-skolen, hvis det vil føre til en urimelig lang udskydelse af forsvaret. Hvis der foretages ændringer i den bedømte afhandling, skal der i god tid før det mundtlige forsvar indleveres en liste over ændringer. Listen afleveres til ph.d.-skolen, som videresender den til bedømmelsesudvalget.

18 Kapitel 10 Tildeling af ph.d.-graden Bedømmelsesudvalgets endelige indstilling 21. Bedømmelsesudvalget indstiller umiddelbart efter forsvaret, om ph.d.-graden bør tildeles og meddeler indstillingen til universitetet og forfatteren. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan universitetet beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom. 22. Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalgets indstilling Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene til afhandlingen og forsvaret er opfyldte. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende tilstiles ph.d.-skolen i skriftlig form. Ph.d.-skolen underretter Akademisk Råd om bedømmelsesudvalgets indstilling. Tildeling af ph.d.-graden Afgørelse om tildeling af ph.d.-graden træffes snarest muligt af Akademisk Råd, efter at bedømmelsesudvalget har indgivet endelig indstilling. Eksamensbevis 23. Universitetet udsteder bevis for ph.d.-graden. Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområde og emne for ph.d.- afhandlingen samt oplysninger om gennemført ph.d.- uddannelse. 24. Tildeles ph.d.-graden ikke, udsteder universitetet efter anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført. Udformning af ph.d.-beviset Ph.d.-skolen udsteder ph.d.-beviset. Beviset skal give de relevante oplysninger om den enkelte ph.d.-studerendes uddannelsesforløb og afhandling. I det omfang de enkelte dele af ph.d.-uddannelsen er opgjort i ECTS-point, skal dette fremgå. Udformning af bevis ved afbrudt ph.d.-uddannelse De ph.d.-studerende, som har afbrudt uddannelsen eller som mangler at aflevere afhandlingen eller lignende, har ret til at få dokumentation for de dele af den enkeltes ph.d.-uddannelse, f.eks. ph.d.-kurser og erfaring med undervisning og/eller vidensformidling, der af ph.d.-skolen er godkendt som tilfredsstillende gennemført.

19 Kapitel 11 Almindelige bestemmelser, klagemuligheder og overgangsregler Universitetets regler 25. Universitetet fastsætter interne regler om: 1. Optagelse på ph.d.-uddannelsen, jf. 5, stk. 2, og 6, stk Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse, jf. 4, stk. 1, 7, stk. 1 og 10, stk Udpegning af hovedvejleder, jf. 8, stk. 1, og eventuelt yderligere vejledere, jf. 8, stk. 2, og 26, stk. 1, nr Vejledning af ph.d.-studerende, jf. 8, stk Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. 12, stk Forsvar af ph.d.-afhandlingen jf. 19, stk. 1. Stk. 2. Det skal af de interne regler fremgå, at universitetet kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af universitetet. Stk. 3. De interne regler og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Stk. 4. Gældende interne regler skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside. CBS kan dispensere fra alle regler i nærværende studieordning, alene fastsat af CBS, herunder Optagelse på ph.d.-uddannelsen. Tildeling af dispensation i forhold til indskrivningsperioden. Tilrettelæggelse af ph.d.-uddannelsen. Udpegning af vejleder. Vejledning af den ph.d.-studerende. Krav til udarbejdelse og indlevering af ph.d.- afhandlingen. Regler for forsvarshandlingen. Overgangsregler fremgår af udmøntningen af 29 Tilgængelighed Nærværende regler offentliggøres på CBS hjemmeside.

20 Erhvervs-ph.d.-stipendier 26. For ph.d.-stipendier finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation gælder: 1. Universitetet udpeger udover en hovedvejleder, jf. 8, stk. 1, en vejleder tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde. 2. Mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. 16, stk. 1, skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. Særligt for erhvervs-ph.d.-studerende Erhvervs-ph.d.-ordningen reguleres af denne del af bekendtgørelsen. Bestemmelsen regulerer udelukkende ph.d.-uddannelsen for ph.d.-studerende, hvis stipendier er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation - også betegnet Erhvervsph.d.-ordningen. Formål Ordningen skal fremme forskning og udvikling i danske private og offentlige organisationer ved at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling og opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomhederne/organisationerne og danske og/eller udenlandske universiteter/forskningsinstitutioner. Ansættelse Erhvervs-ph.d. ere er ansat i den pågældende virksomhed/organisation, men er indskrivningsmæssigt ligestillet med CBS øvrige ph.d. ere. Bedømmelsesudvalgets sammensætning For et erhvervs-ph.d.-projekt skal der i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg, udpeges mindst ét medlem af bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelateret forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. Dispensation fra bekendtgørelse 27. Universitets- og Byggestyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. 5, stk. 2, 7, stk. 3 og 15, stk. 2. Stk. 2. Styrelsen kan tillade, at bekendtgørelsen fraviges som et led i forsøg. Dispensationsmuligheder i forhold til bekendtgørelsen Bestemmelsen giver styrelsen mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser i konkrete tilfælde. Bestemmelsen giver styrelsen mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når universitetet indgiver en ansøgning om forsøg, som fraviger bekendtgørelsens bestemmelser.

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet D E T H U M ANI S T I S K E F A KUL T E T KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet Vedtaget af dekanen den 2. februar 2009. Revideret den

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K info@kadk.dk Danmark Journal nr. 9187 Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved KADK 2015, rev. 2017 Indhold Side Overordnede regler 4 1 Formål og

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Syddansk Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Godkendt af dekanen 30. september 2008 (Revideret juni 2010, august 2011, juni 2012 og juni

Læs mere

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Godkendt af Skolerådet, den 18. juni 2002 Danmarks Biblioteksskole 2002 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Ph.d.-uddannelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold

Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold Notat Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet Indhold 0. Regelgrundlag 1 1. Nedsættelse af bedømmelsesudvalget 2 2. Bedømmelsens formål og målgrupper 2 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Regler for ph.d.- uddannelsen

Regler for ph.d.- uddannelsen 06-09-2016 ARKITEKTSKOLEN AARHUS OG DESIGNSKOLEN KOLDING Regler for ph.d.- uddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding 2013, rev. 2016 Indhold Indledning... 3 Organisation... 3 1. Formål

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet.

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet. KØBENHAVNS UNIVERSITET Ledelsesteamet 14.2.07 Pkt. 3 KØBENHAVNS UNIVERSITETS REGLER OM PRISOPGAVER 5. APRIL 2006 I henhold til bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere