Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015"

Transkript

1 ved Graduate School of Health Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af Universitetsloven af 18. december 2012, bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen af 27. august 2013, universitetets vedtægter og retningslinjer for ph.d.-uddannelsen samt hidtidige regler for ph.d.-.uddannelsen. Retningslinjerne fastsætter reglerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-uddannelse og giver svar på de fleste spørgsmål i relation hertil. Ph.d.-skolens administration, herefter benævnt Forskeruddannelsen står til disposition for besvarelse af spørgsmål, men herudover henvises til Ph.d.-skolens hjemmeside. Grundlaget for ph.d.-uddannelsen er fakultetets 5 institutter: Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Retsmedicin og Institut for Odontologi. Ph.d.-uddannelsen er organiseret i 3 overordnede forskeruddannelsesprogrammer i hhv. - biomedicin - folkesundhed - klinisk medicin, retsmedicin og odontologi - ClinFO 1. Formål Ph.d.-uddannelsen tager som fuldtidsuddannelse 3 år og den studerende er almindeligvis (se dog afsnit 4.4) ansat på overenskomstmæssige vilkår under forløbet. Ph.d.- uddannelsen er den højeste akademiske uddannelse inden for sundhedsvidenskab. Ph.d.-uddannelsen tager sigte på dels at give et såvel bredt som dybt kendskab til videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der danner baggrund for sundhedsvidenskabelig forskning, dels at udvikle den ph.d.-studerendes evne til erkendelse og til selvstændigt at identificere og behandle videnskabelige problemstillinger. Den ph.d.-studerende skal derfor inden for et afgrænset område bidrage med selvstændig forskning og en videnskabelig afhandling på internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen i sundhedsvidenskab har desuden som formål at give de studerende de nødvendige kvalifikationer til i og udenfor Danmark at varetage funktioner, hvor forskerkompetencer er nødvendige, inden for forskning og uddannelse, patientbehandling samt udvikling, innovation og ledelse i alle dele af sundhedssektoren i bredeste forstand, herunder også i erhvervsvirksomheder og internationale organisationer. [1]

2 2.1 Ph.d.-skolens organisation Ph.d.-skolelederen: Ph.d.-skolens politiske og driftsmæssige ledelse varetages i det daglige af ph.d.-skolelederen, som udpeges af dekanen. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og skal i relevant omfang have erfaring med uddannelse. Den driftsmæssige ledelse varetages gennem Forskeruddannelsen. Ph.d.-skolelederen varetager samarbejdet med dekanen og institutlederne gennem de dertil beregnede organer og tegner ph.d.-uddannelsen udadtil. Ph.d.-skolelederen fastsætter desuden retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen bla: på grundlag af forslag udarbejdet af Ph.d.- udvalget. Herudover varetager ph.d.- skolelederen følgende hovedopgaver: - godkendelse af ph.d.-kurser, - udpegning af hovedvejledere - endelig godkendelse af evalueringer og ændringer i ph.d.-forløb - fastsættelse af programmernes opgaver - disposition over Ph.d.-skolens budgetressourcer - endelig beslutning om ansættelse og indskrivning/udskrivning af ph.d.- studerende Ph.d.-udvalget: Udvalget bistår ph.d.- skolelederen, som deltager i alle Ph.d.- udvalgets møder. Det er valgt af og blandt hhv. de videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende efter regler fastsat af universitetet efter Universitetsloven. Udvalgets opgaver er fastsat i Universitetsloven og er bl.a. - indstilling af sammensætning af bedømmelsesudvalg, - udarbejdelse af forslag til retningslinjer for ph.d.-uddannelsen til ph.d.-skolelederen m.m. 2. Struktur og ledelse [2] - international evaluering af Ph.d.-skolen FP-lederne: FP-lederne er ansvarlige for ledelsen af hvert sit forskeruddannelsesprogram. Deres opgaver er beskrevet nærmere i afsnit 2.2. Rekrutteringsudvalget (RU): Udvalget består af seniorforskere (på lektor- eller professorniveau) ansat på Aarhus Universitet og som udpeges efter indstilling af Fakultetsledelsen. Udvalget er udpeget af ph.d.- skolelederen og rådgiver denne om stipendietildeling i forbindelse med stipendieopslag. Rådgivningen finder sted på grundlag af faglige bedømmelser af ansøgernes kvalifikationer, projektet og forskningsmiljøet, som de fremgår af de indkomne ansøgninger, jfr. afsnit Forskeruddannelsesprogrammerne Programmernes opgaver fastsættes af ph.d.- skolelederen. Programmerne ledes i det daglige af FP-ledere udpeget i fællesskab af ph.d.-skolelederen og de ansvarlige institutledere. FP-lederens opgaver fastsættes af ph.d.-skolelederen, og FP-lederen kan delegere opgaver til andre, herunder evt. beslutte at etablere faglige specialiseringer under programmet. Som udgangspunkt har FP-lederne ansvar for følgende ansvarsområder: - dialog med institutleder(e) og faglige miljøer - behandling af ansøgninger om indskrivning/stipendier, herunder fordeling af ansøgere mellem forbehandlere og udarbejdelse af samlet indstilling efter forbehandling - deltagelse i stipendietildeling

3 - opfølgning på de regelmæssige evalueringer af ph.d.-studerende - indstilling vedr. nedsættelse af bedømmelsesudvalg - indmelding af programrelevante kurser til ph.d.-skolelederen Ph.d.-skolelederen kan pålægge FP-lederne ph.d.-uddannelsesrelaterede opgaver herudover. Ved hvert program etablerer FP-leder og institutleder(e) desuden en rådgivende faglig gruppe (RFG) bestående af forskere fra Health, fra hospitalerne og evt. andre med relevante faglige forudsætninger. Ved sammensætningen af RFG sikres det, at alle programmets faglige områder og involverede institutter så vidt muligt er repræsenteret. Herudover er de ph.d.-studerende repræsenteret i RFG. Gruppens medlemmer bistår FP-lederen med sparring og råd og kan træde i stedet for denne i tilfælde af inhabilitet. Institutlederne stiller personaleressourcer (især vejledere) m.v. til rådighed for programmet. Dialog og koordinering mellem ph.d..- skolelederen, FP-ledere, institutledere og RFG er finder sted 2 gange årligt i Forum for Forskeruddannelse, hvor også medarbejdere og ledelse fra Forskeruddannelsen deltager. [3]

4 3.1 Opslag, ansøgning og bedømmelse Ph.d.-skolen har som hovedregel 4 årlige opslag af ph.d.-stipendier. På de 4 samme tidspunkter er der mulighed for at søge om indskrivning. Der kan således søges om 3. Indskrivning Udvalget bedømmer projektet (forbehandleren) og ansøgerens kvalifikationer (RUmedlemmet), og FP-lederen vurderer forskningsmiljøet og sammenhængen mellem projektet og ansøgerens kvalifikationer. På den baggrund udarbejder FP-leder en indstilling til ph.d.-skolelederen. I indstillingen tages flg. forhold i betragtning og vægtes: projektets kvalitet (40 %), ansøgers kvalifikationer (40 %) og forskningsmiljø/ph.d.-plan (20 %). 1. Indskrivning på ph.d.-studiet 2. Indskrivning på ph.d.-studiet + stipendium fra Aarhus Universitet 3.2 Bedømmelse af ansøgningen Det fremgår af ansøgervejledningen på ph.d.-skolens hjemmeside, hvilke dokumentationskrav, der er til ansøgningen, herunder hvilke bilag der skal vedlægges. Alle ansøgninger bedømmes efter samme kriterier. Følgende instanser er involveret i behandlingen af ansøgninger: Ph.d.-skolelederen FP-lederne Forbehandlere (et panel af sagkyndige pr. FP, hvis medlemmer er udpeget af FPleder, institutleder og ph.d.-skoleleder) Rekrutteringsudvalget (RU p.t. 8 medlemmer) Ved opslag af fulde stipendier afholdes der endvidere samtaler med ansøgere Hver ansøgning behandles først af et forbedømmelsesudvalg nedsat af FP-lederen for det pågældende FP. Udvalget består af FP-lederen, en forbehandler og et medlem af Rekrutteringsudvalget. Bedømmelsen foregår elektronisk. [4] Ansøgningen behandles med henblik på evt. ansøgning om tildeling af stipendium og indskrivning på ph.d.-uddannelsen på et tildelingsmøde. I mødet deltager Rekrutteringsudvalget, FP-lederne og ph.d.- skolelederen. På grundlag af drøftelsen hér afgør ph.d.- skolelederen, om stipendium kan tildeles. Afgørelsen udsendes til ansøgerne som én af følgende Tilbud om indskrivning betinget af finansieringstilsagn Tilbud om indskrivning og tildeling af 1/3 stipendium/del A-stipendium betinget af finansieringstilsagn Tilbud om indskrivning med fuldt stipendium Afslag på stipendium med tilbud om indskrivning betinget af finansieringstilsagn. Begrundet afslag på såvel ansøgning om optagelse som stipendium Begrundet afslag på ansøgning om optagelse Ved betinget godkendelse skal indskrivning effektueres inden for 6 måneder efter modtagelse af betinget godkendelse, med mindre andet fremgår af det pågældende opslag. Dette kan ske ved fremsendelse af

5 underskrevet finansieringstilsagn til Forskeruddannelsen. 3.3 Indskrivningsformer Ph.d.-skolen tilbyder følgende former for indskrivning (se desuden afsnit 3.5 om adgangskriterier): Ordinær 3-årigt forløb. Ønsker om indskrivning på deltid kan imødekommes efter konkret ansøgning. Kandidat-ph.d.-forløb d.v.s. indskrivning på ph.d.-uddannelsen inden færdiggørelse af kandidatuddannelsen. De ovennævnte former for indskrivning kan finde sted under forskellige omstændigheder (f.eks. som erhvervs-ph.d. støttet af en virksomhed og med tilskud fra staten) men grundlæggende vil indskrivningsformen være én af ovennævnte. Ansøgere kan ved ansøgning om merit for f.eks. gennemført forskningsår bevilges merit for dele af ph.d.-uddannelsesforløbet. Der kan for kandidat-ph.d.-forløbet i princippet være tale om andre skæringspunkter end afslutningen af bacheloruddannelsen og 1 års kandidatstudier, men kravet til den samlede belastning for bachelor- og kandidatuddannelsen vil altid være dem, der er gældende for en adgangsgivende kandidatuddannelse jfr. ph.d.- bekendtgørelsens 5, stk.1. Uanset indskrivningsform accepteres ikke indskrivning for mere end 6 år. 3.5 Adgangskriterier For at kunne optages på det ordinære 3- årige forløb (5+3) skal ansøgeren have en afsluttet, relevant kandidatuddannelse, baseret på minimum 5 års fuldtidsstudier, eller tilsvarende kvalifikationer. For at kunne optages på kandidat-ph.d.- forløbet skal ansøgeren kunne dokumentere de hidtil fuldførte dele af bachelor- og kandidatforløbet. [5]

6 Indskrevne ph.d.-studerende kan være ansat enten på Aarhus Universitet eller andre steder (f.eks. ved en region eller en privat virksomhed). Overførelse af stipendiemidler fra ph.d.-skolen forudsætter at projektet har hjemsted på den ph.d.-studerendes ansættelsessted. Nedenstående retningslinjer om ansættelsesforhold omhandler kun ph.d.- studerende ansat ved Aarhus Universitet. 4.1 Lønnet ph.d.-stipendiat Ansættelse sker for en treårig periode med henblik på, som led i ph.d.-uddannelsen, at erhverve ph.d.-graden. Ansættelsen er underlagt den til enhver tid gældende ACoverenskomst (Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation) og protokollat om ph.d.- stipendiater. 4.2 Kandidat-ph.d. Ph.d.-forløbet er opdelt i 2 adskilte dele. Del A (før opnåelse af kandidatgrad): På del A er den ph.d.-studerende også indskrevet ved kandidatstudiet og modtager udover sin SU som kandidatstuderende et SUph.d.-stipendium (svarende til i alt maximalt 2 SU ph.d.-stipendieklip pr. måned). Der kan under del A maximalt udbetales 48 ph.d.-stipendieklip. 4. Ansættelsesforhold På del B ansættes den ph.d.-studerende som lønnet ph.d.-stipendiat for en periode på 2 år efter de samme regler som beskrevet ovenfor i afsnit Marie Curie ph.d.-stipendiat Et Marie Curie-stipendium er baseret på EUmidler. Ph.d.- forløbet og ansættelsesforhold er som for almindeligt lønnede ph.d.-stipendiater, men lønsammensætningen er bestemt af den pågældende EU-bevilling. 4.4 Medbragt stipendium Et stipendium fra andre, herunder udenlandske, finansieringskilder kan danne grundlag for indskrivning på ph.d.- uddannelsen. Ph.d..-skolen fører tilsyn med, at et tilstrækkeligt underhold er til stipendiatens rådighed. 4.5 Deltidsansættelse Ph.d.-studiet kan tilrettelægges som et deltidsstudium, hvor ansættelsen i så fald også vil være på deltid. I dette tilfælde vil det samlede forløb dog ikke kunne strække sig over mere end 6 år. Undervejs i ansættelsesforløbet kan der endvidere søges om perioder med deltidsansættelse i de tilfælde, hvor der efter ansøgning til Forskeruddannelsen kan opnås enighed om en revideret studieplan. Den studerende er således ikke ansat, og der optjenes derfor ikke pension eller feriegodtgørelse af ph.d.-stipendieklip. Del B (efter opnåelse af kandidatgrad): 4.6 Forlængelser Barsel/adoption Indskrivning og ansættelse forlænges umiddelbart ved barsel eller adoption. [6]

7 Indskrivning og ansættelse kan højst forlænges med en periode svarende til den afholdte orlov og maksimalt svarende til den resterende ansættelsesperiode Sygdom Indskrivning og ansættelse kan efter ansøgning forlænges ved længerevarende sygdom (over 30 dage), som påviseligt har forsinket studiet og er indmeldt rettidigt. Indskrivning og ansættelse kan højst forlænges med en periode svarende til sygdomsperioden og maksimalt svarende til den resterende ansættelsesperiode Orlov Den ph.d.-studerende kan undervejs i forløbet ansøge om ulønnet orlov og dermed udskydelse af indlevering af afhandlingen. faglig begrundelse, om det er sikret, at projektet på trods af orloven færdiggøres inden for den afsatte tid, om orloven er hensigtsmæssig for projektet, og om der er rimelig fremdrift i projektet i øvrigt. Indskrivningen kan desuden forlænges i tilfælde af orlovsperioder indlagt for at tage (dele af) et lægeligt hoveduddannelsesforløb. Denne type orlov bør så vidt muligt være aftalt/planlagt ved ansættelsens start. 4.7 Anden lønnet beskæftigelse Lønnet beskæftigelse ved siden af fuldtidsansættelse som ph.d.-studerende er som hovedregel uhensigtsmæssig og kan ikke finde sted uden Ph.d.-skolens godkendelse og kun efter begrundet, skriftlig ansøgning. Alle orlovsansøgninger vurderes individuelt. I vurderingen indgår, om der foreligger en [7]

8 5.1 Vejledning 5. Uddannelsen Ph.d.-skolens retningslinjer og ph.d.-planen, herunder Vejledergodkendelse og -kvalifikationer Det forskningsmiljø, hvor den studerendes vejledere findes, skal have en vis faglig bredde og være på internationalt niveau. Ph.d.-skolen tildeler hver ph.d.-studerende 1 hovedvejleder på baggrund af forslag fra denne. Hovedvejlederen skal som hovedregel være ansat på fakultetet og have kvalifikationer på det faglige område på lektor/seniorforskerniveau eller derover. Adjungerede lektorer/professorer kan ikke udpeges som hovedvejledere. Herudover kan den studerende på baggrund af sin ansøgning tildeles indtil 3 medvejledere. Medvejledere skal minimum have kvalifikationer på ph.d.-niveau på det faglige område. Ph.d.-skolelederen kan herudover fastsætte andre krav til vejlederforudsætninger, herunder obligatorisk uddannelse af vejledere Hovedvejlederens rolle og ansvar Hovedvejlederen er jfr. ph.d.-bekendtgørelsens 8, stk. 1 ansvarlig for den ph.d.- studerendes samlede uddannelse. Hovedvejlederen planlægger sammen med den studerende uddannelsesforløbet med henblik på, at det gennemføres og afsluttes rettidigt. Hovedvejlederens ansvar er rettet mod såvel Ph.d.-skolen som den studerende. Hovedvejlederen har ansvaret for, at uddannelsen forløber i overensstemmelse med de gældende regler i ph.d.-bekendtgørelsen, [8] at der etableres et godt samarbejdsforhold mellem vejlederne og den studerende (fastsættelse af mødeturnus og ansvarsfordeling) og en tillidsfuld atmosfære, hvor alle væsentlige spørgsmål kan drøftes sammen med øvrige vejledere at være til løbende rådighed for den studerende med konstruktiv opfølgning og kritik samt med vejledning om projektet, relevante internationale netværk, publicering og karriere. at projekt- og uddannelsesforløb (herunder deltagelse i kurser og journal clubs) og dermed ph.d.-plan til stadighed justeres efter forholdene at den studerende får mulighed for at opfylde sin formidlingsforpligtelse (jfr. afsnit 5.5) at miljøskift/udlandsophold indgår i forløbet (jfr. afsnit 5.4) at den studerende i videst muligt omfang får mulighed for at præsentere sit projekt i relevante faglige sammenhænge internt og eksternt internationalt, nationalt og lokalt at forløbet evalueres efter Ph.d.-skolens retningslinjer at de gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og -etik efterleves (jfr. afnit 6.3) at den studerende har kendskab til de nødvendige sikkerhedsforskrifter i laboratorier og på afdelinger, samt at gældende regler for datahåndtering og IT-sikkerhed efterleves at udarbejde indstilling om sammensætning af bedømmelsesudvalg for afhandlingen at orientere FP-leder, Forskeruddannelsen og ph.d.-skoleleder om evt. opståede problemer i forløbet Vejlederskift Løbende tilpasninger af et ph.d.-projekt, herunder fagligt begrundede skift af

9 medvejledere, er en naturlig del af et ph.d.- forløb. Hovedvejlederskift kan finde sted efter ansøgning. Medvejlederskift kan ske efter forudgående aftale mellem den ph.d.-studerende, de hidtidige vejledere og med en accept fra de(n) nye medvejleder(e) og en eventuelt fornøden tilpasning af studieplanen. Sådanne aftaler godkendes af ph.d.- skolelederen, som også træffer beslutning i tilfælde af uenighed mellem parterne. 5.2 Kurser Godkendelse af kurser Ph.d.-bekendtgørelsen foreskriver, at en ph.d.- studerende skal gennemføre kurser (eller andre uddannelseselementer) af en belastning på ca. 30 ECTS, d.v.s. ½ årsværk. Ph.d.- skolen udbyder en række faglige ph.d.-kurser. Desuden kan kandidatkurser dog max. I alt 10 ECTS - uden for den studerendes egen kandidatuddannelse godkendes. Den enkelte studerende vælger efter samråd med sin hovedvejleder de kurser, som er mest relevante for den pågældendes projekt/uddannelsesforløb. Bachelorkurser, deltagelse i møder, konferencer, seminarer o. lign. godkendes ikke som kurser. De ovennævnte andre uddannelseselementer kan godkendes efter ansøgning i forbindelse med erhvervsmæssigt praktikophold og udlandsophold. Ansøgning skal vedlægges en rapport til Ph.d.-skolen om det pågældende ophold. Rapporten skal udarbejdes på den rapportformular, som findes på Ph.d.-skolens hjemmeside. Rapporten skal godkendes af ph.d.- skolelederen, og den skal være indleveret senest 3 mdr. efter opholdets afslutning. Den studerendes kursusdeltagelse godkendes af hovedvejleder i forbindelse med de regelmæssige evalueringer Obligatoriske kurser Ph.d.-skolelederen kan fastsætte, at visse kurser udgør en obligatorisk del af ph.d.- uddannelsen og kan beslutte at udvide eller ændre udbuddet af obligatoriske kurser herunder godkende, at visse kurser efter indstilling fra en FP-leder er obligatoriske for studerende på det pågældende program Øvrige kurser udbudt af Ph.d.-skolen Ph.d.-skolens enkelte programmer udbyder gennem Ph.d.-skolen faglige kurser Desuden udbyder Ph.d.-skolen også faglige kurser samt generiske kurser, der i princippet er rettet mod alle Ph.d.-skolens studerende Eksterne kurser Den studerende kan med hovedvejleders anbefaling søge Ph.d.-skolen om tilladelse til at inkludere kurser udbudt af andre, herunder udenlandske udbydere, i sit individuelle kursusprogram. Ph.d.-kurser fra andre sundhedsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark godkendes umiddelbart, ligesom projektrelevante ph.d.-kurser udbudt af de øvrige ph.d.-skoler på Aarhus Universitet. De nærmere regler herfor fremgår af Ph.d.- skolens hjemmeside, hvor man også finder regler og betingelser for godkendelse af kurser taget under udlandsophold samt ansøgningsskema. Udgifter til deltagelse i eksterne kurser herunder ledsageudgifter til rejse/ophold omfattes ikke af studieafgiften til Ph.d.-skolen og må derfor finansieres på anden måde. [9]

10 Ph.d.-skolens evt. godkendelse af et eksternt kursus kan derfor ikke opfattes som et tilsagn om finansiering. 5.3 Evaluering En studerendes forløb skal evalueres regelmæssigt. Ph.d.-skolen har fastsat, at det for fuldtidsstuderende sker 3 gange i forløbet: efter 6 måneder, efter 18 måneder (midtvejsevaluering) og endelig 6 måneder før planlagt afslutning. Det er hovedvejlederens ansvar, at evalueringerne gennemføres til de fastsatte frister månedersevalueringen Formål: Denne evaluering skal sikre et indledende overblik over ph.d.-forløbet, herunder projektets progression og skal fokusere på den studerendes forskningskompetencer. Opdateringen af ph.d.-planen skal desuden sikre planlægning af den studerendes miljøskift/udlandsophold og formidlingsaktivitet/undervisning. Form: Evalueringen foregår udelukkende skriftligt/elektronisk ved, at den studerende opdaterer den obligatoriske ph.d.-plan i PhD Planner, svarer på evalueringsspørgsmålene og sender den til godkendelse hos hovedvejleder inden fristen. Evalueringen skal godkendes endeligt af FP-leder og ph.d.-skoleleder Midtvejsevalueringen Formål: Denne evaluering skal sikre, at der tages stilling til status for den studerendes forløb, herunder projektet, og derved sikre en vurdering af, om den studerendes hidtidige faglige udbytte af uddannelsesforløbet lever op til målet, og at det afsluttes til tiden med tildeling af ph.d.-graden. Endvidere skal evalueringen sikre, at den studerende modtager en second opinion på sit projekt. Form: Denne evaluering foregår på følgende måde og varsles af Forskeruddannelsen 2 mdr. før 18.mdrs.-fristen: Den ph.d.-studerende udarbejder en kort midtvejsrapport (en state-of-the-art beskrivelse af forskningsområdet, en status for projektet, herunder diskussion af evt. foreløbige resultater, en omtale af evt. publikationer og en plan for det resterende forløb) Den ph.d.-studerende opdaterer sin ph.d.- plan vedr. gennemførte og planlagte aktiviteter m.h.t. miljøskift, undervisning, kurser, konferencedeltagelse og karriereplaner. Det skal af planen fremgå, om forløbet forventes afsluttet rettidigt Midtvejsrapporten og den opdaterede ph.d.-plan sendes via PhD Planner til hovedvejleder, som formidler den og ph.d.-planen til øvrige vejledere og den af hovedvejlederen udpegede evaluator. Der afholdes mundtlig midtvejsevaluering jfr. nedenfor Midtvejsrapport:en på maksimalt 5 sider uploades i PhD Planner og hovedvejlederen videresender rapporten til en evaluator udpeget af hovedvejlederen. Evaluatoren skal have en ph.d.-grad eller derover. Midtvejsevalueringen er mundtlig. Den ph.d.- studerende præsenterer inden for ca. 20 minutter på grundlag af midtvejsrapporten sit projekt for evaluator og vejleder(e) og diskuterer præsentation og rapport med disse. Drøftelsen skal endvidere omfatte den studerendes plan for afslutning af uddannelseselementerne og karriereplaner. Fremlæggelse og drøftelse forventes at have en samlet varighed af 60 minutter og skal desuden omfatte en evaluering af vejledningen samt god videnskabelig praksis og den studerendes karriereplanlægning. [10]

11 Godkendelse af midtvejsevaluering: Hovedvejlederen beslutter efter den mundtlige evaluering, om denne og det hidtidige forløb har været tilfredsstillende. Evalueringen godkendes afslutningsvis af FP-leder og ph.d.-skoleleder Tredje evaluering Formål: Udover igen at vurdere forløbets progression, skal denne evaluering medvirke til at sikre, at forløbet afsluttes rettidigt, indeholder de planlagte elementer (miljøskift/udlandsophold af passende varighed, hensigtsmæssigt valg af kurser og tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter) og at der tages stilling til den studerendes karriere efter forløbets afslutning. Form: Denne evaluering foregår som 6- månedersevalueringen udelukkende skriftligt/elektronisk og godkendes af FP-leder og ph.d.-skoleleder Negativ evaluering og genopretning Negativ evaluering kan forekomme, hvis den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen. I så fald giver Ph.d.-skolen den studerende tilbud om 3 mdrs. genopretning efter bekendtgørelsens 10, stk. 2. En sådan evaluering foretages på hovedvejleders initiativ eller evt. på Forskeruddannelsens foranledning og kan finde sted uafhængigt af de ovennævnte evalueringsterminer. Evalueringen skal dække perioden fra seneste evaluering til dato. Den skal påvise, at den ph.d.-studerende ikke følger den fastlagte ph.d.-plan med de justeringer, der måtte være aftalt. Forskeruddannelsen forelægger den negative evaluering for den ph.d.-studerende, som med 14 dages frist har lejlighed til at kommentere den. Forskeruddannelsen kan eventuelt indkalde hovedvejleder og ph.d.- studerende til en opklarende samtale. Hvis det besluttes at indstille til ph.d.- skolelederen, at den ph.d.-studerende skal tilbydes genopretning, udarbejder hovedvejlederen et forslag til arbejdsplan for denne. Forslaget skal klargøre, hvilke tiltag den studerende skal gennemføre, for at forløbet kan anses for genoprettet. Forskeruddannelsen sender evaluering, arbejdsplan for genopretningen samt eventuelle kommentarer fra den ph.d.-studerende til ph.d.-skolelederen sammen med indstilling om, at den studerende tilbydes 3 måneders genopretning. Ph.d.-skolelederen kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at tilbyde genopretning. I så fald fortsætter ph.d.-forløbet uændret evt. med justeringer indtil næste ordinære evalueringstermin. Hvis ph.d.-skolelederen beslutter at tilbyde genopretning gives den ph.d.-studerende en frist på 1 uge til at tage stilling til tilbuddet inkl. arbejdsplanen. Hvis den ph.d.-studerende ikke ønsker at acceptere tilbuddet om genopretning, ophører indskrivning og ansættelse øjeblikkeligt. Hvis den ph.d.-studerende accepterer tilbuddet om genopretning, træder de 3 måneders frist i kraft, og genopretningsforløbet finder sted i et samarbejde mellem den ph.d.-studerende og hovedvejleder. Med sin accept af tilbuddet forpligter den studerende sig til at følge arbejdsplanen. Ved fristens udløb vurderer hovedvejleder i en fornyet evaluering, om genopretning har fundet sted. Er dette tilfældet fortsætter ph.d.- forløbet efter den nu godkendte plan. Er det [11]

12 ikke tilfældet udskrives den ph.d.-studerende med øjeblikkelig virkning og et evt. ansættelsesforhold ved Aarhus Universitet ophører samtidig. En evt. ekstern arbejdsgiver underrettes straks om, at indskrivningen er ophørt. Tilbud om genopretning kan kun gives én gang og de 3 måneders genopretning giver ikke anledning til forlængelse af ph.d.- forløbet eller ansættelsen. 5.4 Miljøskift/udlandsophold Som det er foreskrevet i ph.d.-bekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 3 indgår det i ph.d.- uddannelsen, at den studerende opholder sig i andre, primært udenlandske forskningsmiljøer. Opholdet forudsættes at have en vis varighed, d.v.s. almindeligvis 3-6 måneder, dog mindst 1 måned. En studerende kan ansøge Ph.d.-skolen om økonomisk støtte til længerevarende udlandsophold, d.v.s. af mere end 1 måneds varighed. Det fastsatte rammebeløb fremgår af hjemmesiden. Støtte ydes efter ansøgning og mod efterfølgende dokumentation. Den aktuelle sats fremgår af hjemmesiden, som også indeholder anden relevant information om studieophold. Ansøgning med relevante bilag sendes til Forskeruddannelsen. En bevilling kan bruges til dækning af udgifter, der er direkte relateret til udlandsopholdet (f.eks. flybilletter til ud- og hjemrejse og transport til og fra lufthavn i direkte forbindelse hermed, boligudgifter, evt, tuition for opholdet) samt til kurser under det pågældende ophold., der er forhåndsgodkendt efter ph.d.-skolens regler herom. Ph.d.-skolens bevilling kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som man normalt dækker af sin løn: kost, vask, daglig transport f.eks. til og fra arbejdsplads. Udgifter til ledsagende familie o lign. dækkes heller ikke, ligesom der ikke gives time- og dagpenge. 5.5 Undervisning/formidling Ph.d.-bekendtgørelses 7, stk. 2, nr. 4 foreskriver, at ph.d.-studerende som en del af deres uddannelse opnår undervisningsog/eller anden formidlingserfaring. En ph.d.- studerende skal derfor varetage undervisnings-/formidlingsopgaver af en varighed svarende til 150 timer, inkl. forberedelse så vidt muligt i relation til sit forskningsprojekt. Der er tale om et ulønnet uddannelseselement for alle ph.d.- studerende uanset ansættelsessted. Ph.d.-skolens hjemmeside giver eksempler på de opgaver, som den studerende kan udføre. 5.6 Andre elementer En journal club skal give de tilsluttede ph.d.- studerende mulighed for skabe et aktivt forskningsmiljø og et forum for drøftelse af videnskabelige artikler og problemstillinger inden for et givet område. Alle ph.d.- studerende forventes fra forløbets start at tilslutte sig en journal club med en tilknyttet seniorforsker. Aktiviteten betragtes som en del af arbejdet i et videnskabeligt miljø, og giver derfor ikke ECTS. [12]

13 Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere, at den ph.d.-studerende tilfredsstillende har gennemført ph.d.-uddannelsens hovedelement: et forskningsprojekt på internationalt niveau under selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og yde et selvstændigt bidrag til forskningen på projektets område. 6.1 Indlevering af ph.d.-afhandlingen Afhandlingen indleveres senest ved indskrivningens udløb. Der opkræves betaling for bedømmelsen af afhandlingen, hvis den indleveres mere end 1 år efter indskrivningens ophør. Afhandlingen tages kun under bedømmelse, hvis det samlede uddannelsesforløb anses for gennemført på tilfredsstilende vis. Vurdering heraf finder sted på grundlag af ph.d.-planen og en erklæring fra hovedvejleder. Indlevering af reviderede afhandlinger jfr. afsnit 7.3 indleveres efter den dertil fastsatte frist og bedømmes i overensstemmelse med reglerne sammesteds. Afhandlinger vil efter indlevering blive underkastet tekstlighedsscreening Indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning Ph.d.-skolen kan i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens 15, stk. 2 beslutte at modtage en ph.d.-afhandling til bedømmelse uden, at forfatteren forud har været indskrevet på ph.d.-uddannelsen,såfremt bekendtgørelsens øvrige krav til en ph.d.-uddannelse er opfyldt på anden måde. Dette sker mod betaling af en afgift fastsat af Ph.d.-skolen til dækning af udgifterne til bedømmelse og forsvar. 6. Ph.d.-afhandlingen [13] 6.2 Formkrav til afhandlingen Afhandlingen indsendes som pdf-fil til under dokumentnavnet PhD dissertation_(navn på forfatteren). Den indsendte fil skal indeholde afhandlingen affattet på engelsk, typisk artikler/manuskripter + en sammenfattende oversigtsartikel (review) samlet svarende til 3 års forskningsarbejde et resume af afhandlingen på dansk og engelsk (omfang af begge: ca. 1 side A4) medforfattererklæringer (såfremt der er medforfattere) Forside og side 1 med brug af de dertil hørende skabeloner. En indleveret afhandling bedømmes, som den er indleveret. Mere detaljeret vejledning om krav til afhandlingen, følgemateriale m.v. findes på Ph.d.-skolens hjemmeside, hvor indlevering som monografi også er omtalt. 6.3 Ansvarlig forskningspraksis og forskningsetik Ph.d.-skolen forlanger af afhandlingen, at de gældende danske og internationale regler for ansvarlig forskningspraksis efterleves, således som de er formuleret i Ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Danish Code of Conduct for Research Integrity Anvendt ansvarlig forskningspraksis indgår i Ph.d.-skolens kursusudbud, men vejledning i disse problemstillinger indgår tillige i de opgaver, som skal varetages af den ph.d.- studerendes vejleder(e), jfr. afsnit

14 7.1 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalget nedsættes af ph.d.- skolelederen efter indstilling fra Ph.d.- udvalget og forslag fra den ph.d.-studerendes hovedvejleder. Hovedvejleder stiller ved denne lejlighed også forslag til dato for forsvaret. Forfatteren til ph.d.-afhandlingen har inden nedsættelsen godkendt sammensætningen efter reglerne i ph.d.- bekendtgørelsens Bedømmelse og forsvar 7.2 Bedømmelsesudvalgets formand Formanden skal lede udvalgets arbejde og herunder vejlede de øvrige medlemmer, således at ph.d.-bekendtgørelsens bestemmelser efterleves, at det sikres, at formuleringen af den foreløbige indstilling lever op til Ph.d.-skolens internationale standard, og at der fastholdes et højt fagligt niveau med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for tildeling af ph.d.-graden. Formanden skal derfor Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer, som mindst er på lektorniveau og er anerkendte forskere inden for fagområdet. Et medlem (formanden) skal være ansat på fakultetet og de øvrige 2 medlemmer skal være ansat uden for Aarhus Universitet og heraf skal 1 være fra udlandet. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret i udvalget. Ved sammensætningen af udvalget gælder forvaltningslovens regler om habilitet, og medlemmerne må derfor ikke have et tæt kollegialt og/eller fagligt forhold til hverken den ph.d.-studerende eller hovedvejleder. Medlemmer af udvalget må eksempelvis ikke være fra samme afdeling/enhed som dem, tidligere have vejledt den studerende på f.eks. specialeprojektet, være medforfatter til dele af afhandlingen, eller inden for de seneste 3 år have publiceret sammen med den studerende eller hovedvejleder. Herudover gælder de almindelige regler for habilitet i den offentlige sektor. Hovedvejleder er tilforordnet udvalget uden stemmeret. straks efter modtagelsen af afhandlingen tage kontakt til de øvrige medlemmer med henblik på fordeling af arbejdet i udvalget tilse, at udvalgets foreløbige indstilling fremstår som ét dokument af en klar harmonisk enhed og konsistens såvel sprogligt som stilistisk og grafisk, og at formuleringerne accepteres af det samlede udvalg (jfr. afsnit 7.3) sikre at der afholdes et egentligt møde i udvalget i tilfælde af uoverensstemmelser henvende sig til Forskeruddannelsen, såfremt der konstateres praktiske eller formelle problemer med bedømmelsen sørge for at de øvrige medlemmer af bedømmelsesudvalget har den nødvendige viden om, hvordan forsvaret afvikles vejlede udvalgets medlemmer om det krævede faglige niveau og de praktiske forhold omkring forsvaret, herunder vejlede udenlandske medlemmer vedrørende rejse, ophold, hotel m.v. sørge for at de nødvendige dokumenter i forbindelse med bedømmelse og forsvar underskrives og returneres til Forskeruddannelsen. [14]

15 7.3 Den foreløbige indstilling Jfr. ph.d.-bekendtgørelsen afgiver bedømmelsesudvalget senest 2 måneder efter indlevering af afhandlingen sin foreløbige indstilling. Indstillingen har normalt et omfang af 6-8 sider og udarbejdes på en særlig formular. Indstillingen har følgende indhold: Oversigt over det formelle indhold (antal sider, tabeller, figurer m.v.) Kort oversigt over formål og hensigter med afhandlingen, faglig afgrænsning af undersøgelsen/undersøgelserne. Vurdering af medforfattererklæringer. Kritisk faglig vurdering af den sammenfattende oversigtsartikel. Kritisk faglig vurdering af de enkelte artikler/manuskripter En konklusion, som er konsistent med den faglige vurdering. Konklusionen kan være 1 af følgende 3 alternativer: 1. Afhandlingen indstilles til forsvar 2. Afhandlingen indstilles ikke til forsvar, men returneres med henblik på indholdsmæssige ændringer ( major changes ) inden for en frist på mindst 3 måneder 3. Afhandlingen indstilles ikke til forsvar. 7.4 Forsvaret og den endelige indstilling Forsvaret finder sted senest 3 måneder efter indlevering af ph.d.-afhandlingen. Forsvaret er en offentlig handling, hvortil der er adgang for alle, og det skal derfor annonceres offentligt, ligesom afhandlingen skal være tilgængelig for offentligheden i rimelig tid før forsvaret Ledelse af forsvaret Forsvaret ledes af formanden for bedømmelsesudvalget, som i denne funktion repræsenterer dekanen. Formanden skal ved sin ledelse sikre, at forsvaret forløber planmæssigt, således at afhandlingens forfatter og bedømmelsesudvalget kan udføre deres opgaver uforstyrret. Formandens opgaver og forpligtelser under forsvarshandlingen er nærmere beskrevet i en særlig instruks Forsvarets forløb Forsvaret afvikles efter bekendtgørelsens bestemmelser i overensstemmelse med en særlig vejledning, som findes på Ph.d.-skolens hjemmeside. Begivenhedsforløbet ved forsvaret er som følger: Efter en kort velkomst fra formanden for bedømmelsesudvalget afholder afhandlingens forfatter en forelæsning over afhandlingens emne på ca minutter. Herefter foretager bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer en eksamination af forfatteren. Dette sker ved en kritisk analyse af udvalgte dele af afhandlingen og forelæsningen og gennem en dybtgående drøftelse med forfatteren. Denne del af forsvaret afvikles almindeligvis på ca. 1 time. Herefter gives der tilhørerne mulighed for at deltage i behandlingen af afhandlingen og stille spørgsmål til forfatteren. Når der ikke er flere spørgsmål trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage for i enrum at votere over afhandlingen og forsvaret, hvorefter det meddeler sin afgørelse og underskriver den endelige indstilling til Akademisk Råd. Formanden sender straks de [15]

16 underskrevne dokumenter til Forskeruddannelsen Den endelige indstilling Det er udvalgets opgave umiddelbart efter forsvaret at indstille til Akademisk Råd, om ph.d.-graden skal tildeles. Dette sker, hvis udvalget finder, at ph.d.-uddannelsen og forsvaret er gennemført tilfredsstillende jfr. bekendtgørelsens 3. Indstillingen skal indeholde en samlet bedømmelse af afhandlingen og forsvaret. På baggrund af indstillingen træffes en af følgende afgørelser: Alle tre medlemmer afgiver positiv indstilling. Indstillingen overgives af formanden til Forskeruddannelsen, som anmoder Akademisk Råd om beslutning med henblik på tildeling af ph.d.-graden To af tre medlemmer afgiver positiv indstilling. Indstillingen overgives af formanden til Forskeruddannelsen, som anmoder Akademisk Råd om beslutning med henblik på tildeling af ph.d.-graden To eller tre medlemmer afgiver negativ indstilling. Indstillingen overgives til Forskeruddannelsen, som pr. brev meddeler den til forfatteren. Ph.d.- skolelederen tager forinden stilling til om afhandlingen skal tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 7.5 Tildeling af ph.d.-graden Akademisk Råd tager beslutning om tildeling af ph.d.-graden på grundlag af bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. Forskeruddannelsen fremsender den endelige indstilling til forfatteren sammen med ph.d.-beviser m.v. Forfatteren sender efter forsvaret 5 eksemplarer af afhandlingen til Forskeruddannelsen. [16]

17 8.1 Klageadgang og dispensation Klager vedrørende forhold omfattet af disse retningslinjer kan rettes til Forskeruddannelsen og stiles til ph.d.-skolelederen. Ph.d.- skolelederen kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af Ph.d.-skolen, når der foreligger særlige forhold. Klager over forhold, der er reguleret af ph.d.- bekendtgørelsen, behandles efter reglerne i dennes 29, som bestemmer, at der kun kan klages over retlige spørgsmål. Fristen for klager i den forbindelse er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til universitetet, som afgiver en udtalelse, der inden for en frist af 1 uge kan kommenteres af klager. Universitetet sender derefter klage, udtalelse og klagers evt. kommentar til den relevante styrelse. Forfattere, der indleverer afhandling efter bekendtgørelsens 15, stk. 2 (se afsnit 6.1.1) er kun klageberettigede, såfremt der er nedsat et bedømmelsesudvalg for afhandlingen. 8.2 Ikrafttræden Nærværende retningslinjer træder i kraft pr. 1. maj 2015 og gælder for alle ph.d.-studerende indskrevet efter 1. august Andre bestemmelser [17]

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Dagsorden Deltagere: Helle Prætorius, Rasmus Tanggaard Varneskov, Kristina Pagh Kristensen, Christioffer Tobias

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet P H D S C H O O L K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 13. DECEMBER 2012 Vedr.: Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet PHD SCHOOL NJALSGADE 76, 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere