Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015"

Transkript

1 ved Graduate School of Health Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af Universitetsloven af 18. december 2012, bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen af 27. august 2013, universitetets vedtægter og retningslinjer for ph.d.-uddannelsen samt hidtidige regler for ph.d.-.uddannelsen. Retningslinjerne fastsætter reglerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-uddannelse og giver svar på de fleste spørgsmål i relation hertil. Ph.d.-skolens administration, herefter benævnt Forskeruddannelsen står til disposition for besvarelse af spørgsmål, men herudover henvises til Ph.d.-skolens hjemmeside. Grundlaget for ph.d.-uddannelsen er fakultetets 5 institutter: Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Retsmedicin og Institut for Odontologi. Ph.d.-uddannelsen er organiseret i 3 overordnede forskeruddannelsesprogrammer i hhv. - biomedicin - folkesundhed - klinisk medicin, retsmedicin og odontologi - ClinFO 1. Formål Ph.d.-uddannelsen tager som fuldtidsuddannelse 3 år og den studerende er almindeligvis (se dog afsnit 4.4) ansat på overenskomstmæssige vilkår under forløbet. Ph.d.- uddannelsen er den højeste akademiske uddannelse inden for sundhedsvidenskab. Ph.d.-uddannelsen tager sigte på dels at give et såvel bredt som dybt kendskab til videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der danner baggrund for sundhedsvidenskabelig forskning, dels at udvikle den ph.d.-studerendes evne til erkendelse og til selvstændigt at identificere og behandle videnskabelige problemstillinger. Den ph.d.-studerende skal derfor inden for et afgrænset område bidrage med selvstændig forskning og en videnskabelig afhandling på internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen i sundhedsvidenskab har desuden som formål at give de studerende de nødvendige kvalifikationer til i og udenfor Danmark at varetage funktioner, hvor forskerkompetencer er nødvendige, inden for forskning og uddannelse, patientbehandling samt udvikling, innovation og ledelse i alle dele af sundhedssektoren i bredeste forstand, herunder også i erhvervsvirksomheder og internationale organisationer. [1]

2 2.1 Ph.d.-skolens organisation Ph.d.-skolelederen: Ph.d.-skolens politiske og driftsmæssige ledelse varetages i det daglige af ph.d.-skolelederen, som udpeges af dekanen. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og skal i relevant omfang have erfaring med uddannelse. Den driftsmæssige ledelse varetages gennem Forskeruddannelsen. Ph.d.-skolelederen varetager samarbejdet med dekanen og institutlederne gennem de dertil beregnede organer og tegner ph.d.-uddannelsen udadtil. Ph.d.-skolelederen fastsætter desuden retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen bla: på grundlag af forslag udarbejdet af Ph.d.- udvalget. Herudover varetager ph.d.- skolelederen følgende hovedopgaver: - godkendelse af ph.d.-kurser, - udpegning af hovedvejledere - endelig godkendelse af evalueringer og ændringer i ph.d.-forløb - fastsættelse af programmernes opgaver - disposition over Ph.d.-skolens budgetressourcer - endelig beslutning om ansættelse og indskrivning/udskrivning af ph.d.- studerende Ph.d.-udvalget: Udvalget bistår ph.d.- skolelederen, som deltager i alle Ph.d.- udvalgets møder. Det er valgt af og blandt hhv. de videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende efter regler fastsat af universitetet efter Universitetsloven. Udvalgets opgaver er fastsat i Universitetsloven og er bl.a. - indstilling af sammensætning af bedømmelsesudvalg, - udarbejdelse af forslag til retningslinjer for ph.d.-uddannelsen til ph.d.-skolelederen m.m. 2. Struktur og ledelse [2] - international evaluering af Ph.d.-skolen FP-lederne: FP-lederne er ansvarlige for ledelsen af hvert sit forskeruddannelsesprogram. Deres opgaver er beskrevet nærmere i afsnit 2.2. Rekrutteringsudvalget (RU): Udvalget består af seniorforskere (på lektor- eller professorniveau) ansat på Aarhus Universitet og som udpeges efter indstilling af Fakultetsledelsen. Udvalget er udpeget af ph.d.- skolelederen og rådgiver denne om stipendietildeling i forbindelse med stipendieopslag. Rådgivningen finder sted på grundlag af faglige bedømmelser af ansøgernes kvalifikationer, projektet og forskningsmiljøet, som de fremgår af de indkomne ansøgninger, jfr. afsnit Forskeruddannelsesprogrammerne Programmernes opgaver fastsættes af ph.d.- skolelederen. Programmerne ledes i det daglige af FP-ledere udpeget i fællesskab af ph.d.-skolelederen og de ansvarlige institutledere. FP-lederens opgaver fastsættes af ph.d.-skolelederen, og FP-lederen kan delegere opgaver til andre, herunder evt. beslutte at etablere faglige specialiseringer under programmet. Som udgangspunkt har FP-lederne ansvar for følgende ansvarsområder: - dialog med institutleder(e) og faglige miljøer - behandling af ansøgninger om indskrivning/stipendier, herunder fordeling af ansøgere mellem forbehandlere og udarbejdelse af samlet indstilling efter forbehandling - deltagelse i stipendietildeling

3 - opfølgning på de regelmæssige evalueringer af ph.d.-studerende - indstilling vedr. nedsættelse af bedømmelsesudvalg - indmelding af programrelevante kurser til ph.d.-skolelederen Ph.d.-skolelederen kan pålægge FP-lederne ph.d.-uddannelsesrelaterede opgaver herudover. Ved hvert program etablerer FP-leder og institutleder(e) desuden en rådgivende faglig gruppe (RFG) bestående af forskere fra Health, fra hospitalerne og evt. andre med relevante faglige forudsætninger. Ved sammensætningen af RFG sikres det, at alle programmets faglige områder og involverede institutter så vidt muligt er repræsenteret. Herudover er de ph.d.-studerende repræsenteret i RFG. Gruppens medlemmer bistår FP-lederen med sparring og råd og kan træde i stedet for denne i tilfælde af inhabilitet. Institutlederne stiller personaleressourcer (især vejledere) m.v. til rådighed for programmet. Dialog og koordinering mellem ph.d..- skolelederen, FP-ledere, institutledere og RFG er finder sted 2 gange årligt i Forum for Forskeruddannelse, hvor også medarbejdere og ledelse fra Forskeruddannelsen deltager. [3]

4 3.1 Opslag, ansøgning og bedømmelse Ph.d.-skolen har som hovedregel 4 årlige opslag af ph.d.-stipendier. På de 4 samme tidspunkter er der mulighed for at søge om indskrivning. Der kan således søges om 3. Indskrivning Udvalget bedømmer projektet (forbehandleren) og ansøgerens kvalifikationer (RUmedlemmet), og FP-lederen vurderer forskningsmiljøet og sammenhængen mellem projektet og ansøgerens kvalifikationer. På den baggrund udarbejder FP-leder en indstilling til ph.d.-skolelederen. I indstillingen tages flg. forhold i betragtning og vægtes: projektets kvalitet (40 %), ansøgers kvalifikationer (40 %) og forskningsmiljø/ph.d.-plan (20 %). 1. Indskrivning på ph.d.-studiet 2. Indskrivning på ph.d.-studiet + stipendium fra Aarhus Universitet 3.2 Bedømmelse af ansøgningen Det fremgår af ansøgervejledningen på ph.d.-skolens hjemmeside, hvilke dokumentationskrav, der er til ansøgningen, herunder hvilke bilag der skal vedlægges. Alle ansøgninger bedømmes efter samme kriterier. Følgende instanser er involveret i behandlingen af ansøgninger: Ph.d.-skolelederen FP-lederne Forbehandlere (et panel af sagkyndige pr. FP, hvis medlemmer er udpeget af FPleder, institutleder og ph.d.-skoleleder) Rekrutteringsudvalget (RU p.t. 8 medlemmer) Ved opslag af fulde stipendier afholdes der endvidere samtaler med ansøgere Hver ansøgning behandles først af et forbedømmelsesudvalg nedsat af FP-lederen for det pågældende FP. Udvalget består af FP-lederen, en forbehandler og et medlem af Rekrutteringsudvalget. Bedømmelsen foregår elektronisk. [4] Ansøgningen behandles med henblik på evt. ansøgning om tildeling af stipendium og indskrivning på ph.d.-uddannelsen på et tildelingsmøde. I mødet deltager Rekrutteringsudvalget, FP-lederne og ph.d.- skolelederen. På grundlag af drøftelsen hér afgør ph.d.- skolelederen, om stipendium kan tildeles. Afgørelsen udsendes til ansøgerne som én af følgende Tilbud om indskrivning betinget af finansieringstilsagn Tilbud om indskrivning og tildeling af 1/3 stipendium/del A-stipendium betinget af finansieringstilsagn Tilbud om indskrivning med fuldt stipendium Afslag på stipendium med tilbud om indskrivning betinget af finansieringstilsagn. Begrundet afslag på såvel ansøgning om optagelse som stipendium Begrundet afslag på ansøgning om optagelse Ved betinget godkendelse skal indskrivning effektueres inden for 6 måneder efter modtagelse af betinget godkendelse, med mindre andet fremgår af det pågældende opslag. Dette kan ske ved fremsendelse af

5 underskrevet finansieringstilsagn til Forskeruddannelsen. 3.3 Indskrivningsformer Ph.d.-skolen tilbyder følgende former for indskrivning (se desuden afsnit 3.5 om adgangskriterier): Ordinær 3-årigt forløb. Ønsker om indskrivning på deltid kan imødekommes efter konkret ansøgning. Kandidat-ph.d.-forløb d.v.s. indskrivning på ph.d.-uddannelsen inden færdiggørelse af kandidatuddannelsen. De ovennævnte former for indskrivning kan finde sted under forskellige omstændigheder (f.eks. som erhvervs-ph.d. støttet af en virksomhed og med tilskud fra staten) men grundlæggende vil indskrivningsformen være én af ovennævnte. Ansøgere kan ved ansøgning om merit for f.eks. gennemført forskningsår bevilges merit for dele af ph.d.-uddannelsesforløbet. Der kan for kandidat-ph.d.-forløbet i princippet være tale om andre skæringspunkter end afslutningen af bacheloruddannelsen og 1 års kandidatstudier, men kravet til den samlede belastning for bachelor- og kandidatuddannelsen vil altid være dem, der er gældende for en adgangsgivende kandidatuddannelse jfr. ph.d.- bekendtgørelsens 5, stk.1. Uanset indskrivningsform accepteres ikke indskrivning for mere end 6 år. 3.5 Adgangskriterier For at kunne optages på det ordinære 3- årige forløb (5+3) skal ansøgeren have en afsluttet, relevant kandidatuddannelse, baseret på minimum 5 års fuldtidsstudier, eller tilsvarende kvalifikationer. For at kunne optages på kandidat-ph.d.- forløbet skal ansøgeren kunne dokumentere de hidtil fuldførte dele af bachelor- og kandidatforløbet. [5]

6 Indskrevne ph.d.-studerende kan være ansat enten på Aarhus Universitet eller andre steder (f.eks. ved en region eller en privat virksomhed). Overførelse af stipendiemidler fra ph.d.-skolen forudsætter at projektet har hjemsted på den ph.d.-studerendes ansættelsessted. Nedenstående retningslinjer om ansættelsesforhold omhandler kun ph.d.- studerende ansat ved Aarhus Universitet. 4.1 Lønnet ph.d.-stipendiat Ansættelse sker for en treårig periode med henblik på, som led i ph.d.-uddannelsen, at erhverve ph.d.-graden. Ansættelsen er underlagt den til enhver tid gældende ACoverenskomst (Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation) og protokollat om ph.d.- stipendiater. 4.2 Kandidat-ph.d. Ph.d.-forløbet er opdelt i 2 adskilte dele. Del A (før opnåelse af kandidatgrad): På del A er den ph.d.-studerende også indskrevet ved kandidatstudiet og modtager udover sin SU som kandidatstuderende et SUph.d.-stipendium (svarende til i alt maximalt 2 SU ph.d.-stipendieklip pr. måned). Der kan under del A maximalt udbetales 48 ph.d.-stipendieklip. 4. Ansættelsesforhold På del B ansættes den ph.d.-studerende som lønnet ph.d.-stipendiat for en periode på 2 år efter de samme regler som beskrevet ovenfor i afsnit Marie Curie ph.d.-stipendiat Et Marie Curie-stipendium er baseret på EUmidler. Ph.d.- forløbet og ansættelsesforhold er som for almindeligt lønnede ph.d.-stipendiater, men lønsammensætningen er bestemt af den pågældende EU-bevilling. 4.4 Medbragt stipendium Et stipendium fra andre, herunder udenlandske, finansieringskilder kan danne grundlag for indskrivning på ph.d.- uddannelsen. Ph.d..-skolen fører tilsyn med, at et tilstrækkeligt underhold er til stipendiatens rådighed. 4.5 Deltidsansættelse Ph.d.-studiet kan tilrettelægges som et deltidsstudium, hvor ansættelsen i så fald også vil være på deltid. I dette tilfælde vil det samlede forløb dog ikke kunne strække sig over mere end 6 år. Undervejs i ansættelsesforløbet kan der endvidere søges om perioder med deltidsansættelse i de tilfælde, hvor der efter ansøgning til Forskeruddannelsen kan opnås enighed om en revideret studieplan. Den studerende er således ikke ansat, og der optjenes derfor ikke pension eller feriegodtgørelse af ph.d.-stipendieklip. Del B (efter opnåelse af kandidatgrad): 4.6 Forlængelser Barsel/adoption Indskrivning og ansættelse forlænges umiddelbart ved barsel eller adoption. [6]

7 Indskrivning og ansættelse kan højst forlænges med en periode svarende til den afholdte orlov og maksimalt svarende til den resterende ansættelsesperiode Sygdom Indskrivning og ansættelse kan efter ansøgning forlænges ved længerevarende sygdom (over 30 dage), som påviseligt har forsinket studiet og er indmeldt rettidigt. Indskrivning og ansættelse kan højst forlænges med en periode svarende til sygdomsperioden og maksimalt svarende til den resterende ansættelsesperiode Orlov Den ph.d.-studerende kan undervejs i forløbet ansøge om ulønnet orlov og dermed udskydelse af indlevering af afhandlingen. faglig begrundelse, om det er sikret, at projektet på trods af orloven færdiggøres inden for den afsatte tid, om orloven er hensigtsmæssig for projektet, og om der er rimelig fremdrift i projektet i øvrigt. Indskrivningen kan desuden forlænges i tilfælde af orlovsperioder indlagt for at tage (dele af) et lægeligt hoveduddannelsesforløb. Denne type orlov bør så vidt muligt være aftalt/planlagt ved ansættelsens start. 4.7 Anden lønnet beskæftigelse Lønnet beskæftigelse ved siden af fuldtidsansættelse som ph.d.-studerende er som hovedregel uhensigtsmæssig og kan ikke finde sted uden Ph.d.-skolens godkendelse og kun efter begrundet, skriftlig ansøgning. Alle orlovsansøgninger vurderes individuelt. I vurderingen indgår, om der foreligger en [7]

8 5.1 Vejledning 5. Uddannelsen Ph.d.-skolens retningslinjer og ph.d.-planen, herunder Vejledergodkendelse og -kvalifikationer Det forskningsmiljø, hvor den studerendes vejledere findes, skal have en vis faglig bredde og være på internationalt niveau. Ph.d.-skolen tildeler hver ph.d.-studerende 1 hovedvejleder på baggrund af forslag fra denne. Hovedvejlederen skal som hovedregel være ansat på fakultetet og have kvalifikationer på det faglige område på lektor/seniorforskerniveau eller derover. Adjungerede lektorer/professorer kan ikke udpeges som hovedvejledere. Herudover kan den studerende på baggrund af sin ansøgning tildeles indtil 3 medvejledere. Medvejledere skal minimum have kvalifikationer på ph.d.-niveau på det faglige område. Ph.d.-skolelederen kan herudover fastsætte andre krav til vejlederforudsætninger, herunder obligatorisk uddannelse af vejledere Hovedvejlederens rolle og ansvar Hovedvejlederen er jfr. ph.d.-bekendtgørelsens 8, stk. 1 ansvarlig for den ph.d.- studerendes samlede uddannelse. Hovedvejlederen planlægger sammen med den studerende uddannelsesforløbet med henblik på, at det gennemføres og afsluttes rettidigt. Hovedvejlederens ansvar er rettet mod såvel Ph.d.-skolen som den studerende. Hovedvejlederen har ansvaret for, at uddannelsen forløber i overensstemmelse med de gældende regler i ph.d.-bekendtgørelsen, [8] at der etableres et godt samarbejdsforhold mellem vejlederne og den studerende (fastsættelse af mødeturnus og ansvarsfordeling) og en tillidsfuld atmosfære, hvor alle væsentlige spørgsmål kan drøftes sammen med øvrige vejledere at være til løbende rådighed for den studerende med konstruktiv opfølgning og kritik samt med vejledning om projektet, relevante internationale netværk, publicering og karriere. at projekt- og uddannelsesforløb (herunder deltagelse i kurser og journal clubs) og dermed ph.d.-plan til stadighed justeres efter forholdene at den studerende får mulighed for at opfylde sin formidlingsforpligtelse (jfr. afsnit 5.5) at miljøskift/udlandsophold indgår i forløbet (jfr. afsnit 5.4) at den studerende i videst muligt omfang får mulighed for at præsentere sit projekt i relevante faglige sammenhænge internt og eksternt internationalt, nationalt og lokalt at forløbet evalueres efter Ph.d.-skolens retningslinjer at de gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og -etik efterleves (jfr. afnit 6.3) at den studerende har kendskab til de nødvendige sikkerhedsforskrifter i laboratorier og på afdelinger, samt at gældende regler for datahåndtering og IT-sikkerhed efterleves at udarbejde indstilling om sammensætning af bedømmelsesudvalg for afhandlingen at orientere FP-leder, Forskeruddannelsen og ph.d.-skoleleder om evt. opståede problemer i forløbet Vejlederskift Løbende tilpasninger af et ph.d.-projekt, herunder fagligt begrundede skift af

9 medvejledere, er en naturlig del af et ph.d.- forløb. Hovedvejlederskift kan finde sted efter ansøgning. Medvejlederskift kan ske efter forudgående aftale mellem den ph.d.-studerende, de hidtidige vejledere og med en accept fra de(n) nye medvejleder(e) og en eventuelt fornøden tilpasning af studieplanen. Sådanne aftaler godkendes af ph.d.- skolelederen, som også træffer beslutning i tilfælde af uenighed mellem parterne. 5.2 Kurser Godkendelse af kurser Ph.d.-bekendtgørelsen foreskriver, at en ph.d.- studerende skal gennemføre kurser (eller andre uddannelseselementer) af en belastning på ca. 30 ECTS, d.v.s. ½ årsværk. Ph.d.- skolen udbyder en række faglige ph.d.-kurser. Desuden kan kandidatkurser dog max. I alt 10 ECTS - uden for den studerendes egen kandidatuddannelse godkendes. Den enkelte studerende vælger efter samråd med sin hovedvejleder de kurser, som er mest relevante for den pågældendes projekt/uddannelsesforløb. Bachelorkurser, deltagelse i møder, konferencer, seminarer o. lign. godkendes ikke som kurser. De ovennævnte andre uddannelseselementer kan godkendes efter ansøgning i forbindelse med erhvervsmæssigt praktikophold og udlandsophold. Ansøgning skal vedlægges en rapport til Ph.d.-skolen om det pågældende ophold. Rapporten skal udarbejdes på den rapportformular, som findes på Ph.d.-skolens hjemmeside. Rapporten skal godkendes af ph.d.- skolelederen, og den skal være indleveret senest 3 mdr. efter opholdets afslutning. Den studerendes kursusdeltagelse godkendes af hovedvejleder i forbindelse med de regelmæssige evalueringer Obligatoriske kurser Ph.d.-skolelederen kan fastsætte, at visse kurser udgør en obligatorisk del af ph.d.- uddannelsen og kan beslutte at udvide eller ændre udbuddet af obligatoriske kurser herunder godkende, at visse kurser efter indstilling fra en FP-leder er obligatoriske for studerende på det pågældende program Øvrige kurser udbudt af Ph.d.-skolen Ph.d.-skolens enkelte programmer udbyder gennem Ph.d.-skolen faglige kurser Desuden udbyder Ph.d.-skolen også faglige kurser samt generiske kurser, der i princippet er rettet mod alle Ph.d.-skolens studerende Eksterne kurser Den studerende kan med hovedvejleders anbefaling søge Ph.d.-skolen om tilladelse til at inkludere kurser udbudt af andre, herunder udenlandske udbydere, i sit individuelle kursusprogram. Ph.d.-kurser fra andre sundhedsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark godkendes umiddelbart, ligesom projektrelevante ph.d.-kurser udbudt af de øvrige ph.d.-skoler på Aarhus Universitet. De nærmere regler herfor fremgår af Ph.d.- skolens hjemmeside, hvor man også finder regler og betingelser for godkendelse af kurser taget under udlandsophold samt ansøgningsskema. Udgifter til deltagelse i eksterne kurser herunder ledsageudgifter til rejse/ophold omfattes ikke af studieafgiften til Ph.d.-skolen og må derfor finansieres på anden måde. [9]

10 Ph.d.-skolens evt. godkendelse af et eksternt kursus kan derfor ikke opfattes som et tilsagn om finansiering. 5.3 Evaluering En studerendes forløb skal evalueres regelmæssigt. Ph.d.-skolen har fastsat, at det for fuldtidsstuderende sker 3 gange i forløbet: efter 6 måneder, efter 18 måneder (midtvejsevaluering) og endelig 6 måneder før planlagt afslutning. Det er hovedvejlederens ansvar, at evalueringerne gennemføres til de fastsatte frister månedersevalueringen Formål: Denne evaluering skal sikre et indledende overblik over ph.d.-forløbet, herunder projektets progression og skal fokusere på den studerendes forskningskompetencer. Opdateringen af ph.d.-planen skal desuden sikre planlægning af den studerendes miljøskift/udlandsophold og formidlingsaktivitet/undervisning. Form: Evalueringen foregår udelukkende skriftligt/elektronisk ved, at den studerende opdaterer den obligatoriske ph.d.-plan i PhD Planner, svarer på evalueringsspørgsmålene og sender den til godkendelse hos hovedvejleder inden fristen. Evalueringen skal godkendes endeligt af FP-leder og ph.d.-skoleleder Midtvejsevalueringen Formål: Denne evaluering skal sikre, at der tages stilling til status for den studerendes forløb, herunder projektet, og derved sikre en vurdering af, om den studerendes hidtidige faglige udbytte af uddannelsesforløbet lever op til målet, og at det afsluttes til tiden med tildeling af ph.d.-graden. Endvidere skal evalueringen sikre, at den studerende modtager en second opinion på sit projekt. Form: Denne evaluering foregår på følgende måde og varsles af Forskeruddannelsen 2 mdr. før 18.mdrs.-fristen: Den ph.d.-studerende udarbejder en kort midtvejsrapport (en state-of-the-art beskrivelse af forskningsområdet, en status for projektet, herunder diskussion af evt. foreløbige resultater, en omtale af evt. publikationer og en plan for det resterende forløb) Den ph.d.-studerende opdaterer sin ph.d.- plan vedr. gennemførte og planlagte aktiviteter m.h.t. miljøskift, undervisning, kurser, konferencedeltagelse og karriereplaner. Det skal af planen fremgå, om forløbet forventes afsluttet rettidigt Midtvejsrapporten og den opdaterede ph.d.-plan sendes via PhD Planner til hovedvejleder, som formidler den og ph.d.-planen til øvrige vejledere og den af hovedvejlederen udpegede evaluator. Der afholdes mundtlig midtvejsevaluering jfr. nedenfor Midtvejsrapport:en på maksimalt 5 sider uploades i PhD Planner og hovedvejlederen videresender rapporten til en evaluator udpeget af hovedvejlederen. Evaluatoren skal have en ph.d.-grad eller derover. Midtvejsevalueringen er mundtlig. Den ph.d.- studerende præsenterer inden for ca. 20 minutter på grundlag af midtvejsrapporten sit projekt for evaluator og vejleder(e) og diskuterer præsentation og rapport med disse. Drøftelsen skal endvidere omfatte den studerendes plan for afslutning af uddannelseselementerne og karriereplaner. Fremlæggelse og drøftelse forventes at have en samlet varighed af 60 minutter og skal desuden omfatte en evaluering af vejledningen samt god videnskabelig praksis og den studerendes karriereplanlægning. [10]

11 Godkendelse af midtvejsevaluering: Hovedvejlederen beslutter efter den mundtlige evaluering, om denne og det hidtidige forløb har været tilfredsstillende. Evalueringen godkendes afslutningsvis af FP-leder og ph.d.-skoleleder Tredje evaluering Formål: Udover igen at vurdere forløbets progression, skal denne evaluering medvirke til at sikre, at forløbet afsluttes rettidigt, indeholder de planlagte elementer (miljøskift/udlandsophold af passende varighed, hensigtsmæssigt valg af kurser og tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter) og at der tages stilling til den studerendes karriere efter forløbets afslutning. Form: Denne evaluering foregår som 6- månedersevalueringen udelukkende skriftligt/elektronisk og godkendes af FP-leder og ph.d.-skoleleder Negativ evaluering og genopretning Negativ evaluering kan forekomme, hvis den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen. I så fald giver Ph.d.-skolen den studerende tilbud om 3 mdrs. genopretning efter bekendtgørelsens 10, stk. 2. En sådan evaluering foretages på hovedvejleders initiativ eller evt. på Forskeruddannelsens foranledning og kan finde sted uafhængigt af de ovennævnte evalueringsterminer. Evalueringen skal dække perioden fra seneste evaluering til dato. Den skal påvise, at den ph.d.-studerende ikke følger den fastlagte ph.d.-plan med de justeringer, der måtte være aftalt. Forskeruddannelsen forelægger den negative evaluering for den ph.d.-studerende, som med 14 dages frist har lejlighed til at kommentere den. Forskeruddannelsen kan eventuelt indkalde hovedvejleder og ph.d.- studerende til en opklarende samtale. Hvis det besluttes at indstille til ph.d.- skolelederen, at den ph.d.-studerende skal tilbydes genopretning, udarbejder hovedvejlederen et forslag til arbejdsplan for denne. Forslaget skal klargøre, hvilke tiltag den studerende skal gennemføre, for at forløbet kan anses for genoprettet. Forskeruddannelsen sender evaluering, arbejdsplan for genopretningen samt eventuelle kommentarer fra den ph.d.-studerende til ph.d.-skolelederen sammen med indstilling om, at den studerende tilbydes 3 måneders genopretning. Ph.d.-skolelederen kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at tilbyde genopretning. I så fald fortsætter ph.d.-forløbet uændret evt. med justeringer indtil næste ordinære evalueringstermin. Hvis ph.d.-skolelederen beslutter at tilbyde genopretning gives den ph.d.-studerende en frist på 1 uge til at tage stilling til tilbuddet inkl. arbejdsplanen. Hvis den ph.d.-studerende ikke ønsker at acceptere tilbuddet om genopretning, ophører indskrivning og ansættelse øjeblikkeligt. Hvis den ph.d.-studerende accepterer tilbuddet om genopretning, træder de 3 måneders frist i kraft, og genopretningsforløbet finder sted i et samarbejde mellem den ph.d.-studerende og hovedvejleder. Med sin accept af tilbuddet forpligter den studerende sig til at følge arbejdsplanen. Ved fristens udløb vurderer hovedvejleder i en fornyet evaluering, om genopretning har fundet sted. Er dette tilfældet fortsætter ph.d.- forløbet efter den nu godkendte plan. Er det [11]

12 ikke tilfældet udskrives den ph.d.-studerende med øjeblikkelig virkning og et evt. ansættelsesforhold ved Aarhus Universitet ophører samtidig. En evt. ekstern arbejdsgiver underrettes straks om, at indskrivningen er ophørt. Tilbud om genopretning kan kun gives én gang og de 3 måneders genopretning giver ikke anledning til forlængelse af ph.d.- forløbet eller ansættelsen. 5.4 Miljøskift/udlandsophold Som det er foreskrevet i ph.d.-bekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 3 indgår det i ph.d.- uddannelsen, at den studerende opholder sig i andre, primært udenlandske forskningsmiljøer. Opholdet forudsættes at have en vis varighed, d.v.s. almindeligvis 3-6 måneder, dog mindst 1 måned. En studerende kan ansøge Ph.d.-skolen om økonomisk støtte til længerevarende udlandsophold, d.v.s. af mere end 1 måneds varighed. Det fastsatte rammebeløb fremgår af hjemmesiden. Støtte ydes efter ansøgning og mod efterfølgende dokumentation. Den aktuelle sats fremgår af hjemmesiden, som også indeholder anden relevant information om studieophold. Ansøgning med relevante bilag sendes til Forskeruddannelsen. En bevilling kan bruges til dækning af udgifter, der er direkte relateret til udlandsopholdet (f.eks. flybilletter til ud- og hjemrejse og transport til og fra lufthavn i direkte forbindelse hermed, boligudgifter, evt, tuition for opholdet) samt til kurser under det pågældende ophold., der er forhåndsgodkendt efter ph.d.-skolens regler herom. Ph.d.-skolens bevilling kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som man normalt dækker af sin løn: kost, vask, daglig transport f.eks. til og fra arbejdsplads. Udgifter til ledsagende familie o lign. dækkes heller ikke, ligesom der ikke gives time- og dagpenge. 5.5 Undervisning/formidling Ph.d.-bekendtgørelses 7, stk. 2, nr. 4 foreskriver, at ph.d.-studerende som en del af deres uddannelse opnår undervisningsog/eller anden formidlingserfaring. En ph.d.- studerende skal derfor varetage undervisnings-/formidlingsopgaver af en varighed svarende til 150 timer, inkl. forberedelse så vidt muligt i relation til sit forskningsprojekt. Der er tale om et ulønnet uddannelseselement for alle ph.d.- studerende uanset ansættelsessted. Ph.d.-skolens hjemmeside giver eksempler på de opgaver, som den studerende kan udføre. 5.6 Andre elementer En journal club skal give de tilsluttede ph.d.- studerende mulighed for skabe et aktivt forskningsmiljø og et forum for drøftelse af videnskabelige artikler og problemstillinger inden for et givet område. Alle ph.d.- studerende forventes fra forløbets start at tilslutte sig en journal club med en tilknyttet seniorforsker. Aktiviteten betragtes som en del af arbejdet i et videnskabeligt miljø, og giver derfor ikke ECTS. [12]

13 Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere, at den ph.d.-studerende tilfredsstillende har gennemført ph.d.-uddannelsens hovedelement: et forskningsprojekt på internationalt niveau under selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og yde et selvstændigt bidrag til forskningen på projektets område. 6.1 Indlevering af ph.d.-afhandlingen Afhandlingen indleveres senest ved indskrivningens udløb. Der opkræves betaling for bedømmelsen af afhandlingen, hvis den indleveres mere end 1 år efter indskrivningens ophør. Afhandlingen tages kun under bedømmelse, hvis det samlede uddannelsesforløb anses for gennemført på tilfredsstilende vis. Vurdering heraf finder sted på grundlag af ph.d.-planen og en erklæring fra hovedvejleder. Indlevering af reviderede afhandlinger jfr. afsnit 7.3 indleveres efter den dertil fastsatte frist og bedømmes i overensstemmelse med reglerne sammesteds. Afhandlinger vil efter indlevering blive underkastet tekstlighedsscreening Indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning Ph.d.-skolen kan i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens 15, stk. 2 beslutte at modtage en ph.d.-afhandling til bedømmelse uden, at forfatteren forud har været indskrevet på ph.d.-uddannelsen,såfremt bekendtgørelsens øvrige krav til en ph.d.-uddannelse er opfyldt på anden måde. Dette sker mod betaling af en afgift fastsat af Ph.d.-skolen til dækning af udgifterne til bedømmelse og forsvar. 6. Ph.d.-afhandlingen [13] 6.2 Formkrav til afhandlingen Afhandlingen indsendes som pdf-fil til under dokumentnavnet PhD dissertation_(navn på forfatteren). Den indsendte fil skal indeholde afhandlingen affattet på engelsk, typisk artikler/manuskripter + en sammenfattende oversigtsartikel (review) samlet svarende til 3 års forskningsarbejde et resume af afhandlingen på dansk og engelsk (omfang af begge: ca. 1 side A4) medforfattererklæringer (såfremt der er medforfattere) Forside og side 1 med brug af de dertil hørende skabeloner. En indleveret afhandling bedømmes, som den er indleveret. Mere detaljeret vejledning om krav til afhandlingen, følgemateriale m.v. findes på Ph.d.-skolens hjemmeside, hvor indlevering som monografi også er omtalt. 6.3 Ansvarlig forskningspraksis og forskningsetik Ph.d.-skolen forlanger af afhandlingen, at de gældende danske og internationale regler for ansvarlig forskningspraksis efterleves, således som de er formuleret i Ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Danish Code of Conduct for Research Integrity Anvendt ansvarlig forskningspraksis indgår i Ph.d.-skolens kursusudbud, men vejledning i disse problemstillinger indgår tillige i de opgaver, som skal varetages af den ph.d.- studerendes vejleder(e), jfr. afsnit

14 7.1 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalget nedsættes af ph.d.- skolelederen efter indstilling fra Ph.d.- udvalget og forslag fra den ph.d.-studerendes hovedvejleder. Hovedvejleder stiller ved denne lejlighed også forslag til dato for forsvaret. Forfatteren til ph.d.-afhandlingen har inden nedsættelsen godkendt sammensætningen efter reglerne i ph.d.- bekendtgørelsens Bedømmelse og forsvar 7.2 Bedømmelsesudvalgets formand Formanden skal lede udvalgets arbejde og herunder vejlede de øvrige medlemmer, således at ph.d.-bekendtgørelsens bestemmelser efterleves, at det sikres, at formuleringen af den foreløbige indstilling lever op til Ph.d.-skolens internationale standard, og at der fastholdes et højt fagligt niveau med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for tildeling af ph.d.-graden. Formanden skal derfor Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer, som mindst er på lektorniveau og er anerkendte forskere inden for fagområdet. Et medlem (formanden) skal være ansat på fakultetet og de øvrige 2 medlemmer skal være ansat uden for Aarhus Universitet og heraf skal 1 være fra udlandet. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret i udvalget. Ved sammensætningen af udvalget gælder forvaltningslovens regler om habilitet, og medlemmerne må derfor ikke have et tæt kollegialt og/eller fagligt forhold til hverken den ph.d.-studerende eller hovedvejleder. Medlemmer af udvalget må eksempelvis ikke være fra samme afdeling/enhed som dem, tidligere have vejledt den studerende på f.eks. specialeprojektet, være medforfatter til dele af afhandlingen, eller inden for de seneste 3 år have publiceret sammen med den studerende eller hovedvejleder. Herudover gælder de almindelige regler for habilitet i den offentlige sektor. Hovedvejleder er tilforordnet udvalget uden stemmeret. straks efter modtagelsen af afhandlingen tage kontakt til de øvrige medlemmer med henblik på fordeling af arbejdet i udvalget tilse, at udvalgets foreløbige indstilling fremstår som ét dokument af en klar harmonisk enhed og konsistens såvel sprogligt som stilistisk og grafisk, og at formuleringerne accepteres af det samlede udvalg (jfr. afsnit 7.3) sikre at der afholdes et egentligt møde i udvalget i tilfælde af uoverensstemmelser henvende sig til Forskeruddannelsen, såfremt der konstateres praktiske eller formelle problemer med bedømmelsen sørge for at de øvrige medlemmer af bedømmelsesudvalget har den nødvendige viden om, hvordan forsvaret afvikles vejlede udvalgets medlemmer om det krævede faglige niveau og de praktiske forhold omkring forsvaret, herunder vejlede udenlandske medlemmer vedrørende rejse, ophold, hotel m.v. sørge for at de nødvendige dokumenter i forbindelse med bedømmelse og forsvar underskrives og returneres til Forskeruddannelsen. [14]

15 7.3 Den foreløbige indstilling Jfr. ph.d.-bekendtgørelsen afgiver bedømmelsesudvalget senest 2 måneder efter indlevering af afhandlingen sin foreløbige indstilling. Indstillingen har normalt et omfang af 6-8 sider og udarbejdes på en særlig formular. Indstillingen har følgende indhold: Oversigt over det formelle indhold (antal sider, tabeller, figurer m.v.) Kort oversigt over formål og hensigter med afhandlingen, faglig afgrænsning af undersøgelsen/undersøgelserne. Vurdering af medforfattererklæringer. Kritisk faglig vurdering af den sammenfattende oversigtsartikel. Kritisk faglig vurdering af de enkelte artikler/manuskripter En konklusion, som er konsistent med den faglige vurdering. Konklusionen kan være 1 af følgende 3 alternativer: 1. Afhandlingen indstilles til forsvar 2. Afhandlingen indstilles ikke til forsvar, men returneres med henblik på indholdsmæssige ændringer ( major changes ) inden for en frist på mindst 3 måneder 3. Afhandlingen indstilles ikke til forsvar. 7.4 Forsvaret og den endelige indstilling Forsvaret finder sted senest 3 måneder efter indlevering af ph.d.-afhandlingen. Forsvaret er en offentlig handling, hvortil der er adgang for alle, og det skal derfor annonceres offentligt, ligesom afhandlingen skal være tilgængelig for offentligheden i rimelig tid før forsvaret Ledelse af forsvaret Forsvaret ledes af formanden for bedømmelsesudvalget, som i denne funktion repræsenterer dekanen. Formanden skal ved sin ledelse sikre, at forsvaret forløber planmæssigt, således at afhandlingens forfatter og bedømmelsesudvalget kan udføre deres opgaver uforstyrret. Formandens opgaver og forpligtelser under forsvarshandlingen er nærmere beskrevet i en særlig instruks Forsvarets forløb Forsvaret afvikles efter bekendtgørelsens bestemmelser i overensstemmelse med en særlig vejledning, som findes på Ph.d.-skolens hjemmeside. Begivenhedsforløbet ved forsvaret er som følger: Efter en kort velkomst fra formanden for bedømmelsesudvalget afholder afhandlingens forfatter en forelæsning over afhandlingens emne på ca minutter. Herefter foretager bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer en eksamination af forfatteren. Dette sker ved en kritisk analyse af udvalgte dele af afhandlingen og forelæsningen og gennem en dybtgående drøftelse med forfatteren. Denne del af forsvaret afvikles almindeligvis på ca. 1 time. Herefter gives der tilhørerne mulighed for at deltage i behandlingen af afhandlingen og stille spørgsmål til forfatteren. Når der ikke er flere spørgsmål trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage for i enrum at votere over afhandlingen og forsvaret, hvorefter det meddeler sin afgørelse og underskriver den endelige indstilling til Akademisk Råd. Formanden sender straks de [15]

16 underskrevne dokumenter til Forskeruddannelsen Den endelige indstilling Det er udvalgets opgave umiddelbart efter forsvaret at indstille til Akademisk Råd, om ph.d.-graden skal tildeles. Dette sker, hvis udvalget finder, at ph.d.-uddannelsen og forsvaret er gennemført tilfredsstillende jfr. bekendtgørelsens 3. Indstillingen skal indeholde en samlet bedømmelse af afhandlingen og forsvaret. På baggrund af indstillingen træffes en af følgende afgørelser: Alle tre medlemmer afgiver positiv indstilling. Indstillingen overgives af formanden til Forskeruddannelsen, som anmoder Akademisk Råd om beslutning med henblik på tildeling af ph.d.-graden To af tre medlemmer afgiver positiv indstilling. Indstillingen overgives af formanden til Forskeruddannelsen, som anmoder Akademisk Råd om beslutning med henblik på tildeling af ph.d.-graden To eller tre medlemmer afgiver negativ indstilling. Indstillingen overgives til Forskeruddannelsen, som pr. brev meddeler den til forfatteren. Ph.d.- skolelederen tager forinden stilling til om afhandlingen skal tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 7.5 Tildeling af ph.d.-graden Akademisk Råd tager beslutning om tildeling af ph.d.-graden på grundlag af bedømmelsesudvalgets endelige indstilling. Forskeruddannelsen fremsender den endelige indstilling til forfatteren sammen med ph.d.-beviser m.v. Forfatteren sender efter forsvaret 5 eksemplarer af afhandlingen til Forskeruddannelsen. [16]

17 8.1 Klageadgang og dispensation Klager vedrørende forhold omfattet af disse retningslinjer kan rettes til Forskeruddannelsen og stiles til ph.d.-skolelederen. Ph.d.- skolelederen kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af Ph.d.-skolen, når der foreligger særlige forhold. Klager over forhold, der er reguleret af ph.d.- bekendtgørelsen, behandles efter reglerne i dennes 29, som bestemmer, at der kun kan klages over retlige spørgsmål. Fristen for klager i den forbindelse er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til universitetet, som afgiver en udtalelse, der inden for en frist af 1 uge kan kommenteres af klager. Universitetet sender derefter klage, udtalelse og klagers evt. kommentar til den relevante styrelse. Forfattere, der indleverer afhandling efter bekendtgørelsens 15, stk. 2 (se afsnit 6.1.1) er kun klageberettigede, såfremt der er nedsat et bedømmelsesudvalg for afhandlingen. 8.2 Ikrafttræden Nærværende retningslinjer træder i kraft pr. 1. maj 2015 og gælder for alle ph.d.-studerende indskrevet efter 1. august Andre bestemmelser [17]

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 [1] Forord... 3 1. Formål... 3 2. Struktur og ledelse... 4 2.1 Ph.d.-skolens organisation... 4 2.2 Forskeruddannelsesprogrammerne... 4 3. Indskrivning... 6 3.1 Opslag,

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet D E T H U M ANI S T I S K E F A KUL T E T KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet Vedtaget af dekanen den 2. februar 2009. Revideret den

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN LISE WOGENSEN BACH, PRODEKAN TALENT, PH.D.-SKOLELEDER præsen TATION 1 AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 HVORFOR? Sundhed for alle også

Læs mere

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU.

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Behandlet på ph.d.-udvalgets møder den 27. februar og den 7. maj 2008. Endelig bekræftet via e-mail i maj 2008. Den ph.d.-studerende

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Syddansk Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Godkendt af dekanen 30. september 2008 (Revideret juni 2010, august 2011, juni 2012 og juni

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K info@kadk.dk Danmark Journal nr. 9187 Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved KADK 2015, rev. 2017 Indhold Side Overordnede regler 4 1 Formål og

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab REGLER og STUDIEORDNING for ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Godkendt af Skolerådet, den 18. juni 2002 Danmarks Biblioteksskole 2002 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Ph.d.-uddannelsens

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Aarhus BSS Graduate School

Aarhus BSS Graduate School Aarhus BSS Graduate School Aarhus BSS, Aarhus Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen (juni 2015) [1] Contents Forord... 5 1. Formål... 5 2. Ph.d.-programmer... 5 3. Struktur og ledelse... 6 3.1.

Læs mere