Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende"

Transkript

1 Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende Raymond Kolbæk To cite this version: Raymond Kolbæk. Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende. Social Anthropology and ethnology. University of Copenhagen, Danish. <tel > HAL Id: tel https://tel.archives-ouvertes.fr/tel Submitted on 2 May 2013 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Raymond Kolbæk Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende Hovedbind Vejleder: Staf Callewaert Afleveret den: 14/12/2012

3 Institutnavn: Name of department: Forfatter(e): Titel og evt. undertitel: Title / Subtitle: Emnebeskrivelse: Vejleder: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Department of Media, Cognition and Communication Raymond Kolbæk Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende First year nurse students attitudes towards the use of ICT in theoretical education and clinical nursing. Bourdieu- og Kvale-inspireret kvalitativt studie med fokusgruppeinterview af nystartede sygeplejestuderende og deres holdninger til anvendelsen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje. Prof. emiritus Staf Callewaert Afleveret den: 14/12/2012 Antal Ord: Forsideillustration Collage skabt af forfatteren på basis af to stykker grafik under CC BY- NC 2.0. Monitoren er fra og ansigtet er fra

4 Forord At skrive ph.d. afhandling har for mig været - og bekræftet af mine ph.d.-kolleger - en tour de force gennem et kuperet landskab af begejstring, skuffelse, tro på og manglende tro på projektet, hvilket blandt andet også afspejles i, at den har været meget længe undervejs. Det har været en særdeles lærerig proces undervejs, ikke mindst at skulle sætte sig ind i alle de områder, som min afhandling alligevel ikke skulle indeholde, opdage at den vej jeg havde valgt endte blindt eller at den førte steder hen, jeg ikke var interesseret i at komme. Det har konsumeret og fastholdt uanede mængder af tid og energi. Thorkild Grossbøll skrev i sin prædiken den 16. maj 2004 i Taarbæk Kirke følgende: Det er ikke så nemt det her. I alt fald ser det for mig ud til, at evangeliet i dag må opleves uden for de tekster, der er foreskrevet til denne søndag. Det er muligt, det blot skyldes, at jeg angriber dem fra en forkert vinkel, men vejen ad hvilken bestemmer man ikke sådan selv over. Man bliver nødt til at tage sit udgangspunkt dér, hvor man faktuelt er, og det er stadig ved billederne fra Abu Ghraib Fængslet. Men selvom jeg også skulle være blind over for de dybsindigheder, der skjuler sig bag ordene i dag, dementeres de jo ikke dermed nødvendigvis af det, jeg siger. Det demonstrerer alene, at jeg altså ikke var i stand til at fange dem. Sådan kan det gå - også for en præst. (Grossbøll, 2004 Indblik s. 9) Sådan kan det også gå for en ph.d. studerende. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg alene er ansvarlig for de fremstillinger, resultater og konklusioner, som er udbyttet af den rejse jeg begav mig ud på i 2001, men mange mennesker har været vigtige på rejsen, og har på hver deres måder været med til at påvirke og guide mig til vejs ende. Først og fremmest skal de studerende på de tre sygeplejeskoler, der turde indvie mig i deres tanker, drømme og holdninger til it, sygepleje og uddannelse, samt gav mig et indblik i deres liv og sociale baggrund, have en stor tak, fordi de ville medvirke. En endnu større tak skal de studerende, der oven i købet stillede op til fokusgruppeinterview og mine spørgsmål have. I var de modigste. Mange mennesker har velvilligt hjulpet med materialer og oplysninger. Lise Therkelsen, daværende teknologikonsulent i Dansk Sygeplejeråds sekretariat og Birthe Kjærgaard, daværende afdelingsleder i Dansk Sygeplejeråds sekretariat, der begge fandt projektet værd at støtte med informationer og materialer. Tak for jeres velvillighed. Og til Kurt Nicolaisen fra det daværende UNI-C skal, tak for dit bidrag og støtte. Tak til den daværende It-netværksgruppe for sygeplejeskolerne region 3, senere JITNET, for jeres overbærenhed når jeg ikke altid var lige nærværende på møderne, fraværende i formandsstolen eller prøvede mine argumenter og fund af på jer. Også tak til den daværende It-interessegruppen under Dansk Sygeplejeråd Viborg Amtskreds. Til trods for travlhed udviste alle stor interesse og velvillighed i projektet. i

5 To mennesker i mit internationale netværk har også haft betydning for resultatet. Reader Paula Procter fra School of Nursing, University of Sheffield, England og tidligere direktør for The CTI Centre for Nursing and Midvifery, der kun fik mulighed for at være med i planlægningsfasen. Paula har ydet støtte pr. distance gennem og konferencer vi sammen har deltaget i og de senere år på Facebook. Dear Paula. Unfortunately, due to language barriers you have not been able to be a part of this project as much as planned, but you have always been there with heartening and encouraging words and advice when needed. Thank you very much for your kind support. Professor John Mantas fra School of Nursing, University of Athens, Grækenland ledede i perioden EU-projektet NIGHTINGALE, hvor jeg var projektmedarbejder. John Mantas har velvilligt stillet data og metodemateriale til min rådighed for dette projekt, således jeg kunne bruge NIGHTINGALE-projektets danske data i min undersøgelse. Dear John. Thank you so much for your kind willingness to provide me with research material from the NIGHTINGALE-project and permission to use this material in this project. En meget stor tak skal lyde til de 3 sygeplejeskoler, daværende Ringkøbing Amts Sygeplejeskole i Holstebro, Århus Amts Sygeplejeskole i Silkeborg og Københavns Amts Sygeplejeskole i Herlev, der alle indvilgede i, at jeg måtte indhente mine empiriske data hos dem, interviewe førsteårs studerende og samarbejde med undervisere, Gitte Jørgensen, Herlev, Niels Ardal og Jonna Vilstrup, Holstebro og Else Kobov og Mette Bønlykke, Silkeborg. I fungerede som mine lokale medhjælpere i dataindsamlingsperioden. I skal have en meget stor tak. Jeres kommentarer har været både provokerende, inspirerende og særdeles anvendelige. Også en stor tak til den kærlige og konkrete støtte jeg har modtaget fra mine med- ph.d.-studerende kolleger fra Sygeplejeskolen i Viborg: Birte Hedegaard Larsen, Vibeke Lorentzen og Kirsten Beedholm. Tak for troen på mig. I lagde ører til mine ideer og bekymringer og ikke mindst en dybfølt tak til Birte, der både fungerede som min stand-in på skolen, når jeg kunne hellige mig projektet, samt for at have været en meget værdifuld og viis sparringspartner i slutfasen. Også Viborg Sygeplejeskole ved daværende rektor Aase Lydiksen og det nu nedlagte Viborg Amt skal have en stor tak for, at medfinansiere forløbet. Det er et privilegium at være ansat på en skole der ikke er bange for at tage chancer og satse på noget der i andres øjne forekom umuligt. Også en stor tak til Sygeplejerskeuddannelsen i Viborgs nuværende leder, Kirsten Bjerg, for din imødekommenhed og opmærksomhed på, at jeg fik projektet gjort færdigt. Ph.d.-gruppen i Viborg/KUA netværket skal have tak for meget kontante tilbagemeldinger på mine ideer, oplæg og fremlægninger på ph.d. kurserne, men også for kærlig støtte i processen. ii

6 Min vejleder og mentor professor emeritus Staf Callewaert skal have en meget dybfølt tak for, at ville påtage sig vejledningsopgaven, gennem alle årene, også som emeritus fra Københavns Universitet. Du har udvist stor interesse for mit tema, er kommet med utallige gode råd og konstruktiv kritik. Du har været en særdeles god inspirationskilde og øjenåbner for mig under hele forløbet, når jeg ikke lige havde fanget det Bourdiøske univers kvaliteter. Ligeledes skal professor Karin Anne Pedersen, Bergen Universitet have en stor tak for dine altid, meget omfattende, men konstruktive kommentarer på servietter og andet forhåndenværende materiale, når vi drøftede projektet. Et projekt ændrer sig undervejs og når det får en udstrækning på mange år som dette har fået, vil det der kommer ud af det, udgøre et nedslag i en epoke. Derfor finder jeg det på sin plads at citere Villy Sørensen Et er nu at videnskabelig teori kun kommer i stand ved at eliminere - abstrahere fra - den oplevede virkelighed; et andet er at teorien ophøjes til at være den egentlige virkelighed. Men kan det indvendes at en teori kun er en model af - en del af - virkeligheden, kan det også med rette hævdes at det ikke er hele virkeligheden der opleves: ethvert levende væsen fortolker virkeligheden efter behov, for at magte den, for at gøre det uoverskuelige overskueligt, og bygger for så vidt et verdensbillede, en fortolkning, op for at beskytte sig mod verden. Erfaring består i at omdanne tilfældighed til nødvendighed, i at erkende lovmæssig sammenhæng mellem fænomenerne og kunne forudsige hvad der sker, og den mest erfarne er den som intet kommer bag på. Det er umuligt at leve i en verden hvori alt er tilfældigt, og det er strengt - det er paranoia - at leve i en verden hvori intet er tilfældigt. (Sørensen, 1992) Slutteligt vil jeg sende en dybfølt tak til min kone, Lone. Du har udholdt og støttet mig gennem de år der er gået fra den utopiske tanke til det nu færdige produkt. Uden din støtte var dette ikke blevet, til gengæld kunne det være gået grueligt galt, hvis ikke du havde været der. Også en dybfølt tak til mine børn Morten og Christina for jeres milde overbærenhed og langstrakte tålmodighed, når jeg ikke havde tid og I lakonisk meddelte omverdenen; Far? - Han skriver. Det skulle være ovre nu. Raymond Kolbæk Viborg December 2012 iii

7 Dansk Resumé Afhandlingen fokuserer på nystartede sygeplejestuderende og deres holdninger til it i teoretisk og klinisk uddannelse. Den tager udspring i forfatterens undren over, at mange studerende udtrykte undren over og modstand mod, at skulle have faget Sygepleje- og Sundhedsinformatik i deres uddannelse. "Hvorfor skal vi lære om computere, vi er kommet for at lære omsorg" lød indvendingen. Afhandlingen undersøger, hvorledes 1. års sygeplejestuderende italesætter deres holdninger og forestillinger om anvendelsen af it i såvel teoretisk uddannelse som i klinisk sygepleje. Afhandlingen er overvejende deskriptiv og til dels forklarende. Den er inspireret af Pierre Bourdieus og Steiner Kvales metodiske tilgange. Dataindsamlingen omfatter skrifter, spørgeskemadata, fokusgruppeinterview- og informantdata, der danner grundlag for at konstruktionen af feltet it på sygeplejeskolerne og de studerendes positioner heri. Afhandlingen er i 2 bind. Bind 1 indeholder afhandlingens hoveddel og bind 2 afhandlingens bilagsdel med et detaljeret dokumentationsmateriale. Hoveddelen er opbygget i fem dele, foruden Referencer og Bilagsoversigt. 1. Del - Indledning: Indeholder indledning, litteraturgennemgang, teori og metodebeskrivelse, samt selvsocioanalysen. 2. Del - It-Uddannelsesfeltet: Indeholder fremstilling og konstruktion af it-uddannelsesfeltet fra Folkeskole over Gymnasiet til Sygeplejerskeuddannelsen fra 1970 erne og frem til Del - Dataindsamling og analyser: Fremstiller skolernes fysiske it-indretning, spørgeskemadata om sygeplejestuderendes holdninger til anvendelsen af it i uddannelse og sygepleje, Informantdataanalyse og analyser af fem fokusgruppeinterview foretaget på tre sygeplejeskoler. Der sluttes med en konstruktion af sygeplejestuderendes holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje. 4. Del - Konklusioner: Indeholder konstruktioner af fire typer sygeplejestuderende, deres it-habitus og it-kapital. Disse er Fortaleren, Skeptikeren, Modstanderen og Kritikeren. Der afdækkes også fem vertikale udviklingsmønstre; I: It er en trussel mod omsorgen i den kliniske sygepleje, II: Træghed i indførelsen af it i den teoretiske undervisning, III: Betjeningen af computeren er en kønnet aktivitet, IV: Pc fra administrativt til pædagogisk værktøj og V: Fra undervist om it i sygeplejefaget til undervist med it i sygeplejefaget. 5. Del - Perspektivering: Indeholder en fremskrivning til 2012 og ser på it-feltet i det danske uddannelses- og sundhedssystem i dag, samt på sygeplejestuderende som digitalt indfødte. iv

8 English resumé. This ph.d. dissertation focuses on newly enrolled nursing students attitudes to ICT in education and clinical practice. The background originated from the author's years of wondering, why many students expressed verbal surprise and resistance to be taught ICT and Nursing and Health Informatics. "Why should we learn about computers, we are here to learn to care for people" was the objection. The dissertation examines how first year students articulate their views and ideas about the use of ICT in both theoretical education and clinical practice. The thesis is mainly descriptive and to a certain extent explanatory. It has a sociological approach inspired by Pierre Bourdieu's and Steiner Kvale s methodology. Data collection includes multiple written sources, questionnaire and focus group interviews and informant data to construct the field of ICT in nursing schools and the students' positions therein. The dissertation comes in 2 volumes. Volume 1 contains the dissertation it self and Volume 2 contains the appendices with detailed documentation. The Volume 1 is structured in five parts, besides References and Appendix Overview. 1. Part - Introduction: Contains introduction, literature review, theory and method description, and selfsocio analysis. 2. Part - The Educational ICT-field: Is a presentation and construction of the ICT-educationel field from Primary- and Secundary School to nursing education in the period from 1970 to Part - Data collection and analysis: Presents the physical setup of ICT in tree Nursing Schools, Examine questionnaire data on nursing students' attitudes toward the use of ICT in education and nursing, presents a Informants dataanalysis and analysis of five focus group interviews conducted in the three nursing schools. It sums up with a construction of nursing students' attitudes to the use of ICT in theoretical education and clinical practice. 4. Part - Conclusions: Presents four constructed types of Nursing Students and their ICT habitus and ICT capital. The types are The Advocat, "The Skeptic", "The Opponent and "The Critic." It also presents five vertical patterns of developments. These are; "I: ICT is a threat to care in clinical nursing,", "II: Inertia in the introduction of ICT in the theoretical education", "III: The operation of the computer is a gendered activity", "IV: PC from an administrative to a pedagogical tool"and "V: From teaching about ICT in nursing to teach with ICT in nursing." 5. Part - Perspectives: Pulls strings up to 2012 and looks at the ICT field in the Danish educational system today and briefly reflects on nursing students as claimed being digital natives. v

9 Læsevejledning Når de data, denne afhandling bygger på er fra 2002 kan man med rette spørge om dette projekt stadig er aktuelt? Hertil må jeg svare ja, fordi de grundlæggende problemstillinger denne afhandling afdækker stadig er aktuelle. Afhandlingen belyser de underliggende mekanismer, der stadig er af betydning, og præsenterer en omfattende række udtryk af feltet It i sygeplejerskeuddannelsen, indsamlet gennem årene. Afhandlingen giver således interesserede en mulighed for, samlet et sted, at orientere sig om feltet. Når man beskæftiger sig med et felt der er så dynamisk som uddannelse og it, har det medført, at det har været nødvendigt at ændre og opdatere i såvel tone som ordlyd mange steder i teksten. Det har dog været en stor udfordring, at mange af de links der oprindeligt blev henvist til i tekst og noter, ikke længere eksisterer og en del af afhandlingens dokumentation risikerer at blive undermineret af tidens digitale tand. Det er der delvis råd for. De steder, hvor links og referencer ikke længere er tilgængelige på nettet er der gjort brug af hjemmesideportalerne The Internet Archive 1 og The Way Back Machine. 2 Disse sites fungerer som internettets kollektive hukommelse. 3 I The Way Back Machine kan man browse sig gennem mere end 150 milliarder websider arkiveret siden 1996 og frem til et par måneder før søgningen. Man indtaster den oprindelige URL-adresse fra det site man ønsker at genfinde, i et søgefelt og klikke på Take me back. Herefter vises en oversigtsside med de arkiverede data. Oversigten giver også mulighed for at søge på andre arkiverede sider omkring den søgte dato. I afhandlingen er de oprindelige hjemmesiders URL-adresser 4 noteret først og derefter i parentes, de arkiverede kopisider fra The Way Back Machine. Metoden har dog den ulempe, at man kan risikere at der er dele af grafikken på siderne, der ikke vises på nogle af siderne, hvorimod al tekst vises The Internet Archive er en non-profit organization der blev grundlagt i 1996 for at skabe et Internet bibliotek, hvis formål er at tilbyde permanent adgang for forskere, historikere, undervisere, handicappede og den almene offentlighed til historiske samlinger der eksisterer i digitalt format. I dag omfatter the Internet Archive tekster, audio, video og software såvel som arkiverede web sider og sites i samlingerne. 4 URL-adresse: Uniform Ressource Location-adresse er den unikke adresse som alle hjemmesider har for at de kan findes i nettets søgemaskiner. (http://da.wikipedia.org/wiki/url), (http://www.ipguide.dk/ordliste/?ord=url) vi

10 APA 5 anvendes som referencestyringssystem. Citater på mere end 2-3 linjer er sat i indrykkede afsnit med enkelt linjeafstand og uden anførselstegn. Henvisningen kommer efter sidste punktum. Korte citater er sat i anførselstegn og bygget ind i teksten. Henvisningen kommer inden for tegnsætningen. Der gøres brug af fodnoter, hvor det er skønnet relevant til nødvendige forklaringer og for at dokumentere og underbygge teksten. Afhandlingen foreligger i to bind, afhandlingens hoveddel og et bilagsbind. Alle tabeller skal ses som illustrationer af de indsamlede data. Bind 1, der er afhandlingens hovedel er opdelt i fem dele, der fokuserer på afhandlingens centrale områder, herunder de historiske afsnit bragt i kondenseret form. De er med til at skabe det billede jeg konstruerer af feltet It i sygeplejerskeuddannelsen og de studerendes placering heri. Bind 2 indeholder afhandlingen dokumentation, men også mere detaljerede versioner af de kondenserede historiske afsnit. Afhandlingens hoveddels første del giver et autobiografisk overblik over baggrunden for afhandlingens ide og tilblivelse, dernæst redegøres for valg af samfundsvidenskabelig/sociologisk inspireret metode og reaktioner på it-anvendelse i sygeplejen blandt sygeplejersker beskrives. Et kønsperspektiv introduceres og der gives nogle få betragtninger om Informationssamfundets karakteristika. Også afhandlingens mere praktiske elementer, såsom udvælgelse af deltagende skoler og informanter, konstruktion af interviewguide, interviewgennemførelse og transskribering og efterarbejde redegøres der for i denne del. Del 1 afsluttes med et selvsocioanalytisk afsnit, så læseren kan bedømme den position, hvorfra jeg som forsker betragter feltet. Projektet søger at kortlægge feltet It i sygeplejerskeuddannelsen, herunder aktører, der har været involveret i indførelsen af informationsteknologi på de danske sygeplejeskoler. Der redegøres for de it-kompetencer, som de studerende formodes at have med sig ind i uddannelsen, gennem en fremstilling af udviklingen på folkeskole- og gymnasieområdet. Anden del indledes med en litteraturgennemgang fra 1992 til 2003, der dokumenterer at modstand mod it og manglende informationskompetence blandt studerende ikke kun er et dansk fænomen, men også kan genfindes blandt studerende i den tilgængelige internationale litteratur indenfor sundhedsområdet. Dernæst foretages i kondenseret form en gennemgang af de politiske tiltag, der skulle forberede indførelsen af it i det danske grunduddannelsessystem, for derefter at gå til de 5 APA referenceslayout er en vidt accepteret dokumentationsform fra American Psychological Association (APA). APA specificerer navne, opstilling, formatering og organisering af kilder, citater og referencer, ligesom anlægger formater for opstilling af tabeller, figurer, fodnoter og bilag mm. APA stilen anvender forfatter-dato i parenteser. APA har udgivet en omfattende referencehåndbog " The APA Publication Manual, ligesom der løbende opdateres vejledninger til styring af elektroniske ressourcer gennem APA Style Guide to Electronic References (APA, 2007). (http://en.wikipedia.org/wiki/apa_style ), ( vii

11 aktiviteter der blev udfoldet for at indføre it i den danske sygeplejerskeuddannelse. I Bilagsbindet kan mere detaljerede beskrivelser af perioderne læses. Tredje del fremstiller afhandlingens tilgange til dataindsamling, så som oplysninger om den fysiske it-indretning på de tre skoler, spørgeskema, informantpræsentationer og interviewanalyser. Her foretages de præliminære tiltag til en konstruktion af afhandlingens fire studerendekonstruktioner og fem vertikale udviklingsmønstre. Fjerde del udgør konklusionerne, hvor fire konstruerede typer studerende fremstilles med tilhørende it-habitus og it-kapitaler, efterfulgt af de fem vertikale udviklingsmønstre, der samlet set er med til at tegne et billede at feltet It i sygeplejerskeuddannelsen i Danmark Femte del er perspektiveringen, hvor afhandlingen konklusion bindes op på dagens it-teknologiske udvikling såvel indenfor sygeplejen, som inden for den pædagogiske praksis. viii

12 Indholdsfortegnelse DANSK RESUMÉ... IV LÆSEVEJLEDNING... VI DEL 1 - GRUNDLAG Formålet med projektet Reaktioner på it i klinisk sygepleje blandt sygeplejersker Reaktioner på it i Sygeplejerskeuddannelsen Køn, it og sygepleje Informationssamfundet Litteraturens beskrivelse af studerendes forhold til it Perioden Perioden siden Teori og metodebeskrivelse Videnskabsteoretisk ståsted: En sociologisk inspireret metode Feltet og dets begreber Felt Habitus Kapital Det sociale rum Metodisk tilgang Forsøg på kortlægning af it-feltet for sygeplejeskolerne Om at konstruere forskerens position Dataindsamlingsmetoder - tekst, spørgeskema, interview Tekster som datamateriale Spørgeskema som datamateriale Udvælgelse af deltagende skoler Udvælgelse af informantgruppe og fokusgruppedeltagere Fokusgruppeinterview som datamateriale At lære at interviewe Interviewgennemførelserne Transskriberingsprocessen Analytisk tilgang At beherske et CAQDAS-værktøj Det etiske perspektiv Et forsøg på selv-socioanalyse Min position i det akademiske univers... 76

13 Min position i det felt der udforskes Mulighedsrummet Min position i feltet i dag Om kønsdimensionen i mine konstruktioner Opsamling DEL 2 IT I FOLKESKOLE, GYMNASIUM OG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I PERIODEN It-uddannelsesfeltet et historisk tilbageblik Politiske it-initiativer for uddannelsessystemet i 1990'erne Udmøntning af de politiske it-initiativer It udviklingen i folkeskolen frem til Opsummering It-udviklingen i Gymnasiet og HF Opsummering Kort om den generelle it-udvikling i perioden It-aktiviteter i relation til sygeplejerskeuddannelsen og sygepleje It-udviklingen i sygeplejerskeuddannelsen i 1970 erne It-udviklingen i sygeplejerskeuddannelsen i 1980 erne Dansk Sygeplejeråds aktiviteter Den første teknologikonference En Sygeplejeskoles indførelse af it et eksempel Opsamling It-udviklingen i sygeplejerskeuddannelsen i 1990'erne Dansk Sygeplejeråds aktiviteter FS8 s aktiviteter Sygeplejeskolernes aktiviteter Projekterne Undersøgelserne Andre aktørers aktiviteter Opsamling It-udviklingen i sygeplejerskeuddannelsen i Opsamling It-feltet i Sygeplejerskeuddannelsen første præliminære konstruktion DEL 3 - DATAINDSAMLING OG ANALYSER Skolernes it-indretning Ringkøbing Amts Sygeplejeskole i Holstebro x

14 Københavns Amts Sygeplejeskole i Herlev Århus Amts Sygeplejeskole i Silkeborg Opsamling Spørgeskemaanalyser Datafremstilling og fortolkning af holdninger til og påstande om sygepleje og teknologi Holdninger til it, sygepleje og uddannelse Sammenfatning Påstande vedrørende anvendelsen af it Sygeplejefagligt rettede spørgsmål Sammenfatning Uddannelsesrettede spørgsmål Sammenfatning Sammenligning mellem egne og Nightingale-projektets data Sammenfatning Informantpræsentationer Ringkøbing Amts Sygeplejeskole i Holstebro Københavns Amts Sygeplejeskole, Herlev Århus Amts Sygeplejeskole i Silkeborg Informanterne i it-feltet Interviewanalyser Udsagn om privat brug af it Brug af pc og internet Brug af mobiltelefoni, s, sms og chat Brug af services på nettet Informationskompetence - hvor lærer jeg det? Opsummerende bemærkninger om privat brug af it Udsagn om samfund og it A og b hold En robotstyret verden Oplevelse af, at it invaderede livet Fremmedgørelse, overvågning med it og upersonligt samvær Fremtiden med it Distancerende holdninger til it og internettet It og nettet stresser og forhindrer tid til fordybelse It-brug og manglende it-kompetencer Opdragelse og it-brug Opsummerende bemærkninger om den samfundsmæssige brug af it konstruktion af it-habitus og it-kapital anden præliminære konstruktion Hovedtema 1: Om brugen af it i den teoretiske uddannelse xi

15 Om at bruge computere og internet Underviseres brug af it i undervisningen Læring af sygepleje med it Fjernundervisning It som PR for uddannelsen Om skolens it Studerendes it-habitus og it-kapital i relation til it i den teoretiske uddannelse Hovedtema 2: Om brugen af it i den kliniske sygepleje It som medspiller eller modspiller i omsorgsarbejdet It i hjemmepleje og plejehjem giver særlige udfordringer It som autoritet for sygepleje It som det nye vilkår i sygeplejen It er ekskluderet i fortællingen om sygepleje Studerendes it-habitus og it-kapital i relation til brugen af it i klinikken DEL 4 - KONKLUSIONER typer it-habitus og it-kapitaler Fortaleren om brugen af it i teoretisk uddannelsen og klinisk sygepleje Generelt Om brugen af it i teoretisk uddannelse Om brugen af it i klinisk sygepleje Skeptikeren om brugen af it i teoretisk uddannelsen og klinisk sygepleje Generelt Om brugen af it i teoretisk uddannelse Om brugen af it i klinisk sygepleje Modstanderen om brugen af it i teoretisk uddannelsen og klinisk sygepleje Generelt Om brugen af it i teoretisk uddannelse Om brugen af it i klinisk sygepleje Kritikeren om brugen af it i teoretisk uddannelsen og klinisk sygepleje Generelt Om brugen af it i teoretisk uddannelse Om brugen af it i den kliniske sygepleje Opsummerende bemærkninger Nødvendige, men ikke tilstrækkelige it-kompetencer De vertikale udviklingsmønstre Vertikalt udviklingsmønster I: It er en trussel mod omsorgen i den kliniske sygepleje Vertikalt udviklingsmønster II: Træghed i indførelsen af it i den teoretiske undervisning Vertikalt udviklingsmønster III: Betjeningen af computeren er en kønnet aktivitet Vertikalt udviklingsmønster IV: Pc fra administration til pædagogisk værktøj xii

16 Vertikalt udviklingsmønster V: Fra undervist om it i sygeplejen til undervist med it i sygeplejefaget Et præmaturt it-pædagogisk felt DEL 5 - PERSPEKTIVERING Status for it i det danske uddannelsessystem i dag Sygeplejestuderende og it i Sygeplejerskeuddannelsen og it i Klinisk sygepleje og it i De digitalt indfødte og de digitale emigranter i sygeplejerskeuddannelsen KILDER BILAGSOVERSIGT xiii

17 Del 1 - Grundlag I denne del sættes scenen for afhandlingen. Dens brede baggrund, mine præliminære og prævidenskabelige overvejelser samt undersøgelsesfeltet beskrives.»din zen-lærer står over for dig. Det er dagens første time, og du ved, hvad der vil ske. Det er sket mange gange før. Han har sin bambuskæp med sig og har den hævet i højre hånd. - Hvis du siger denne kæp eksisterer, slår jeg dig, siger han. - Hvis du siger den ikke eksisterer, slår jeg dig også. - Og, fortsætter han, - hvis du slet ikke siger noget, slår jeg dig, så du aldrig glemmer det. Situationen er umulig, og du får rappet hen over skuldrene. Endnu en gang. Så en dag går der et lys op for dig; det er det, der er meningen med det hele, og du rejser dig op, tager bambuskæppen fra din lærer og smider den hen i et hjørne. Læreren smiler, og du smiler. Du har nu lært, at en regel kun er en regel, så længe du accepterer den som en sådan. ( ) Zen-læreren udsætter dig for sådanne tilsyneladende uløselige opgaver for at gøre dig voksen. Hans formål er at få dig til at indse, at du selv definerer spillets regler.«fra Per Vestergård: Billardteorien i (Jensen & Schneider, 1986)) Citatet symboliserer et dilemma, som jeg ofte har erfaret sygeplejestuderende og undervisere stå i, når de bliver bedt om, at fokusere på it s 1 indflydelse på teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje. De bliver, som tilskuere, vidne til it s fremmarch og fanget i dilemmaet mellem behov for it som hjælpeværktøj og it-markedets bombardementer af tilbud. De har begge elevens position og zenlæreren repræsenterer den teknologiske udviklings dominans over dem. En situation, hvor de ikke ser sig i stand til selv at definere spillets regler. Følgende udsagn fra fokusgruppeinterviewene illustrerer dette og repræsenterer en, blandt flere, positioner af studerendes forståelse af it s betydning for sygepleje. ".men jeg mener, at det bliver god pleje ved, at man bruger it, men ikke lige ved at man bruger standardisering - hvorfor skulle der sådant et grimt ord ind midt i det hele." "Det er sådan lidt det der med, at det er sådan noget stort farligt noget, som man overhovedet ikke kan bruge til noget og patienterne, de skal jo have os, de skal ikke have en computer." "Jeg synes, at det er noget farligt og en eller anden form for tingsliggørelse af patienten, hvis man kan sige det sådan. Det skræmmer mig lidt for jeg kan jo godt se, at det vi egentlig gerne vil, er jo det bedste for patienterne." 1 It = informationsteknologi. Bruges her synonymt med begreberne etb (elektronisk tekstbehandling) edb (elektronisk data behandling) og ikt (Informations- og kommunikationsteknologi). Ikt-betegnelsen var populær i 1990 erne, men er officielt forladt igen. På engelsk og i EU-sammenhænge anvendes IT (Information Technology) og ICT (Information and Communication Technology). I dansk retskrivning skrives it med lille. (http://dsn.dk/ sproghjaelp/ofte-stillede-spoergsmaal/store-eller-smaa-bogstaver-i- forkortelser/?searchterm=it) Ifølge Hadvig, betegner it teknologier der lagrer, bearbejder eller overføre information elektronisk. (Hadvig, 2002 s. 5) 14

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende Kolbæk, Raymond

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende Kolbæk, Raymond university of copenhagen Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende Kolbæk, Raymond Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte

Læs mere

De videnskabelige metoder, der er centrale for Sygeplejeinformatik. 1. Anvendelse af en diskurs om motiver for IT-systemer

De videnskabelige metoder, der er centrale for Sygeplejeinformatik. 1. Anvendelse af en diskurs om motiver for IT-systemer Kursusmateriale Overheadpakke Del 1 Introduktion til Sygeplejeinformatik Oversat og bearbejdet af Cand.cur. Raymond Kolbæk Sygeplejeinformatik - Definition Sygeplejeinformatik er de multidisciplinære videnskabelige

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Det er jo den vej det går

Det er jo den vej det går Sygeplejes mange ansigter Dokumentation af, refleksion over og udforskning af sygepleje Det er jo den vej det går Af Raymond Kolbæk underviser, cand.cur., ph.d. stud. Temadag på Viborg Sygeplejeskole onsdag

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere