WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to"

Transkript

1 ABSTRAKT - LÆRING (ANVENDELSE) WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS essays on interpretation By ANNA GERSTRØM A PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences, Aarhus University, in partial fulfilment of the requirements of the PhD degree in Economics and Business March 2013

2 ABSTRAKT Denne afhandling tager udgangspunkt i den globale finanskrise der ramte verden i slutningen af det første årti af det 21. århundrede. Krisen forandrede verden. Den forandrede hvordan vi så på fortiden, nutiden og fremtiden. Særligt i den finansielle sektor forandrede krisen situationen. Den forandrede hvordan aktører i banksektoren ansås af dem selv og af andre: hvordan banker og bankmedlemmer opfattedes. Denne afhandling behandler krisen ud fra perspektivet på dem, der befinder sig i orkanens øje: bankmedlemmerne. Med udgangspunkt i krisen som empirisk omdrejningspunkt søger afhandlingen at forstå, hvordan dette fænomen opfattes af bankmedlemmer: af de, som anvender de fleste af deres vågne timer på arbejde i centrum af krisen. Forankret i et socialkonstruktivistisk paradigme og igennem eksplorative analyser af kvalitative data baseret på narrative interviews med bankmedlemmer, som fortæller om deres oplevelser af krisen, finder afhandlingen, at den globale krise har store lokale konsekvenser. Afhandlingen består af fire selvstændige papirer, som hver især beskæftiger sig med aspekter af de lokale opfattelser af den globale krise. I det første papir udforskes, hvordan medlemmerne af en lokal bank, der går bankerot som følge af den globale finanskrise, oplever at deres verden kollapser. De fortæller, hvordan konkursen opleves igennem udfoldelsen af en række events, og hvordan hver event indebærer et udfordrende tab og transformation, som medlemmerne håndterer ved at begribe den forandrede situation og retfærdigøre deres nødvendige adaption. Bankmedlemmerne fortæller, hvordan krisen betyder, at en gammel verden de-konstrueres og en ny verden re-konstrueres, mens de er på arbejde i en konkursramt bank: en bank, som tidligere blev opfattet som en af landets bedste. I afhandlingens andet papir udforskes, hvordan denne opfattelse af banken som lokal champion udfordres, da den går bankerot og ender som national tragedie. Igennem fortællinger om bankens krise og konkurs konstruerer bankmedlemmerne en historie om, hvordan deres organisation dør. I denne dødshistorie henfører medlemmerne til bankens arvede identitet; hvem de var som organisation, når de fortæller og forklarer, hvad der skete: hvordan de opfattede og håndterede de intensiverende trusler, indtil banken gik konkurs. Dermed fungerer bankens nedarvede identitet som en ressource, bankmedlemmerne kan trække på, når de retfærdiggør deres opfattelse og håndtering af organisationens død. Således konstruerer medlemmerne en historie, som både indeholder en dødshistorie og en identitetshistorie: en historie, der viser, hvordan nedarvet organisatorisk identitet og død former og er formet af hinanden. I afhandlingens tredje papir udforskes yderligere bankmedlemmernes behov for forklaring og retfærdiggørelse af dem selv: af deres opfattelse og håndtering af krisen. Betydningen af bankens forankring i et større samfund og en bankinstitution, der indeholder deskriptive og normative beskrivelser af, hvem og hvordan bankaktøren er: en institution, der foreskriver bankaktørens rolle - identitet og image. Bankmedlemmerne beskriver, hvordan bankens bankerot betyder, at banken og dens medlemmer ikke efterlever de deskriptive og normative standarder men faktisk gør det modsatte. Følgelig mister banken legitimitet, og dens medlemmer stigmatiseres. Bankmedlemmerne håndterer stigmatiseringen ved at il-legitimere selv og andre og ved at legitimere selv. I denne legitimering henfører de til universale logikker, som fungerer som ressourcer, bankmedlemmerne kan trække på, når de retfærdiggør dem selv. 1

3 I afhandlingens fjerde og sidste papir udforskes tendensen til retfærdiggørelse af selv på et bredere plan: i den finansielle banksektor generelt. På tværs af lokale og globale banker, som dør og overlever krisen, fortæller medlemmer, hvordan de føler sig stigmatiserede i mødet med eksterne kilder såsom samfundet, medierne, professionelle stakeholders og personlige relationer. Bankmedlemmerne engageres i et arbejde med deres selvopfattelse, hvorigennem de il-legitimerer selv og andre og legitimerer selv igennem reference til universale logikker. Således bliver universale logikker lokale ressourcer i det identitetsarbejde, som bankmedlemmer performer, når de håndterer deres stigmatisering i kølevandet på finanskrisen. Sammenfattende er (il)legitimitet og identiet gennemgående og centrale begreber i afhandlingens udforskning af krisen, fordi disse begreber viser sig at være signifikante for de mennesker, der undergår krisen. Konkluderende kan den finansielle krise betegnes som en institutionel krise, der generer en legitimitetskrise, som udvikler sig til en personlig identitetskrise for de mennesker, som arbejder for en bankinstitution i centrum af finanskrisen. 2

4 Begrebsafklaring i det følgende bruges nedenstående synonymer: problematisk forandring: krise/fiasko/død/konkurs/opkøb/fusion legitimering: argumentering/retfærdiggørelse stigmatisering: il-legitimering agent: organisation/person logik: diskurs (norm) felt: industri/sektor 3

5 LÆRING INDLEDNING Krisen forandrede det generelle billede af samfundet: fortiden: det var en boble nutiden: der er en krise fremtiden: udviklingen går nedad - ikke opad og fremad (kontekst: nye tider og steder) Krisen forandrede den finansielle sektor - institutionelt/industrielt/professionelt og organisatorisk image identiet (status - stigmatisering: fra magtfulde guder til henrettede skurke) Krisen forandrede verden et globalt og sårbart system fra verdens finansielle hovedstad på wall street i USA til udkanten af provinsen i Danmark (konsekvenser: den lokale betydning af den globale krise) PAPIR 1 problematisk (organisatorisk) forandring opleves igennem events der indebærer et problem og en løsning: hver event inkluderer et udfordrende sæt af tab og transformation, som håndteres ved at begribe den forandrede situation og retfærdigøre den nødvendige adaption - således de-konstrueres en gammel verden og en ny verden re-konstrueres (verden kollaps og gen-opbygning) PAPIR 2 relation mellem (problematisk - organisatorisk) forandring og (nedarvet - organisatorisk) identiet (image) vedvarer: medlemmer konstruerer intern historie, der forklarer forandringen og skaber identiteten - en identitet der anvendes som ressource i legitimeringen af medlemmernes opfattelse og håndtering af situationen (organisatorisk død og nedarvet identitet former hinanden) PAPIR 3 medlemmers behov for forklaring og legitimering af (problematisk - organisatorisk) forandring og selv (egen opfattelse og håndtering) intensiveres: i tilfælde af institutionel (logisk) kontrast (mangel på efterlevelse af normer og værdier) il-legitimeres agenter - agenter der respondere ved at (il)legitimere selv og andre ved at referere til universale logikker, der fungerer som ressourcer (diskurs-skifte: alternative institutionelle logikker som faldskærm og sikkerhedsnet) PAPIR 4 medlemmer af succesfulde og fejlende organisationer som tilhører et il-legitimeret felt stigmatiseres af selv og andre (samfund + medier + professionelle stakeholders + personlige relationer): den oplevede stigmatisering håndteres via identitetsarbejde baseret på reference til universale logikker, der fungerer som ressourcer (spredning af skyld - risiko: mistet ansvar + tabt læring) 4

6 KONKLUSION failure & success succesfuld ledelse af succesfuld organisation med succesfuld historie kan resultere i fiasko close down effect performance: man kan opleve en stigende arbejdsindsats ifbm problematiske forandringer motivation: man kan opleve en vedvarende arbejdsglæde ifbm problematiske forandringer multiple perspektiver på failure - som passiv og aktiv problematiske forandringer kan være en konkurrencemæssig barriere (hindring) problematiske forandringer kan være en konkurrencemæssig fordel (ressource) respons locus of control: fordelagtig = positiv (risiko: tab af læring) stigma stigmatisering gives og tages ikke ens: stigmatiserede oplever ikke nødvendigvis at være stigmatiseret identiet og (il)legitimitet identiet og (il)legitimitet er centralt (signifikant) for mennesker, der oplever problematiske forandringer det splittede menneske personer der er truede på deres identitet pga institutionel (logisk) uoverensstemmelse konstruerer et skyldigt og uskyldigt selv (skizofren identitet: fra sygdom til naturlig og virkelighedsnær recovery proces) det hele menneske personlige, eksistentielle og emotionelle oplevelser (konsekvenser) af professionelle, økonomiske og finansielle problemer krise hierarki finansiel krise = institutionel krise = legitimitetskrise = identitetskrise 5

7 ANVENDELSE ANBEFALINGER 1. undgå succesfuld fiasko 2. dvæl ved opbyggende forklaring på nedbrydende forandring 3. anvend identitet som ressource 4. brug logik som løsning 5. boost performance 6. konstruer konkurs konstruktivt 7. pas på den fordelagtige indstilling 8. se det hele menneske 9. støt det splittede selv 10. forstå forskellige implikationer undgå succesfuld fiasko stol ikke altid på ledelsen og undgå at succesfuld organisation med succesfuld historie resulterer i fiasko dvæl ved opbyggende forklaring på nedbrydende forandring (problematisk - organisatorisk) forandring (verden-kollaps), som opleves igennem events, der dekonstruerer en arbejdsverden via udfordrende tab og ufrivillige transformationer, der virker som barrierer for fremdrift, kan imødekommes ved at fokusere på den responsive gen-opbyggende proces, hvor forståelse af den forandrede situation og retfærdiggørelse af den nødvendige adaption er essentielt anvend identitet som resource (nedarvet - organisatorisk) identitet kan anvendes som forklaring, der retfærdiggør medlemmers oplevelser (forståelse) og håndtering (adaption) af (problematisk - organisatorisk) forandring brug logik som løsning institutionel (logisk) kontrast (manglende efterlevelse af normer og værdier), der medfører illegitimering af agenter, kan imødekommes ved at facilitere en (il)legitimerende forklaring, der konstruerer il-legitime andre og splittede selv, som legitimeres ved at referere til universale logikker, der fungerer som ressourcer (drivers + saviours: faldskærme og sikkerhedsnet), som kan hjælpe agenter til at hjælpe sig selv og andre berørte agenter boost performance alternative logikker og identitet kan tilføre mening i meningsudfordrende situationer (problematiske forandringer) så arbejdsglæden beholdes, motivationen genfindes og indsatsen forøges 6

8 konstruer konkurs konstruktivt undlad udelukkende at se problematiske forandringer som en barriere og hindring for at opnå det foretrukne og opdag den kilde (ressource - styrke) til konkurrencemæssige fordele, som også er indeholdt, og gør op med myten om, at afsked med en problemfyldt fortid er en forudsætning for at en ny og ønsket fremtid kan opnås pas på den fordelagtige indstilling styrkelse af fordelagtig indstilling, som forklarer, at ansvar for succes er intern, mens ansvar for fiasko er ekstern (locus of control), kan øge arbejdsglæden og facilitere en nem og hurtig imødekommelse af problematiske forandringer - men risikerer at tabe muligheden for konstruktiv læring, der forhindrer fremtidige problemer se det hele menneske forstå at globale og abstrakte fænomener, som kan forekomme fjerne og uvedkommende, kan have nær og lokal betydning, som er essentielle for personer, organisationer og samfund og udvisker grænsen mellem arbejde og privatliv: anerkend mennesker, som har det svært, fordi de oplever personlige konsekvenser såsom eksistentielle og emotionelle problemer pga professionelle og arbejdsrelaterede problematiske forandringer støt det splittede selv se splittede selv-opfattelser (identiteter), der består af skyldige og uskyldige selv i kølevandet på institutionel (logisk) kontrast (manglende efterlevelse af normer og værdier) som en naturlig og sund bearbejdningsproces og respons på en truende destabilisering af den institutionelt-deriverede identitet - en respons der er virkelighedsnær og ikke et sygt skizofreniproblem forstå forskellige implikationer vær opmærksom på at der er forskellige og kontrastfyldte løsninger på problematiske forandringer, som varierer ifht formålet personer versus organisationer samt langsigtet og proaktivt versus kortsigtet og adaptivt 7

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Masterafhandling Copenhagen Business School MPA-studiet, hold 2006 Kirsten Gosvig Susan Marquardsen Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Vejleder:

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Mellem papiret & virkeligheden

Mellem papiret & virkeligheden JOHNNY DYREBORG Mellem papiret & virkeligheden - Institutionalisering af sikkerhed i byggebranchen Ph.d. afhandling Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter & Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere.

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Aalborg Universitet Kandidat i socialt arbejde Speciale April 2011 Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Stine

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere