DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012"

Transkript

1 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN

2 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor / Introduction by Rector 14 Om uddannelse / About Education 16 Om forskning / About Research 18 Om udvikling / About Development 20 Internationalisering / Internationalisation 22 SCRAPBOG / SCRAPBOOK 24 Januar / January 24 Februar / February 27 Marts / March 28 April / April 30 Maj / May 32 Juni / June 38 August / August 42 September / September 50 Oktober / October 63 November / November 66 December / December 70 FAKTA / FACTS 72 Antal studerende / Number of students 73 Dimittender 2011 / Graduates Anerkendelser 2011 / Recognitions Skolens bestyrelse / The Board of Governors 78 Designskolen Koldings repræsentantskab /Kolding School of Design s board of representatives 80 Publikationer / Publications 84 Medarbejdere / Staff 86 Gæsteundervisere / Visiting faculty

3 4 5 Som den første årgang nogensinde kan Designskolen Koldings dimittender fra 2011 kalde sig cand. design. Titlen er kulminationen på skolens intense indsats for at opnå akkreditering som forskningsinstitution. For den enkelte dimittend er titlen cand. design vigtig, fordi den signalerer det højeste faglige niveau i den hårde konkurrence om de gode jobs både herhjemme og internationalt. For Designskolen Kolding har titlen cand. design stor symbolsk værdi. Cand. design det er begyndelsen på en ny periode i skolens historie, en periode hvor uddannelse, forskning og udvikling fletter sig ind i hinanden på alle niveauer. MADS NIPPER EXECUTIVE VICE PRESIDENT, LEGO BESTYRELSESFORMAND /CHAIRMAN OF THE BOARD Uddannelse, forskning og udvikling er de tre søjler skolen hviler på. Det er afgørende vigtigt for os, at de tre samtænkes i alle vores aktiviteter. F.eks. at resultater fra forskningen inddrages i skolens undervisning, der for øvrigt også arbejder med konkrete udviklingsopgaver fra erhvervslivet formidlet via de virksomhedssamarbejder, vi løbende etablerer osv. I 2011 har vi oplevet en kraftig ekspansion i skolens forsknings- og udviklingsaktiviteter, og jeg er sikker på, at ekspansionen vil fortsætte fremover. Der er stadig flere virksomheder, der vil i direkte dialog med os, f.eks. gennem flerårige samarbejdsaftaler. Samtidig tiltrækker skolen et stigende antal forskningsbevillinger. Alt sammen glædeligt og positivt, men også en stor forpligtelse. Nu skal vi integrere de to hastigt voksende områder med uddannelsen, så væksten gavner skolen som helhed. I disse år åbner skolen sig endnu mere både mod erhvervslivet og mod resten af verden. Det store erhvervsfremmeprojekt Design2innovate er krumtappen i vores indsats over for små og mellemstore virksomheder. Uddannelsessamarbejderne med Ghana og Shanghai er eksempler på vores øgede internationalisering. Alt dette har gjort 2011 til et udfordrende, stimulerende og udviklende år. Tak til skolens samarbejdspartnere, ansatte og studerende for en helhjertet og vigtig indsats. Jeg er sikker på, at 2012 bliver endnu bedre! Mads Nipper Bestyrelsesformand Class of 2011 will be the first out of Kolding School of Design to be awarded the MDes title. The academic degree represents the culmination of the school s intense efforts to receive accreditation as research institution. The title signifies advanced level qualifications, and to the individual graduates as such represents an important parameter in the competition for the best jobs in Denmark and abroad. To Kolding School of Design the title of MDes has great symbolic value indicating a new era in the history of the school; an era in which education, research, and development will intertwine on all levels. Education, research, and development constitute the pillars of the school. Merging the three in all of our activities is vital to us. For instance, we strive to integrate research results in the teaching, which, moreover, deals with concrete development assignments presented via our on-going business collaborations, etc. In 2011 we have seen the school s research and development activities expand significantly, and I am sure this trend will continue. An increasing number of companies display interest in establishing direct dialogue with us, for instance by setting up multi-year collaboration agreements. At the same time, the school s research funds are increasing. However, this positive development also involves great responsibilities. Now we must integrate the two expanding areas and the school s teaching to benefit the school as a whole. These years, the school is opening up even more to the business community and to the world. Design2innovate, a large-scale project to promote trade, represents the focal point in our efforts directed at small and medium-sized companies. The educational collaborations with Ghana and Shanghai show our commitment to internationalisation. All of the above have made 2011 a challenging, stimulating and educational year. Thank you to the school s collaborating partners, staff and students for a dedicated and significant effort. I am sure 2012 will turn out even better! Mads Nipper Chairman of The Board

4 6 7 Design eller dø Ifølge WHO dør 1,3 millioner mennesker hvert år, fordi de er blevet stukket med en beskidt kanyle. Det problem har Hân Pham, som er uddannet industriel designer fra Designskolen Kolding, fundet en løsning på. Som afgangsprojekt udviklede hun for nogle år siden et plastiklåg, som kan sættes ned over en tom sodavandsdåse, der dermed forvandles til en beholder for brugte sprøjter. En nem og billig løsning på et stort problem. Mens rettighederne til Yellowone Needle Cap, som opfindelsen kaldes, ejes af imakers, vil produktet blive distribueret i tredjeverdenslande af Kolding-virksomheden Bestnet. ELSEBETH GERNER NIELSEN REKTOR/RECTOR Oveni har Museum of Modern Art i New York meddelt, at Hâns kanylecontainer nu indgår i museets permanente samling. Alt dette er vi mere end stolte af på skolen. Hâns historie er, udover at være historien om et stort talent, et fint eksempel på den udvikling, dansk design undergår i disse år. Design handler i stigende grad om at adressere udfordringer og om at designe løsninger og hele systemer frem for at skabe enkeltstående ting. Samtidig er design på vej til at blive en innovationsmetode, en måde at udvikle på. Vi taler om designtænkning. Takket været den voksende forskning inden for design ved vi stadigt mere om, hvordan designeren designer, når han designer. Vi får sat ord på designerens arbejdsmetoder og kan som designskole derfor begynde at undervise ikke-designere i at bruge dem. Vi kan lære andre at tænke og arbejde som en designer, men vel at mærke uden at de af den grund bliver designere. Til gengæld kan de blive bedre til at innovere, til at udvikle nyt. Lige nu er Hân f.eks. i gang med at lave en håndbogen Designmetode Design or die According to WHO, the re-use of contaminated needles and inadvertent needle sticks are estimated to be responsible for more than 1.3 million deaths annually. Industrial designer Hân Pham has found a solution to this problem. For her graduation project at Kolding School of Design, Hân developed a plastic lid which converts regular soda cans into permanent disposal containers for used luer-slip syringe needles; an easy and inexpensive solution to a massive problem. While imaker holds the rights, Hân s invention, referred to as the Yellowone Needle Cap, will be distributed in third world countries by Bestnet based in Kolding. In addition, Hân s disposal container has been entered into the permanent collection at the Museum of Modern Art in New York City. Naturally, the school is immensely proud of Hân s achievements. Apart from being the story of a great talent, Hân s story represents an excellent example of the current development of Danish design. Design is increasingly about addressing challenges and about designing solutions and entire systems rather than creating individual objects. At the same time, design is on a path of becoming an innovation method, a way to develop. We refer to the term design thinking. Design research is an expanding field. This growth enables us to increase our knowledge of how the designer designs and verbalise the designer s work methods. This enables designers to teach non-designers how to apply these. We can teach others to think and work as a designer, indeed without turning them into one. Rather, we improve their innovation skills. Currently, Hân is writing a design manual Design method in practice. The manual is directed at personnel within the healthcare sector and contains concrete examples of how change processes can be facilitated using design methods. Meanwhile, she is working on a design project focusing on the handling of medicine at the Kolding Hospital children s ward. The objective of the project is to eliminate inappropriate medication. Both projects are run by the Development Department at Kolding School of Design in collaboration with the Region of Southern Denmark hospital service. The broadness of Hân s portfolio corresponds to the broadness characterising the work going on in general at Kolding School of Design these years: working with design as giving shape (to products and services) and design as innovation method. Denmark and Europe are experiencing a serious economic crisis; probably the worst since World War II. Certain questions arise: How will we make a living? And where will the solutions come from? In 2011 I served as a member of the DesignVision2020

5 8 9 i praksis, målrettet personale i sundhedssektoren med konkrete eksempler på, hvordan man kan facilitere forandringsprocesser med udgangspunkt i designmetoder. Sideløbende arbejder hun med et konkret designprojekt om medicinhåndtering på Kolding Sygehus børneafdeling med det mål at undgå fejlmedicinering. Begge projekter foregår i regi af udviklingsafdelingen på designskolen og i samarbejde med sygehusvæsenet i Region Syddanmark. Bredden i Hâns portfolio svarer til den bredde, der generelt er i Designskolen Koldings arbejde i disse år. Vi arbejder både med design som formgivning (af produkter og services) og design som innovationsmetode. Danmark og Europa er i en slem økonomisk krise, sandsynligvis den værste siden anden verdenskrig. Naturligt rejses spørgsmålene: Hvad skal vi leve af? Og hvorfra skal løsningerne komme? Selv har jeg i det forløbne år deltaget i et udvalgsarbejde i regi af Kulturministeriet og Erhvervsministeriet med det formål at udvikle en vision for dansk design. Udvalgets bud er, at Danmark skal være verdens førende designsamfund. Hermed tænkes på et samfund, hvor design på alle områder bidrager til at gøre ting og processer meningsfulde for den enkelte, samtidig med at design understøtter innovationen inden for erhvervslivet og den offentlige sektor. Kort og godt: Design eller dø! Den vision er der belæg for. Undersøgelser viser, at virksomheder, der satser på design, har bedre bundlinje end de virksomheder, der ikke gør. Og så har Danmark vitterligt en stolt designhistorie at bygge videre på, først og fremmest kendetegnet ved, at design er en del af almindelige menneskers hverdag. Design er med til at gøre livet nemmere for de fleste. Design er en del af grundlaget for velfærdssamfundet. Når det så er sagt, er der også grund til at advare mod den inflation, som er gået i lovprisningen af designs velsignelser. For selvfølgelig kan designeren ikke redde verden. I alt fald ikke alene. Gang på gang oplever vi på Designskolen Kolding at komme til kort, fordi vi f.eks. ikke har den nødvendige tekniske viden, eller fordi vi mangler viden om marked og økonomi. Det er baggrunden for, at vi har etableret en i dag meget populær designlederuddannelse sammen med Syddansk Universitet. En uddannelse, som både det samfundsvidenskabelige og det humanistiske fakultet bidrager til sammen med os. De studerende kommer med forskellig faglig baggrund, og dermed lærer de at samarbejde på tværs af fagligheder til fordel for samlede løsninger, hvor både research, sansning, drøm, formgivning, markedsundersøgelser, forretningsmodel m.v. indgår. På den lange bane kunne vi ønske os også at have adgang til det tekniske vidensfelt inden for Campus Kolding. Det tekniske paradigme og dets sprog dominerer stadig samfundets forståelse af, hvad der skaber vækst. Af, hvad der virkelig tæller. Derfor bliver designerne nødt til at lære ingeniørens sprog at kende, samtidig med at de rent praktisk har brug for ingeniørens viden for at skabe løsninger, der både virker og er meningsfulde. Så tænkte koncepter bliver til testbare prototyper har været et år fyldt med udfordringer og nyheder. Fra at være en kulturministeriel institution er Designskolen Kolding sammen med de øvrige design- og arkitektuddannelser blevet en del af det nye Uddannelsesministerium. Vi glæder os til samarbejdet og håber selvfølgelig at få mulighed for at byde ind i forhold til ministeriets innovationsstrategi. Samtidig er vi sikre på, at den del af design- og arkitektuddannelsernes vidensgrundlag, som bygger på kunstnerisk udviklingsarbejde, kan være en inspirationskilde for ministeriets øvrige uddannelser. Erkendelse kan opnås på andre måder end gennem forskning. Somme tider ved hænderne mere end hovedet. Måske er det forklaringen på, at mange unge ikke føler sig hjemme på de eksisterende uddannelser, hvor hovedet, bøger og teori fylder mest. Her tror jeg ikke mindst de traditionelle universiteter kan lære noget af os og vores arbejde med at bruge hændernes og kroppens intuitive, tavse intelligens. På den anden side kan vi med Committee. The committee was established by the Danish Ministry of Culture and the Danish Ministry of Business to create a vision for Danish design. The committee proposes that Denmark becomes the world s leading design society. This means a society in which design is a primary contributor in making objects and processes meaningful to the individual while supporting innovation in industry and the public sector. In short: Design or die! This vision is substantiated. Investigations show that companies that include design have better bottom-line figures than companies that do not. In addition, Denmark has a proud history of design to build on; characterised first and foremost by design being a part of people s everyday lives. Design helps make life easier; design constitutes part of the foundation of the welfare society. This said, there is also reason to warn against the praising of the many blessings of design. Naturally, the designer cannot save the world. That is, not alone anyway. Time and again, we at Kolding School of Design fall short because we do not have the required technical knowhow or lack knowledge of market and economy. Therefore, we have established a master in design management together with the University of Southern Denmark; a master which has proven very popular. The faculty for social studies and the faculty for humanistic studies contribute to the programme, as do we. The students come with different backgrounds and learn to work across disciplines creating complete solutions that integrate research, sensory perception, dreaming, design, market surveys, business models, etc. Long-term we would like to have access to the technical field of knowledge within Campus Kolding. The technical paradigm and its terminology remain predominant in society s perception of what generates growth; of what really counts. Thus, designers need to learn the language of engineers while also having a practical inclination to tap into the knowledge of engineers in order to create solutions that are operational and meaningful; so that concepts of the mind turn into prototypes that can be tested has been an eventful year filled with challenges. For years, Kolding School of Design has been an independent institution under the auspices of the Danish Ministry of Culture. Along with the other design and architectural schools we are now part of the new Ministry of Education. We look forward to the collaboration and anticipate being able to contribute to the innovation strategy of the Ministry. Also, we feel confident that artistic development work, which forms part of the knowledge base of the design and architectural schools, will inspire the additional educations of the Ministry. Research is not the only way to achieve realisation. Sometimes the hands outsmart the head; knowledge can emerge which the mind cannot generate by itself. Perhaps this explains why so many young people feel displaced in existing education systems that focus primarily on the mind, books, and theory. In this area, I believe that especially conventional universities can learn from us and our work of utilising the intuitive, tacit intelligence of the hands and the body. In return, we can definitely benefit from the long research tradition on which Danish universities are founded. The new sphere can also serve as a launch pad for an even closer collaboration with the university colleges, including TEKO and The Animation Workshop in Viborg. The following pages present many further examples of what 2011 has had to offer. For us, 2012 is already in full swing. We continue our efforts of consolidating the education following the recent accreditation. In compliance with our development plan we focus a lot of energy on further describing our education and the culture of our school; on identifying and verbalising what makes Kolding School of Design special professionally and socially. Our staff and students have a clear sense of what defines

6 10 11 sikkerhed lære meget af den lange forskningstradition, som de danske universiteter bygger på. Den nye ressort kan også danne afsæt for endnu tættere samarbejde med professionshøjskolerne, f.eks. TEKO og The Animation Workshop i Viborg. På de kommende sider er der mange eksempler på, hvad 2011 i øvrigt har budt på. Selv er vi i fuld gang med Her fortsætter vi arbejdet med at konsolidere uddannelsen oven på akkrediteringen. Som en del af udviklingsplanen bruger vi således meget energi på at få vores uddannelse og skolens kultur bedre beskrevet. Hvad er det helt særlige ved at gå på Designskolen Kolding? Hvad er det helt særlige, man lærer? Os, der arbejder eller går på skolen, har en klar følelse af, hvad vores særegenhed består i. Vi bliver imidlertid nødt til ikke kun at kunne tegne og animere følelsen, men også at kunne verbalisere den, så vi kan forklare dygtige designstuderende ude i verden eller herhjemme, hvad det er, som gør, at de skal vælge Kolding. Det samme er tilfældet i forhold til forskere og medarbejdere. Også her har vi brug for at kunne tiltrække de bedste. Det kræver, at de er klar over, hvor fremragende Designskolen Kolding er. Udover at slibe saven i forhold til vores egen uddannelse, håber jeg også, at 2012 vil byde på nye designuddannelser, som vi enten udbyder alene eller sammen med andre. Det ville ikke mindst være ønskeligt, om vi omsider fik en smykkeuddannelse til Kolding! us. However, we must be able to translate this sense into words; into more than drawings and animations in order to be able to convince excellent students, foreign and domestic, to choose Kolding. This also applies to researchers and employees. We need to attract the best. This requires letting them know that Kolding School of Design is a top-level design school. Besides sharpening the saw with regards to our own educational programmes, I hope that 2012 will foster new design programmes offered by us exclusively or in conjunction with others. Particularly, I would like to be able to finally welcome a jewellery education to Kolding! At the same time, we must expand present educational collaborations, not least with CIID, Copenhagen Institute of Interactive Design, which Kolding School of Design is proud to be a part of. In 2011, we launched a new international educational collaboration. This time in Ghana. I had the pleasure of being a part of it and experience first-hand the vital importance for students and staff of travelling abroad. Being in a foreign context brings you great personal insight. Over and over you are surprised by your cultural encoding; Samtidig skal vi udbygge de uddannelsessamarbejder, vi allerede har, ikke mindst med CIID, Copenhagen Institute of Interactive Design, som Designskolen Kolding er stolte af at være en del af. I 2011 fik vi startet et nyt internationalt uddannelsessamarbejde. Denne gang i Ghana. Jeg havde selv fornøjelsen af at være med og dermed lejlighed til på egen krop at erfare, hvor afgørende det er for både studerende og medarbejdere at komme ud. For hvor lærer man meget om sig selv ved at være i en fremmed kontekst. Man overraskes gang på gang af sin kulturelle kodning. En kodning, der til tider bryder ud i ren etnocentrisme; i stor selvglæde eller selvfedme afhængig af, hvem der ser. På den anden side oplevede jeg også, hvor fantastisk dygtige vores medarbejdere og studerende er til at bevare overblikket i selv meget vanskelige situationer. Den selvstændighed, vi måske somme tider synes de studerende mangler herhjemme, kom til fuld udblæsning hos såvel de 62 studerende i Ghana som hos de 30 studerende, som var i Shanghai. an encoding which at times erupts into pure ethnocentrism; into great self-satisfaction or smugness, depending on the eyes of the beholder. Yet, I also experienced how incredibly capable our staff and students are of keeping a sense of perspective in delicate and difficult situations. The independence that we sometimes feel is lacking in our students at home was present at full throttle among the 62 students in Ghana and the 30 students who spent part of the semester in Shanghai. Internationalisation is the key focal area of the school s development plan. Therefore, in 2012, we intend to return to Ghana to continue the great collaboration with KNUST University in Kumasi and a number of private and public players. In Shangahi and Kumasi both we wish the collaborations to be full-circle: education, research, artistic development work, and business collaboration. Our main objective is for our staff and students to spend as much time abroad as possible working and studying in order to learn to manage ourselves and become inspired. If then, to top it all off, we can help tackle some of the challenges facing China and Africa (meaning all of us), we will be very pleased. Internationalisering er den helt afgørende satsning i skolens udviklingsplan, og derfor er det vores agt også i 2012 at tage til Ghana, hvor vi nu har oparbejdet et godt forhold til vores samarbejdspartner, universitetet i Kumasi, KNUST, og en række private og offentlige aktører. Både i Shanghai og i Kumasi er det vores ønske at samarbejde over hele paletten: uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og erhvervssamarbejde. Det overordnede mål er, at både medarbejdere og studerende skal mest muligt ud i verden, så vi kan lære at begå os, men også for at få inspiration fra det fremmede. Hvis vi så oven i købet kan være med til at tackle nogle af de udfordringer, som både Kina og Afrika står over for (og dermed os alle), er vi mere end tilfredse. One of the key international ventures in 2012 is the school s participation in the Milan Furniture Fair in April. Here, we will create a unique exhibition the first of three of ground-breaking design with an artistic dimension and a commercial potential. The innovative design projects are being developed in collaboration between six present and former students and six Danish companies. Having received university status the school wants to use the Milan event to focus on the importance of strategic and creative collaborations between designers and companies as well as attract international students and international press. Kolding School of Design wants to be of use. We want to educate some of the world s best students, and we want to teach the entire society the importance of design;

7 12 13 En vigtig international satsning i 2012 er skolens deltagelse i møbelmessen i Milano i april. Her vil vi skabe en unik udstilling den første af tre af banebrydende design med en kunstnerisk dimension og et kommercielt potentiale. De innovative designprojekter udvikles i samarbejde mellem seks nuværende og tidligere studerende og seks danske virksomheder. Efter den succesfulde akkreditering til universitet er det skolens ønske med dette tiltag at fokusere på vigtigheden af strategiske og kreative samarbejder mellem designere og virksomheder, samt tiltrække internationale studerende og skabe international pressebevågenhed. Designskolen Kolding ønsker at være til nytte. Vi vil uddanne nogle af verdens dygtigste studerende, og vi vil være med til at undervise hele samfundet i, hvorfor design er så vigtigt. Hvorfor samfundet slet ikke kan undvære design. Erhvervsfremmeprojektet Design2innovate er disse års helt store satsning på dette felt. Vi håber, erhvervslivet og den offentlige sektor vil tage godt imod vores D2Itilbud om at skabe endnu bedre produkter, services og systemer gennem brug af designmetoder og udvikling af godt design. Vi har heldigvis et rigtig godt fundament at stå på, ikke mindst takket været elbil-projektet etrans, samarbejdet med ECCO, DONG Energy, Bjert Invest, LEGO og mange andre. why society cannot do without design. Design2innovate, a large-scale regional project to promote trade, is a major venture into this field. We hope that the business community and the public sector will welcome our D2I offer to create even better products, services, and systems using design methods and development of excellent design. Fortunately, we are standing on firm ground, not least thanks to etrans, our collaborations with ECCO, DONG Energy, Bjert Invest, Lego and many more. When we at Kolding School of Design seek the highest first and hope that everything else will come to us, we are merely sharing the vision of Jesus Christ and later the Hippies; nothing less and only slightly rewritten. Happy New Year! Thank you to all who contribute content on a daily basis and thus made this annual report possible. Thank you to all the partners who have provided financial funding or in other ways supported the school s activities during Elsebeth Gerner Nielsen Rector Når vi på Designskolen Kolding søger det højeste og håber, alt andet vil blive givet os i tilgift, har vi såmænd kun de samme visioner som Jesus og siden hippierne. Intet mindre og kun lettere omskrevet. Rigtig godt nytår og tak til alle, som har været med til at skabe forudsætningen for, at der overhovedet er noget at skrive om i en årsrapport. Tusinde tak til vores mange partnere for økonomisk og anden støtte til skolen i Elsebeth Gerner Nielsen Rektor

8 14 15 Uddannelse: Teori og fag tæt sammen Hvad er det vigtigste der er sket for skolen på uddannelsesområdet i 2011? Vi har fået passet den forskningsbaserede viden og teorien ind i undervisningen på en helt anden måde end tidligere. Førhen kørte fagspecialerne og den teoretiske del af uddannelsen i parallelle spor. Nu integreres de to i højere grad i projektundervisningen. Derfor har vi bl.a. etableret lærerteams med henholdsvis en designfaglig underviser og en forsker, der sammen underviser i f.eks. faget designhistorie. Desuden har vi generelt skruet op for den metodiske del af uddannelsen. Vi har hævet overliggeren, både gennem mere obligatorisk undervisning på kandidatdelen og via en række masterclasses, hvor der hentes førende internationale navne til skolen. LONE DALSGAARD ANDRÉ UDDANNELSESLEDER /HEAD OF EDUCATION Hvor ligger den næste store opgave på uddannelsessiden? Vi er i fuld gang med at en stor opgave, der går ud på at definere det designsyn, vi har her på skolen. Det handler om at sætte ord på vores faglighed og på skolens kultur. Vi har brug for mere præcist end tidligere at kunne definere os selv, ikke mindst for at kunne tiltrække et stigende antal internationale studerende. Desuden skal vi gøre endnu mere for at skabe et endnu tættere internt samarbejde mellem skolens tre kerneområder: uddannelse, forskning og udvikling. Og ikke mindst skal vi øge vores fokus på at skabe efterspørgsel efter vores afgængere, bl.a. ved at integrere erhvervsrettede projekter hele vejen igennem uddannelsen og holde fast i praksis som en afgørende del af vores vidensgrundlag. Education: Close link between theory and specialist domains What are the most important advances the school has seen education wise in 2011? Research-based knowledge and theory have been successfully integrated in the teaching. Previously, the theoretic element of the teaching ran parallel to the specialist domains. Now they effectively supplement each other in the project teaching. Therefore, we have set up teacher s teams comprising a design teacher and a researcher teaching joint classes, for instance design history. Furthermore, we have strengthened the methodological part of the education. We have raised the bar by introducing more mandatory courses as part of the master s degree programme and by conducting a number of master classes by high profile international visiting faculty. What is the next big challenge in terms of education? Currently, we are busy defining the school s view of design. It is about expressing what distinguishes us professionally and culturally. More than before, we need to be able to accurately define ourselves, not least in order to attract more international students. Moreover, we must intensify our efforts to create even closer collaborations between the school s core areas: education, research, and development. - Finally, we must focus more on creating a demand for our graduates, for instance by integrating business-oriented projects throughout the education and maintaining practice as a key element of our knowledge base.

9 16 17 Forskning: Fra evaluering til konsolidering Hvad er det vigtigste der er sket på forskningsområdet i 2011? Efter en intens proces, der har ført Designskolen Kolding frem til en akkreditering som uddannelses- og forskningsinstitution på universitetsniveau, er skolens forskningsaktiviteter nu inde i en konsolideringsfase. Vi arbejder på at konsolidere skolens forskningsplan og fortsætte opbygningen af et godt forskningsmiljø, samtidig med at vi markerer os skarpere udadtil. Det udadvendte arbejde omfatter bl.a. forberedelsen af Nordic Design Research Society s konference i Desuden har vi i 2011 afholdt en række internationale forskerseminarer, der placerer Kolding som en seriøs spiller i international designforskning. Vi er ved at udvikle kurser i forskningsmetode for ph.d.-studerende i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og Danmarks Designskole. Og ikke mindst har vi besluttet at opslå skolens første design-professorat. THOMAS MARKUSSEN LEKTOR /ASSOCIATE PROFESSOR Hvor ligger den næste store opgave på forskningssiden? Helt afgørende for skolens forskningskultur er det tætte samarbejde med skolens uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Den opgave er vi allerede i fuld gang med. Desuden bliver det spændende for os at komme i endnu tættere dialog med den klassiske universitetsforskning i forlængelse af skolens flytning fra Kultur- til Uddannelsesministeriet. Vi har naturligvis rigtig meget at lære af den klassiske universitetsforskning. Men på den anden side har vi også noget at tilbyde universiteterne i den måde, vi tænker uddannelse og forskning her på Designskolen Kolding. For os handler det bl.a. om praksisbaseret forskning, brugerdreven innovation, kunstneriske eksperimenter, og nytænkning af, hvordan vi kan arbejde med teori i designpraksis. Det traditionelle akademiske system er baseret på ord. Vi arbejder både med ord og med f.eks. visualiseringer. Og på det helt overordnede plan kan man sige, at Designskolen Kolding er et eksempel på en helt ny type universitet, der kobler profession og forskning sammen, i modsætning til det traditionelle humboldtske universitet, der netop af princip adskiller de to sfærer. Her kan vi bidrage med en solid portion nytænkning. Research: From evaluation to consolidation What are the most important advances the school has seen research wise in 2011? Having successfully completed an accreditation process and achieved status as education and research institution at university level, Kolding School of Design s research activities have now entered a consolidation phase. We are in the process of consolidating the school s research plan and building an excellent research environment while demonstrating a clear-cut outward profile. This includes preparing the Nordic Design Research Society Conference in Additionally, in 2011, we have hosted a number of international research seminars underlining Kolding s position as a principal player in international design research. Also, we are developing research method courses for PhD fellows in collaboration with Aarhus School of Architecture and the Danish Design School. And not least, we have decided to advertise for the school s first design professor. What is the next big challenge in terms of research? Close collaboration with the school s education and development activities is key to the school s research culture. This is something we are already giving priority. Moreover, moving from the Ministry of Culture to the Ministry of Education and entering an even closer dialogue with classic university research will be exciting to us. We can learn a great deal from classic university research. In return, Kolding School of Design can offer new insights in terms of how we conduct education and research. Our emphasis is on practice-based research, user-driven innovation, artistic experiments, and new ways of applying theory in design practice. Traditional academia is based on words; we use words and also, for instance, visualisation. Overall, Kolding School of Design represents an entirely new kind of university connecting profession and research, as opposed to the Humboldt university tradition, which as a matter of principle separates the two spheres. In this respect, we can offer high-level innovative thinking.

10 18 19 Udvikling: Ekspansion på alle fronter Hvad er det vigtigste der er sket for skolen på udviklingsområdet i 2011? Skolens udviklingsafdeling vokser kraftigt. I 2011 skyldes det primært det store erhvervsfremme-projekt Design2innovate, der skal inspirere erhvervsliv og offentlige organisationer til øget brug af designværktøjer til at skabe vækst. Skolen står for hovedparten af uddannelses- og formidlingsaktiviteterne i projektet, og netop projektets fokus på generelle designmetoder er en stor fordel for os, fordi vi dermed kan bevæge os på tværs af konkrete brancher. Designmetoder er en central del af skolens dna, og derfor er Design2innovate et vigtigt projekt både for udviklingsafdelingen og for hele skolen. Desuden har vi opnået gode resultater på en række konkrete områder, bl.a. innovation på sundhedsområdet, velfærdsteknologi og robotteknologi. Vi har kunnet fremvise fine resultater inden for projektet Modezonen, som vi afslutter ved udgangen af Arbejdet har bl.a. resulteret i en bæredygtig kollektion, Living Lightly, samt et internationalt skoseminar. METTE STRØMGAARD DALBY UDVIKLINGSCHEF /HEAD OF DEVELOPMENT Hvor ligger den næste store opgave på udviklingssiden? Vi skal implementere en ny organisationsplan for udviklingsafdelingen. Den består af tre laboratorier for henholdsvis bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed med hver sin faglige projektleder. Det bliver spændende at få afdelingens stigende portefølje af opgaver og projekter til at spille sammen med denne organisering. Samtidig skal vi fastholde, at vi er en fleksibel afdeling, der henter mange medarbejderressourcer udefra, samtidig med at vi engagerer skolens lærere og forskere i udviklingsafdelingens arbejde. Development: Expansion on all fronts What are the most important advances the school has seen development wise in 2011? The Development Department is expanding rapidly. In 2011 this was primarily due to Design2innovate, the large-scale project which aims to inspire the business community and public organisations to increase the use of design tools in their efforts to create growth. The school is responsible for the majority of the project s education and communication activities. The project s focus on general design methods is of particular advantage to us because it enables us to move across specific trades. Design methods are a key element of the school s DNA which is why Design2innovate is an important project to the Development Department and to the school in general. Moreover, we have achieved great results in a number of specific areas, including innovation in the fields of health, assistive technology and robot technology. The Fashion Zone project, which completed end 2011, achieved excellent results including the sustainable collection Living Lightly and an international shoe seminar. What is the next big challenge in terms of development? We are about to implement a new organisation plan for The Development Department. It comprises three laboratories for sustainability, social inclusion and cultural diversity respectively, managed by their own specialist project manager. Making the growing portfolio of assignments and projects interact with the organisation plan will be exciting. At the same time, we must maintain our flexibility in terms of bringing in external employee resources while engaging the teachers and researchers in the work of the department.

11 20 21 Internationalisering Designskolen Kolding arbejder på alle fronter for at styrke internationaliseringen af skolen. Vi sender studerende og medarbejdere ud i verden, og vi henter internationale forskere, designere og ikke mindst studerende hertil. Således havde vi i 2011 blandt mange andre besøg af D Wayne Edwards, amerikansk stjerne inden for sneakerdesign. Den israelske illustrator Orit Bergman afholdt master class og Julian Roberts, engelsk ekspert i Subtraction Cutting, underviste skolens mode- og tekstilstuderende i sin intuitive og eksperimenterende tilgang til tilskæring og konstruktion af beklædning. Også udenlandske gæstestuderende er en fast bestanddel af skolens liv, og vi huser altid omkring 30 internationale studerende. Derudover sender vi i hidtil uset omfang vores egne studerende ud i verden. I 2011 rejste 40 studerende plus undervisere fem uger til Shanghai for at samarbejde med studerende på Tongji Universitetet om at udvikle koncepter for indretning af elbiler. Og 62 studerende og undervisere rejste til Ghana for at samarbejde med lokale studerende om kreative løsninger på landets enorme affaldsproblemer. Dertil kommer, at mange af de studerende følger vores opfordring om at tage et udenlandsk praktikophold. Praktikperioden ligger på 4. år og her tager ca. totredjedele af en årgang til udlandet. Inden for skolens forskningsaktiviteter ser vi også en stigende international tendens. En række internationale forskere besøgte os i 2011, bl.a. i regi af et internationalt ph.d.-seminar i designledelse. I de kommende år vil vi fortsætte styrkelsen af skolens internationalisering, bl.a. ved at tilknytte flere udenlandske gæsteundervisere, ved at sende endnu flere studerende i international praktik, ved at etablere flere partnerskaber med internationale designskoler og tiltrække endnu flere udenlandske studerende. Internationalisation Internationalisation of education is a key focal area to Kolding School of Design. We send students and employees out into the world, and we bring international researchers, designers, and not least students here. Thus, in 2011, we had the pleasure of having the great D Wayne Edwards, American sneaker designer, in the house. Orit Bergman, Israeli illustrator conducted a master class, and Julian Roberts, British expert in Subtraction Cutting, taught his intuitive and experimental pattern cutting method to the school s fashion and textile students. Foreign visiting students are an important element of the school s atmosphere, and we always host around 30 international students. In addition, we send an unprecedented number of our own students out into the world. In 2011, 40 students and several teachers spent five weeks in Shanghai working with students from Tongji University on developing concepts for the layout of electric cars. 60 students and teachers went to Ghana to collaborate with local students on designing creative solutions to the country s massive waste problems. Moreover, we advise our students to complete their internship abroad, and many of them do. The work placement period is part of the fourth-year curriculum, and approximately two-thirds of the year group find international placement. The school s research activities are also characterised by more international focus. In 2011, a number of international researchers visited the school, some of them as participants in our international PhD seminar on design management. In the next few years, we will continue to strengthen the internationalisation of education by affiliating high-profile international visiting faculty, by having more students complete international internships, by setting up more partnerships with international design schools, and attracting more international students. Panos Mytaros, direktør/director ECCO Leather Riin Koiv, gæstestuderende Estland/guest student Estonia

12 22 23 SCRAPBOG /SCRAPBOOK

13 24 25 Januar I January Samarbejde med CIID Collaborating with CIID Skolen har indgået aftale med Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, om en international fremtidig masteruddannelse inden for interaktionsdesign. Samarbejdet udspringer af fælles interesser for internationaliseringen af uddannelse og etableringen af samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Interaktionsdesign-uddannelsen er lokaliseret i København og drives med støtte fra tre danske virksomheder: Novo Nordisk, Maersk og Velux. CIID tiltrækker studerende fra hele verden og finansieres via brugerbetaling. The school has entered agreement with Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, on an international future master s programme in interaction design. The collaboration stems from mutual interests, especially with regards to the internationalisation of education and the formation of alliances with industry. The course takes place in a dedicated studio in Copenhagen, and the programme is sponsored by three Danish Companies: Novo Nordisk, Maersk and Velux. CIID attracts students from across the world. Can you wonder without words? In 2009, the school entered a research agreement with Aarhus University aiming to investigate how to promote research-based teaching and develop an alternative university education which considers the unique conditions and interests in terms of creativity and craftsmanship at Kolding School of Design. The focal point of this action research-oriented development project is to investigate how to create methods for teaching and supervision based on wonder using a socalled practise-phenomenological approach. How do creativity and wonder relate? Will having a wondering approach make it easier for the students to discover their own voice? Narrating vivid stories from own practice and creating Socratic communities of wonder the design teachers have explored their own teaching practice and designed various experiments of wonder for the students to participate in. The project is managed by Associate Professor Finn Thorbjørn Hansen. It is expected to be completed by the end of Learn more about the project on the school s website. Februar I February Kan man undre sig uden ord? I 2009 indgik skolen en forskningsaftale med Aarhus Universitet med det formål at undersøge, hvordan man kan fremme forskningsbaseret undervisning og udvikle en alternativ universitetspædagogik, der tager hensyn til de særlige kreative og håndværksmæssige forhold og interesser på Designskolen Kolding. Omdrejningspunktet for dette aktionsforsknings-orienterede udviklingsprojekt har været en undersøgelse af, hvordan man kan skabe undringsbaserede undervisningsog vejledningsformer ud fra en såkaldt praksisfænomenologisk tilgang. Hvad er forholdet mellem kreativitet og undren? Kan de studerende bedre finde deres egen stemme via en undrende tilgang? Gennem levende fortællinger fra egen praksis og sokratiske undringsfællesskaber har designunderviserne undersøgt deres egen undervisningspraksis samt designet forskellige undringseksperimenter, som de studerende har deltaget i. Projektet ledes af universitetslektor Finn Thorbjørn Hansen og forventes afsluttet ved udgangen af Læs mere om projektet på skolens hjemmeside. Finn Thorbjørn Hansen, Aarhus Universitet /University of Aarhus, nr. tre fra venstre/third from the left

14 26 27 Marts March Syriske studerende indtog Koldings gader og stræder Syrian students captured the streets of Kolding Designskolen Kolding var i foråret vært for en gruppe syriske studerende, der blev sendt på jagt efter det særligt danske i Kolding og omegn. Besøget var en del af et flerårigt samarbejde med universitetet i Damaskus, hvor man i samarbejde afsøger de to landes visuelle og kulturelle identitet. I foråret 2010 var studerende fra Kolding i Damaskus, hvor de blev sendt på gaden sammen med lokale studerende for at indfange elementer, de fandt særligt karakteristiske for byen. I kraft af de lokale studerende lykkedes det dengang at komme bag kulissen og opleve dele af Damaskus, der normalt er uden for rækkevidde for besøgende. Det syriske besøg var således et gengældelsesvisit, og de danske studerende havde lagt sig i selen for at gengælde den store oplevelse, de selv havde fået. Resultatet af det antropologiske studie blev præsenteret på en udstilling på Designskolen Kolding. In spring, Kolding School of Design hosted a group of Syrian students. They were sent out to explore the city and capture the essence of being Danish. The visit was part of Kolding School of Design s perennial collaboration with the University of Damascus. The collaboration focuses on cultural diversity and exploring the visual identities and cultural rituals of the two nations. In spring 2010, Kolding students visited Damascus to explore the city with the local students and capture the essence of the city. Thanks to the local students they managed to get behind the scenes and experience parts of Damascus which are usually not visible to visitors. The Danish students were eager to requite the great experience, and some of them prepared to show places from their daily lives interested to see what the Syrians would choose to define as the essence of being Danish. The students assignment was to produce galleries consisting of at least four images that zoomed in on details as the maximum motif area could only be 40x40 cm. The results were presented at an exhibition at Kolding School of Design and subsequently in Damascus in connection with a workshop. Stort erhvervsfremmeprojekt skudt i gang Kick-off of large-scale project aiming to promote trade Design2innovate skal inspirere syddanske virksomheder til innovation gennem design. En foyer fuld af engagerede og diskussionslystne mennesker skød i starten af marts projekt Design2innovate i gang med et tempofyldt kick off arrangement. Repræsentanter for regionale virksomheder og offentlige institutioner var mødt op for at støtte og præge projektet fra start. Alle var enige om, at design står helt centralt, når diskussionen drejer sig om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Der var også enighed om, at design er meget mere end konkret formgivning af fysiske produkter. Ingen tvivl om at form og funktion bliver et stadig vigtigere parameter i konkurrencen om forbrugerens gunst. Men for Design2innovate handler det også om design thinking : at benytte designfagets arbejdsmetoder og innovationsteknikker på andre niveauer i virksomheder og organisationer. Med Design thinking vil projektet inspirere andre fagområder til at benytte designernes arbejdsmetoder som f.eks proof-of-concept og rapid prototyping til afprøvning af ideer i en konkret brugssammenhæng. Læs mere på design2innovate.dk Design2innovate will inspire companies of Southern Denmark to innovate through design. In the beginning of March, the foyer at Kolding School of Design filled with committed and eager people gathered to kick off Project Design2innovate. Representatives of Danish industry and public institutions came to support and, from the very start, influence the project. Everybody agreed that design is central to the discussion of what will make up our future livelihood. There was also consensus about the fact that design represents much more than specific designing and actual products. There is no question that form and function will be an increasingly important parameter in the competition to win customers. But for Design2innovate it is also a matter of design thinking ; of using the working methods and innovative techniques of the design profession in businesses and organisations. Using design thinking, the project intends to inspire companies that do not traditionally apply design methods; specifically, different creative methods and techniques for generating ideas and testing them in a specific context, e.g. proof-of-concept and rapid prototyping techniques. Read more on design2innovate.dk

15 28 29 April I April Stor samarbejdsaftale med ECCO Designskolen Kolding har indgået en omfattende treårig samarbejdsaftale med ECCO. Aftalen er af stor betydning for skolen, og vi er utroligt stolte over at kunne indgå i et så tæt partnerskab med en af verdens største skoproducenter. Aftalen indeholder bl.a. praktikforløb, deltagelse i designfaglige udviklingsprojekter og input fra ECCO til studenterprojekter. Samarbejdsaftalen blev i foråret markeret med en udstilling. Her vistes resultaterne af et forløb, hvor studerende havde fået til opgave at designe en ECCO-sko til sig selv. Udstillingens titel var My Shoe personal dream shoes for the real world. Comprehensive partnership agreement with ECCO We have entered an extensive three-year partnership agreement with ECCO. The agreement is important to the school, and we are proud to be able to enter such strong ties with one of the leading shoe manufacturers in the world. The agreement includes internships, participation in artistic development projects, and ECCO input to student projects. The agreement was marked with an exhibition in the spring. This concluded a course during which the students had designed ECCO shoes targeted at themselves. The title of the exhibition was My Shoe personal dream shoes for the real world.

16 30 31 Maj I May Ej blot til pynt Skolen satte spot på smykkedesign med en udstilling af smykker designet af tidligere studerende. Udstillingen viste arbejder af 14 designere, der gennem de seneste 16 år har arbejdet med smykker som tema. Fælles for dem alle er, at de undervejs i deres studie og videre i deres professionelle arbejdsliv beskæftiger sig med smykker. Udstillerne kommer fra forskellige fagområder, hvilket giver smykkerne vidt forskellige udtryk, hvor designernes faglige baggrund ikke umiddelbart kan aflæses. Udstillingen demonstrerede hvordan forskellige faglige tilgange kan befrugte smykkegenren. På den lange bane er håbet, at skolen kan etablere en kandidatuddannelse i smykkedesign, så danske smykkedesignere uddannelsesmæssigt kan matche udlandet, hvor man længe har uddannet smykkedesignere på designskolerne. More than meets the eye The school put spotlight on jewellery design with an exhibition of jewellery designed by former students. The exhibition displayed the works of 14 designers who for the past 16 years have been engaged in working with jewellery design although coming from very different fields. The different design backgrounds bring entirely diverse expressions to the jewellery without disclosing the individual design background. The exhibition demonstrated how different professional approaches can inspire the genre of jewellery. In the long run, we hope this mutual inspiration will result in a Danish Master s degree in jewellery design to allow Danish jewellery designers to be able to match their foreign colleagues education-wise. Internationally, jewellery design has been part of the design school curriculum for a long time.

17 32 33 Studerende vækker international opmærksomhed Student attracts international attention Kristian Larsen, dimittend fra interaktionsdesign, vækker international opmærksomhed med sit bud på fremtidens mobiltelefon, Flip Phone. Kristians præsentationsvideo havnede ad snørklede veje på førende internationale gadget-blogs som Wired og Engadget og blev vist over en halv million gange. Videoen medførte også en invitation til at holde oplæg på en af verdens største messer for mobiltelefoni i Barcelona. Efter afgangseksamen har Kristian fået job i en virksomhed inden for teknologiudvikling i Singapore. Kristian Larsen, Class of 2011 interaction designer, attracts international attention with his suggestion for the mobile phone of the future, the Flip Phone. Kristian s presentation video, through a life of its own, has appeared on cutting-edge international gadget blogs such as Wired and Engadget and has had more than half a million views. The video also resulted in an invitation to perform in Barcelona at one of the world s leading mobile phone trade fairs. Kristian is now working in Singapore for a company specialising in technology development. Studenterhuen bliver bæredygtig Designer og værkstedsleder på Designskolen Kolding Pernille Fisker har skabt en bæredygtig studenterhue, der er 100% biologisk nedbrydelig. Et arbejde hun har gennemført i samarbejde med uniform- og huefabrikanten C.L. Seifert, der producerer og sælger ca. 75% af studenterhuerne i Danmark. Den bæredygtige studenterhue er realiseret i regi af Designskolen Koldings Laboratorium for Design, Innovation og Bæredygtighed. I sit arbejde har Pernille Fisker taget udgangspunkt i Cradle to Cradle konceptet, der handler om at designe produkter, der ikke ender som forurenende affald, men som enten kan indgå i nye produkter i et såkaldt teknisk kredsløb, eller som naturen kan nedbryde i et biologisk kredsløb uden at udskille skadelige stoffer. Den bæredygtige studenterhue indeholder ingen giftig plastik, lim eller anden kemi, men er lavet af materialer som ubleget økologisk bomuld, uld, viskose, silke, guld, sølv, læderkomposit og det alternative plastmateriale PLA. C.L. Seifert har ikke kunnet imødekomme alle Pernille Fiskers anbefalinger i 2011-versionen af huen. Men virksomheden har indledt en større certificeringsproces med Vugge til Vugge Danmark for at få de sidste løse ender på plads og få den bæredygtige studenterhue korrekt certificeret. I den proces vil man også inddrage virksomhedens emballage, der skal redesignes efter Vugge til Vugge konceptet. C.L. Seifert forventer, at 2012-studenterne vil få mulighed for at få en 100% bæredygtig studenterhue på hovedet. Juni I June Internationalt ph.d.-seminar Skolen var i juni vært for at et seminar, hvor ph.d.-studerende fra hele verden arbejdede med sammensmeltningen af design og ledelse. Seminaret forløb over fire dage og bestod bl.a. af oplæg ved Designskolen Koldings forskningschef Poul Rind Christensen, professor Janet McDonnell, Central Saint Martins College of Art and Design og Professor Richard Buchanan, Case Western Reserve University. Imellem oplæggene var der workshops og gruppearbejde, ligesom det også blev til et besøg hos LEGO Concept Lab. Seminaret var arrangeret af Centre for Design, Culture & Management (CDCM), der er platform for en strategisk alliance mellem Designskolen Kolding og Syddansk Universitet. Student s cap becomes sustainable Designer and workshop manager Pernille Fisker has created a sustainable student s cap which is 100% biodegradable. It was developed in collaboration with uniform and cap manufacturer C.L. Seifert which produces and sells approximately 75% of the student s caps in Denmark. The sustainable student s cap was created under the auspices of Kolding School of Design s Laboratory for Design, Innovation and Sustainability. Pernille Fisker s work is based on the Cradle to Cradle concept of designing products that do not end up as polluting waste but either become part of new products in a so-called technical cycle or become degraded in a biological cycle without expelling harmful substances. The sustainable student s cap does not contain toxic plastics, glue or other chemicals. It is created from materials such as unbleached organic cotton, wool, viscose, silk, gold, silver, leather composite, and the alternative plastic material PLA. However, C.L. Seifert was not able to meet all of Pernille Fisker s recommendations for the 2011 version of the cap. Yet, the company has commenced a certification process with Cradle to Cradle Denmark to get the final details in place so the sustainable student s cap can be properly certified. This process will also include the company s packaging which will be redesigned to comply with the Cradle to Cradle concept. C.L. Seifert expects that the students graduating in 2012 will be able to wear a 100% sustainable student s cap. International PhD seminar In June, the school hosted a seminar for an international group of PhD students discussing the convergence between design and management. The four-day seminar consisted of presentations by Head of Research at Kolding School of Design, Poul Rind Christensen, Professor Janet McDonnell, Central Saint Martins College of Art and Design, and Professor Richard Buchanan, Case Western Reserve University. In between the presentations were workshops and group work, and the participants also paid a visit to the LEGO Concept Lab. The seminar was organised by the Centre for Design, Culture & Management (CDCM), which serves as a platform for a strategic alliance between Kolding School of Design and the University of Southern Denmark.

18 34 35 Cand. design for første gang Vores dimittender 2011 er det første kuld med en akademisk titel. Efter en velgennemført akkrediteringsproces har Kulturministeriet tildelt skolens dimittender titlen cand. design. Afgængere afsat i alle verdenshjørner Det er altid spændende at se, hvor skolens dimittender finder job. Et kig hen over dette års dimittender viser, at der er enorm spredning i deres jobvalg. F.eks. er grafiker Louise Havlund Andersen blevet ansat på Glostrup Hospital i udviklingsafdelingen, hvor hun arbejder med et projekt om madlede. Interaktionsdesigner Kristian Ulrich Larsen har fået job i en it-udviklingsvirksomhed i Singapore, og grafiker Ellen Kirstine Hansen er ansat på Tegnestuen Hindevadgaard. Tegnestuen er placeret uden for Søndersø på Fyn og specialiserer sig i restaureringer af bygninger og kirker plus industrielt design og klassiske trævaremøbler. Se alle afgængere 2011 på skolens hjemmeside. Master of Design for the first time Class of 2011 will be the first to receive an academic degree. Following a successful accreditation process, the Danish Ministry of Culture has awarded our graduates the MDes title. Marte Underreidet, industrielt design Graduates all over the world Tracking the school s graduates is always exciting. A quick view of Class of 2011 reveals a great deal of diversity in the graduates choice of employment. Graphic Designer Louise Havlund Andersen works in Glostrup Hospital s development department on a project concerning disgust to food. Interaction Designer Kristian Ulrich Larsen works with an IT development company in Singapore, and Graphic Designer Ellen Kirstine Hansen works with the drawing office Hindevadgaard. The drawing office is located outside Søndersø on the island of Funen. It specialises in restoring building and churches and also produces industrial design and classic woodware furniture. See all the graduates on our website. Gry Futtrup, tekstil Kim Lange, grafisk design

19 36 37 Marie Zeuthen Andersen, illustration

20 38 39 August I August Modeshow Sommerens modeshow for skolens dimittender fra mode- og tekstillinjen foregik i perfekte rammer: den smukke koncertsal i den gamle DR-bygning på Rosenørns Allé. Showets placering i den københavnske modeuge sikrede, at modebranche og modemedier var talrigt til stede. Skolens show var, som et af de meget få under modeugen, åbent for publikum, og det betød, at den store sal var næsten fyldt op. Alt gik som det skulle, stemningen var fantastisk og dimittenderne fik for alvor vist flaget for omverdenen. Fashion Show This summer s fashion show presenting the school s Fashion and Textile graduates took place in a perfect setting: The beautiful concert hall of the old DR building on Rosenørns Allé. The show took place during Copenhagen Fashion Week which meant that the fashion industry and the fashion media were present in great numbers. Like only a few others during the fashion week, the school s show was open to the public, which meant that the big hall was almost full to bursting point. Everything went according to plan, the atmosphere was great, and the graduates definitely made an impression. Maria Parsons Rebekka G.J. Jørgensen

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere