Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS"

Transkript

1 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

2

3 Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til Romerdam i vest. Mod nord er området afgrænset fra resten af Mors med den sydlige øvre kant af ådalsforbindelsen fra Søndervig over Mygdam og Storup Å til Sillerslev Å. Mod syd og vest er området afgrænset af Limfjorden med lange kyststrækninger. Fig. 1 Sydmors. Den stiplede linje angiver kystforlandsgrænsen. 3

4 Landskabskarakterbeskrivelse Sydmors Landskabskarakteren Området er karakteriseret af store bølgende flader, der er orienteret mod kysten mod syd og vest. En stor del af området er kystforland, med udsigt mod Salling, Venø, Jegindø og Thy i relativ nær horisont. Området domineres af enkelte større landbrug og flere spredte husmandssteder og nedlagte landbrug. Markfladerne er store, spredt omkranset af diger og levende hegn af varierende alder og tæthed. I den sydvestlige del af området er hegnene nyere, mere velholdte og tætte end i den nordlige og østlige del af området, hvor hegnene primært er ældre og mere åbne. Bevoksningen i øvrigt domineres af småbeplantninger omkring ejendomme og vandhuller; kratbevoksning på nogle af kystklinterne og mindre skove domineret af nål i den sydvestlige del omkring Hestør Odde. De store bølgede flader og den spredte bevoksning får landskabet til at fremstå åbent og orienteret mod kysten, bortset fra i den sydvestlige del, hvor lange tværgående hegn flere steder afskærer orienteringen mod kysten. Kystlandskabet består mod syd af lodrette blottede klinter, stadig under let nedbrydning. Mod vest består kystrummet af de flade fredede strandengsarealer Rotholme. Engene fra Hestør Odde i syd til nord for Rotholme afgræsses, og er kun svagt tidevandspåvirkede, således at selve strandbredden er smal, mens engene fremstår åbne og flade. Den sydvestligste del af området fra Birkelund i vest til Peterslund i øst bærer præg af at være et herregårdslandskab med store marker og gamle, beplantede diger, hvor Lundgårdene herunder især Nylund, Katrinelund og Peterslund træder tydeligt frem med deres store landbrugsbygninger og tilhørende landbrugsaktivitet. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. En række husmandssteder er blevet udstykket fra Lundgårdene i sydvest mod nord og øst. Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Sydmors består af en bølget moræneflade, der mod nord afskæres fra resten af Mors af en stor ådal, og derfra terrænmæssigt orienterer sig svagt skrånende mod kysten i syd og vest. Mod vest skråner terrænet mere jævnt fra de gamle lundgårde og helt ud til de flade strandenge Rotholme, der strækker sig fra Hesterør Odde i syd og mod nord. Hydrologiske forhold Der løber ingen markante vandløbsstrækninger gennem området. I den sydvestlige del af området løber den gravede kanal Vandbøl Bæk. Kanalen er udgravet omkring år 1900, og er i sin oprindelse således ikke et naturligt vandløb. 4

5 Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Kystrelationer Mod syd består kysten af en lang og foreholdsvis lige strækning med lodrette kystklinter fra Hestørodde i vest til Sønderby i øst. Mod vest afgrænses området mod fjorden af strandengs-området Rotholme. Her synes strandengene relativt vidtrækkende med småsøer og og græsklædte holme af varierende størrelse. Nord for Rotholme og op til det nordvestlige hjørne af området vest for Vester Assels er kystlinjen igen præget af en kortere strækning med lodrette kystklinter. Mod øst er området afgrænset af de gamle kystskrænter, der ligger tilbagetrukne fra den nuværende kystlinje, og som afgrænser overgangen til sommerhusområdet ved Sillerslevøre Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dominerende arealanvendelse er intensiv landbrugsdrift med planteavl helt ud til kystskrænterne. Strandengsarealerne ved Rotholme afgræsses meget ekstensivt, og i overgangen fra strandengene til agerlandet er der flere mindre skovbeplantninger, overvejende med nål. Bevoksningsstruktur Området er som helhed sparsomt bevokset med spredte beplantninger af hegn og småbeplantninger omkring ejendomme. Læhegnene fremtræder nyere og tættere i den sydvestlige del af området end i resten af området. Mod vest, ved overgangen fra det opdyrkede land til strandengene er der flere små nåletræsskove. De lodrette kystskrænter er på enkelte strækninger kratbevoksede, og som den eneste naturligt forekommende bevoksningstype i området. Mod nord og øst, hvor beplantningerne er domineret af gamle tynde hegn, er markenhederne mindre, hvorfor digerne og læhegnene er flere, men kortere end mod sydvest i området omkring lundgårdene. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i området domineres af spredte ejendomme, der primært er mindre husmandssteder fra reformtiden, som overvejende mangler vedligeholdelse. Mod kystskrænterne i syd, vest for Sønderby, er dog en række smukt renoverede små husmandssteder, der anvendes til såvel helårsbeboelse som fritidsbeboelse. Af lundgårdene fremstår Peterslund, Nylund, Birkelund og Katrinelund i dag som velholdte stuehuse med avlsbygninger præget af at være under stadig udvikling. Området rummer landsbyerne Øster Assels, Vester Assels, Sillerslev og Sønderby. Heraf har landsbyerne har Øster Assels og Vester Assels kirker, hvor især Øster Assels kirke er meget højtbeliggende centralt i byen, og fremtræder meget synlig i landskabet. Alle landsbyerne har randbeliggenhed, hvor Sillerslev, Øster Assels og Vester Assels ligger på overgangen til ådalen mod nord, og Sønderby ligger på overgangen til kystlinjen. 5

6 Landskabskarakterbeskrivelse Sydmors Sillerslev følger i sit slyngede forløb højderyggen langs ådalen. Det er en slynget vejby der ligger orienteret mod ådalen mod nord. Bebyggelsen er tæt og langstrakt, bestående af små, primært velholdte, ældre byhuse. Øster Assels er den højest beliggende by, med en terrænbetinget struktur, hvor kirken er placeret højest. Byen er oprindeligt en vejforteby, og er orienteret mod vest mod en mindre sideådal til den store ådal. Den gamle oprindelige bydel ligger på forhøjningen omkring kirken, mens nyere byudvikling er sket mod syd. Den gamle bydel bærer præg af at have været en aktiv handelsby, og har bl.a. rummet flere smedjer og et mejeri, og fremstår stadig med de gamle butiksfacader ud mod hovedgaden. Denne del af byen er nu under forfald. Den nyere bydel mod syd består af nyere parcelhuse, der ligger mere orienteret mod byens fællesareal og sportsplads end mod resten af byen. Kirkebyen Vester Assels, der oprindeligt er en slynget vejby, har en diffus byrand. Bebyggelsen er forholdsvis spredt, overvejende med ældre huse, der ikke vedligeholdes. Sønderby er et gammelt fiskerleje bestående af vedligeholdte eller nyopførte huse, orienteret mod havnen. Byen fremstår som et afsluttet miljø, koncentreret mod udsigten mod kysten og lystbådehavnen. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer Især Øster Assels kirke er et væsentligt monument landskabet, i kraft af sin størrelse og høje beliggenhed. Kirken opleves især fra landevejen sydøst for. Der ligger ingen gravhøje i området. Ved gården Gammellund ligger er middelalderligt voldsted, hvorfra der er udsigt over store dele af landskabet i området. Der gror spredte træer på voldstedet, men ellers fremstår voldstedet intakt. Voldstedet afgræsses nu af får. Ved Hestør Odde har der været et gammel færgeleje, hvorfra der har været forbindelse til Bøløre Odde i Sydthy. Der fremstår dog ikke længere spor af dette ved Hestør Odde, men der er tydelig udsigt til det gamle færgeleje på Bøløre Odde. Enkeltelementer og tekniske anlæg Vejnettet består af spredte smalle veje, der forbinder landsbyerne og gårdbebyggelserne. Kun ved Hestør Odde og Sønderby er der asfalterede veje ud til kysten, derudover er der enkelte spredte markveje ud til kyst og strand. Området rummer kun en gruppe på tre vindmøller, men fra den nordlige højderyg langs ådalen, er der udsigt til mange vindmøller i området nord for ådalen. Fra øst for Vester Assels til Hestør Odde går en højspændingsledning. Denne fremtræder ikke voldsomt iøjnefaldende på morænen, men er meget markant på strandengene ved Hestør Odde. Ved Sønderby ligger Sillerslev Havn, der dels er dels en lystbådehavn, dels en erhvervshavn, 6

7 Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse hvorfra der bl.a. bliver losset muslinger. Ved havnen ligger en mindre cafeteria samt en af øens bedste badestrande med tilhørende faciliteter. Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer Den spredte struktur af levende hegn og delvist bevoksede diger, der afgrænser intensivt dyrkede markflader, skaber et relativt åbent landskab, der primært opleves i flader og linjer, hvor kun enkelte store ejendomme lundgårdene i sydvest - optræder som punkter i det svagt bølgende og åbne terræn. Området opleves derfor som et transparent landskab af middelstor skala. Den enkle bebyggelse med spredtliggende husmandssteder og små gårde skaber sammen med de mindre landsbyer og intensivt dyrkede landbrugsarealer et enkelt landskab uden markante mønstre. Der findes to kirker i området, der begge optræder som orienteringspunkter i store dele af området; Øster Assels kirke i særlig markant grad. Kirkerne er omgivet af landsbybebyggelse, og er ellers uforstyrrede af tekniske anlæg og virksomhedsbyggeri i næromgivelserne. Langs kystklinterne mod syd er der stort set visuel sammenhæng langs hele kyststrækningen, ligesom der er visuel sammenhæng fra strandengene langs hele den vestlige afgrænsning mod kysten. Afstanden til modstående kyst er langs hele kystlinjen relativ kort, hvilket giver en visuel sammenhæng på tværs af vandfladen og oplevelsen af et afgrænset fjordlandskab. Kystforlandet, hvorfra der er udsigt til Limfjorden, udgør arealmæssigt over halvdelen af hele området. Markante delområder og enkeltelementer Delområder Rotholme Rotholme adskiller sig fra hovedkarakteren i kraft af de meget flade og ekstensivt græssede strandenge og holme. Det meget åbne landskab giver lange kik over et fladt og relativt uforstyrret kystlandskab, og rummer visuel sammenhæng fra hele kystlandskabet tværs over Limfjorden til modstående kyster. Den ekstensive drift af strandengene har sikret en karakteristisk naturtype, med det dertil knyttede dyre- og planteliv. Området rummer store oplevelser både visuelt, naturmæssigt og rekreativt. Lundgårdene Den sydvestlige del af området med de store lundgårde fremstår som et landskab af større skala, med større markflader og længere diger og levende hegn end den øvrige del af området. Hele området ligger i kystforland, og er orienteret mod denne, og der er mange lange kik fra området til kysten, tværs over vandet og til modstående kyster, kun stedvist afbrudt af småskovene plantet mod vest. Området har bibeholdt en positiv udvikling, da bygninger og levende hegn fremstår mere vedligeholdte eller nyetablerede end i hovedkarakterområdet. Området afspejler i stor grad 7

8 Landskabskarakterbeskrivelse Sydmors strukturudviklingen i landbruget i retning af større og mere effektive enheder, og har således en oplevelsesmæssig betydning både visuelt og landbrugskulturmæssigt. Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Området fremstår visuelt overvejende roligt. Den primære visuelle uro kommer fra enkeltstående eller mindre grupper af vindmøller, der stedvist virker forstyrrende i området. De lange udsigter inden for området og på tværs af områdegrænser bliver især mod sydøst forstyrret af den forholdsmæssige store tæthed af vindmøller, der over lange strækninger opleves på Sydøstmors. Med enkelte undtagelser er områdets gårde godt integreret i landskabets strukturer og omgivet af beplantning, der sikrer, at bygninger og tilhørende anlæg ikke virker visuelt forstyrrende i landskabet. 8

9 Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Kystforlandet består af opdyrkede svagt bølgende marker orienteret mod kysten. Mod vest hælder terrænet svagt ud til strandengsarealerne ved Rotholme, mens arealerne mod syd er højere beliggende, indtil de brat afsluttes i de lodrette kystklinter. De lodrette klinter er primært blottede, men er på kortere strækninger kratbevoksede. Den lige kystlinje mod syd fra Sønderby i øst til Hestør Odde består af en meget smal, stenet 9

10 Landskabskarakterbeskrivelse Sydmors strandbred. Både fra stranden og ovenfor kystskrænterne er der vidtstrakte visuelle sammenhænge langs kystlinjen. Mod vest er kystlinjen markant mere bugtet, og er afgrænset af en smal sandstrand. Fra stranden og langt ind på strandengene er der ligeledes visuelle sammenhænge på langs af kysten, hvor de markante bugtninger skaber visuelle sammenhænge på tværs af vandflader langs kysten. Modstående kyster Afstanden til modstående kyster er langs hele områdets kystlinjer relativ kort, og de modstående kyster omslutter hele kystrummet. Kun i området omkring Hestør Odde er der enkelte smalle kik til åbent kystområde, med vand i horisonten (på hver side af Venø). De modstående kyster er mod vest præget af landbrugsarealer, vindmøller og enkelte tekniske anlæg, mens de mod syd er præget af skovbevoksning. Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Den højt beliggende moræne har i sin oprindelse været optimalt agerbrugsland, og har derfor været attraktivt for udvikling af det intensive landbrug siden udskiftningen. Dette afspejles i de relativt mange store herregårde i især den sydvestlige del af området. Udskibningen fra Hestør Odde har muliggjort en effektiv afsætning af landbrugsprodukter til områder udenfor øen. Udviklingstendenser Udviklingen i landbruget i området går mod færre og større enheder. Der er primært svinebrug i området. Dette medfører at interessen for afgræsning er aftaget, hvilket især afspejles i naturudviklingen i strandengene ved Rotholme, der er under tilgroning. Området bærer især i det åbne land og i dele af landsbyerne præg af at være under affolkning, hvilket afspejles i en del misligholdte boliger i området. Planlagte ændringer Der foreligger på nuværende tidspunkter ingen planlagte ændringer i området. 10

11 Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse 11

12 Landskabsvurdering Sydmors Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det lyse område er karakteristisk og det blå er kontrasterende. Karakteristisk Den nordlige og østlige del Landskabskarakteren i form af intensivt dyrkede marker på lermorænen i det bølgede landskab, opdelt i middelstore felter af gamle hegn og sparsomt bevoksede diger, fremstår tydeligt fra Vester Assels i nordvest til Sønderby i sydøst, nord for kystforlandet. Det karaktergivende mønster, dannet af spredtliggende små gårde, diger og de fire landsbyer med randbeliggenhed, afspejler til en vis grad landskabskarakterens oprindelige struktur, men da mange af de små 12

13 Sydmors Landskabsvurdering ejendomme efterhånden er revet ned, og flere diger og hegn er nedlagt for at få større markenheder, fremstår området ikke helt intakt i forhold til dets oprindelse. Strukturen i landsbyerne og landskabskarakteren vurderes at være middel intakt. Samlet vurderes området at være karakteristisk. Kontrasterende Lundgårdene Hovedgårdsområdet står med sit fravær af husmandssteder og med sin større landskabsskala i tydelig kontrast til hovedområdet. Nogle af lundgårdene har fulgt strukturudviklingen i landbruget, og fremstår i dag som moderne store landbrugsvirksomheder, med det for nutiden karakteristiske landbrugsbyggeri. De gamle stuehuse er dog hos disse bevaret, og vidner stadig om landskabskarakterens oprindelse. Landskabet fremstår med de større markfelter og længere hegn og diger i et noget større skala end hovedområdet. Rotholme Rotholme og strandengsarealerne ned til Hestør Odde er et halvkulturareal, med ekstensivt afgræssede indhegninger uden større træbevoksninger, der både i terræn og natur adskiller sig markant fra det øvrige intensivt dyrkede landbrugsland. Overgangen fra de intensivt dyrkede landbrugsarealer til delområdet er i den sydlige del markeret af mindre skovbeplantninger og i den nordlige del af en række udstykningsejendomme med afskærmende beplantning omkring, således at der er et markant menneskeskabt rumskifte til delområdet 13

14 Landskabsvurdering Sydmors Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Landskabskarakterområdet rummer særlige visuelle polevelsesmuligheder, der er markeret med blåt. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder og modstående kyster. Kysten Rotholme Området rummer store visuelle oplevelsesmuligheder i form af de lange kik tværs over fjorden til modstående kyster, og kortere kik langs kysten, der afbrydes af bugter og fremspring. Modstående kyster opleves i varierende afstande, med Thy i den bagerste horisont, og derudover udsigt til Agerø, Jegindø og Venø. Områdets strandengskarakter bidrager endvidere til de særlige visuelle oplevelesmuligheder i området. Kystforlandet langs sydkysten Kystklinterne fra Hestør Odde til Sønderby opleves som en lang strækning i ét langt lige kik langs 14

15 Sydmors Landskabsvurdering hele kysten, ubrudt af vige og bugter. Derudover er der også lange kig på tværs af fjorden til modstående kyster. Kysten fremstår dramatisk med de stejle klinter, der veksler mellem at være blottede og under nedbrydning, og være kratbevoksede. Modstående kyster opleves primært som værende beplantede, og meget rolige, og fremtræder nærmest som et sammenhængende skovområde. Voldstedet På den sydvestlige spids, ved overgangen til strandengene ved Hestør Odde, ligger det middelalderlige voldsted Gammellund ved gården Gammellund. Fra voldstedet er der en vidtrækkende udsigt over lundgårdslandskabet. Der er enkelte større træer på selve voldstedet, og området er mod syd og vest afskærmet af beplantning, så der ikke er udsigt til kysten herfra. Vejen mellem Øster Assels og Vester Assels Langs denne rute er der et af de videste udsigter over land, med lange kik mod nord til Blidstrupmark og Thissingvig. Flere kirker, bl.a. Øster Assels, Vester Assels, Ørding og Øster Hvidbjerg ses herfra. 15

16 Landskabsvurdering Sydmors Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Hele området er vurderet til at være i middel tilstand. Middel tilstand Den nordlige og østlige del Tilstanden i området vurderes at være middel, idet området overvejende ikke fremstår som værende særlig intakt eller i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Intaktheden er især forstyrret af en del marksammenlægninger og nedrivning af mindre gårde og gamle hegn og diger. En stor del af de karaktergivende husmandssteder mangler vedligeholdelse og enten forfalder eller nedrives, hvorved oplevelsen af det åbne landskab forstærkes mod øst, og kontrasten til herregårdslandskabet mod sydvest udviskes. Området fremstår i sig selv uforstyrret af større tekniske anlæg, men påvirkes stedvist af anlæg i naboområderne, hvilket virker forstyrrende på landskabets fremtoning. 16

17 Sydmors Landskabsvurdering Hovedgårdsområdet Intaktheden vurderes at være af middel til dårlig tilstand, dels pga. af forfald af nogle af de gamle lundgårde, dels pga. nyetablering af stort landbrugsbyggeri. Endvidere findes der stort set ingen af de gamle hegn tilbage i området, da disse er blevet udskiftet til nye og meget tættere hegn. Vedligeholdelsen af de gamle stuehuse varierer således en del, ligesom nye landbrugsbyggerier i varierende grad opleves som forstyrrende elementer, afhængig af udformningen og tilpasningen til landskabet. En højspændingsledning løber endvidere igennem området, som et lettere forstyrrende element. Rotholme Områdets intakthed er endnu forholdsvis god, med tydeligt præg af halvkulturlandskabet, med græsning af engene og rusefiskeri fra små joller langs kysten. Området er dog under lettere tilgroning pga. utilstrækkelig græsning, og vedligeholdelsen af området er derfor middel. Området er primært forstyrret af højspændingsledningen, der på strandengene ved Hestør Odde forekommer særdeles markant. 17

18 Landskabsvurdering Sydmors Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder og på modstående kyster. Generelt Områdets terræn, med størstedelen orienteret mod kysten, gør området som helhed sårbart overfor markante ændringer i form af nye anlæg eller andre større ændringer i området, idet disse vil kunne ses over store afstande og derved påvirke store dele af kystlandskabet. Hovedområdets agerlandskab, opdelt i mindre markfelter med levende hegn og diger i langs- og tværgående retninger, er sårbart overfor opbrydning af disse mindre markfelter og etablering af store iøjnefaldende tekniske anlæg, der ikke er tilpasset skalen i området, ligesom området vil komme til at fremstå som et dødt og øde landskab ved fortsat nedrivning af de gamle små gårde. Landsbyerne Sillerslev, Øster Assels og Vester Assels fremstår i varierende grad af vedligeholdelse, og især i den gamle bydel i Øster Assels og i hele Vester Assels, hvor en stor del af husene er under begyndende forfald, er affolkning af området en udvikling, der indebærer risiko for, at landsbyerne med tiden vil komme til at fremstå tomme og øde. Nedlukning af skoler og erhverv samt manglen på kulturelle tilbud vil forstærke denne effekt af affolkning af området og efter- 18

19 Sydmors Landskabsvurdering lade mange af byhusene til yderligere forfald. Kystlandskabet Kystlandskabet er pga. af de visuelle sammenhænge på tværs til modstående kyster og langs med kysten sårbart overfor markante ændringer som etablering af tekniske anlæg og større beplantninger. Det lukkede kystrum, med relativt nærtstående uforstyrrede kyster betyder ligeledes, at de visuelle oplevelser i området også er sårbare overfor etablering af større tekniske anlæg på modstående kyster. Det gamle fiskerleje ved Sillerslev havn bærer stadig præg af erhvervsfiskeri, og pga. fiskerlejet størrelse og byens skala er såvel byen som havnen sårbar overfor opførsel af spredt byggeri uden tilknytning til eksisterende byggeri, og som ikke er skalamæssigt tilpasset til de eksisterende størrelsesforhold i området. Oplevelsen af det overvejende uforstyrrede kystlandskab er ligeledes sårbar over for etablering af byggeri, der ikke er tilpasset byggestilen og skalaen af det eksisterende byggeri i området. Manglende vedligeholdelse af strandengene langs den vestlige kyst i området vil med tiden medføre tilgroning af området, hvorved oplevelsen af det åbne og vidtrækkende halvkulturskabte område vil forsvinde. Området bør friholdes for tilplantning, ligesom etablering af anlæg af enhver type og størrelse vil ødelægge oplevelsen af denne landskabstype. Tilstanden vil blive markant forbedret med en mere intensiv afgræsning og fjernelse af den eksisterende højspændingsledning. Lundgårdene Den landskabelige skala i området omkring lundgårdene opleves som større end i hovedområdet, og vil derfor være sårbar overfor etablering af anlæg eller beplantninger, der vil bryde med oplevelsen af det forholdsvist åbne landskab og de større vidder. Det er vigtigt, at landbrugsbyggeri opføres i tilknytning til eksisterende byggeri og holdes i en skala med udformning og materialevalg der sikrer, at de store ejendomme til stadighed vil fremstå som helheder og sammenhængende byggeri, i stil med det eksisterende. Spredning af byggeri vil medføre en opbrydning af det eksisterende mønster med enkelte store enheder, som er det mest karakteriserende for dette hovedgårdslandskab, ligesom vedligeholdelse af eksisterende bygninger og nedrivning af faldefærdige og forældede anlæg vil være nødvendig for at bibeholde oplevelse af et landskab der ikke henstår i forfald. 19

20 Anbefalinger til planlægningen Sydmors Anbefalinger til planlægningen Landskab Området rummer flere landskabelige kvaliteter: Landskabet er for en stor del karakteristisk, med flere markante kontrasterende delområder, der skiller sig ud, og derved fremhæver det øvrige landskab Området rummer stedvist særlige visuelle muligheder Tilstanden er middel, og kan bibeholdes med den rette beskyttelse Ud fra et landskabeligt synspunkt bør landskabet i hele området søges beskyttet mod yderligere tilstandsændringer, som vil svække områdernes karakteristiske kvaliteter. Især de lodrette kystklinter langs sydkysten og strandengsarealerne rummer særlige visuelle oplevelser, og bør i kommuneplanen sikres som et område, der friholdes for nyetablering af tekniske anlæg og fysiske indgreb. Natur Farvandet vest for området er sammen med strandengene fra Hestør Odde i syd til Glomstrup Vig i nord udpeget som Natura 2000-område, og rummer store naturmæssige kvaliteter. Derfor bør særligt dette område indgå som et kerneområde i kommuneplanen, hvor der holdes fokus på naturkvaliteten i området, herunder især afgræsning. Landbrug Ud fra et landskabeligt synspunkt bør der ved intensivering i landbrugsdriften tages hensyn til den eksisterende skala i landskabet og det eksisterende byggeri. Det bør navnlig i lundgårdeområdet tilstræbes at undgå etablering af nybyggeri uden tilknytning til eksisterende byggeri, og tilstræbes at lundgårdene bevares som enkeltelementer med en harmonisk og sammenhængende byggestil, hvor nybyggeri modsvares af, at gamle utidssvarende bygninger nedrives, såfremt de ikke anvendes. Endvidere bør der indenfor kystforlandet tages hensyn til de visuelle sammenhænge som præger kystlandskabet. I den øvrige del af området bør det først og fremmest tilstræbes, at de små gårde vedligeholdes, eller alternativt nedrives. Tekniske anlæg Hele kystforlandet er særligt sårbart overfor tekniske anlæg, og bør friholdes for yderligere anlæg, uden placering i tilknytning til eksisterende byggeri. Oplevelsen af strandengene ved Rotholme og Hestør Odde forstyrres i særlig grad af en højspændingsledning, og en forbedring kan opnås ved at føre højspændingsledningen under jorden. Byer Den oprindelige vejstruktur i byerne i området er velbevaret, og bør fastholdes. Øster Assels tydelige karakter af vejforteby bør bevares, og renovering eller udskiftning af eksisterende 20

21 Sydmors Anbefalinger til planlægningen bygninger bør gå forud for udvidelse af byen mod syd. Ligeledes bør renovering eller nedrivning og opførsel af nye huse gå forud for udvidelse af byen i de øvrige byer i området, således at byerne fastholdes i deres nuværende struktur. Centralt for området er endvidere tiltag, som kan være med til at mindske fraflytningen fra området og det deraf følgende forfald. En afhjælpende foranstaltning kunne være en indsats for opbyggelsen af flere tilbud i området, ligesom en evt. tilskudsordning til renovering eller nedrivning af faldefærdigt byggeri vil kunne gøre området mere attraktivt for nytilflyttere og sikre varetagelsen af landsbysamfundene med beboelsesegnede huse. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Det nye sommerhusområder ved Sillerslev (I ro og mag ved vandet) Voldstedet ved Gammellund (Naturens gratis glæder) Sillerslev Havn (I ro og mag ved vandet) Solruten fra Thissinghuse til Sillerslev (Aktiv natur) Kystruten Målrettet friluftsliv og turisme er især lystbådehavnen i Sillerslev. Ved havnen er der desuden en mindre restaurant og en meget fin badestrand. Havnen fungerer også som erhvervshavn; denne ligger vest for lystbådehavnen og restauranten, og de tilhørende opholdsarealer. Øst for Sillerslev er udlagt et område med 74 sommerhusgrunde, hvorpå der endnu ikke er bygget sommerhuse. Området ligger vest for det store sommerhusområde ved Sillerslev Øre, på et bakkedrag med udsigt til fjorden og Sallingsundbroen. Det er vigtigt for området, at de sommerhuse, der vil blive opført her vil blive tilpasset til området i både størrelse og materialevalg, især da området på grund af dets placering over den gamle kystskrænt ligger højt i landskabet, og bygningerne derfor bliver meget iøjnefaldende. Voldstedet ved Gammellund ligger lige op ad Hestøroddevej, og der er en lille parkeringsplads på den anden side af vejen. Voldstedet er markant i landskabet, men ses ikke tydeligt fra større afstande, da det er afgrænset af træer mod syd. Området er ikke tilknyttet et stisystem, ligesom 21

22 Anbefalinger til planlægningen Sydmors Solruten heller ikke går forbi Voldstedet, men går tværs over Hestøroddevej få hundrede meter nord for voldstedet. Ved voldstedet er der informationstavle. Solruten er en cykelrute der følger kystlandskabet rundt om Mors. I Sydmorsområdet følger den nogenlunde kystforlandsgrænsen, således at der langs hele strækningen er kik til fjorden. Kystruten er en nyetableret vandrerute, der principielt følger kysten rundt om Mors. Flere steder ligger den dog lidt inde i land, men rummer ikke desto mindre mulighed for særlige visuelle og naturmæssige oplevelser. Potentialer Farvandet i fjorden syd og øst for området udenfor Natura 2000-området (Aktiv natur) Kystklinterne langs sydkysten (I ro og mag ved vandet) Rotholme og strandengsarealerne ved Hestør Odde (særlig sårbart, Naturens gratis glæder) Farvandet i øhavet syd og vest for området anvendes af lystsejlere, men rummer også potentiale for fx kajaksejlads, og der vil med fordel kunne etableres overnatningsmuligheder, fx i form af shelters langs kysten til disse. Kystklinterne langs sydkysten rummer med de dramatiske blottede lodrette klinter gode visuelle og naturmæssige oplevelsesmuligheder. Der vil med fordel kunne etableres et stisystem langs kysten, der forbinder Hestør Odde med Sillerslev Havn. Rotholme og strandengene ned til Hestør Odde er ikke turistprægede, men der er etableret enkelte borde-bænkesæt langs stranden. Området rummer enestående naturmæssige oplevelser. Engene er Natura 2000 udpegede, og er som sådan beskyttede mod etablering af anlæg, men adgangen til og opmærksomheden omkring området vil med fordel kunne synliggøres i langt større grad end nu. 22

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Midtmors nord Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Midtmors nord området strækker sig fra

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Salgjerhøj-Hanklit Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Salgjerhøj-Hanklit-området

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Legind bjerge Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Legind Bjerge

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere