Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen"

Transkript

1 Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Læreplan, vejledning og kurser Statistik og vælgeradfærd Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske modeller Grundforløbet / AS: Demokrati. Kriminalitet. Spørgeskemaundersøgelse med Excel: Indtastning, krydstabel, diagram og chi 2 -test. Demonstration og øvelse ud fra Spørgeskemaundersøgelse med Excel en brugsanvisning Regressionsanalyse med Excel: Landspolitisk tendens ved kommunalvalg Inflation og arbejdsløshed

2 Læreplan A om samarbejdet Mindst 2 tværfaglige projekter, heraf skal matematik indgå i mindst 1 projekt. I dele af det økonomiske stof og kvantitativ samfundsvidenskabelig metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik.

3 Formål med samarbejde Styrke metode. Teori empiri. Sociologiske og politologiske undersøgelser. Øge reel studiekompetence. I samfundsfag opnå bedre forståelse af sammenhænge, der kan regnes på i matematik fx økonomiske sammenhænge. Eksamen: Skal kunne bruges til mundtlig eksamen i begge fag

4 Udviklingsprojektets kurser November 2003 kontakt mellem de to faglige udvalg April 2004 udviklingsseminar på Liselund Efterår 2004 færdiggørelse af kursusmateriale Kursus: Uddannelse af oplægsholdere, gerne par. Efterår 2005 skolebaserede kurser om matsamf. Skolerne skal bestille kurserne.

5 Vejledning: Udkast til eksempler Statistik og vælgeradfærd Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske modeller

6 Statistik og vælgeradfærd Spørgeskemaundersøgelse om politiske holdninger. Anvendelse af regneark til statistisk analyse. Matematik Forløb - Få overblik over data: Deskriptiv statistik: Gennemsnit, standardafvigelse og fempunktssummering: 10%, 25%, 50%, 75%, 90%. Tabeller med optællinger i intervaller: Histogrammer, boxplots og sumkurve. - Bearbejdning af datasæt: Hypoteser testes med Chi 2 - test. Repræsentativitet testes med Goodness of Fit - test. - Begrebsafklaring: Stikprøve/population. Signifikans. Normalfordeling/tfordeling.Binomialfordeling. Chi 2 -fordeling. Konfidensintervaller og stikprøvestørrelser. Læreplan B Faglige mål Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale. Kernestof Simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale, grafisk præsentation af et statistisk materiale, empiriske statistiske deskriptorer, stikprøvers repræsentativitet. Supplerende stof Diskussion af en stikprøves repræsentativitet, anvendelse af normalfordelingen samt yderligere én statistisk eller sandsynlighedsteoretisk model, indsamling og bearbejdning af data til belysning af en opstillet hypotese. Samfundsfag Forløb - Teori og begreber om vælgeradfærd, politisk meningsdannelse, kvantitativ metode, statistiske mål o.a. kernestof. - Opstilling af hypoteser ud fra teorier og udarbejdelse af spørgeskema ud fra hypoteser. - Indsamling af data. - Bearbejdning af empiri. Test af hypoteser: Udarbejde og fortolke tabeller og diagrammer. - Chi 2 - test: Er forskellene signifikante? Læreplan A Faglige mål - Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser. Indsamle, vurdere og bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere. - Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empirisk undersøgelser. - Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af beregninger, tabeller, diagrammer, modeller og begrebsskemaer. Kernestof Massemedier, politisk meningsdannelse. Politiske grundholdninger, politiske skillelinier og vælgeradfærd. Kvantitativ og kvalitativ metode. Tabel- og figuropbygning. Statistiske mål.

7 Litteratur om statistik og vælgeradfærd Lars Andersen: Anvendelse af statistik Per Vejrup-Hansen: Statistik med Excel. Samfundslitteratur Den digitale håndbog til samfundsfag Torben Stener Nielsen: Fold dig ud. Columbus Bent Fischer-Nielsen: Spørgeskemaundersøgelse med Excel Kommunalpolitik 3. udg. Columbus 2005 Gregers Friisberg: Politik. Columbus 2003 Jørgen Goul Andersen og Ole Borre (red.): Politisk forandring. Systime Analyse af vælgerne i 2001

8 Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Hvor meget kan efterspørgsel og beskæftigelse øges gennem ekspansiv finanspolitik? Matematik Forløb Ligninger om makroøkonomiske sammenhænge, fx forbrug og samlet efterspørgsel. Det keynesianske kryds. Lineære ligningssystemer og deres løsninger og differensligninger. Multiplikatorer og økonomiske modeller. Kvotientrækker og differensrækker. Differentialregning(?) Regressionsanalyse af arbejdsløshed og inflation (Philips-kurven). Læreplan B Faglige mål Anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data. Forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne. Kernestof Lineære funktioner. Differentialkvotient. Anvendelse af regression. Supplerende stof Matematiske modeller. Lineær algebra. Lineære ligningssystemer. Samfundsfag Forløb Det økonomiske kredsløb. Finanspolitikkens virkninger på beskæftigelse og inflation. Vismandsspillet. Multiplikatorer. Keynesianisme og kritik heraf. Diskussion af økonomiske modeller. Philipskurven i teori og praksis. Læreplan A Faglige mål Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblem er nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger. Kernestof Makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

9 Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller I matematik tages udgangspunkt i forsyningsbalancens to ligninger: (1) Yd = C+G+I+X M (2) Yp = Yd

10 Økonomi Vi ser nu på, hvilken betydning det får, hvis det offentlige øger G med G = 10 (mia kr.) Så indføres en model for hvorledes C afhænger af Y: C = C0 + c*(1 t)*y c forbrugskvoten (den marginale forbrugstilbøjelighed), sat til 0,8. t marginalskatten, sat til 0,5. Det er realistiske tal, men valgt, så vi får bekvemme udregninger i det følgende. Hvis vi sætter C0 = 85,3 fås: C = 85,3 + 0,4*Y som med Y = 1184 giver C = 558,9 svarende til værdien fra vismandsspillet. Med disse værdier stemmer ligningen (1).

11 Økonomi (3) C = C0 + c*(1 t)*y (4) Yd = 0,4*Yp +C0+ G + I + X M (5) Yp = Yd I første runde er Y (fællesbetegnelse for både Yd og Yp) således øget med 10. Men en stigning i Yp (produktion og dermed indkomst) på 10 giver ved indsættelse i (4), at højresiden vokser med 0,4*10 = 4 og dermed vokser Yd med yderligere 4. Af de ekstra 10 mia. som arbejdere og ejere af produktionsanlæg fik, brugte de altså igen de 4 til øget forbrug.

12 Økonomi (3) C = C0 + c*(1 t)*y (4) Yd = 0,4*Yp +C0+ G + I + X M (5) Yp = Yd I anden runde er Y derfor yderligere steget med 4. Når vi indsætter en værdi af Yp på højre side i (4), der er øget med disse 4, fås dermed: I tredje runde er Y yderligere steget med 0,4*4= 1,6. Og i fjerde med 0,4*1,6 = 0,64. Og i femte med 0,4*1,6 = 0,256. Og i sjette med 0,4*0,256 = 0,1024. Ændringerne er nu så små, at vi slutter. I alt er Y steget med ,6+0,64+0, ,1024= 16,6.

13 Det keynesianske kryds - i matematik: Y d = C+G+I+X M; C = C 0 + c*(1 t)*y; c = 0,8 t = 0,5 Multiplikatoren Når staten pumper 10 mia. kr. ud, vokser Y samlet med 16,6 mia. kr. Virkningen er altså en vækst i Y på 1,66 gange.

14 Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske modeller Matematik Forløb Fremskrivning af udviklingstendenser. Eksponentiel vækst. Vurdering af prognoser. Ligninger om mikroøkonomiske sammenhænge. Optimering: Produktionsfunktionen og konsekvenserne for virksomhedernes produktion af forskellige typer af skat: Selskabsskat, moms og grønne afgifter. Konsekvenser for produktionen af ændringer i mindstelønnen. Materiale: Matematik og økonomi Læreplan B Faglige mål Anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data. Forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne. Anvende differentialkvotient. Kernestof Væksthastighed. Optimering. Differentialkvotient Supplerende stof Matematiske modeller, herunder opstilling af matematiske modeller ved hjælp af differentialkvotient. Samfundsfag Forløb Velfærdssamfundets problemer og løsningsforslag: - Ældrebyrden - et reelt problem? Befolkningsprognoser og prognoser for vækst i BNP. - Omlægning af skatter: Grønne afgifter, ejendomsskat og indkomstskat. - Offentlige besparelser fx efterløn. Finansministerspillet. - Mere markedsstyring: Bruger-betaling og udbud? - Lavere mindsteløn pga. globaliseringen? Læreplan A Faglige mål Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger. Forklare effektivitetshindringer og diskutere konsekvenserne af politisk styring og markedsstyring Kernestof Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund. Godetyper og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling.

15 elfærdssamfundets problemer Argumenter bygger på prognoser og beregninger, som ofte er meget diskutable Matematik kan kvalificere diskussionen om udfordringerne for velfærdssamfundet

16 Hvor kommer matematik ind Prognoser Hvordan laves de? Hvordan kan man selv lave dem? Mikroøkonomiske modeller Forudsætningerne og tolkning Produktionsfunktion, selskabsskat, moms og grønne afgifter. Optimering. Nikolaj Malchow-Møller m.fl.: Matematik og økonomi. Gyldendal 2001

17 Skat eksempler på opgaver Finansministerspillet: opg.1 Sæt momsen 3 procentpoint ned og finansier det så vidt muligt ved at hæve ejendomsværdiskatten suppleret med en regulering af registreringsafgiften. Hvor mange procentpoint skal ejendomsskatten sættes op? Hvor stor procentuel ændring svarer det til? Hvad betyder det for de forskellige typer af familier? Forklar hvorfor. opg.2 Sæt kommuneskatten 1 procentpoint op og sørg for at sætte statsskatten tilsvarende ned. Prøv forskellige modeller, og gør i hvert tilfælde rede for, hvad det det betyder for de forskellige familietyper. opg.3 Man forventer en ændring i aldersfordelingen i det danske samfund ( se tabel 1.1). Sæt udgiften til ældrepleje 25% op. Finansier det ved at fordele ekstraudgiften mellem stat og kommune. Undersøg, hvad det betyder for de forskellige familietyper.

18 Almen studieforberedelse grundforløb 2005: Demokrati og kommunalvalg 2005

19

20 Almen studieforberedelse, grundforløb: Kriminalitet uger Emne Matematik Samfundsfag Materialer 4 Fagene hver for sig Ligninger, uligheder Elementære færdigheder: Reduktion, brøker, regningsarternes hierarki, kvadratsætninger. Rod og potens Grundlæggende sociologi Socialisation primær sekundær Roller og normer Imitation - identifikation Kriminalitet årsager til kriminalitet Gængse lærebøger 2-3 Samarbejd emellem fagene Excel Grafer Procentregning Fremskrivningsfaktor Indextal Deskriptiv statistik Arten og omfanget af kriminaliteten i Danmark Fordeling på: køn alder uddannelse geografisk fodeling Udviklingen i kriminaliteten Samfundsstatistik digital udgave åbnes i Excel Gængse lærebøger 3 Fælles projekt Empirisk undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse med efterbehandling

21 Mindre samarbejdsområdet Indextal Forbrugerprisindex Ginikoefficient Lorentzdiagram Vægtning af meningsmålingsresultater Grafisk fremstilling Læsning af grafer Logaritmisk skala Regression

22 Materiale Kursusmateriale (forår 2005) Eksempler på samspil. Kursusoplæg Helge Gram m.fl.: Makroøkonomi Lars Andersen: Anvendelse af statistik Bent Fischer-Nielsen: Spørgeskemaundersøgelse med Excel. Chi 2 -test og Chi 2 -skabelon. Regressionsanalyse to eksempler. Nikolaj Malchow-Møller m.fl.: Matematik og økonomi. Gyldendal Per Vejrup-Hansen: Statistik med Excel. Samfundslitteratur 2001.

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere