1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet"

Transkript

1 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder, hvor der indføres obligatorisk digital selvbetjening, samt i hvilken rækkefølge disse indfases i. Det må dog også forudsættes, at der skal foretages en række lovændringer og ikke mindst udvikles fornuftige digitale løsninger, førend målsætningen kan realiseres. Lovændringerne skal dels understøtte at det bliver obligatorisk for borgerne at foretage indberetninger og ansøgninger digitalt, dels at områderne bliver lettere for borgerne at forstå. På den måde oplever borgerne en lettere tilgængelig offentlig sektor og myndighederne kan reducere deres omkostninger, når borgerne kan foretage ansøgninger og indberetninger digitalt. Samtidig bør borgernes behov for råd og vejledning forud for dette, kunne reduceres. Denne initiativbeskrivelse giver en samlet oversigt over de opgaver i kommunerne og staten, som foreslås indarbejdet i første implementeringsbølge for Regeringen vil i efteråret 2011 blive præsenteret for en mere konsolideret og kvalificeret plan for indfasningen af de statslige områder i Mulige selvbetjeningsløsninger i regionerne er endnu ikke vurderet. For årene udestår en nærmere afklaring af, hvilke områder, der kan gøres obligatorisk digitale hvornår. Den foreslåedes indfasning i er derfor baseret på foreløbige overvejelser af egnethed med videre. Afvigelser fra planen, herunder den endelige tidsmæssige indfasning aftales i samarbejde med de enkelte ministerier som led i planlægningen af det samlede implementeringsprogram for de enkelte år. Beskrivelse af initiativ Data om de kommunale opgaveområder baserer sig blandt andet på data fra kommunernes it-leverandør KMD. Herudover har der i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2011 været nedsat en arbejdsgruppe, som har vurderet hvilke kommunale områder, der, på nuværende tidspunkt, anses for mest egnede til obligatorisk digital selvbetjening. Indfasning af de statslige opgaveområder, der vurderes at kunne overgå til fuld digital kommunikation, bygger på data, som er indsamlet fra de statslige institutioner i foråret 2011.

2 Vurderingen af den tidsmæssige indfasning er blandt andet foretaget på baggrund af: målgruppernes generelle it-parathed om der eksisterer en velfungerende selvbetjeningsløsning graden af standardisering den samlede henvendelsesvolumen på området. Side 2 af 14 Det forudsættes, at relevante myndigheder sikrer, at de obligatorisk digital selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige, så stadigt flere borgere kan anvende og bliver fortrolige med anvendelsen af de digitale løsninger. Det forudsættes samtidig, at de enkelte myndigheder sikrer hjælp og støtte til de borgere, som ikke er tilstrækkeligt it-parate eller som af andre årsager ikke kan anvende selvbetjeningsløsningerne jf. initiativ 1.4 og 1.5. På baggrund af dette materiale vurderes det, at følgende løsninger er egnede til fuld digital kommunikation i 2012 jf. tabel 1. Tabel 1 Egnede løsninger i 2012 Ressort 1 Løsningsområde Anslået volumen IT-parate brugere % dig. henv. Ansvarlig Skatteministeriet TastSelv Borger % 74% Stat Justitsministeriet Pas - herunder udstedelse, genudstedelse, ansøgninger % 13% Kommune Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Digital ansøgning om sundhedskort % 60% Kommune Flytteanmeldelse % 55% Kommune Digital ansøgning om % 60% Kommune blå EU-sygesikringskort Ministeriet for Børn EfterUddannelse.dk % 17% Stat og Undervisning Finansministeriet SU-lån % 10% Stat Ministeriet for Børn og Undervisning Plads i dagtilbud % 50% Kommune Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Børn og Undervisning Miljøministeriet Folkeskole ved skolestart % 50% Kommune Indmeldelse i SFO % 50% Kommune Betal jagttegn, jagtprøve % 46% Stat eller riffelprøve 2

3 Miljøministeriet Ansøgning om aktiviteter % 90% Stat på Naturstyrelsens arealer og book en lejrplads Miljøministeriet Ansøgning om tilskud % 50% Stat til privat skovrejsning Sum Note 1: Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning og digitaliseringsegnethed. Side 3 af 14 Statslige løsninger 2012 De statslige opgaver, der forventes at kunne overgå til fuld digital kommunikation i 2012, er overvejende opgaver, der allerede i dag har en vis grad af digitalisering. Dertil kommer tilbagebetaling af SU-lån, der siden efteråret 2010 har været behandlet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statens Administration, Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Efter ansøgning om SU og SU-lån blev obligatorisk digitalt i 2009 har håndteringen af tilbagebetalingen været særlig oplagt. Denne løsning vil være blandt de første til at kunne indfases som en del af pilotløsningerne sammen med opgaver på Miljøministeriets, Skatteministeriets og Ministeriet for Børn og Undervisnings områder. Kommunale løsninger 2012 De kommunale opgaveområder er udvalgt med udgangspunkt i den ovennævnte arbejdsgruppes vurderinger af hvilke områder, der først og fremmest kan fuldt digitaliseres. Løsningerne er klart beskrevet som led i arbejdsgruppens arbejde og det videre analysearbejde og udvikling af løsningen kan igangsættes i efteråret Dertil kommer ansøgning om udstedelse af pas, der hører under Justitsministeriets område, men som udmøntes i borgerservicecentrene. Områderne er overvejende inkluderet, fordi de har en brugergruppe, der generelt kan vurderes som værende tilstrækkeligt it-parate. Dertil kommer, at områderne også har en vis størrelse, der tillader at realisere et ikke uvæsentligt potentiale samtidig med, at der afprøves en række forudsætninger for det videre arbejde. Obligatorisk digital selvbetjening i staten og kommunerne Ved udgangen af 2012 forventes det, at ca. 7,6 mio. transaktioner vil være omfattet af målsætningen om fuld digital kommunikation. Dette udgør ca. 23 pct. af den samlede volumen opgjort i dette initiativforslag.

4 Side 4 af 14 De første overvejelser angående hvilke opgaveområder, der i bølger for 2013, 2014 og 2015, med fordel kan overgå til fuld digital kommunikation og i hvilken rækkefølge, fremgår af tabel 2. Der er lagt vægt på, at områder med stor grad af digitalisering, stor volumen samt at brugergruppen er it-parat placeres først i bølgeplanen. Der er desuden lagt vægt på, at opgaveområder puljes, så borgerens oplevelse af den offentlige service er ensartet indenfor enkelte opgaveområder samtidig med at der opnås størst mulige organisatoriske synergieffekter. Tabel 2 Bølgeplan for implementering af obligatorisk digital selvbetjening på borgerområdet for Myndigheder i fokus Eksempler på opgaveområder Kommunale borgerserviceområder Kirkeministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet Kulturministeriet Børneydelser Folkeregister Boligområdet Kulturområdet Arbejdsskade Kørekort Motorkøretøjregistrering Fisketegn Kirkeområdet Kommunale teknikog miljøområde Erhvervsuddannelser Miljøområdet Teknikområdet Antal transaktioner i mio. 5,6 11,7 7,6 Procent af samlede volumen i initiativforslag Akkumuleret dækning i forhold til volumen 17 % 36 % 23 % 28 % 53 % 69 % Kommunale ydelsesog jobcenterområde Uddannelsesministeriet Udlændingeområdet Dagpenge Kontanthjælp ATP Feriekonto Social sikring lønmodtagere Ældre og handicap Psykiatri og misbrug Dagpenge- og sygedagpengeopfølgning Revalidering Jobcentre Opholdstilladelse Visum Sprogskole og integration

5 Side 5 af 14 Yderligere detaljer om de specifikke opgaveområder fremgår af bilag 1-3. Efter bølgeplanen er implementeret, resterer der 14,3 mio. transaktioner på det statslige område, som ikke for nuværende vurderes egnet til at være omfattet af målsætningen om fuld digital kommunikation, da områderne enten har meget lav volumen, brugergruppen ikke er it-parat eller fordi der allerede i dag er en meget høj grad af digitalisering. Eksempler på hvilke områder, der drejer sig om, fremgår af bilag 4. For så vidt angår kommunerne, afklares dette tal i forbindelse med den efterfølgende årlige validering og opfølgende analyser. Økonomi De økonomiske konsekvenser af initiativets gennemførelse fremgår af tabel 3: Tabel 3 Økonomi til gennemførelse af initiativ Projektgennemførelse Analyse, konsulentbistand m.v I alt Midler afsat til projektgennemførelse, analyser og konsulentbistand omfatter endvidere en koordineret gennemførelse af følgende initiativer: 1.3.a Borgere skal kende og være trygge ved digital kommunikation 11.1 Ny lovgivning om digitale ansøgninger og anmeldelser 11.3 Principper for digitaliseringsklar lovgivning Omkostninger til de enkelte myndigheders tilpasning af lovgivning, løsninger og organisering afholdes af de enkelte myndigheder. Midler til projektgennemførelse afholdes i regi af sekretariatet for digitaliseringsstrategiens udmøntning. Øvrige midler (analyse, konsulentbistand m.v.) disponeres efter konkret beslutning i STS. Organisering Analyserne kan foretages med deltagelse af relevante fagpersoner hos de myndigheder, hvor opgaven løses, herunder for eksempel KL og DR. Beslutningskompetencen vedbliver dog med at ligge hos den ansvarlige myndighed.

6 Side 6 af 14 Realisering af den trinvise implementering af målsætningen om fuld digital kommunikation forankres i styregruppen for digitaliseringsstrategiens udmøntning med reference til STS jf. initiativ 12.1 Stærkere koordination og implementering. Proces for implementering Implementering af målsætningen i 2012 For det kommunale område har KL, der har været involveret i estimering af omkostninger og gevinster givet tilsagn til, at den systemmæssige understøttelse af de nævnte områder kan være tilvejebragt og i drift i løbet af En tilsvarende gennemgang skal foretages på det øvrige statslige område og være afsluttet efter sommeren Der forudsættes fremsat en samlelov som skaber lovhjemmel for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende de digitale løsninger på området. Dette behandles i initiativ 11.1 Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening. Implementeringen af målsætningen i Indfasningen af andre opgaveområder til fuld digital kommunikation fastlægges i samråd med de relevante fagministerier, KL og Danske Regioner. Der er dog i 2013 forudsat, at der bør indfases en større mængde opgaver med en betydelig volumen, så det bliver muligt at realisere et væsentligt potentiale i 2014 og frem. Erfaringer fra første bølge, herunder erfaringer vedrørende løsninger, hvor der slet ikke eller kun i meget begrænset omfang er mulighed for digital kommunikation, kan nyttiggøres i forbindelse med udvikling og implementering af løsninger i de senere bølger. I implementeringen af den trinvise overgang til obligatorisk selvbetjening frem til 2015 opereres med en bølgeplan, hvor det senest primo 2012 fastlægges, hvilke opgaveområder, som skal overgå til fuld digital kommunikation i 2013 og samtidig identificeres pejlemærker for 2014 og Der nedsættes arbejdsgrupper med kommunale og statslige repræsentanter fra de ministerier, der har ressort på det pågældende fagområde. Arbejdsgrupperne kvalificerer indholdet af den foreslåede bølgeplan på de respektive områder. I denne vurdering indgår de centrale kriterier for løsningens/områdets egnethed som værende: om der er en vis henvendelsesvolumen på området om den primære målgruppe er it-parat om der eksisterer en velfungerende selvbetjeningsløsning områdets nuværende digitaliseringsgrad hvorvidt den digitale kommunikationskanal er effektiv til at betjene borgeren inden for det respektive område - både på kort og lang sigt

7 omkostningerne forbundet med henvendelser på forskellige kommunikationskanaler inden for det givne område nødvendigheden af ændret lovgrundlag på området i henhold til principperne for obligatorisk digitalisering investeringsbehovet på området for indretning af digital service Side 7 af 14 I forbindelse med implementeringen sikres det derudover, at myndighederne stiller alternative kanaler til rådighed for de borgere, som ikke kan benytte de digitale løsninger. Sideløbende identificeres, hvilke lovgivningsinitiativer, der er nødvendige for implementeringen. Årets indfasning af obligatorisk digitalisering drøftes i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL, Danske Regioner og regeringen samt i forbindelse med FFL.

8 Side 8 af 14 Bilag 1. Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2013 På denne baggrund vurderes følgende løsninger at kunne indfases i 2013 jf. tabel 4: Tabel 4 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate % dig. henv. Ansvarlig Social- og Integrationsministeriet/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Justitsministeriet Skatteministeriet Kørekort herunder udstedelse, genudstedelse, ansøgninger % 13% Kommune Opkrævning af skyldige % 13% Kommune betalinger til kommunen Se din arbejdsskadesag % 98% Stat Borgerservice andre opgaver herunder almene boliger % 13% Kommune Kirkeministeriet Vielser % 13% Kommune Kulturministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Kirkeministeriet Kirkeministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning Kunststyrelsens opgaver Håndtering af forbrugerhenvendelser om gode råd, klager, aftaler og køb (min sag - forbrug.dk) Øvrige folkeregister, herunder markedsføringsbeskyttelse Administration af navngivning Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring Begravelse og ligbrænding Optagelse.dk for videregående uddannelser % 44% Stat % 7% Stat % 13% Kommune % 0% Stat % 0% Stat % 0% Stat % 29% Stat Kirkeministeriet Administration af nav % 0% Stat

9 neændring Kirkeministeriet Fødselsanmeldelse % 0% Stat Side 9 af 14 Kulturministeriet Bestil arkivalier fra Statens % 56% Stat Arkiver Ministeriet for Fødevarer, Fisketegn % 0% Stat Landbrug og Fiskeri Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. Statslige løsninger Der foreslås i 2013 indfaset en række løsninger på Beskæftigelses- og Kirkeministeriets områder. Løsningerne fungerer dertil også som pilot for alle de identificerede løsninger på beskæftigelsesområdet, der samlet overføres i 2014 og Dertil kommer, at en lang række borgerserviceområder på Kirkeministeriets områder gøres obligatorisk digitale. Det betyder også, at man i forbindelse med de konkrete analyser på området, kan overveje om udstedelsen af papirattester for eksempel vielses-, fødsels- og dåbsattester bør digitaliseres. Kommunale opgaver Det forudsættes i indfasningsmodellen, at en lang række primært borgerrettede opgaver gøres obligatorisk digitale i På s område er det særligt boligstøtte, folkepension samt barselsdagpenge, der i regi af Udbetaling Danmark, vurderes at kunne digitaliseres. Områderne er primært børnefamilier, unge og voksne i den arbejdsduelige alder samt andre grupper, der overvejende har erfaringen til at anvende digitale løsninger. Tilsvarende gøres det obligatorisk digitalt, at ansøge om kørekort. Opgaven blev ved kommunalreformen overflyttet fra politiet til kommunerne, der løbende har arbejdet med blanketbaserede og i nogle tilfælde digitale selvbetjeningsløsninger.

10 Side 10 af 14 Bilag 2. Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2014 Det vurderes, at følgende løsninger kan indfases i 2014 jf. tabel 5: Tabel 5 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate % dig. henv. Ansvarlig 80% 4% Kommune Sygedagpenge Ministeriet for By, Boligstøtte herunder % 13% Kommune/Udbetalin Bolig og Landdistrikter boligsikring, boligydelse til pensionister og før- g Danmark tidspensionister 80% 4% Kommune Kontanthjælp Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Udstilling af digital signatur NA Miljøministeriet % 50% Stat Folkepension Kommune/Udbetalin g Danmark Øvrige tekniske opgaver % 3% Kommune Miljø herunder forurening, % 3% Kommune industri, olietan- ke, afbrænding, støj Barselsdagpenge % 4% Kommune/Udbetalin g Danmark Ministeriet for By, Byggeri og bolig herunder processer og reg % 3% Kommune Bolig og Landdistrikteler, ansøgninger Børneydelser herunder børnebidrag, børnetilskud, uddannelsesbidrag % 13% Kommune/Udbetalin g Danmark Plan og vej - herunder % 3% Kommune processer og regler, ansøgninger Transportministeriet Miljøministeriet Forsyning og affald % 3% Kommune

11 Social- og Integrationsministeriet Øvrige ydelser Social- og Integrationsministeriet Enkeltydelser Økonomi- og Indenrigsministeriet Administrationssager Skatteministeriet Ansøgning om registreringsattest Ministeriet for Børn og Undervisning Arbejdsmarkedets tillægspension 80% 4% Kommune 80% 4% Kommune 80% 4% Kommune % 48% Stat % 0% Stat Manglende udbetalinger % 0% Stat 3 PS. E101 Social sikring for lønmodtagere % 0% Stat Feriekonto % 0% Stat Erhvervsuddannelser - Huslejetilskud ved praktikophold i udlandet % 0% Stat Skatteministeriet Bestil ekstra rød/hvid % 0% Stat nummerplade Skatteministeriet Anmeldelse til registrering % 0% Stat af motorkøretøjer mv. Skatteministeriet Anmeld bortkommen % 0% Stat nummerplade Skatteministeriet Bestil erstatningsnummerplade(r) % 0% Stat Skatteministeriet Registrering af % 0% Stat udenlandsk køretøj Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i løbet af 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. Side 11 af 14 Statslige løsninger Der indfases i 2014 en række løsninger på Beskæftigelses- og Skatteministeriets områder. På s område er det særligt spørgsmål om og håndtering af pension og feriepenge, der gøres fuldt digitalt. På Skatteministeriets område drejer det sig særligt om håndteringen af motorkøretøjer og de ansøgninger, der vedrører nummerplader.

12 Kommunale områder I 2014 forudsættes det, at områder vedrørende teknik og plan overgår til obligatorisk digital selvbetjening herunder affaldshåndtering og byggeri. Områderne har en væsentlig størrelse og kompleksitet til, at de tidligst kan indfases året efter borgerserviceområdet. Side 12 af 14 Dertil kommer, at ansøgning om både kontanthjælp og sygedagpenge så vidt muligt overgår til obligatorisk digital kommunikation. Disse områder vil givetvis have en række barrierer forbundet, hvorfor det forventes, at være nødvendigt at foretage et større analysearbejde frem mod 2014.

13 Side 13 af 14 Bilag 3: Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2015 Det vurderes, at følgende løsninger kan indfases i 2015 jf. tabel 6: Tabel 6 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Andel dig. henv. Kom./statsli Ældre og handicap % NA Kommune Børn og unge, psykiatri og misbrug % NA Kommune Revalidering og flexydelse % NA Kommune 3 mfl. Jobcenter øvrige, herunder virksomhedsrådgivning og service samt indsat overfor folk i beskæftigelse % NA Kommune % NA Kommune / Øvrige vedr. udbetaling Social- og In- af ydelser 3 tegrationsministeriet /Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Justitsministeriet Udstedelse af opholdstilladelse for udenlandske statsborgere % 0% Stat Justitsministeriet Social- og Integrationsministeriet 4 Ministeriet for Børn og Undervisning Justitsministeriet Sygedagpengeopfølgning % NA Kommune 3 Sprogskole og integration % NA Kommune Udlændinges indrejse og % 0% Stat ophold Udstedelse af visum til udenlandske statsborgere % 0% Stat Tilskud til privat % 85% Kommune pasning 3 Social- og Integra- Tilskud til pasning af % 85% Kommune g

14 tionsministeriet 4 egne børn 3 Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i løbet af 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. 4: Blev udeladt i forbindelse med første bølge af implementeringen i 2012, men skal afklares ved nærmere analyse. Side 14 af 14 Statslige løsninger Der indfases i 2015 udelukkende løsninger på integrationsområdet. Det er særligt udlændingeområdet, der generelt vurderes at være særligt svært at digitalisere. Det forudsættes dog alligevel her, at det kan være muligt at gennemføre en større digitalisering af ansøgninger og sagsgange på særligt visumansøgninger og ved opholdstilladelse. Det er dog nødvendigt med væsentlig opfølgning og yderligere analyse, førend at området kan indgå definitivt. Kommunale områder På det kommunale område forudsættes det dertil også, at de socialpolitiske områder vedrørende børn og unge, psykiatri og misbrug samt ældre og handicappede kan digitaliseres. Det vil givetvis ligeledes være forbundet med en række betydelige udfordringer at digitalisere områderne, men det vurderes overordnet at kunne indfases realistisk senest i 2015.

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014

Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014 Høringsversion - Lovforslag samlelov 4 4. november 2014 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag.

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag. 2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

udkast til Forslag til

udkast til Forslag til HØRINGSVERSION 19. november 2013 udkast til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder samt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2014/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 19. februar 2015 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

2011/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Maj 2016 Indhold 1 Indledning... 2 Målsætningerne... 2 1.1.1 Digital selvbetjening på øvrige områder... 2 Opfølgning på digitalisering af kommunikationen...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om overgangen til obligatorisk Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige iseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere