1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet"

Transkript

1 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder, hvor der indføres obligatorisk digital selvbetjening, samt i hvilken rækkefølge disse indfases i. Det må dog også forudsættes, at der skal foretages en række lovændringer og ikke mindst udvikles fornuftige digitale løsninger, førend målsætningen kan realiseres. Lovændringerne skal dels understøtte at det bliver obligatorisk for borgerne at foretage indberetninger og ansøgninger digitalt, dels at områderne bliver lettere for borgerne at forstå. På den måde oplever borgerne en lettere tilgængelig offentlig sektor og myndighederne kan reducere deres omkostninger, når borgerne kan foretage ansøgninger og indberetninger digitalt. Samtidig bør borgernes behov for råd og vejledning forud for dette, kunne reduceres. Denne initiativbeskrivelse giver en samlet oversigt over de opgaver i kommunerne og staten, som foreslås indarbejdet i første implementeringsbølge for Regeringen vil i efteråret 2011 blive præsenteret for en mere konsolideret og kvalificeret plan for indfasningen af de statslige områder i Mulige selvbetjeningsløsninger i regionerne er endnu ikke vurderet. For årene udestår en nærmere afklaring af, hvilke områder, der kan gøres obligatorisk digitale hvornår. Den foreslåedes indfasning i er derfor baseret på foreløbige overvejelser af egnethed med videre. Afvigelser fra planen, herunder den endelige tidsmæssige indfasning aftales i samarbejde med de enkelte ministerier som led i planlægningen af det samlede implementeringsprogram for de enkelte år. Beskrivelse af initiativ Data om de kommunale opgaveområder baserer sig blandt andet på data fra kommunernes it-leverandør KMD. Herudover har der i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2011 været nedsat en arbejdsgruppe, som har vurderet hvilke kommunale områder, der, på nuværende tidspunkt, anses for mest egnede til obligatorisk digital selvbetjening. Indfasning af de statslige opgaveområder, der vurderes at kunne overgå til fuld digital kommunikation, bygger på data, som er indsamlet fra de statslige institutioner i foråret 2011.

2 Vurderingen af den tidsmæssige indfasning er blandt andet foretaget på baggrund af: målgruppernes generelle it-parathed om der eksisterer en velfungerende selvbetjeningsløsning graden af standardisering den samlede henvendelsesvolumen på området. Side 2 af 14 Det forudsættes, at relevante myndigheder sikrer, at de obligatorisk digital selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige, så stadigt flere borgere kan anvende og bliver fortrolige med anvendelsen af de digitale løsninger. Det forudsættes samtidig, at de enkelte myndigheder sikrer hjælp og støtte til de borgere, som ikke er tilstrækkeligt it-parate eller som af andre årsager ikke kan anvende selvbetjeningsløsningerne jf. initiativ 1.4 og 1.5. På baggrund af dette materiale vurderes det, at følgende løsninger er egnede til fuld digital kommunikation i 2012 jf. tabel 1. Tabel 1 Egnede løsninger i 2012 Ressort 1 Løsningsområde Anslået volumen IT-parate brugere % dig. henv. Ansvarlig Skatteministeriet TastSelv Borger % 74% Stat Justitsministeriet Pas - herunder udstedelse, genudstedelse, ansøgninger % 13% Kommune Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Digital ansøgning om sundhedskort % 60% Kommune Flytteanmeldelse % 55% Kommune Digital ansøgning om % 60% Kommune blå EU-sygesikringskort Ministeriet for Børn EfterUddannelse.dk % 17% Stat og Undervisning Finansministeriet SU-lån % 10% Stat Ministeriet for Børn og Undervisning Plads i dagtilbud % 50% Kommune Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Børn og Undervisning Miljøministeriet Folkeskole ved skolestart % 50% Kommune Indmeldelse i SFO % 50% Kommune Betal jagttegn, jagtprøve % 46% Stat eller riffelprøve 2

3 Miljøministeriet Ansøgning om aktiviteter % 90% Stat på Naturstyrelsens arealer og book en lejrplads Miljøministeriet Ansøgning om tilskud % 50% Stat til privat skovrejsning Sum Note 1: Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning og digitaliseringsegnethed. Side 3 af 14 Statslige løsninger 2012 De statslige opgaver, der forventes at kunne overgå til fuld digital kommunikation i 2012, er overvejende opgaver, der allerede i dag har en vis grad af digitalisering. Dertil kommer tilbagebetaling af SU-lån, der siden efteråret 2010 har været behandlet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statens Administration, Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Efter ansøgning om SU og SU-lån blev obligatorisk digitalt i 2009 har håndteringen af tilbagebetalingen været særlig oplagt. Denne løsning vil være blandt de første til at kunne indfases som en del af pilotløsningerne sammen med opgaver på Miljøministeriets, Skatteministeriets og Ministeriet for Børn og Undervisnings områder. Kommunale løsninger 2012 De kommunale opgaveområder er udvalgt med udgangspunkt i den ovennævnte arbejdsgruppes vurderinger af hvilke områder, der først og fremmest kan fuldt digitaliseres. Løsningerne er klart beskrevet som led i arbejdsgruppens arbejde og det videre analysearbejde og udvikling af løsningen kan igangsættes i efteråret Dertil kommer ansøgning om udstedelse af pas, der hører under Justitsministeriets område, men som udmøntes i borgerservicecentrene. Områderne er overvejende inkluderet, fordi de har en brugergruppe, der generelt kan vurderes som værende tilstrækkeligt it-parate. Dertil kommer, at områderne også har en vis størrelse, der tillader at realisere et ikke uvæsentligt potentiale samtidig med, at der afprøves en række forudsætninger for det videre arbejde. Obligatorisk digital selvbetjening i staten og kommunerne Ved udgangen af 2012 forventes det, at ca. 7,6 mio. transaktioner vil være omfattet af målsætningen om fuld digital kommunikation. Dette udgør ca. 23 pct. af den samlede volumen opgjort i dette initiativforslag.

4 Side 4 af 14 De første overvejelser angående hvilke opgaveområder, der i bølger for 2013, 2014 og 2015, med fordel kan overgå til fuld digital kommunikation og i hvilken rækkefølge, fremgår af tabel 2. Der er lagt vægt på, at områder med stor grad af digitalisering, stor volumen samt at brugergruppen er it-parat placeres først i bølgeplanen. Der er desuden lagt vægt på, at opgaveområder puljes, så borgerens oplevelse af den offentlige service er ensartet indenfor enkelte opgaveområder samtidig med at der opnås størst mulige organisatoriske synergieffekter. Tabel 2 Bølgeplan for implementering af obligatorisk digital selvbetjening på borgerområdet for Myndigheder i fokus Eksempler på opgaveområder Kommunale borgerserviceområder Kirkeministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet Kulturministeriet Børneydelser Folkeregister Boligområdet Kulturområdet Arbejdsskade Kørekort Motorkøretøjregistrering Fisketegn Kirkeområdet Kommunale teknikog miljøområde Erhvervsuddannelser Miljøområdet Teknikområdet Antal transaktioner i mio. 5,6 11,7 7,6 Procent af samlede volumen i initiativforslag Akkumuleret dækning i forhold til volumen 17 % 36 % 23 % 28 % 53 % 69 % Kommunale ydelsesog jobcenterområde Uddannelsesministeriet Udlændingeområdet Dagpenge Kontanthjælp ATP Feriekonto Social sikring lønmodtagere Ældre og handicap Psykiatri og misbrug Dagpenge- og sygedagpengeopfølgning Revalidering Jobcentre Opholdstilladelse Visum Sprogskole og integration

5 Side 5 af 14 Yderligere detaljer om de specifikke opgaveområder fremgår af bilag 1-3. Efter bølgeplanen er implementeret, resterer der 14,3 mio. transaktioner på det statslige område, som ikke for nuværende vurderes egnet til at være omfattet af målsætningen om fuld digital kommunikation, da områderne enten har meget lav volumen, brugergruppen ikke er it-parat eller fordi der allerede i dag er en meget høj grad af digitalisering. Eksempler på hvilke områder, der drejer sig om, fremgår af bilag 4. For så vidt angår kommunerne, afklares dette tal i forbindelse med den efterfølgende årlige validering og opfølgende analyser. Økonomi De økonomiske konsekvenser af initiativets gennemførelse fremgår af tabel 3: Tabel 3 Økonomi til gennemførelse af initiativ Projektgennemførelse Analyse, konsulentbistand m.v I alt Midler afsat til projektgennemførelse, analyser og konsulentbistand omfatter endvidere en koordineret gennemførelse af følgende initiativer: 1.3.a Borgere skal kende og være trygge ved digital kommunikation 11.1 Ny lovgivning om digitale ansøgninger og anmeldelser 11.3 Principper for digitaliseringsklar lovgivning Omkostninger til de enkelte myndigheders tilpasning af lovgivning, løsninger og organisering afholdes af de enkelte myndigheder. Midler til projektgennemførelse afholdes i regi af sekretariatet for digitaliseringsstrategiens udmøntning. Øvrige midler (analyse, konsulentbistand m.v.) disponeres efter konkret beslutning i STS. Organisering Analyserne kan foretages med deltagelse af relevante fagpersoner hos de myndigheder, hvor opgaven løses, herunder for eksempel KL og DR. Beslutningskompetencen vedbliver dog med at ligge hos den ansvarlige myndighed.

6 Side 6 af 14 Realisering af den trinvise implementering af målsætningen om fuld digital kommunikation forankres i styregruppen for digitaliseringsstrategiens udmøntning med reference til STS jf. initiativ 12.1 Stærkere koordination og implementering. Proces for implementering Implementering af målsætningen i 2012 For det kommunale område har KL, der har været involveret i estimering af omkostninger og gevinster givet tilsagn til, at den systemmæssige understøttelse af de nævnte områder kan være tilvejebragt og i drift i løbet af En tilsvarende gennemgang skal foretages på det øvrige statslige område og være afsluttet efter sommeren Der forudsættes fremsat en samlelov som skaber lovhjemmel for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende de digitale løsninger på området. Dette behandles i initiativ 11.1 Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening. Implementeringen af målsætningen i Indfasningen af andre opgaveområder til fuld digital kommunikation fastlægges i samråd med de relevante fagministerier, KL og Danske Regioner. Der er dog i 2013 forudsat, at der bør indfases en større mængde opgaver med en betydelig volumen, så det bliver muligt at realisere et væsentligt potentiale i 2014 og frem. Erfaringer fra første bølge, herunder erfaringer vedrørende løsninger, hvor der slet ikke eller kun i meget begrænset omfang er mulighed for digital kommunikation, kan nyttiggøres i forbindelse med udvikling og implementering af løsninger i de senere bølger. I implementeringen af den trinvise overgang til obligatorisk selvbetjening frem til 2015 opereres med en bølgeplan, hvor det senest primo 2012 fastlægges, hvilke opgaveområder, som skal overgå til fuld digital kommunikation i 2013 og samtidig identificeres pejlemærker for 2014 og Der nedsættes arbejdsgrupper med kommunale og statslige repræsentanter fra de ministerier, der har ressort på det pågældende fagområde. Arbejdsgrupperne kvalificerer indholdet af den foreslåede bølgeplan på de respektive områder. I denne vurdering indgår de centrale kriterier for løsningens/områdets egnethed som værende: om der er en vis henvendelsesvolumen på området om den primære målgruppe er it-parat om der eksisterer en velfungerende selvbetjeningsløsning områdets nuværende digitaliseringsgrad hvorvidt den digitale kommunikationskanal er effektiv til at betjene borgeren inden for det respektive område - både på kort og lang sigt

7 omkostningerne forbundet med henvendelser på forskellige kommunikationskanaler inden for det givne område nødvendigheden af ændret lovgrundlag på området i henhold til principperne for obligatorisk digitalisering investeringsbehovet på området for indretning af digital service Side 7 af 14 I forbindelse med implementeringen sikres det derudover, at myndighederne stiller alternative kanaler til rådighed for de borgere, som ikke kan benytte de digitale løsninger. Sideløbende identificeres, hvilke lovgivningsinitiativer, der er nødvendige for implementeringen. Årets indfasning af obligatorisk digitalisering drøftes i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL, Danske Regioner og regeringen samt i forbindelse med FFL.

8 Side 8 af 14 Bilag 1. Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2013 På denne baggrund vurderes følgende løsninger at kunne indfases i 2013 jf. tabel 4: Tabel 4 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate % dig. henv. Ansvarlig Social- og Integrationsministeriet/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Justitsministeriet Skatteministeriet Kørekort herunder udstedelse, genudstedelse, ansøgninger % 13% Kommune Opkrævning af skyldige % 13% Kommune betalinger til kommunen Se din arbejdsskadesag % 98% Stat Borgerservice andre opgaver herunder almene boliger % 13% Kommune Kirkeministeriet Vielser % 13% Kommune Kulturministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Kirkeministeriet Kirkeministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning Kunststyrelsens opgaver Håndtering af forbrugerhenvendelser om gode råd, klager, aftaler og køb (min sag - forbrug.dk) Øvrige folkeregister, herunder markedsføringsbeskyttelse Administration af navngivning Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring Begravelse og ligbrænding Optagelse.dk for videregående uddannelser % 44% Stat % 7% Stat % 13% Kommune % 0% Stat % 0% Stat % 0% Stat % 29% Stat Kirkeministeriet Administration af nav % 0% Stat

9 neændring Kirkeministeriet Fødselsanmeldelse % 0% Stat Side 9 af 14 Kulturministeriet Bestil arkivalier fra Statens % 56% Stat Arkiver Ministeriet for Fødevarer, Fisketegn % 0% Stat Landbrug og Fiskeri Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. Statslige løsninger Der foreslås i 2013 indfaset en række løsninger på Beskæftigelses- og Kirkeministeriets områder. Løsningerne fungerer dertil også som pilot for alle de identificerede løsninger på beskæftigelsesområdet, der samlet overføres i 2014 og Dertil kommer, at en lang række borgerserviceområder på Kirkeministeriets områder gøres obligatorisk digitale. Det betyder også, at man i forbindelse med de konkrete analyser på området, kan overveje om udstedelsen af papirattester for eksempel vielses-, fødsels- og dåbsattester bør digitaliseres. Kommunale opgaver Det forudsættes i indfasningsmodellen, at en lang række primært borgerrettede opgaver gøres obligatorisk digitale i På s område er det særligt boligstøtte, folkepension samt barselsdagpenge, der i regi af Udbetaling Danmark, vurderes at kunne digitaliseres. Områderne er primært børnefamilier, unge og voksne i den arbejdsduelige alder samt andre grupper, der overvejende har erfaringen til at anvende digitale løsninger. Tilsvarende gøres det obligatorisk digitalt, at ansøge om kørekort. Opgaven blev ved kommunalreformen overflyttet fra politiet til kommunerne, der løbende har arbejdet med blanketbaserede og i nogle tilfælde digitale selvbetjeningsløsninger.

10 Side 10 af 14 Bilag 2. Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2014 Det vurderes, at følgende løsninger kan indfases i 2014 jf. tabel 5: Tabel 5 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate % dig. henv. Ansvarlig 80% 4% Kommune Sygedagpenge Ministeriet for By, Boligstøtte herunder % 13% Kommune/Udbetalin Bolig og Landdistrikter boligsikring, boligydelse til pensionister og før- g Danmark tidspensionister 80% 4% Kommune Kontanthjælp Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Udstilling af digital signatur NA Miljøministeriet % 50% Stat Folkepension Kommune/Udbetalin g Danmark Øvrige tekniske opgaver % 3% Kommune Miljø herunder forurening, % 3% Kommune industri, olietan- ke, afbrænding, støj Barselsdagpenge % 4% Kommune/Udbetalin g Danmark Ministeriet for By, Byggeri og bolig herunder processer og reg % 3% Kommune Bolig og Landdistrikteler, ansøgninger Børneydelser herunder børnebidrag, børnetilskud, uddannelsesbidrag % 13% Kommune/Udbetalin g Danmark Plan og vej - herunder % 3% Kommune processer og regler, ansøgninger Transportministeriet Miljøministeriet Forsyning og affald % 3% Kommune

11 Social- og Integrationsministeriet Øvrige ydelser Social- og Integrationsministeriet Enkeltydelser Økonomi- og Indenrigsministeriet Administrationssager Skatteministeriet Ansøgning om registreringsattest Ministeriet for Børn og Undervisning Arbejdsmarkedets tillægspension 80% 4% Kommune 80% 4% Kommune 80% 4% Kommune % 48% Stat % 0% Stat Manglende udbetalinger % 0% Stat 3 PS. E101 Social sikring for lønmodtagere % 0% Stat Feriekonto % 0% Stat Erhvervsuddannelser - Huslejetilskud ved praktikophold i udlandet % 0% Stat Skatteministeriet Bestil ekstra rød/hvid % 0% Stat nummerplade Skatteministeriet Anmeldelse til registrering % 0% Stat af motorkøretøjer mv. Skatteministeriet Anmeld bortkommen % 0% Stat nummerplade Skatteministeriet Bestil erstatningsnummerplade(r) % 0% Stat Skatteministeriet Registrering af % 0% Stat udenlandsk køretøj Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i løbet af 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. Side 11 af 14 Statslige løsninger Der indfases i 2014 en række løsninger på Beskæftigelses- og Skatteministeriets områder. På s område er det særligt spørgsmål om og håndtering af pension og feriepenge, der gøres fuldt digitalt. På Skatteministeriets område drejer det sig særligt om håndteringen af motorkøretøjer og de ansøgninger, der vedrører nummerplader.

12 Kommunale områder I 2014 forudsættes det, at områder vedrørende teknik og plan overgår til obligatorisk digital selvbetjening herunder affaldshåndtering og byggeri. Områderne har en væsentlig størrelse og kompleksitet til, at de tidligst kan indfases året efter borgerserviceområdet. Side 12 af 14 Dertil kommer, at ansøgning om både kontanthjælp og sygedagpenge så vidt muligt overgår til obligatorisk digital kommunikation. Disse områder vil givetvis have en række barrierer forbundet, hvorfor det forventes, at være nødvendigt at foretage et større analysearbejde frem mod 2014.

13 Side 13 af 14 Bilag 3: Overvejelser angående opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening i 2015 Det vurderes, at følgende løsninger kan indfases i 2015 jf. tabel 6: Tabel 6 Overførte løsninger og områder i Ressort 2 Løsningsområde Volumen IT-parate Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Andel dig. henv. Kom./statsli Ældre og handicap % NA Kommune Børn og unge, psykiatri og misbrug % NA Kommune Revalidering og flexydelse % NA Kommune 3 mfl. Jobcenter øvrige, herunder virksomhedsrådgivning og service samt indsat overfor folk i beskæftigelse % NA Kommune % NA Kommune / Øvrige vedr. udbetaling Social- og In- af ydelser 3 tegrationsministeriet /Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Justitsministeriet Udstedelse af opholdstilladelse for udenlandske statsborgere % 0% Stat Justitsministeriet Social- og Integrationsministeriet 4 Ministeriet for Børn og Undervisning Justitsministeriet Sygedagpengeopfølgning % NA Kommune 3 Sprogskole og integration % NA Kommune Udlændinges indrejse og % 0% Stat ophold Udstedelse af visum til udenlandske statsborgere % 0% Stat Tilskud til privat % 85% Kommune pasning 3 Social- og Integra- Tilskud til pasning af % 85% Kommune g

14 tionsministeriet 4 egne børn 3 Sum Note 1: De fremstillede løsninger og henvendelsestyper skal valideres yderligere ved konkrete analyser i løbet af 2011 og : Der tages generelt forbehold for ressortændringerne i forlængelse af folketingsvalget 15. september : Angiver at myndighederne har taget forbehold for løsningernes foreslåede indfasning. 4: Blev udeladt i forbindelse med første bølge af implementeringen i 2012, men skal afklares ved nærmere analyse. Side 14 af 14 Statslige løsninger Der indfases i 2015 udelukkende løsninger på integrationsområdet. Det er særligt udlændingeområdet, der generelt vurderes at være særligt svært at digitalisere. Det forudsættes dog alligevel her, at det kan være muligt at gennemføre en større digitalisering af ansøgninger og sagsgange på særligt visumansøgninger og ved opholdstilladelse. Det er dog nødvendigt med væsentlig opfølgning og yderligere analyse, førend at området kan indgå definitivt. Kommunale områder På det kommunale område forudsættes det dertil også, at de socialpolitiske områder vedrørende børn og unge, psykiatri og misbrug samt ældre og handicappede kan digitaliseres. Det vil givetvis ligeledes være forbundet med en række betydelige udfordringer at digitalisere områderne, men det vurderes overordnet at kunne indfases realistisk senest i 2015.

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere