2014 statistisk årbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 statistisk årbog"

Transkript

1 2014 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen er opdelt i 4 geografiske politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer (angivet fra syd): Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq. Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut. Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq. Hovedstation i de 4 regioner er markeret ved understregning. Politikredsen er tilsluttet Rigspolitiets centrale registre, herunder kriminalregisteret, registrene over det europæiske Schengen Informations System (SIS), (se herom senere i afsnittet.) Desuden er politiet tillagt fogedmyndighed i bødesager og udsættelsessager. Grønland har siden 1. januar 2010 haft egentlige fogedretter, der er placeret i kredsretterne. De behandler alle civile pengekrav, mens eksempelvis udsættelsessager stadig behandles af politiet. Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i 3 søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed. Se mere om politiet på denne hjemmeside:

2 Oversigt 1.1. Personale hos Politiet i Grønland Personale i alt Politipersonale Politielever Reservebetjente Kommunefogeder Kutterbesætning Juridiske medarbejdere Kontorpersonale Viceværter Kilde: Årsstatistik Politimesteren i Grønland Oversigt 1.2. Udstedte pas og kørekort Pas og kørekort Udstedte pas Udstedte kørekort Oversigt 1.3. Overtrædelser af færdselsloven Overtrædelser af færdselsloven i alt Færdselsuheld Ringe/ingen materiel skade Betydelig materiel skade Spiritus/promille kørsel m/personskade Spiritus/promille kørsel u/personskade Spiritus og promille kørsel Færdselsloven i øvrigt Mangler ved køretøj Overtrådt registreringsbekendtgørelsen Kørsel uden førerret Kørsel uden medbragt kørekort Kørsel uden erhvervsmæssig førerret Særlige regler for knallertkørsel Særlige regler for snescooterkørsel Manglende agtpågivenhed Ikke efterkommet anvisning Forpligtelser ved færdselsuheld Overtrådt hastighedsbestemmelser Sikkerhedssele/børn ej fastspændt Ikke brug af styrthjelm Benyttet mobiltelefon under kørsel Kørsel i frakendelsestiden Overtrådt andre regler i færdselsloven Øvrige overtrædelser af færdselsloven Politi, retsvæsen og forsvaret - side 2

3 Oversigt 1.4. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, samt mængde Sagsantal Hashmængde i gram Kokain i gram Penge i alt Station , ,75 Nanortalik 6 15, ,00 Qaqortoq , ,00 Narsaq/Narsarsuaq , ,00 Paamiut , Nuuk + ukendt by , ,00 Tasiilaq 7 12, ,00 Illoqqortoormiut Maniitsoq , Kangerlussuaq , ,00 Sisimiut , ,75 Aasiaat , ,50 Qeqertarsuaq ,50 Qasigiannguit , ,00 Ilulissat , ,00 Uummannaq Upernavik Pituffik Qaanaaq Politi, retsvæsen og forsvaret - side 3

4 2. Kriminalloven Oversigt 2.1. Overtrædelse af kriminalloven Kriminalloven Når man taler om kriminalsager, kan lovgivningen opdeles i to lovsæt, nemlig kriminalloven og særlovgivningen. Kriminalloven dækker samme område som straffeloven i Danmark, herunder krænkelse af offentlig myndighed, forbrydelse i familieforhold, forbrydelse mod kønssædeligheden, forbrydelser mod liv og legeme og formueforbrydelser. Kriminalloven i alt Forbrydelser med liv og legeme heraf drab heraf drabsforsøg uagtsomt manddrab heraf vold Forbrydelser mod kønssædeligheden heraf voldtægt inklusive voldtægtsforsøg heraf kønsligt forhold til barn under 15 år heraf kønsligt forhold v. forførelse af person u. 18 år heraf kønsligt udnyttelse af afhængighedsforhold heraf blufærdighedskrænkelse Formueforbrydelser heraf indbrud heraf tyveri heraf bedrageri, underslæb, mandatsvig m.v heraf butikstyveri heraf røveri Hærværk Brugstyverier Kriminalloven i øvrigt Bemærkning: Opsætningen af statistikken fremstår i 2013 markant forskellig fra den årsstatistik Grønlands Politi har offentliggjort de foregående år, derfor kan tallene fra årene 2009, 2010, 2011 og 2012 være anderledes end tidligere udgivet. Politi, retsvæsen og forsvaret - side 4

5 3. Særlovgivningen Oversigt 3.1. Overtrædelse af særlovgivningen Særlovgivningen Særlovgivningen dækker alle andre love, hvorved man kan idømme en foranstaltning. Det er blandt andet færdselsloven, lovgivning om euforiserende stoffer, brandlovgivningen, politivedtægten, skatte- og afgiftslove, miljølove og fiskeri. Se mere om kriminalloven og særlovgivningen, specielt for Grønland på adressen: og Særlovgivningen i alt Andre strafferetslige særlove Lovgivning om euforiserende stoffer Retsplejelov Udlændingeloven Våbenloven Brandlovgivningen Politivedtægten Øvrige Skatte- og afgiftslove Sundhed- og sociallove Bygge- og Boliglove Miljølove Love vedr. dyr og jagt Love vedr. arbejde og transport Selskabs- og firmalovgining Love vedr. forsvaret og lignende Love vedr. offentlige bygninger Love vedr. spil, bevilling og næring Øvrig særlovgivning Eftersøgnings- og redningstjeneste Politiet har ansvar for redningstjenesten, altså eftersøgnings- og redningsoperationer over alt på land og i lokale farvandsområder. Det vil i praksis sige de indenskærs farvande i de beboede dele af Grønland. Arktisk Kommando har ansvar for søredningstjenesten uden for de indenskærs farvande, mens Statens Luftfartsvæsen er ansvarlig for flyredningstjenesten, det vil sige eftersøgning og redning af nødstedte personer fra fly. Til redningsopgaverne anvendes politiets egne politikuttere samt eksempelvis flyvemaskiner og helikoptere, private joller og fiskekuttere, der chartres ind til de enkelte opgaver samt enheder under Arktisk Kommando. Politiets kutterflåde består af fire stålskibe der som udgangspunkt har fast base i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq og Sisimiut. Civilretlige sager Politiet behandler en lang række civilretslige sager. Herunder blandt andet sager vedrørende udlændingelovgivningen, navnesager, faderskabssager og Politi, retsvæsen og forsvaret - side 5

6 tvangsfuldbyrdelse af andet end pengekrav, eksempelvis udsættelsessager. Derudover udsteder politiet pas og kørekort og registreringsattester til køretøjer. Offentlige krav inddrives af skattestyrelsens centrale inddrivelsesmyndighed. Oversigt 3.2. Civilretlige sager Andre sager i alt Faderskabssager Bohave udsat Bødefogedsager Erstatning til ofre for forbrydelser Våbentilladelser Ekspeditioner Mistænkeligt dødsfald/dødfundne Selvmord Selvmordsforsøg Tvangsindlæggelser Eftersøgnings- og redningsaktioner heraf SAR eftersøgning til søs heraf SAR eftersøgning til lands heraf SAR redningsforanstaltning heraf eftersøgning/savnet eller formentlig forulykket heraf eftersøgning/bortgået fra inst heraf eftersøgning/bortgået fra hjemmet Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd - PiSiu Politimesteren er formand for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, ligesom sekretariatet organisatorisk placeret i Politimesterembedet. Yderligere information herunder Rådets årsberetninger kan ses på og på rådets facebookprofil. Internationalt samarbejde Grønland deltager i Schengen-samarbejdet og er tilsluttet det europæiske Schengen Informations System (SIS). Systemet er et register over kriminelle og uønskede personer og anvendes i forbindelse med indrejsekontrol. Grønland har siden 2001 på vegne af schengenlandene kontrolleret indrejsende fra lande uden for Schengen-området. Se mere om Schengen-samarbejdet på adressen: Politi, retsvæsen og forsvaret - side 6

7 4. Grønlands Domstole Grønlands Domstole Domstolene i Grønland består fra 1. januar 2010 af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og 4 kredsretter, (Qaasuitsoq Kredsret, Qeqqata Kredsret, Sermersooq Kredsret og Kujalleq Kredsret). Der er 8 steder med fast bemanding. Domstolene beskæftiger cirka 80 medarbejdere. Pr. 1. januar 2010 er den grønlandske retsplejelov ændret på væsentlige områder, og herunder er Retten i Grønland oprettet. Det statistiske materiale for 2010 og frem vil derfor blive opgjort for henholdsvis kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Samtidig er fogedsager vedrørende pengekrav pr. 1. januar 2010 henlagt til kredsretterne, hvilket vil fremgå som en ny sagstype i den fremtidige statistik. Grønlands Domstole hører under Danmarks Domstole. Kredsretterne Som udgangspunkt starter alle sager i kredsretterne. Dommerne i kredsretterne er uddannede ved Grønlands Domstoles kredsdommeruddannelse eller har en juridisk uddannelse. Hvis en sag er juridisk kompliceret, kan kredsdommeren eventuelt på opfordring fra én af sagens parter henvise sagen til Retten i Grønland, hvor alle dommere er uddannede jurister. Sagen vil stadig blive behandlet i 1. instans, og kan efterfølgende indbringes for landsretten. Alle domme eller beslutninger, der er afgjort ved en kredsret, kan appelleres til landsretten. Kredsretternes afgørelser træffes af en kredsdommer i de civile sager og i kriminalsager af en kredsdommer og to domsmænd. Retten i Grønland Retten i Grønland er en domstol, hvis vigtigste opgave er at varetage almindelige civile sager og de 1. instanssager, der er så komplicerede, at dommeren skal være uddannet jurist. Samtidig vejleder juristerne ved Retten i Grønland kredsretterne, hvis de har juridiske spørgsmål. Retten i Grønland varetager insolvenssager for eksempel konkurs og gældssanering. Retten i Grønland varetager også registrering af rettigheder over fast ejendom og løsøre bortset fra registrerede skibe. Kredsretterne kan henvise civile sager og kriminalsager til Retten i Grønland, hvis de er komplicerede eller principielle. Ud over at varetage retssager og vejlede kredsretterne, er Retten i Grønland ansvarlig for Domstolenes uddannelser. Retten i Grønland varetager de daglige administrative opgaver for retterne i første instans. Grønlands Landsret Grønlands Landsret behandler de sager, som er afgjort af en kredsret eller af Retten i Grønland, og som efter retsplejeloven kan indbringes for landsretten som anden instans. Dertil kommer behandling i første instans af genoptagelse Politi, retsvæsen og forsvaret - side 7

8 af visse faderskabssager. Landsretten afgiver endvidere udtalelse til Den Særlige Klageret i sager om genoptagelse af en kriminalsag. Alle sager hvor en kredsret eller Retten i Grønland har afsagt dom kan ankes til landsretten. Alle andre afgørelser kan som udgangspunkt også indbringes for landsretten. Disse andre afgørelser kaldes beslutninger (tidligere kendelser) og dekreter. Indbringelse af beslutninger for landsretten sker ved at kære beslutningen til landsretten. Grønlands Landsret har tingsted i Nuuk, men retssagerne behandles også på kredsretternes tingsteder, når det er nødvendigt. Domme i de sager, der behandles ved Grønlands Landsret, skal afsiges senest 3 måneder efter, at sagerne er blevet optaget til afgørelse. Når en sag er afgjort ved landsretten, kan den kun ankes til Højesteret, hvis den har en helt særlig karakter. Det kræver en bevilling fra Procesbevillingsnævnet. Se mere om Grønlands Domstole på dansk: eller på grønlandsk: 5. Kriminalforsorgen i Grønland Kriminalforsorgen i Grønland Kriminalforsorgen i Grønland råder i 2014 over 155 anstaltspladser fordelt med 66 pladser i Nuuk, 19 i Ilulissat, 30 pladser i Sisimiut, 15 pladser i Tasiilaq og i Aasiaat samt 10 pladser i Qaqortoq. Hertil kommer 10 yderligere pladser i anstalten i Ilulissat, som efter planen skal åbne til oktober Officielt bruges om anstalterne betegnelsen Anstalten for Domfældte i, men i de senere år har anstalterne givet plads ikke kun til domfældte, men også til et stigende antal tilbageholdte, som afventer dom. I Sisimiut er der desuden en pension med 9 pladser, som overvejende benyttes til udslusning af domfældte. Anstalten i Nuuk forventes i 2017 at blive erstattet af en ny anstalt med både åbne og lukkede pladser samt en udslusningsafdeling. Kriminalforsorgen består endvidere af en række KiF-afdelinger (Kriminalforsorgen i Frihed) spredt over hele landet. Afdelingerne har som hovedopgaver at gennemføre personundersøgelser for retterne, at fuldbyrde af domme til tilsyn og samfundstjeneste og at føre tilsyn med prøveløsladte mv. Kriminalforsorgen i Grønland drives af den danske stat og har siden 2010 været administreret af en enhedsledelse (et Hovedkontor) i Nuuk, som hører under Justitsministeriet (Direktoratet for Kriminalforsorgen) i Danmark. Se nærmere om de grønlandske anstalter for domfældte på hjemmesiden: Politi, retsvæsen og forsvaret - side 8

9 6. Forsvaret Afsnittene Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i statistisk årbog 2014 udkom d. 8. juli Forsvaret Forsvaret hører under den danske stat. I selvstyreloven er forsvaret nævnt som et af de områder, som selvstyret ikke har mulighed for at overtage. Grønlands Kommando (GLK) lå i Kangilinnguit (Grønnedal) i bunden af Arsuk fjorden. Grønlands Kommando er nedlagt pr. 31. oktober I stedet for er oprettet Arktisk Kommando med hovedsæde i Nuuk. Arktisk Kommando er underlagt Forsvarskommandoen, og chefen for Arktisk Kommando er direkte underlagt forsvarschefen. Efterfølgende nævnte tjenestesteder i Grønland er underlagt chefen for Arktisk Kommando. Det drejer sig om Station Nord, slædepatruljen Sirius med hovedkvarter i Daneborg, Forsvarets Vagt Mestersvig, Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) og endelig Logistik Center Grønland, beliggende på Flyvestationen Aalborg. Arktisk Kommando har desuden et forbindelseselement placeret på Thule Air Base. Arktisk Kommandos hovedopgave i fredstid er overvågning og suverænitetshævdelse. Blandt øvrige opgaver kan nævnes fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning og bekæmpelse af forurening, sø-opmåling samt assistance til det grønlandske samfund. Slædepatruljen Sirius opgaver er suverænitetshævdelse og som politimyndighed at føre kontrol med ekspeditioner og fredningsbestemmelser i nationalparken samt foretage overvågning af området. Station Nords primære opgave er at holde landingsbanen og indkvarteringsfaciliteter klar året rundt til støtte for forsvarets enheder i Grønland - herunder især til Slædepatruljen Sirius og Luftgruppe Vest. Samtidig medvirker Station Nord til at opretholde dansk suverænitet i området. Herfra udøves politimyndighed for Politimesteren i Grønland overfor besøgende i Nationalparken, der på disse breddegrader oftest er i transit via Station Nord. Station Nord yder endvidere støtte til alle videnskabelige aktiviteter i Nordøstgrønland samt indsamler data til Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Miljøundersøgelser. Forsvarets Vagt Mestersvig er en forsyningsstation, hvor to mand har ansvaret for at drive stationen året rundt. Der skal udføres alle slags reparationer, al slags genforsyning, kørsel i alle typer køretøjer, håndtering af fly, radiotjeneste, kontrol af ekspeditioner m.v. Politi, retsvæsen og forsvaret - side 9

10 Oversigt 6.1. Forsvarets årlige omkostninger vedr. opgaver i Grønland Mio.kr Omkostninger i alt Fiskeriinspektion i alt Fiskeriinspektion Søværnet 1) Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Søværnet 2) Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 3) Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 4) Grønlands Kommando 5) Sirius mv Flyvepladser Kilde: Forsvarsministeriet Anm.: Posterne i 2013 indeholder de totale omkostninger ved løsning af hovedopgaverne overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Hertil kommer stationstjeneste, is rekognoscering, deltagelse i miljøovervågning og bekæmpelse af forurening, opmåling til søs mv. Alle poster indeholder såvel løn som andre omkostninger. Alle tal fra 2007 og frem er opgjort efter totalomkostningsprincippet og er beregnet på baggrund af nøgletal for myndighedernes virksomhed relateret til Grønland. Støttevirksomhed vedrørende fiskeriinspektion ved Flyvevåbnet afregnes til den operative virksomhed og indgår som omkostning ved aktiviteten. Siriuspatruljen og Station Nord indgår som organisatorisk del af Arktisk Kommando. Afskrivning og vedligeholdelse af materiel såsom skibe og fly kan give store differencer over årene, f.eks. kan reparation og vedligeholdelse af inspektionsskibene svinge med tocifrede millionbeløb. Noter: 1) Indeholder direkte og indirekte omkostninger til skibe, herunder afskrivninger og vedligeholdelse. Søværnets inspektionskuttere er under udfasning og erstattes af inspektionsfartøjer, der er væsentlig større og dyrere i drift, hvilket sammen med den fortsatte konsolidering af totalomkostningsprincippet giver en væsentlig stigning i de samlede omkostninger. 2) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til Chef og Eskadrestab i 1. Eskadre i Frederikshavn 3) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til fly, helikoptere og støttevirksomhed i Air Transport Wing i Ålborg. Søværnets Helikoptertjeneste er fra 1. januar 2011 overført til FTK. 4) Fra 2007 indeholdt i note 3. 5) Indeholder alle omkostninger forbundet ved drift af Arktisk Kommando og tilhørende aktiviteter ekskl. Sirius og Station Nord. 7. Beredskabsstyrelsen Dette afsnit vil blev opdateret d. 8. juli Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen hører også under den danske stat. Forsvarsministeren fungerer som den øverste myndighed for det statslige redningsberedskab. Som det fremgår i beredskabsloven kan Forsvarsministeren bestemme om et redningsberedskab i udlandet skal indsættes i fredstid i tilfælde af katastrofer som kan forårsage alvorlig skade på eller udgør fare for personer, ejendom eller miljø. Beredskabsstyrelsens opgave er at udvikle og styrke beredskabet, for at forebygge og afhjælpe ulykker og katastrofer og derfor udfører en række operative - og myndighedsopgaver som nationale assistancer, internationale assistancer, ekspertberedskaber, brandforebyggelse, uddannelser og beredskabsudvikling. Politi, retsvæsen og forsvaret - side 10

11 Links Se mere om Forsvaret på: Se mere om Beredskabsstyrelsen på: PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Politi, retsvæsen og forsvaret - side 11

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvar Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt 10. september 2016 Agenda Grønlands Domstoles organisation Første instans» Kredsretterne» Retten i Grønland Anden instans» Grønlands Landsret Fokuspunkter

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8 Politiet i Grønland - Arsstatistik 2012 Indhold Forord 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område 4 1.3. Drab 5 1.4. Vold 6 1.5.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

27. august 2012 EM 2012/80. Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.

27. august 2012 EM 2012/80. Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v. 27. august 2012 EM 2012/80 Forslag til: Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.) Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Årsstatistik 2014 Grønlands Politi

Årsstatistik 2014 Grønlands Politi Årsstatistik 214 Grønlands Politi Årsstatistik 214 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland 2012/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0017 Fremsat den 7. november 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Årsrapport for Retten i Grønland 2010. Maj 2011

Årsrapport for Retten i Grønland 2010. Maj 2011 Årsrapport for Retten i Grønland 2010 Maj 2011 1 Indledning 3 Sagsbehandling 5 Tjenesterejser 7 Rejseomkostninger 7 Produktivitet 8 Medarbejderårsværk i kredsretterne 8 Produktivitetsindeks 8 Bemærkninger

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

GRØNLANDS LANDSRET. Grønlands Ankedomstol. Årsrapport

GRØNLANDS LANDSRET. Grønlands Ankedomstol. Årsrapport GRØNLANDS LANDSRET Grønlands Ankedomstol Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Domstolenes organisation og arbejdsopgaver... 4 Domstolenes organisation efter reformen...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Rigsfællesskabet Miljø Størrelsesforhold Grønland Udfordring nye ruter Udfordring Udfordring

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland Departementet for Sundhed, revideret maj 2011 Grønland verdens største Ø Areal 2.166.086 km2 85% dækket af is 57. 000 indbyggere. Hjemmestyre siden 1. maj 1979, selvstyre

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0071-2014 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97448-00001-13.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Politiets Årstabel 2006

Politiets Årstabel 2006 Politiets Årstabel 2006 Rigspolitiet Marts 2006 Online ISSN: 1601-2674 Politiets Årstabel 2006 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere