IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSSTATISTIK BIND 2"

Transkript

1 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN Bd.2

3 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus for bachelorstuderende ved Center for Idræt, Aarhus Universitet. Bag bogen ligger samme holdninger både til statistisk analyse og til begynderundervisning i statistik, der primært retter sig mod brugere, som i Blæsild og Granfeldt (2000) Statistik for biologer og geologer. Et vigtigt holdepunkt i statistisk analyse er modelbegrebet. Man vælger en statistisk model, som kan belyse den faglige problemstilling. Det vil sige, at parametrene i modellen kan fortolkes i den faglige problemstilling, og at interessante faglige hypoteser svarer til restriktioner på parametrene. En faglig hypotese afprøves ved at undersøge (teste), om man kan acceptere en reduktion af modellen til en ny model, som er enklere ved at have færre parametre. Gør man sig det klart, kan man hurtigt lære at analysere temmelig komplicerede problemstillinger korrekt. Ydermere bliver analysen til at følge også for folk, som hverken er specialister på det faglige område eller er professionelle statistikere. Et tidsvarende brugerkursus i statistik må benytte EDB og en statistisk programpakke. Ved dette kursus er valgt regnearket Excel og den statistik pakke der under navnet Dataanalyse optræder som et tilføjelsesprogram til Excel, men der er ikke benyttet faciliteter, som er specielle for denne statistik pakke, og bogen kan uden vanskelighed anvendes sammen med andre statistiske programpakker. Argumentet for at benytte Excel er, at regnearket er tilgængeligt på de fleste PC-er imodsætning til mere kostbare og specialiserede statistiske programpakker såsom for eksempel SAS, Genstat og BMDP. Disse programpakker er designet specielt til brug i forbindelse med statistisk analyse og kan derfor udføre beregningerne i meget mere avancerede statistiske modeller end regnearket Excel kan. Disse noter demonsterer forhåbenligt at i forbindelse med et elementært kursus i statistik er Excel et brugbart alternativ. Når man bruger statistiske programpakker i undervisningen bliver modellerne, som beskrevet ovenfor, det faste holdepunkt når man skal orientere sig i udskrifterne. Man kan bruge en programpakke til statistisk analyse, når man har lært dels at specificere modeller i programpakken og dels at teste reduktionen fra én model til en simplere ved at hente relevante oplysninger ud fra udskrifterne fra estimationen i de to modeller.

4 iv Kun få kan lære statistik uden at få metoderne ind gennem fingrene. Vi har derfor valgt både at præsentere, hvordan de enkleste modeller kan regnes på lommeregner, og hvordan de kan regnes ved at orientere sig i udskrifter fra en programpakke. For normalfordelte data vises både for én, to og k observationsrækker, samt én regressionslinje, hvordan modellerne regnes igennem på lommegner, mens en mere kompliceret model som tosidet variansanalyse kun skal kunne klares med henvisning til programudskrifter. Et statistikkursus for studerende, der ikke har et vist kendskab til de mest basale begreber i sandsynlighedsteorien, fremstår for os som en umulighed. I Kapitel 2 introduceres og/eller repeteres disse begreber, der illustreres ved en række eksempler, som er valgt ud fra det princip, at de matematisk skulle være lette at håndtere. Kapitel 3 er at betragte som et katalog vedrørende definition af og egenskaber ved de fordelinger som anvendes i forbindelse med de statistiske modeller i de senere kapitler. Kaptitel 2 gennemgås efter diskussionen i Kapitel 1 af grafiske og numeriske metoder i forbindelse med beskrivende statistik. Herefter fortsættes med modellerne for normalfordelte data i Kapitel 4 idet de hertil relaterede fordelinger fra Kapitel 3 omtales undervejs. Efter adskillige eksempler på statistisk analyse i forbindelse med normalfordelingen i Kapitel 4 diskuteres hovedtrækkene i en analyse af en parametrisk statistisk model i generelle termer i Kapitel 5. Derefter gennemgås Kapitel 6 om multinomialfordelte data og Kapitel 7 om Poissonfordelte data. Bogen slutter med omtale af nogle simple ikke-parametriske test i Kapitel 8. Som nævnt ovenfor foretrækker vi at betragte parametriske statistiske modeller. Formålet med Kapitel 8 er at orientere læserne om at ikke alle deler denne holdning og for at give et kort indblik i de alternative metoder. Det vil være muligt at læse kapitlerne i en anden rækkefølge, men man skal være opmærksom på, at de statistiske grundbegreber som nulhypotese, test, testsandsynlighed, signifikansniveau og så videre gennemgås i forbindelse med Afsnit 4.2. Uden dataeksempler, som udspringer af en faglig problemstilling, bliver en lærebog til et brugerkursus i statistik temmelig uinteressant. En del af eksemplerne er taget fra Andersen (1998) Statistik for Idrætsstuderende med forfatterens tilladelse, hvilket vi er taknemmelige for. Vi vil også gerne takke medarbejdere og studerende ved Center for Idræt, Aarhus Universitet og ved Institut for Idræt, Københavns Universitet, som har stillet data og deres historie til rådighed for bogens eksempler og opgaver. Bogen er blevet brugt ved Idrætsstatistik i efteråret 2000 og bygger på erfaringer fra et lignede kursus i efteråret 1999 og en særlig tak går til Jakob Krabbe Pedersen og Lars Bo Kristensen for deres store indstats som instruktorer på disse to kurser og for deres påvisning af trykfejl. Bogen er skrevet LATEX, og Jacob Goldbach har skrevet de stylefiler i LATEX, som definerer

5 v udseendet af bogen, men derudover har Jacob Goldbach tålmodigt besvaret utallige spørgsmål om LATEX ligesom Frank Allan Hansen, Niels Væver Hartvig og Michael Kjærgård Sørensen velvilligt har assisteret os. I forhold til versionen af bogen fra maj 2001 er der rettet en del trykfejl og nogle få figurer er blevet tilføjet. Vi vil gerne takke Lars Madsen for meget kompetent bistand med LATEX spørgsmål i forbindelse med revisionen og Michael Kjærgård Sørensen for at have produceret de nye figurer. Århus, august 2005 Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt

6 vi

7 vii Indhold 1 Data og beskrivende statistik Prik- og pindediagrammer Histogrammer Empiriske størrelser Grupperede data Kvalitative data Flerdimensionale data Anneks til Kapitel Opgaver til Kapitel Begreber fra sandsynlighedsteorien Sandsynlighedsrum Definition af sandsynlighedsmål Regneregler for sandsynligheder Betingede sandsynligheder og uafhængighed Stokastiske variable Diskrete stokastiske variable Kontinuerte stokastiske variable Stokastiske vektorer Diskrete stokastiske vektorer Kontinuerte stokastiske vektorer Marginale fordelinger Uafhængighed Betingede fordelinger Middelværdi og varians Opgaver til Kapitel

8 viii 3 Specielle fordelinger Normalfordelingen og relaterede fordelinger Normalfordelingen Den todimensionale normalfordeling χ 2 -fordelingen t-fordelingen F-fordelingen Diskrete fordelinger Binomialfordelingen Multinomialfordelingen Poissonfordelingen Den hypergeometriske fordeling Den negative binomialfordeling Opgaver til Kapitel Normalfordelte data Fraktilsammenligning Ugrupperede observationer Grupperede data Transformation Anneks til Afsnit Én observationsrække med kendt varians Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit Én observationsrække med ukendt varians Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit To observationsrækker Test for varianshomogenitet Ens varians Forskellig varians Parrede observationer Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit k observationsrækker Test for varianshomogenitet

9 ix Test for ens middelværdier Forskelle og ligheder i behandlingen af to og k observationsrækker Notation og test i forbindelse med en følge af modeller Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit Lineær regression Lineær regression uden gentagelser Lineær regression med gentagelser Hypoteser om regressionsparametrene Korrelation og/eller regression Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit Tosidet variansanalyse Anneks til Afsnit Hovedpunkter til Afsnit Opgaver til Kapitel Indeks I.1 5 Statistisk analyse Data Modelopstilling Modelkontrol Statistisk inferens Likelihood inferens Begreber fra generel testteori Approksimativ likelihood teori Afsluttende bemærkninger Opgaver til Kapitel Multinomialfordelte data Eksempler Inferens i én multinomialfordeling Test af simpel hypotese Uafhængighed af inddelingskriterier Inferens i flere multinomialfordelinger

10 x Homogenitet af flere multinomialfordelinger Fishers eksakte test Test for goodness of fit Anneks til Kapitel Hovedpunkter til Kapitel Opgaver til Kapitel Poissonfordelte data Eksempler Sandsynlighedsteoretiske resultater vedrørende Poissonfordelingen Én observationsrække Inferens i flere fordelinger Poissonmodellen med proportionale parametre Den multiplikative Poissonmodel Anneks til Kapitel Hovedpunkter til Kapitel Opgaver til Kapitel Ikke-parametriske test Fortegnstestet Rangtest Wilcoxons test for én observationsrække Wilcoxons test for to observationsrækker Kruskal-Wallis test Anneks til Kapitel Hovedpunkter til Kapitel Opgaver til Kapitel A Forskellige matematiske begreber A.1 A.1 Notation fra mængdelæren A.1 A.2 Rækker A.3 A.3 Dobbeltintegraler og partiel differentiation A.4 A.3.1 Dobbeltintegraler A.5 A.3.2 Partiel differentiation A.5 B Simulerede fraktildiagrammer B.1

11 xi C Matematiske symboler C.1 D Det græske alfabet D.1 Indeks I.1

12 xii

13 5 Statistisk analyse Statistisk analyse Vi har i Kapitel 4 set adskillige eksempler på statistiske analyser og i disse eksempler er e- stimater og teststørrelser valgt ud fra heuristiske argumenter. Disse valg er dog baseret på en generel metode, der omtales i dette kapitel. Denne metode kan benyttes i andre situationer, hvor valg af estimatorer og teststørrelser ikke kan baseres på heuristiske argumenter. Kapitlet indeholder en beskrivelse af de vigtigste ingredienser i en statistisk analyse samt en præsentation af de basale matematiske og/eller filosofiske begreber, der ligger til grund for de statistiske metoder, vi betragter i disse noter. Næsten alle de statistiske metoder, der er blevet eller vil blive omtalt i noterne, kan faktisk opfattes som specialtilfælde - eller illustrationer - af den generelle metodik, som diskuteres i dette kapitel. Eneste undtagelse er metoderne i Kapitel 8. Formålet med kapitlet er at fremstille de grundliggende begreber og ideer så overskueligt som muligt, og vi har valgt at gøre dette med reference til teorien for én normalfordelt observationsrække med kendt varians i Afsnit 4.2. En nybegynder i statistisk analyse kan betragte kapitlet som udstilling af fundamentale begreber i statistisk analyse, som er blevet og også senere vil blive anvendt og illustreret igen og igen. En mere erfaren læser kan derimod betragte kapitlet som et lille opslagsværk vedrørende begreber og terminologi i statistisk analyse. Afsnit 5.1 vedrører videnskabelige eksperimenter og data. Vi har valgt at fokusere på tre hovedingredienser eller aktiviteter i en statistisk analyse i) modelopstilling ii) modelkontrol iii) statistisk inferens som omtales i Afsnit Statistik inferens baseret på begrebet likelihood diskuteres i Afsnit 5.5 og i Afsnit 5.6 omtales nogle få begreber fra den generelle testteori. Approksimative statistiske metoder omtales i Afsnit 5.7 og endelig indeholder Afsnit 5.8 nogle afsluttende bemærkninger.

14 Modelopstilling 5.1 Data Udgangspunktet for en statistisk analyse er et datasæt x, der er resultatet af et eksperiment, udført med det formål at få indblik i en speciel faglig sammenhæng. Betegnelsen eksperiment skal her forstås i en bred forstand. Data fra idræt kan for eksempel være bestemmelser af kondital, hæmatokritværdier eller andre fysiologiske målinger. Data er ofte indsamlet for at få indblik i, hvorledes træning eller konkurrence påvirker målingerne. En anden form for data er resultater fra konkurrencer, der studeres for at få indsigt i, hvordan forskellige personer eller hold klarer sig i forhold til hinanden eller for at sammenligne præstationer udført under forskellige omstændigheder. 5.2 Modelopstilling Karakteristisk for et datasæt x i et eksperiment er, at det er stokastisk; det vil sige, at hvis man gentager eksperimentet eller målingerne under lignende omstændigheder, bliver resultatet ikke nødvendigvis x. Dette er i modsætning til en deterministisk situation, hvor udfald på forhånd kan bestemmes med sikkerhed. Men selv om udfaldene af eksperimentet ikke kan angives på forhånd er der ofte en regelmæssighed på et højere niveau, som man netop kan erkende, hvis forsøget gentages mange gange. En byggesten i beskrivelsen af et eksperiment er derfor en sandsynlighedsteoretisk model. En sandsynlighedsteoretisk model består af tre komponenter: 1) udfaldsrummet, X, som er samtlige værdier (udfald), som eksperimentet kan få; 2) hændelsessystemet, A, som omfatter alle de hændelser vi vil betragte; og 3) sandsynlighedsmålet, P, som angiver sandsynligheden af alle hændelser i A. Det stokastiske element i et eksperiment beskrives af hændelsessystemet og sandsynlighedsmålet, som beskriver alle hændelser vi er interesserede i og deres sandsynligheder. Vi beskriver ofte det stokastiske ved et datasæt ved at opfatte data x som en realisation af en stokastisk vektor X. Denne stokastiske vektor kan man tænke på som identitetsafbildningen på udfaldsrummet X og dens fordeling som givet ved sandsynlighedsmålet P. Vi indskrænker os til kun betragte diskrete og kontinuerte stokastiske vektorer. Hændelsessystemet vil omfatte alle etpunktsmængder, alle intervaller og alle mængder, der kan dannes udfra dem med de sædvanlige mængdeoperationer, som foreningsmængde, fællesmængde og komplementærmængde. Sandsynlighedsmålene på disse hændelsessystemer kan repræsenteres enten ved deres fordelingsfunktionen F eller deres tæthedsfunktion f. En statistisk model er en parametriseret mængde af sandsynlighedsteoretiske modeller. Sædvanligvis er udfaldsrummene og hændelsessystemerne identiske for alle de sandsynlighedsteo-

15 5.3 retiske modeller, og i det tilfælde kan man tænke på en statistisk model som en sandsynlighedsteoretisk model, hvor sandsynlighedsmålet er blevet erstattet med en parametriseret klasse af sandsynlighedsmål, P = {P ω ω Ω}. Alternativt kan klassen af sandsynlighedsmål repræsenteres med en parametriseret klasse af fordelinger, F = {F ω ω Ω}, eller en parametriseret klasse af tætheder { f( ;ω) ω Ω}. Her er parameteren ω = (ω 1,...,ω k ), og vi antager altså, at Ω, parameterrummet (parametermængden), er en delmængde af R k. Parameteren ω bør vælges, således at den er relevant for det faglige problem, der ligger til grund for eksperimentet. Det vil sige, at parameteren skal vælges, således at udsagn vedrørende det faglige problem kan formuleres ved hjælp af ω. Med undtagelse af modellerne i Kapitel 8 er alle de statistiske modeller, der betragtes i disse noter, på formen Vores foretrukne repræsentation af sandsynlighedsmålene er via tætheder, og vi kalder funktionen (X,A ;P) = (X,A ;{P ω ω Ω}). X Ω R (x,ω) f(x;ω) (5.1) for modelfunktionen. Modelfunktionen er tætheden som funktion af både udfaldet x og parameteren ω. For at gøre de matematiske overvejelser lettere vil vi antage, at parametermængden Ω kan vælges som et område i R k ; det vil sige, at Ω er en åben 1 og sammenhængende 2 delmængde af R k. Vi har nu fået fastlagt de termer og den notation vi vil bruge i omtalen af statistiske modeller. Modelopstilling opfatter vi som den proces, hvor man identificerer komponenterne i den statistiske model: udfaldsrum, hændelsessystem og klassen af fordelinger. Det er sædvanligvis uproblematisk at bestemme sig for udfaldsrummet, og dermed er hændelsessystemet også givet. Det væsentligste arbejde er i forbindelse med identifikation af den parametriserede klasse af fordelinger, som man vil betragte. Det betyder også, at man i omtalen af modellerne ofte undlader at nævne hele triplet (X,A ;{P ω ω Ω}), men fokuserer på fordelingerne {P ω ω Ω}. Endda går man ofte så vidt, at man nøjes med at specificere parametermængden Ω, idet både udfaldsrum, hændelsessystem og fordelingsklasse er underforstået. I arbejdet med at identificere en klasse af fordelinger inddrager man almindelig og specifik viden om forsøgsomstændighederne og undertiden erfaringer fra statistiske analyser af lignende forsøg. Sædvanligvis er de indledende grafiske procedurer, der omtales i Kapitel 1, særdeles 1 Ω er åben, hvis et vilkårligt punktω Ω er centrum for en kugle, der helt er indeholdt i Ω. 2 Ω er sammenhængende, hvis to vilkårlige punkter ω og ω i Ω kan forbindes med hinanden ved hjælp af linjestykker, der alle er indeholdt i Ω.

16 Modelkontrol nyttige i forbindelse med modelopstilling. Dette trin i en statistisk analyse kræver ofte en så betydelig indsigt i den faglige sammenhæng, at et samarbejde mellem fagmanden fra idræt og statistikeren er påkrævet. 5.3 Modelkontrol Dette punkt i en statistisk analyse vedrører vurdering af rimeligheden af den opstillede statistiske model. Det undersøges, om data x strider mod en eller flere væsentlige konsekvenser af modellen. Hvis dette er tilfældet, forkastes modellen og en ny opstilles; hvis ikke, er man klar til at gå videre til næste punkt i analysen, statistisk inferens. Bemærk, at man ved den skitserede procedure på ingen måde opnår sikkerhed for, at modellener korrekt. Det er vanskeligt at give en generel beskrivelse af dette punkt i en statistisk analyse, idet metoderne dels afhænger af modellen og dels af de betragtede aspekter ved modellen. Desuden skal det understreges, at modelkontrol ikke er begrænset til de indledende faser af en statistisk undersøgelse. I mange modeller, for eksempel i regressionsmodeller, sker den væsentligste del af modelkontrollen efter, at man har estimeret i modellen. Som det fremgår af næsten alle de følgende kapitler, indgår såvel grafiske som numeriske undersøgelser i kontrollen af en model. Eksempel 4.1 (Fortsat) Ved opstillingen af en model for data x som består af de 15 målingerx 1,...,x 15 af laktat koncentrationen i den samme blodprøve med en kendt koncentration på 80 mg/l benytter vi oplysningen om, at erfaringsmæssigt kan sådanne målinger betragtes som normalfordelte med en spredning på 5mg/l. Vi opfatter derfor de 15 målinger som realisationer af uafhængige og identisk fordelte stokastiske variable X 1,...,X 15. Vi betragter altså modellen X i N(µ,σ 2 0), i = 1,...,n, hvor n = 15 og σ0 2 = 25. Parameteren µ varierer i R, og da de stokastiske variable er uafhængige er modelfunktionen f(x; µ) = n i=1 1 2πσ0 2 ( 1 = 2πσ0 2 e 1 2σ 0 2 (x i µ) 2 ) n 2 e 1 2σ 2 0 n i=1(x i µ) 2. (5.2) Modellen kontroleres ved hjælp af en fraktilsammenligning, som beskrevet i Afsnit 4.1.

17 Statistisk inferens Formålet med en statistik analyse er at opnå indsigt i den faglige problemstilling, der gav anledning til eksperimentet. Ved modelopstillingen blev parameteren ω valgt, således at den repræsenterer de aspekter ved det faglige problem, som er af speciel interesse. Statistisk inferens vedrører spørgsmålet om at formulere udsagn om parameteren ω - og dermed om det faglige problem - på baggrund af data x, udfaldet af eksperimentet. Disse udsagn har som formål at angive, i hvilken grad de forskellige parameterværdier ω, eller rettere de tilsvarende fordelingsfunktioner F ω (eller tæthedsfunktioner f( ; ω)), kan anses for at give en rimelig beskrivelse af data x. Estimationsteori og testteori anses traditionelt som de vigtigste discipliner i statistisk inferens. I estimationsteorien søges en afbildning ω ω ω : X Ω x ω ω ω(x), (5.3) der til data x tilordner en bestemt parameterværdi ω ω ω(x), se Figur 5.1. Denne værdi omtales som estimatet for (skønnet over) parameteren ω. Den tilsvarende stokastiske vektor ω ω ω(x) omtales som en estimator for ω. Vi vil ofte bruge notationen ω ω ω ω eller ω ω ω ω til at antyde, at ω ω ω er et estimat for ω. Figur 5.1 Illustration af en estimator ω ω ω.

18 Statistisk inferens Det er ofte en del af en statistisk analyse at undersøge, om en enklere statistiske model end den, der som udgangspunkt blev opstillet, giver en tilfredsstillende beskrivelse af data. Det kan netop være på den måde, man formulerer og besvarer et relevant fagligt spørgsmål. Lad Ω 0 betegne en delmængde af parameterrummet Ω. Hypotesen H 0 : ω Ω 0 (5.4) repræsenterer da en reduktion af den statistiske model. Hvis Ω 0 kun har ét element ω 0, omtales hypotesen som en simpel hypotese eller som en punkthypotese. I modsat fald betegnes hypotesen som sammensat. Testteorien angiver metoder til at vurdere, om hypotesen H 0 er rimelig eller ej på grundlag af data x. Matematisk set er et test blot en opdeling af værdimængden X i to disjunkte mængder R = {x X : H 0 forkastes på grundlag af x} A = {x X : H 0 forkastes ikke på grundlag af x}, (5.5) der betegnes som henholdsvis forkastelses- og acceptområdet for H 0. Mængden R (ikke at forveksle med de reelle tal R) omtales undertiden også som det kritiske område for H 0. Ofte fås den betragtede opdeling af værdimængden X som beskrevet på følgende måde, se også Figur 5.2: Lad T være en afbildning af X ind i de reelle tal og lad T R og T A være en opdeling af værdimængden T = T(X ) i to disjunkte mængder. Hvis R = T 1 (T R ) = {x X : T(x) T R } A = T 1 (T A ) = {x X : T(x) T A }, (5.6) omtales T som en testor af hypotesen H 0. Værdien T(x) af T svarende til data x omtales som teststørrelsen. Ud fra heuristiske argumenter er det ofte muligt at angive estimatorer og testorer i simple, konkrete situationer. Imidlertid er det naturligvis af værdi at have en general metodik, baseret på simple principper, der anviser estimatorer og testorer også i mere komplicerede situationer. Den metodik, vi skal omtale i det følgende, baserer sig på likelihood funktionen, som introduceres i det næste afsnit. De hertil hørende størrelser omtales som henholdsvis maksimum likelihood estimatoren og likelihood ratio testoren.

19 Likelihood inferens Figur 5.2 Illustration af en testor T for hypotesen H 0. Ideerne bag likelihood inferens og de første grundliggende udviklinger af dette begreb skyldes den engelske genetiker R. A. Fisher. Likelihood inferens er baseret på likelihood funktionen, som vi nu introducerer og diskuterer. Fra formuleringen af den statistiske model i Afsnit 5.2 ses det, at for fast værdi af parameteren ω er modelfunktionen f(x; ω) tæthedsfunktionen for den stokastiske vektor X. Hvis P ω betegner sandsynlighedsmålet svarende til tæthedsfunktionen f(x;ω) har vi derfor, at f(x;ω) = P ω (X = x), (5.7) hvis X er diskret. Hvis X er kontinuert er relationen mellem f(x;ω) og P ω givet ved hvor I x er en lille mængde omkring x, hvis indhold er dx. f(x;ω)dx P ω (X I x ), (5.8) For fast værdi af ω beskriver modelfunktionen altså sandsynlighederne knyttet til alle mulige realisationer af X. Data x er imidlertid en bestemt og fast realisation af X, og da vi ønsker at udtale os om forskellige værdier af ω i lys af data x, kunne vi prøve at betragte modelfunktionen som funktion af ω for fastholdt x. Vi har da stadig fortolkningen, at f(x; ω) er sandsynligheden af observationen x, hvis parameteren er ω. Det har vi direkte via (5.7), hvis X er diskret, eller

20 Likelihood inferens via fortolkningen i (5.8), hvis X er kontinuert. I den forstand er f(x;ω) et udtryk for troligheden eller rimeligheden af ω i lys af data x. R.A. Fisher valgte termen likelihood, fordi likelihood i lighed med probability i engelsk daglig tale bruges til at udtrykke grader af tiltro. Ved at vælge en anden term end probability understregede Fisher, at vi ikke har at gøre med sandsynligheder på parametrene. Termen likelihood er ikke oversat til dansk, og vi kalder f(x;ω) som funktion af ω for likelihood funktionen og betegner den L(ω) = f(x;ω) ω Ω, (5.9) idet vi underforstår afhængigheden af de observerede data. Men hvis vi ønsker at understrege, at vi betragter funktionen svarende til data x, skriver vi L(ω;x) i stedet for L(ω). Et eksempel på en likelihood funktion kan ses i Figur 5.3. Figur 5.3 Likelihood funktionen L(µ) (ganget med ) for middelværdien µ i én normalfordelt observationsrække med kendt varians (σ0 2 = 25) for data i Eksempel 4.1. Likelihood funktionen laver en ordning i parametermængden. Hvis vi et øjeblik betragter kun to parameterværdier ω 1 og ω 2, og på baggrund af data x ønsker at vælge, hvilken af de to parameterværdier, der bedst forklarer data, må det blive den, som har den største værdi af likelihood funktionen L(ω), fordi det er den som gør data mest sandsynlig. Vi siger, at værdien ω 1 er mere likely end ω 2 i lys af data x, hvis L(ω 1 ) > L(ω 2 ). På dansk vil vi undertiden bruge

21 ordet trolig i denne tekniske betydning, og altså sige, at ω 1 er mere trolig end ω 2 i lys af data x, hvis L(ω 1 ) > L(ω 2 ). Likelihood funktionens ordning af parametermængden leder umiddelbart til, at hvis vi vil angive én parameterværdi, som er i bedst overensstemmelse med data x, må det blive den værdi, som gør de observerede data mest sandsynlige, det vil sige den værdi, hvor likelihood funktionen antager sit maksimum. Vi har hermed introduceret begrebet maksimum likelihood estimation. Hvis der eksisterer en entydigt bestemt værdi ˆωˆωˆω, for hvilken likelihood funktionen L( ) antager sit maksimum, det vil sige L( ˆωˆωˆω) > L(ω) for alle ω Ω således at ω ˆωˆωˆω, kaldes denne værdi ˆωˆωˆω af parameteren for maksimum likelihood estimatet for ω. Med andre ord er maksimum likelihood estimatet ˆωˆωˆω = ( ˆωˆωˆω(x)) den mest trolige værdi af parameteren ω i lys af data x. Den tilsvarende stokastiske vektor ˆωˆωˆω(X) omtales som maksimum likelihood estimatoren. Undertiden er det lettere at maksimere log likelihood funktionen 5.9 l(ω) = lnl(ω) ω Ω, (5.10) end selve likelihood funktionen L( ). I de modeller, vi betragter, er likelihood funktionen (mindst) to gange differentiabel med kontinuerte (partielle) afledede, og det letter arbejdet med at finde den værdi, hvor likelihood funktionen antager sit maksimum. Da parametermængden er antaget at være et område, kan ˆωˆωˆω = ( ˆω 1,..., ˆω k ) findes som en løsning til ligningerne l ω j (ω) = 0, j = 1,2,...,k. (5.11) Disse ligninger, der kaldes likelihood ligningerne, kan undertiden løses eksplicit, men i nogle tilfælde må man benytte numeriske procedurer for at finde ˆωˆωˆω. Desuden må man også vurdere om en løsning til likelihood ligningerne er et punkt, hvor likelihood funktionen antager sit maksimum. Ofte består data x af n enkeltmålinger x 1,...,x n, det vil sige x = (x 1,...,x n ). Hvis vi som model kan benytte, at x 1,...,x n er udfald af uafhængige og identisk fordelte stokastiske variable X 1,...,X n, hvor tæthedsfunktionen for X i er f(x i ;ω),i = 1,...,n, vil vi omtale data som én observationsrække fra fordelingen F ω. Antagelsen om uafhængighed af de stokastiske variable medfører - som bekendt fra sandsynlighedsteorien - at tæthedsfunktionen for X er produktet af tæthedsfunktionerne for X i, i = 1,...,n. Likelihood funktionen L( ) og log likelihood funktionen l( ) bliver derfor i denne situation henholdsvis L(ω) = n i=1 f(x i ;ω) (5.12)

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Spil & Sandsynlighed. Preben Blæsild

Spil & Sandsynlighed. Preben Blæsild Spil & Sandsynlighed Preben Blæsild (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) (5,1) (5,2) (5,3) (5,4)

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere