Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram Kandidatuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram 2013-2015. Kandidatuddannelsen"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Studieprogram Kandidatuddannelsen

2 GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogrammet giver en oversigt over den skemalagte undervisning på kandidatuddannelsen for studieåret og en oversigt over det planlagte kursusudbud i For nogle af kurserne gælder, at endelig undervisningstimeplacering inden for de angivne kursusuger først vil foreligge i forbindelse med offentliggørelse af de detaljerede kursusprogrammer forud for kursusstart. I disse kurser er altså kun omfanget af undervisningstimerne angivet - de sorte felter - men ikke deres endelige beliggenhed. Grå felter i kursusugerne indikerer supplerende selvstudier op til fuld arbejdstid. Konservatorskolen forbeholder sig således ret til at foretage nødvendige ændringer i såvel kursusbeskrivelser som tidsskemaer i dette program. Mødetider Undervisningen begynder formiddage kl og eftermiddage kl med mindre andet er aftalt/anført. Da der kan forekomme ændringer i kursusundervisningen, må studerende til enhver tid have mulighed for at give fremmøde mellem kl og alle ugens fem hverdage. Undervisningssprog Med mindre andet angives, afholdes alle kurser på dansk. Tilmelding til kandidatkurser Tilmelding til kandidatkurser sker pr. mail til Christina Lund med oplysning om ønskede kurser og eget navn og stud-id. Tilmelding til kandidatstudiets kurser begynder mandag d. 12. august 2013.

3 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Store auditorium 2. september kl Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-001 Apparatur og analyser Læringsudbytte: Basal viden om Konservatorskolens apparatur samt apparatur hos skolens nærmeste samarbejdspartnere. Overordnet gennemgang af apparaturernes teori og anvendelse. Herudover evne til at udvælge de mest hensigtsmæssige analysemetoder til prøvebehandling, identifikation af materialer og bestemmelse af materialers nedbrydningsgrad. Indhold: Præsentation af og introduktion til: Differential scanning calorimetri (DSC), diverse småt udstyr, DNA analyser, Elektroforese (SDS-Page og 2D), fysisk prøvningsudstyr, Gaskromatografisk-Masse Spektrometri (GC-MS), højtryks væskekromatografi (HPLC), indstøbningsteknik, IR og UV-VIS spektroskopi, IRreflektografi, IR-fluorescens og UV-fluorescens, Scanning Elektron Mikroskopi, termisk mikroskopi, Tyndt Lags Kromatografi (TLC), ældningsudstyr samt mikro-falmning. Undervisningsform: Forelæsninger Undervisere: Efter opslag Laboratoriets auditorium Uge 36 og 37 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-002 Statistisk analyse Læringsudbytte: Viden om forskellige datatyper samt kendskab til statistiske metoder, der er relevante for konservatorer. Herudover færdigheder i at udføre mindre, statistiske beregninger i f.eks. Excel eller et statistikprogram samt færdigheder i at planlægge egne studier herunder indsamling og behandling af data. Indhold: En gennemgang af basal statistik, statistiske fordelinger, statistiske tests og forsøgsplanlægning samt anvendelse af statistikprogram. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og opgaveløsning Underviser: Judith L. Jacobsen, ph.d. Fotoatelier samt efter opslag Uge 36, 37, 38, 39, 40 og 41 Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-003 The Second IIC Student and Emerging Conservator Conference Læringsudbytte: Et internationalt perspektiv på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked.

4 Indhold og undervisningsform: Institutionsbesøg, faglige oplæg og diskussioner, herunder via web-cast til og fra kolleger over hele verden. Undervisere: Mikkel Scharff samt efter opslag Institutioner samt auditorier på Holmen efter opslag Uge 37 Varighed: 6-8 timer ECTS: 1 Note: løbende informationer om konferencen findes på: https://www.iiconservation.org/node/3723 Kursets navn: A-004 Referenceprogram Læringsudbytte: At blive i stand til at bruge EndNote (et referenceprogram) i specialer. Indhold: En gennemgang af referenceprogrammet EndNote. Kurset omfatter også praktiske øvelser i programmet samt opsporing og download af pdf-filer med mere på nettet. Undervisningsform: Forelæsninger og øvelser. Det forventes, at den studerende selv medbringer computer. EndNote findes som campus-licens og kan downloades til både pc og Mac. Underviser: Arne Redsted Rasmussen Efter opslag Uge 41 Varighed: 12 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-005 Kultur- og naturbevaring II (obligatorisk) Læringsudbytte: Kendskab til det teoretiske og ideologiske grundlag for kultur- og naturbevaring, samt begreber og principper i bevaring af kultur- og naturarv i forhold til skiftende opfattelser af faget, med vægt på nutidens krav til konservatorer. Forløbet bygger på den erhvervede viden i del I (bachelorniveau), og der lægges vægt på en kritisk-refleksiv forståelse af faget. Indhold: Analyse og perspektivering af begreber og principper i det normative system, der regulerer kultur- og naturbevaring. Vægten er på de senest tilkomne juridiske instrumenter i den folkeretlige lovgivning på området, og deres betydning for forståelsen af konserveringsfaget og dets principper. Undervisningsform: Forelæsninger og oplæg ved underviser. Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse i tilegnelsen af stoffet i form af gruppearbejde, deltageroplæg, og deltagerstyrede miniseminarer. Underviser: Beate Knuth Federspiel Fotoatelier og store auditorium Uge 43, 44, 45 og 46 Varighed: 60 timer ECTS: 8 Note: (samlet pensum ca. 350 sider, som er inkluderet i forløbet) Kursets navn: A-006 Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Læringsudbytte: Skærpet viden om videnskabelig informationssøgning. Indhold: Gennemgang af værktøjer til informationssøgning i biblioteker og arkiver samt via internettet. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og biblioteksbesøg Undervisere: Lise Marie Kofod og Elisabeth Kofod-Hansen Store auditorium samt efter opslag Uge 47 Varighed: 12 timer ECTS: 2

5 Seminarets navn: A-007 Identifikation af traditionelle bindemidler og fernisser Læringsudbytte: Teoretisk og praktisk færdighed i at identificere traditionelle bindemidler og fernisser, som anvendes inden for billedkunsten samt en dybere forståelse af linolie og dannelse af metalsæber. Indhold: Kurset gennemgår teorien bag de kemiske påvisningsreaktioner og den praktiske udførelse indøves. Der skal fremstilles et FTIR-ATR referencebibliotek over de traditionelle bindemidler og fernisser. Efterfølgende skal ukendte prøver identificeres ud fra de indlærte reaktioner og eftervises vha. FTIR-ATR. Derudover skal linolie og metalsæber fremstilles. Kurset afsluttes med undersøgelse af egentlige billeder, hvor både bindemiddel og pigmenter skal identificeres. Undervisningsform: Forelæsninger og praktisk laboratoriearbejde Underviser: Kim Pilkjær Simonsen. Laboratoriets auditorium og laboratoriet Uge 48, tirsdag - torsdag kl og fredag kl Varighed: 21 timer ECTS: 3 Forudsætninger: Kurset er henvendt til studerende med forudsætninger inden for Kunst eller Monumentalkunst og forudsætter Konservatorskolens seneste kurser i almen kemi, polymerkemi, og pigmenter og farvestoffer - eller tilsvarende fra andet universitet. Deltagerantal: Max 8 deltagere Kursets navn: A-008 Seminar: Museale klima- og lysnormer Læringsudbytte: Indsigt i og overblik over udviklingen inden for museale klima- og lysnormer siden midten af det forrige århundrede. Indhold: Gennemgang af udvalgt litteratur med henblik på at belyse den historiske udvikling inden for ovennævnte emner herunder om muligt at gøre norm-status for Undervisningsform: De studerende læser, fremlægger og diskuterer en række artikler om museale klima- og lysnormer Undervisere: Bent Eshøj og Mikkel Scharff Fotoatelier - eller efter opslag Uge 49 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-009 Seminar: DNA i konservering Formål: Evne til at forstå og vurdere brug af DNA i en konserveringsmæssig sammenhæng. Indhold: De mest almindelige metoder til sekvensering og brug af DNA gennemgås, hvorefter udvalgte artikler diskuteres. Eksempler på emner som vil blive taget op i artikelform er: Bevaring af DNA i tørre og våde materialer, DNA i tidlige hominider, subfossilt DNA samt artsidentifikation ved hjælp af DNA. Der forventes et basalt kendskab til DNA. Undervisningsform: Kurset begynder med en forelæsning, herefter fremlægges udvalgte artikler på skift af de studerende efterfulgt af diskussion Undervisere: Jane Richter og Arne Redsted Rasmussen Lille auditorium Uge 50 Varighed: 15 timer ECTS: 2

6 Kursets navn: A-010 Avanceret mikroskopi Læringsudbytte: Viden om anvendelse af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop til materialeidentifikation. Færdigheder i fremstilling af egne præparater samt kritisk stillingtagen til analyser af materialers fremstilling/oprindelse, anvendelse, bearbejdning og nedbrydning. Indhold: En gennemgang af basal materialeidentifikation ved hjælp af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop. Herudover en introduktion til teorien bag polarisationsmikroskopet og scanning elektron mikroskopet samt mikroaspekter af udvalgte materialegrupper som pigmenter, gips, kalk, cement, natursten og keramik/ teglsten, samt metal. Endelig en introduktion til kvantificering af materialeblandinger og en kort indføring i billedanalyse. Den praktiske del består af fremstilling af egne tyndslib og polerslib samt deres mikroskopering. Desuden skal de studerende fremlægge en række relevante afhandlinger. Undervisningsform: Forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvor de studerende også kommer til at diskutere og vurdere egne materialeproblemstillinger Undervisere: Jørn Bredal-Jørgensen og geolog Torben Seir Hansen Mikroskoprummet, laboratoriets auditorium samt MN laboratorium Uge 2, 3, 4 og 5 Varighed: 54 timer ECTS: 7 Note: Af praktiske hensyn begrænses kurset til 20 deltagere Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Uge 48, 6, 7, 8 og 9 eller efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Normalt 2 timer pr. uge i 6 14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejde fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder.

7 Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Store auditorium Uge 51 og 10 Varighed: Ca. 15 timer pr. studieår ECTS: Ca. 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser

8 Kandidatprogram EFTERÅR 2013 September Oktober November December Studieintroduktion Apparatur og analyser Statistisk analyse IIC-webkonference Referenceprogram Kultur- og naturbevaring II Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Identifikation af trad. bindemidler og fernisser Museale klima og lysnormer DNA i konservering Kollokvier Julefrokost Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage FORÅR 2014 Januar Februar Marts Avanceret mikroskopi Seminarer Kollokvier Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage

9 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret (Ret til ændringer forbeholdes) Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-0xx Videnskabsteori for konservatorer (obligatorisk) Læringsudbytte: Overblik over videnskabshistorien, forståelse af videnskabelige arbejdsmetoder, færdighed i at benytte disse i kandidatspecialet samt forståelse af konserveringsfagets videnskabelighed i en større videnskabsteoretisk sammenhæng. Indhold: Konserveringsvidenskaben benytter sig af en række discipliner inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab i bestræbelsen på at forstå kulturgenstande, både i forhold til deres materielle tilstand og i forhold til deres betydning i en bredere museologisk sammenhæng end den rent konserveringstekniske. Kursets indhold er en belysning af de skiftende grundholdninger til, hvad viden er, som forudsætning for at forstå konserveringsfaget som tværvidenskabeligt genstandsfelt. Undervisningsform: Korte oplæg og opsamlinger af diskussioner ved kursuslærer. Der forventes høj deltageraktivitet. Deltagerpræsentationer, som på grundlag af udvalgte tekster diskuterer særlige videnskabsteoretiske problemstillinger (opgaverne vil fremgå af det detaljerede kursusprogram). Fælles gennemgang af deltagernes kandidatprojekter i forhold til teori, metode og empiri. Underviser: Beate Knuth Federspiel Varighed: 24 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Almen kemi II Læringsudbytte: Uddybende viden om ligevægtsberegninger og termodynamiske parametre inden for syre-base reaktioner og elektrokemiske reaktioner, der er væsentlige for forståelsen af kemiske nedbrydningsreaktioner og konserveringsfaglige problemstillinger. Indhold: Gennemgang af avancerede beregningsmetoder inden for syre-base kemi og elektrokemi samt en introduktion til termodynamik: G, H og S. Undervisningsform: Forelæsninger og opgaveregning. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Underviser: Kim Pilkjær Simonsen Varighed: 42 timer ECTS: 6

10 Kursets navn: A-0xx Udvidet materiale- og nedbrydningslære (obligatorisk) Læringsudbytte: Uddybende viden om kultur- og naturarvsgenstandenes komplekse natur, de mest typiske nedbrydningsreaktioner og -mekanismer. Herunder viden om hvilke ændringer i materialernes fysiske og kemiske egenskaber disse måtte medføre. Der opnås viden om og basale færdigheder i statistisk analyse og databehandling til løsning af komplekse problemer i forbindelse med diagnosticering og analyse af nedbrydning samt om eksperimenter og forskning inden for disse områder. Tilsammen giver kurset redskaber og metoder til, under vejledning, at opøve selvstændige kompetencer i kritisk videnskabelig analyse og løsning af komplekse problemer i forbindelse med nedbrydningsstudier og eksperimenter. Det være sig i forbindelse med kandidatspecialet eller ved yderligere studier i emnerne. Indhold: Gennemgang af ændringer i materialers egenskaber og nedbrydning med vægt på de mest typiske fysiske og kemiske reaktioner og mekanismer. Desuden behandles fundamentale emner som eksperimenter versus observationer, naturlig nedbrydning versus accelereret ældning samt introduktion til simpel og multiple regressionsanalyse og k-means cluster analyse. Disse emner illustreres med eksempler fra forskningen i komplekse nedbrydningsfænomener med udgangspunkt i skolens forskning. Undervisningsform: Forelæsninger suppleret med en række øvelser og opgaver. Øvelserne udføres som gruppearbejde. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Undervisere: René Larsen og Dorte V. P. Sommer samt efter opslag Varighed: 54 timer ECTS: 8 Bemærk: Undervisningen i dette kursus bygger på viden fra Konservatorskolens seneste kurser i Almen kemi I og Polymerkemi eller tilsvarende. Kursets navn: A-0xx Bevaring af komplekse og komplicerede objekter (obligatorisk) Læringsudbytte: Overordnet viden om teorier og metoder ved beslutningstagning i forbindelse med bevaring af objekter med komplekse problemstillinger materielt såvel som konceptuelt. Endvidere færdigheder i at vælge og om nødvendigt modificere den relevante beslutningsmodel og bevaringsstrategi samt evne til kritisk at forholde sig til beslutningsprocessen og den videre behandling. Endelig kompetence til tværfagligt at diskutere og formidle bevaringsstrategier i forbindelse med komplekse bevaringsopgaver. Indhold: En række komplekse problemstillinger i forbindelse med bevaring af kulturog naturarv gennemgås og strategier og beslutningsmodeller for problemløsning præsenteres. Udvalgte teoretiske modeller til beslutningstagning afprøves og diskuteres. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, museumsbesøg, gennemgang af case-stories og øvelser i seminarform, hvor studerende i mindre grupper bearbejder, fremlægger og diskuterer udvalgte artikler, problemstillinger og løsningsmodeller for konkrete objekter Undervisere: Elisabeth Kofod-Hansen, Mikkel Scharff samt efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-0xx Farveteori og farvemåling II (obligatorisk) Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om farveteori, farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE s farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolens farvemålingsudstyr. Herudover færdigheder i at udvælge farvemålingsmetode og apparatur i relation til konserveringsprojekter, udføre farvemålinger i praksis samt evne til kritisk at vurdere og formidle farvemålingsresultater.

11 Indhold: Gennemgang af den historiske udvikling af og teorien bag farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE's farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolen farvemålingsudstyr. Endvidere introduktion til mikro-falmningsteknik. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvorunder de studerende i mindre grupper indøver farvemåling med Konservatorskolens farvemålingsudstyr samt vurderer og diskuterer måleresultaterne. Undervisere: Civ.ing. Bent Jensen og Bent Eshøj Varighed: 25 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Præventiv konservering II (obligatorisk) Læringsudbytte: Grundlæggende viden om og færdigheder i at definere den institutionelle kontekst for bevaring samt identificere, bestemme og vurdere risici i samlinger. Herudover færdigheder i at udføre samlings- og risikoanalyse samt kompetence til at deltage i tværdisciplinær beslutningstagning omkring samlingsadministration. Indhold: Introduktion til systematisk samlingsbevaring og risikovurderingsmetoder. Forelæsningerne suppleres med praktiske øvelser efterfulgt af en gruppeopgave på et nærliggende museum med henblik på udarbejdelse af en fælles rapport, der beskriver samlingstilstand såvel som trusselsbillede. Rapporten vil munde ud i forbedringsforslag til institutionen. Undervisningsform: Forelæsninger og gruppearbejde. Kursets lærere vil under gruppearbejdet fungere som vejledere og konsulenter for arbejdsgrupperne. Studerende på dette kursus formodes at have gennemført kurset Præventiv konservering I (eller tilsvarende). Materiale og noter fra dette kursus bedes repeteret inden dette kursus og gerne medbragt Undervisere: Efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Note: Kurset vil sandsynligvis blive afviklet på engelsk Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion. Underviser(e): Efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (titler om emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe af studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag

12 Normalt 2 timer pr. uge i 6-14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejdet fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder. Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Varighed: ca. 15 timer pr. studieår ECTS: 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Undervisningsplan 2014-2016. Kandidatuddannelsen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Undervisningsplan 2014-2016. Kandidatuddannelsen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2016 Kandidatuddannelsen GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogrammet giver en oversigt

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Bacheloruddannelsen Monumentalkunst

Bacheloruddannelsen Monumentalkunst Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Monumentalkunst GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Bacheloruddannelsen Naturhistorisk linje

Bacheloruddannelsen Naturhistorisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Naturhistorisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram

Læs mere

Bacheloruddannelsen Kunstlinjen

Bacheloruddannelsen Kunstlinjen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Kunstlinjen GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Bacheloruddannelsen Kulturhistorisk linje

Bacheloruddannelsen Kulturhistorisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Kulturhistorisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public.

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public. Fagkatalog for Kandidatuddannelsen i Journalistik cand.public. Januar 2006 Det Humanistiske Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse JK.1. Det akademiske håndværk (6 ECTS)...3 JK.2.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: HD-UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE ERHVERVSØKONOMI METODE Titel: Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del Kursuskode:

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere