Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram Kandidatuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram 2013-2015. Kandidatuddannelsen"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Studieprogram Kandidatuddannelsen

2 GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogrammet giver en oversigt over den skemalagte undervisning på kandidatuddannelsen for studieåret og en oversigt over det planlagte kursusudbud i For nogle af kurserne gælder, at endelig undervisningstimeplacering inden for de angivne kursusuger først vil foreligge i forbindelse med offentliggørelse af de detaljerede kursusprogrammer forud for kursusstart. I disse kurser er altså kun omfanget af undervisningstimerne angivet - de sorte felter - men ikke deres endelige beliggenhed. Grå felter i kursusugerne indikerer supplerende selvstudier op til fuld arbejdstid. Konservatorskolen forbeholder sig således ret til at foretage nødvendige ændringer i såvel kursusbeskrivelser som tidsskemaer i dette program. Mødetider Undervisningen begynder formiddage kl og eftermiddage kl med mindre andet er aftalt/anført. Da der kan forekomme ændringer i kursusundervisningen, må studerende til enhver tid have mulighed for at give fremmøde mellem kl og alle ugens fem hverdage. Undervisningssprog Med mindre andet angives, afholdes alle kurser på dansk. Tilmelding til kandidatkurser Tilmelding til kandidatkurser sker pr. mail til Christina Lund med oplysning om ønskede kurser og eget navn og stud-id. Tilmelding til kandidatstudiets kurser begynder mandag d. 12. august 2013.

3 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Store auditorium 2. september kl Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-001 Apparatur og analyser Læringsudbytte: Basal viden om Konservatorskolens apparatur samt apparatur hos skolens nærmeste samarbejdspartnere. Overordnet gennemgang af apparaturernes teori og anvendelse. Herudover evne til at udvælge de mest hensigtsmæssige analysemetoder til prøvebehandling, identifikation af materialer og bestemmelse af materialers nedbrydningsgrad. Indhold: Præsentation af og introduktion til: Differential scanning calorimetri (DSC), diverse småt udstyr, DNA analyser, Elektroforese (SDS-Page og 2D), fysisk prøvningsudstyr, Gaskromatografisk-Masse Spektrometri (GC-MS), højtryks væskekromatografi (HPLC), indstøbningsteknik, IR og UV-VIS spektroskopi, IRreflektografi, IR-fluorescens og UV-fluorescens, Scanning Elektron Mikroskopi, termisk mikroskopi, Tyndt Lags Kromatografi (TLC), ældningsudstyr samt mikro-falmning. Undervisningsform: Forelæsninger Undervisere: Efter opslag Laboratoriets auditorium Uge 36 og 37 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-002 Statistisk analyse Læringsudbytte: Viden om forskellige datatyper samt kendskab til statistiske metoder, der er relevante for konservatorer. Herudover færdigheder i at udføre mindre, statistiske beregninger i f.eks. Excel eller et statistikprogram samt færdigheder i at planlægge egne studier herunder indsamling og behandling af data. Indhold: En gennemgang af basal statistik, statistiske fordelinger, statistiske tests og forsøgsplanlægning samt anvendelse af statistikprogram. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og opgaveløsning Underviser: Judith L. Jacobsen, ph.d. Fotoatelier samt efter opslag Uge 36, 37, 38, 39, 40 og 41 Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-003 The Second IIC Student and Emerging Conservator Conference Læringsudbytte: Et internationalt perspektiv på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked.

4 Indhold og undervisningsform: Institutionsbesøg, faglige oplæg og diskussioner, herunder via web-cast til og fra kolleger over hele verden. Undervisere: Mikkel Scharff samt efter opslag Institutioner samt auditorier på Holmen efter opslag Uge 37 Varighed: 6-8 timer ECTS: 1 Note: løbende informationer om konferencen findes på: https://www.iiconservation.org/node/3723 Kursets navn: A-004 Referenceprogram Læringsudbytte: At blive i stand til at bruge EndNote (et referenceprogram) i specialer. Indhold: En gennemgang af referenceprogrammet EndNote. Kurset omfatter også praktiske øvelser i programmet samt opsporing og download af pdf-filer med mere på nettet. Undervisningsform: Forelæsninger og øvelser. Det forventes, at den studerende selv medbringer computer. EndNote findes som campus-licens og kan downloades til både pc og Mac. Underviser: Arne Redsted Rasmussen Efter opslag Uge 41 Varighed: 12 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-005 Kultur- og naturbevaring II (obligatorisk) Læringsudbytte: Kendskab til det teoretiske og ideologiske grundlag for kultur- og naturbevaring, samt begreber og principper i bevaring af kultur- og naturarv i forhold til skiftende opfattelser af faget, med vægt på nutidens krav til konservatorer. Forløbet bygger på den erhvervede viden i del I (bachelorniveau), og der lægges vægt på en kritisk-refleksiv forståelse af faget. Indhold: Analyse og perspektivering af begreber og principper i det normative system, der regulerer kultur- og naturbevaring. Vægten er på de senest tilkomne juridiske instrumenter i den folkeretlige lovgivning på området, og deres betydning for forståelsen af konserveringsfaget og dets principper. Undervisningsform: Forelæsninger og oplæg ved underviser. Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse i tilegnelsen af stoffet i form af gruppearbejde, deltageroplæg, og deltagerstyrede miniseminarer. Underviser: Beate Knuth Federspiel Fotoatelier og store auditorium Uge 43, 44, 45 og 46 Varighed: 60 timer ECTS: 8 Note: (samlet pensum ca. 350 sider, som er inkluderet i forløbet) Kursets navn: A-006 Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Læringsudbytte: Skærpet viden om videnskabelig informationssøgning. Indhold: Gennemgang af værktøjer til informationssøgning i biblioteker og arkiver samt via internettet. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og biblioteksbesøg Undervisere: Lise Marie Kofod og Elisabeth Kofod-Hansen Store auditorium samt efter opslag Uge 47 Varighed: 12 timer ECTS: 2

5 Seminarets navn: A-007 Identifikation af traditionelle bindemidler og fernisser Læringsudbytte: Teoretisk og praktisk færdighed i at identificere traditionelle bindemidler og fernisser, som anvendes inden for billedkunsten samt en dybere forståelse af linolie og dannelse af metalsæber. Indhold: Kurset gennemgår teorien bag de kemiske påvisningsreaktioner og den praktiske udførelse indøves. Der skal fremstilles et FTIR-ATR referencebibliotek over de traditionelle bindemidler og fernisser. Efterfølgende skal ukendte prøver identificeres ud fra de indlærte reaktioner og eftervises vha. FTIR-ATR. Derudover skal linolie og metalsæber fremstilles. Kurset afsluttes med undersøgelse af egentlige billeder, hvor både bindemiddel og pigmenter skal identificeres. Undervisningsform: Forelæsninger og praktisk laboratoriearbejde Underviser: Kim Pilkjær Simonsen. Laboratoriets auditorium og laboratoriet Uge 48, tirsdag - torsdag kl og fredag kl Varighed: 21 timer ECTS: 3 Forudsætninger: Kurset er henvendt til studerende med forudsætninger inden for Kunst eller Monumentalkunst og forudsætter Konservatorskolens seneste kurser i almen kemi, polymerkemi, og pigmenter og farvestoffer - eller tilsvarende fra andet universitet. Deltagerantal: Max 8 deltagere Kursets navn: A-008 Seminar: Museale klima- og lysnormer Læringsudbytte: Indsigt i og overblik over udviklingen inden for museale klima- og lysnormer siden midten af det forrige århundrede. Indhold: Gennemgang af udvalgt litteratur med henblik på at belyse den historiske udvikling inden for ovennævnte emner herunder om muligt at gøre norm-status for Undervisningsform: De studerende læser, fremlægger og diskuterer en række artikler om museale klima- og lysnormer Undervisere: Bent Eshøj og Mikkel Scharff Fotoatelier - eller efter opslag Uge 49 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-009 Seminar: DNA i konservering Formål: Evne til at forstå og vurdere brug af DNA i en konserveringsmæssig sammenhæng. Indhold: De mest almindelige metoder til sekvensering og brug af DNA gennemgås, hvorefter udvalgte artikler diskuteres. Eksempler på emner som vil blive taget op i artikelform er: Bevaring af DNA i tørre og våde materialer, DNA i tidlige hominider, subfossilt DNA samt artsidentifikation ved hjælp af DNA. Der forventes et basalt kendskab til DNA. Undervisningsform: Kurset begynder med en forelæsning, herefter fremlægges udvalgte artikler på skift af de studerende efterfulgt af diskussion Undervisere: Jane Richter og Arne Redsted Rasmussen Lille auditorium Uge 50 Varighed: 15 timer ECTS: 2

6 Kursets navn: A-010 Avanceret mikroskopi Læringsudbytte: Viden om anvendelse af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop til materialeidentifikation. Færdigheder i fremstilling af egne præparater samt kritisk stillingtagen til analyser af materialers fremstilling/oprindelse, anvendelse, bearbejdning og nedbrydning. Indhold: En gennemgang af basal materialeidentifikation ved hjælp af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop. Herudover en introduktion til teorien bag polarisationsmikroskopet og scanning elektron mikroskopet samt mikroaspekter af udvalgte materialegrupper som pigmenter, gips, kalk, cement, natursten og keramik/ teglsten, samt metal. Endelig en introduktion til kvantificering af materialeblandinger og en kort indføring i billedanalyse. Den praktiske del består af fremstilling af egne tyndslib og polerslib samt deres mikroskopering. Desuden skal de studerende fremlægge en række relevante afhandlinger. Undervisningsform: Forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvor de studerende også kommer til at diskutere og vurdere egne materialeproblemstillinger Undervisere: Jørn Bredal-Jørgensen og geolog Torben Seir Hansen Mikroskoprummet, laboratoriets auditorium samt MN laboratorium Uge 2, 3, 4 og 5 Varighed: 54 timer ECTS: 7 Note: Af praktiske hensyn begrænses kurset til 20 deltagere Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Uge 48, 6, 7, 8 og 9 eller efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Normalt 2 timer pr. uge i 6 14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejde fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder.

7 Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Store auditorium Uge 51 og 10 Varighed: Ca. 15 timer pr. studieår ECTS: Ca. 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser

8 Kandidatprogram EFTERÅR 2013 September Oktober November December Studieintroduktion Apparatur og analyser Statistisk analyse IIC-webkonference Referenceprogram Kultur- og naturbevaring II Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Identifikation af trad. bindemidler og fernisser Museale klima og lysnormer DNA i konservering Kollokvier Julefrokost Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage FORÅR 2014 Januar Februar Marts Avanceret mikroskopi Seminarer Kollokvier Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage

9 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret (Ret til ændringer forbeholdes) Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-0xx Videnskabsteori for konservatorer (obligatorisk) Læringsudbytte: Overblik over videnskabshistorien, forståelse af videnskabelige arbejdsmetoder, færdighed i at benytte disse i kandidatspecialet samt forståelse af konserveringsfagets videnskabelighed i en større videnskabsteoretisk sammenhæng. Indhold: Konserveringsvidenskaben benytter sig af en række discipliner inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab i bestræbelsen på at forstå kulturgenstande, både i forhold til deres materielle tilstand og i forhold til deres betydning i en bredere museologisk sammenhæng end den rent konserveringstekniske. Kursets indhold er en belysning af de skiftende grundholdninger til, hvad viden er, som forudsætning for at forstå konserveringsfaget som tværvidenskabeligt genstandsfelt. Undervisningsform: Korte oplæg og opsamlinger af diskussioner ved kursuslærer. Der forventes høj deltageraktivitet. Deltagerpræsentationer, som på grundlag af udvalgte tekster diskuterer særlige videnskabsteoretiske problemstillinger (opgaverne vil fremgå af det detaljerede kursusprogram). Fælles gennemgang af deltagernes kandidatprojekter i forhold til teori, metode og empiri. Underviser: Beate Knuth Federspiel Varighed: 24 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Almen kemi II Læringsudbytte: Uddybende viden om ligevægtsberegninger og termodynamiske parametre inden for syre-base reaktioner og elektrokemiske reaktioner, der er væsentlige for forståelsen af kemiske nedbrydningsreaktioner og konserveringsfaglige problemstillinger. Indhold: Gennemgang af avancerede beregningsmetoder inden for syre-base kemi og elektrokemi samt en introduktion til termodynamik: G, H og S. Undervisningsform: Forelæsninger og opgaveregning. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Underviser: Kim Pilkjær Simonsen Varighed: 42 timer ECTS: 6

10 Kursets navn: A-0xx Udvidet materiale- og nedbrydningslære (obligatorisk) Læringsudbytte: Uddybende viden om kultur- og naturarvsgenstandenes komplekse natur, de mest typiske nedbrydningsreaktioner og -mekanismer. Herunder viden om hvilke ændringer i materialernes fysiske og kemiske egenskaber disse måtte medføre. Der opnås viden om og basale færdigheder i statistisk analyse og databehandling til løsning af komplekse problemer i forbindelse med diagnosticering og analyse af nedbrydning samt om eksperimenter og forskning inden for disse områder. Tilsammen giver kurset redskaber og metoder til, under vejledning, at opøve selvstændige kompetencer i kritisk videnskabelig analyse og løsning af komplekse problemer i forbindelse med nedbrydningsstudier og eksperimenter. Det være sig i forbindelse med kandidatspecialet eller ved yderligere studier i emnerne. Indhold: Gennemgang af ændringer i materialers egenskaber og nedbrydning med vægt på de mest typiske fysiske og kemiske reaktioner og mekanismer. Desuden behandles fundamentale emner som eksperimenter versus observationer, naturlig nedbrydning versus accelereret ældning samt introduktion til simpel og multiple regressionsanalyse og k-means cluster analyse. Disse emner illustreres med eksempler fra forskningen i komplekse nedbrydningsfænomener med udgangspunkt i skolens forskning. Undervisningsform: Forelæsninger suppleret med en række øvelser og opgaver. Øvelserne udføres som gruppearbejde. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Undervisere: René Larsen og Dorte V. P. Sommer samt efter opslag Varighed: 54 timer ECTS: 8 Bemærk: Undervisningen i dette kursus bygger på viden fra Konservatorskolens seneste kurser i Almen kemi I og Polymerkemi eller tilsvarende. Kursets navn: A-0xx Bevaring af komplekse og komplicerede objekter (obligatorisk) Læringsudbytte: Overordnet viden om teorier og metoder ved beslutningstagning i forbindelse med bevaring af objekter med komplekse problemstillinger materielt såvel som konceptuelt. Endvidere færdigheder i at vælge og om nødvendigt modificere den relevante beslutningsmodel og bevaringsstrategi samt evne til kritisk at forholde sig til beslutningsprocessen og den videre behandling. Endelig kompetence til tværfagligt at diskutere og formidle bevaringsstrategier i forbindelse med komplekse bevaringsopgaver. Indhold: En række komplekse problemstillinger i forbindelse med bevaring af kulturog naturarv gennemgås og strategier og beslutningsmodeller for problemløsning præsenteres. Udvalgte teoretiske modeller til beslutningstagning afprøves og diskuteres. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, museumsbesøg, gennemgang af case-stories og øvelser i seminarform, hvor studerende i mindre grupper bearbejder, fremlægger og diskuterer udvalgte artikler, problemstillinger og løsningsmodeller for konkrete objekter Undervisere: Elisabeth Kofod-Hansen, Mikkel Scharff samt efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-0xx Farveteori og farvemåling II (obligatorisk) Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om farveteori, farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE s farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolens farvemålingsudstyr. Herudover færdigheder i at udvælge farvemålingsmetode og apparatur i relation til konserveringsprojekter, udføre farvemålinger i praksis samt evne til kritisk at vurdere og formidle farvemålingsresultater.

11 Indhold: Gennemgang af den historiske udvikling af og teorien bag farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE's farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolen farvemålingsudstyr. Endvidere introduktion til mikro-falmningsteknik. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvorunder de studerende i mindre grupper indøver farvemåling med Konservatorskolens farvemålingsudstyr samt vurderer og diskuterer måleresultaterne. Undervisere: Civ.ing. Bent Jensen og Bent Eshøj Varighed: 25 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Præventiv konservering II (obligatorisk) Læringsudbytte: Grundlæggende viden om og færdigheder i at definere den institutionelle kontekst for bevaring samt identificere, bestemme og vurdere risici i samlinger. Herudover færdigheder i at udføre samlings- og risikoanalyse samt kompetence til at deltage i tværdisciplinær beslutningstagning omkring samlingsadministration. Indhold: Introduktion til systematisk samlingsbevaring og risikovurderingsmetoder. Forelæsningerne suppleres med praktiske øvelser efterfulgt af en gruppeopgave på et nærliggende museum med henblik på udarbejdelse af en fælles rapport, der beskriver samlingstilstand såvel som trusselsbillede. Rapporten vil munde ud i forbedringsforslag til institutionen. Undervisningsform: Forelæsninger og gruppearbejde. Kursets lærere vil under gruppearbejdet fungere som vejledere og konsulenter for arbejdsgrupperne. Studerende på dette kursus formodes at have gennemført kurset Præventiv konservering I (eller tilsvarende). Materiale og noter fra dette kursus bedes repeteret inden dette kursus og gerne medbragt Undervisere: Efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Note: Kurset vil sandsynligvis blive afviklet på engelsk Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion. Underviser(e): Efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (titler om emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe af studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag

12 Normalt 2 timer pr. uge i 6-14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejdet fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder. Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Varighed: ca. 15 timer pr. studieår ECTS: 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser.

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere