Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram Kandidatuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram 2013-2015. Kandidatuddannelsen"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Studieprogram Kandidatuddannelsen

2 GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogrammet giver en oversigt over den skemalagte undervisning på kandidatuddannelsen for studieåret og en oversigt over det planlagte kursusudbud i For nogle af kurserne gælder, at endelig undervisningstimeplacering inden for de angivne kursusuger først vil foreligge i forbindelse med offentliggørelse af de detaljerede kursusprogrammer forud for kursusstart. I disse kurser er altså kun omfanget af undervisningstimerne angivet - de sorte felter - men ikke deres endelige beliggenhed. Grå felter i kursusugerne indikerer supplerende selvstudier op til fuld arbejdstid. Konservatorskolen forbeholder sig således ret til at foretage nødvendige ændringer i såvel kursusbeskrivelser som tidsskemaer i dette program. Mødetider Undervisningen begynder formiddage kl og eftermiddage kl med mindre andet er aftalt/anført. Da der kan forekomme ændringer i kursusundervisningen, må studerende til enhver tid have mulighed for at give fremmøde mellem kl og alle ugens fem hverdage. Undervisningssprog Med mindre andet angives, afholdes alle kurser på dansk. Tilmelding til kandidatkurser Tilmelding til kandidatkurser sker pr. mail til Christina Lund med oplysning om ønskede kurser og eget navn og stud-id. Tilmelding til kandidatstudiets kurser begynder mandag d. 12. august 2013.

3 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Store auditorium 2. september kl Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-001 Apparatur og analyser Læringsudbytte: Basal viden om Konservatorskolens apparatur samt apparatur hos skolens nærmeste samarbejdspartnere. Overordnet gennemgang af apparaturernes teori og anvendelse. Herudover evne til at udvælge de mest hensigtsmæssige analysemetoder til prøvebehandling, identifikation af materialer og bestemmelse af materialers nedbrydningsgrad. Indhold: Præsentation af og introduktion til: Differential scanning calorimetri (DSC), diverse småt udstyr, DNA analyser, Elektroforese (SDS-Page og 2D), fysisk prøvningsudstyr, Gaskromatografisk-Masse Spektrometri (GC-MS), højtryks væskekromatografi (HPLC), indstøbningsteknik, IR og UV-VIS spektroskopi, IRreflektografi, IR-fluorescens og UV-fluorescens, Scanning Elektron Mikroskopi, termisk mikroskopi, Tyndt Lags Kromatografi (TLC), ældningsudstyr samt mikro-falmning. Undervisningsform: Forelæsninger Undervisere: Efter opslag Laboratoriets auditorium Uge 36 og 37 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-002 Statistisk analyse Læringsudbytte: Viden om forskellige datatyper samt kendskab til statistiske metoder, der er relevante for konservatorer. Herudover færdigheder i at udføre mindre, statistiske beregninger i f.eks. Excel eller et statistikprogram samt færdigheder i at planlægge egne studier herunder indsamling og behandling af data. Indhold: En gennemgang af basal statistik, statistiske fordelinger, statistiske tests og forsøgsplanlægning samt anvendelse af statistikprogram. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og opgaveløsning Underviser: Judith L. Jacobsen, ph.d. Fotoatelier samt efter opslag Uge 36, 37, 38, 39, 40 og 41 Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-003 The Second IIC Student and Emerging Conservator Conference Læringsudbytte: Et internationalt perspektiv på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked.

4 Indhold og undervisningsform: Institutionsbesøg, faglige oplæg og diskussioner, herunder via web-cast til og fra kolleger over hele verden. Undervisere: Mikkel Scharff samt efter opslag Institutioner samt auditorier på Holmen efter opslag Uge 37 Varighed: 6-8 timer ECTS: 1 Note: løbende informationer om konferencen findes på: https://www.iiconservation.org/node/3723 Kursets navn: A-004 Referenceprogram Læringsudbytte: At blive i stand til at bruge EndNote (et referenceprogram) i specialer. Indhold: En gennemgang af referenceprogrammet EndNote. Kurset omfatter også praktiske øvelser i programmet samt opsporing og download af pdf-filer med mere på nettet. Undervisningsform: Forelæsninger og øvelser. Det forventes, at den studerende selv medbringer computer. EndNote findes som campus-licens og kan downloades til både pc og Mac. Underviser: Arne Redsted Rasmussen Efter opslag Uge 41 Varighed: 12 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-005 Kultur- og naturbevaring II (obligatorisk) Læringsudbytte: Kendskab til det teoretiske og ideologiske grundlag for kultur- og naturbevaring, samt begreber og principper i bevaring af kultur- og naturarv i forhold til skiftende opfattelser af faget, med vægt på nutidens krav til konservatorer. Forløbet bygger på den erhvervede viden i del I (bachelorniveau), og der lægges vægt på en kritisk-refleksiv forståelse af faget. Indhold: Analyse og perspektivering af begreber og principper i det normative system, der regulerer kultur- og naturbevaring. Vægten er på de senest tilkomne juridiske instrumenter i den folkeretlige lovgivning på området, og deres betydning for forståelsen af konserveringsfaget og dets principper. Undervisningsform: Forelæsninger og oplæg ved underviser. Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse i tilegnelsen af stoffet i form af gruppearbejde, deltageroplæg, og deltagerstyrede miniseminarer. Underviser: Beate Knuth Federspiel Fotoatelier og store auditorium Uge 43, 44, 45 og 46 Varighed: 60 timer ECTS: 8 Note: (samlet pensum ca. 350 sider, som er inkluderet i forløbet) Kursets navn: A-006 Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Læringsudbytte: Skærpet viden om videnskabelig informationssøgning. Indhold: Gennemgang af værktøjer til informationssøgning i biblioteker og arkiver samt via internettet. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og biblioteksbesøg Undervisere: Lise Marie Kofod og Elisabeth Kofod-Hansen Store auditorium samt efter opslag Uge 47 Varighed: 12 timer ECTS: 2

5 Seminarets navn: A-007 Identifikation af traditionelle bindemidler og fernisser Læringsudbytte: Teoretisk og praktisk færdighed i at identificere traditionelle bindemidler og fernisser, som anvendes inden for billedkunsten samt en dybere forståelse af linolie og dannelse af metalsæber. Indhold: Kurset gennemgår teorien bag de kemiske påvisningsreaktioner og den praktiske udførelse indøves. Der skal fremstilles et FTIR-ATR referencebibliotek over de traditionelle bindemidler og fernisser. Efterfølgende skal ukendte prøver identificeres ud fra de indlærte reaktioner og eftervises vha. FTIR-ATR. Derudover skal linolie og metalsæber fremstilles. Kurset afsluttes med undersøgelse af egentlige billeder, hvor både bindemiddel og pigmenter skal identificeres. Undervisningsform: Forelæsninger og praktisk laboratoriearbejde Underviser: Kim Pilkjær Simonsen. Laboratoriets auditorium og laboratoriet Uge 48, tirsdag - torsdag kl og fredag kl Varighed: 21 timer ECTS: 3 Forudsætninger: Kurset er henvendt til studerende med forudsætninger inden for Kunst eller Monumentalkunst og forudsætter Konservatorskolens seneste kurser i almen kemi, polymerkemi, og pigmenter og farvestoffer - eller tilsvarende fra andet universitet. Deltagerantal: Max 8 deltagere Kursets navn: A-008 Seminar: Museale klima- og lysnormer Læringsudbytte: Indsigt i og overblik over udviklingen inden for museale klima- og lysnormer siden midten af det forrige århundrede. Indhold: Gennemgang af udvalgt litteratur med henblik på at belyse den historiske udvikling inden for ovennævnte emner herunder om muligt at gøre norm-status for Undervisningsform: De studerende læser, fremlægger og diskuterer en række artikler om museale klima- og lysnormer Undervisere: Bent Eshøj og Mikkel Scharff Fotoatelier - eller efter opslag Uge 49 Varighed: 15 timer ECTS: 2 Kursets navn: A-009 Seminar: DNA i konservering Formål: Evne til at forstå og vurdere brug af DNA i en konserveringsmæssig sammenhæng. Indhold: De mest almindelige metoder til sekvensering og brug af DNA gennemgås, hvorefter udvalgte artikler diskuteres. Eksempler på emner som vil blive taget op i artikelform er: Bevaring af DNA i tørre og våde materialer, DNA i tidlige hominider, subfossilt DNA samt artsidentifikation ved hjælp af DNA. Der forventes et basalt kendskab til DNA. Undervisningsform: Kurset begynder med en forelæsning, herefter fremlægges udvalgte artikler på skift af de studerende efterfulgt af diskussion Undervisere: Jane Richter og Arne Redsted Rasmussen Lille auditorium Uge 50 Varighed: 15 timer ECTS: 2

6 Kursets navn: A-010 Avanceret mikroskopi Læringsudbytte: Viden om anvendelse af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop til materialeidentifikation. Færdigheder i fremstilling af egne præparater samt kritisk stillingtagen til analyser af materialers fremstilling/oprindelse, anvendelse, bearbejdning og nedbrydning. Indhold: En gennemgang af basal materialeidentifikation ved hjælp af polarisationsmikroskop samt scanning elektron mikroskop. Herudover en introduktion til teorien bag polarisationsmikroskopet og scanning elektron mikroskopet samt mikroaspekter af udvalgte materialegrupper som pigmenter, gips, kalk, cement, natursten og keramik/ teglsten, samt metal. Endelig en introduktion til kvantificering af materialeblandinger og en kort indføring i billedanalyse. Den praktiske del består af fremstilling af egne tyndslib og polerslib samt deres mikroskopering. Desuden skal de studerende fremlægge en række relevante afhandlinger. Undervisningsform: Forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvor de studerende også kommer til at diskutere og vurdere egne materialeproblemstillinger Undervisere: Jørn Bredal-Jørgensen og geolog Torben Seir Hansen Mikroskoprummet, laboratoriets auditorium samt MN laboratorium Uge 2, 3, 4 og 5 Varighed: 54 timer ECTS: 7 Note: Af praktiske hensyn begrænses kurset til 20 deltagere Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Uge 48, 6, 7, 8 og 9 eller efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag Efter opslag Normalt 2 timer pr. uge i 6 14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejde fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder.

7 Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Store auditorium Uge 51 og 10 Varighed: Ca. 15 timer pr. studieår ECTS: Ca. 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser

8 Kandidatprogram EFTERÅR 2013 September Oktober November December Studieintroduktion Apparatur og analyser Statistisk analyse IIC-webkonference Referenceprogram Kultur- og naturbevaring II Informationssøgning på bibliotek og i arkiv Identifikation af trad. bindemidler og fernisser Museale klima og lysnormer DNA i konservering Kollokvier Julefrokost Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage FORÅR 2014 Januar Februar Marts Avanceret mikroskopi Seminarer Kollokvier Skemalagt Værkst./lab. Ferie/helligdage

9 KANDIDATUDDANNELSEN Studieåret (Ret til ændringer forbeholdes) Kursets navn: Studieintroduktion Læringsudbytte: Viden om struktur og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium samt færdigheder i planlægning af de individuelle studier. Indhold: Kort gennemgang af regler og vilkår for Konservatorskolens kandidatstudium med hovedvægt på studieordning og studieprogram - samt spørgetime desangående. Undervisningsform: Forelæsning og spørgsmålsbesvarelse Underviser: Bent Eshøj Varighed: 1-2 timer ECTS: 0 Kursets navn: A-0xx Videnskabsteori for konservatorer (obligatorisk) Læringsudbytte: Overblik over videnskabshistorien, forståelse af videnskabelige arbejdsmetoder, færdighed i at benytte disse i kandidatspecialet samt forståelse af konserveringsfagets videnskabelighed i en større videnskabsteoretisk sammenhæng. Indhold: Konserveringsvidenskaben benytter sig af en række discipliner inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab i bestræbelsen på at forstå kulturgenstande, både i forhold til deres materielle tilstand og i forhold til deres betydning i en bredere museologisk sammenhæng end den rent konserveringstekniske. Kursets indhold er en belysning af de skiftende grundholdninger til, hvad viden er, som forudsætning for at forstå konserveringsfaget som tværvidenskabeligt genstandsfelt. Undervisningsform: Korte oplæg og opsamlinger af diskussioner ved kursuslærer. Der forventes høj deltageraktivitet. Deltagerpræsentationer, som på grundlag af udvalgte tekster diskuterer særlige videnskabsteoretiske problemstillinger (opgaverne vil fremgå af det detaljerede kursusprogram). Fælles gennemgang af deltagernes kandidatprojekter i forhold til teori, metode og empiri. Underviser: Beate Knuth Federspiel Varighed: 24 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Almen kemi II Læringsudbytte: Uddybende viden om ligevægtsberegninger og termodynamiske parametre inden for syre-base reaktioner og elektrokemiske reaktioner, der er væsentlige for forståelsen af kemiske nedbrydningsreaktioner og konserveringsfaglige problemstillinger. Indhold: Gennemgang af avancerede beregningsmetoder inden for syre-base kemi og elektrokemi samt en introduktion til termodynamik: G, H og S. Undervisningsform: Forelæsninger og opgaveregning. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Underviser: Kim Pilkjær Simonsen Varighed: 42 timer ECTS: 6

10 Kursets navn: A-0xx Udvidet materiale- og nedbrydningslære (obligatorisk) Læringsudbytte: Uddybende viden om kultur- og naturarvsgenstandenes komplekse natur, de mest typiske nedbrydningsreaktioner og -mekanismer. Herunder viden om hvilke ændringer i materialernes fysiske og kemiske egenskaber disse måtte medføre. Der opnås viden om og basale færdigheder i statistisk analyse og databehandling til løsning af komplekse problemer i forbindelse med diagnosticering og analyse af nedbrydning samt om eksperimenter og forskning inden for disse områder. Tilsammen giver kurset redskaber og metoder til, under vejledning, at opøve selvstændige kompetencer i kritisk videnskabelig analyse og løsning af komplekse problemer i forbindelse med nedbrydningsstudier og eksperimenter. Det være sig i forbindelse med kandidatspecialet eller ved yderligere studier i emnerne. Indhold: Gennemgang af ændringer i materialers egenskaber og nedbrydning med vægt på de mest typiske fysiske og kemiske reaktioner og mekanismer. Desuden behandles fundamentale emner som eksperimenter versus observationer, naturlig nedbrydning versus accelereret ældning samt introduktion til simpel og multiple regressionsanalyse og k-means cluster analyse. Disse emner illustreres med eksempler fra forskningen i komplekse nedbrydningsfænomener med udgangspunkt i skolens forskning. Undervisningsform: Forelæsninger suppleret med en række øvelser og opgaver. Øvelserne udføres som gruppearbejde. Kurset afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Undervisere: René Larsen og Dorte V. P. Sommer samt efter opslag Varighed: 54 timer ECTS: 8 Bemærk: Undervisningen i dette kursus bygger på viden fra Konservatorskolens seneste kurser i Almen kemi I og Polymerkemi eller tilsvarende. Kursets navn: A-0xx Bevaring af komplekse og komplicerede objekter (obligatorisk) Læringsudbytte: Overordnet viden om teorier og metoder ved beslutningstagning i forbindelse med bevaring af objekter med komplekse problemstillinger materielt såvel som konceptuelt. Endvidere færdigheder i at vælge og om nødvendigt modificere den relevante beslutningsmodel og bevaringsstrategi samt evne til kritisk at forholde sig til beslutningsprocessen og den videre behandling. Endelig kompetence til tværfagligt at diskutere og formidle bevaringsstrategier i forbindelse med komplekse bevaringsopgaver. Indhold: En række komplekse problemstillinger i forbindelse med bevaring af kulturog naturarv gennemgås og strategier og beslutningsmodeller for problemløsning præsenteres. Udvalgte teoretiske modeller til beslutningstagning afprøves og diskuteres. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, museumsbesøg, gennemgang af case-stories og øvelser i seminarform, hvor studerende i mindre grupper bearbejder, fremlægger og diskuterer udvalgte artikler, problemstillinger og løsningsmodeller for konkrete objekter Undervisere: Elisabeth Kofod-Hansen, Mikkel Scharff samt efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Kursets navn: A-0xx Farveteori og farvemåling II (obligatorisk) Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om farveteori, farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE s farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolens farvemålingsudstyr. Herudover færdigheder i at udvælge farvemålingsmetode og apparatur i relation til konserveringsprojekter, udføre farvemålinger i praksis samt evne til kritisk at vurdere og formidle farvemålingsresultater.

11 Indhold: Gennemgang af den historiske udvikling af og teorien bag farvemåling og farvemålingsudstyr med hovedvægt på CIE's farvesystemer, Munsell og NCS samt Konservatorskolen farvemålingsudstyr. Endvidere introduktion til mikro-falmningsteknik. Undervisningsform: En blanding af forelæsninger, demonstrationer og praktiske øvelser, hvorunder de studerende i mindre grupper indøver farvemåling med Konservatorskolens farvemålingsudstyr samt vurderer og diskuterer måleresultaterne. Undervisere: Civ.ing. Bent Jensen og Bent Eshøj Varighed: 25 timer ECTS: 4 Kursets navn: A-0xx Præventiv konservering II (obligatorisk) Læringsudbytte: Grundlæggende viden om og færdigheder i at definere den institutionelle kontekst for bevaring samt identificere, bestemme og vurdere risici i samlinger. Herudover færdigheder i at udføre samlings- og risikoanalyse samt kompetence til at deltage i tværdisciplinær beslutningstagning omkring samlingsadministration. Indhold: Introduktion til systematisk samlingsbevaring og risikovurderingsmetoder. Forelæsningerne suppleres med praktiske øvelser efterfulgt af en gruppeopgave på et nærliggende museum med henblik på udarbejdelse af en fælles rapport, der beskriver samlingstilstand såvel som trusselsbillede. Rapporten vil munde ud i forbedringsforslag til institutionen. Undervisningsform: Forelæsninger og gruppearbejde. Kursets lærere vil under gruppearbejdet fungere som vejledere og konsulenter for arbejdsgrupperne. Studerende på dette kursus formodes at have gennemført kurset Præventiv konservering I (eller tilsvarende). Materiale og noter fra dette kursus bedes repeteret inden dette kursus og gerne medbragt Undervisere: Efter opslag Varighed: 45 timer ECTS: 6 Note: Kurset vil sandsynligvis blive afviklet på engelsk Kursets navn: Seminarer (nærmere titler/emner efter opslag) Læringsudbytte: Teoretisk viden om og/eller færdigheder i at udføre praktisk arbejde inden for seminarets emneområde. Indhold: Læsning/dataindsamling, præsentation og diskussion af kildemateriale inden for et nærmere afgrænset fagområde. Undervisningsform: Selvstudier, præsentation og gruppediskussion. Underviser(e): Efter opslag Varighed: Ca. 75 timer pr. studieår ECTS: ca. 10 pr. studieår Godkendelse: Studienævnet skal godkende seminarets formål, omfang, relevans og beståelsesform. Kursets navn: Studiekredse (titler om emner efter opslag) Læringsudbytte: Udbygget viden om fagspecifikke emner inden for konserveringsfaget normalt rettet mod en mindre gruppe af studerende med samme overordnede fagretning, baggrund eller interesseområde. Deltagere: Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post docs Undervisningsform: Normalt diskuterer deltagerne på skift kursusmaterialet Underviser(e): Efter opslag

12 Normalt 2 timer pr. uge i 6-14 uger Varighed: timer ECTS: 2-6 Forudsætninger: Anføres i forbindelse med opslag Kursets navn: Kollokvier Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i faglig formidling samt konstruktiv kritik af eget specialearbejdet fra lærere og medstuderende. Endvidere indsigt i og viden om medstuderendes specialearbejder. Indhold: Præsentation af de studerendes igangværende specialearbejde med efterfølgende diskussion og konstruktiv kritik fra lærere og medstuderende. Undervisningsform: Præsentation og diskussion under afslappede former Underviser: Bent Eshøj samt inviterede lærere Varighed: ca. 15 timer pr. studieår ECTS: 2 pr. studieår Note: Afholdelse af kollokvier aftales i god tid med kursets underviser.

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Bachelor- og Kandidatuddannelsen KONSERVATORSKOLEN. Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering

STUDIEORDNING. Bachelor- og Kandidatuddannelsen KONSERVATORSKOLEN. Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering STUDIEORDNING Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering KONSERVATORSKOLEN Side 2 af 43 Indhold Bacheloruddannelsen... 4 Kurser...

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt 800 Introduktion til dagen, herunder præsentation POPBL er projektorganiseret og problembaseret læring Brug af POPBL i folkeskolens afgangsklasser Eksempel på projekt fra Friskolen 10.00 Udarbejdelse af

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere