Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasning til fremtidens klima i Danmark"

Transkript

1 Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

2 Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon Layout: Operate A/S Forsidefoto: Gudenåen, januar Gerth Hansen/Biofoto. Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: Gratis ISBN: Elektronisk udgave: ISBN: Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: eller rekvireres via Energistyrelsens Netboghandel:

3 Løgstør Havn aftenstemning. En ny spunsvæg beskytter mod stigende vande. Foto: Karl Johan Agesen. Klimaet ændrer sig Klodens klima forandrer sig. FN s klimapanel vurderer, at den globale opvarmning i de seneste 50 år med mere end 90% sandsynlighed skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Danmark får i løbet af de kommende årtier højere temperaturer, vandstanden i havene stiger, og der bliver nye mønstre i temperatur, nedbør og vind, som giver mere ekstremt vejr. Nogle af disse forandringer kan allerede konstateres. Menneskers udledning af drivhusgasser, mest fra afbrænding af kul, olie og gas, medvirker til at skabe klimaændringerne. Derfor har der hidtil været, og skal fortsat være, fokus på at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Men selvom vi helt stoppede udledningen, ville klimaet fortsat forandre sig de næste mange årtier pga. den hidtidige udledning. Det ændrede klima kræver, at vi danskere tilpasser os og aktivt gør en indsats de kommende årtier. Fx skal vores kyster sikres mod højere vandstand og kraftigere storme, afløbssystemer skal dimensioneres til kraftigere regnskyl, byggeriet skal kunne modstå storme og oversvømmelser, og landbruget skal værne sig mod nye typer skadedyr. En del af denne tilpasning sker af sig selv, en del er faktisk allerede i gang, mens andre dele skal hjælpes på vej. For at sikre at Danmark på en effektiv og koordineret måde forbereder sig til fremtidens klima, har Regeringen udarbejdet Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Denne pjece indeholder hovedindholdet i strategien. 3

4 Global overfladeopvarmning (ºC) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 post-sres-interval (80%) B1 A1T B2 A1B A2 A1FI Koncentrationer uændret på 2000-niveau Det 20. århundrede -1,0 År IPCC-scenarier for overfladetemperatur fra 2000 til Alle temperaturer er i forhold til perioden B1... A1FI er forkortelser for forskellige fremtidsscenarier, der siger noget om den fremtidige økonomiske vækst, befolkningsudvikling og fremvækst af nye teknologier. Figur efter IPCC, Danmarks klima om år De globale klimaændringer betyder også ændringer i det danske klima: Øget nedbør Vi får mere regn, og den vil fordele sig anderledes over året. Der vil komme op til 40 % mere regn om vinteren, men mindre om sommeren. Til gengæld vil den regn, der falder om sommeren, være kraftigere. Mildere vintre Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Vintertemperaturen ventes at stige 2-3 C. Det betyder bl.a., at planternes vækstsæson bliver 1-2 måneder længere. Varmere somre Somrene bliver også varmere. Sommertemperaturen vil stige op til 3 C. 4

5 Fremtidens klima Vores klode går en varmere tid i møde, men faktisk ved vi ikke med sikkerhed hvor meget varmere. Udviklingen afhænger bl.a. af, hvor stor succes vi har med det internationale arbejde for at nedbringe udslippet af drivhusgasser i fremtiden. Forskerne bruger såkaldte scenarier, når de arbejder med forudsigelser af klimaet. Nogle scenarier forudsiger større forandringer end andre, men de fleste peger i samme retning. I Danmark bliver vejret efter al sandsynlighed varmere, vådere og voldsommere i dette århundrede. Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer bygger på scenarier fra FN s klimapanel, IPCC, og et scenarium baseret på EU s målsætning om, at den globale middeltemperatur ikke må stige mere end 2 C over det førindustrielle niveau. Højere vandstand Havniveauet forventes at stige mellem 15 og 75 cm, og stormfloder ved Vestkysten kan blive mellem 45 og 105 cm højere. Mere vind Middelvindhastigheden vil stige 1-4 %, og den maksimale stormstyrke øges 1-10 %. Mere ekstremt vejr Vi får i det hele taget mere ekstremt vejr. Der bliver flere hedebølger, de kraftigste storme vil blive stærkere, og de voldsomste regnskyl vil give % mere vand end i dag. 5

6 Udfordringer ved fremtidens klima Her kan du se de sektorer, der bliver stærkest påvirket af klimaændringerne, og hvordan vi kan tilpasse os. Regeringen lægger vægt på, at tilpasningen kan ske løbende, i takt med at klimaet ændrer sig. Dvs., myndigheder, virksomheder og borgere forventes at reagere på klimaændringerne i tide og på eget initiativ. På baggrund af bl.a. samfundsøkonomiske analyser vil regeringen vurdere, hvilke tiltag, der kræver politiske beslutninger. Sektor Kyster Ændring Stigende hav og flere storme belaster kyster og diger. Risiko for erosion og oversvømmelse. I havnebyer øges risikoen for oversvømmelser. Byggeri og anlæg Vandforsyning Energiforsyning Land- og skovbrug Fiskeri Kraftigere nedbør kan oversvømme kældre og kan belaste anlæg som kloakker, veje, jernbaner, broer og tunneler. Varme somre og fugtige vintre kan give indeklimaproblemer. Kraftigere storme kan belaste huse og broer. Ændret nedbør påvirker mulighederne for vandindvinding. Behov for mindre opvarmning om vinteren og mere køling om sommeren. Længere og varmere vækstsæson giver mulighed for øget produktion, men samtidig øges behov for gødskning, sprøjtemidler og kunstvanding. Det kan forstærke miljøproblemer, som fx iltsvind. Ikke alle træer er lige rodfaste i fremtidens klima. Ændring i sammensætningen af fiskearter i havene. Natur Planlægning Sundhed Rednings beredskab Forsikring Dyre- og plantearter svækkes, hvis de ikke er tilpasset et ændret klima. Risiko for uønskede dyre- og plantearter Pga. havstigninger og øget nedbør bliver nogle områder vådere, så risiko for oversvømmelser stiger. Hedebølger kan føre til stigning i sygelighed og antal dødsfald. Varmere klima kan give flere pollen, som kan give flere problemer med allergi hos flere mennesker. Varmere klima kan betyde nye og ændrede risici for infektioner. Varmere og fugtigere vejr kan give indeklimaproblemer, herunder øget forekomst af fugt, skimmelsvampe og husstøvmider. Storme, stormfloder, skybrud, tørke og naturbrande betyder øget behov for redningsberedskab. Skybrud og storme kan gøre forsikringer mod vejrlig dyrere og betyde ændrede forsikringsbetingelser. 6

7 Øget nedbør forventes i fremtiden at påvirke hele det hydrologiske kredsløb. Øget afstrømning fra land bidrager til øget lagdeling i havet og medfører omlægning af fiskeriet. Foto: Anne Mette Jørgensen/DMI. Tilpasningsbehov Løbende overvågning af behovet for ændringer i kystbeskyttelse og evt. løbende tilpasning af kystbeskyttelsen, herunder diger. Løbende opdatering af nød- og stormflodsberedskaber. Indtænkning af klimaændringer i planlægningen af kyst- og havnebyggeri. Alternative løsninger for afledning af regnvand. Der er behov for at gennemføre afklarende samfundsøkonomiske analyser og risikoanalyser på klimatilpasningsområdet. Når resultaterne af dette arbejde foreligger, vil der være grundlag for at vurdere, hvilke behov der er. Gradvis tilpasning og omlægning af vandindvinding. Omlægning af energiforsyningen. Udvikling af nye afgrøder og teknologier i landbruget. Gradvis omlægning til mere stabile træarter. Udvikling af nye metoder til forvaltning af fiskebestande. Forskning og udvikling, som kan fremme bæredygtigt fiskeri og opdræt. Afhjælpning af arter og naturområder under pres. Fx ved omlægning af ådale til vådområder, fredning, naturgenopretning, planer mod uønskede arter og etablering af grønne korridorer. Bedre planlægning af byggeri i lavtliggende områder. EU-medlemslande skal udarbejde kort over oversvømmelsestruede områder til at forbedre planlægningen. Sundhedsberedskabet skærpes i takt med, at nye sygdomsmønstre opstår. Information om nye sundhedsproblemer samt hvordan man modvirker dem. Forskning og øget samarbejde mellem byggeri- og sundhedseksperter. Tilpasning af beredskabet, fx i form af nye typer materiel efterhånden som nye behov opstår. Viden om klimaforandringerne skal indregnes, så det bliver nemmere at fastsætte præmier efter risiko. 7

8 Det videre arbejde Klimatilpasning har betydning for mange sektorer i det danske samfund. Regeringen har derfor etableret tre forskellige organer til at sikre viden, koordinering og forskning. Tværgående koordinationsforum for klimatilpasning I dette forum deltager en bred vifte af myndigheder samt kommuner og regioner. Det nye organ følger udviklingen i klimaændringerne, forskningen på området og andre landes erfaringer. Forummet skal komme med anbefalinger til regeringen. Videncenter for klimatilpasning Videncentret skal sikre, at initiativerne fra Koordinationsforummet bliver ført ud i livet. Centret hører under Klima- og Energiministeriet og skal bl.a. formidle regeringens klimatilpasningsstrategi og generel viden om klimatilpasning til myndigheder, erhvervsliv og borgere bl.a. ved at drive portalen Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning Enheden skal koordinere forskning på tværs 8

9 Et nyt fjernkølingsanlæg er ved at blive projekteret hos Københavns Energi. Foto: Ditte Valente. af de mange miljøer, der beskæftiger sig med klimatilpasning og ligeledes sikre opdaterede data om det fremtidige klima. Nødvendigt med mere forskning Forskningen i klimaforandringer har hidtil handlet mest om at vise, at klimaforandringerne overhovedet finder sted, at de er menneskeskabte, og om hvor meget klimaet vil ændre sig. Mulighederne for at begrænse udledningen af drivhusgasser har også været genstand for flere undersøgelser. Denne forskning har skabt et godt grundlag for at vurdere, hvor sårbare vi er overfor klimaændringer. Men vi skal til at forske mere i, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne. Bl.a. er der stort behov for økonomiske værktøjer, som kan tage højde for klimaændringerne, når der skal træffes beslutninger om klimatilpasning. 9

10 En ny digital højdemodel udgør et vigtigt grundlag for planlægning af fremtidens arealanvendelse. Kortet viser lavninger og detaljer i landskaber, der kan oversvømmes. Kortgrundlag og grafik: Kort- og Matrikelstyrelsen. For at give alle danskere adgang til opdateret information om klimatilpasning etableres en portal med information om klimaændringerne. Portalen giver borgere, myndigheder og erhvervsliv let adgang til information, og dermed mulighed for rettidig tilpasning til klimaændringerne. På portalen vil du kunne finde oplysninger om klimaændringer og deres betydning for samfundet. Desuden vil der være praktisk information om klimatilpasning. Portalen er under løbende udvikling og kommer til at indeholde: Opdaterede data og kort om temperatur, nedbør, hav og grundvand Artikler og vejledninger om klimaberørte områder inden for de forskellige sektorer Praktiske råd om klimatilpasning Eksempler på beregninger af, hvordan klimaudvikling kan tages med som grundlag i vigtige beslutninger Værktøjer, som borgere og beslutningstagere kan anvende til analyser og vurderinger Information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning. 10

11

12 Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf.: Fax: CVR: ISBN:

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere