Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb"

Transkript

1 Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008

2 Indholdsfortegnelse Pædagogik...3 Undervisningsform...3 Læringsmiljø skolemiljø...3 Kontaktlærer...3 Praktikvejledning...3 Elevplan...3 Skolevejledning...4 Uddannelsen - 2. hovedforløb...5 Personlige / faglige mål...5 Bedømmelsesplan...5 Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform...5 Valgfag arbejdsform...5 Forløbsplan for installationsteknik, 2. hovedforløb...6 Bedømmelse, evaluering samt afgivelse af karakterer...7 Afsluttende evaluering skriftlig og mundtlig skuemester...7 Forløbsplan for informationsteknologi Niveau E...8 Bedømmelse og evaluering informationsteknologi...8 Uddannelsen - 3. hovedforløb...9 Personlige / faglige mål...9 Bedømmelsesplan...9 Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform...9 Valgfag arbejdsform...9 Forløbsplan for installationsteknik, 3. hovedforløb...10 Bedømmelse, evaluering samt afgivelse af karakterer...11 Afsluttende evaluering skriftlig og mundtlig skuemester...11 Forløbsplan for engelsk niveau F...12 Arbejds- og undervisningsform...12 Bedømmelse og eksamen...12 Uddannelsen - 4. hovedforløb...13 Personlige / faglige mål...13 Bedømmelsesplan...13 Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform...13 Valgfag arbejdsform...13 Forløbsplan for installationsteknik, 4. hovedforløb...14 Bedømmelse og evaluering...16 Afsluttende eksamen - svendeprøve i installationsteknik...16 Svendebrev...16 Bilag

3 Pædagogik Undervisningsform Undervisningen tilrettelægges således, at der skabes et helhedsorienteret forløb for eleven, så teori og praktik kan følges ad. For at sikre maksimalt udbytte af undervisningen fungerer underviseren som sparringspartner for eleven. Eleverne sparres på forskellig vis, da der tages højde for at ikke alle elever tilegner sig stof på samme måde. Underviseren tilrettelægger og gennemfører undervisningen så målene for faget bliver opnået. Der foregår samtaler mellem underviser og elever for at sikre at undervisningen fører til det forventede resultat. Læringsmiljø skolemiljø På hovedforløbet er det vigtigt at koblingen til elevens hverdag i virksomheden er tydelig. Der fokuseres derfor på selvstændighed, medansvar og korrekt omgangstone. Eleverne har et medansvar for deres uddannelse og der skal være en ordentlig omgangstone mellem underviser/elev og elev/elev. Skolen er en 24-timers skole, hvilket bevirker at eleverne har mulighed for at arbejde videre med deres opgaver også efter endt skolegang kl i værkstederne (dog skal sikkerhedsregler overholdes, hvilket ellers bevirker bortvisning fra skolen). Kontaktlærer Der tildeles holdet 2 kontaktlærertimer pr. uge. Disse bruges til samtale med eleven. Her bliver eleven introduceret til elevplan og udfylder sin personlige uddannelsesplan og tilmelder sig de projekter, der hører til forløbet. Kontaktlæren godkender herefter uddannelsesplanen. For at sikre kontakt til elevens firma ringer kontaktlæreren til firmaet for at fortælle, hvordan det går eller er gået på det aktuelle skoleforløb. I slutningen af 2. hovedforløb skal kontaktlæreren sikre, at eleverne får valgt valgfrie specialefag. Valgfrie specialefag er placeret i slutningen af 3. hovedforløb. Praktikvejledning I slutningen af 2. og 3. hovedforløb udfylder elev og kontaktlærer sammen en praktikvejledning for den kommende praktiktid hjemme i firmaet. Ved næste skoleforløb afleveres praktikvejledningen i udfyldt stand med angivelse af hvad den mellemliggende periode er gået med. Elevplan Elevplan er et webbaseret værktøj, som først og fremmest administrerer elevens uddannelse og individuelle valg. Elevplan er som udgangspunkt elevens arbejdsredskab til at kunne vælge de projekter og øvrige læringsaktiviteter, som er relevante for elevens uddannelse. Det praktiske arbejde med elevplan er organiseret på følgende måde: Den enkelte underviser beskriver sit fag og dets læringselementer Projekterne beskrives af de involverede undervisere Holdets kontaktlærer er ansvarlig for at udbyde de for eleven nødvendige aktiviteter. Underviserne skal evaluere projekterne efter hvert modul i elevplan Underviseren markerer for gennemførte læringselementer i sit fag Underviseren slutevaluerer og giver standpunkts- og eksamenskarakter i elevplan 3

4 Elevens praktikplads kan ved henvendelse til skolens administration få et password til elevplan. På den måde er det muligt for praktikpladsen at følge med i elevens skolegang, evalueringer og karakterer. Skolevejledning Efter hvert skoleophold sender skolen en skolevejledning til lærlingen. En kopi heraf samt en kopi af praktikvejledningen sendes til elevens mester. På skolevejledningen står der såvel standpunktskaraktererne i de enkelte fag som eksamens- og skuemesterkarakterer. Valgfagene fremgår ligeledes på skolevejledningen med en vurdering. 4

5 Uddannelsen - 2. hovedforløb Personlige / faglige mål På 2. hovedforløb er de faglige mål belysningsteknik og opstart på styringsteknik. Der lægges på det personlige plan vægt på samarbejdsevne og evnen til selv at tilrettelægge arbejdsgangen for de stillede opgaver, således at opgaver er færdige og afleveres til den aftalte tid. Skoleperioden har en længde på 8 uger. Bedømmelsesplan Grundfag / niveau Informationsteknologi niv. E Områdefag / niveau Styringsteknik / begynder og rutine Kvalitetssikring / begynder Love og regler / rutine El-sikkerhed /avanceret Bundne specialefag / niveau Belysningsteknik / rutine og avanceret Valgfag Belysningsteknik Styringsteknik El-teknisk sammenhæng i el-uddannelsen / eksamen Delkarakter Delkarakter / eksamen Bestået/ikke bestået Bestået/ikke bestået Bestået/ikke bestået Uddybende beskrivelse af den enkelte bedømmelse ses i forløbsplanen for det enkelte fag. Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform Målene for områdefag og bundne specialefag opnås gennem kurser, projektarbejde i grupper, hjemmearbejde individuelt/studiegrupper og gennem udførelse af projekter og opgaver i værksted. Der afholdes kurser som rummer delmål fra flere fag for eksempel informationsteknologi og elektroteknik, eksempelvis arbejdes der med MSOffice og PC-schematic til udfærdigelse af projekter. Det skaber sammenhæng mellem fagene og styrker elevens forståelse af fagene. Elevernes faglige projekt er opbygget, så eleverne via projektarbejdet både teoretisk og praktisk når målene for de enkelte områdefag. Valgfag arbejdsform Eleverne tilbydes 3 valgfag. Eleverne kan arbejde med emnet som et særskilt emne eller som en fordybelse af deres projekt (lys/plc). 5

6 Forløbsplan for installationsteknik, 2. hovedforløb Modul 1- Belysningsteknik (bundne specialefag 3 uger = 108 lektioner) Lektioner Indhold 32 Lystekniske grundbegreber Lyskilder Lysrørskoblinger Lysberegning (manuel / PC-program) 40 Lysstyring Love/regler (DS700 / BR 95) Beskyttelse mod indirekte berøring Arbejdsmiljø Idriftsætning/afprøvning (kvalitetssikring KS ) 36 Projektopgave : Egen eller udleveret (Evt. egen opgave godkendes af underviser) Modul 2 - Styringsteknik ( Områdefag 2 uger = 72 lektioner) Lektioner Indhold 12 Motorteori Dokumentation (styrekredsskema, hovedstrømsskema) Love og regler (SBEI afsnit 6/ EN ) L-aus arbejde (El-sikkerhed) 24 Logik PLC-opbygning: ind-/udgange, CPU, hukommelsestyper Programmering: kombinatorisk logik Styre-/føleorganer Signaltyper: Digitale/analoge Arbejdsmiljø Idriftsætning/afprøvning (kvalitetssikring KS) 36 Projektopgave : Egen eller udleveret (Evt. egen opgave godkendes af underviser) Modul 3 Valgfag (1 uge = 36 lektioner) Lektioner Indhold 36 Udbygning af Belysningsopgave 36 Udbygning af Styringsopgave 36 El-teknisk sammenhæng i el-uddannelsen: DC-serie/parallel AC-serie/parallel 3-faset belastning vektordiagrammer fasekompensering dimensionering love & regler 6

7 Bedømmelse, evaluering samt afgivelse af karakterer Der bedømmes ud fra den afleverede opgave/dokumentation, som hører til det enkelte modul. Den afleverede opgave/dokumentation bedømmes af underviseren og gennemgås sammen med eleven, for at afklare om det afleverede opfylder de gældende mål for opgaven. Herefter gives en karakter i henhold til 7-trinsskalaen. I bedømmelsen ligger også test af gennemførte prøver i de forskellige fagområder. Elevens indsats i det daglige arbejde indgår i en evaluering af hele skoleforløbet. Gennemføres skoleforløbet ikke tilfredsstillende (karakterer under 02 i specialefag) tages der stilling til om forløbet skal gås om, eller om der skal etableres anden form for ekstra undervisning inden næste skoleophold. Dette aftales med elev og dennes mester. Afsluttende evaluering skriftlig og mundtlig skuemester Skoleforløbet afsluttes med en teoretisk- (overhøring) og en skriftlig prøve, som repræsenterer de fagområder som forløbet har indeholdt. Der gives særskilt karakter for skriftlig prøve samt overhøringen. 7

8 Forløbsplan for informationsteknologi Niveau E Lektioner Emne Indhold 4 Projekt 1 - IT i dit firma Introduktion (oplæg udleveres) Opbygning af skabelon til projekt 1 4 Projekt 1 - IT i dit firma Grafik m.m. 4 Projekt 1 - IT i dit firma Rapportstruktur Datalovgivning 4 Projekt 1 - IT i dit firma Præsentationsteknik Opbygning af præsentation 4 Projekt 1 - IT i dit firma Fremlæggelser (10 min. pr. person) 12 Øvelsesopgaver Publisher PC-Schematic, Caddy++ Excel 16 Projekt 2 (eksamensprojekt) Styrke anvendelsen af IT i en elinstallationsvirksomhed 8 Eksamen (ca. 20 / 25 min pr, elev) Publisher PC-Schematic, Caddy++ Excel Powerpoint Eksamen Bedømmelse og evaluering informationsteknologi skarakteren gives på baggrund af elevens deltagelse i det daglige arbejde og ved evaluering af det første projekt. Selve rapporten sendes pr. mail til underviser og returneres med kommentarer og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Fremlæggelse og præsentationen af projektet evalueres også mundtligt på klassen. Eksamen foregår som en mundtlig præsentation af det sidste projekt. Projektet kan være lavet i grupper eller enkeltvis. Hvis det er et gruppeprojekt, skal det fremgå af rapporten, hvem der har lavet hvad. Eksamen foregår enkeltvis, men gruppen præsenterer arbejdsfordeling og projektforløb sammen. 8

9 Uddannelsen - 3. hovedforløb Personlige / faglige mål På 3. hovedforløb er der fokus på automatiske styringer og sikkerhedskredse på maskiner. Der lægges på det personlige plan vægt på samarbejdsevne og evnen til selv at tilrettelægge arbejdsgangen for de stillede opgaver, således at opgaver er færdige og afleveres til den aftalte tid. Skoleperioden har en længde på 7 uger og efterfølges af 2 ugers valgfri specialefag 1. Bedømmelsesplan Grundfag / niveau Engelsk / niv. F Områdefag / niveau Kvalitetssikring / rutine Love og regler / rutine EMC / rutine Bundne specialefag / niveau Automatiske anlæg på maskiner / rutine Valgfag Styringsteknik / maskinsikkerhed Valgfrie specialefag Vælges ud fra valgfagskatalog / eksamen Delkarakter Delkarakter / eksamen Bestået / ikke bestået Særskilt dokumentation Uddybende beskrivelse af den enkelte bedømmelse ses i forløbsplanen for det enkelte fag. Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform Målene for områdefag og bundne specialefag opnås gennem kurser, projektarbejde i grupper, hjemmearbejde individuelt/studiegrupper og gennem udførelse af projekter og opgaver i værksted. Elevernes faglige projekt er opbygget, så eleverne via projektarbejdet både teoretisk og praktisk når målene for de enkelte områdefag. Valgfag arbejdsform Eleverne tilbydes 3 valgfag. Eleverne kan arbejde med emnet som et særskilt emne eller som en fordybelse af deres projekt. 1 Se side 11: Elektrikeruddannelsen, Lokal undervisningsplan Generel del, Den jydske Haandværkerskole,

10 Forløbsplan for installationsteknik, 3. hovedforløb Modul 1 - Automatiske anlæg (Bundne specialefag 2,5 uge = 90 lektioner) Lektioner Indhold 8 PLC-systemstruktur Input/output Installation og sikkerhed 16 Logik Flip flop Timere og tæller funktioner 16 Sekvensteknik Specielle funktioner 16 Analoge signaler 34 Projektopgave: Egen eller udleveret (Evt. egen opgave godkendes af underviser) Modul 2 - Områdefag (1,5 uge = 54 lektioner) Lektioner Indhold EMC: 18 Støjskærmning Potentialudligning Transientbeskyttelse Normer og standarder 18 Kvalitetssikring: Brugervejledning Vedligeholdelsesplan Prøvning og verificering Vedligeholdelse af dokumentation Brug af sund fornuft 18 Love og regler: Beskyttelse mod indirekte berøring Dimensionering Stopkategorier Krav til dokumentation Prøvning og verificering Modul 3 - Valgfag (1 uge = 36 lektioner) Lektioner Indhold 36 Udbygning af styringen 36 Pneumatiske styringer og komponenter 36 AT, maskindirektivet og sikkerhedskomponenter 10

11 Bedømmelse, evaluering samt afgivelse af karakterer Der bedømmes ud fra den afleverede opgave/dokumentation, som hører til det enkelte modul. Den afleverede opgave/dokumentation bedømmes af underviseren og gennemgås sammen med eleven, for at afklare om det afleverede opfylder de gældende mål for opgaven. Herefter gives en karakter i henhold til 7-trinsskalaen. I bedømmelsen ligger også test af gennemførte prøver i de forskellige fagområder. Elevens indsats i det daglige arbejde indgår i en evaluering af hele skoleforløbet. Gennemføres skoleforløbet ikke tilfredsstillende (karakter under 02 i bundne specialefag) tages der stilling til om forløbet skal tages om, eller om der skal etableres anden form for ekstra undervisning inden næste skoleophold. Dette aftales med elev og dennes mester. Afsluttende evaluering skriftlig og mundtlig skuemester Skoleforløbet afsluttes med en teoretisk- (overhøring) og en skriftlig prøve, som repræsenterer de fagområder som forløbet har indeholdt. Der gives særskilt karakter for skriftlig prøve samt overhøringen. 11

12 Forløbsplan for engelsk niveau F Hvad mål og formål angår henvises til grundfagsbekendtgørelsen. Der arbejdes mundtligt og skriftligt, baseret på tekstmateriale om flg. emner. Enkelte videoklip kan indgå. Der evalueres løbende. Lektioner Indhold 4 Basic electricity: Ohm s Law - Magnetism - Appliances 6 House installations: Wiring - protective devices - ihc - practice 6 Electricity in industry: History - machines - generation - supply 4 Profession electrician: Education - skills - working life 2 Working environment: Tools - safety 6 Energy & power supply: Resources - consumption - technologies 4 Computers: History - basic action and design plc 10 Project task: Documentation of electrical installation 6 General: Language focus - hooliganism Gennem ovennævnte dækkes grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. Arbejds- og undervisningsform Undervisningsformen foregår som klasseundervisning, individuelt arbejde, makkerarbejde og gruppearbejde. Aktiviteter: oplæsning på engelsk, samtale/forklare på engelsk om læst tekst, skriftlig oversættelse og kommentering fra dansk til engelsk, samtaleøvelser. Bedømmelse og eksamen Der afholdes mundtlig prøve, hvor pensum er det i undervisningen behandlede materiale. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid og eleven får to opgaver ved lodtrækning. Eksamen består af tre dele: Samtale om elevens valgte emne (projektopgaven). Samtale om ukendt materiale. Med udgangspunkt i et for eleven ukendt materiale deltager eleven i en samtale med eksaminator. Samtale om kendt pensum. Hver elev trækker et afgrænset spørgsmål indenfor pensum. Alle skriftlige hjælpemidler må benyttes til forberedelsen. skarakter Ved slutningen af skoleopholdet gives en samlet standpunktskarakter for mundtligt og skriftligt arbejde. 12

13 Uddannelsen - 4. hovedforløb Personlige / faglige mål På 4. hovedforløb er der fokus på den generelle viden om styring- og reguleringsteknik. Det vil sige viden inden for elektroteknik, styringsteknik, automatiske anlæg, reguleringsteknik, kvalitetssikring, el-sikkerhed, love og regler. Samtidig skal hovedforløbet bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation, initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans. Eleverne evalueres derfor efter hvert projektforløb både på faglige og personlige mål. Skoleperioden har en længde på 8 uger. Bedømmelsesplan Områdefag / niveau Kvalitetssikring / avanceret Love og regler / avanceret Bundne specialefag / niveau Automatiske anlæg i bygninger / avanceret Intelligente bygningsinstallationer / avanceret Energiteknik / rutine Valgfag Elektrisk sammenhæng i eluddannelsen Elteknisk dokumentation Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform Målene for områdefag og bundne specialefag opnås gennem kurser, projektarbejde i grupper, hjemmearbejde individuelt/studiegrupper og gennem udførelse af projekter og opgaver i værksted. Der afholdes teoriundervisning som rummer delmål fra flere fag. Dette skaber sammenhæng mellem fagene og styrker elevens forståelse af fagene. Fordelingen mellem projektarbejde og kursustid er i grove træk 66% til projekt og 33% til teoriundervisning. Elevernes faglige projekt er opbygget, så eleverne via projektarbejdet både teoretisk og praktisk når målene for de enkelte områdefag. Eleverne arbejder med et samlet svendeprøveprojekt, hvori indgår de forskellige delmål. Projektet består både af en skriftlig del (en dokumentationsrapport - et teknisk dossier) samt en praktisk del. Begge dele indgår til bedømmelse ved den mundtlige svendeprøve. Valgfag arbejdsform Eleven kan vælge mellem 2 valgfag. Valgfaget indgår som en integreret del af svendeprøveprojektet. 13

14 Forløbsplan for installationsteknik, 4. hovedforløb Områdefag (1 uge = 36 lektioner) Lektioner Emne Indhold 18 Kvalitetssikring: SKS Eftersyn Idriftsættelse af installation Dokumentation Praktik 18 Love og regler: Boliger Industri Landbrug Forsamlingslokaler, butikker, undervisningslokaler med mere 10 % tilsyn Generel information vedr. SKS Gennemgang af SBEi krav til eftersyn Gennemgang af SBEi krav til idriftsættelse samt hvordan og med hvilke måleinstrumenter kravene kontrolleres Krav til udførelse af teknisk dokumentation Praktisk udførelse af SKS i svendeprøveprojekt Generelle regler vedr. installationer i boliger Generelle regler vedr. industriinstallationer Generelle regler vedr. landbrugsinstallationer Generelle regler vedr. installationer i forsamlingslokaler Valgfag (1 uge = 36 lektioner) Lektioner Emne Indhold 36 Elektrisk sammenhæng i eluddannelsen Eltekniske beregninger, vektordiagrammer, motorer og styringer Elteknisk dokumentation Færdiggørelse af teknisk dokumentation 14

15 Bundne specialefag Energiteknik - 36 lektioner (1 uge): Lektioner Emne Indhold 36 Energi- og miljøkrav Generel info om energikrav til køle-, Energi- og miljøkrav varme- og ventilationsinstallationer Energioptimering Valg af lyskilder samt Alternative energiformer installationsmåde i forhold til en given Praktik / projekt opgave Valg af egnede styrings- og reguleringsformer til varme- og ventilationsanlæg Information om alternative energiformer Bundne specialefag - Automatiske anlæg i bygninger 90 lektioner (2,5 uge) Lektioner Emne Indhold 5 Valg og placering af sensorer og følere Gennemgang af hvordan sensorer og følere vælges og placeres i forhold til 20 Centrale bygningsinstallationer en given opgave Programmering samt styrings- og reguleringsprincipper for belysning, varme, ventilation, solafskærmning, alarm og adgangskontrol 5 Analoge og digitale kredsløb Gennemgang af analoge og digitale kredsløb 60 Praktik / projekt Installation og montage, fejlfinding, reparation, vedligeholdelse, kundevejledning. Bundne specialefag - Intelligente bygningsinstallationer 90 lektioner (2,5 uge) Lektioner Emne Indhold 16 Teknologier og forskelle mellem centrale og decentrale styrede anlæg Gennemgang af teknologier og forskelle mellem centralt og decentralt styrede installationer 8 TCP / IP og webserver Gennemgang af TCP / IP samt hvordan installationen fjernovervåges og betjenes via webserver. 6 Belysningsanlæg stand alone og decentralt styrede 8 Hjemmenetværk (Data, telefon og radio/tv) 52 Praktik i værksted Gennemgang af forskelle mellem stand alone belysningsanlæg og intelligente bygningsinstallationer Gennemgang af opbygning af hjemmenetværk 15

16 Bedømmelse og evaluering Der bedømmes ud fra afleverede opgaver/dokumentation, som hører til det enkelte fag. De afleverede opgaver/dokumentation gennemgås af underviseren sammen med eleven, for at afklare om det afleverede opfylder de gældende mål for opgaven. Herefter gives en karakter i henhold til 7- trinsskalaen. I den samlede bedømmelse ligger også test af gennemførte prøver i de forskellige fagområder. Afsluttende eksamen - svendeprøve i installationsteknik Elevens skriftlige svendeprøve 2, den skriftlige dokumentation, den mundtlige og praktiske præstation bedømmes ved den mundtlige svendeprøve 3. Der afgives 02 karakterer efter 7- trinsskalaen. Karakter for den skriftlige svendeprøve gives i henhold til rettevejledning udarbejdet af Elfagets uddannelsesnævn (EVU). Karakteren for den mundtlige overhøring er en samlet vurdering af den praktiske udførelse, den mundtlige overhøring samt projektrapporten. For at bestå svendeprøven skal eleven mindst opnå karakteren 02 i både mundtlig og skriftlig svendeprøve. Opnås karakteren 02 ikke for den skriftlige svendeprøve, skal eleven, for at få udstedt svendebrev op til en ny prøve. Det skal tilstræbes, at prøven bedømmes af de samme skuemestre. Svendebrev Der udstedes svendebrev 4 (uddannelsesbevis) når skolen har udstedt skolebevis og elevens praktikvirksomhed efter endt praktiktid i virksomheden har udstedt afsluttende praktikerklæring. 2 Se bilag 1 for eksempel på beregning 3 Se bilag 1 for eksempel på beregning 4 Svendebrev udstedes af det faglige udvalg 16

17 Bilag 1 Ved svendeprøve afgiver begge skuemestre og underviser hver en karakter. Eksempel - Skriftlig Skuemester 1 Skuemester 2 Underviser Total Karakter = (total/3) Eksempel - Mundtlig Skuemester 1 Skuemester 2 Underviser Total Karakter = (total/3) De to karakterer adderes. Resultatet divideres med to og konverteres til en verbal karakter efter nedenstående skema Verbal karakter: Karaktergruppe: Dumpet -3-1,9 Bestået 2,0-6,9 Veludført 7,0-9,9 Særdeles veludført 10,0-12,0 I det viste eksempel vil der på elevens svendebrev komme til at stå: Veludført idet = / 2 = 7 Veludført Hvis eleven opnår karakteren 12 både i skriftlig og mundtlig, elevens mester er medlem Tekniq, indstilles der til medalje den såkaldte Fagets Medalje. 17

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere