Lærernes It-kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærernes It-kompetencer"

Transkript

1 Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål... 3 Metode... 3 Resultat... 4 Word... 4 Powerpoint... 4 Excel... 5 Windows... 6 Mail... 6 Internettet... 7 Lærerintra... 7 Elevintra... 8 Forældreintra... 8 Computeren... 8 Samlet... 9 De enkelte lærere... 9 Anbefalinger...10 Målsætning for medarbejdernes it-kompetencer...10 Intern kursusrække...10 Eksterne kurser...11 Konklusion Indledning Ågård Efterskole

2 Indledning I disse år er der stadig større fokus på udvikling af it-området inden for grundskolens rammer. Som en forlængelse af regeringens globaliseringsplan er der f.eks. således nedsat et ekspertpanel for it- og mediekompetencer i folkeskolen, hvis opgave det er, at indtænke it- og mediekompetencer i grundskolens mange forskellige fag 1. I Ågård Efterskoles formål står der blandt andet: For skolen er det vigtigt, at de unge tilgodeses fagligt, og at de udvikler sig til at blive selvstændige mennesker, der tør tage et ansvar og udvise respekt og forståelse for andre. Således forekommer det nødvendigt at også vi fokuserer på it-kompetencer, som en del af elevens faglige udvikling, hvis vi vil tilbyde de unge en tidssvarende uddannelse, samt stå mål med folkeskolen. En væsentlig forudsætning for et sådant fokus er at lærergruppens it-kompetencer har et højt niveau, samt at disse kompetencer løbende udvikles. At læreren selv skal beherske den teknologi der undervises med og i, siger sig selv, men et egentligt fagligt overskud på it-området har flere positive effekter: Jo mere den enkelte lærer kan, desto bedre formår hun at være på forkant med den teknologiske udvikling og dermed også udvikle brugen af it i undervisningen. I forlængelse deraf kommer, at lærerens høje niveau øger elevens faglige udvikling f.eks. er der mulighed for at udfordre de dygtige elever også. Endvidere må det formodes at et overskud bidrager positivt til den enkeltes læreridentitet, idet det giver tryghed at føle sig kompetent og dus med teknikken. Fokus for denne selvevaluering har primært været anvendelsen af it i undervisningen, men it har dog også vist sig at være et nyttigt redskab til at arbejde med og dokumentere elevernes udvikling i efterskolens øvrige og altså ikke blot faglige rum. Således har både elever og personale brugt SkoleIntra i arbejdet med evaluering og beskrivelse af elevernes kompetencer. Ligeledes bruges it i stigende grad i skolehjemsamarbejdet, hvor forældrene via ForældreIntra har mulighed for at følge med i elevernes dagligdag på skolen, samt få oplysninger om og tilmelde sig diverse arrangementer. Endelig er it et effektivt redskab i lærerråd og skolesamarbejde. Tiltag SkoleIntra I 2005 startede vi med Skoleintra. Vi bruger nu både LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Vi arbejder i stigende grad på udvide brugen i alle 3 dele. I 2007 fik vi yderligere en Infokiosk, som er koblet sammen med SkoleIntra. Den fungerer som elektronisk opslagstavle. Trådløst netværk I 2005 fik vi trådløst netværk på hele skolen, dvs. både i undervisningslokaler, på opholdsarealer og på boområder. Alle elever og ansatte kan benytte netværket frit Indledning Ågård Efterskole

3 Bærbare computere I 2006 besluttede vi at stille en bærbar computer til rådighed for alle medarbejdere. Vi opfordrer i stigende grad eleverne til at medbringe egen bærbar i undervisningen. Næsten alle vores elever har egen bærbar med på skolen. Vi anbefaler eleverne at medbringe computeren i undervisningen. Smartboards Lige inden skoleåret 06/07 fik vi installeret de tre første Smartboards. Et team fik lov altid at undervise i lokaler med smartboards, imens de to andre teams i første omgang delte et lokale med smartboard. I sommeren 07 fik vi installeret yderligere 4 smartboards, således at de nu forefindes i samtlige boglige undervisningslokaler. Al boglig undervisning foregår herefter på Smartboard. Papirløst lærerråd Pr. 1/ startede vi som papirløst lærerråd. Dvs. dagsorden, referater og bilag udveksles elektronisk. Det er op til den enkelte om der skal printes. Undersøgelse: Lærere Formål Undersøgelsens formål er at afdække lærernes it-kompetencer i en veldefineret ramme, dvs. i brugen af en række udvalgte programmer, der alle i større eller mindre grad anvendes i undervisningen, skolehjemsamarbejdet og skolesamarbejdet. Udfaldet skal være af en sådan karakter, at det giver mulighed for at sætte en realistisk målsætning for lærernes kompetenceudvikling - efter devisen, at det er formålsløst at kræve det umulige. Metode Alle lærere har besvaret et spørgeskema omkring deres it-kompetencer. Spørgsmålene omhandler, med enkelte undtagelser, brugen af funktioner i forskellige programmer. Det drejer sig om Word, Power Point, Excel, Windows, Mailprogram, LærerIntra, ElevIntra, ForældreIntra. Dertil kommer spørgsmål i forhold til internet, genvejstaster og blindskrift. Lærerne har til de enkelte spørgsmål haft mulighed for tre forskellige besvarelsesmuligheder: Det kan jeg nemt klare, Det kunne jeg blive bedre til og Det kan jeg ikke endnu. Disse svar er i bearbejdelsen oversat til talværdierne 1, 3 og 5, således at de lettere kan bearbejdes statistisk. Problemer i metoden. Lærerne har selv udfyldt skemaerne, det hviler derfor på deres egen vurdering, hvad de kan og ikke kan. I flere tilfælde kan nogle funktioner være ikke-anvendte, samtidig med at man mener, at man godt kan bruge dem. Nogle kan have stor tiltro til egne evner for hvad vil det sige at kunne?, imens andre er mere beskedne omkring færdighederne. Dette kan give udsving i resultaterne. Dog må tiltro til egne evner siges at være en væsentlig faktor, når vi snakker computerkompetencer. Man kan således med rimelighed argumentere for, at tiltroen bringer brugeren betydeligt tættere på de konkrete færdigheder, forstået på den måde at en person med tiltro til sig selv, i mange tilfælde har bedre forudsætninger for selv at løse de problemer, vedkommende støder ind i, end en person uden en sådan tiltro. 3 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

4 Resultat Resultaterne af undersøgelsen bringes herunder for de enkelte kategorier og angiver middelværdien af lærernes svar. Overstregede er alle resultater over to dvs. resultater i mellem det kan jeg nemt klare og det kunne jeg blive bedre til. Denne overstregning er foretaget, idet vores umiddelbare målsætning må være, at vi generelt betragtet når et kompetenceniveau på under to. Derfor henledes opmærksomheden på de svagere kompetenceniveauer. Man bør dog under dog under læsningen være opmærksom på, at dette er et højt sat mål for en hel lærerstab, idet der ikke alene fokuseres på et højt top-niveau, men især på et højt bundniveau. Hver resultatliste er ledsaget af en kort tekst med konklusion og eventuelle kommentarer til fortolkningen. Word Skrive, slette, markere, flytte og kopiere tekst. 1,00 Styre tekstens placering med margener, indrykninger, punktopstilling, tabulatorer og spalter. 1,59 Indsætte tabeller og har styr på streger, rammer og skygger. 1,94 Bruge stavekontrol, orddeling, autokorrektur og grammatikkontrol. 1,71 Bruge mulighederne for at søge og erstatte. 2,41 Indsætte billeder og tekstbokse i dokumenterne. 1,47 Bruge sidehoved og fod. 1,00 Indsætte kommentarer og bruger overstregningstusch 2,41 Indsætte sidetal 1,24 Ændre på sideopsætningen 1,71 Kendskab til elementære genvejstaster 2,76 Fra ovenstående må det konkluderes at lærernes brugerniveau inden for tekstbehandlingsprogrammet Word er forholdsvis godt. Hertil skal det nævnes, at det er et program alle bruger i hverdagen, idet dokumenter udfærdiget deri løbende indgår i vores samarbejde. Dvs. alle arbejder med Word-dokumenter næsten dagligt. Enkelte af de i undersøgelsen nævnte funktioner må karakteriseres som svage, det gælder brug af muligheder for at søge og erstatte, indsætte kommentarer og bruge overstregningstusch, samt kendskab til elementære genvejstaster. Powerpoint Oprette og ændre en præsentation 1,71 4 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

5 Afvikle en præsentation 1,71 Kopiere fra en præsentation til en anden 2,06 Bruge sidehoved og sidefod 3,12 Sortere dias 3,24 Søg og erstat tekst samt brug af stavekontrollen 3,24 Import fra Word 3,12 Bruge tekstboks 1,94 Bruge dias- og dispositionspanelerne 3,00 Clipart, WordArt og tegninger 2,53 Formatere, skalere, rotere og udfylde elementer 2,88 Anvende designskabelon 2,65 Tilføje autonummererede punktopstillinger 3,35 Indsætte hyperlinks 3,35 Indsætte baggrund 2,41 Tilføje talerens notater 4,06 Oprette diasovergange og animationer 3,00 Udskrive dias i forskellige formater 3,94 Udskrive talerens notater 4,41 Udskrive handout og eksportere til Word 4,53 Kendskab til elementære genvejstaster 4,06 Når det kommer til brugen af præsentationsprogrammet Powerpoint ser det anderledes ud. Dette bærer måske nok præg af, at en stor del af medarbejderne ikke selv arbejder med programmet eller i hvert fald at brugen af programmet ikke indgår i det daglige arbejde. Ser vi gennemsnitligt på det, kan lærerne bruge de allermest simple funktioner, men kan blive endog væsentlig bedre til de fleste andre funktioner. Ser man på udsvinget imellem de enkelte lærere er udsvinget mellem højeste og laveste godt nok forholdsvist stort, (nemlig mellem 1,48 og 4,90), men de fleste svar centrers omkring midten, således at kompetencen kan siges at være forholdsvist jævnt fordelt blandt lærerne. Man kan sige, at lærerne er lige gode eller dårlige om man vil til at bruge programmet. Excel Indtaste tal og bruge sumformel 2,76 Opbygge formler 3,24 Lave grafer og diagrammer ud fra tallene 3,12 Udskrive fra et regneark 1,94 Formatere celler 2,65 Lave sidehoved og fod 2,76 Sortere informationerne 2,18 5 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

6 Det samme billede tegner sig af regnearket Excel, som det typisk er den naturvidenskabelige lærergruppe der anvender i det daglige, imens programmet ikke eller kun sjældent anvendes af en stor del af den øvrige lærergruppe. Dog fremkommer dette gennemsnit, i modsætning til det foregående, på baggrund af polariserede svar, forstået på den måde, at tendensen er at man enten svarer meget lavt (i nærheden af 1) eller meget højt (i nærheden af 4) kun få placerer sig i midten. Man kan sige at kompetencerne indenfor brugen af Excel er meget ujævnt fordelt. Windows Windows Starte programmer 1,12 Have flere programmer i aktivitet samtidig 1,00 Skifte mellem programmer 1,12 Åbne, lukke og ændre størrelse på vinduer 1,12 Oprette, flytte, kopiere, slette og i det hele taget holde styr på filer og mapper 1,12 Bruge kontrolpanelet til at indstille mus, skærm, lyd, printere o.s.v. 2,06 Installere og afinstallere programmer. 2,53 Bruge joblisten til at skifte mellem programmer og lukke programmer, der er gået i stå. 2,38 Afspille video- og lydfiler 1,35 Søge efter filer 1,71 Aktivere, deaktivere, reparere og indstille netværksforbindelser. 2,76 Opdatere programmer 1,82 Lave backup af computerens indhold. 3,12 Kendskab til elementære genvejstaster 2,76 I forhold til styresystemet Windows er udsvingene på de forskellige funktioner ikke så store. Gennemsnitligt går de fra 1,00 3,12. Men de er også tale om elementære funktioner, som for de flestes vedkommende indgår i den daglige brug af computeren. Svarene stiller dog fokus på en række funktioner, som ikke mestres med sikkerhed, og som kan være med til at begrænse eller frustrere brugeren i det daglige arbejde. Mail Modtage, sende og videresende s. 1,00 Sende s til flere modtagere 1,00 Vedhæfte filer og åbne vedhæftede filer 1,12 Kendskab til virus og spamfilter 3,00 6 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

7 Den forholdsvis begrænsede undersøgelse viser, at lærerne uden problemer kan anvende mailprogrammet til de mest elementære funktioner. Dette kommer ingenlunde som en overraskelse, idet mailprogrammet dagligt betjenes af alle skolens medarbejdere. Til gengæld afsløres det at sikkerhedsdelen halter, idet man gennemsnitligt synes at kunne blive mere vidende på dette ikke helt uvigtige område. Internettet Bruge søgemaskiner til at søge efter information på nettet. 1,12 Downloade film, billeder, filer og programmer. 1,47 Kendskab til datalovgivning og copyright 2,76 Kendskab til undervisningsportalen EMU 3,00 Kendskab til SkoleKom og konferencer 2,88 Opdatere windows og office med henblik på sikkerhedsforanstaltninger. 3,00 I brugen af Internettet er alle forholdsvis sikre i brugen af søgemaskiner. Lidt mere usikkerhed er der når det kommer til at downloade fra nettet, som de fleste dog alligevel mestrer. Kendskab til lovgivning, undervisningsportaler mv. er dog overraskende lille, i forhold til at disse rummer meget brugbart information for undervisere. Igen ser det heller ikke overbevisende ud på sikkerhedsområdet. Lærerintra Lave opslag på opslagstavlen 1,63 Føre aktiviteter ind i aktivitetskalenderen 1,59 Reservere lokaler og computere 1,59 Finde klasse- og holdlister i værktøjskassen 1,24 Læse og skrive i klasseloggen 1,24 Lave multiple-choice tests 2,18 Lave spørgeskemaundersøgelser 2,76 Bruge udviklingsplaner for elever 1,47 Skrive, redigere og læse dagbøger 1,35 Bruge dokumentarkivet uploade og downloade filer. 2,53 Skrive en nyhed med billede, samt link til fotoalbum 2,65 Uploade billeder til skolens fotoalbum 2,76 Sende og modtage beskeder til enkeltpersoner eller personalegrupper. 1,12 Lægge links ud til kolleger og elever 2,41 7 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

8 Skrive og læse i klasseloggen 1,47 I forhold til de andre dele af SkoleIntra er lærerne gode til at bruge LærerIntra. Mange af de elementære funktioner bruges med forholdsvis stor sikkerhed. Svarene afspejler som i det øvrige dagligdagen, idet nogle funktioner er mere nødvendige end andre. Således halter en række punkter lidt, men ikke meget efter. Tendensen er ikke, at man ikke kan finde ud af det, men snarere at man kan blive bedre til det. Elevintra Sende beskeder til hele klassen og enkelte elever. 1,24 Oprette og redigere i samlemapper. Up- og downloade dokumenter til dem. 2,88 Lave opslag på opslagstavlen. 2,06 Lægge dokumenter ud til klassen 2,18 Nulstille elevernes adgangskode 4,29 Kendskab til elevintras menupunkter, m.h.p. vejledning af elever 3,24 Anderledes usikkert står det til med ElevIntra. Undersøgelsen begrænser sig til nogle få, men elementære funktioner. Her afsløres varierende usikkerhed, med middelværdier for den enkeltes svar i gruppen 1,00 og helt op til 4. På dette punkt er der altså store forskelle på de enkelte læreres kompetencer. Man kan formode at denne forskel også beror på en forskel i den daglige anvendelsesgrad. Forældreintra Sende beskeder til klassens forældre. Lægge dokumenter ud til forældre 2,88 Lave opslag på opslagstavlen 2,41 2,76 Det samme glæder i ForældreIntra, hvor lærerne heller ikke er sikre brugere. Her er udsvinget rigtig stort, med flere lærere der ligger på 5,0 i middelværdi for deres svar, hvilket svarer til at flere medarbejdere slet ikke kan anvende forældreintra. Computeren Kendskab til tastaturet og dets muligheder og funktioner (F-knapperne/ alt+gr+ctrl+fn etc.) 2,06 Blindskrift 3,12 8 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

9 Undersøgelsen har også haft fat i to enkelte kompetencer vedrørende brugen af computerens tastatur. Resultatet viser at sikkerheden i forhold til genvejstaster og funktioner kan bliver bedre og også at lærerne gennemsnitligt kan blive bedre til blindskrift. Svarene spænder fra 1,00 5,00, men langt de fleste rammer 3,00. Samlet for gruppen Word 1,75 PP 3,06 Excel 2,66 Windows 1,85 Mail 1,53 Internet 2,37 Lærerintra 1,87 Elevintra 2,65 Forældreintra 2,53 Computeren 2,76 beregnet ud fra hele grupper 2,30 Kigger man på de samlede middelværdier for grupperne kan man lidt firkantet formuleret sige, lærerne samlet set er sikre brugere af Word, Windows, mailprogram og Lærerintra, imens de kunne blive mere sikre i forhold til Powerpoint, Excel, Internetbrug, ElevIntra, ForældreIntra og brugen af genvejstaster og blindskrift. Den samlede middelværdi for alle grupperne havner flot imellem det kan jeg sagtens klare og det kunne jeg blive bedre til, med en lille retning over imod det kunne jeg blive bedre til. De enkelte lærere A B C D E F G H I J K L M N O P Q for alle besvarelser 2,71 1,79 2,19 3,16 2,75 2,01 3,49 2,19 1,70 1,97 1,63 2,93 1,31 2,73 1,20 3,04 2,44 Word 2,27 1,00 1,91 2,27 2,27 1,73 1,55 1,73 1,18 1,00 1,55 2,82 1,00 1,91 1,00 2,27 2,27 PP 3,19 2,43 4,05 3,48 4,05 3,48 4,90 2,90 1,76 2,90 2,33 2,52 1,48 3,95 1,76 4,14 2,71 Excel 5,00 1,00 1,00 4,71 3,29 1,00 4,71 2,14 1,00 1,00 1,00 4,43 1,57 4,43 1,29 3,86 3,86 Windows 1,71 1,00 1,14 3,00 2,57 1,43 2,57 2,86 1,14 1,92 1,00 1,29 1,14 2,14 1,00 3,14 2,43 Mail 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 Internet 2,67 2,33 2,33 3,00 2,67 2,00 3,00 2,67 2,33 1,00 2,33 3,00 2,33 2,33 1,00 3,33 2,00 Lærerintra 1,53 1,93 1,13 2,60 1,80 1,40 3,67 1,27 1,80 1,86 1,13 3,67 1,00 2,33 1,00 1,80 1,80 Elevintra 4,00 2,67 2,67 4,00 2,67 2,33 3,67 1,67 3,33 1,67 2,33 4,67 1,00 2,00 1,00 2,33 3,00 Forældreintra 5,00 3,00 1,67 4,33 1,00 1,00 3,67 1,00 2,33 5,00 1,00 5,00 1,00 1,67 1,00 3,00 2,33 Computeren 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 5,00 2,00 beregnet ud fra hele grupper 2,99 1,79 2,14 3,24 2,53 1,84 3,37 2,07 1,89 2,04 1,67 3,14 1,35 2,53 1,10 3,09 2,39 9 Undersøgelse: Lærere Ågård Efterskole

10 Ser man på de enkelte læreres svar kan man se, at middelværdien (beregnet ud fra hele grupper 2 ) spænder fra 1,10 3,37 hvilket viser, at der er stor forskel på de enkelte læreres kompetencer, men også at ingen så at sige falder helt igennem og slet ikke kan. F.eks. er det svageste resultat for word 2,82, hvilket er tæt på jeg kunne blive bedre og slet ikke i nærheden af Det kan jeg ikke. Hvis vi skal måle lærerne i forhold til vores målesætning om at komme under 2, befinder 6 ud af 17 lærere sig allerede derunder, 4 er i umiddelbar nærhed af målet (2,00-2,49), yderligere 3 er inden for rimelig rækkevidde (2,50-2,99), imens kun 4 medarbejdere har lidt længere (3,00-3,50) til målet. Ingen medarbejdere kan dog siges at ligge langt fra målet. Her til skal bemærkes, at målet ikke er sat på forhånd, men som konsekvens af svarene. Meningen har været at sætte målet realistisk. Skal man konkludere kan man sige, at det ud fra svarene har været muligt at sætte målet lavt forstået som så tæt på det kan jeg som muligt, netop fordi kompetencerne i det store hele er ganske gode. Anbefalinger Herunder skitseret en række tiltag, som kan bringe os nærmere et mål på <2,00 for den enkelte medarbejder. Skolen må i den forbindelse tage op til overvejelse, i hvor høj grad disse tiltag skal financierers særskilt. Kort beskrevet befinder vi os i et område, hvor det med rimelighed kan diskuteres, om tilegnelsen af en del af computerkompetencerne ikke er at henregne under undervisningsforberedelsen altså den såkaldte U-tid. Med andre ord om den enkelte lærer ikke er forpligtet til, nøjagtigt som det gælder den faglige opdatering, i sin forberedelsestid at ajourføre sig også på it-området? På det faglige område er det dog også muligt at få bevilliget kursusforløb med henblik på fortsat udvikling. Skolen må altså finde en passende model for it-området også. Følgende afsnit består således af 3 afsnit, hvoraf det ene omhandler den udvikling, læreren må forventes selv at sørge for som en del af det normale lærerarbejde. De øvrige er forslag til kurser der kan finansieres helt eller delvist af skolens kursusbudget. Målsætning for medarbejdernes it-kompetencer For at sikre den stadige udvikling af lærernes it-kompetencer bør der udarbejdes en målsætning på området. Her formuleres, ud over en række minimumskrav til den enkeltes kompetencer, også forventninger til den enkelte lærer omkring udvikling på området. Dette skal sikre, dels at nyansatte ikke trækker kompetenceniveauet ned og man således kan starte forfra hvert år, dels at alle medarbejdere løbende udvikler kompetencer, så organisationen ikke sakker bag ud af udviklingen. Intern kursusrække En simpel og ikke så ressourcekrævende måde at hjælpe udviklingen af lærerstabens computerkompetencer på vej, kunne være en intern kursusrække, hvor lærere med gode kompetencer på skift underviser de mere usikre. Der udbydes forskellige emner, med detaljeret beskrivelse af de færdigheder kurset retter sig mod. Kursusgangene skal være korte og konkrete, dvs. rette sig mod konkrete færdigheder. Herefter stilles en øvelsesopgave som deltagerne løser hjemme. En variation heraf er at vi løbende, hvis der er tid til overs på det ugentlige lærerrådsmøde, gennemgår en enkelt funktion i f.eks. SkoleIntra på smartboardet. 2 Dette forekommer at være det mest reelle tal, idet nogle grupper rummer væsentlig flere spørgsmål end andre. Det kan således være en fordel eller ulempe at være god/dårlig til en bestemt gruppe, hvis denne rummer mange spørgsmål. 10 Anbefalinger Ågård Efterskole

11 Eksterne kurser For nogle lærere kan det være relevant at søge eksterne kurser. På et enkelt område synes der at være særlig grund til at sætte mere systematisk ind. Da alle medarbejdere dagligt bruger computeren, er blindskrift er en kompetence, der kan effektivisere det daglige arbejde. Hvis alle medarbejdere kan blindskrift, kan mange opgaver løses på kortere tid. Således foreslås det, at alle medarbejdere tilbydes et kursus i blindskrift. Der kan enten være tale om et hjemmekursus ved hjælp af et computerprogram eller et kursus udbudt f.eks. på aftenskole. Konklusion Undersøgelsen viser, at lærernes it-kompetencer samlet set befinder sig på et tilfredsstillende niveau. Mange medarbejdere er dygtige og kun en lille gruppe skiller sig ud, som havende en for lav IT-komptence i forhold til det i indledningen skitserede fokus på fagligt overskud og udvikling. Skolens ledelse vil i samarbejde med disse lærere sørge for, at der iværksættes et uddannelsesforløb, så skolens ønske om et lærerkorps med høj IT-kompetence tilvejebringes for alle lærere. Desuden udarbejdes der en generel målsætning på It-området indeholdende minimumskrav til den enkeltes kompetencer samt vedligeholdelses- og udviklingsstrategier. Denne målsætning sørger, ud over den videre udvikling for, at de områder, hvor mange medarbejdere har større eller mindre mangler, udvikles. 11 Konklusion Ågård Efterskole

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne PowerPoint... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugergrænsefladen i PowerPoint Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen...

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013 KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 Velkomstopsætningen... 8 Det nye look... 9 Startskærmen... 10 Skabeloner...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013 0. Klasse Tænde og slukke computeren Logge på og af skolens netværk Bruge skærm, mus(dobbeltklik), tastatur og head-set rigtigt Åbne programmer på computeren(zen klienten) Lave tegninger i Paint og gemme

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fra LærerIntra til BrugerIntra

Fra LærerIntra til BrugerIntra Fra LærerIntra til BrugerIntra Malte von Sehested Intranettet henvender sig til mange flere brugere end kun skolens lærere. Se, hvordan systemet giver mulighed for at lade servicemedarbejdere, tandlæger,

Læs mere