Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet."

Transkript

1 Aalborg Universitet Destinationsbranding - kan det lade sig gøre? Therkelsen, Anette Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juli 05, 2015

2 TRUprogress Working papers from the Tourism Research Unit, Aalborg University Working Paper no. 3/May 2006 Destinationsbranding kan det lade sig gøre? af Anette Therkelsen Formål: TRUprogress er en serie med længere artikler, hvor det er hensigten, at artiklerne lægges ud til kommentering/debat på nettet. På den måde håber TRU, at alle kan have gavn af at diskutere den forskning, der foregår i regi af TRU. TRU håber på sigt, at andre v il gå sammen med TRU om at skrive artikler eller andet, som kan indgå i serien. Ophavsret: TRUprogress er en del af TRUs åbne forskningskoncept. Indholdet i TRUprogress kan citeres med tydelig kildeangivelse med mindre andet er angivet i en specifik tekst. I sådanne tilfælde rettes der skriftlig henvendelse til forfatteren. ISBN: Kontaktadresse: Tourism Research Unit Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.: Fax: Anette Therkelsens

3 Introduktion 1 Et af de hotteste begreber inden for turismemarkedsføring det sidste årti har uden tvivl været branding. Destinationer på lokalt, regionalt og nationalt niveau giver sig i kast med at brande sig fordi de tror, at de, på lige fod med virksomheder som Coca Cola, Nike og McDonald s, kan vinde markedsandele og forøge deres indtjeningsgrundlag gennem en brandingstrategi. Spanien nævnes ofte som en turismedestination, som har formået at vende et belastet image, som for mange ledte tankerne hen på overrendte strande, iscenesatte grisefester og alkohol i store mængder, til et mere sofistikeret image baseret i højere grad på kultur- og naturoplevelser. Dette mener mange skal tilskrives en langsigtet brandingindsats, hvor konstante brandingværdier og Miros logo har været omdrejningspunktet i forskellige skiftende kampagner (Morgan et al. 2004). Vender vi blikket mod Danmark, har dansk turisme, med VisitDenmark (tidligere Danmarks Turistråd) i spidsen, siden 2000 arbejdet med en brandingstrategi for Danmark, hvor seks værdier har skullet placere Danmark som feriedestination mere markant på verdenskortet. Efter visse startvanskeligheder er flere og flere regioner og lokale destinationer begyndt at slutte op om det fælles brand, om end der stadig er kritiske røster i forhold til brandet. Mange steder synes at hoppe med på branding-vognen, fordi de ellers er bange for at miste terræn i forhold til konkurrerende destinationer, som er i færd med en brandingproces. Men at gøre som de fleste er ikke nødvendigvis det bedste, og under alle omstændigheder involverer branding en række problemer i relation til udbuds- og efterspørgselssiden såvel som lokalbefolkningen, som bør overvejes grundigt, før man kaster sig ud i denne ressourcekrævende proces. Eksempelvis: Hvordan tager man højde for alle udbyderes interesser i et fælles brand, uden man ender op med et bredt og udifferentieret brand, som kunne karakterisere nærmest hvilket som helst sted i verden? Hvordan sikrer man, at lokalbefolkningen identificerer sig med brandet og dermed ikke giver et helt andet indtryk af stedet i mødet med turisterne? Og hvordan tager man højde for i et og samme brand at eksempelvis et land ønsker at appellere til forskellige turistmålgrupper med forskellige ønsker og behov? Og hvordan tager man højde for udviklingen på den politiske, erhvervsmæssige og samfundsmæssige scene i øvrigt, som vil påvirke stedets turismeidentitet og måske i en anden retning end turismesektoren har intenderet? Disse spørgsmål belyses i dette paper, hvorved såvel politiske som kommunikative aspekter af destinationsbranding berøres, og på den basis stilles der spørgsmålstegn ved den direkte anvendelighed af brandingbegreber udviklet inden for konventionel produktmarkedsføring i forhold til markedsføring af turismedestinationer. For at etablere en referenceramme for den efterfølgende diskussion, starter paperet ud med en skitsering af begrebet branding og de analyser, som er nødvendige for udviklingen af et brand, hvorefter der stilles skarpt på de muligheder og problemer anvendelsen af branding involverer for destinationsmarkedsføringen. Slutteligt vil paperet kort berøre perspektiverne for turismedestinationer i at indgå i fælles brandinginitiativer med andre sektorer såsom investeringsfremme, eksportfremme, kulturfremme og tiltrækning af nye borgere og arbejdskraft. Branding og nødvendige analyser bag Branding drejer sig basalt set om at skabe en sammenhængende, markant og differentieret identitet for et produkt eller, i dette tilfælde, et sted, som frembringer en række betydninger og ikke mindst følelser hos kunden, og som får ham/hende til at identificere sig med brandet (Dahl & Buhl 1993; Chernatony & McDonalds 1998; Keller 2003). Et brandet produkt adskiller sig således fra et 1 Denne artikel udkommer ultimo 2006 i revideret form i Grundbog i turisme (arbejdstitel) redigeret af Anders Sørensen. TRUprogress 2

4 generisk produkt, da det udover nogle funktionelle karakteristika tilskrives en række emotionelle karakteristika og personlighedstræk, som gør det brandede produkt svært at kopiere for konkurrenter, hvorved en unik position på markedet skulle være skabt. Den identifikationsproces, der angiveligt opstår kunde og produkt imellem, er endvidere medvirkende til, dels at kunden er villig til at betale en højere pris, dels at der skabes loyalitet i forhold til produktet, hvilket i en turismesammenhæng kan betyde, at turisterne vender tilbage år efter år. Tre helt grundlæggende typer af analyser skal foretages i forbindelse med udviklingen af et brand 2 : Identitet Hvordan ser vi os selv? Brand Image Hvordan ser andre os? Positionering Hvordan er vi forskellige fra andre? Udbyderen skal finde frem til stedets identitet hvilke ressourcer besidder stedet, som kan gøres attraktive for turister, og i hvilken retning ønsker forskellige interessenter, at turismen skal udvikle sig. Steder kan, i modsætning til konventionelle produkter, jo ikke ændres totalt i overensstemmelse med givne efterspørgselsmønstre, da steder jo først og fremmest har en funktion i forhold til eksisterende borgere, institutioner og erhvervsaktører. Eksempelvis kan den kollektive trafik ikke ændres efter turisternes behov for transport mellem forskellige turismeattraktioner, hvis dette bliver på bekostning af borgernes behov for transport mellem hjem og arbejde. Ligeledes er de lokale flittige brugere af steders natur- og kulturattraktioner, hvorfor disses ønsker ikke må glemmes, når det påtænkes at ændre i udbuddet for at tiltrække flere eller andre typer af turister. Dernæst skal kundernes image af stedet, og herunder deres efterspørgselsmønstre, afdækkes er det i overensstemmelse med stedets selvopfattelse eller divergerer det kraftigt herfra, og er det positivt eller negativt. Hvis man ønsker kunder i butikken, er det selvfølgelig nødvendigt at møde kunden, der hvor han eller hun mentalt er i forhold til den givne turismedestination, men dette betyder omvendt ikke, at det særegne ved destinationen skal træde i baggrunden, da netop en form for autenticitet er det, mange turister søger på deres ferier (Wang 1999). Endelig skal man se på konkurrerende destinationer og finde frem til, hvordan man positionerer sig i forhold til disse på hvilke områder har den givne destination nogle fortrin, som selvfølgelig skal udnyttes, og på hvilke områder halter destinationen bagefter sine konkurrenter, i forhold til hvilke man må overveje at gøre en indsats. 2 Denne model er udviklet med inspiration fra Dahl & Buhl (1993), som dog beskæftiger sig med produktbranding og ikke destinationsbranding. TRUprogress 3

5 Disse tre typer af analyser er alle en forudsætning for at kunne leve op til en række centrale guidelines for skabelsen af et destinationsbrand, som Morgan et al. (2004) foreslår: Et brand skal være troværdigt, skal kunne leveres og skal være i stand til at skabe begejstring hos interessenter, hvilket alt sammen relaterer sig til stedets identitet, herunder dets ressourcer og interessenternes følelse af ejerskab for brandet; Brands skal endvidere være i overensstemmelse med kundens ønsker og forestillinger samt udtrykke markante ideer, hvilket relaterer sig til kundens image og efterspørgsel samt nødvendigheden af at skille sig ud fra den øvrige informationsstrøm for at blive bemærket af kunden; Og endelig skal brands differentiere sig fra konkurrenter, hvilket omfatter positioneringsaspektet, og indebærer at finde ind til det særegne ved destinationen. Forskelle mellem produkt- og destinationsbranding Ovenstående diskussion indikerer, at der både er ligheder og forskelle mellem branding af konventionelle produkter og steder. I det efterfølgende vil særligt forskellene være i fokus, og der vil blive stillet spørgsmålstegn ved den antagelse, at et destinationsbrand kan opbygges og kontrolleres på samme vis som et produktbrand. Som Blichfeldt (2003) påpeger, er steder langt mere ukontrollable produkter end eksempelvis mad, tøj og biler, hvorfor det er nødvendigt at tage højde for steders unikke karakteristika, hvis man ønsker at anvende branding som værktøj i forbindelse med destinationsmarkedsføring. Der stilles skarpt på såvel de kommunikative som politiske aspekter, idet det i lighed med Ooi (2004) anses for vigtigt at være opmærksom på både de eksternt og internt orienterede problematikker forbundet med destinationsbranding. Den første vigtige forskel mellem produkter og steder er, at branding af steder involverer et stort antal interessenter: nationale, regionale og lokale myndigheder (alt afhængig af destinationens afgrænsning), private virksomheder, hvis indtjening udelukkende eller i vid udstrækning opnås gennem turister, og interesseorganisationer, som repræsenterer forskellige lokale interesser. Dette er ikke i samme grad tilfældet med konventionelle produkter og serviceydelser, selvom virksomheder kan være baseret på komplekse organisationsstrukturer og involvere mange interesser. Kotler et al. (1999) illustrerer dette samspil mellem mange aktører i forbindelse med destinationsmarkedsføring, her i konteksten af fælles stedsmarkedsføring på tværs af forskellige erhvervssektorer: TRUprogress 4

6 Target Markets Exporters Tourists & conventioneers Marketing Factors Investors Infrastructure Planning Group Citizens Attractions Business community Place marketing plan: diagnosis, vision, action Local/regional government People New residents Image and quality of life Manufacturers Corporate headquarters Kilde: Kotler et al p. 27. Som det fremgår, er kernen i destinationsmarkedsføring, forhandlinger mellem tre typer af aktører med det formål at etablere konsensus om en fælles strategi. At samarbejdsprocessen er svær understreges af Kotler et al. (1999), og der eksisterer utallige eksempler, nationalt såvel som internationalt, på, at turismeerhvervets aktører og organisationer ikke har magtet samarbejdets kunst. Eksempelvis har det walisiske turistråd oplevet store problemer med at samle turismeerhvervet i en fælles markedsføringsindsats (Morgan & Pritchard 1998), ligesom VisitDenmark er stødt på betragtelige samarbejdsproblemer i forbindelse med deres Branding Denmark kampagne (Andersen 2001). Endvidere bygger sådanne samarbejder typisk på et frivillighedsprincip for at sikre engagement fra de involverede, hvilket kan betyde at visse aktører, TRUprogress 5

7 måske særligt private virksomheder som allerede besidder et stærkt brand, vælger at forfølge deres egne strategier. Dette gør brandingprocessen svær at kontrollere, idet ikke-involverede aktører kan udsende budskaber om stedet og dets tilbud, som er i konflikt med destinationsbrandet, hvorved repræsentationen af stedet kan fremstå mindre sammenhængende og klar. For det andet, eftersom lokalbefolkningen er en integreret del af destinationen, er det vigtigt at opnå deres opbakning til brandingstrategien. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man tager højde for deres meget divergerende interesser og undgår at brandet fokuserer på en type af værdier, som fremmedgør store dele af befolkningen. Som Mommaas (2002) udtrykker det i relation til city branding: City brands which reflect only the cleaned up croissant and cappuccino urbanity of a rising urban middle class will not be in unison with the true existing living conditions of larger parts of the urban population. They will, in the worst case, actively oppose the branding strategy and the associated restructuring policy, with the consequence that city authorities may achieve the opposite of what they set out to (p.42). Lokal modstand mod markedsføringskampagner opstår med jævne mellemrum både i en dansk og udenlandsk kontekst, eksempelvis har der i Skotland været livlig diskussion om, hvordan regionen skal markedsføres nogle mener, at turismens fokus på sækkepiber, tartan og whisky er ude af trit med nutidig skotsk identitet, og at de lokale fastholdes i en gammeldags stereotyp, som latterliggør dem. Og i Danmark har man i forbindelse med brandingprocessen i Randers været vidne til en modbranding kampagne, hvor en gruppe utilfredse borgere tog initiativ til et anti-branding logo, som i modsætning til det officielle logo indeholdt symboler på de mindre attraktive sider af byen ølflasker, motorcykler, en injektionssprøjte og en hundelort (Jensen 2005). Utilsigtet støj i kommunikationen kan således blive konsekvensen af at opfatte borgerne som umælende objekter, der kan manipuleres efter forgodtbefindende. Selvom det fra et lokalt identitetsperspektiv er klart, at der skal tages højde for mange interesser, udgør dette imidlertid et dilemma i forhold til marketingsperspektivet, idet simple, sammenhængende budskaber angiveligt har en bedre chance for at fange forbrugerens opmærksomhed i den informationsstrøm, som han eller hun udsættes for dagligt, end komplekse og umiddelbart sværere tilgængelige budskaber. Derfor kan det vise sig at være en svær opgave at kombinere lokale og marketingsrelaterede interesser, og de lokale kan vise sig at blive en meget ukontrollabel faktor, som ikke indpasser sig i forhold til de af destinationsledelsen formulerede visioner og værdier, basalt set fordi de ikke kan genkende sig selv og deres sted i brandet. Hvis det imidlertid lykkes at inkorporere de lokales interesser og dermed skabe ejerskab i forhold til brandet i lokalbefolkningen, kan gevinsten være dobbelt: I forhold til eksterne målgrupper (turister) etableres der et stærkt brand, fordi der vil være en større grad af sammenhæng mellem de værdier markedskommunikationen bedyrer, eksisterer på stedet, og hvad turisten reelt vil opleve, når han eller hun kommer til stedet; Og i forhold til interne målgrupper (lokale) kan brandingprocessen være medvirkende til at skabe en stærkere lokalidentitet og tilhørsforhold til stedet, med andre ord: brands are not purely a source of differentiation, but also of identification, recognition, continuity and collectivity (Mommaas, 2002 p.34). For det tredje, om brandingstrategien bliver en succes eller fiasko afhænger i sidste ende af forbrugernes forståelse af og reaktioner på den påvirkning, de udsættes for, og i den forbindelse spiller de forestillinger, som forbrugeren allerede har om den givne destination, en stor rolle. I TRUprogress 6

8 denne forstand er steder også forskellige fra konventionelle produkter, idet steder generelt har en identitet og et image forud for markedsføringsindsatsen, selvom visse steder på visse markeder vil være forholdsvist eller totalt ukendte. Med andre ord, så tilskrives steder betydning i kraft af de historiske og nutidige relationer, som eksisterer imellem steder, dvs. den potentielle turists sted (land, region, by) og destinationen, som markedsføres, og det er på baggrund af dette forståelsesunivers, at budskaber om destinationen læses og derved får en bestemt betydning for den potentielle turist (Therkelsen 2003). Disse eksisterende images er baseret på informationer fra kilder såsom medierne generelt, populærkultur såvel som finkultur, uddannelsessystemet og øvrig markedsføring af stedet, som forbrugeren har været udsat for, hvilket betyder, at informationer om historiske, politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og naturmæssige forhold er en integreret del af det image, folk besidder af givne steder. Således er turismedestinationer i særlig grad sårbare overfor politiske stridigheder, økonomiske kriser, naturkatastrofer og epidemiudbrud, hvilket de seneste års krige i ex-jugoslavien, terrorangreb i USA og på Bali, orkaner i Caribien og SARSudbrud i Asien med stor tydelighed har vist (Morgan et al. 2004). Og sådanne begivenheder bliver siddende i folks bevidsthed længe efter at faren er drevet over. Men også mindre markante begivenheder og historisk betingede stereotyper om steder og deres befolkning kan være fastforankrede i potentielle turisters forståelsesunivers tænk bare på den udbredte danske opfattelse af Tyskland som kedeligt og tyskerne som dominerende og utilnærmelige hvilket alt sammen er noget, markedsføreren må forholde sig til. Derudover vil venner og families erfaringer og anbefalinger fra det givne sted også smitte af på det eksisterende image, ligesom forbrugerens egne mulige erfaringer med stedet og dets indbyggere klart vil forme dennes opfattelse af og holdning til stedet. En etableret forforståelse af destinationen på efterspørgselssiden betyder, at kommunikationen bliver sværere for markedsføreren at styre, end det er tilfældet for konventionelle produkter, idet en producerende virksomhed i højere grad er herre over de faktorer, der kommunikerer et budskab om virksomheden og dens produkter. Udover de problemstillinger, der relaterer sig til destinationsmarkedsføringens centrale aktører og afledt heraf udformningen af produkt og markedskommunikation, eksisterer der også øvrige aspekter ved produktudviklingen af turismedestinationer, som adskiller sig fra konventionelle produkter. Anvendelsen af best practise at lære af, og i mange tilfælde at kopiere, succesfulde produkter er udbredt i forbindelse med konventionel markedsføring, og denne praksis har også vundet indpas i destinationsmarkedsføringen. Spørgsmålet er imidlertid hvor hensigtsmæssige best practise er i denne kontekst, idet studier har vist (Hospers 2004), at det, som gør steder til succeshistorier, primært beror på faktorer, som er svære at kopiere, fordi de er en integreret del af de økonomiske, institutionelle og kulturelle strukturer. Dertil kommer, at mange turister tager ud med en forestilling om, at de ønsker at opleve det autentiske ved det givne sted, hvorfor en destination, som er bygget op omkring en forlystelsespark eller et vandland, som kan findes overalt i den vestlige verden, måske ikke har den store langsigtede tiltrækningskraft. Dette betyder på den anden side ikke, at man ikke kan lade sig inspirere af andres tiltag og strategier, men det er vigtigt, at stedets egne ressourcer og identitet har den centrale placering i strategiudviklingen. Omvendt er der også en række områder inden for produkt- og markedskommunikationsudvikling, hvor turismedestinationer synes at kunne tage ved lære af velkendte produktbrands. Skønhed, kvalitet, underholdning og kreativitet er nogle af de områder, inden for hvilke, steder med fordel kan lade sig inspirere af superbrands som Armani, Boss og Porsche (Kunzmann 2005). Mere specifikt, så skal stedets tilbud, arkitektur og øvrige miljø behage øjet æstetiske bygninger, grønne områder og smagfulde offentlige pladser, hvor mennesker mødes og forskellige aktiviteter udspiller sig, er attraktive for urbane turismedestinationer. Kvalitet i udbuddet spiller også en stor rolle i TRUprogress 7

9 forhold til attraktive målgrupper, og denne sikres bl.a. ved en lokal accept af og støtten op omkring turismeudviklingen samt en respekt for det rurale og urbane miljø. Modehuses og bilfabrikanters evne til underholdning synes også at kunne være en væsentlig kilde til inspiration for turismedestinationer, idet de evner via modeshows, events og diverse reklametiltag at underholde kunden og ofte på nye og alternative måder. Dog repræsenterer underholdningsaspektet også en risiko for tivolisering af stedet, som kan være uhensigtsmæssig i forhold til kvalitetsbevidste forbrugere såvel som det lokale engagement, hvorfor underholdningen skal nøje afstemmes med disses interesser. Endelig er kreativitet og nytænkning væsentlig i relation til branding af turismedestinationer, og ifølge Kunzmann (ibid.) udspiller kreativiteten sig allerbedst, når den ledsages af erfaring eksempelvis når ny og gammel arkitektur kombineres i et anderledes bymiljø, eller når nye brugeraktiverende formidlingsformer finder vej ind på historiske museer 3. Umbrella-branding fælles indsats med andre sektorer Efter at have diskuteret særligt de problemer, men også nogle af de muligheder, som en brandingtilgang til destinationsmarkedsføring involverer, vil perspektivet til slut blive udvidet til at inkludere overvejelser om, hvorvidt fælles brandinginitiativer på tværs af sektorer udgør en brugbar mulighed for turismedestinationer. Særligt byer søger i disse år at udvikle brands, som henvender sig til alle potentielle stedsforbrugere turister, investorer, fremtidige borgere, herunder studerende og i denne sammenhæng bliver kompleksiteten i brandingprocessen forøget væsentligt. For hvordan finder stedets mange aktører frem til en fælles profil, som varetager turismeinteresser og generelle erhvervsinteresser, som er attraktiv for alle relevante målgrupper, og som ikke mindst adskiller stedet fra konkurrerende steder? Der eksisterer en risiko for, at udfaldet af sådanne umbrella-branding initiativer bliver en af følgende: at brandet bliver så heterogent at det ikke etablerer en fælles platform for stedet (dvs. et non-brand); at brandet, i jagten på fællesnævnere som alle interessenter kan stå inde for, bliver så udvandet, at det ikke appellerer til nogen målgrupper og dermed bliver et brand, som kunne repræsentere et hvilket som helst sted (dvs. et destination-anywhere brand); eller at brandet primært varetager bestemte, typisk stærke, interessenters interesser og dermed bliver et brand, som ikke er repræsentativ for stedet (dvs. et biased brand). Hvis man således med en turismeorienteret optik kigger nærmere på nogle af de bybranding initiativer, som har set dagens lys de seneste år, så er det ikke alle steder, at turismens interesser synes nævneværdigt repræsenteret. Tager man for eksempel Aalborgs Vild med Verden brand, som blev lanceret i 2004, så er der helt klart turismemæssige interesser repræsenteret i sloganet såvel som i to af de fire identificerede værdier: Højt til himlen og Kontraster, hvorimod de synes svære at få øje på i Handlekraft og Samarbejde (www.brandingaalborg.dk). Her er det helt klart andre interessenters interesser som slår igennem. Dette for at illustrere, hvor svært det er, at få alle aktørers interesser repræsenteret i en fælles brandingindsats, og ikke mindst på en måde som skaber synergi for alle parter. Kompleksiteten bliver endvidere yderligere forøget af, at turismens aktører efterhånden indgår i brandinginitiativer på flere niveauer: På lokalt byniveau på tværs af meget forskellige sektorer, som illustreret med Aalborg-eksemplet ovenfor; Og på nationalt niveau inden for deres egen sektor med den nationale turismeorganisation ved roret i en dansk kontekst repræsenteret ved VisitDenmarks Branding Denmark initiativ. Der er således flere visioner, missioner, værdisæt, logoer, slogans og billed- og layoutorienterede værktøjskasser som den enkelte destination bekender sig til og kan 3 Se i øvrigt Therkelsen & Halkier TRUprogress 8

10 benytte sig af, men spørgsmålet bliver selvfølgelig, om nøglebegreber som brand-ejerskab og ensartethed i budskabet ikke går fløjten, når den enkelte destination bekender sig til flere brandingreligioner end en. Konklusion Alt i alt synes der at være både muligheder og begrænsninger i at anvende brandingbegreber og -redskaber i forbindelse med markedsføring af turismedestinationer. Tanken om at tale med en stemme blandt turismens forskellige aktører og derved udsende et klart budskab om destinationen er bestemt noget, som man kan have glæde af i turismesammenhæng. Dette indebærer en netværksorienteret tilgang til markedsføringen, hvor man samler ressourcerne, og derved sparer både tid og penge, og herigennem lærer af hinandens erfaring og ekspertise. Derudover tilbyder brandinglitteraturen en anvendelig analytisk ramme, hvor der stilles skarpt på interne analyser i form af identitet og ressourcer og eksterne analyser i forhold til kundernes image/efterspørgsel og positionering i forhold til konkurrenter. Omvendt er der også adskillige problemer involveret i at anvende en brandingtilgang i forbindelse med destinationsmarkedsføring: Steder udgøres af et miks af mange forskellige produkter, services, faciliteter og attraktioner, og det kan derfor være svært at skabe en fælles profil, som tilgodeser alles interesser på udbudssiden. Derfor er det en stor udfordring at skabe konsensus om og ejerskab for brandet. Dernæst skal et destinationsbrand, i al fald hvis vi har at gøre med større destinationer som regioner og lande, appellere til forskellige turistmålgrupper, eftersom et sted består af forskellige natur- og kulturgivne såvel som skabte attraktioner. Disse forskellige turistmålgrupper vil besidde forskellige forestillinger om og heraf afledte forventninger til det givne sted, som markedsføreren ikke kan kontrollere, men omvendt bliver nødt til at tage højde for i sin markedsføring. Og endelig udgør lokalbefolkningen en central del af destinationen, som man kan og bør involvere i processen, men som man i sidste ende ikke kan kontrollere og styre til at understøtte brandet. Udvider man endvidere sin brandingindsats til at omfatte andre sektorer, forøges kompleksiteten betragteligt, og der eksisterer en risiko for at turismens interesser drukner i den fælles brandingplatform for alle stedets aktører. Branding af turismedestinationer er således et komplekst område, som involverer mange interesser og aktører på såvel udbuds- som efterspørgselssiden og kræver mange ressourcer for at blive ført ud i livet. Spørgsmålet er endvidere om turismedestinationer får value for money, når de satser tid og penge på en sådan proces undersøgelser af brandingkampagners effekt er sparsomme, og der ligger således en fremtidig opgave i, at analysere og evaluere brandingaktiviteters effekt både i relation til interne målgrupper (offentlige og private turismeaktører og lokalbefolkningen) ud fra faktorer som samarbejdsevne og lokalt engagement, og i relation til eksterne målgrupper (turister) ud fra faktorer som holdningsskift og ændringer i adfærd, om end kausale sammenhænge kan være svære at etablere. Referencer Andersen J.H. (2001). Danmarks Turistråds brandingstrategi i relation til lokalt niveau i dansk turisme. Specialeafhandling, Aalborg Universitet. Blichfeldt B.S. (2003). Unmanageable Tourism Destination Brands? IME Working Paper 47/03. University of South Denmark. TRUprogress 9

11 Chernatony L., McDonald M. (1998). Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets. 2 nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann. Dahl H., Buhl C. (1993). Marketing & Semiotik. København: Akademisk Forlag. Hospers G. J. (2004). Place Marketing in Europe. The branding of the Öresund Region. Intereconomics: Review of European Economic Policy pp Jensen O.B. (2005). Branding the Contemporary City Urban branding as Regional Growth Agenda? Plenary paper for Regional Studies Association Conference, Aalborg May Keller K.L. (2003). Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 2 nd ed., Upper Saddle River: Prentice Hall, Pearson Education International. Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D. (1999). Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations. Harlow: Prentice Hall. Kunzmann K.R. (2005). Selling Regions to People: Learning from Armani, Boss and Porsche. Plenary paper for Regional Studies Association Conference, Aalborg May Mommaass H. (2002). City branding. The necessity of socio-cultural goals. In Vermeulen (ed.). City branding. Image building & building images. Rotterdam: Nai Uitgevers. Morgan N., Pritchard A., Pride R. (2004). Destination Branding. Creating the unique destination proposition. 2 nd ed. Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinemann. Morgan N., Pritchard A. (1998). Tourism Promotion and Power. Creating Images, Creating Identities. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Ooi C.S. (2004). Poetics and Politics of Destination Branding: Denmark. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism pp Therkelsen A. Halkier H. (2005). Kan Aalborg, Nordjylland og Danmark lære af Armani, Boss og Porsche? Uglen. 5. p.23. Aalborg Universitet. Therkelsen A., Halkier H. (2004). Umbrella Place Branding. A study of friendly exoticism and exotic friendliness in coordinated national tourism and investment promotion. SPIRIT Discussion Paper. 26. Therkelsen A. (2003). Imagining Places. Image Formation of Tourists and its Consequences for Destination Promotion. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 3,2, pp Wang N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research pp TRUprogress 10

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

30. marts 2011 Realdania Byens Brand

30. marts 2011 Realdania Byens Brand 30. marts 2011 Realdania Byens Brand Branding af kommuner hvorfor? 1. Øget konkurrence urbanisering, individualisering tiltrækning og fastholdelse af borgere, virksomheder, medarbejdere m.fl. 2. Accelererende

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Branding toolkit vol 1

Branding toolkit vol 1 Branding toolkit vol 1 _ t h e P i o n e e r i n g N a t i o n 2 3 NATION BRANDING - hvad er det? Indhold Nation Branding Hvad er det?... side 3 Nation Branding Hvorfor?... side 5 Branding Værktøjskasse...

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer

Vi har mange helte. En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte En opbyggelig historie om employer branding med organisatoriske forhindringer Vi har mange helte Spar Nord i få ord og tal!!jyllands ældste pengeinstitut!!børsnoteret 1990!!250.000 kunder!!1.550

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Værktøj 2. Klassifikation af bygningsdele Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere