t4ci : c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi Fax: PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup"

Transkript

1 4r i :Tu t4ci : c!i1 PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup Tifi Fax: Registrerede Revisorer FRR Borup Varmevrk A.m.b.a. Bekg rdsvej Borup ARSRAPPORT 2010/2011 CVRNIR Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa seiskabets ordinre

2 LEDELSESPATEGNING IVREVISION Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget rsregnskabet for 2010/2011 inki. ledelsesberetningen for seiskabet Borup Varmevrk A.m.b.a. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig. Arsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af seiskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestromme. Vi indstiller rsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. I bestyrelsen Borup, den 10. maj /, ~rl X~ x, / ~ Sven(Gissum Kurt Munk Pedersen Walter Hansen 17 enning Simoni Carsten Dehli Charlotte raaid H nne G. Emov 1

3 DEN UAFH/ENGIGE RE VISORS PATEGNING IVREVISION Til seiskabets andeishavere Vi har revideret rsregnskabet for Borup Varmevrk A.m.b.a. for regnskabs ret 1. april marts 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for ªrsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge et Ærsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med rsregnskabsloven, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegłrelse i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udfornming, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og afliegge et rsregnskab og en ledelsesberetning uden wesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feji, samt valg og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udłvelse af regnskabsmssige skłn, som er rimelige efter omstndighedeme. Revisors ansvar og den udforte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Ærsregnskabet og ledelsesberetningen pa grundlag af vor revision. Vi liar udfłrt vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krver, at vi lever op til etiske krav samt planlegger og udfłrer revisionen med henblik pa at opn hłj grad af sikkerhed for, at rsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder wesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opn revisionsbevis for de belłb og oplysninger, der er anfłrt i rsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger affinger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for wesentlig fejlinformation i rsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflgge1se af et rsregnskab, der giver et retvisende billede og en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegłrelse, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af seiskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udłvede regnskabsmssige skłn er rimelige samt en vurdering af den samlede prsentation af Ærsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnæede revisionsbevis er tilstnekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at Ærsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabs ret 1. april marts 2011 i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegłrelse i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen bar ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegoretse i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Revisionen liar ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi liar i henliold til arsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i ti1lg til den gennemforte revision af rsregnskabet. Det er pa deime baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rsregnskabet. Borup, den 10. maj 2011 Sk vbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret Revisor FRR 2

4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING For regnskabs ret fra 1. april 2010 til 31. marts 2011.,J REVISION Nogletal. Vi er tilsammen 1074 andelshavere, der tilsammen har brugt MWh varme, dette er 7% mere end budgetteret. Graddagene, som m ler hvor koldt der er de enkeite Ær, er der en stigning pa 10% i forhold til sidste r, som ogsæ var kold. Arsagen er den lange og kolde vinter. En del forbrugere har Met en ekstra varmeregning. Andre forbrugere har efterisoleret og justeret deres anheg og har dermed et lavere forbrug. Det samlede opvarmede area! er m 2 i varmevrkets forsyningsomrªde. Drift I Renovering Ti! trods for forho!dsvis fæ nye andeishavere, har det alligevel veret et travit dr. Der er indgaet aftale mellem en rkke parceihusejere i omrædet omkring Ryeskov og Moileparken om fjernvarmeforsyning. Der arbejdes intenst pa, at f de nłdvendige godkendelser fra Kłge Kommune, sæledes at vi kan komme i gang med iedningsnettet. 40 har benyttet sig aftilbuddet om billig fjernvarme. Tegningsperioden sluttede d. 1. maj. Herefter vii det fortsat vre muligt at tegne sig for fjernvarme efter vort tarithlad, som findes pa vores hjemmeside gik vi i gang med 1. etape af renovering af Daistroget, 2. etape fortstter i maj 2011, og det hele forventes at vre frdig til september. I ojeblikket droftes om der onskes fjernvarme pa Młllebankerne. I maj/juni Jigger vi nyt asfalt slidlag pa vejene, de steder hvor varmevrket har gravet sidste dr. Driften har ogs i ªr vret som planlagt. Halmvrket har leveret 99,2% af den varme vi har forbrugt, hvilket er mindre end sidste r, men dog tilfredsstillende. Service Der er fortsat en del forbrugere der har besvr med betjening af deres fjernvarmeinstallation, det medfłrer en nekke sporgsm l til os, om tekniske betingelser, daglig drift og almindelige serviceydelser. I den udstrkning det er os muligt, star vi gerne til r dighed med gode r d og evt. henvisninger til VVSfirmaer, netop for at sikre forbrugerne en god og stabil varme. Forventninger til fremtiden Bestyrelsen arbejder i den kommende periode pa at sikre fortsat stabil og billig fjemvarme. Derfor er der en dialog med Halmvrkets bestyrelse om hvordan vi bedst muligt i fremtiden kan sikre en billig varme til en konkurrencedygtig pris. Selvom varmeprisen til Halmvrket er steget, har bestyrelsen besluttet at prisen det kommende hr ikke vil sl igennem hos forbrugerne. Der er sæledes ikke budgetteret med prisstigninger i det kommende regnskabs r fra 1. april 2011 til 31. marts M Iere Udskiftning og verifikation af varmemæiere fortstter i det kommende regnskabsær. De berorte forbrugere vii blive informeret direkte. Dette vii ske medio Pa gensyn til generalforsamlingen Sven Gissum Formand.

5 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3t REVISION Regnskabsgrundlag Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, og er aflagt i danske kroner. Resultatopgorelse Resultatopgłrelsen er opstillet i artsopdelt beretningsforni. Indtatskriterium Indtgter og omkostninger er periodiseret s ledes, at de ckekker perioden frem til regnskabs rets udlob. Balancen Materielle anjagsaktiver Grunde er optaget iil anskaffelsessummen reguleret for akkumulerede afskrivninger. Der foretages 1inere afskrivninger over maksimalt 20 Ær. Vrdien ultimo opgores som vrdien primo tillagt Ærets tilgang med fradrag af rets afskrivninger. An1g og ledningsnet er opfort til anskaffelsessummen reguleret for akkumulerede afskrivninger. Der foretages 1ineere afskrivninger baseret pa en forventet maksimal levetid pa 20 dr. Vrdien ultimo opgłres som werdien primo tillagt ªrets tilgang med fradrag af Ærets afskrivninger. łvrige an1g afskrives over 5 Ær. Tilgodehavender Der fortages individuel vurdering af debitorerne, og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at were p knevet. Ga1dsforp1igte1ser i ovrigt Ga1dsforp!igte1ser males lii kostpris pa tidspunktet for stifielse af gldsforho1det. Al

6 RESULTATOPG RELSE. IVREVISION Regnskab Regnskab Budget Budget 2010/ / / /12 Nettoomsatning Fast bidrag Forbrug Mg. mæ1eraflsning Herafoverfort til Borup łst Ti1kg for dærlig afkoling Regulering af rsafgift gi. Ær og afskrevet tilgodehavende Nettoomstning i alt Direkte produktionsomkostninger Bruttoresultat Indirekteproduktionsomkostninger Kob afenergibesparelser Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Henheggelser til nyanheg Skovbrynet Afskrivninger Produktionsresultat Resultat, Borup łst Resultat af primer drift Renteindtgter og lignende indtegter Renteomkostninger og lignende 5. omkostninger A1uTs ORIMNJERE RESULTAT Lejeindtgt Fondsskat ARTS RESULTAT

7 RESULTATOPGORELSE. tj> REVISION Forsiag til resultatdisponering: Det disponible belłb udgłr: Overfort fra tidligere r Arets resultat Til disposition Regnskab Regnskab 2010/ / Budget Budget 2010/ / Som af bestyrelsen foresl s fordelt s ledes: Optaget som g1d/ti1godehavende til indregning i kommende Ærs priser

8 Note BALANCE PR. 31. MARTS AKTIVER REVISION 31/ /32010 kr ANLJEGSAKTIVER Materielle anliegsaktiver Grundvrdier An1g og ledningsnet Transitledning Borup łst Andel i DFFEDB a.m.b.a. Andel i DFP Ankegsaktiveri alt OMSIETNINGSAKTIVER Varebehoidninger Behoidning af olie Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tilgode hos forbrugere ( rsopgłrelser) Fraflyttede forbrugere Tilgodehavende moms Tilgodehavende fondsskat łvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide behoidninger Omsatningsaktiveri alt AKTIVER I ALT

9 Note BALANCE PR. 31. MARTS PASSIVER VREVISION 31/ /32010 kr. EGENKAPITAL 10. Bunden egenkapital Egenkapital i alt GIELD KORTFRISTET GIELD 9. Driftskredit Danske Bank Kreditorer Ha1mvarmevrket łvrige kreditorer Skyldig Askat, AMbidrag og feriepenge Skyldig moms Driftsresultat, Borup łst Periodeafgrnsning overdkning Kortfristet gild i alt GeldI alt PASS! VER I ALT Eventual forpligtelser

10 NOTER TIL ARSRAPPORTEN r REVISION mwh. % Direkte produktionsomkostninger: Kłb afhalmvarme ,2 Egenproduktion pa olie 278 0,8 lalt ,0 Ledningstab ,2 Saig aflst pa forbrugsm lere ,8 Opkrvet forbrugspris Opknevet fast bidrag kr. 405,00 pr. mwh eller 40,5 ore pr. kwh. kr. 20,85 pr. m2 opvarmet etageareal. Regnskab Regnskab 2010/ /2010 kr. Kob af halmvarme Olieforbrug Elforbrug Vand og kemikalier Andel af produktionsomkostninger Borup łst Beregnet Iedningstab Borup łst Direkte produktionsomkostninger I alt Lndirekte produktionsomkostninger: Reparation og renovering af Iedningsnet: Reparation ved Dalstrłget Reparation af bronde Reparation diverse Termografi Projektomkostninger Cowi, r dgivning Asfalt slidlag Digitalt kort

11 NOTER TIL ARSRAPPORTEN 2. Indirekte produktionsomkostninger (fortsat): IVREVISION Regnskab Regnskab 2010/ /2010 kr. Nye m lere og reparation af mªlere Kłb af nye m lere 0 Reparation og installation afm lere Ovrige indirekte produktionsomkostninger: Servicebesog SROanlg Vedligehold afbygning og vrk Vrktłj og sikkerhedsudstyr 0 3 Renovation, skorstensfejning og miljogebyrer Tyverialarm 0 1 Rengłring Autodrift Etablering af oplagsplads Indirekte produktionsomkostninger i alt Personaleomkostninger: Gager, lłrminger, pensioner og feriepenge Bestyrelseshonorar Korselsgodtgłrelse Sociale bidrag Personaleomkostninger og kurser Indirekte produktionsomkostninger I alt

12 NOTER TIL ARSRAPPORTEN VREVISION Regnskab Regnskab 2010/ /2010 kr. 4. Administrationsomkostninger: Forsikring og kontingenter Bankgebyrer og PBS Annoncer og rekiame Telefon Kontorartikier Fragtogporto Reprsentation og reception Rejser og ophold Edbomkostninger Smªanskaffelser 0 0 Faglitteratur Revision, bogfłring og advokat Modeudgifter DFP (r dgivning) 0 7 Administrationsomkostninger i alt Renteomkostninger og lignende omkostninger: Renteomkostninger, pengeinstitut Renteomkostninger og lignende omkostninger i alt Grundvrdier: Anskaffelsessum Opskrivning primo Arets nedskrivninger Arets afskrivninger Vardi af anlag og ledningsnet pr. 31. marts Vardi af ankeg og ledningsnet: Saldol.april TilgangiÆret Afskrivninger Vardi af ankeg og ledningsnet pr. 31. marts

13 NOTER TIL ARSRAPPORTEN REVISION Regnskab Regnskab 2010/ /2010 kr. 8. Transitledning Borup łst: Saldo 1. april Afskrivninger Verdi af Transitledning Borup łst pr. 31. marts Likvide behoidninger: Varmevrket har en trkmulighed pa indtil kr pa driftskreditten. 10. Bunden egenkapital: Saldoprimo Regulering ejendomsvrdi Bunden egenkapital ultimo Driftsresultat Borup Ost: Fast bidrag Forbrug ifłlge mæleraflsning Tillag for d rlig afkłling 0 0 Andel af produktionsomkostninger Beregnet ledningstab 0 Afskrivning Transitledning Borup łst 0 Overfort til resultatopgłrelsen 2009/ Akkumuleret driftsresultat pr. 31. marts Periodeafgrarnsning overdakning: Overfortfratidligere r Aretsresultat Periodeafgrnsning overdkning ultimo Henkgge1ser til nyankg: 12011/2012 forventes det at der foretages tilsiutninger i Skovbrynet, hvor der forventes en anlgsudgift pa Ca. 3,6 mio. kr. og en tilslutningsafgift pa. Ca. 1 mio. kr.. Der hensttes 20 % af de forventede nettoan1gsomkostfinger i budgettet for 2011/2012 svarende til cr Eventualforpligtelser: Varmevrket har ikke pætaget sig forpligtelser ud over de i regnskabet anforte. 12

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere