Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe hjørne med 50 år. Derfor er der i morgen eftermiddag åbent hus på værket fra Der er ikke reklameret med arrangementet, så hvis naboen eller genboen ikke er mødt op her i aften, så informer dem og tag dem med. Antal forbrugere: Der er i alt 307 forbrugere tilsluttet vandværket. Bestyrelsesmøder: Juni November februar Marts Oppumpet/Solgt I 1997 er der udpumpet i alt m 3. Der er af disse solgt 37183m 3. Årets strømforbrug har været på kwh svarende til 0,70 kwh pr m 3 vand oppumpet. Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. Vi har som sædvanligt deltaget på Den Fynske Vandværksdag i Ringe i efteråret. Henning og Per har deltaget i kursus for vandværkskasserer i Vejen arrangeret af FDV. Kursus var specielt anlagt på at kunne fremlægge korrekte regnskaber/budgetter og beregning af takstblad. Der var desuden en del gode ideer og lovmæssige ting. Det har f.eks. udmøntet sig i de 2 forslag der foreligger fra bestyrelsen. Vandkvalitet. Efterårets prøve var i første omgang noget af en prøvelse da den viste for stort bakterieindhold. Efter konsultation med Kaj Buch fra MKF, besluttes det at få lavet en kontrolprøve. Den nye prøve viste hvad prøven plejer at vise. Det kan dermed konstateres at prøveudtageren må have sjusket med prøvetagningen første gang. Der er ikke udført analyser på pesticider m.m. i Årsagen hertil er den nye boringskontrol som omtales senere i beretningen. Der er netop modtaget en ny prøve som igen viser et for stort bakterieindhold. Yderligere nævner raporten at højeste grænseværdi er overskredet på trods af at det ikke er tilfældet. Det skyldes en fejl i EDB programmet oplyser man fra analysecentret. Der er aftalt med analysecentret at vi afventer til næste prøve for at se om det ikke er faldet på plads igen. Arbejder i Den 18 marts 1997 blev der foretaget en opdeling af ledningssystemet, således at det nu er delt op i 4 områder med hver sin elektroniske vandmåler. Formålet med denne opdeling er nemmere at kunne finde evt. utætheder hurtigere. Der blev lavet elektronisk opsamling af natforbruget på en PC. I løbet af forsomren er der tilsluttet modem, således at nattens data kan hentes hjem uden at skulle på vandværket. Under omlægningen blev der konstateret en utrolig masse vand omkring

2 vandværket og de tilstødende grunde i forbindelse med opgravningerne. En stikledning viste sig utæt og der må helt klart også have været tale om utætheder i de gl. hovedledninger. Forbruget faldt mærkbart efter ændringen. En opgørelse viser at prisen for denne omlægning i alt beløber sig til kr.-. Spild. I midten af juli måned foretog vi en analyse af vandspildet i ledningsafsnittet Assensvej vest. Det foregik om natten hvor vi spærrede området fra efter et bestemt mønster. Årsagen til valget var at netop denne strækning fremviste et relativt stort spild. Nattens analyser viste os at hvis vi skulle komme spildet nærmere var vi nødt til at kunne afspærre området i flere etaper. Vængerne på den nederste del af Hollændervej bliver således også forsynet fra denne strækning. Ligeledes ville en afspærring af forsyningen af de 2 huse vi forsyner øst for jernbanebroen på hovedvejen være særdeles ønskeligt, for at konstatere om strækningen fra Assensvej til Brovejen er tæt. Problemet er desværre at vi ikke har nogen dokumentation for placeringen af ledningsføringen. For at løse disse problemer blev der iværksat flere arbejder. Ved Bakkehuset flyttede vi hovedstophanen til vængerne på Hollændervej, så den var tilgængelig fra fortovet. Hovedstophanen til Bakkehuset og Assensvej 102 blev ligeledes flyttet. Ved jernbanebroen Assensvej blev der gjort forsøg på at finde afgreningen til Hovedvejen. Her viste det sig dog noget vanskeligere end antaget da hovedledningen slet ikke lå som forventet. Det lykkedes dog at kortlægge hovedledningen. Midt under dette arbejde dukkede der en utæthed op på en stikledning ved Assensvej 49. Der blev straks iværksat reparation. Den gl. stikledning blev sat ud af drift og en ny etableret på den vestlige side af huset. Desværre viste det sig dog at stikledningen var fælles med Assensvej 51 og vi måtte derfor etablere en ny stikledning hertil også. Vandspildet faldt med l (7m i døgnet) i timen da utætheden var lukket. Igen i december foretog vi en natmåling efter at have etableret en ny ventil i Russelbæk samt yderligere en ved vængerne til Hollændervej. Ved et tilfælde fandt Per en ikke kendt ventil i hækken til vængerne på Hollændervej. Den var helt uden virkning og måtte derfor udskiftes. Registreret spild pr 5 december 1997 Strækning Russelbæk og Færøvej fra ventil l Assensvej mellem ventil 7 & 6 100l Nederste del Solskinsvænget fra ventil 9 100l Hollændervej vest fra ventil l Hollændervej øst 200l fra vandværk fra ventil 25 og til ventil 22 incl. Poppelvænget Kærvangen fra ventil l Der blev konstateret utæt ventil Poppelvænget nord og i stien til Vandværksvej. I første omgang blev der iværksat reparation af de defekte ventiler. Nøgletal for spildet. De sidste par år har vi investeret en del penge på at mindske spildet i anlægget med det formål at undgå at skulle betale en masse penge i grønne afgifter. Nu begynder indsatsen at bære frugt. Når

3 man ser på de opsamlede tal spænder de fra et døgnforbrug på godt 200m 3 til et døgnforbrug på 120m 3 nu i Dette er såsandelig et særdeles godt resultat, som vi kan være tilfredse med. Det betyder dog ikke at vi nu kan sætte os hen i sofaen og slappe af. Der skal fremover holdes skarpt øje med forbrugstallene og ydes øjeblikkelig indsats når der opstår utætheder. Nye renvandspumper. På bestyrelsesmødet i november blev det vedtaget at starte op med at udskifte vores hydrofor anlæg med et nyt VLT styret pumpeanlæg. Der var indhentet tilbud fra firmaet Kemic, samt fra Axel Hansen. Sidstnævnte var lavestbydende ca kr billigere og har dermed fået entreprisen. Arbejdet udføres i uge 2 & Anlægget der er købt er et Grundfos anlæg med motorer med indbygget VLT styring. Til de teknisk interesserede vil der blive mulighed for i morgen fra kl til kl at komme til at besigtige vandværket. Tilbudsprisen er på kr.- eksklusiv moms. Undtaget fra tilbudet er nedbrydning af sokkel til hydrofortank, reparation af gennemføringer i gulv, reparation af gulv samt elinstallationer. Tyveri alarmanlæg. Der blev i december måned etableret tyveri alarm på vandværket. Ud over at sikre os imod indbrud med tyveri til følge er det selvfølgelig også et håb om sikring imod hærværk og hvad kunne være værre nemlig en bevist forurening af vandet. Administrative tiltag. Regnskabet er nu kørt ind på EDB efter en større indsats fra Hennings side. Alt er nu delt op i kontonumre og dermed kan der hurtig fås et overblik over den øjeblikkelige økonomiske situation. Vi havde i sommers besøg af Told & Skat, som havde fundet nogle uregelmæssigheder vedrørende momsen. Det drejede sig om for lidt indbetalt moms i forbindelse med afgifter på El. I samme sammenhæng var man en del interesseret i tlfpenge og honorarer. Regnskabet vil derfor for året 1997 blive fremlagt som et regnskab skal fremlægges. Der vil desuden blive fremlagt budget for Tidligere bestyrelser manglende kendskab til hvordan et regnskab for et vandværk skal opstilles kommer nu frem i lyset. I et vandværk opererer man med afskrivninger. Det er ikke skattemæssige afskrivninger men afskrivninger der betyder at når anlægget er nedskrevet og udslidt, så vil der automatisk være penge til at bygge et nyt. Det vi står med nu er et anlæg der for længst ville være nedskrevet og nye investeringer ville kunne iværksættes for de opsparede penge. Men det har man set stort på i bestyrelserne enten ud fra ukendskab til gældende regler og love eller måske for at holde vandprisen kunstig lav. Med andre ord har tidligere andelshavere været tilgodeset med billig vandpris til skade for nuværende andelshavere. Det betyder jo at hvis vi skulle afskrive helt normalt ville vi komme i den situation at vandprisen ville stige enormt. Realistisk må vi nok enten have nedskrevet værdien til et rimeligt niveau eller helt se bort fra nedskrivninger og i stedet planlægge henlæggelser i stedet. Vandprisen eller takstbladet udregnes efter budgettet, som igen er lavet ud fra foregående års regnskab. Regnskab og budget skal indsendes til kommunen sammen med takstbladet. Det er så kommunens pligt at kontrollere og godkende takstbladet. Sådan har det været i mange år, men jeg tror ikke kommunen / forsyningsudvalget nogensinde har godkendt et takstblad efter de love der ligger til grund. Men det kommer de så til i år. I forbindelse med opstilling af årets regnskab rådførte vi os med en sagkyndig omkring regnskabsprincipperne. På trods af denne i øvrigt gratis assistance måtte vi på et tidspunkt erkende at vi IKKE kunne få regnskabet til at gå op. Vi måtte derfor alliere os med en revisor fra foreningen, som besøgte os medio februar. Først sidst på dagen opdagede han at der måtte være fejl i

4 momsregnskabet. Han havde følgende en snak med Kurt hvor det blev opklaret at der manglede at blive afløftet moms af et større beløb i 1996 regnskabet. Efterfølgende tog han regnskabet med hjem og lavede en opstilling som Henning kunne gå ud fra. Henning kan redegøre for beløbene og hvilket resultat vi har opnået med Told & Skat. Som besluttet på GF 1997 er der nu indkøbt en computer, så regnskab/afregning, kortlægning m.m. uafhængigt af bestyrelsessammensætningen kan afvikles. Opkrævning er nu på plads så den går via Betalingsservice, så fremover skulle det lette lidt på arbejdspresset på dette punkt. Vedr. betaling til tiden er der stadig nogle der ikke rigtig kan finde ud af det. Der forsøges hele tiden med diverse små usandheder at bilde bestyrelsen ind at pengene er indbetalt. Jeg er indstillet på at vi i bestyrelsen tager beslutning om forudbetaling når vi 3 gange i træk har været udsat for manglende betaling. Eventuelt kan vi ændre gebyret for for sen indbetaling til 250.-, som ikke overstiger det tilladelige højeste gebyr. Gebyrer. Hidtil har formand og kasserer fået et årligt gebyr på kr hver. I forbindelse med besøg fra Told & Skat må vi erkende at den måde det er blevet ført i regnskabet ikke kan fortsætte. Der vil fremover i stedet udbetales et honorar hvor kasseren fratrækker skat efter gældende regler. Beløbet reguleres så så det svarer til det der udbetales i dag. Som eksempel på beløbsstørrelser til kasserer blev der på det kursus Henning og jeg deltog lavet en lille undersøgelse på honorarer. Det drejede sig udelukkende om kassererhonorarer. Vandværksstørrelse Beløb Pr. tilslutning Kortlægning. Hele området er nu kortlagt ud fra de oplysninger vandværket ligger inde med. Dog er der kun de stikledninger, som er kendte der er lagt ind på tegningerne. Ændringer vil fremover blive rettet ind og ført ajour. Nyt forsyningsområde. Da vi erfarede at der på et tidspunkt skal bygges øst for Skrillinge sendte vi Middelfart Byråd en anmodning om at udvide vores område til at omfatte dette byggeri. Argumenterne var at man ofte i aviserne har set at kommunen mangler vand. Desuden påpegede vi at en udvidelse ville styrke den økonomiske baggrund for vandværkets drift. Vi modtog afslag med den begrundelse at Vandforsyningsplanen skulle ændres og at det kunne man ikke. I efteråret forsøgte vi endnu engang med begrundelser i paragraffer i Vandforsyningsloven hvor der bl.a. står at man kan ændre i vandforsyningsplaner.- Vores forsøg skal ses i det lys at vi ikke ønsker at starte en sag imod kommunen, men vil alligevel forsøge os med de midler Vandforsyningsloven giver os. I samme sag har vi spurgt til forsyningspligten ved den nye udstykning ved Helenevej, hvor vi jo har forsyningsledninger liggende på de 2 sider.

5 Hertil svarede kommunen at man fastholdt sin tidligere beslutning af 10. Juni Der var dog ikke svar vedrørende Helenevej. Bestyrelsen har derefter anmodet om aktindsigt i sagen, samt anmodet om at få ankeinstans oplyst. Desuden er der rykket for svaret vedr. Helenevej s udstykningen.- Svaret kom den 23 januar. Der blev fremsendt sagens akter og samtidig svaret at sagen ikke kan ankes, da alle procedurer vedr. offentlighedsfasen er overholdt. Samtidig svares der at MKF i overensstemmelse med vandforsyningsplanen forsyner området omkring Helenevej når dette bliver aktuelt. Med denne beslutning har forsyningsudvalget således fortalt os at man tilsyneladende vil holde sig strengt til kortet over forsyningsområdet. Vi bad Danmarks Private Vandværker at se på sagen. De har nu fortalt os at hvis vi vil rejse en sag vil vi formentlig tabe sagen. Bestyrelsen der sad på det tidspunkt hvor vandforsyningsplanen blev udarbejdet har desværre snorksovet i timen i stedet for at have bekymret sig med at gøre indsigelser imod planen. Vandmålere. Der er en ny bekendtgørelse undervejs med meget strenge krav om kontrol af vandmålernes evne til at overholde deres opgivne data (målenøjagtighed). F.eks. skal der foretages stikprøvekontrol af ens målere opsat i samme periode. Det betyder for os at der er ca. 100 målere i hver gruppe. I sådan en gruppe skal ca. 20 nedtages og indsendes for kontrol og verifikation af deres data. Her må max være 1 måler der ikke overholder kravene. Er der flere skal hele partiet nedtages og skiftes. Hvad betyder det for os? Jo der vil blive en del arbejde med at styre forbruget hos de der bliver udtaget til stikprøven, da det jo bliver nødvendigt at isætte en erstatningsmåler i prøveperioden. Hvad kan vi gøre for ikke at skulle administrere dette vandvid. Kontrollen skal foretages med 8 års mellemrum for et parti. Derfor sørger vi bare for at målerne udskiftes så de netop kun sidder i 8 år af gangen. For at fordele udskiftningen ligeligt over årene skal vi udskifte ca. 30 vandmålere om året ud i al fremtid. Så vil ingen af vandmålerne blive mere end 8 år gamle. En hurtig beregning som går ud fra en enhedspris på 500.-kr pr måler giver en samlet udskiftningspris på kr svarende til ca kr pr år. Eller 66.-kr pr forbruger pr år. Boringskontrol. Der er i 97 kommet en vejledning om boringskontrol på vandværker fra Miljøstyrelsen. Hvad den indebærer af krav til vandværkerne ved jeg endnu ikke. Men der er ingen tvivl om at der er krav om at få taget væsentlig flere analyser af vandet. Alene det at der tidligere kun er taget en analyse for det drikke-klare vand gør nok det at der også skal tages analyse af de enkelte boringer. Kravene vil blive stillet fra kommunen og vi har derfor valgt ikke at bruge en masse penge på at få lavet en stor pesticid undersøgelse før vi ved om den indgår i kravene. Gør den ikke det vil der blive foretaget en i løbet af Opgaver i Ud over det nye pumpeanlæg vil der ikke blive foretaget andre større arbejder i En sammenkobling af alarmopsamling med tyveri alarmen, så både fejl og tyverialarm ringer en fra bestyrelsen op bliver etableret snarest. Der kan blive tale om en hovedlednings fornyelse med evt. byggeri ved Helenevej. Derud over vil der kun blive tale om den almindelige vedligeholdelse. På længere sigt. Når der er økonomi tilstede vil det være formålstjenligt at få rep. den ene boring på Lindevej, så den igen kan fungere. Hvis boringen ved vandværket skulle strejke har vi ikke kapacitet grundet oppumpningsmængden på Lindevej.

6 Der vil på et tidspunkt komme krav om at bundfælde skyllevandet fra vore filtre. Med den nye pumpestyring er der faktisk kommet en mulighed for på en smart måde at løse det problem, gående ud på at bruge filterbassinerne til dette og så installere lukkede filtre i det gl. pumperum. Det vil være væsentlig billigere end at skulle udgrave og støbe et stort udendørs bundfældningsbassin. Forsikringer. Henning har gennemgået vore forsikringer og fået dem opdateret. Der er blevet tegnet udvidet elskade forsikring, så vi nu er dækket rigtig godt ind på dette punkt. Bygning. Der er konstateret omfattende skade på eternittaget af firmaet Jan Kolster. Der er taget kontakt til A/S Dansk Eternit, som har været og besigtige skaden. Der er nu modtaget et tilbud på betaling af ½ af materialerne, som vi har accepteret. Taget laves i april måned.

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere