StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt"

Transkript

1 StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009

2 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen er en tre et halvt års professionsbachelor uddannelse med samlet 210 ECTS point fordelt med 90 ECTS point i det kliniske felt og 120 ECTS point i teori. Årligt har vi ca studerende, der udgør en STÅ produktion på ca Der er til uddannelsen knyttet 82 undervisere, der yder svarende til 72,5 underviserårsværker i grunduddannelsen. De resterende årsværker anvendes til undervisning i EVU (Efter og VidereUddannelsesenheden) og til studieadministrative opgaver knyttet til grunduddannelsen og EVU aktiviteterne. b. Alle interne undervisere har enten bærbar eller stationær PC er på deres kontor. Den enkelte har haft mulighed for at vælge mellem disse to løsninger. Den teoretiske undervisning afvikles i traditionelle klasselokaler, IT lokale og i demonstrationsstuer med senge m.m. Ca. 30 % af de studerende medbringer egen PC er i undervisningen. (Tallet er stigende). Den kliniske del af undervisningen foregår på sygehuse, i hjemmeplejen, i sundhedsplejen, socialpsykiatrien m.m., hvor der mange steder er indført elektronisk patientjournal. Alle klasselokaler i Vejle og Svendborg er udstyret med stationær PC er med adgang til undervisernettet og internettet. Der er tilsluttet loftmonteret dataprojektor i alle undervisningslokaler, og der er i Vejle opsat højtalere, så der kan afspilles DVD og video. Udstyret i klasselokalerne anvendes i den daglige undervisning af såvel interne som eksterne undervisere. Der er netværksopkoblede stationære PC er i alle grupperum i Vejle. Der er IT lokaler på alle tre adresser med henholdsvis eller 16 stationære PC er. Her er der også scanningsmuligheder for de studerende i Vejle og Odense. Alle stationer er koblet til centrale printere. Der er i Vejle et mobilt pædagogisk værksted med 15 bærbare PC er, der kan sluttes til det trådløse netværk, der er tilgængeligt overalt på skolen. Der er trådløst netværk på alle tre adresser. De studerende kan i begrænset omfang låne bærbar PC er alle tre steder. Vejle råder desuden over nogle få bærbare PC er til længere udlån til studerende med særlige behov (f.eks. social karakter). I Odense er der desuden flytbare video og DVD afspillere, der anvendes i nogen grad. Der er alle steder mulighed for at låne lyd og billede optagere. Der er ved indgangen til Campus i Odense også PC er med internetadgang. Officepakken anvendes af studerende og undervisere i stort omfang, ligesom Fronter anvendes dagligt af såvel studerende som undervisere. Fronter anvendes også som kommunikations og læringsplatform i forbindelse med projekter. Såfremt der indgår samarbejdspartnere fra klinisk praksis oprettes disse på Fronter. Store dele af det kliniske felt i Vejle har valgt at købe sig til anvendelsen af Fronter som kommunikations og læringsplatform i form af Virtuelle Netværk. PC skema anvendes som skemalægningsværktøj i Vejle og her anvendes Scribo også som hjælpeværktøj i problemløsningsopgaver. Der stilles en del link til eksterne platforme til rådighed for de studerende, herunder interaktive programmer udbudt af bl.a. Sundhedsstyrelsen. Biblioteksfaciliteterne er til rådighed for de studerende, herunder også muligheden for at søge i eksterne databaser. Referencehåndteringsprogrammet RefWorks er til rådighed for studerende og undervisere i Odense og Svendborg og anvendes af en stor del af dem. c. Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/ stk. 2 skal studieordningen indeholde Undervisnings og arbejdsformer i Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 2

3 uddannelsen, herunder IT i undervisningen. I Bilag 1 til bekendtgørelse står der under færdigheder: kan anvende it i sygeplejerskens virksomhed. I samme bilag står der under kompetencer: kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere viden med relevans for professionsområdet herunder opsøge national og international forskningsbaseret viden. I den Nationale studieordning, der er bilag 2 til bekendtgørelsen, står der bl.a. om læringsudbyttet efter modul 5: at søge, formidle og anvende praksis, udviklings og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. Lignende formulering findes i relation til andre moduler gående på den studerendes færdighed i at søge informationer/viden. Der står i relation til modul 5 deltage i en fastlagt studieaktivitet rettet mod it baseret kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at den studerende kan indstilles til prøven. Der står samtidig at institutionen skal udbyde og offentliggøre valgmoduler på hjemmesiden. Der indgår et særskilt afsnit i studieordningen som hedder Informationsteknologi (it). Her står der: Gennem uddannelsen arbejdes der med it dels som redskab til læring dels som genstand for læring. Som redskab i undervisningen medvirker integrering af it til at opbygge studierelevante kompetencer, der kan udvide de studerendes muligheder for aktivt at deltage, kommunikere, dele viden og samarbejde i uddannelsesmæssige sammenhænge. It indgår i undervisning og læreprocesser på lige fod med andre medier, der generelt understøtter og udvider forskellige former for interaktion. I forhold til den studerendes aktuelle og fremtidige betingelser for faglig udvikling anvendes it værkstøjer til at støtte den studerende i at opbygge informationskompetence. Ved hjælp af it udvikler den studerende evne til at søge information, til kritisk at udvælge, vurdere, organisere og anvende information fra forskellige relevante kilder. It som genstand for undervisning henviser til, at der i klinisk praksis implementeres it med det formål at optimere administrative og sundhedsfaglige processer, herunder dokumentation og samarbejde på tværs af professioner, sektorer og instanser. It medvirker til at styrke sammenhæng og koordinering mellem personer og instanser rettet mod sammenhængende patientforløb. Muligheden for at anvende forskellige it værktøjer i studiearbejde og undervisning medvirker til udvikling af fortrolighed med forskellige it funktionaliteter. Undervisningsog studieformer, der støtter opbygning af relevante it kompetencer, medvirker til at kvalificere opbygning af relevante professionsrettede kompetencer, herunder indsigt i hvordan it kan kvalificere administrative og sundhedsfaglige processer og forståelse for, hvilke krav der stilles til kritisk reflekteret anvendelse af it. Anvendelse af it i uddannelsen til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen skal bidrage til innovation, variation, fleksibilitet og alsidighed i undervisnings og studieformer. 2. Kapitel 2: IT og professionen a. IT anvendelse i professionen aftagernes forventninger til dimittendernes IT kompetencer: Der er et behov for en konstruktiv kritisk tilgang til brugen af IT, hvor IT ses som et hjælpemiddel, man kan stille krav til. Teknologiskrækken skal fjernes, da den virker som en barriere, og anvendelse af IT er et must i klinisk praksis. (Der er her tale om en dannelsesmæssig udvikling i forhold til brugen af IT). De nyuddannede skal have arbejdet med IT under uddannelsen og kunne anvende EPJ og kende Officepakken. Den vigtigste dimension er tilgangen til brugen af IT f.eks. i form af EPJ. De studerende skal have vilje til at ville arbejde med IT og dermed også den tålmodighed, som dette kræver. De skal involvere sig og dermed have engagement og refleksioner i forhold til den dokumentation, som finder sted elektronisk. De skal i den forbindelse have kendskab til de etiske og juridiske retningslinjer for brugen af mediet, og de data der arbejdes med. Herunder også kende til vigtigheden af entydige præcise termer, og forholde sig kritisk til dette. De studerende og dermed også de nyuddannede skal have et godt kendskab til betegnelserne på tastaturet, samt have et basalt kendskab til tekstbehandling incl. kommentering, da de skal behandle oplæg m.m. i klinikken. De skal samtidig have overblik over fil placeringer m.h.p. at kunne gemme og finde dokumenter. Det forventes, at de har styr på opdelingen mellem internet og intranet og, at det på den baggrund, er let for de studerende at finde kliniske retningslinjer og kunne foretage elek Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 3

4 troniske opslag søge informationer, da disse oplysninger ikke længere forefindes i papirformater. De skal kunne udfylde blanketter elektronisk og kunne udskrive fra nettet i forbindelse med servicering af patienter/klienter. De studerende skal være fortrolige med brugen af Sundhed.dk som officiel sundhedsportal. De studerende skal være fortrolige med brugen af postsystemer, herunder brug af kalender med bookning af møder m.m. og have forståelse for vigtigheden af hyppig kontrol af indhold i denne. Det vil være en fordel, hvis den studerende er fortrolig med anvendelsen af PowerPoint. Samtidig en fordel hvis de har prøvet brugen af videokonferencer som et redskab til formidling. De skal opfatte IT som et hjælpemiddel og se positivt på brugen af dette; men samtidig kende balancegangen mellem anvendelsen af IT og værdien af det kliniske blik. 3. Kapitel 3: IT i uddannelsen og i organisationen a. For Vejle og Svendborg gælder det, at et mål har været, at IT anvendes som et støtteredskab i den pædagogiske tilrettelæggelse af uddannelsen. IT skal indgå i undervisningen både som redskab, pædagogik metode og som et middel til informationsformidling. De studerende skal samtidig udvikle IT kompetencer bl.a. i forhold til søgning på internettet og i databaser. De studerende skal oparbejde kompetencer i forhold til de krav, der stilles til dem som uddannede sygeplejersker, herunder en kritisk tilgang til brugen af IT som administrativt redskab i sygeplejen. Det er et mål at IT indgår i samtlige fag; men at dette differentieres i forhold til det konkret indhold i faget og den pædagogiske tilrettelæggelse. Det er samtidig et mål, at der skabes offentlighed omkring lærernes undervisningsaktiviteter og projekter. Alle undervisere har derfor adgang til alle læringsrum, der oprettes i Fronter til de studerende. Gennem flere år har strategien været, at der er gennemsigtighed og synlighed af undervisernes undervisningsmaterialer. Praksis er, at underviserne lægger undervisningsmaterialer på Fronter til studerende og til inspiration for kolleger. Det er dog muligt at skabe lukkede mapper til vejledningsbrug. IT anses i organisationen som et redskab til at udvikle et nyt og stærkere fagligt miljø, og styrke samarbejdsrelationerne mellem kolleger, internt og eksternt. For Odense gælder følgende: På baggrund af Rapport fra IT i undervisningen (Berg 2006), drøftelser med ledelsen af sygeplejerskeuddannelsen og på pædagogisk forum er det besluttet, at det er et mål : At de studerende efter afsluttet uddannelse anvender IT i forhold til Dokumentation (EPJ), Kommunikation (Fronter), Informationssøgning (Refworks). At undervisningen med anvendelse af IT, tilrettelægges i et læringsfællesskab med dialog, etiske overvejelser og under stadig udvikling i forhold til professions krav og de studerendes faglige og personlige læring. (2007). Strategien har været: vurdering af teknisk IT behov og muligheder, etablering af tværfaglig erfaringsudveksling og iværksættelse af udviklingsarbejder. Der er i arbejdet med udvikling af Fronter som kommunikationssystem og REfworks som reference håndteringsprogram. De studerende skal udvikle IT kompetencer bl.a. i forhold til søgning på internettet og i databaser. De studerende skal oparbejde kompetencer i forhold til de krav, der stilles til dem som uddannede sygeplejersker, herunder en kritisk tilgang til brugen af IT som administrativt redskab i sygeplejen Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 4

5 b. Gældende for Odense: I perioden udarbejdede den tværfaglige Arbejdsgruppe IT i undervisningen (CVSU Fyn, Berg 2006) en status for IT i undervisningen, forslag til anvendelse af IT i undervisningen og forslag til erfaringsudveksling og kompetenceudvikling hos medarbejdere og studerende. Den periode som arbejdsgruppen arbejdede i, var præget af omstilling og for de fysiske rammers vedkommende usikkerhed med hensyn til hvilke muligheder, der ville være på it området. Dette har naturligvis præget kortlægningen. Det blev tydeligt, at der var behov for systematisk at arbejde med kompetenceudvikling inden for IT i undervisningen. Der var behov for systematisk erfaringsudveksling, og at de enkelte uddannelser diskuterer kravene til it kompetence. Der bør beskrives en model som sikrer at nyansatte opkvalificeres indenfor it området som en del af adjunkt forløbet. Det var arbejdsgruppens opfattelse, at dette kræver en person med kompetence og primær arbejdsområde indenfor it området en pædagogisk it konsulent. På hardware siden er der behov for: undervisningslokaler med trådløs netforbindelse (er imødekommet) og smartboard. Et it undervisningslokale (er imødekommet).en it arbejdsstation med mulighed for de ansatte for at arbejde med fx redigering, specielle software programmer. Der er i sygeplejerskeuddannelsen Odense én underviser, der er superbruger i Fronter, Outlook og Word. En underviser med Sund IT uddannelse er lokal webredaktør. Gældende for Svendborg: I UCL er der udarbejdet it strategi. Der har været en praksis gennem flere år for, at der afholdes kurser internt m.h.p. at kvalificere ansatte til at anvende institutionens it muligheder. Der har været afholdt kursus i Fronter, officepakken og senest blev afholdt et 4 timers power point kursus for alle undervisere. Efter MUS samtaler udarbejdes handleplan for kompetenceudvikling og herunder medtages kursustilbud, der dels skal sikre, at alle har basis kompetencer indenfor IT, og dels at den enkelte udvikler specifikke kompetencer afhængigt af individuelle behov. Læringsplatformen Fronter anvendes af alle og dialog på uddannelsesmøder er med til at sikre optimering af brugen af læringsplatformen. I undervisningsplanerne i den teoretiske del af uddannelsen indgår beskrivelse af, hvordan IT anvendes. De studerende skal flere gange i løbet af uddannelsen aflevere dokumenter og lignende elektronisk i form af afleveringsopgaver eller deltage i fora i Fronter. Kommunikation med studerende foregår i stort omfang elektronisk og store dele af vejledning til opgaver foregår via Fronter. En del kommunikation mellem studerende eller ansøgere og studievejledere foregår elektronisk. Kommunikation med kliniske uddannelsessteder sker via e mail og hjemmesiden. På uddannelsen er der 2 undervisere med særlige it kompetencer, der begge fungerer som IKT vejledere i forhold til studerende og undervisere. Den ene af underviserne varetager funktion som IKT vejleder og varetager bl.a. introduktion til studerende, undervisning i sundhedsinformatik, er ressourceperson for leder, undervisere og studiesekretærer samt er Fronter administrator med mulighed for oprettelse af enkeltbrugere. Der er afsat 200 timer pr. år til funktionen. En tredje underviser varetager opgaven som intern WEB master for Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Hvert underviserteam er ansvarlige for oprettelse og vedligeholdelse af de studerendes Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 5

6 holdfronterrum. Evaluering af undervisningen foregår elektronisk på Fronter og varetages af IKT vejleder i samarbejde med teamets undervisere. Gældende for Vejle: Der er udarbejdet et notat om anvendelsen af IT i institutionen. Dette materiale er udarbejdet i 2002, og har siden fungeret som rettesnor for udviklingen og tiltag i relation til anvendelsen af IT i Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (bilag 1). Dette notat har bl.a. ført til udarbejdelsen af Notat vedrørende visioner, målsætninger og indsatsområder for implementering af IT på sygeplejeskolen i Vejle Amt i perioden I dette notat satses der målrettet på udvikling af undervisernes IT kompetencer gennem kurser, der sikrer, at alle har basis kompetencer indenfor IT, og at den enkelte udvikler specifikke kompetencer afhængigt af individuelle behov. Flere af områderne i notatet er i dag en naturlig del af arbejdet i organisationen. Materialet i sin helhed er ikke revideret; men der er på flere punkter fastlagt nye mål og kriterier for anvendelsen af IT. Der er bl.a. på uddannelsen beskrevet minimumskriterier for anvendelsen af læringsplatformen Fronter. Disse kriterier justeres jævnligt med henblik på optimering af brugen af læringsplatformen. I alle fagbeskrivelser i den teoretiske del af uddannelsen indgår et fast punkt, hvor der skal beskrives hvilke IT faciliteter, der anvendes. De studerende skal flere gange i løbet af uddannelsen aflevere dokumenter og lignende elektronisk i form af afleveringsopgaver eller deltage i fora i Fronter. Der stilles her krav til de dokumentformater, de studerende må anvende i forbindelse med afleveringer. Således at de bevidstgøres om problemer ved anvendelsen af forskellige dokumentformater. Kommunikation med studerende foregår i dag i stort omfang elektronisk, ligesom stort set al kommunikation med kliniske uddannelsessteder er via e mail og hjemmesiden. Der er på uddannelsen nedsat et IKT vejlederteam, bestående af 2 undervisere, der fungerer som IKT vejledere i forhold til studerende og primært underviserne, samt af IKT Koordinator, der er teamkoordinator for IKT vejlederteamet. Beskrivelse af teamet og funktionsbeskrivelse for IKT koordinator vedlagt som bilag 2 og 3. IKT vejlederne har 100 timer hver til opgaven pr. år. IKT koordinator fungerer samtidig som bindeled til UCL s itorganisation og er WEB master for sygeplejerskeuddannelsen i UCL og for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. IKT koordinator er derudover administrator i Fronter, med mulighed for oprettelse af enkeltbrugere. IKT vejlederteamet udarbejder hvert år i samarbejde med ledelsen udviklingsmål, udviklingsplaner og strategiplan for det kommende undervisningsår for teamet. Der er i hvert uddannelsesteam valgt 1 til 2 superbrugere i relation til anvendelsen af Fronter. Disse er ansvarlige for oprettelse og vedligeholdelse af de studerendes holdfronterrum. (Uddannelsesteamene har ansvaret for undervisningen i bestemte moduler af uddannelsen). Superbrugerne er uddannet lokalt og refererer i denne forbindelse til IKT Koordinator. c. IT relaterede projekter: Et IT relateret projekt er: Second Life projekt i samarbejde med sygeplejerskeuddannelserne i UCL, Esbjerg og Sønderborg. Se kort beskrivelse i bilag 4 hentet fra UCL s hjemmeside, hvor projektet er offentliggjort. Vejle arbejder derudover med virtuelle uddannelsesnetværk i samarbejde med klinisk praksis. Disse rettet sig mod to kategorier: Virtuelle uddannelsenetværk med fokus på den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og Virturelle uddannelsesnetværk med fokus på udvikling for færdiguddannede sygeplejersker. d. IT samarbejde og eksterne IT partnerskaber IKT vejleder eller andre undervisere med specifikke IT kompetencer indgår i UCL s fora for IT samarbejde eller andre relevante fora. IKT Koordinator i Vejle indgår i Jysk IT netværk der er en sammenslutning af undervisere Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 6

7 på sundhedsuddannelserne i Jylland og på Fyn med interesse i IT i undervisningen. Hjemmesideadresse: sir.dk/jitnet/. e. IT anvendelse og E læringsaktiviteter i uddannelsen dvs. teoretisk undervisning, klinisk undervisning, vejledning, eksaminer og andre uddannelsesaktiviteter. Herunder hvordan it understøtter: i. Indholdssiden: pensum præsenteres, problematiseres og perspektiveres gennem de tekster og præsentationer underviserne lægger på Fronter. Fronter anvendes til løbende informationsformidling. Via links m.m. åbnes læringsrummet i forhold til den nyeste udvikling på de områder, der er i fokus i undervisningen. ii. De studerendes læring: De studerende skal anvende Fronter til at hente informationer, samt som kommunikationsplatform. Brugen af link til interaktive programmer og test, skal medvirke til, at de studerende får større forståelse for niveauet af egen viden, således at de kan strukturere deres studie. De studerende opfordres i flere sammenhænge til at følge med i hinandens gruppearbejde m.m. i Fronter m.h.p. collaborativ læring. De studerende lægger eget udarbejdet materiale ind, herunder obligatoriske opgaver ind, til vurdering af underviser eller til drøftelse i problembaseret læring. De studerende opretter i Odense egen portefolie. Læringen gøres hermed uafhængig af tid og sted. De studerende kan søge vejledning også i den kliniske del af uddannelsen, når de sidder og reflekterer over de læringssituationer, de har været i/oplevet. I den problembaserede læring (PBL), der skal anvendes i sygeplejefaget, udgør internettet og de tilgængelige databaser et læringspotentiale, som de studerende kan gøre brug af i deres videns afdækning. Fronter og mailsystemet udgør en platform, hvor vejledning kan forgå skriftligt; men også som udgangspunkt for et møde med vejleder, der er mere kvalificeret, idet vejleder er forberedt i forhold til det, den studerende arbejder med. iii. Bibliotekaren har i samarbejde med modulteams udarbejdet et program for informationssøgning og udvikling af informationskompetence. Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i de kompetencer, den studerende skal udvikle og anvende i studiet. Bibliotekar varetager denne undervisning.(gælder for Svendborg og Vejle). iv. Undervisningens tilrettelæggelse: Underviserens didaktiske overvejelser vil være styrende for hvordan og hvornår undervisningsmateriale gøres tilgængeligt for de studerende. (I Odense skal materialet være til rådighed senest 2 hverdage før afholdelse af undervisningen). Der stilles på denne måde ressourcer til rådighed for de studerende, der af en eller anden årsag ikke har mulighed for at være til stede i undervisningen. Udlevering af kopieret materiale begrænses til specielle formål. Som studiestøttende aktiviteter udarbejder undervisere til fag som anatomi og fysiologi studiespørgsmål, der lægges på fronter. Generelle spørgsmål og svar er tilgængelige for holdet og giver mulighed for videndeling. f. IT baseret kommunikation mellem uddannelsen og studerende: Mail og Fronter anvendes til hovedparten af den ikke mundtlige kommunikation mellem de studerende og uddannelsen. g. IT baseret kommunikation mellem uddannelsen og de kliniske undervisningssteder: Foregår hovedsagelig som mailkontakt, med henvisning til informationer på hjemmesiden med brug af UCL site klinisk undervisning. Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 7

8 h. IT baseret evaluering, feedback, og IT som redskab til at mindske frafald: For Odense gælder: Vedrørende evaluering i den teoretiske del af undervisningen anvendes Defgo indimellem til evaluering og altid til udskrivelse af rapport. Materialer til evaluering i den kliniske del af uddannelsen lægges på UCL hjemmesiden, Klinisk undervisning. For Svendborg gælder: Den teoretiske del af uddannelsen evalueres via Fronter. Data vises grafisk og danner udgangspunkt for mundtlig uddybning af evaluering. For Vejle gælder: Hele den kliniske del af uddannelsen evalueres udelukkende via Fronter. Dette styres af uddannelsesansvarlige sygeplejersker i praksis. Uddannelsen stiller en IKTvejleder til rådighed vedrørende den tekniske håndtering af systemet. (Prøveværktøjet i Fronter anvendes til dette). Besvarelserne anvendes som udgangspunkt for udarbejdelsen af årsberetning fra de kliniske uddannelsessteder og skemaet bruges samtidig ved den afsluttende samtale mellem studerende og klinisk vejleder. Vedrørende den teoretiske del af undervisningen anvendes prøveredskabet i Fronter i forskellig udformning til evaluering. Mundtlig evaluering forekommer dog også. Forskellige former for test anvendes for at give de studerende et billede af egen viden inden for forskellige områder. Dette styres af den enkelte faglærer. Se de to første Case Rapporter. i. De studerendes oplevelse af anvendelsen af IT i undervisningen: De studerende oplever, at der stilles store krav til deres anvendelse af IT i uddannelsen, såvel i den teoretiske som i den kliniske del af studiet. Hvis man ikke behersker brugen af IT kommer man bagud i uddannelsen. I den kliniske del får de studerende gode muligheder for at anvende den IT, der er til rådighed der. Dette gælder specielt i sekundær sundhedstjeneste. Det er lidt problematisk, at de studerende ikke møder den EPJ i teorien, som de skal anvende i den kliniske del. De studerende oplever, at der kunne være behov for et tilbud om kursus i blindskrift og i tekstbehandling. De studerende oplever, at der stilles store krav til deres evne til søgning på nettet, hvorfor der kunne sættes mere fokus på dette i den teoretiske undervisning. Det samme gælder brugen af IT baserede opslagværker f.eks. i farmakologi. De studerende savner også en større brug af interaktive animerede programmer specielt i naturvidenskabelige fag evt. kombineret med brugen af interaktive tavler. De studerende oplever, at der er meget forskel på brugen af IT hos de forskellige undervisere, specielt i forhold til eksterne undervisere. For at kunne udnytte tilbuddene bedre savnes der strømadgang i større omfang i undervisningslokalerne, og evt. mulighed for at købe bærbare PC ere. De ser dog stadig læringen i det sociale rum som vigtig. 4. Kapitel 4: IT kompetencer a. IT kompetenceniveau hos medarbejderne: For Odense gælder: 3 undervisere har det pædagogiske it kørekort: SUND IT (udbydes ikke længere) Ca. 1/3 har Word kurser, det samme gælder Outlook, 7 har PowerPoint kurser og 3 Excel. Der har ved et projekt fundet en afdækning af den enkelte undervisers IT kompetence. Langt de fleste er selvlærte eller har deltaget i få kortere interne kurser afholdt af IKT vejleder eller bibliotekar eksempelvis RefWorks. De fleste har oparbejdet kompetencerne i forbindelse med egen videregående uddannelse. For flere underviseres vedkommende universitetsuddannelser. For Svendborg gælder: 1 underviser er Master i IT. 9 ud af 15 undervisere har gennemgået 120 timers internt IT kursus. 2 har pædagogisk IT kørekort. Alle har PowerPoint kurser. De øvrige er selvlærte eller har deltaget i få kortere interne kurser. De fleste har oparbejdet Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 8

9 kompetencerne i forbindelse med egen videregående uddannelse eller havde IT kompetencer ved ansættelsen. Alle undervisere anvender: (Outlook), Elektroniske konferencer (Fronter), Tekstbehandling (Word), Internet (Internet explorer), Databaser til informations og artikelsøgning (PubMed, Cihnal, EBSCO etc), Elektronisk kalender (Outlook), Præsentationsprogrammer (Powerpoint) Flere undervisere anvender: Opgavestyring (Outlook), Præsentationsprogrammer (Mediaplayer), Regneark (Excel) Få undervisere anvender: Videokonference med studerende (Messenger ICQ), Videoaudioredigering (Adobe Audition, Adobe Premiere), Digital bearbejdning af interview og videomateriale (Qualitative Media Analyzer CLAN), Desktop Publishing InDesign, Acrobat, Bearbejdning af billeder (Photoshop), Statistisk analyse programmer (SPSS), Databaser (Access, MySQL), Webredigering (Frontpage), Administrative systemer (LUDUS, SIS) For Vejle gælder: 18 af de 34 underviserne har det pædagogiske it kørekort: SUND IT (udbydes ikke længere) og 1 har andet it kørekort. Ca. 1/3 har Word kurser og få Exel og PowerPoint kurser. Få har WEB kurser og kursus i oprettelse af hjemmesider. Langt de fleste er selvlærte eller har deltaget i få kortere interne kurser afholdt af IKT vejleder eller bibliotekar. De fleste har oparbejdet kompetencerne i forbindelse med egen videregående uddannelse. For flere underviseres vedkommende universitetsuddannelser erhvervet under ansættelsen i forbindelse med det kvalitetsløft, de seneste uddannelsesreformer har krævet af det pædagogiske personales akademiske kompetencer. b. Informationskompetencer, kildekritik i forhold til digitale medier, validering af viden: De enkelte undervisere har forskellige kompetencer bl.a. erhvervet gennem egen videreuddannelse på kandidat og master niveau. Derudover indgår bibliotekarerne i forskellige orienteringer og øvelser for de studerende. Faget sundhedsinformatik indgår i det tværprofessionelle modul 5 i uddannelsen, hvor emnet tages om som selvstændigt emne. Denne undervisning varetages af interne undervisere. c. Produktion, publicering og brug af tekstdokumenter, og andre former for medieret indhold: Alle undervisere anvender Word dokumenter og PowerPoint i deres undervisning. Derudover anvendes link til interne og eksterne dokumenter, databaser m.m. ligesom link til film ofte er integreret i præsentationerne, der gøres tilgængelige for de studerende. d. IT kompetencer der knytter sig til den specifikke professionsuddannelse: EPJ (Elektronisk Patient Journal) anvendes i professionen. Enkelte undervisere har kendskab til og kompetencer i brugen af dette. Men da EPJ anvendes i forskellige udformninger i praksisfeltet arbejdes der primært med den kritiske tilgang til anvendelsen. Der ud over skal de studerende kunne anvende andre administrative systemer, samt forskelligt teknisk udstyr afhængt af klinisk uddannelsessted. e. IT kompetencer der knytter sig til specifikke fag på professionsuddannelse Der anvendes fagspecifikke programmer via internettet inden for enkelte fag i uddannelsen. Eks. anatomi og fysiologi, sygepleje, ernæringslære og mikrobiologi. f. IT kompetenceudvikling, it kurser, it oplæring o.lign. Flere undervisere efterlyser kurser i PowerPoint, Exel. Brug af videokonference/webmøder er også efterspurgt. Anvendelsen af interaktive programmer, interaktive tavler og opbygning af hjemmesider ses også som en udviklingsmulighed af nogle. Brugen af e portfolio er et nyt område som enkelte også ønsker at udvikle kompetencer indenfor. Brug af video kameraer er et andet område. 5. Kapitel 5: Digitalt indhold og digitale medier Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 9

10 a. Digital indholdsproduktion og tilgængeliggørelse: Alle undervisere (i Odense dog kun hovedparten) producerer tekstdokumenter, der er tilgængelige for de studerende via Fronter. Dette gælder også for produktion af præsentationer. Enkelte undervisere udarbejder test og prøver, der stilles til rådighed for de studerende via Fronter. Dette kan være i form af obligatorisk uddannelsestilbud til de studerende; men der kan også være tale om et reelt tilbud. For en nærmere beskrivelse af anvendelsen af disse opgaver i hovedfaget sygepleje se Case Rapport 1(Vejle) og for anvendelsen i et naturvidenskabeligt fag se Case Rapport 2 (Vejle). Beskrivende materiale, vejledninger m.m. er tilgængelige via UCL s hjemmeside og gøres desuden tilgængelige for de studerende ved at integrere hjemmesiden i Fronterrummene. Fronterrum med integrerede hjemmesider produceres og anvendes i de Virtuelle Netværk som kliniske uddannelsessteder anvender i relation til uddannelsen af de studerende. For en nærmere beskrivelse af disse netværk se Case Rapport 3(Vejle). De studerende producerer gruppeopgaver, som er tilgængelige på Fronter for medstuderende og undervisere. Undervisere og studerende medvirker til produktionen af materiale til UCL s hjemmeside. b. Brug af tekster, billeder lyd og video i uddannelsen: Alle undervisere skal som minimum lægge læseplaner ud på Fronter (i Vejle senest 14 dage før undervisningen). Uddelingskopier af præsentationer anvendes normalt ikke, da de studerende selv skal hente materialet på læringsplatformen. Enkelte undervisere anvender videooptagelser i deres undervisning. Disse gøres i enkelte tilfælde tilgængelige via Fronter. Pensum og øvrigt undervisningsmateriale, der ifølge copydan aftalen kan gøres tilgængeligt i digitaliseret form scannes ind og gøre på den måde tilgængeligt via Fronter. c. Brugen af digitalt indhold i e læringsaktiviteter (digitale læremidler/læringsressourcer) Der produceres en del materiale som stilles til rådighed som tilbud i form testdokumenter, præsentationer og test. Desuden anvendes eksterne ressourcer i form at link til f.eks. interaktive programmer. d. Publiceringsaktiviteter (artikler, hefter/kompendier, bøger, og lign.) Der er pt. ikke udarbejdet digitale materialer, der er publiceret. Derimod har flere undervisere udgivet eller oversat lærebøger og produceret artikler i papirformat. For Odense gælder desuden: Et forskningsarbejde og et udviklingsarbejde, produceret af undervisere, er tilgængelig på UCL hjemmesiden. En oversigts artikel er tilgængelig via Bibliotekets elektroniske link til artikler. Flere undervisere har medvirket i dele af lærebøger og oversættelser. e. Anvendelsen af Webkonferencer Dette har været afprøvet af få undervisere; men der er interesse for dette, specielt hvis det bliver tilgængeligt vis Fronter f.eks. i form af Elluminate. Der arbejdes på udvikling af webkonference i samarbejde med Finsk sygeplejerskeuddannelse. 6. Kapitel 6: Konklusioner om den samlede IT praksis a. Styrker og svagheder: For Odense gælder: Det er en styrke, at der er netadgang på hele campus, både for studerende og undervisere. Det er en styrke, at vi i organisationen har haft dialog i undervisergruppe om ønsker og muligheder i IT, og at anvendelse at IT ikke har været et krav for den enkelte. Interessen er støt stigende og underviser gruppen deltager i interne tilrettelagte kursus timer om anvendelse af Refworks og Fronter. En del deltager i UCL tilbud om kursusdage i Powepoint og Word m.m. Underviserer har arbejdet med Outlook i den del år, og er fortrolige med anvendelse og Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 10

11 udnyttelse af f. eks. kalenderfunktion. Det er en svaghed, at der kun er én person, der er superbruger på Fronter, Outlook og Word. Det er en svaghed at der ikke er en person, der kan hjælpe med anvendelse af billeder og lyd. (Multimedie). Det er en svaghed, at der ikke er tilbud om kompetenceudvikling i anvendelse af billeder og lyd. Det er en svaghed at der ikke lægges strategi for den enkelte nyansatte underviseres kompetenceudvikling i forhold til anvendelse af IT. Det er en svaghed, at udviklingen og brugen af interaktive programmer i uddannelsen meget er afhængig af den enkelte undervisers interesser og kompetencer. Det er en svaghed, at der ikke er stationære pc er i undervisningslokaler. For Svendborg gælder: Det er en styrke, at der i uddannelsesinstitutionen er kriterier for undervisernes anvendelse af Fronter. Dette har tvunget alle til at forholde sig til mediet og oparbejde visse kompetencer i anvendelsen af dette. Det er en styrke, at der har været afholdt interne kurser m.h.p. at udvikle kollektive ITkompetencer indenfor bestemte satsninger f.eks. power point kursus, anvendelse af administrative redskaber. Det er en styrke, at IKT vejleder, der har afsat timer til funktionen, kan støtte studerende og underviserne i deres anvendelse af IT. Dette kommer til udtryk ved at alle undervisere betragter IT som et nødvendigt og naturligt valg i undervisningen. Underviserne søger hjælp i forbindelse med f.eks. udarbejdelse af PowerPoints og problemer i relation til anvendelsen af funktionaliteter i Fronter. I relation til Fronter er det en styrke, at der arbejdes i uddannelsesteam, hvor alle har ansvar for oprettelse og vedligeholdelse af de rum der anvendes i undervisningen af de enkelte hold. Det er en styrke at flere undervisere er eksperimenterende i forhold til IT. Dette inspirerer studerende og kolleger i hverdagen. Det er en svaghed, at udviklingen og brugen af interaktive programmer i uddannelsen meget er afhængig af den enkelte undervisers interesser og kompetencer. Det er ligeledes en svaghed at der ikke er beskrevet en lokal IT målsætning, e læringsstrategi og IT politik. For Vejle gælder: Det er en styrke, at der i uddannelsesinstitutionen er fastlagt minimums kriterier for undervisernes anvendelse af Fronter. Dette har tvunget alle til at forholde sig til mediet og oparbejde visse kompetencer i anvendelsen af dette. Det er ligeledes en styrke, at der har været lavet en strategi for undervisernes udvikling af IT kompetencer. Det er samtidig en styrke, at der findes et IKT vejlederteam, der har afsat timer til at støtte underviserne i deres anvendelse af IT. Dette kommer klart til udtryk i anvendelsen i undervisningen, hvor flere undervisere giver udtryk for, at de ikke vil anvende IT, hvis ikke de er sikret nu og her hjælp ved tekniske problemer. Flere undervisere søger også hjælp i forbindelse med f.eks. udarbejdelse af PowerPoints og problemer i relation til anvendelsen af funktionaliteter i Fronter. I relation til Fronter er det en styrke, at der i alle uddannelsesteam er Fronter Superbrugere med ansvar for oprettelse og vedligeholdelse af de rum der anvendes i undervisningen af de enkelte hold. Superbrugerne har afsat timer til denne funktion. Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 11

12 Det er en svaghed, at udviklingen og brugen af interaktive programmer i uddannelsen meget er afhængig af den enkelte undervisers interesser og kompetencer. Det er ligeledes en svaghed at IT målsætning, e læringsstrategi og IT politik ikke er revideret i skriftlig form. Udviklingen på IT strategiområdet ligger indlejret som tavs viden i organisationen. b. Potentialer og udviklingsmuligheder: IT projektet Second Life åbner op for mere brug af mediet i undervisningen i sygepleje. Der er mulighed for at udvikle test m.m. til støtte af studerende med specielle problemer. F.eks. i relation til studerende der har svært ved at tilegne sig de naturvidenskabelige fag. Anvendelsen af Webkonferencer i form af f.eks. Elluminate vil kunne udvikle nye samarbejdsfora; som skal reguleres for at undgå, at de studerende stille forskelligt afhængigt af hvilken underviser de skal samarbejde med omkring læringen. Udvidet anvendelse af IT i sygeplejelokalerne har længe været et ønske, med anvendelse af simulatorer, video optagelser, patientjournalsystem (EPJ). Udvikling af anvendelse af Real cases på tværs af uddannelserne. Flere undervisere er idérige mht. at etablere projekter, hvor IT indgår. Nyt Projekt Filmklip er under etablering. c. Fremtidige planer/prioriteringer: Faglig strategiplan frem til 2014 er under udarbejdelse og her vil IT indgå. Denne rapport er et led i dataindsamlingen, der skal danne grundlag for målrettet og visionær strategi på ITområdet. Behov for opbakning, støtte, support og rådgivning: For at kunne udvikle interaktive medier kræver det uddannelse og inspiration i relation til de undervisere, de kunne tænke sig at arbejde med dette felt. Flere undervisere angiver også tidsaspektet som en hindring. Der er brug for støtte og support, dels til anvendelse af video, til udvikling af Patientjournalsystem, Real cases ( svarende til radiografuddannelsen) og evt. simulatorer. Statusrapport Sygeplejerskeuddannelsen UCL Side 12

13

14

15

16

17 Bilag IKT-vejlederteamet Formålet med IKT vejlederteamet er: At sikre en hensigtsmæssig brug af skolens IKT ressourcer, samt at sikre at IT er til rådighed, som et pædagogisk og administrativt redskab, på et tilfredsstillende niveau i forhold til uddannelsens målsætning. Formålet er endvidere at bistå de ansatte i en fortsat kompetenceudvikling indenfor IKT. Teamet skal samtidig bidrage til, at understøtte realiseringen af de faglige strategier for sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Sygeplejerskeuddannelsen i UC Lillebælt samt UC Lillebælt udviklingskontrakt. I maj måned fastlægger teamet udviklingsmål og udviklingsplaner for det kommende undervisningsår. Udviklingsmålene aftales med ledelsen og de indgår i den faglige strategiplan for Sygeplejerske-uddannelsen i Vejle. Ansvar og kompetence IKT vejlederteamet har ansvar for introduktion af studerende i forhold til skolens IT. Teamet introducerer, vejleder og oplærer personalet i relation til skolens IT-ressourcer. Problemstillinger omkring anvendelse og udvikling af skolens IT-ressourcer samordnes og behandles i teamet. Teamet afgør herefter hvilke sager, der skal forlægges ledelsen. IKT vejlederteamets arbejdsområder ligger inden for følgende felter: Introduktion o af nyansatte i forhold til skolens IKT udstyr og procedurer o af de studerende i forhold til Skoles IKT udstyr og retningslinierne for brug af dette Kortlægning af medarbejdernes IKT kompetencer og behov for kompetenceudvikling Vejledning o af personale og studerende i relation til skolens konferencesystem o af personale i forhold til skolens software o arrangere workshop/kurser i de programmer der anvendes på Sygeplejeskolen o Udarbejde manualer til brug for undervisere og studerende f.eks. i Fronter o I samarbejde med EDB teknikker udarbejde vejledninger i brug af Skolens tekniske udstyr Vedligeholde og udvikle egne kompetencer o Holde sig ajour i forhold til de overordnede politiker på området Administration af tildelt budget o I samarbejde med EDB teknikker stå for den daglige anskaffelse/vedligeholdelse af skolens IKT udstyr Rådgive o Ledelsen i forhold til IT strategien o Ledelsen i forhold til ændringer i EDB/IKT strukturen o Ledelsen i forhold til anskaffelser af software og hardware Den overordnede kontakt med EDB tekniker Kontakt til Fronter følgegruppen. Mødeaktivitet: 1 time pr. måned. Ressourcetildeling

18 Bilag 2 Der tildeles tid til funktionen i henhold til gældende lokalaftale, som også giver mulighed for tilførsel af ressourcer til specielle opgaver, særlige indsatser eller projekter. Akkorden justeres en gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af den faglige strategiplan for det kommende år.

19 Bilag Funktionsbeskrivelse - IKT koordinator Formål Ansvars- og Kompetenceområde IKT koordinator har som lokal WEB-redaktør for sygeplejerskeuddannelsen i UCL og for uddannelsen i Vejle ansvar for at disse områder på UCL s hjemmeside er opdateret. Indgår i samarbejde med de lokale WEB-redaktører i Svendborg og Odense. IKT vejlederen har kompetence til at udstikke lokale retningslinier for anvendelsen af EDB udstyr. IKT koordinator har i samarbejde med IT afdelingen ansvar for at skolens EDB udstyr kan anvendes som et arbejdsredskab for skolens ansatte, under hensyntagen til den enkeltes arbejdsfunktion. IKT Koordinator er lokal superbruger på SIS med ansvar for at studievejledningen kan anvende SIS som administrativt hjælpemiddel. Indgår i samarbejde med den studieadministrative superbruger. IKT koordinator fungerer som lokal administrator i Fronter og har ansvar for at installationen vedligeholdes. Indgår i samarbejde med de øvrige Fronteradministratorer. IKT koordinator fungerer som bindeled til UCL s IT afdelingen. Opgaver Koordinere sammenhængen mellem IKT udviklingen og den faglige udvikling/udviklingen i undervisningen i samarbejde med øvrige IKT-vejledere på skolen Rådgive skolens ledelse angående overordnede strategi for IKT aktiviteter og konsekvenserne heraf Holde sig a jour med udviklingen inden for IKT området og undervisningen I samarbejde med IKT-vejlederne vejlede personalet i brug af EDB udstyr og programmer Oprette enkeltbrugere i Fronter Holde personalet orienteret om EDB udstyr på skolen Overordnet ansvarlig for koordineringen af Sygeplejeskolens IKT aktiviteter. Organisering IKT koordinatoren refererer til studierektor. Fungerer desuden som Teamkoordinator for IKTvejlederteamet, Fronter superbrugerne og for Fronter følgegruppen. Ressourcetildeling Der tildeles tid til funktionen i henhold til gældende lokalaftale, som også giver mulighed for tilførsel af ressourcer til specielle opgaver, særlige indsatser eller projekter. Akkorden justeres en gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af den faglige strategiplan for det kommende år. Der ydes funktionstillæg i henhold til gældende forhåndsaftale.

20 Sygeplejerskestuderende skal undervises med Second Life Et spændende projekt i Second Life skal resultere i undervisning i et virtuelt hospital. Foran dig i hospitalssengen ligger 82-årige Hr. Jensen, som kategorisk nægter at blive vasket. Hvad gør man så? Du beslutter dig for at læse patientjournalen og spørge afdelingssygeplejersken - men pludselig ringer æggeuret, og du er nødt til at slukke for hospitalet og styrte ud i køkkenet for at hente lasagnen ud af ovnen, inden den brænder på. Denne lidt underlige fremtid kan lynhurtigt blive virkelighed, for på Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er man i gang med et undervisningsprojekt, som skal foregå i den online virtuelle verden, Second Life. Her vil man som bruger træde ind i en virkelighedstro tredimensionel verden med en virtuel alter-ego som person. Tanken er, at studerende hjemme eller på uddannelsen kan logge på et virtuelt sengeafsnit inklusive patienter, personale, patientjournaler og meget andet - nøjagtigt, som virkelighedens hospitaler er bygget op. Second Life skal ikke blot lave kobling mellem teori og praksis, men skal også understøtte forskellige måder at lære på og give de studerende en helt anden visuel oplevelse og forståelse end traditionelle måder at undervise på. Det er Line Zimmer Rasmussen, underviser ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, som har fået idéen. En idé, som rigtig mange synes, er rigtig god - så god, at projektet har været indstillet til E- læringsprisen, og Line Zimmer Rasmussen er med i opløbet om Talent Fyn 2008 som ung talentfuld medarbejder under 35 år. Samtidig er de to andre University Colleges i Region Syddanmark så interesseret i mulighederne, at de også er gået ind i projektet. Second Life skal indgå i undervisningen fra efteråret 2009 på Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Odense, Vejle, Esbjerg og Sønderborg. Men inden da skal det virtuelle sengeafsnit bygges op, konkrete problemstillinger og cases skal overføres til Second Life, og naturligvis skal det hele godkendes og finansieres. "De studerende glæder sig og siger til mig, at det kun kan gå for langsomt," fortæller Line Zimmer Rasmussen. "De vil med dette projekt få en hel anden oplevelse af at agere som sygeplejerske, og de tror på, at det vil ruste dem bedre til at arbejde ude i praksis." Lignende projekter kendes fra udlandet - hvor specielt engelske og amerikanske universiteter er langt med virtuelle undervisningsmiljøer i Second Life. På sigt håber Line Zimmer Rasmussen, at Second Life bliver inddraget i alle University College Lillebælts uddannelser.

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere