Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk"

Transkript

1 Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1

2 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Jens Erik Kofoed-Dam, landmand John Larsen, husejer Knud Sonne Jacobsen, landmand Peter Brandt Koefoed, landmand Carsten Mouritsen, Bornholms Landbrug Torben Jørgensen, Bornholms Forsyning Sven Olaf Kjær, Bornholms Forsyning Hans Ole Bech, BRK, Teknik & Miljø Jan T van Gilse, BRK, Teknik & Miljø Redigeret af Jan T van Gilse Layout og fotos BRK GEUS (forsidefoto) Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og BRK Forord Målet med denne indsatsplan er langsigtet beskyttelse af grundvandet der indvindes til Smålyngsværket og Nexø Vandværk De to vandværker drives af Bornholms Forsyning A/S og indvinder hhv og m³ om året (2006), svarende til 25% af hele Bornholms forbrug Forsyningsområdet er på ca 165 km², dvs 28% af Bornholms areal, se kortet på side 4 Indsatsplanen bygger på den særlige grundvandskortlægning som regionskommunen har gennemført for vandværkerne på Sydbornholm Kortlægningen er afrapporteret af NIRAS A/S, som nævnt i referencelisten Afsnit 2 i denne pjece giver et kort resumé af kortlægningens resultater Planen er udarbejdet efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner Alle grundejere og beboere i de i afsnit 1 omtalte nærområder blev inviteret til et orienteringsmøde d 10 januar 2008 Her blev der nedsat en arbejdsgruppe (se margin) som har udarbejdet denne indsatsplan Forslag til indsatsplan har været udsendt i 12 ugers offentlig høring i sommeren 2008 Under offentlighedsperioden indkom der ingen indsigelser eller ændringsforslag Derfor har Kommunalbestyrelsen d 19 februar 2009 efter indstilling fra arbejdsgruppen vedtaget planen uden ændringer Ca ét år efter planen er vedtaget, tager Bornholms Forsyning initiativ til et teknikermøde med Teknik & Miljø Ca to år efter planens vedtagelse vil Bornholms Forsyning indkalde arbejdsgruppen for at drøfte om der er behov for justeringer i planen 2

3 Bevar det rene vand I Danmark betragter vi rent drikkevand som en selvfølge Vi åbner bare for vandhanen De fleste steder hentes drikkevandet op af undergrunden og gennemgår en simpel filtrering Enkelt og billigt Vi behøver ikke dyre vandfabrikker i Danmark Det et unikt gode, som vi skal passe på Derfor har vi lavet denne plan Her kan du se hvad vandværket, erhvervslivet og du selv som borger kan gøre for at bidrage til at vi også i fremtiden kan have rent og billigt drikkevand Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Hvilke arealer omfatter planen? 4 2 Grundvandskortlægningens resultater 6 3 Planens indhold 14 - indsats 1-2 om landbrugsdrift 14 - indsats 3-4 om Stenseby 16 - indsats 5-7 om vandværksdrift 18 - indsats 8-9 om brønde, boringer mm 20 4 Afslutning 22 Referenceliste 23 3

4 Vandværkernes forsyningsområder 1 Hvilke arealer omfatter planen? Hele indvindingsområdet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk betragtes som én samlet kildeplads Smålyngsværket råder pt over 6 og Nexø Vandværk over 11 indvindingsboringer Bornholms Forsyning planlægger i løbet af de nærmeste år at nedlægge Nexø Vandværk og samle alt vandbehandling på Smålyngsværket I den forbindelse vil boringerne øst for Langedeby blive nedlagt, og disse boringer indgår derfor ikke i denne indsatsplan Smålyngsværket Nexø Vandværk På kortet til højre er med blåt vist de såkaldte nærområder til de enkelte boringer Det er den del af oplandet hvor grundvandet er mindre end 30 år undervejs til boringerne ifølge de modelberegninger der er lavet i grundvandskortlægningen Størstedelen af det vand der pumpes op fra en boring, kommer fra nærområdet Det vand som boringen trækker fra resten af oplandet (uden for nærområdet), vil have lang transportvej og -tid Derfor vil evt uønskede stoffer i vandet oftest være enten nedbrudt eller fortyndet tilstrækkeligt, inden vandet når frem til boringen Det er begrundelsen for at denne indsatsplan kun omhandler de arealer, der ligger i nærområderne Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden Men da der i sagens natur er en vis usikkerhed ved sådanne beregninger, har arbejdsgruppen set på om der skulle være anlæg eller aktiviteter i en randzone på ca 100 m omkring nærområderne som evt bør inddrages i planlægningen 4

5 Langemyre Slettegårdsvejen Nordvang Rundløkkevejen Grammegård Brandsgård Smålyngen Pederskervejen Stenseby Kjøllergård Langedeby meter

6 Arealanvendelse 2 Grundvandskortlægningens resultater A Smålyngsværket veje og bygninger natur skov landbrug Nærområde Grammegård (73 ha) Nærområde Langemyre (95 ha) Alle Smålyngsværkets boringer indvinder vandet fra sprækkesystemer i balkasandstenen To af boringerne, Rundløkkevejen og Brandsgård, har hidtil stået for størsteparten af den samlede indvinding Vandværket er ved at undersøge om indvindingen er fordelt optimalt mellem boringerne Nitratindholdet er meget lavt, og området er ikke nitratfølsomt, da balkasandstenen har en sådan sammensætning, at den nedbryder evt nitrat Nedbrydningen af nitrat kan føre til et stigende sulfatindhold, og nogle af boringerne har da også et lettere forhøjet sulfatindhold på op til ca 100 mg/l Sulfatindholdet er dog stabilt og ligger langt under grænseværdien på 250 mg/l Det vurderes at der ikke er risiko for høje sulfatkoncentrationer i grundvandet, så længe indvindingen ikke øges væsentligt Ligesom de fleste steder på Bornholm er området sårbart overfor større spild af pesticider, olieprodukter og klorerede opløsningsmidler Nærområde Rundløkkevejen (86 ha) Nærområderne Grammegård, Langemyre og Rundløkkevejen De tre nærområder Grammegård, Langemyre og Rundløkkevejen omfatter hver én boring med DGU-nr*) hhv , og Boringerne er alle etableret i 1974, og de er mellem 60 og 90 m dybe Indvindingen var i 2006 på hhv 9000, og m³ Grundvandskortlægningen viser at vandet er temmelig gammelt, år Området domineres af intensiv landbrugsdrift med spredt bebyggelse og enkelte småskove Nærområdet Rundløkkevejen rummer to aktive landbrugsbedrifter mens Langemyre har én *) DGU-nr henviser til databasen over boringer som Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser vedligeholder 6

7 Kratgårdsvejen Hegnedevejen 0 Grammegård Grødbyvejen 500 Grammegårdsvej Askeløkkevejen Rundløkkevejen Rundløkkevejen Langemyre Hegnedevejen Nordvang Planlagt Ølenevej Smålyngen meter Luftfoto med Smålyngsværkets vestlige nærområder, indvindingsboringer, samt 300 m-zone omkring boringerne (bruges i indsats 8 og 9) 7

8 Arealanvendelse Nærområderne Nordvang, Smålyngen, Pederskervejen og Brandsgård veje og bygninger natur skov landbrug Nærområde Nordvang (55 ha) Nærområde Smålyngen (169 ha) Nærområderne Smålyngen, Pederskervejen og Brandsgård omfatter hver én boring med DGUnre hhv , og De er alle etableret i perioden , og de er mellem 80 og godt 100 m dybe Indvindingen var i 2006 på hhv 70000, og m³ Det fremgår af grundvandskortlægningen at det indvundne vand generelt er forholdsvis gammelt, mellem 30 og 60 år Nærområdet Nordvang er modelleret efter en fremtidig boring som Bornholms Forsyning har på tegnebrættet Nærområdet Smålyngen udgør den nordlige del af et samlet nærområde som også omfatter nærområdet Pedersker/Trekanten med Pedersker vandværks boring og to af Sømarken vandværks boringer Afgrænsningen mellem nærområdets nordlige og sydlige del er aftalt mellem vandværkerne Den sydlige del behandles i en indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker som udarbejdes sideløbende med denne indsatsplan Ved modelleringen af nærområdet Smålyngen er der desuden taget højde for to nye boringer som hhv Bornholms Forsyning og Pedersker vandværk overvejer at etablere i området Også disse nærområder er præget af intensiv landbrugsdrift, men Smålyngen og Brandsgård omfatter desuden hhv 34 og 13 ha skov Nærområde Pederskervejen (95 ha) Nærområde Brandsgård (50 ha) 8

9 Lyngvejen Nordvang Planlagt Ølenevej Smålyngen Kællingebyvejen Pedersker-Brandsgårvejen Pederskervejen Planlagt Brandsgårdsvejen ederskervejen Pedersker/Trekanten Bukkevadsvejen Sdr Landevej meter Poulskervej Luftfoto med Smålyngsværkets østlige nærområder, indvindingsboringer, samt 300 m-zone omkring boringerne (bruges i indsats 8 og 9) 9

10 Arealanvendelse veje og bygninger natur skov landbrug Nærområde Slettegårdsvejen (37 ha) Nærområde Stenseby (62 ha) B Nexø Vandværks nærområder Nærområderne Slettegårdsvejen, Stenseby og Langedeby Nærområderne omfatter hver én boring som indvinder vand fra balkasandsten Også her er der tale om et udpræget landsbrugsområde, men nærområdet Stenseby omfatter desuden Stensebys bymæssige bebyggelse De tre nærområder omfatter hver én boring Slettegårdsvejen er fra 2002, Stenseby fra 1981 og Langedeby fra 1968 Boringerne er hhv 67, 38 og 115 m dybe og indvindingen lå i 2006 på hhv 95000, og m³ Aldersmæssigt er der tale om blandingsvand I lighed med Smålyngsværkets nærområder er nitratindholdet meget lavt, og ifølge grundvandskortlægningen er nærområderne ikke sårbare for nitrat Området er, som de øvrige, sårbart overfor større spild af pesticider, olieprodukter og klorerede opløsningsmidler Området er præget af intensiv landbrugsdrift Nærområdet Stenseby omfatter desuden Stenseby by Nærområdet Langedeby rummer én aktiv landbrugsbedrift Spildevandsledningen fra Bodilsker via Stenseby til Balka løber gennem området Ledningen er, ligesom kloaksystemet i Stenseby, etableret sidst i 1980-erne og udført i PVC Ledningen er tæt og i god stand, og vurderes ikke at udgøre nogen risiko for grundvandet For nærområdet Kjøllergård se næste opslag Nærområde Langedeby (65 ha) 10

11 Gadebyvejen Pederskervejen Kjøllergård Langedeby Mejerigaden Fredenlundsvej Mejeribakken 247-5C Slettegårdsvejen Slettegårdsvejen meter Stenseby 1000 Vangsbovej Engegårdsvejen Gadegårdsvejen Stensebyvejen Sprøjtevejen Kannikegårdsvej Luftfoto med Nexø Vandværks nærområder, indvindingsboringer, samt 300 m-zone omkring boringerne (bruges i indsats 8 og 9) 11

12 Arealanvendelse veje og bygninger natur skov landbrug Nærområde Kjøllergård (123 ha) Nærområdet Kjøllergård Dette nærområde omfatter tre boringer, hvoraf de to nordligste, DGU nr og 247-5C, indvinder fra nexøsandsten, mens den sidste, , indvinder fra balkasandsten De to førstnævnte boringer er fra 1938, mens boring nr 12 er fra 1981 Alle tre boringer er m dybe Indvindingen var i 2006 på hhv 20000, 8000 og m³ Nexøsandstenen har ikke den samme evne som balkasandsten til at nedbryde nitrat, så derfor kan nitraten som udvaskes fra landbruget, her nå ned til grundvandet Nærområdet er da også kortlagt som sårbart overfor nitrat I 1990-erne nåede nitratkoncentrationen i vandet fra især boring 247-5C et godt stykke op over den tilladte grænseværdi for drikkevand på 50 mg/l, men i løbet af de senere år er nitratindholdet faldet til under grænseværdien Det nitratholdige vand bliver desuden fortyndet med ikke-nitratholdigt vand fra de øvrige nærområder, inden det når til forbrugerne Derfor anses det med den nuværende nitratudvaskning ikke for nødvendigt at gennemføre særlige indsatser til nedbringelse af nitratudvaskningen Vandet er iltet og har derfor et meget lavt jernindhold Også dette nærområde er sårbart overfor større spild af pesticider, olieprodukter og klorerede opløsningsmidler I nogle af boringerne er der konstateret BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra bestemte pesticider Koncentrationen har dog ikke været i nærheden af grænseværdien på 0,1 µg/l, hvorfor det ikke giver anledning til en særlig indsats Også dette nærområde er præget af intensiv landbrugsdrift og spredt bebyggelse Nærområdet omfatter én aktiv landbrugsbedrift Nærområdet er i regionkommuneplanen udpeget som nitratfølsomt Det betyder at udvaskning af nitrat ikke må øges Selvom denne indsatsplan ikke indeholder særlige nitratorienterede indsatser, vil udpegningen i regionkommuneplanen blive fastholdt, så nærområdet fortsat vil være sikret mod øget nitratudvaskning 12

13 Langedeby Kjøllergård 247-5C Slettegårds- vejen Stenseby meter 1000 Luftfoto med Kjøllergård nærområde, indvindingsboringer og 300 m-zone omkring boringerne (bruges i indsats 8 og 9) 13

14 3 Planens indhold Planen indeholder i alt 9 indsatser De første to indsatser vedrører landbrugsdriften og de næste to indsatser omhandler Stenseby Så følger tre indsatser om vandværksdriften, og til sidst to indsatser om private brønde og boringer og om nedsivningsanlæg Indsats 1-2 om landbrugsdrift Indsats 1 Indsatsen stiller ikke nye krav til bedrifterne, men sætter fokus på overholdelse af eksisterende regler Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild på et lille areal (punktkilde-forurening) Derfor er det vigtigt at der på gårde i nærområderne med håndtering af disse stoffer er vaske- og fyldeplads Man skal også have opmærksomhed rettet mod olie- og dieseltanke Disse kan tæres op indefra og medføre forurening som kan blive meget kostbart for ejeren Tankgrav og overdækning anbefales kraftigt, ligesom en god erhvervsforsikring Teknik & Miljø s landbrugstilsyn bliver i nærområderne udvidet, dels ved øget hyppighed af tilsyn med husdyrbrug, dels ved også at omfatte større planteavl uden dyr, med fokus på de her omtalte emner Indsats 2 Spildevandsslam har høj gødningsværdi og afsættes derfor til landbrug Slammet overholder de statslige grænseværdier for miljøfremmede stoffer, men ud fra et forsigtighedsprincip har kommunalbestyrelsen i Regionkommuneplan 2005 fastlagt, at der ikke vil blive indgået nye kontrakter om udbringning af kommunalt spildevandsslam på arealer i nærområder Det gælder alle nærområder på Bornholm og er blevet effektivt fra 2008 som resultat af nyt udbud i 2007 om afsætning af slammet 14

15 1 Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm Regionskommunens lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i nærområderne lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer Tilsynet skal i nærområderne også omfatte større planteavl uden husdyr Ejendomme inden for nærområderne hvor der håndteres pesticider mm, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjte Man kan dog vaske sprøjte eller foretage påfyldning ude i marken, hvis man har det rette udstyr Ellers må man indgå aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for nærområdet Kravet skal være opfyldt inden udgangen af 2009 Teknik & Miljø skal kontrollere opfyldelsen som led i tilsynet med landbrug 2 Ikke udspredning af kommunalt spildevandsslam For at mindske risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer må der ikke udbringes spildevandsslam fra de kommunale rensningsanlæg på landbrugsarealerne i nærområderne 15

16 Indsats 3-4 om Stenseby Indsats 3 Indsatsen skal skærpe opmærksomheden hos beboerne i og omkring Stenseby i forhold til grundvandet; altså at man er særlig varsom med brug af og spild af kemikalier, både i haven, på gårdsplads eller i indkørsel, fortov osv Samtidig bør beboerne her være særlig pligtopfyldende med hensyn til at udskifte gamle villaolietanke Et større spild af olie kan ødelægge kildepladsen Indsatsen retter sig til alle beboere i nærområdet Indsats 4 Indsatsen retter sig til det eksisterende autoværksted og evt fremtidige virksomheder i Stenseby Indsatsen stiller ikke nye krav til virksomheden, men Teknik & Miljø vil øge hyppigheden af tilsynsbesøg Der skal specielt være øget opmærksomhed på evt spild af brændstof eller andre stoffer som kan give problemer for grundvandet Opmærksomheden skal også rettes mod olie- og dieseltanke Disse kan tæres op indefra og medføre udslip, som det er meget kostbart for ejeren af dække udgifterne til Effektiv erhvervsforsikring er nødvendig 16

17 3 Skånsom havedrift og check af villaolietanke i Stenseby For at mindske risikoen for forurening af Stenseby kildeplads fra byområdet skal Teknik & Miljø i samarbejde med vandværket iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 5 år) om risikoen for drikkevandet ved spild eller overforbrug af kemikalier for drikkevandet, og med gode råd om skånsom havedrift Desuden gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke Teknik & Miljø laver første informationskampagne i Skærpet miljøtilsyn med virksomheder for at forebygge nedsivning eller spild af kemikalier, brændstof mm Regionskommunens miljøtilsyn med virksomheder i eller tæt på nærområderne skærpes mht håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene grundvandet Der bør stilles krav om sikring af brændstoftanke og evt flydende kemikalieoplag mod nedsivning til grundvandet Ved nye miljøgodkendelser og tilladelser til råstofindvinding kan det komme på tale at skærpe vilkår, der sikrer mod grundvandsforurening Indsatsen gælder det eksisterende autoværksted og benzinudsalg i Stenseby 17

18 Indsats 5-7 om vandværksdrift Indsats 5 Indsatsen fastlægger at der skal være et flerårigt overvågningsprogram så man kan følge udviklingen i grundvandskvaliteten i de enkelte nærområder Indsats 6 Indsatsen skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer grundvandskvaliteten Erfaringerne viser, at selve vandindvindingen kan true grundvandskvaliteten, hvis den ikke tilrettelægges nøje Vandindvinding medfører grundvandssænkning Afhængig af hvor meget der pumpes hvor hurtigt og fra hvilke typer grundvandsmagasin, kan der ske ændring i grundvandskemien fordi luftens ilt får ad-gang til jordlag som altid før har været vandfyldt Derfor er det vigtigt at tilrettelægge indvindingen fra den enkelte boring, så grundvandssænkningen ikke bliver for stor Det der har betydning, er dels hvordan boringens pumpe er dimensioneret, dvs hvor meget der kan pumpes op pr time, dels hvor ofte der pumpes, og endelig hvor meget der pumpes samlet set fra bo-ringen Teknik & Miljø fastsætter inden udgangen af 2008 i et tillæg til indvindingstilladelsen et loft over den årlige indvinding fra hver enkelt kildeplads Indsats 7 Overvågningsboring hvor der pejles Indsatsen skal sikre at vandværksboringerne ikke forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand Desuden har vandværker ofte ældre, ikke anvendte boringer stående; de bør sløjfes, så de ikke udgør en trussel mod forurening af grundvandet Sløjfning af boringer er en opgave som kun må udføres af auto-riserede personer, fordi det er vigtigt af det sker på den rigtige måde 18

19 5 Overvågningsprogram for grundvandskvalitet Bornholms Forsyning udarbejder i samarbejde med Teknik & Miljø et udvidet overvågningsprogram for at kunne følge udviklingen i grundvandskvaliteten ved samtlige nærområder Programmet vil indeholde undersøgelser i såvel indvindingsboringer som særlige overvågningsboringer Programmet udarbejdes i 2008 og træder i funktion fra Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladserne Bornholms Forsyning skal sikre at indvindingen fra de enkelte boringer er afpasset i forhold til boringernes indbyrdes bæreevne Bornholms Forsyning skal tilrettelægge oppumpningsmønstret i de enkelte boringer, så der kun er få stop/start af pumpen i boringen Vandværket skal fortsætte med regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden i indvindingsboringerne 7 Kvalitetssikring af indvindingsboringer For at undgå at vandværksboringerne evt skulle kunne forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand skal Bornholms Forsyning sikre at forerør og topudformning er tætte Desuden skal vandværket sløjfe evt ikke-anvendte boringer, med mindre de indgår i pejleeller kontrolprogram Disse foranstaltninger gennemføres over en periode indtil

20 Indsats 8-9 om private brønde og boringer og nedsivningsanlæg Indsats 8 Indsatsen skal mindske risikoen for overfladeforurening til grundvandet fra private brønde og boringer i nærområderne Sådanne anlæg kan nogle steder fungere som åbne sår ned til det dybereliggende grundvand, der indvindes af Bornholms Forsyning Det afhænger af boringens eller brøndens udformning og dybde samt geologien under anlægget Der er i nærområderne enkelte private brønde og boringer som Teknik & Miljø har tilsyn med fordi de bruges til drikkevandsforsyning Men herudover er der givetvis et antal ubenyttede brønde og boringer Det vil være ønskeligt og nogle steder væsentligt at sådanne ubenyttede huller ned til grundvandet bliver lukket og at det sker på den rigtige måde, så overfladevand ikke kan trænge igennem Det kræver autorisation som brøndborer at sløjfe en brønd eller boring Indsats 9 Indsatsen skal sikre at vandværksboringerne ikke forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand Desuden har vandværker ofte ældre, ikke anvendte boringer stående; de bør sløjfes, så de ikke udgør en trussel mod forurening af grundvandet Sløjfning af boringer er en opgave som kun må udføres af autoriserede personer, fordi det er vigtigt af det sker på den rigtige måde 20

21 8 Styr på ubenyttede private brønde og boringer Bornholms Forsyning skal inden 2010 undersøge, om der i nærområderne findes nedlagte brønde og boringer indenfor 300 m's afstand fra vandværksboringerne Herefter skal Teknik & Miljø i samarbejde med vandværket tage stilling til om disse evt skal sløjfes Sløjfningen bekostes af vandværket For resten af nærområderne skal Bornholms Forsyning inden 2011 gennemføre en kortlægning af brønde og boringer og det skal vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at kræve sløjfning Sløjfningen bekostes af ejeren 9 Begrænsning vedr nye nedsivningsanlæg i nærområderne I nærområderne giver regionskommunen ikke tilladelse til nedsivningsanlæg mindre end 300 m fra vandværksboringer Uden for 300 m-zonen gives kun tilladelse, hvis en nærmere vurdering i forhold til grundvandsinteresserne giver grundlag herfor 21

22 Indsats om private brønde 10 Styr på ubenyttede og private boringer brønde og nedsivningsanlæg og boringer 4 Afslutning Lobbæk Vandværk skal Indsats inden 1 10 juli skal 2008 mindske undersøge risikoen om for overfladeforurening og der Jordforureningsloven findes ubenyttede brønde Der er i boringer nærområderne til i grundvandet nærområderne ingen forurenede fra private mindre end 300 m fra vandværksboringerne grunde brønde og kortlagt efter i nærområdet Herefter jordforureningsloven skal Sådanne Teknik & Miljø i samarbejde anlæg med kan vandværket nogle steder tage fungere stilling som til åbne om disse evt skal sløjfes Sløjfningen Indsatsplanens sår ned til det bekostes dybereliggende retsvirkninger af vandværket grundvand, er fastlagt i der vandforsyningslovens indvindes af vandværket 13 a-d Det afhænger For resten af nærområdet af boringens skal Lobbæk eller brøndens Vandværk udformning inden Klage og 2010 gennemføre en kortlægning Kommunalbestyrelsens dybde samt geologien af brønde under vedtagelse og boringer, anlægget af en og det skal vurderes løbende indsatsplan hvorvidt Der er i nærområdet kan der ifølge er behov ikke vandforsyningslovens at kræve sløjfning Sløjfningen private 76, bekostes stk brønde 1, af nr ejeren registreret aktive og 1 boringer ikke påklages Men til der anden kan administrativ være et antal myndighed ubenyttede brønde og boringer Det vil gennemførelse være ønskeligt og nogle steder Planens For væsentligt at gennemføre at sådanne indsatserne ubenyttede i denne huller plan kan ned Regionskommunen til grundvandet bliver bla lukket anvende og de at det regler, sker på der den er rigtige nævnt måde, nedenfor så overfladevand ikke kan trænge igennem Det kræver autorisation som ændring brøndborer af vaske- at sløjfe og en fylde- brønd Påbud pladser eller boring i landbruget Omkostningerne til sløjfningen Regionskommunen afholdes af vandværket kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening (miljøbeskyttelseslovens 42, og lov om Indsats miljøgodkendelse 11, der allerede mv af husdyrbrug) er fastlagt i Regionkommuneplan 2005, skal mindske risikoen nærområdet for Påbud forurening om sløjfning af grundvandet af ubenyttede med miljøfremmede og boringer stoffer I nærområder giver regi- brøn- I nærområdet giver regionskommunen Regionskommunen som ikke kan udgangspunkt tilladelse give påbud til ikke til nedsivningsanlæg mindre end delse enkelte 300 til grundejer nedsivning m fra vandværksboringer om af tiltag mekanisk der beskytter renset hus- den tilla- Uden for 300 m-zonen spildevand drikkevandet gives kun inden tilladelse, mod for forurening 300 hvis m beskyttelseszonen sløjfning omkring af overflødige vandværksboringer brønde giver eller grundlag I resten boringer af en eller nærmere påbud om vurdering i forhold til grundvandsinteresserne herfor nærområderne (vandforsyningslovens vil regionskommunen 36 mm) foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og her tillægge hensynet til grund- Pålæg om rådighedsindskrænkninger mm vandsbeskyttelsen stor betydning Hvis der for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser for nærområderne vil mod regionskommu- forurening Inden nen ikke som kan opnås udgangspunkt frivillig aftale heller med ikke ejeren give tilladelse en ejendom til etablering i nærområdet, af nedsivningsanlæg kan regions- stør- af re kommunen end 30 PE pålægge (person-ækvivalenter), de nødvendige rådighedsindskrænkninger vurdere den eller enkelte andre ansøgning foranstalt-i forhold ninger mod til grundvandsinteresserne fuld erstatning (miljøbeskyttel- men vil selvfølgelig seslovens 26a) 11 Begrænsning vedr nye nedsivningsanlæg i 22

23 Referenceliste Niras A/S (2000): Grundvandszonering pilotprojekt Konklusivt notat for Nexø og Tejn Niras A/S (2003): Tejn og Nexø vandværker Supplerende grundvandsmodellering Niras A/S (2007): Vandværker på Sydbornholm Detailkortlægning af grundvandets sårbarhed Rapportdel og bilagsdel Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr 1757 af Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr 1430 af Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning mv, nr 71 af Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv af husdyrbrug mm, nr 1572 af 20 december 2006 Bornholms Regionskommune (2006): Regionkommuneplan

24 24

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Klemensker Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af drikkevandet i Klemensker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver FORSIDE Bornholms Regionskommune

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø Tejn Vandværk Bornholms Bohnebakken 20 Regionskommune Tejn Natur & Miljø 3770 Allinge Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Fremtidssikring af drikkevandet i Tejn Natur & Miljø Titel: Fremtidssikring af Drikkevandet

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere