Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg"

Transkript

1 Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015

2 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg om bydel. Byudviklingplanen kal udmunde i en reviion af kommuneplanen amt en handlingplan, der ogå kan fungere om afæt for en økonomik prioritering af Skalborg i de kommende år. Fyik Viion 2025 Fyik Viion 2025, angiver en fælle retning for kommunen udvikling. og definerer de tværgående perpektiver. Den redegør for politike mål og viioner og ætter målrettet foku på en række temaer, byudviklingprincipper og konkrete nedlag. Målet er at ikre fremtiden for en tærk by og en tærk kommune. At amtænke vækt og velfærd i nye helhedorienterede, bypolitike ammenhænge. Særlige politike mål i kommuneplanen: Byudviklingprincipper for Aalborg Byen kal have kvalitet for menneker. Omdannele og fortætning er udgangpunktet for et bæredygtigt Aalborg, der følge af udvikling af grønne nærområder. I nogle tilfælde kan grønne områder bringe i bedre ampil med byen, fx gennem bebyggeler eller andre tiltag. Fortætning af byen kaber mere byliv, bykvalitet og bedre muligheder for bæredygtigt at løe tranportbehov. Foku på bykvalitet Velfungerende bygninger og byrum udvikle på baggrund af tedet ærlige kvaliteter og potentialer. Det er med til at kabe en varieret og pændende by. Bakkebyen og fortaden Fortaden bydele kal udvikle om veldefinerede nærmiljøer med lokal identitet og ærpræg og danne grundlag for et godt hverdagliv. Gode bydele kabe ikke kun for borgerne men ogå af borgerne og kan bl.a. omfatte oprettele af gode mødeteder, forbedret infratruktur og nye boformer. Nødvendige forbindeler - Mobilitet En tørre del af trafikken kal foregå med bæredygtige tranportformer. Gode alternativer til peronbilen er med til at afhjælpe trængel på vejnettet og er deuden godt for miljøet. Foku på Skalborg Aalborg kommune har beluttet at igangætte en byudviklingplan for Skalborg for at kabe en fælle viion og en handlingplan for bydelen. Byudviklingplanen er katalyator for en række proceer og projekter der kal ætte foku på Skalborg og tyrke bydelen reourcer og ammenhængkraft. Der har længe været et ønke om at rette foku på Skalborg, der om bydel og fortad til Aalborg længe har været overet i planlægningen. Skalborg fremtår i dag om en fragmenteret og nedlidt bydel,hvor udviklingen gennem mange år er ket uden tørre foku på tedet kvaliteter og helheder. Derudover foreligger en bred vifte af private projektønker, der ikke uden et nyt helhedorienteret grundag kan kvalificere og gennemføre. Sideløbende med udarbejdelen af byudviklingplanen løber en række andre aktuelle projekter og proceer. Nogle er forankret i kommunen, men andre er lokalt forankret, ekempelvi: Renovering af Grønnegården, udvikling og tyrkele af Skalborg Samråd, amt etablering af lokale netværk og amarbejder om mindre fortløbende projekter på initiativ af borgere. Det er målet at bruge die projekter aktivt i forhold til arbejdet med byudviklignplanen. Skalborg fremtidige udviklingrammer kal afklare i en tæt dialog med og mellem de berørte parter, herunder de mange borgere, om bor og færde i området. Der er behov for at vende blikket og kabe en ny fortåele af Skalborg om fortadbydel. Skalborg er ikke blot et ted man kører igennem på vej til enten City Syd eller Aalborg, men et ted man vælger at bo. Skalborg ligger i et infratrukturelt mørhul, tæt på naturen og med gode fritidtilbud og amarbejder mellem foreningerne. Kvaliteter, der allerede er der i dag, men om i kraft af byudviklingplanen kal definere, tyrke og udvikle. Proce og tidplan Borgermødet den 9. juni er tartkuddet til en fordebat om fremtiden Skalborg, der løber henover ommeren Med udgangpunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune til efteråret lave et udkat til en byudviklingplan og et forlag til kommuneplantillæg, der kal tyrke Skalborg ammenhængkraft, og vil blive fremlagt til offentlig debat i min. 8 uger. Herefter følger udarbejdelen af en handlingplan, der ogå kan fungere om afæt for en økonomik prioritering af byudviklingtiltag i Skalborg i de kommende år. Proceen for udarbejdelen af byudviklingplanen for Skalborg er overordnet delt op i tre faer. Analye Analyen vil blandt andet give et tatu billede af bydelen i forhold til byudviklingen præmier, udviklingpotentialer og udfordringer. Faen anvende ogå til at kabe indledende dialog med bydelen borgere og aktører amt afdække kendte ønker om projekter i området. Udviklingfae og debat Målet med udviklingfaen er, at gå i dialog med bydelen og derigennem give borgere og aktører lejlighed til at bidrage og opbygge ejerkab til byudviklingplanen. Der afholde viionworkhop, byvandringer, borgermøde og fordebat, der løber henover ommeren Produktionfae Rent formelt gennemføre projektet om en opgradering af kommuneplanen. Med udgangpunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune til efteråret lave et udkat til en byudviklingplan og et forlag til kommuneplantillæg. Udkatet kal trykprøve ho politikere, borgere og aktører i området. Det ker ved at byudviklingplanen, i form af et kommuneplantillæg, ende til politik behandling, inden den ende i offentlig høring efter planloven almindelige regler for til idt at blive endeligt vedtaget. Herefter følger udarbejdelen af et udkat til en handlingplan. Debatoplæg Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til dette debatoplæg. Er der nogle perpektiver, vi har overet? Hvad er det vigtigte i den videre planlægning? Har du nogle fortællinger eller teder i Skalborg du gerne vil dele med o? Send dine bemærkninger til: eller adreen: By- og Landkabforvaltningen Stigborg brygge 5, 9400 Nørreundby Senet den 10. augut 2015.

3 Foku på Skalborg Bydelen Byudviklingplanen ætter foku på bydelen udvikling og trivel med foku på bydelen borgere. Styrker: Fortad til Aalborg med et bredt boligudbud En bydel med både boliger, arbejdplader, indkøb amt offentlige ervice- og fritidtilbud. Bredt ammenat med knap 7000 borgere og 3000 arbejdplader. Store natur- og landkabkvaliteter (potentiale) Stor inveteringlyt i området (private) Infratrukturelt godt placeret Hitorike trukturer Jernbanen, landevejen og dyrkuepladen er tærke hitorike trukturer, der i den grad har ætter it præg på bydelen udvikling og udfordringer. Landbyen Skalborg optod omkring en amling udflyttergårde ved krydet Nibevej-Hobrovej, men der ogå optod en bydannele i tilknytning til jernbanen ved Skalborg tation og lang Hobrovej forløb ned af Skalborg Bakke. Denne ydvendte kråning blev ammen med landevejen udgangpunktet for en ny erhvervudvikling og boligbebyggele i 1930 erne. I 60 erne og 70 erne ker en ekploiv udbygning af området i form af erhverv og parcelhubebyggele på Skalborg bakke, Dall Villaby, Herregårdkvarteret og Dratrup, amt Grønnegården, etablering af fodboldbaner på dyrkuepladen. Fra midten af 70 erne etablere den nordlige del af det vi i dag kender om City Syd, amt bydelcentret ved Hobrovej/Indkildevej og en mindre udbygning øt for tationen. Fra midten af 80 erne kifter foku fra boligudvikling til erhverv- og detailhandeludvikling og iden 1992 har der været maiv foku på Detailhandel og erhverv i Skalborg. Det vier ig ved en fordobling af City Syd areal, amt erhverv lang Indkildevej/Hobrovej. Skalborg fremtår i dag nedlidt og fragmenteret. Det kylde til del de hitorike trukturer, men ogå et utidvarende plangrundlag og manglen på en amlet viion for bydelen udvikling. Et vigtigt foku i byudviklingplanen at binde bydelen mere ammen og kabe nye helheder og perpektiver på tvær af Skalborg geografi. Skalborg er fragmenteret og mangler om bydel lokal ammenhængkraft. Særlige politike mål: Fyik Viion 2025, angiver en fælle retning for kommunen udvikling Byudviklingprincipper for Aalborg Foku på bykvalitet, byomdannele og fortætning Bakkebyen og fortaden Nødvendige forbindeler - mobilitet

4 Foku på Skalborg Bydelkvarterer og borgere Det er ikke kun et pørgmål om HVOR men i høj grad ogå HVAD er SKALBORG?...og for HVEM? Skalborg omfatter en række forkellige kvarterer (enklaver) og borgere. Sammenhængkraften på tvær af kvarterene kal tyrke. Skalborg kal være for borgere, City Syd for Nordjyder.. Hvor er Skalborg? Hvor er Skalborg, mener du City Syd? Skalborg liggger på aken mellem City Syd, der er regionalt aflatningcenter, og Aalborg Midtby, der er Norddanmark vigtigte kultur-, ervice- og handelcentrum. Mellem die to tærke poler, ligger Skalborg, om blommen i et æg, eller en lu mellem to negle. Byudviklingplanen forholder ig til Skalborg om helhed. Det kan dikutere hvorvidt områdene omfattende Scheelminde, Stjernekvarteret, Skelagergården, Folingvej og Dratrup, reelt er en del af Skalborg. De har dog et hitorik tilhørforhold og hører under alle omtændigheder med til byudviklingplanen ud fra en helhedbetragtning. I de andre retninger fungerer landkabet grønne kiler om naturlig afgrænning for elve byudviklingplanen. Hvad er Skalborg Skalborg kan i princippet inddele i 4 boligkvarterer: Herregårdkvarteret, Digterkvarteret, Stationmeterkvarteret og Hjortevejkvarteret. De ligger om enklaver, adkilt af tørre indfaldveje og erhvervområder. Bydelfunktionerne er jævnt fordelt på tvær af kvarterne, hvilket i praki betyder at der ikke er nogen reel centerdannele i bydelen. Sålede ligger Skolen i Herregårdkvarteret, Kirken i Digterkvarteret, Hallen i Stationmeterkvarteret og Kroen i Hjortevjekvarteret. En uhenigtmæig fordeling, der har tor betydning for området mangende ammenhængkraft og behov for mødeteder. Hvem bor i Skalborg Skalborg er en mangfoldig bydel og udgør et bredt nit af befolkningen. Skolen elevammenætning er repræentativt for landgennemnittet. Nogle borgere har boet her hele dere liv, mange har valgt at flytte hjem til Skalborg, men andre igen er tilflyttere udenby fra. Generelt et er Skalborg en bydel i forandring. Villakvartererne er ved at gennemgå et generationkifte, hvor boligen førte ejere afhænder boligerne til nye familer. De almennyttige boliger i Grønnegården tår overfor en gennemgribende renovering og opgradering af boligmaen, alt imen der er en tigende efterpørgel efter mindre boliger og rækkehue, der i dag kun finde i et begrænet omfang. Ejendommæglerekæden Home bekriver kunder øger Skalborg fordi det er et billigt alternativ til Særligt Digterkvarteret er et alternativ til Haeri eller mere centrale villakvarterer i Aalborg. Ofte er det kunder om har øgt mere centralt, der bliver opmærkomme på området, hvi ikke de kan finde drømmeboligen andetted. Køberne er ofte unge familier, der er bevidte om, at der ved valg af bolig i Skalborg er nogle præmier, man må tage med, men for dem er Skalborg et aktivt tilvalg fordi: Der er gode indkøbmuligheder Der er flere intitutioner og kolen har et godt ry Man kan få et tørre hu for pengene, ogå et med udigt Der er gode forbindeler til motorvejen og generelt til nord og yd.

5 Foku på Skalborg Områdefornyele Tilbagemelding om områefornyelemidler Anøgning om områdefornyelemidler (18 mio. over 5 år ) Borgermøde 9. juni Proce og aktiviteter Byudviklingplan Forunderøgeler, interview og analye okt nov dec 2015 jan feb mar april maj juni juli aug ep okt nov dec 2016 jan feb mar Skalborgby amarbejdet Interview og analye Sammenætning af tværfag arbejdgruppe Mapping Midlertidighed /projekter Handlingplan/ projekter Tildeling af kr. til midlertidige projekter i Skalborg 2015 Byvandringer Dialig med buine aalborg om erhvervnetværk Lancering af mit kvarter Projektkontor i Grønnegården, hver ondag fra 14:30-16:30 fra d. 10. juni 15. juli Fordebat (9. juni til 10. augut) Viionworkhop Plakatkonkurence, deadline 15. augut Udtilling af plakatkonkurrence Plakatkonkurence, deadline 15. augut Skalborg fetdag 29. augut Udarbejdele af byudviklingplan, 1. udkat Udvikling af lokale projekter i Skalborg S Udkat til kommuneplantillæg (+MV) Skalborgby, ud i byen Forlag til byudviklingplan Høring Vedtagele Trykprøvning af udkat Parallelt med byudviklingplanen foregår en mængde aktiviteter, der er med til at tyrke ammenhængkraften i Skalborg. Midlertidige projekter i Skalborg 2015 Skalborg på intagram #oplevkalborg Skalborgby.dk én bydel én indgang. Fordebat og dialog i øjenhøjde e mere på kommunen hjemmeide eller find linket på kalborgby.dk Vi har pengene, hvi du har idéerne - å lad o hjælpe ad! Skalborg projektet har i 2015 fået tildelt kr. til midlertidige aktiviteter og projekter i forbindele med forankringen af byudviklingplanen. Så hvi du går og brænder med et projekt, der kan være med til at amle Skalborg, å lad o tage en nak om det Vær med til at vie Skalborg frem og kabe nye fortællinger om bydelen! Der er behov for at vende blikket og kabe en ny fortåele af Skalborg om fortadbydel. Som led i at få nye perpektiver på Skalborg om bydel afholdte i maj byvandringer (på cykel) i Skalborg. Vær med til at udvidde kataloget for #oplevkalborg #kalborgby #igeraalborg #mitaalborg Skalborg amråd ammen om Skalborgby SkalborgBy danner én platform, der fungerer om amlet indgang til bydelen. Formålet er at informere intereerede borgere om hvad, der ker lige nu i Skalborg. Det er ogå en mulighed for at dele viden, få nye venkaber og kabe en fælle identitet i Skalborg. Ambitionen er, at Skalborgby kan amle alle aktiviteter, foreningliv, lokale debatter og peroner, der vil ate på fremtiden Skalborg. 5 uger projektkontor i Grønnegården En amtale er bedt at føre anigt til anigt. Skalborg er jere by og derfor kommer vi til jer. Har du pørgmål, en projektidé eller noget du gerne vil dele med o, å mød o på kontoret i Grønnegården hver ondag kl 14:30-16:30, (frem til den 15/7 2015)

6 Foku på Skalborg Temaer til debat Grønne og rekreative ammenhænge Hvordan forbedrer vi tilgængeligheden til de grønne kiler og kaber gode ruter til hverdagbrug? Hvad kal der til for at kabe flere grønne lommer, mødeteder, opholdkvaliteter mv.? Hvordan kan vi arbejde med kvaliteter i byrummet og en mere mennekelige kala, iær lang Hobrovej? Forbindeler og mobilitet Hvor kal vi have ærligt foku på bløde trafikanter? Hvor er der ærlige lokale trafikproblemer? Hvordan får vi krydningen af Hobrovej til at føle tryg? Borgermødet den 9. juni 2015 ætter foku på følgende temaer: Centrale mødeteder og funktioner Hvad kal definere Skalborg ærlige nærmiljø, identitet og ærpræg? Hvad betyder Hobrovej i forhold til bymidten? - hvordan ammenbinder vi bedt på tvær? Hvilken type byrum og mødeteder kal tyrke? (parkrum, tillerum, aktivitetrum, legeplader?) Foreningliv og hverdagliv Er der yderligere fokuområder Skalborgby bør have for øje i det videre arbejde. Hvordan kaber vi et godt miljø for det frivillige arbejde?

7 Foku på Skalborg Mulighederne Park Grønne og rekreative ammenhænge Skalborg Aktivitetplad Gårdrum Grønnegården Dyrkuepladen Idé om ti lang banen Princip for en landkabelig ringforbindele omkring Aalborg by. Ringen omlutter de 3 identitetkabende Aalborg bakker og afgræner principielt byen. I Skalborg arbejde med ringen om hovedgreb for bydelen grønne truktur. Ved at tyrke den grønne forbindele på tvær af bydelen give der bedre adgang til bydelen landkabelige værdier amtidigt med at Øterådalen og Dratrup Kilen ammenbinde. Terræn over 5 m Terræn over 20 m Terræn over 40 m Bakketoppe Bakkefod kote 5 Bakkefod kote 7,5 Tydelige naturlige krænter Gravede krænter - landkab, rekreation og fritid Sti til Dratrup Skov Pletten i Dratrup Analye af Aalborg topografi, hvor Skalborg trækker ig hen over bakkefoden. Rekreative tier Hærvejruter Nye forbindeler? Øterå Grøfter/vandløb Sti- og landkabforbindeler Ønket grøn forbindele Fortat udvikling af landkab- og naturforbindeler kal være med til at fremme kvaliteten for natur og friluftliv. Grønne og blå forbindeler Grønne lommer Grønne lommer Foku på Hobrovej fremtræden Kortet vier et grønt netværk, der forgrener ig i hele byen, og vigtige forbindeler, der får den grønne truktur til at hænge ammen med bytrukturen. De tiplede linjer vier det ekiterende rekreative tiytem, men de røde pile vier forbindeler, der kunne være ønkelige. Det er målet at er det målet at kabe et ammenhængende fintmaket net og et ampil mellem by og landkab. Hobrovej fremtræden Bydelen offentlige rum kal være attraktive, iær for gående og cykliter. Skalborg er omgivet af grønne kiler og det er vigtigt at e på ammenhængen mellem bydelen og de nærliggende naturområder for at tyrke rekreative og økologike forbindeler i bydelen. Dyrkuepladen og boldbanerne har et tort potentiale, om omdrejningpunkt for det rekreative byliv, og kan ammenbinde bydelen med de grønne kiler, åerne, hærvejene og øvrige tier. En grøn forbindele lang bakkefoden vil ogå undertøtte principperne i Fyik Viion Hvordan forbedrer vi tilgængeligheden til de grønne kiler og kaber gode ruter til hverdagbrug? Hvordan kan vi lykke med at etablere en grøn ringforbindele på en kvalitativ og realitik måde? Omdannele og fortætning er udgangpunktet for et bæredygtigt Aalborg. Samtidigt med, at byen fortætte, tiger behovet for at holde fat i rekreative kvaliteter og forbindeler til byen næropland. I Skalborg er der potentiale for at bringe grønne lommer i bedre ampil med bydelen. Det kunne ekempelvi være ved at binde gårdrummet i Grønnegården ammen med Dyrkuepladen, eller tyrke området ved hallen om rekreativt omdrejningpunkt med udendør faciliter. Hvordan kan vi ynliggøre de grønne lommer, lette adgangen til dem og gøre dem endnu bedre? Hvad kal der til for at kabe flere grønne lommer, mødeteder, opholdkvaliteter mv.? Indfaldvejene gennem Skalborg er ogå et fokuområde, da de har tor betydning for at udvikle en grøn profil for Aalborg. Hobrovej har et ærligt potentiale om bydelen viitkort og principper for vejen udtryk indgår derfor om en naturlig del af byudviklingplanen. Flere teder lang Hobrovej finde grønne kvaliteter, der kunne bringe bedre i pil, og kabe bedre ammenhæng og opleveler på tvær af bydelen. Hvordan kan vi etablere en behagelig ankomt til byen? Hvordan kan vi arbejde med kvaliteter i byrummet og en mere mennekelige kala, iær lang Hobrovej? Kan vi aktivere de grønne kvaliteter og ekempelvi bruge regnvandet aktivt i byrummet?

8 Foku på Skalborg Forbindeler og mobilitet Knudepunkt for bløde trafiakanter? Alternativ forbindele mellem kole og hal? Ny tiforbindele over motorvej? - med foku på bløde trafikanter. Sammenbinding af hærvejruter? Sammenbinding af hærvejruter? Baneti til midtbyen? Skalborg er beliggende på begge ider af Hobrovej, der er Aalborg met trafikerede indfaldvej. Trafikken gennem Skalborg er en præmi, men hvordan håndterer vi den henigtmæigt? Eventuel ignalanlæg fikanter! Kobling - fremtidig udvikling! Skalborg NIBEVEJ VANDMANDEN Smutvej City Syd! Gennemkørende trafik! VÆGTEN VEJ BYGADEN emkommelighed! LETVADVEJ LINDENBORGVEJ BILKA HJORTEVEJ SOFIEN DALS VEJ NY NIBEVEJ DIGTERVEJEN SKALBORG- HALLEN DYRSKUEVEJ DALLVEJ GÖTEBORGVEJ Smutvej City Syd! HOBROVEJ Flakehal - fremkommelighed! Plangrundlag ej beluttet! Kapacitetudfordring Forbudt mutvej STATIONSMESTERVEJ NY DALLVEJ INDKILDEVE Mobilitetdrevet byudvikling Der er en nær kobling mellem byudvikling og mobilitet. Det vil ige en byudvikling, der har foku på at undertøtte god, miljørigtig tranport og høj tilgængelighed. Der er en række overordnede planer, der håndterer trategier og tiltag for Aalborg trafikale udvikling, og dermed ogå for Skalborg. Gældene planer for trafikken i Skalborg Nu/kort igt: Mindkele af gennemkørende trafik i boligområder. Kort igt/mellem igt: Bubane og øget frekven på nærbane. Mellem/lang igt: Aflate Hobrovej ved etablering af motorvejtillutning til City Syd. Mobilitet i byudviklingplanen Motorvej Overordnede veje Planlagte nye veje Ekiterende tier Hærveje Mulige nye forbindeler? Prioriteret bubane Forbedret nærbane drift Trafikken gennem Skalborg er en præmi, men vi kal e på hvordan vi håndterer den henigtmæigt. Derfor retter vi foku på bedre og alternative forbindeler for bløde trafikanter, herunder en mulig tyrkele af forbindelerne, vit på kortet ovenfor. Vi har brug for jere hjælp til at udpege hvad der er vigtigt i planen fremadrettet og om vi har overet nogle problemtillinger, om byudviklingplanen bør forholde ig til: Hvor kal vi have ærligt foku på bløde trafikanter? Er de vite forbindeler de met henigtmæige og har vi overet nogen? Hvor kan der kabe nye mutveje for bløde trafikanter? Hvor er der ærlige lokale trafikproblemer? Hvordan får vi krydningen af Hobrovej til at føle tryg?

9 Aflatningcentre Områder med ærligt pladkrævende varegrupper Foku på Skalborg Centrale mødeteder og byfunktioner Byen rum kal opleve om attraktive og rare teder for menneker. Skalborg i et detailhandelperpektiv a atningcenter City Syd bydelcenter Indkildevej ulovligt Skalborg lokalcenter pre på etablering af ere butikker. City Syd 1 km Bydelcenter Indkildevej Rummelighed til erhvervudvikling Pletten i Dratrup Aktivitetpladen Bymidte? Overgang til City Syd Mulighederne Park Kirken Hallen Bycenter? Dyrkuepladen/ Boldbaner Byomdanneleområde? Foku på Skalborg byrækning lang Hobrovej og ankomt til byen Skolen Byen kal danne rammen om et godt hverdagliv med levende og mangfoldige bymiljøer og ammenhæng imellem byen fyik og funktionalitet. 1 km Fokupunkter fra Fyik Viion 2025, Fortaden bydele kal udvikle om veldefinerede nærmiljøer med lokal identitet og ærpræg. Landkab, udigt, ly og luft er ærlige kvaliteter, om kal fremme i bakkebyen. Bebyggele kal undertrege landkabet og give naturen plad. Bydelcentre med dagligvarebutikker, ervice, ociale mødeteder og fritidtilbud kal fremme tæt på, hvor man bor. Multifunktionelle bæredygtige bygninger og byrum kal kabe liv lokalt. Sociale problemer kal forebygge med helhedorienterede kvarterløft. Der kal udvikle nye måder at bo på med foku på fortætning og flekibilitet. Præmier for byudviklingen Skalborg kal udvikle på baggrund af tedet ærlige kvaliteter og potentialer. City Syd, Hobrovej, jernbanen terrænet og bykvartererne udgør række præmier udviklingplanen er nødt til at forholde ig kontruktivt til. Jernbanen er en barriere i forhold til Øterådalen, City Syd ætter i kombination med bydelcentret ved Indkildevej tærke planjuridike begrænninger for butik- og erhvervudviklingen i området, men Hobrovej, der tidligere var livnerve i bydelen i dag er både barriere og en udfordring i forhold til at kabe gode centrale byrum og mødeteder i bydeln. Samtidigt betyder bydelen fragmentere truktur, at det der normalt ville ligge amlet i en bymidte, i Skalborg ligger predt udover et tørre geografik område. Hvad kal definere Skalborg ærlige nærmiljø, identitet og ærpræg? Skalborg bymidte og lokalcenter Skalborg mangler et center, der orienterer ig mod bydelen og fungerer om omdrejningpunkt for hverdaglivet. Byudviklingplanen forelår en bymidte der lægger ig på tvær af Hobrovej og favner tørtedelen af bydelen hverdagfunktioner. Indenfor bymidten arbejde med fortætning, identitet, mødeteder og knudepunkter. Det kal det være nemt at komme rundt til fod og på cykel og der arbejde med alternative forbindeler og ruter. Som en del af bymidten udpege et afgrænet lokalcenter. Her kan butikker udvikle og etablere. Lokalcentret går på tvær af Hobrovej og kal ammenbinde funktionelt, fyik og ætetik. Hvad betyder Hobrovej i forhold til bymidten? - hvordan ammenbinder vi bedt på tvær? Hvilken type byrum og mødeteder kal tyrke indenfor bymidten? (parkrum, tillerum, aktivitetrum, legeplader?)

10 Foku på Skalborg Foreningliv og hverdagliv Skalborg er mere end vejen til City Syd! Hverdagliv i Skalborg (intitutioner, foreninger, øvrige) 1 Skalborg borgerhjælp 2 Skalborg humoderforening 3 Børnehaven Roengården 4 Skalborg Sportklub 5 Beboerbetyrelen I Skelagergården 6 Beboerbetyrelen i Grønnegården 7 Sofiendalkolen 8 Fritidklubben 9 Plejehjemmet Sofiegården 10 Gøl Minde aktivitetcenter 11 Skalborg FDF 12 Billardklubben 13 Foreningen for Skalborg aktivitetplad Skalborg Kirke 31 Fjerkrækolonien 15 Aalborg Seniorport 32 Legeplad 16 Projektkontor (HAB) 33 Skaterbanen Boligocial helhedplan 34 Drage (legeplad) 17 Sofiegården Venner 35 Multihuet 18 Ældrerådet 36 Veter Mariendal 19 Dagintitutionen Bigården 37 Børnehaven Planetvej Skole 20 Børnehaven Pilehaven 38 Cricket klub 21 Børnehaven Troldehøj 39 Fitne dk 22 DUS Sofiendalkolen 40 Butterfly fitne 23 Børnehaven Sofiendal 41 Bagagerummarked 24 Vuggetuen 42 Grugrav Sydveten 43 Fintrupgård 25 BMX falcon ridekole 26 Vokaliterne 44 UCN 27 Hal9k 45 Børnehuet Pippi 28 Minigolf 46 Drachmannhave 29 Beboerforeningen plejehjem Dratrup 30 Pletten (legeplad) Hverdagliv øvrige, ikke tedpecifikke Skalborgby én indgang til foreninglivet Skalborg har fået et nyt amråd, der har foku på at kabe fælle fælle identitet og fodlaw i lokalområdet. Det idte år tid har vi arbejdet benhårdt på opbygge et netværk med Skalborg foreningliv. Formålet er at kabe tæt kontakt og en direkte vej mellem foreninger og aktiviteter i Skalborg og byen borgere, på tvær af bydelen kvarterer. Der er mange foreninger i Skalborg. På kortet er et overblik over de foreninger og intitutioner vi har kendkab til og er i dialog med på nuværende tidpunkt. Hvad mangler på kortet? Er der yderligere fokuområder Skalborgby bør have for øje i det videre arbejde. Lad o møde i Skalborgby! Skalborgby er vore nye fælle platform, men vi har brug for Skalborg borgere til at komme i mål. Sæt kryd i kalenderen den 29. augut, hvor vi tarter en ny tradition Skalborg fetdag. Sammen med foreningerne kaber vi på fetdagen rammen om en hyggelig og aktiv dag, hvor borgere og foreninger møde. Derudover vil vi gerne indbyde til www. mit-kvarter.dk et digitalt nabokab, hvor vi kan debatere, finde barnepiger, bytte tjeneter og danne intereefællekaber i vore by - kalborgby.dk Hvordan kan vi bruge platformen Mit Kvarter til at forbedre vore lokalamfund? Hvordan kan vi tyrke og udvikle et godt netværk omkring frivillige, brugere og ildjæle? Frivillig i Skalborg Frivillige er omdrejningpunktet for foreninglivet i Skalborg, og mange aktiviteter er bundet op på bydelen ildjæle. Frivillighed er med til at kabe gode fællekaber og et godt ted at debatere og forme fremtiden Skalborg. Hvordan kaber vi et godt miljø for det frivillige arbejde? Hvordan ikrer vi at vi amarbejder og ikke modarbejder hinanden? Hvordan tiltrækker vi fllere frivillige?

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

"GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan

GRØNTTORVS-OMRÅDET Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1 Startredegørele Indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan URTEHAVEN KULBANEVEJ SØNDERVANGS ALLÉ URTEHAVEN NØDDEHAVEN ROSENHAVEN ÆBLEHAVEN SØNDERVANGS

Læs mere

"GRØNTTORVS- OMRÅDET"

GRØNTTORVS- OMRÅDET "GRØNTTORVS- OMRÅDET" Startredegørele Bilag 1 til indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan Bilag 1 Vigerlev Allé Høffdingvej Retortvej Grønttorvet Luftfoto af lokalplanområdet og

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN 2 INDHOLD FORORD KILDEPARKEN 2020 S. 3 Aalborg Øt nu og fremover S. 5 Helhedplanen S. 7 Tranformation af de centrale plader S.11 Boligtranformationer S.13 Nye bygninger

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Fokus på Skalborg Borgermøde om fremtidens Skalborg. 09.06.2015 Ny byudviklingsplan for Skalborg

Fokus på Skalborg Borgermøde om fremtidens Skalborg. 09.06.2015 Ny byudviklingsplan for Skalborg Fokus på Skalborg Borgermøde om fremtidens Skalborg 09.06.2015 Ny byudviklingsplan for Skalborg DAGEN i dag 19:00 Velkomst 19:10 Introduktion til debat, temaer i byudviklingsplanen 19:45 Besøg en stand

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I BILAG 1 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Analyer og Indater - et værktøj for byudvikling i Valby Syd 2 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Indledning...5 Problemtilling...6 Valby egenart...8 AKTUELLE UDVIKLINGSPROJEKTER...10

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Nye vejanlæg i Aalborg Syd Kommuneplantillæg m. bilag: VVM redegørelse Projektplaner Mindretalsudtalelse fra SF Supplerende materiale: Arbejdsnotater BORGERMØDE 25. august 2009 Kl. 19.00 Velkomst v/ rådmand Mariann Nørgaard De nye

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Metrobus 1: Fra Ferslev Til Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Fra Ferslev Til Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Fra Ferslev 1 STOPPESTEDER: Ferslev Skole Poulstrupvej Nordøstvej Dall Kirke Dall Villaby Hyldemorvej Finstrupgård Systemvej Dallvej Dyrskuevej Stationsmestervej Sofiendal Skole Mariendals Mølle (Over

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Midlertidig anvendelse af sted

Midlertidig anvendelse af sted [Veje til den socialt bæredygtige by] [Helsingør] [58. byplanmøde 2008] [Metodeudvikling - fremtidens byfornyelse under Velfærdsministeriet i samarbejde med Aalborg Kommune] [Anne Mette Boye] [metopos

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro 22. September 2016 kl. 18.00 21.00, Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Program Kl. 18.00 Kl. 18.10 Kl. 18.30 Kl. 18.45 Kl. 19.45 Kl. 20.30 Kl. 20.40

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

the sky is the limit

the sky is the limit the ky i the limit Gentofte Sø Buddinge Buddinge Kildebakke Vangede Berntoffvej Vangede Hellerup Søborg Gladaxe Emdrup Sø VESTE RBR O ev byøter Emdrup Utterlev Moe ME TRO Utterlev MoeCI Hellerup Emdrup

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere