Nr December 18. Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 2014 December 18. Årgang"

Transkript

1 Nr December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer Alarmen med de mange muligheder Kontingent Spørg Juristen Byggetilladelser Forsikringstegning Sekretariats info... 16

2 Hovedbestyrelse Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: youseepost.dk Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Morten Dam Susanne Ploug Sarp Produktion: Fladså Grafisk Forside: Stemningsbillede - forår, Fladså Grafisk (BeeLine). Annoncer: Jan Howardy Indsendte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter og holdninger. Brug af artikler er tilladt med angivelse af kilde. FL påtager sig ikke ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for eventuelle trykfejl. Formand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Næstformand Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Kasserer Kaj Holdensen Solbakken Næstved Tlf.: Sekretær Irene Rosenberg Sdr. Vilstrup Kolding Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Torben Mørel Sandvadvej Klovborg Tlf.: Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Sabine Schulze-Lorenzen Kalvetoft Sønderborg Tlf.: Jens Christian Krarup Ejlersvej Kolding Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Fyn Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Sjælland Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Mit Sommerhus

3 2014 året er snart slut! Af Jan Howardy Formand, FL For ikke så længe siden stillede vi vores ure tilbage til vintertid, nattefrost er hastigt på vej, solen står først op langt ud på morgenen og går ned tidlig eftermiddag og selv med et utroligt mildt efterår, eller mangel på samme, så er det tiden hvor vi sommerhusejere går i hi, undtagen de ejere der har dispensation og beboer deres sommerhuse hele året. Det betyder også kære medlemmer, at I nu sidder med det sidste blad i år den gode nyhed er dog, at I vil modtage et nyt i marts På side 2 kan I se den nye sammensætning af hovedbestyrelsen, og som noget nyt, er der inde i bladet lidt baggrund om det nye hovedbestyrelsesmedlem. Vores årlige landsmøde og ordinære generalforsamling blev afholdt som weekendmøde i Middelfart den 25. og 26. oktober 2014 med stor deltagelse tak for det. Også tak til de ægtefæller som deltog, idet det altid er hyggeligt at møde jer. I år havde vi Workshops og det var en stor succes selvom vi må indrømme, at de tilbagemeldinger vi har modtaget viser, at der var lidt for mange emner og lidt for mange møder så der ikke var tid til social samvær og samtaler mellem foreningerne og hovedbestyrelsen. Det bliver ikke sidste gang vi afholder disse men med færre emner næste gang. Vi må også indrømme, at vi ikke havde taget højde for at nogle få foreninger kun havde tilmeldt sig til selve lørdagen, og derved ikke kunne deltage i Workshops om søndagen det vil ikke gentage sig! Der kom nye hovedbestyrelsesmedlemmer de er omtalt inde i bladet og figurerer på formalia siden (side 2) Referater fra vores fremmødte annoncør og gæstetaler samt fra den ordinære generalforsamling er inde i bladet referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet af dirigenten, advokat Hans Vestergaard. Efter generalforsamlingen blev Morten Dam konstitueret næstformand. Det er vigtigt at vi inddrager jer som medlemmer i vores fremtidsstrategi og holdninger, og det vil vi lægge frem på næste landsmøde i form af debatemner det kommer vi tilbage til i foråret Næste landsmøde bliver afholdt på Sjælland den 24. og 25. oktober Lokalitet og tilmelding bliver i marts bladet og vi håber igen på stort fremmøde det er glædeligt at medlemsforeningerne kommer til denne vigtige dag. Vi arbejder også på et nyt layout af vores hjemmeside som forhåbentlig er klar i januar Som nævnt i begyndelsen, sidder I nu med det sidste blad i år og igen vil jeg nævne, at der god naboskik at registrere usædvanlig hændelser i jeres områder her i vinterhalvåret af jer der bebor jeres sommerhuse hele året ejere af lukkede sommerhuse vil uden tvivl være rigtig glad for en eventuel henvendelse hvis I opdager noget ved deres huse. Til sidst vil hovedbestyrelsen og jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i år, beklage de noget lange behandlingstider af indkomne sager grundet længere tids sygdom, velkommen til de flere nye medlemsforeninger. Vi ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mit Sommerhus 3

4 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 25. oktober Valg af dirigent Advokat Hans Vestergaard blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og at der var 91 stemmeberettigede til stede. Stemmetællere: Torben Dyring og Bente Boye Nielsen. 2. Årets beretning til godkendelse Formanden Jan Howardy gennemgik årsberetningen. Anton Hald, Gf. Limfjordens Perle: Oprensning af kanaler, hvordan får foreningerne kendskab til dette? Der er problemer med at der er interesse for foreningsarbejde. Landforeningen bør være opmærksom på, at nogle foreninger ønsker kloakering. Svar: Hvis der er foreninger, der ønsker kloakering vil FL også understøtte dette. Connie Westergren, Gf. Højgården: Kan det ikke lade sig gøre at få bladet ud elektronisk? Svar: Der er tidligere spurgt ud til hvorvidt, der ønskes elektronisk udgivelse, men dette var ikke ønsket og er tilsyneladende heller ikke ønsket på denne generalforsamling Stig Hedeager, Gf. Mosebølle: Hvilke af forsikringer er lovpligtig. Svar: Ansvar for erhverv. Leif Jacobsen, Gf. Bromarksgården: Vi har heldigvis fået kloakeret for flere år siden. Det ønskes at bladet bliver tilsendt pr. mail fra en oprettet liste Hans Ove Sørensen, Gf. Klinten. Henning Findshøj, Gf. Hofmansgave: Man må ikke bo i sommerhus hele året. Hvorfor betale skat hele året? Advokat Hans Vestergaard, der er specielle regler for Gf. Hofmansgave, de er stadig under den gamle lov. Der indgår mange momenter i markedsleje. Vedr.: skat hele året, det er politisk bestemt. Susanne Ploug Sarp, Gf. Kildebo: Ansvarsforsikring, inden for byzone, gælder dette ikke? Advokat Hans Vestergaard: Hvis en forening har lovpligtigt medlemskab har man pligt til Ansvar for Erhverv. Ejnar Juhl, Gf. Skovkrogen: Hvor længe har den lovpligtige forsikring eksisteret? Det kan ikke svares på, men formanden konstaterede at der i næste blad vil blive en omtale af lovpligtige forsikringer og hvorfor. Bent Johansen, Gf. Granly: Vedr. priser på lejet grund! Vil man ikke skele til omliggende priser. Formanden svarede at ved prisregulering, vil det nærliggende område indgå i vurderingerne det indgår også i den nye lov. Anker Storgaard, Gf. Rødhus Klit: Huse på statens lejede grunde. Lejeværdien er fastsat. ved ejerskifte. Er dette omfattede af den nye lov for sommerhuse på fremmed grund? Han understregede, at det er vigtigt, at FL interesserer sig for dette. Advokat Hans Vestergaard oplyste, at kontrakter indgået før den 1. april 2014 vil skulle reguleres lejemæssigt efter kontraktens indhold, men for kontrakter indgået efter den 1. april 2014 vil loven 4 Mit Sommerhus

5 gælde også for disse aftaler, det vil sige regulering til markedsleje. For gamle lejeaftaler vil disse først blive omfattet af den nye lov, når betingelserne herfor er opfyldt, dvs.når en aftalt uopsigelighedsperiode for udlejeren tillagt en periode svarende til det aftalte opsigelsesvarsel for udlejeren er udløbet dog tidligst den 1. april Beretningen blev godkendt 3. Regnskab 2013 til godkendelse Fungerende kasserer Kaj Holdensen gennemgik regnskabet 2013 Johannes Abildtrup, Gf. Ebeltoft Nord: Hvilke beløb er betalt til Hotel Pejsegården? ,20 kr. og er medtaget i regnskabet, og er ikke det fulde fakturerede beløb. De ,10 kr. i passiver dækker også kr. til vores tre advokater samt faktura fra Fladså Grafisk. Formanden redegjorde for hvorfor der ikke var betalt det fulde beløb til Hotel Pejsegården, idet der var ukorrekte beløb og vi havde juridisk gjort indsigelser mod samme. Vores tovholder havde desværre ikke forelagt de faktiske forhold til hovedbestyrelsen, og der var ingen skriftlig aftale hvor de urigtige tilsagn havde været opdaget. Da der ikke var indvendinger fra forsamlingen, vil hovedbestyrelsen fortsætte sagen. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag (der var ikke indkommet forslag) 5. Budget for 2015 til orientering Kaj Holdensen gennemgik budget for Formanden gjorde rede for forskellene i priser på et dags møder og weekend møder det er minimalt og det kan kun konstateres, ved et dags møder kommer der kun ca. 30 deltagere Carlo Larsen, Gf. Mariendal Havbakker: Hvad bliver prisen på den nye hjemmeside? Det er ikke prisbestemt endnu, men det bliver væsentlig billigere end hvad vi betaler i dag. Helle Ploug Sarp, Gf. Kildebo: Hvis mødet reduceret til en dag, vil mange ikke bruge tid på dette og fastholdt at weekendmøder skulle bibeholdes. 6. Fastsættelse af kontingent 2015 Formanden foreslog uændret kontingent for Bent Johansen, Gf. Granly: Foreslog en stigning til 30 kr. pr. lodsejer Anthon Hold, Gf. Limfjordens Perle: Foreslog, at der går et år eller to inden stigning. Søren Stjernø, Gf. Højgården: Ved stigning, så læg et større beløb på af en gang. Leif Jacobsen, Gf. Bromarksgården: Hvad er det reelle behov for en stigning? Gert Gyldvig, HB: Understregede, at arbejdet i FL kræver mange penge og tid. Jan Howardy, formand: Gjorde rede for landsforeningens ringe økonomi som skyldtes mange parametre og understregede, at hovedbestyrelsen sparede så meget som muligt i det daglige arbejde. Vil medlemmerne have en effektiv organisation så koster det, og nævnte som eksempel Parcelhusejernes Landsforening hvor kontingentet er mellem 100 og 150 kr. pr. medlem de har mere indflydelse end vi har grundet en stærk økonomi. Understregede, at indflydelse i Ankenævnene er vigtige og tilkendegav, at vi arbejder på at få vores eget ankenævn som kun behandlede sommerhuse. Mit Sommerhus 5

6 Bent Johansen, Gf. Granly: Hvorfor er det svært at gå hjem til foreningerne og få en kontingentstigning, når vores regnskab viser at der er behov for det. Anker Storgaard, Gf. Rødhus Klit: Opfordrede til at går hjem til bestyrelserne og forelægge dette. Peder Abrahamsen, Gf. Saksild Strand: Foreslog, at formanden selv må have kompetence til at sætte kontingent op. Anne Marie Aabel, Gf. Tofteløkken: Foreslog skriftlig afstemning Verner Hansen, Gf. Eskov Strandpark. Tilsluttede sig stigning til 30 kr. Jørgen Jensen, Gf. Limfjordens Perle: Foreslog at hovedbestyrelsen kom med et kvalificeret oplæg om forbrug til næste år for yderligere relevant stigning og tilsluttede sig 30 kr. denne gang dette blev taget til efterretning. Poul Harder. Gf. Lådenbjerg. Vil stemme for forhøjelse på 30 kr. Carlo Larsen, Gf. Mariendal Havbakker: Har prøvet at være i bund i forening økonomisk, derfor stemning for stigning Skriftlig afstemning om stigning til 30 kr.: Ja til stigning: 86 Nej til stigning: 3 2 blanke stemmer Konklusion: Kontingent for 2015 er 30 kr. pr. medlem. 7. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen Jan Howardy blev genvalgt for 2 år. Kaj Holdensen blev valgt til kasserer for 1 år. Irene Rosenberg blev valgt til sekretær for 1 år. Gert Leif Gyldvig blev genvalgt til hovedbestyrelsen for 2 år. Morten Dam blev genvalgt til hovedbestyrelsen for 2 år. Jens Chr. Krarup blev valgt til hovedbestyrelsen for 2 år. Der var 2 kandidater til denne post Sabine Schultze-Lorenzen og Jens Chr. Krarup. Den skriftlige afstemning blev 57 stemmer til Jens Chr. og 34 stemmer til Sabine. Sabine Schultze-Lorenzen blev valgt til hovedbestyrelsen for 1 år. Der var 2 kandidater til denne post Sabine Schultze-Lorenzen og Bent Johansen. Den skriftlige afstemning blev 64 stemmer til Sabine og 24 stemmer til Bent 3 blanke stemmer Susanne Ploug Sarp, Gf. Kildebo blev valgt som suppleant for Sjælland. Anne Marie Aabel, Gf. blev valgt som suppleant for Fyn. Poul Harder, Gf. Lådenbjerg blev valgt som suppleant for Jylland. Alle for 1 år. 8. Valg af revisor og suppleant Agnete Munck, Gf. Reedtzholm blev genvalgt for 2 år. Linda Nielsen, Gf. Granly blev valgt som suppleant for 2 år. 9. Eventuelt Jan Howardy: Bente Mortensen er i foråret afgået ved døden. 2 min stilhed. Johannes Abildtrup, Gf. Ebeltoft Nord: Jeg foreslog også sidste år problemerne med obligatorisk medlemskab af foreningerne og at det er vanskeligt med tilbagevirkende kraft. Foreslog følgende forslag til løsning, f.eks. en forening eller et vejlaug kan træffe bindende beslutninger af fælles interesse som skal gælde for såvel medlemmer som ikke medlemmer af grundejerforeningen. Der vil blive taget kontakt til Sydjurs Kommune vedrørende emnet 6 Mit Sommerhus

7 landsforeningen vil meget gerne arbejde på sagen. Nævnte også tilmelding til nabohjælp som er gratis, Build Advisor giver oplysninger om erfaringer af arbejde udført at håndværksfirmaer i områderne, samt eventuelt samarbejde med OK benzin og støtte til den enkelte grundejerforening. FL vil se på det i det nye år. Rekordstort antal sommerhuse til salg. Kan vi gøre noget for at hindre denne udvikling, og kan landsforeningen gøre noget og få planloven opdateret. Udlændinge kan ikke købe sommerhuse. Forslag: at FL arbejder på at ændre dette. Gert Gyldvig gjorde rede for sit fra frafald grundet sygdom i foråret Stig Hedeager, Gf. Mosebølle: Privat søgsmål kan man vinde en sag vedr. højde på træer? Advokat Hans Vestergaard: Det afhænger af bestemmelser, er de vage eller konkrete? Anthon Hald, Gf. Limfjordens Perle: Er der nogen der har diger ved kystnært område? Svaret fra forsamlingen var ikke klart hovedbestyrelsen vil undersøge dette. Heidi Stein: Stopper af arbejdsmæssige grunde. Har lært af dette bestyrelsesarbejde. Generalforsamlingen sluttede kl Referent Bente Boye Nielsen, sekretariatet Dirigent, advokat Hans Vestergård Formand, Jan Howardy Fladså Grafisk har været sparringspartner med Fritidshusejernes Landsforening siden 2007 på foreningens blad samt øvrige tryksager. design print tryk

8 Ejerlejligheder som sommerhus Jens Christian Lund, formand og Jens Christian Krarup, kasserer Gf. Nr. Lyngvig Gl. Fiskerleje Vi er begge medlemmer af ejerlejlighedsforeningen Nørre Lyngvig Gamle Fiskerleje, der er hjemmehørende på Holmsland Klit i Ringkøbing-Skjern kommune. Det er vores erfaring med vores grundejerforening, at erkendelsen af det særlige ved en ejerlejlighedsforening ikke var og fortsat ikke er let at forstå, endsige acceptere. Det burde være enkelt, idet der er lovgivet med hensyn til oprettelsen af ejerlejligheder og ved bekendtgørelse om normalvedtægter vedrørende ejerlejlighedsforeninger. Vores første vedtægter er af bygherren lavet i relation til disse normalvedtægter, og de er tinglyst fra ejerforeningens start i Vi har løbende revideret disse vedtægter uden tinglysning, men dette er heller ikke en betingelse for vedtægternes gyldighed. Man kan betragte sådanne på en generalforsamling vedtagne ændringer som en husorden. Den historiske baggrund for vores ejerforening er, at der oprindeligt blev givet lov til, at der kunne bygges sommerhuse på den ene matrikel, som foreningen ligger på. Det blev siden til tilladelse til 24 ejerlejligheder. Resultatet blev opførelsen af 10 huse med to lejligheder i hver, hvorfor foreningen derfor har 20 medlemmer. Det første problem for en ejerlejlighedsforening opstår i startfasen, idet kommunerne i deres retningsplaner ikke tager højde for oprettelsen af sådanne foreninger. Det næste problem optræder i relation til den grundejerforening, som ejerlejlighedsforeningen hører til og skal være medlem af. Det er standarden i grundejerfor-eninger, at man er medlem, når man ejer én eller flere matrikler indenfor grundejerforeningens område. Medlemmer af grundejerforeninger har én stemme pr. matrikel, og vores ejerforening skulle således kun have én stemme, men vi tilbød at betale 20 kontingenter, og så havde vi dermed 20 stemmer. Med stor åbenhed i kommunikationen gennem foreningens 10-årige beståen, har der internt ikke været store problemer, før sammenfaldet på kassererposten i ejerforeningen og grundejerfor-eningen for et par år siden fik grundejerforeningen til at blande sig i ejerforeningens indre anliggender med forsøg på kontingentopkrævning hos ejerforeningens enkelte medlemmer. I ejerforeningen ejer vi hver især én lejlighed, og det, der er udenfor lejlighederne, ejes i fællesskab. Vi ejer således hver 1/20 af kollektivet, og ingen kan eje mere end 2 lejligheder ifølge de tinglyste vedtægter. Ejerforeningen repræsenterer de 20 ejerlejlighedsejere, og det er således ejerforeningen, som er medlem af grundejerforeningen. De enkelte lejlighedsejere kan ikke være selvstændige medlemmer. Det har som nævnt været umuligt, at få grundejerforeningen til at acceptere dette faktum. Grundejerforeninger har os bekendt ikke samme strikse lovkrav til oprettelse og ved- 8 Mit Sommerhus

9 tægter, hvilket kunne være meget ønskeligt. Grundejerforeningers opgave er i første række at vedligeholde områ-dets veje. Vores grundejerforening har haft meget vanskeligt ved at holde dette formål for øje. På grund af splid mellem Ejerforeningen og Grundejerforeningen blev der på et tidspunkt indkaldt til møde hos borgmesteren i Ringkøbing/Skjern Kommune, hvor Ejerforeningen indgik et forlig med Grundejerforeningen (forlig underskrevet d. 17/3-14). Vi afventer nu med spænding vores grundejerforenings tiltag i form af vedtægtsændringer, der accepterer Ejerforningen som det kollektiv det i henhold til lovgivningen skal være. Vigtigt elektroniske indbetalinger! I løbet af sommeren har sekretariatet indsamlet adresser fra medlemsforeningernes bestyrelser og herunder også fra medlemsforeningernes kasserer. Vi er glade for de adresser, vi har fået ind, men der mangler stadig nogle! Har du ikke indsendt så. Husk også at meddele oplysninger på nye kasserer og medlemmer at jeres bestyrelser, hvis der er sket udskiftninger. Det er altid nemmest at sende til den rigtige forske gang! Nye koste fejer anderledes! Omkring nytår udsendes kontingentopkrævningerne til medlemsforeningerne. Den nye opkrævning vil være en egentlig faktura. På fakturaen vil jeres medlemsantal fremgå, som det er opgivet til landsforeningen. Det vil danne grundlag for alle opkrævninger. Dette sker som en forenkling for både jer som medlemsforeninger og landsforeningen. Skulle der på jeres opkrævning være en fejl, bedes I kontakte landsforeningens kasserer Kaj Holdensen. Mere om dette ved udsendelserne. For at spare penge på porto vil alle kasserer, der har en adresse få tilsendt kontingentopkrævningen pr. som en vedhæftet PDF fil. Det samme vil ske, når der til sin tid udsendes opkrævninger på de tegnede forsikringer. De foreninger, der ikke har opgivet adresser vil stadig modtage pr. post. Mit Sommerhus 9

10 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer Af Jan Howardy Formand, FL På vores ordinære generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen, og som noget nyt til de medlemmer der ikke var til stede under samme, er der efterfølgende en kort beskrivelse af nogle de nye hovedbestyrelsesmedlemmer de andre vil være i næste blad. De siddende hovedbestyrelsesmedlemmer og jeg glæder os til samarbejdet og nye impulser i det daglige arbejde. Kaj Holdensen, kasserer Irene Rosenberg, sekretær Jens Christian Krarup, hovedbestyrelsesmedlem Sabine Schulze-Lorenzen, hovedbestyrelsesmedlem Susanne Ploug Sarp, suppleant Sjælland Anne Marie Aabel, suppleant, Fyn Poul Harder, suppleant Jylland Kaj Holdensen Kasserer, FL Født i 1953 gift med Birgit siden Vi har en datter og to børnebørn. Har boet i Næstved siden har haft sommerhus på Bogø siden Har været formand for GF Fruekilden siden Udover dette, er jeg formand for slægtsforskningsforeningen DIS-Næstved, samt kasserer i en dykkerklub. Jeg dykker dog ikke! Gennem tiden har jeg bl.a. været medlem af hjemmeværnet i ca. 35 år, hvor jeg bl.a. har været kompagnichef i 13 år. Når jeg så ikke roder med foreninger, sælger og servicerer jeg kørestole for Sportster A/S øst for Storebælt. Jeg glæder mig til, efter prøvetiden som fungerende kasserer på 4 mdr. rigtigt at komme i gang med jobbet som kasserer for Fritidshusejernes Landsforening og tage fat på de udfordringer, der ligger her. Irene Rosenberg Sekretær, FL Jeg er meget et foreningsmenneske og har siden min pure ungdom været med i lokale foreninger både der, hvor jeg bor og i vores sommerhusområde. Jeg kan godt lide at blande mig lidt i debatten og være med til at bestemme udviklingen, der hvor jeg færdes. I mit daglige virke arbejder jeg inden for det pædagogiske felt med voksne udviklingshæmmede. Jeg gælder mig til arbejdet i Landsforeningen og er spændt på, hvad jeg kan bidrage med. 10 Mit Sommerhus

11 Alarmen med de mange muligheder SensorCLIPen som tidligere har været omtalt her i bladet har mange muligheder. Kun fantasien sætter grænser. Som tidligere nævn, så er SensorCLIPens primære funktion at overvåge om der er spænding på en ledning. Denne funktion kan benyttes til, at overvåge om der f.eks. er strøm på fryseren. Dette er selvsagt rart at vide hvis man er bortrejst, så en udbedring kan ske inden det er for sent. Ligeledes kan SensorCLIPen bruges som en simpel form for tyverialarm. Hvis den placeres på ledningen til PH lampen eller lignende vil der komme en alarm hvis disse afmonteres. Ligeledes vil en placering af sensoren på en ledning til f.eks. en loftlampe kunne afsløre hvis lyset bliver tændt i huset. SensorCLIPen vil også f.eks. kunne monteres på en grundvandspumpe. Hermed vil man blive alarmeret hvis strømmen til denne forsvinder og en oversvømmelse vil kunne undgås. Alternativt hertil har vi også en niveau vagt der ikke måler på spændingen til pumpemotoren, men rent faktisk på den aktuelle væskestand. En anden udbredt anvendelsesmulighed er ved overvågning af solcelleanlæg. Hvis solcelleanlæggets HFI relæ ikke er indkoblet vil der komme en alarm. SensorCLIPen har ligeledes en temperatur sensor indbygget. Denne kan bruget til at overvåge temperaturen i f.eks. sommerhuset. Herved kan frostsprængning af vandrør undgås. Temperatur overvågningen kan f.eks. også bruges ude i drivhuset. Hvis der er planter der ikke tåler frost vil der blive sendt alarm ved for lav temperatur og man har dermed mulighed evt. at tilføre varme så planter ikke beskadiges. Modsat kan man også blive alarmeret hvis temperaturen er for høj i drivhuset, bilen, lokalet osv. I luksus sommerhuse kan temperaturen ligeledes overvåges i pool området. Kommercielt bliver enheden også benyttet til overvågning af dyrehold hvor temperaturen er vital som ved opdræt af f.eks. kyllinger og i rugerier. Endvidere bliver enheden benyttet til overvågning af kølemontre i supermarkeder hvor den med speciel software automatisk kan foretage egenkontrol. Ligeledes sikres at temperaturen har været inden for det acceptabelt niveau i madudbringnings biler. Dette sikrer den udbragte mad er blevet behandlet rigtigt. Spændingsalarmen på enheden benyttes bl.a. til sikring mod kabeltyverier på primært byggepladser. Ligeledes sikres det der er strøm til f.eks. kølecontainere så fordærvet mad undgås. Dette er blot nogle af de anvendelsesmuligheder der er for SensorCLIPen. Er der et behov for en overvågning, hvor du er i tvivl om løsningen kunne være en SensorCLIP, er vi altid velvillig til at vejlede så den bedste løsning vil kunne opnås. Spørgsmål kan altid stilles til eller på telefon og vi vil hurtigst mulig vende tilbage. Mit Sommerhus 11

12 Kontingent 2015 Fra Hovedbestyrelsen, FL På generalforsamlingen i oktober blev der fremsat forslag om en kontingentforhøjelse fra salen grundet vores ret så dårlige økonomi en økonomi der ikke rigtig passer til en landsforening som skal varetage medlemsforeningernes interesser. landsforeningen fremtidige økonomi og mål til generalforsamlingen i 2015 således, at vi kan fastsætte en relevant kontingent for flere år i fremtiden, og det arbejder vi på. Kontingentet for 2015 blev 30,00 kr. pr. medlem og hovedbestyrelsen blev bedt om at komme med en oversigt over KAMPAGNE PRIS 1495,- Dansk Produkt Dansk Design Dansk Support SensorCLIP overvåger dit SOMMERHUS Undgå frost og vandskader - SensorCLIP overvåger strømmen og temperaturen Se mere på Mange sommerhusejere har efterspurgt en nem og simpel alarm som kan give sms besked ved lav temperatur eller strømafbrydelse. Slut med bekymringer om strøm og temperatur i sommerhuset Ødelagte vægge og gulve er typisk konsekvensen af et sprunget vandrør. Grunden til skader på vandrør er typisk manglende strøm og varme. En SensorCLIP giver alarm hvis uheldet er ude. Mail: TLF: Med en SensorCLIP installere du selv alarmen i et snuptag, 100 % lovligt og 100 % sikkert. Det har aldrig været nemmere at få installeret en kombineret strøm og temperatur alarm. SensorCLIP har indbygget simkort som aktiveres via af din bruger side på Sensorclip.dk Med SensorCLIP simkort er der ingen bindingsperiode eller gebyrer. Vælg selv den periode, du vil have simkortet skal være aktivt. 12 Mit Sommerhus

13 ?Spørg Juristen Byggetilladelser? Af Torben Dyring Kledal Jurist, FL De fleste medlemmer har sikkert fuldt med i debatten omkring elektronisk post, og at myndighederne pr. 1. november 2014 kan sende alt post til borgerne digital til Deres personlige postkasse på borger.dk. Den eneste undtagelse er såfremt man som borger har ansøgt om tilladelse til, at blive fritaget for at modtage elektronisk post. Hvad de færreste sikkert er blevet klar over, er at alle byggetilladelser og miljøsager pr. 1. december 2014, skal indsendes digitalt via borger.dk. Dette gælder også hvis man har fået dispensation til kravet om at kunne modtage elektronisk post. Kommunerne kan og vil derfor afvise alle ansøgninger om byggetilladelser, der ikke er indsendt digitalt pr. denne dato. Baggrunden for dette er et ønske fra myndighedernes side om at få effektiviseret behandlingen af byggesager, således at ventetiden generelt set kommer ned på et acceptabelt niveau og nogen lunde ensartet niveau kommunerne i mellem. Samtidig skal kravet om digitalsagsbehandling også være med til at reducere omkostningerne ved behandling af byggetilladelser, således at det bliver svære for nogle kommuner i fremtiden at hæve priserne på en byggetilladelse. Videre er der også en ønske om fra centralt hold om, at gebyrerne for behandling af byggetilladelser på sigt bliver ensartede, og bliver holdt på et rimeligt niveau. Mit Sommerhus 13

14 Landsforeningen er som udgangspunkt positiv overfor alle tiltag, der kan være med til at gøre behandlingen af tilladelser fra det offentlige hurtigere og billigere. Derfor hilser landsforeningen også ovenstående velkommen. Dermed ikke sagt, at landsforeningen ikke finder der fortsat kan være mulighed for forbedringer. Landsforeningen havde fx gerne set, at der var åbnet mulighed for at personer, der har fået dispensation fra at modtage digitalpost også fik mulighed for at indsende en byggeansøgning pr. post i stedet for pr. mail. Baggrunden for dette, er at landsforeningen finder, at vores medlemmer der ikke har en computer fortsat skal have mulighed for at indsende en byggeansøgning pr. post og dermed ikke føle, at de bliver stillet ringere i forhold til resten af befolkningen. Når der skal søges om byggetilladelser, skal alt dokumentation indsendes digitalt, herunder tegninger med mere. Det kan derfor ikke afvises, at der kan blive tale om ganske store filer, som skal sendes i forbindelse med en byggesag. Dette fører til det næste problem, som landsforeningen har påpeget dette problem overfor forskellige ministre ad flere omgange. Desværre kan vi konstaterer, at der ikke pt. er sket en udvikling i denne sag. Derfor vil vi meget gerne hører fra medlemmerne, hvis de oplever problemer med at sende ansøgninger om en byggetilladelse digitalt til kommunen, da vi så fra landsforeningens side vil forsøge at bruge dette som en løftestang for bedre og hurtigere internet dækning i sommerhusområderne. Afslutningsvis vil vi gerne opfordre medlemmerne ude omkring i de forskellige foreninger til at hjælpe den person, der måske ikke er fortrolig med en computer eller af andre årsager har problemer med at sende dokumenter elektronisk i forbindelse med en ansøgning om en byggetilladelse. Forsikringstegning Af Jan Howardy Formand, FL En medlemsforening har rejst spørgsmålet om Erhvervsforsikringen er lovpligtig som landsforeningen har orienteret om efter oplysninger fra Codan Forsikring A/S. Det har vi selvfølgelig undersøgt hos Codan og som de svarer, er der tilsyneladende gået noget galt i vores kommunikation gennem de sidste år! Det er ikke denne forsikring der er lovpligtig men Arbejdsskadeforsikringen der er lovpligtig hvis man udfører frivillig arbejde i foreningen. Vi beklager denne misinformation som vi havde modtaget fra Codan, men selvfølgelig er det meget fornuftig at tegne Erhvervsforsikringen, idet den er med til enten at friholde eller betale erstatning, hvis en forening skulle blive mødt med et erstatningskrav vi gentager det er Arbejdsskadeforsikringen der er lovpligtig. I øvrigt vil vi gøre opmærksom på de nye forsikringstilbud, underslæbsforsikring for enten kr. eller kr., IT forsikring og hjertestarterforsikring tilmelding kan rekvireres i sekretariatet eller hos formanden, og præmierne er utrolige lave for vores medlemsforeninger. Har I spørgsmål er I mere end velkommen til at kontakte formanden. 14 Mit Sommerhus

15 for et renere miljø! Rens dit spildevand med et beplantet filter - en god investering til gavn for miljøet! Du sparer både kloaktilslutning og spildevandsafgift og du kan tjene din investering tilbage på 3 år! tlf Untitled /23/ :46:49 AM

16 Sekretariats info Portoen stiger igen i det nye år og derfor skal vi spare hvor vi kan. Som allerede nævnt inde i bladet, vil vi afprøve elektronisk udsendelse af Nyhedsbrevet i januar 2015 sammen med faktura til opkrævning af kontingent for samme år til de adresser vi har på kasserer de andre vil stadig modtage det med post. Det er derfor vigtigt at indsende opdaterede adresser på deres bestyrelser hvis man ikke har allerede det kan gøres ved at sende en til sekretariatet med oplysningerne. Alternativt kan man benytte ændringsformularen på hjemmesiden Husk medlemsnummer ved henvendelse. Navne og adresser på bestyrelser er ikke altid opdateret, desværre! Det betyder at postkartoteket ikke virker som det skal og I får ikke bladet Mit Sommerhus alt for mange blade er nu igen begyndt at komme retur grundet manglende eller ukorrekt adresse. Det betyder også at bladet går til forkerte modtagere! For de foreninger som har tegnet forsikringer vil det også betyde, at policerne ikke bliver sendt til de rigtige adresser fra Codan Forsikring A/S. Det er derfor vigtigt at I gennemgår navne og adresser på jeres bestyrelser og får dem opdateret i sekretariatet hellere at indsende det en gang for meget eller slet ikke! Husk også at ændre navne og adresser når I skifter bestyrelsesmedlemmer på jeres respektive generalforsamlinger. Husk medlemsnummer ved henvendelse. Nye medlemmer vinter Gf. Møllebroen - Holbæk Kommune Gf. Helligsø Drag Thisted Kommune ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Forår på vej eller er allerede ankommet!... 3 Opkrævninger 2015... 5 Hotel Pejsegården... 5 Forsikringstilbud og pas stadig på!... 6 Alle husker BODIL, ikke?... 7 Hjemmesiden

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Nr. 3 2014 September 18. Årgang

Nr. 3 2014 September 18. Årgang Nr. 3 2014 September 18. Årgang Landsmøde og ordinær generalforsamling 2014... 3 Beretning 2014... 4 Ny annoncør... 5 Ingen adgang for rotter!... 7 Undgå frost og vandskader... 8 Spørg Juristen... 9 Siden

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere