Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig"

Transkript

1 Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Brand- og sikkerhedsvagter x x x x x TR Bådberedskab x x x x CL Dykkerberedskab x OB Højdeberedskab x x KP Nødbehandlerberedskab x x x SI Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Autoværksted x x (x) KP Vagtcentral for brandvæsen x x x x 1 x 1 KP Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, KP x x x videoovervågning, adgangskontrol mv.) Kørselskontor for borgerrettet befordring x x SI Fleet Management af kommunal vognpark x x (x) SI Risikostyring, herunder sikring og adm. vægterordning x SI Beredskabssamvirke Gudsø x x x SI Brandslukning i Hedensted Kommune x OB Vand til videresalg x x OB Nødbehandlerordning x 2 SI Hjælpemiddeldepot x CL Buskørsel x KP Ekstern uddannelse (fx elementær brand og førstehjælp) x x x CL Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel x x x x SI Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr x x x CL Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service og reparation) x x KP Video (opsætning og nedtagning) x x 3 SI Adm. skorstensfejervæsen x x x x OB Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 1

2 Adm. fælleskommunal miljøvagtordning x OB Patientløft x x x 2 KP Samarittervagt x x x x KP Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. forurening x x X x SI Nøglesystem x x KP Intern post x x KP Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure x OB Adm. Koldingegnens Lufthavn X SI Olieberedskab efter særlig aftale x KP Note 1: Via entreprenør Note 2: Kun i Vamdrup Note 3: Hører under risikostyring Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 2

3 Beskrivelse af kan-opgaver Brand- og sikkerhedsvagter X x X X x TR Beskrivelse Fredericia, Vejle, Billund og Middelfart: Brand- og sikkerhedsvagter i.f.m. arrangementer m.v. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter på og indtægter på Kolding: Udgifter kr. Indtægter kr. Billund: 0 kr. Middelfart: 0 kr. Fredericia: Ud over traditionelle brandvagter, er der aftaler om brandvagt ved skibsanløb, sikkerhedsvagter ved Shell og Reszueteam ved Yara Praxair. Bådberedskab X x X x CL Beskrivelse Der er uddannet medarbejdere til at deltage i dette beredskab. Opgaven er ikke lovkrævet ved kyster (SOK og Politi), men lovkrævet i søer, moser, åer og lignende. Nogle kommuner har som en del af deres risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet vedtaget, at bådberedskab er en del af den samlede opgaveløsning, afdækket ud fra risikovurdering, scenarieanalyser, og risikoprofil. Uddannelsen er beskrevet i branchevejledning, og kræver flere særlige elementer, såsom VHF-certifikat. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Middelfart: Bådberedskabet drives af Fredericia Brandvæsen. Middelfarts andel andrager ,84 inklusiv moms pr år. Kolding: Udgifter ,- kr. om året Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 3

4 Vejle: Bådberedskabet er ikke konteret særskilt Kolding: Indgår i kontrakt med Falck om drift af st. Kolding. Dykkerberedskab x OL Beskrivelse Redningsdykkerberedskab baseret på fuldtidsansatte brandfolk på døgnvagt. Beredskabet består af: 1 redningsdykker, 1 redningsdykkerassistent, 1 hjælper/chauffør og 1 redningsdykkerkøretøj (specielt opbygget Mercedes Sprinter). Personalet gennemfører de relevante uddannelser, herunder dykkeruddannelse og assistentuddannelse. Beredskabet afgår indenfor 1 minut fra stationen i Vejle. Aftale med Vejle Havn: Årlig indtægt på kr. Betaling fra politiet for løsning af div. opgaver efter takstblad. Årligt bidrag til økonomi på kr. Aftale med Vejle Havn: Opsamling, eftersyn m.v. af havnens faciliteter, herunder kajanlæg, opsamling af køretøjer m.v. Aftale med Hedensted Kommune: Indgår i entreprisekontrakt med Hedensted Kommune ( ). Aftale med Middelfart Kommune: Aftale om gensidig bistand, Middelfart leverer højderedning og Vejle leverer redningsdykning, afregnes efter takstblad. Højdeberedskab X x KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Middelfart og Fredericia er der etableret højderednings-beredskaber. Beredskabet indsættes ved eks. højderedning ved broer og vindmøller, men også ved redning fra siloer og øvrige dybder. Middelfart Brandvæsen er entreprenør for Vejle Brandvæsen på dette område Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 4

5 Fredericia: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse samt øvelse, andrager kr. om året. Er en del af det faste beredskab. Middelfart: Årlig udgift til udstyr og vedligeholdelse andrager cirka kroner inklusiv moms Nødbehandlerberedskab x x X SI Beskrivelse Brandmænd uddannes som nødbehandlere efter retningslinjer udformet af Region Syddanmark. Med uddannelsen får brandmændene flere kompetencer til at samarbejde med personale fra det præhospitale beredskab (ambulance, lægeambulance, akutbil m.fl.). Disse kompetencer er også nyttige i tilfælde af, at brandvæsnet møder frem på et skadested før det præhospitale beredskab. Uddannelsen er ikke lovkrævet. Uddannelsen gennemføres på to dage, hvorefter kompetencerne skal vedligeholdes hvert andet år ved at gennemføre et kursus af en dags varighed. Fredericia: Samme udgifter til uddannelse som Kolding og Vejle. Lønudgifter og kursusafgift hvert 2. År til fast+deltids mandskab, i alt kr. Dertil kommer forbrugsmaterialer. Vejle: Opstart kr. pr.mand + løn (faste og deltids), vedligeholdelse, hvert andet år kr. Kolding: Uddannelse: 3.800,- kr. pr. brandmand. Vedligeholdelse: 1.900,- kr. pr. brandmand hvert andet år. Hertil kommer udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. Kolding: mundtlig aftale med Region Syddanmark Gennem ild og vand/ungdomsbrandkorps x OB Beskrivelse Projekt Gennem ild & vand (GIV) er en forebyggende indsats overfor unge ved hjælp af træningssessioner af en uges varighed på den lokale brandstation. Gennem intensiv træning af to uddannede brandmænd lærer de unge blandt andet om førstehjælp, brandslukning, teamwork, og får samtidig to voksne rollemodeller at spejle sig i. Et andet formål er at lære at begå sig i en gruppe og tage del i ansvar for Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 5

6 en gruppes opgaver. Sidst skal projektet medvirke til at eleverne får blik for egne ressourcer og talenter og dermed større selvværd. Deltagerne i projektet er mellem 13 og 16 år. Målgruppen kan overordnet beskrives som følgende: Unge med begyndende skoletræthed. Unge med lavt selvværd og/ eller ringe selvtillid. Ensomme og/eller isolerede unge. Unge der har oplevet skilsmisse, dødsfald eller lignende i privatlivet. Unge som har brug for og fortjent et skulderklap. Unge med dårlig opførsel i skolen og fritiden. Unge i risikogruppen for kriminalitet. Som medlemmer i Ungdomsbrandkorpset kan optages skoleelever, der har gennemført et elevforløb på Gennem ild og vand og som af såvel visitationsholdet som brandvæsenet skønnes at kunne have udbytte af at blive medlem og dermed fortsat bevare tilknytningen til brandvæsnet. De pågældende skal have givet skriftligt tilsagn med forældres accept af optagelse. Deltagerne kan forblive medlemmer af VBU indtil max. afslutning af 16 år. Ungdomsbrandkorpset ledes af en fuldtidsansat brandmand. Der er fra 2012 tilført brandvæsnets budget kr. årligt til gennemførelse af 3 elevforløb for GIV og drift af Ungdomsbrandkorps. Der er aftaler med Børn & unge (SSP) og skolerne om GIV. Efterfølgende kan elever optages i ungdomsbrandkorpset. Autoværksted x x (x) KP Beskrivelse Brandvæsnerne i Vejle og Fredericia vedligeholder deres eget beredskabs bilpark, på eget autoværksted. Arbejdet udføres af mekanikere på de enkelte døgnvagtshold sammen med dagvagtspersonale. Fredericia Brandvæsen vedligeholder og sørger desuden for klargøring af alle kommunens biler samt Entreprenør gårdens materiel på 2 forskellige autoværksteder. I Fredericia er der et værksted på brandstationen, samt på Industrivej hos Entreprenørgården. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 6

7 Vejle: 3 ISL-køretøjer, 5 personvogne, 9 ASP, 2 Lifte, 7 TKV, 2 Specialkøretøjer, 13 transportkøretøjer + trailere m.v. Kolding Brandvæsen (seniorjobber) vedligeholder kommunens puljebiler. Fredericia: Udgifter: Indtægter: kr. Vejle: Lønudgifter , Driftsudgifter , indtægter kr. Kolding: Særskilt økonomi Vagtcentral for brandvæsen x x X x 1 x 1 KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Vejle, Kolding og Fredericia er der vagtcentraler. Disse laver udkald til brand, redning og forureningsopgaver efter anmodning fra 112. Ligeledes overvågning af automatiske brandalarmer (ABA anlæg) og udkald til disse, samt kommunikation med personel. Vagtcentralen har personale og materieloverblikket ved alarmer i eget slukningsområde. Vagtcentralerne i Kolding og Fredericia er begge døgnbemandet. Vagtcentralen i Vejle er dagbemandet Vejle: VC løser ikke deciderede øvrige opgaver. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter: kr. Vejle: Udgifter 1,218 mio.kr., indtægter 1,628 mio.kr., provenue ca. 0,410 mio.kr. Middelfart: Vagtcentral drives af entreprenør. Pris kroner årligt. Indtægt på ABA årligt Kolding: Udgifter: 1 mio. kr. (skønnet andel). Indtægter fra overvågning af ABA: 1,35 mio. kr. om året. Jf. i øvrigt det netop udarbejdede notat til projektgruppen. Kolding: Samarbejdsaftale mellem Odense Brandvæsen, Sønderborg Brand & Redning og Kolding Brandvæsen om fælles drift af ICCS. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 7

8 Beredskaberne i Fredericia, Vejle, Århus og Aalborg samarbejder om fælles drift af ICCS. Vagtcentral for øvrige (tyverianlæg, nødkald, elevatoralarm, videoovervågning, adgangskontrol x X X KP mv.) Beskrivelse Vagtcentralerne yder opgaver for øvrige kommunale afdelinger som f.eks. overvågning af tyveri-, teknik-, nødkalds- og elevatoralarmer. Desuden udføres adgangskontrol og videoovervågning. Vagtcentralen ved Fredericia brandvæsen styrer ligeledes kommunens buskørsel og administrationen af sygemelding fra dagplejen. Vagtcentralen ved Fredericia Brandvæsen virker desuden som vagtcentral for andre private leverandører, der leverer ydelser til Fredericia Kommune Vagtcentralen i Kolding fungerer som kommunens omstilling uden for alm. åbningstid og som kommunens kommandocentral ved kriser og lignende i kommunen. Fredericia: Indtægter kr. Middelfart: Vagtcentral for nødkald. Vedligeholdelsesomkostninger og serviceaftaler andrager kroner årligt. Kolding: Udgifter: 2 mio. kr. (skønnet andel). Indtægter fra overvågning af alarmer: ,- kr. om året. Indtægter fra vægterkørsel (kun selvejende institutioner): ,- kr. om året. Kørselskontor for borgerrettet befordring x X SI Beskrivelse Kørselskontoret varetager planlægning, koordinering og optimering af borgerrettet befordring efter bl.a. serviceloven og sundhedsloven. Opgaven løses ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 8

9 ressourcer udnyttes mere effektivt. I Kolding er der afsat 2 årsværk (ca ,- kr.) og ,- til drift af kørselskontoret. Den ene kørselskoordinator fungerer også som daglig leder af vagtcentralen. Der er pt. meget fokus på opgaven som følge af økonomiaftalen for 2014, at kommunerne på befordringsområdet skal effektivisere for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i I Fredericia er der ansat 3 årsværk, som står for den daglige koordinering og planlægning af kørslen. Kørselskontoret afregner leverandørerne (hovedsageligt brandvæsenets busser, Odense Taxa og Egeskov Turist), samt opkræver ved kommunens afdelinger. Al kørsel i Fredericia Kommune er samlet hos kørselskontoret, dog undtaget omsorgskørslen. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Fredericia: kommunen skal i udbud med alt befordring primo Fleet Management af kommunal vognpark x X (x) SI Beskrivelse Administration af den kommunale vognpark sker ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende ressourcer udnyttes mere effektivt. Opgaven omfatter bl.a.: afklaring af behov for køretøjer optimering af vognparken (antal køretøjer, køretøjstyper m.m.) effektiv udnyttelse af vognparken køb, drift og salg af køretøjer puljebiler adfærdsregulerende tiltag Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 9

10 Middelfart: Der er ingen økonomi afsat til at undersøge området. Fredericia: Indtægter herfor, er indeholdt i autoværkstedet og vagtcentralen. Kolding: Udgifter: ,- kr. (1 årsværk) Risikostyring, herunder sikring og adm. X SI Vægterordning Beskrivelse Opgaven løses ud fra en koncerntankegang, dvs. på tværs af forvaltningsskel, og i samarbejde med vagtcentralen, hvorved eksisterende ressourcer udnyttes mere effektivt. Placering af opgaven i brandvæsnet sikrer desuden et tæt samarbejde mellem det brandforebyggende og det generelt præventive arbejde i kommunen som organisation. Opgaven omfatter bl.a.: risikoledelse og styring sikring af kommunale værdier, ejendomme og anlæg rådgivning om indretning af lokaler aht. personalets sikkerhed tyverialarmer videoovervågning administration af vægterordning adgangskontrol ID-kort Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 10

11 Administration af kommunale hjertestartere. I Kolding er der afsat 2 årsværk (ca ,- kr.). Beredskabssamvirke Gudsø x x X SI Beskrivelse Opgaven omfatter sekretariatsfunktion for repræsentantskab og forretningsudvalg samt administration og drift (personaleadministration, ledelsessparring, økonomistyring, regnskabsføring m.m.) af Center Gudsø, der består af ruinby og kursuslokaler. Centret benyttes af brandvæsner i ejerkommunerne og af eksterne, fx forsvaret, Region Syddanmark, virksomheder og foreninger. Fælles drift af centret har den fordel, at ejerkommunerne har adgang til forholdsmæssigt set billige kursuslokaler og billig ruinby. Ejerkommunerne bidrager med 1,75 kr. pr. indbygger. Beredskabssamvirket har særskilt økonomi. Fredericia: Udgifter: kr. Vejle: Årlig betaling på kr. Kolding: Udgifter kr. Jf. vedtægter for Center Gudsø. Brandslukning i Hedensted Kommune x OB Beskrivelse Det er faktisk en skal-opgave i.h.t. beredskabslovens 13. Der er for perioden indgået en aftale om levering af ydelser for brand, redning, miljø m.v. i Hedensted Kommune. Ydelsen leveres fra 4 brandstationer (Tørring, Hedensted, Hornsyld og Klakring) og Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 11

12 omfatter udrykninger pr. år. Der er tilknyttet 17 holdledere og 72 deltidsansatte, honorarlønnede brandfolk til opgaven. Kontraktbetalingen er for 2013 på 7,2 mio.kr, provenuet forventes til 0,7 mio.kr. 10- årig entrepriseaftale i medfør af Hedensted Kommunes risikobaserede dimensionering. Vand til videresalg x x OB Beskrivelse Vand i ledningsnettet kan efter aftale med leverandøren sælges. Vand til brandslukning er vederlagsfrit. Salget sker til brugere (entreprenører m.v.) fra aftapning på brandstationerne. Modtagerne afregner for vandet og brandvæsnerne afregner med leverandøren. Vejle: Provenuet for administration m.v. er kr. Fredericia: Indtægter kr. Nødbehandlerordning x 2 SI Beskrivelse Nødbehandleruddannede brandmænd på Kolding Brandvæsens st. Vamdrup rykker ud til hjertestop og ambulancemeldinger om ulykker i stationens udrykningsområde. Nødbehandlerordningen er en kan-opgave, der fungerer sideløbende med det præhospitale beredskab (ambulance, lægeambulance, akutbil m.fl.). Synergien ligger i, at køretøjer, udkaldssystem, kompetencer m.m. kan genbruges. Desuden giver borgerne i lokalområdet udtryk for, at trygheden øges med ordningen. Dertil kommer, at brandmændene vedligeholder deres kompetencer som nødbehandlere ved at rykke ud til ulykker og sygdom. De primære ulemper er, at ordningen ikke er finansieret af regionen, og at brandmænd på udkald ikke står til rådighed for en brandudrykning. Nødbehandlerordningen koster ca ,- kr. om året. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 12

13 Kolding: Nødbehandlerordningen koster ca ,- kr. om året. Mundtlig aftale med Region Syddanmark. Hjælpemiddeldepot x CL Beskrivelse Middelfart udfører den praktiske opgave med udkørsel, levering, første instruktion, afhentning, vask og små reparationer af de af myndigheden tildelte hjælpemidler. Personalet på hjælpemiddeldepotet skal på sigt bidrage til at opretholde brandberedskabet på stationen i dagtimerne på hverdage. Middelfart: Budgettet andrager cirka 2.6 millioner årligt Buskørsel x KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen har 19 tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, som bruges til den kommunale, borgerrelaterede kørsel. På hovedparten af busserne er der tilknyttet forskellige aktiveringspersoner i forskellige forløb. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Fredericia: kommunen skal i udbud med alt befordring fra primo Ekstern uddannelse (fx elementær brand og x x x CL førstehjælp) Beskrivelse Der er stigende efterspørgsel for gennemførelse af de lovpligtige uddannelser indenfor elementær brandbekæmpelse. Disse kurser er lovhjemlet i de driftsmæssige forskrifter. Uddannelser inden for førstehjælp afholdes for kommunale institutioner, samt i øget omfang for Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 13

14 eksterne interessenter. Eksempelvis kan nævnes de lovpligtige uddannelser i færdselsrelateret førstehjælp. Desuden udføres der en stor række virksomhedstilpassede kurser for eksempelvis virksomheder. For nogle af redningsberedskaberne er der krav om delvis finansiering via denne indtægtsdækkede virksomhed. Vejle: Driftsudgifter på , lønudgifter på og indtægter på kr. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Kolding: Varetages af Gudsø og Beredskabsforbundet. Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt x x x x SI materiel Beskrivelse Opgaven omfatter salg af slukningsmateriel primært til kommunale enheder samt udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel (madrasser, brandslanger o.lign.) til foreninger m.m. Opgaven skal ses i sammenhæng med, at materiellet i forvejen håndteres og i et vist omfang skal opbevares på beredskabsdepot. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Kolding: udgiftsneutral. Vejle: Intet væsentligt Middelfart: Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 14

15 Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr x x x CL Beskrivelse Flere af redningsberedskaberne har til opgave at efterse slukningsmateriel i kommunale bygninger. Det er krævet i de driftsmæssige forskrifter, at dette gøres med faste intervaller, ligesom trykprøvning, vejning og ombytning er sikret. Der er stor synergi i, at dette udføres af redningsberedskabet. Dels at det kan kombineres med andre tilsyn, eller rådgivninger. Desuden at der er et bestemt og lovsikret sikkerhedsniveau i de kommunale bygninger. Inhouse er det det samme der gælder med redningsberedskabernes røgdykkerudstyr. Det er besparende og med større effektivitet at dette kan gøres af specialuddannede i redningsberedskaberne. Det sikrer et højt sikkerhedsniveau, samt at omkostningerne holdes nede. Arbejdsmiljømæssigt, er det en gevinst at al service, eftersyn og reparation kan dokumenteres internt og eksternt. Fredericia: Indgår i Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt materiel Vejle: Røgdykkerudstyr udgifter kr. Slukningsmateriel, udgifter og indtægter Middelfart. Udgift Indtægter kr. Nødkaldsanlæg (opsætning, nedtagning, service x x KP og reparation) Beskrivelse Opgaven udføres efter aftale med Plejens Visitatorer. Fredericia: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Middelfart: Ny opgave siden 1. september Ingen kendt økonomi endnu Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 15

16 Video (opsætning og nedtagning) X x 3 SI Beskrivelse Mobilt videoovervågningsudstyr udlånes, sættes op og tages ned i forbindelse med konstateret hærværk og indbrud eller som led i det forebyggende arbejde. Overvågning foretages af vagtcentralen. Vagtcentralens ressourcer, der står til rådighed 365/24/7, udnyttes i opgaveløsningen. I Kolding er ydelsen en integreret del af risikostyringen. Kolding Brandvæsen modtager derfor ikke økonomisk bidrag for løsning af opgaven. Fredericia: I 2013 har vi indtil d.d haft indtægter for ca kr. (indtægten kan ikke isoleres i 2012). Adm. Skorstensfejervæsen x x x x OB Beskrivelse I de fire kommuner varetager brandvæsnet myndighedsansvaret for skorstensfejning. Der udarbejdes aftaler og føres tilsyn ligesom evt. klager over skorstensfejning rettes til brandvæsnet. Brandvæsnerne forestår også evt. udbud af opgaverne. Opgaven sikrer en tæt kontakt mellem brandmyndigheden og skorstensfejermestrene i spørgsmål om dels brandpræventiv og dels afhjælpende indsats. Der er ikke afsat økonomi til opgaven, men der bruges samlet set ca. 75 timer pr. år. Kolding Brandvæsen modtager administrationsgebyr på ca ,- kr. om året. Adm. Fælleskommunal miljøvagtordning x OB Beskrivelse Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Middelfart, Billund, Kolding og Vejen kommuner har indgået aftale om en fælles miljøvagt. Miljøvagtordningen er en døgnvagtsordning, hvor der kan tilkaldes en ressourceperson, der kan bistå kommunerne i en situation med Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 16

17 miljøuheld. Vejle Kommunes brandvæsen er sekretariat for ordningen. Miljøvagten er udstyret med eget køretøj. Opgaven vedrørende de administrative forhold i den fælleskommunale miljøvagtordning er med til at sikre en koordinering mellem de deltagende brandmyndigheder og miljømyndigheder. Kommunerne betaler selv lønudgifter til vagtordning for miljøvagterne. Fællesskabet betaler øvrig drift, der udgør ca kr. pr. år. Vejle: Indtægt: kr. Der er indgået aftaler mellem kommunerne. Patientløft x x x 2 KP Beskrivelse Ved brandvæsnerne i Vejle og Fredericia, assisterer man ved løft af borgere der er faldet i eget hjem. Dette sker hvis Plejens personale ikke selv er i stand til at løfte borgeren. Brandvæsnerne assisterer med løftemateriel, samt personale. Brandvæsnets eksisterende ressourcer udnyttes til meningsfyldt tjenesteydelse, der løses på arbejdsmiljømæssigt set korrekt vis. Kolding Brandvæsen leverer ydelsen få gange om året i st. Vamdrups udrykningsområde. Fredericia: i 2013 er der indtægter indtil d.d. på kr. (indtægten i 2012 kan ikke isoleres) Vejle: Opgaven giver et indtægter på kr. Udgifter, anslået Kolding: Gebyr for patientløft er ca ,- kr. pr. gang. Samarittervagt x x x x KP Beskrivelse De frivillige ved brandvæsnerne i Vejle, Middelfart, Kolding og Fredericia, tilbyder samaritter hjælp (førstehjælp), ved flere forskellige Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 17

18 former for arrangementer. Deltagerne i samarittervagterne får god træning og dermed vedligeholdt kompetencerne. Samarittervagter højner sikkerheden og trygheden ved arrangementer i kommunen. Vejle: Gennemført for 8 stævner, provenuet er kr. Kolding: Gebyr for administration m.m. er 1.000,- kr. pr. gang. Derudover opkræves for forbrugte midler. Fredericia: Indtægten herfor tilgår de frivilliges forening direkte. Entreprenøropgaver, herunder oprydning v. x x x x SI forurening Beskrivelse Opgaven omfatter primært oprydning (efter en forurenings akutfase) efter aftale med skadevolder/forsikringsselskab. Opgaven løses typisk i forlængelse af indsatsen i akutfasen, hvorved ressourcerne er på stedet. Entreprenøropgaver afregnes efter takstblad. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Vejle: Udgifter på og indtægter på kr. Middelfart: Udgifter kr. Indtægter kr. Kolding: Brandvæsnets eksisterende ressourcer udnyttes til meningsfyldt tjenesteydelse, der giver indtægter til drift af brandvæsnet. Udgifter: kr. til løn og kr. til materiel (skønnet). Indtægter: kr. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 18

19 Nøglesystem x X KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen står for administration, levering og opsætning af elektroniske nøglesystemer i kommunale bygninger, og for Plejen hos de borgere, der har nødkaldsanlæg i eget hjem. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Middelfart: Opgave udskudt til primo Intern post x x KP Beskrivelse Brandvæsnerne i Vejle og Fredericia Kommuner, varetager funktionen med intern postkørsel i hele kommunen. Ved Fredericia Brandvæsen er der lavet specialaftaler omkring levering af specialpost for Plejen, samt Kultur og Fritid. Vejle: Reduceret postkørsel, provenue på kr. Ingen udgifter, køres alligevel. Fredericia: Udgifter kr. Indtægter kr. Vedligeholdelse af stoppesteder/busskure x OB Beskrivelse Der er aftale mellem Teknik & Miljø, Vej & Park og brandvæsnet om tilsyn med og vedligeholdelse af stoppesteder, busskure og chaufførskure i Vejle Kommune. Vej & park rekvirerer opgaver hos brandvæsnet og hertil fører personalet tilsyn. Betaling for 2013 udgør kr. Udgifter, herunder løn, bil m.v. udgør kr, provenuet er kr. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 19

20 Der er indgået aftale med Teknik & Miljø. Adm. Koldingegnens Lufthavn x SI Beskrivelse Opgaven omfatter personaleadministration, ledelsessparring, sekretariat for bestyrelser, økonomistyring, regnskabsføring m.m. for så vidt angår Koldingegnens Lufthavn. Der er ubetydelig synergi med øvrige opgaver. Forretningsføreraftale Olieberedskab efter særlig aftale x KP Beskrivelse Fredericia Brandvæsen er entreprenør for Dansk Shell A/S og ADP A/S (Fredericia Havn) for det maritime olieberedskab i Fredericia havn og det nærmeste kystnære område. Beredskabet indeholder 2 containere med specialmateriel, herunder flydespærre, olieskimmer, samt 2 arbejdsbåde, der ligger fast i Fredericia Havn. Fredericia: Odin og Thor. en er en del af bådberedskabet. Der er indgået aftaler med Dansk Shell A/S og ADP A/S om drift af olieberedskabet. Beskrivelse af kan-opgaver (OB) Side 20

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere