Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008"

Transkript

1 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april april Nr Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, fastsættes: 1. IT og Telestyrelsen skal forberede, træffe og gennemføre beslutninger på frekvensområdet inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. bilag Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 18. november 2005 om det frekvenspolitiske rammemandat ophæves. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. april 2008 HELGE SANDER / Søren Johansen 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s 33). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, It- og Telestyrelsen, j.nr BD000409

2 Bilag 1 Det frekvenspolitiske rammemandat I dette frekvenspolitiske rammemandat fastsættes de politiske rammer, inden for hvilke IT- og Telestyrelsen skal forberede, træffe og gennemføre beslutninger på radiofrekvensområdet. Det frekvenspolitiske rammemandat udgør således de politiske retningslinjer for den telefaglige administration i IT- og Telestyrelsen på frekvensområdet. Overordnede målsætninger for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration Målsætningerne for den danske frekvensadministration er formuleret i overensstemmelse med frekvenslovgivningen og dens rammer. Målsætninger IT- og Telestyrelsen skal fremme en udvikling, der fører til innovation og vækst, og som understøtter, at Danmark kan udvikle sig til et af verdens førende højteknologiske samfund inden for de nærmeste år med skabelsen af nye højteknologiske arbejdspladser til følge bl.a. ved at gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at placere innovationsaktiviteter i Danmark. IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at Danmark har en samlet IKT-infrastruktur, der med hensyn til pris og kvalitet understøtter dansk udvikling, test, produktion, eksport, konkurrencekraft, omstillingsevne og innovationsstyrke. IT- og Telestyrelsen skal fremme en udvikling, som understøtter udviklingen af relevante, billige og velfungerende IKT-infrastrukturer, der sikrer alle danskere adgang til de moderne IKT-teknologier og derved adgang til det globale netværk. IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at flest mulige udbydere og brugere af radiofrekvenser har adgang til tilstrækkelig radiofrekvenskapacitet til at opbygge og sikre høj kvalitet af og kapacitet i den danske IKT-infrastruktur. IT- og Telestyrelsen skal fremme mulighederne for bredde og mangfoldighed i udbuddet af IKT-tjenester, også når det gælder kombinationsprodukter og konvergens herunder ved sikring af størst mulig teknologineutralitet i relevant regulering således, at teknologivalg, hvor det er muligt, overlades til markedet. IT- og Telestyrelsen skal fremme mulighederne for at anvende radiofrekvenser til forsknings- og forsøgsformål med henblik på udvikling af innovative tjenester. Generelle principper for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration De følgende strategier og principper gælder generelt for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration. IT- og Telestyrelsens frekvensadministration skal være objektiv, transparent, ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpasset. IT- og Telestyrelsen skal i frekvensadministrationen varetage særlige samfundsmæssige hensyn, herunder mediepolitiske hensyn. IT- og Telestyrelsens frekvensadministration skal i alle tilfælde ske med behørig inddragelse af relevante parter. IT- og Telestyrelsen skal behandle ansøgninger om frekvenstilladelser hurtigst muligt og udstede tilladelser inden maksimalt seks uger fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning. Hvis IT- og Telestyrelsen overvejer at begrænse antallet af frekvenstilladelser eller at foretage ændringer i vilkår på allerede udstedte frekvenstilladelser, skal meddelelse herom gives til alle berørte parter, der skal have lejlighed til med en 2

3 frist på fire uger at fremføre deres synspunkter med hensyn til de påtænkte begrænsninger eller ændringer. IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre den endelige beslutning med begrundelse. IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre igangværende høringer og offentliggøre de beslutninger, der træffes efter de enkelte høringer. IT- og Telestyrelsen skal foretage frekvensknaphedsvurderinger i tæt dialog med branchen. IT- og Telestyrelsen skal således i forbindelse med afgørelser om frekvensknaphed inddrage relevante parter, inden afgørelsen træffes. Dette kan f.eks. ske ved offentlig høring eller et branchemøde. Hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer overtrædelser af vilkår i frekvenstilladelser, skal brugeren underrettes herom og have mulighed for inden fire uger at fremføre sine synspunkter. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at frekvensadministrationen påfører brugerne af radiofrekvenser mindst mulig administrativ byrde. Hvor det er muligt, og navnlig hvor der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser, skal IT- og Telestyrelsen arbejde for at fritage anvendelse af radiofrekvenser fra krav om tilladelse. IT- og Telestyrelsen skal sikre en hurtig implementering af internationale beslutninger om frekvensanvendelse, herunder fælleseuropæiske beslutninger som ECC-beslutninger, der er tiltrådt fra dansk side, samt Europa-Kommissionens beslutninger om harmoniseret frekvensanvendelse. Teknologivalg skal overlades til markedet. IT- og Telestyrelsens udstedelse af frekvenstilladelser skal derfor i videst muligt omfang ske som teknologi- og tjenesteneutrale tilladelser, og hvor det er muligt også for eksisterende tilladelser. IT- og Telestyrelsen skal arbejde for en mere fleksibel anvendelse af radiofrekvenser, fremme udviklingen af nye innovative tjenester og teknologier og fjerne barrierer til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi. For at fremme udviklingen af nye teknologiske platforme skal IT- og Telestyrelsen derfor anlægge en bredere fortolkning af de allokeringsmæssige rammer ved at indføre mere fleksible frekvensallokeringer i den danske frekvensplan. Hvis IT- og Telestyrelsen vurderer, at flere frekvensanvendelser kan sameksistere i et radiofrekvensbånd, kan IT- og Telestyrelsen tillade disse anvendelser eventuelt i form af flere tilladelser på samme radiofrekvens. Forudsætningen herfor er, at den yderligere anvendelse ikke skaber uacceptable forstyrrelser for andre brugere. Dette indebærer, at ingen brugere får en eksklusiv ret til anvendelse af det pågældende radiofrekvensbånd. Specifikke strategier De specifikke strategier for de udvalgte fokusområder er formuleret med henblik på at fremme gennemførelsen af de overordnede telepolitiske målsætninger, herunder at sikre udbredelsen af IKT-infrastrukturer og IKT-tjenester hos borgere og virksomheder. Fokusområderne er konkret funderet på de overordnede målsætninger om at fremme vækst og innovation og sikre et stadigt billigere, mere varieret og bredt udbud af IKT-tjenester. Med henblik på at nå de anførte overordnede målsætninger er der for hvert fokusområde opstillet en specifik strategi, som udgør de politiske rammer for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration. 3

4 Anvendelse af radiofrekvenser med henblik på udbud af elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Baggrund En relevant, billig og velfungerende IKT-infrastruktur er central for Danmarks konkurrencekraft, omstillingsevne og innovationsstyrke. Skabelsen af nye IKT-infrastrukturer vil medvirke til at gøre Danmark til et af verdens førende højteknologiske samfund og dermed sikre vækst og velfærd. Adgang til og fleksibel anvendelse af radiofrekvenser er nøglen til innovation og nye produkter og tjenester samt til skabelsen af nye og alternative IKT-infrastrukturer. Radiokæder, FWA (Fixed Wireless Access), BWA (Broadband Wireless Access) og MWS (Multimedia Wireless Systems) er betegnelser for teknologier, der alle kan anvendes til udbygning af IKT-infrastruktur. Særligt FWA og BWA er væsentlige trådløse alternativer til de to trådede adgangsveje til bredbånd ADSL og kabel-tv som dominerer i dag. Dette skyldes bl.a. den forventede store udbredelse af WiMAX-certificerede systemer. På mobilkommunikations-området er 2G-nettene fuldt udbygget, mens 3G-nettene stadig er under udbygning. På det landmobile område er der primært tale om ikke-kommerciel frekvensanvendelse, dvs. hvor tilladelsesindehaveren ikke anvender radiofrekvenser til udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Derimod anvender tilladelsesindehaverne radiofrekvenser til etablering af egne radiotjenester. Det danske beredskab samt kommuner og regioner har hidtil opereret med egne landmobile radiotjenester. Lov nr. 508 af 6. juni 2007 om ændring af beredskabsloven indfører dog en forpligtelse til at anvende et fælles net til beredskabskommunikation. Staten har således indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om adgang til et landsdækkende radionet for beredskaberne, SIkkerhedsNEttet (SINE). Denne omlægning af de danske beredskabers, kommuners og regioners brug af radiofrekvenser forventes at få omfattende betydning på området, idet en stor del af de offentlige brugere herefter kun vil have et begrænset eller eventuelt intet behov for at anvende de traditionelle landmobile radiotjenester. Udvikling Tidligere var udbuddet af en specifik kommunikationstjeneste nøje knyttet til anvendelsen af en specifik teknologiplatform. De seneste år har været præget af en stigende konvergens mellem forskellige teknologier og platforme. Mange forskellige teknologier kan i dag bruges til at dække et givet kommunikationsbehov. Nutidens teknologiske platforme er derfor også sværere at definere som tilhørende en bestemt tjenestekategori i traditionel forstand (mobil, fast etc.). Den teknologiske konvergens betyder samtidig, at der er et mindre behov for, at man fra myndighedsside i samme omfang som tidligere sondrer mellem frekvensallokeringer til enkeltteknologier. Det bør derfor i højere grad være brugerne af radiofrekvenser, der bestemmer teknologivalget, frem for at teknologivalget afhænger af det valgte radiofrekvensbånd. På EU- og CEPTniveau diskuteres det derfor, hvorvidt der er behov for at ændre frekvensadministrationen i retning af yderligere liberalisering og teknologi- og tjenesteneutral frekvensanvendelse. Frekvenspolitikgruppen (Radio Spectrum Policy Group) udarbejdede i november 2005 et forslag til fremtidens mere fleksible frekvensadministrationspolitik, WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services). Europa-Kommissionen fulgte i februar 2007 op herpå med en meddelelse om mere fleksibel regulering for at give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester. Formålet med meddelelsen er at beskrive de praktiske skridt, som Kommissionen finder, der er behov for frem til 2010 for at forberede den mere fleksible frekvensadministration. Samtidig peger meddelelsen på grundlag af de nuværende lovgivningsrammer også på områder, hvor der er akut brug for en mere fleksibel håndtering af frekvensbrugen. Dette vedrører bl.a. de radiofrekvensbånd, der i dag anvendes til mobiltelefoni til 2G og 3G formål (radiofrekvenser omkring 900 MHz, 1800 MHz og

5 MHz). Det gælder desuden UHF tv-båndet samt radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3,4-3,8 GHz, der anvendes til FWA. Fra dansk side støttes det, at Kommissionen udarbejder en henstilling, hvori der fastsættes retningslinier for tilladelsesvilkår i de radiofrekvensbånd, hvor der allerede nu skal indføres en mere fleksibel frekvensanvendelse, dog således at medlemsstaterne i de omhandlede radiofrekvensbånd kan begrænse frekvensanvendelsen til bestemte elektroniske kommunikationstjenester for at tilgodese væsentlige samfundsmæssige hensyn, herunder mediepolitiske hensyn, f.eks. public service forpligtelser. Den nye EU-regulerings udgangspunkt vil være en teknologi- og tjenesteneutral og ikke-restriktiv adgang til frekvensressourcer, og generelle frem for individuelle tilladelser i form af harmoniserede rettigheder og tilladelsesvilkår. Et særligt sæt af radiofrekvensbånd er udpeget som mulige forløbere i arbejdet med at ophæve restriktive reguleringsbestemmelser. Som eksempel kan nævnes ophævelsen af GSM-direktivet, som hidtil har reserveret 900 MHz radiofrekvensbåndet til GSM-tjenester alene, og som også skal kunne anvendes til nye, mere effektive og innovative teknologier som f.eks. UMTS. Mere teknologi- og tjenesteneutrale tilladelser medfører et større behov for sikring mod forstyrrelser brugerne imellem. I den forbindelse har Kommissionen givet et mandat til ETSI med henblik på udarbejdelse af standarder for udstyr, der anvender disse fleksible radiofrekvensbånd, således, at de forstyrrelser, som IT- og Telestyrelsen hidtil har kunnet beskytte mod i vilkår relateret til konkrete tjenester eller teknologier, undgås. Fremkomsten af WiMAX-certificeret udstyr har medført en stigende interesse for FWA-området i radiofrekvensbånd under 10 GHz, herunder særligt i radiofrekvensbåndet MHz. Markedet er samtidig påvirket af et stigende udbud af og faldende priser på udstyr. Udviklingen af udstyr går dog stærkest for radiofrekvenserne mellem 3410 og 3800 MHz, hvilket var årsag til, at videnskabsministeren på baggrund af IT- og Telestyrelsens indstilling om frekvensknaphed for radiofrekvensbåndet MHz besluttede alene at afholde en auktion over radiofrekvenserne mellem 3410 og 3800 MHz. En tilladelse blev udstedt i juni 2007 efter afholdt auktion. Radiofrekvensbåndet MHz anvendes også intensivt til satellittjenester, og kommunikation til bl.a. Grønland samt mange lande i Afrika og Asien kan ofte alene realiseres ved brug af satellittjenester, idet der ikke eksisterer en jordbaseret infrastruktur i disse lande. Her er radiofrekvensbåndet særligt vigtigt, idet det er det eneste radiofrekvensbånd, hvor der er global satellitdækning. På europæisk niveau inden for CEPT og EU anerkendes det også, at der ikke findes reelle alternativer til satellitkommunikationen i radiofrekvensbåndet MHz. Derfor har CEPT besluttet, at satellitanvendelserne har forrang i radiofrekvensbåndet MHz. Dette betyder, at man ikke fra CEPT s side vil øremærke radiofrekvensbåndet MHz til højintensitets kommunikationstjenester, såsom FWA. IT- og Telestyrelsen har foretaget en høring om mulighederne for fremtidig anvendelse af radiofrekvensbåndet. Høringen viste en vis interesse for anvendelse af radiofrekvensbåndet til FWA-lignende tjenester, men den viste også, at det er væsentligt at fastholde satellitanvendelsen i dette radiofrekvensbånd. Udbuddet af 3G-tjenester er indledt i Danmark. En af de fire 3G-tilladelser blev tilbageleveret til IT- og Telestyrelsen i januar Denne tilladelse blev udstedt igen i december 2005 efter en auktion. På ITU-konferencen WRC-2000 blev radiofrekvensbåndet MHz identificeret som det radiofrekvensbånd, hvor yderligere frekvenstildelinger til 3G-tjenester kan ske. Ifølge fælles europæiske ECCbeslutninger fra 2002 og 2005 skal dette radiofrekvensbånd afsættes dog ikke nødvendigvis udelukkende til jordbaseret 3G senest pr. 1. januar 2008 i det omfang, markedet tilsiger det. Der har været et stigende behov for at få afklaret, hvorledes og hvornår radiofrekvenserne i radiofrekvensbåndet MHz skulle stilles til rådighed for nye tjenester, herunder 3G og FWA-tjenester. Som grundlag for denne beslutning har IT- og Telestyrelsen gennemført en høring. Gældende fra 1. januar 2006 er en ny regulering trådt i kraft for radiofrekvensbåndet MHz. Reguleringen indebærer, at frekvensanvendelsen sker i overensstemmelse med en fælles europæisk harmoniseret kanalplan. Det betyder, at radiofrekvensbåndet MHz kan anvendes til duplex-anvendelser, og at MHz alene anvendes til simplex-anvendelser. 5

6 Der forventes betydelige ændringer i den kommunale frekvensanvendelse som følge af gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar En række kommunale tilladelsesindehavere har således allerede, som konsekvens af kommunesammenlægningerne, afmeldt deres oprindelige frekvenstilladelser, og anvender nu i stedet fælles net i de nye sammenlagte kommuner. Ændringen af beredskabsloven, jf. lov nr. 508 af 6. juni 2007, medfører omfattende ændringer i andre offentlige sektorers frekvensanvendelse. Lovændringen indfører en forpligtelse til at anvende et fælles operatørdrevet net til beredskabskommunikation. Efter lovens ikrafttrædelse den 1. august 2007 implementeres det nye sikkerhedsnet (SINE) over en periode, der forventes afsluttet i 2. halvår af Som følge heraf forventes et betydeligt antal tilladelsesindehavere at afmelde deres tilladelser til brug for landmobile tjenester. Tidspunktet for den endelige overgang til en ny kanalplan for eksisterende tilladelsesindehavere bør derfor afvente den afsluttede overgang til det nye fælles net for beredskabskommunikation i Danmark. Det er således forudset, at de nuværende brugere i radiofrekvensbåndet MHz skal overgå til en ny kanalplan i 2011 eller 2012, hvor omlægningerne forventes at være faldet endeligt på plads. Den 14. februar 2007 vedtog Europa-Kommissionen en beslutning, der medfører, at radiofrekvensbåndene MHz og MHz skal stilles til rådighed for pan-europæiske mobile satellittjenester (MSS). Denne beslutning indebærer, at der skal stilles radiofrekvenser til rådighed til udbud af mobile satellittjenester. Sådanne tjenester kan for eksempel omfatte mobiltelefonlignende tjenester udbudt i hele Europa af én operatør, hvor kommunikationen sker mellem en satellit og en mobilterminal. I geografiske områder, der er vanskelige at dække fra en satellit, kan der etableres jordstationer, som mobilterminalerne kan kommunikere med som supplement til satellitsignalerne. Etablering af en jordstation forudsætter, at operatøren indhenter tilladelse i overensstemmelse med reglerne der, hvor jordstationen etableres. En ekspertgruppe nedsat af Kommissionen har udarbejdet et udkast til et sæt fælles rammer for valg og tildeling af tilladelser til operatører, der tilbyder mobile satellittjenester. I forbindelse hermed har Kommissionen offentliggjort et høringsdokument, hvori der rejses en række spørgsmål vedrørende udvælgelse og udpegning af tilladelsesindehavere. Bl.a. på baggrund af høringen har Kommissionen fremsat forslag til en råds- og parlamentsbeslutning efter artikel 95 i EF-Traktaten om det indre marked. Formålet med denne beslutning er bl.a. at gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at udstede tilladelser til de selskaber, der har vundet udbuddet på EU-niveau. Strategi IT- og Telestyrelsen skal i 2008 træffe beslutning om den fremtidige frekvensanvendelse i radiofrekvensbåndet MHz. IT- og Telestyrelsen skal bringe anvendelsen af radiofrekvensbåndet 406,1-470 MHz i overensstemmelse med den strategiske plan for radiofrekvensområdet 406,1-470 MHz, som fremgår af ECC-rapport 25 om bl.a. øget digitalisering, med det formål at fremme en harmoniseret europæisk anvendelse af radiofrekvensområdet. Tidspunktet for den endelige overgang til en ny kanalplan i radiofrekvensbåndet MHz skal dog afvente den endelige overgang af brugere til et fælles net for beredskabskommunikation i 2. halvår af Den endelige overgang til en ny kanalplan bør derfor ske fra IT- og Telestyrelsen skal i forbindelse med udfasningen af eksisterende analoge tjenester i radiofrekvensbåndet 406,1-470 MHz søge den mindst indgribende regulering i forhold til eksisterende brugere. Udfasningen skal ske i løbende dialog med de eksisterende brugere i radiofrekvensbåndet. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at frekvensanvendelse til skadestedsradioer omkring 423 MHz skal kunne ske indtil det tidspunkt, hvor den endelige overgang af brugerne til et fælles net for beredskabskommunikation er gennemført. Dette tidspunkt skal aftales med beredskabsmyndighederne. 6

7 IT- og Telestyrelsen skal prioritere anvendelsen af radiofrekvenser til satellittjenester, således at disse fortsat kan anvendes til dette formål med en minimal risiko for uacceptable forstyrrelser. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at satellitanvendelsen prioriteres ved, at udbydere af satellittjenester kan få udstedt tilladelser for derved at kunne tage højde for satellitanvendelsen ved udstedelse af frekvenstilladelser til andre formål. IT- og Telestyrelsen skal fremme mulighederne for at udbyde paneuropæiske mobile satellittjenester i radiofrekvensbåndene MHz og MHz. IT- og Telestyrelsen skal i overensstemmelse med WAPECS-konceptet i videst muligt omfang sikre en fleksibel frekvensanvendelse ved at udstede teknologiog tjenesteneutrale tilladelser, hvor dette er muligt. Radio og tv Baggrund Anvendelsen af radiofrekvenser til rundspredning af radio og tv sker inden for rammerne af de gældende medie- og telepolitiske aftaler samt gældende love. Hvis der viser sig behov for at foretage ændringer i eksisterende frekvenstilladelser, der bunder i mediepolitiske hensyn, vil IT- og Telestyrelsen efter forhandling med Kulturministeriet foretage disse ændringer. Radio- og tv-området er inde i en omstillingsproces fra analog til digital udsendelse. På radiosiden er det europæisk udviklede Digital Audio Broadcasting system (DAB) i drift og indebærer en række fordele med hensyn til kvalitet og frekvensmæssige besparelser. I Danmark kan der i store dele af landet i dag modtages to DAB-kanaler (to multipleks), der hver indeholder en lang række radioprogrammer. På tv-siden er en tilsvarende omstilling på vej fra det nuværende analoge PAL-tv-system til det europæisk udviklede Digital Video Broadcasting system (DVB). Også det digitale tv-system er kommet i drift og indebærer en række fordele med hensyn til kvalitet, mobilitet og frekvensmæssige besparelser i forbindelse med udsendelse af regionalt og landsdækkende tv. På ITU s regionale radiokonference (RRC-06) blev der vedtaget nye frekvensplaner for DVB og DAB i radiofrekvensbåndene MHz og MHz. Det betyder, at Danmark har frekvensmuligheder for i alt otte digitale sendenet (multipleks). Derudover er der mulighed for endnu et landsdækkende DAB sendenet (multipleks) og et regionalt DAB sendenet (multipleks) til Jylland udover de to DAB sendenet (multipleks), der allerede er i drift. Radiofrekvensbåndene MHz og MHz anvendes også af andre tjenester i Danmark og vore nabolande, som kan kræves beskyttet. De tekniske forhandlinger med nabolandene er endnu ikke afsluttet. Det skal bemærkes, at aftalen, som blev indgået under RRC-06, ikke begrænser anvendelsen af de tildelte radioressourcer til rundspredning alene, og at andre frekvensanvendelser også er mulige, såfremt disse kan realiseres inden for RRC-06 aftalens tekniske rammer. Udvikling Det fremgår af den mediepolitiske aftale for af 6. juni 2006, at det digitale tv-system udbygges ved, at der som supplement til DR s og TV 2/DANMARK s nuværende digitale udsendelse af public serviceprogrammer etableres en jordbaseret, digital tv-platform, som skal drives af en operatør ( gatekeeper ) på et forretningsmæssigt grundlag. Desuden fremgår det blandt andet, at udbuddet af gatekeeper-funktionen skal finde sted i form af skønhedskonkurrence. Der er i forlængelse heraf den 11. juni 2007 indgået aftale mellem partierne bag den mediepolitiske aftale og partierne bag den telepolitiske aftale, som præciserer fordelingen af de digitale tv-sendenet. 7

8 Det er således aftalt, at fra udgangen af oktober 2009 anvendes fem sendenet til tv-formål, herunder to sendenet til public service formål. Fra slutningen af oktober 2009 til slutningen af oktober 2010 anvendes desuden et sendenet til forsøgs- og forskningsformål. Dette sendenet overgår herefter til tv-formål, herunder broadcast af mobil-tv. Der vil på et senere tidspunkt i indeværende aftaleperiode for medieaftalen blive taget initiativ til en fælles beslutning i de to aftalekredse om anvendelsen af to landsdækkende sendemuligheder, som vil være til rådighed i løbet af perioden Det digitale tv-system giver mulighed for, at traditionel radio- og tv rundspredning udvides med nye programmer og nye programtyper, der alene er praktisk gennemførlige med digital udsendelsesteknik. En udvidelse af traditionelle elektroniske kommunikationsnet bliver også mulig, når disse kombineres med rundspredningskapacitet i eksempelvis digitale tv-systemer. Der er således mulighed for en mangfoldig og forskelligartet anvendelse af radiofrekvenserne til innovationsformål. Der foretages allerede nu forsøg med DVB-H. Ved at sikre mulighed for anvendelse af radiofrekvenser til forsknings- og forsøgsformål vil forskere og virksomheder i Danmark være bragt i en yderst gunstig situation, idet det i international sammenhæng er unikt med en sådan allokering. Det er på den baggrund hensigten, at det sendenet (multipleks), der er afsat til forsknings- og forsøgsformål, skal anvendes til videreudvikling af eksisterende såvel som til udvikling af nye tjenester. Ved forsknings- og forsøgsformål forstås i denne sammenhæng aktiviteter fra grundforskning til forsøgsvirksomhed og omfatter således også anvendt forskning og udviklingsarbejde. Mens grundforskning består i originalt teoretisk eller eksperimentelt arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse, er forsøgsvirksomhed i denne sammenhæng defineret som forsøgsmæssig drift af pilotanlæg med sigte på udvikling og afprøvning af nye eller forbedrede processer, produkter, systemer eller tjenester. Fælles for de nævnte aktiviteter er, at de indeholder et betydeligt nyhedselement. Blandt de mulige emner kan bl.a. nævnes undersøgelse af muligheder og perspektiver ved interaktiv kommunikation via radiofrekvenser afsat til digitale tjenester, udvikling og testning af hardware, software, interface og indhold i tilknytning til de nye tjenester samt udvikling og testning af nye reklameformater og forretningsmodeller på tv-området. Det afgørende vil således være, at der er tale om afprøvning af nye muligheder med henblik på at teste og udvikle fremtidens digitale tjenester, så Danmark kan være på forkant med udviklingen. Strategi IT- og Telestyrelsen skal understøtte regeringens løbende tele- og mediepolitik og i den forbindelse medvirke til gennemførelse af tele- og mediepolitiske beslutninger om udnyttelse af de radiofrekvenser, der er afsat til radio- og tvtjenester, herunder at sikre en effektiv frekvensanvendelse af disse radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at radiofrekvenser, der er afsat til public service, gatekeeper og til forsknings- og innovationsformål, kan tages i brug fra 1. november 2009 med et minimum af tekniske begrænsninger. IT- og Telestyrelsen skal sikre mulighed for, at udbydere kan kombinere elektroniske kommunikationstjenester med rundsprednings-net for eksempel via radiofrekvenser afsat til radio eller tv-formål. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at sendenet (multipleks), der kan anvendes til forsknings- og forsøgsformål, tildeles til forsknings- og/eller forsøgsformål med henblik på udvikling af innovative tjenester. 8

9 Tilladelsesfri anvendelse af radiofrekvenser Baggrund IT- og Telestyrelsen fastsætter efter frekvenslovens 4 regler om tilladelsesfri frekvensanvendelse, når der er stor sandsynlighed for, at de pågældende radiofrekvenser i lang tid fremover vil blive anvendt til samme formål og på samme betingelser, og når der ikke er behov for at udstede tilladelser på grund af lille risiko for at forstyrre anden frekvensanvendelse. IT- og Telestyrelsen kan eksempelvis fastsætte regler om at undtage frekvensanvendelse med laveffekt udstyr, herunder visse former for medicinsk udstyr, fra kravet om tilladelse, da denne form for frekvensanvendelse er forbundet med ganske få forstyrrelser. Laveffekt udstyr Short Range Devices (SRD) dækker over en bred vifte af udstyr, hvori der indgår en radiosender. Udstyret bruger typisk radiofrekvenser, der er harmoniseret på europæisk niveau og ofte også på globalt niveau. Udstyret er karakteriseret ved at sende med lave effekter, der kun giver en kort rækkevidde, men som til gengæld betyder, at den samme radiofrekvens kan bruges igen og igen, uden at der opstår forstyrrelser. De tekniske forhold betyder, at mange brugere kan deles om de samme radiofrekvenser. Eksempler på SRD er: Fjernstyring af bl.a. legetøj, billåse, garagedøre, alarmer m.v. Trådløs overførsel af billede og lyd, bl.a. trådløse mikrofoner, trådløse hovedtelefoner, videosendere m.m. Trådløse computernet (RLAN og WLAN), trådløs mus og tastatur m.v. Radio Frequency Identification (RFID), herunder små sendere til identifikations- eller registreringsformål i f.eks. tyverialarmer, nøglekort, varekoder, m.v. Dertil kommer systemer, hvor brugerterminalen er styret af et netværk. Dette gælder GSM-telefoner, TETRA-terminaler, 3G-telefoner, FWA-terminaler m.v. I sådanne situationer er der en tilsvarende lav risiko for forstyrrelser, hvorfor sådan frekvensanvendelse skal være tilladelsesfri. Udvikling Inden for de kommende år forventes SRD-udstyr (særligt trådløse computernet, herunder WLAN og RFID) fortsat at udvise en stor vækst på grund af lave priser på elektronik og radiosendere. RFID forventes at blive anvendt i forretninger, virksomheder samt private hjem både som stregkoder, elektroniske nøgler, tyverialarmer m.v. Danmark åbnede i november 2006 som et af de første lande i EU op for brugen af UWB (Ultra Wide Band). UWB-udstyr vil kunne anvendes uden tilladelse fra IT- og Telestyrelsen. UWB kan f.eks. anvendes til trådløst bredbånd over meget kort afstand typisk 2-5 meter. Således kan den nye teknologi blandt andet anvendes til at kommunikere med eksterne enheder direkte fra USB-stikket i en computer, tv-apparat, radio m.v. og forventes at få samme udbredelse som Bluetooth, der i dag anvendes af de fleste mobilproducenter. UWB er en ny måde at bruge radiofrekvenser på, idet der sendes på de samme radiofrekvenser, som anvendes til helt andre tjenester. Tekniske undersøgelser har imidlertid vist, at frekvensdeling er mulig, og at risikoen for forstyrrelse af eksisterende tjenester er meget lille. Strategi IT- og Telestyrelsen skal sikre, at der findes tilstrækkeligt med muligheder for tilladelsesfri frekvensanvendelse, herunder til f.eks. WLAN og UWB. Brugen af radiofrekvenser, herunder til f.eks. WLAN og UWB, skal være tilladelsesfri, hvor det er muligt, og hvor der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser. Brugen af radiofrekvenser i brugerterminaler, der er under kontrol af et netværk, skal være tilladelsesfri. 9

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1)

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) BEK nr 402 af 03/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 12/02044 Senere

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016.

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 /sesw Høringsnotat vedrørende udkast til frekvensstrategi 2016 Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 3. december 2012. 17 Nr. 1134. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 Bilag 4 Indholdsfortegnelse 1. Brugerterminaler (CPE) i Fixed Wireless Access (FWA), der er under

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet Notat Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet iværksatte den 10. februar 2009 en høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbånder med høringsfrist den 11. marts

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov Udkast til Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 19. august 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen 3. december 2012. 2 Nr. 1135. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen Bilag 1 1. Indledning Den grønlandske frekvensplan beskriver nuværende anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) BEK nr 566 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven. For

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.05.2005 KOM(2005) 204 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Bilag 2 Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Introduktion Ved liberalisering af frekvenser forstås, at tilladelser

Læs mere

Jørgen Abild Andersen

Jørgen Abild Andersen Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). I medfør af 3 i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere