TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE"

Transkript

1 TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte,

2 TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg, tlf , mail Fredericia Kommune, Børn og Kultur, Gothersgade 20, 7000 Fredericia UdviklingsForum. Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Temperaturmålingens baggrund og formål... 6 Baggrund... 6 Formål Metode Temperaturmålingens resultat... 8 Dagplejen generelt i den nye struktur... 8 Ledelse af dagplejen... 8 Samarbejdet mellem dagpleje daginstitution Samarbejdet mellem dagplejerne indbyrdes og legestuerne Morgenvagten Anbefalinger UdviklingsForum. Side 3

4 1. Resumé Kommunalbestyrelsen iværksatte i forbindelse med budget 2012 en strukturændring, hvor dagplejen og daginstitutionerne blev lagt sammen i de fire områder. I den nye organisering er hver af de fire områdeledere overordnede ledere for en række daginstitutioner og en dagplejeafdeling. Der er en pædagogisk leder af dagplejen i hver områdeinstitution. Den pædagogiske leder af dagplejen indgår i daginstitutionens lederteam. Formålet med temperaturmålingen er at undersøge, om integrationen mellem dagplejen og de fire områdeinstitutioner er i en god udvikling, og om dagplejens kerneydelse over for børn og forældre stadig er intakt og sikret. Temperaturmålingen er udført i maj 2013 af firmaet UdviklingsForum I/S. Resultat af temperaturmålingen Sammenfattende vurderer ledere og dagplejere at: Den nye struktur er positiv. Dagplejen har et højt fagligt niveau. Der er en høj grad af faglig stolthed blandt dagplejerne. Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere 1 : To tredjedele af dagplejerne synes, at det er virkelig godt eller godt, at dagplejen i den nye struktur er kædet sammen med daginstitutionerne. Lidt mere end to tredjedele af dagplejerne er helt enige eller enige i, at dagplejen regnes for et ligeværdigt dagtilbud på linje med daginstitutioner. Næsten alle dagplejere og alle de fire pædagogiske ledere af dagplejen siger samstemmende, at kvaliteten i Fredericia kommunes dagpleje er virkelig god eller god. Halvdelen af dagplejerne er helt enige eller enige i, at den nye struktur tager højde for det særlige ved dagplejen. Næsten alle dagplejere synes, det er virkelig godt eller godt at være dagplejer i Fredericia Kommune. Dagplejerne oplever generelt, at de bliver set og hørt af både deres pædagogiske leder og af deres områdeleder. Her er der dog forskelle på besvarelserne i de fire områdeinstitutioner. Temperaturmålingen viser: Dagplejen nyder overordnet stor anerkendelse hos alle faggrupper i daginstitutionerne. Næsten alle steder er der et positivt ladet samarbejde mellem dagpleje og daginstitution. I temperaturmålingen er der kun fundet få spor af de traditionelle fordomme mellem dagpleje og daginstitution. Samarbejdet mellem dagpleje og daginstitution er kun enkelte steder udfoldet på en måde, der udnytter det potentiale, der er forbundet med, at dagpleje og daginstitution er i samme områdeinstitution. I tre af de fire områder (Nordbyen, A, Erritsø Snoghøj) er der de fleste steder kun et sporadisk samarbejde. Samarbejdet er ikke sat i system. Der mangler tilsyneladende et klart formål med samarbejdet og et ledelsesmæssigt fokus på betydningen af et konkret samarbejde mellem daginstitution og dagpleje. I den ny struktur er det i næsten alle tilfælde dagplejeren, der på egen hånd varetager opstartssamtaler med forældrene før barnets start. Den pædagogiske leder af dagplejen deltager meget sjældent i opstartssamtaler. De 1 Se bilag med det samlede resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. UdviklingsForum. Side 4

5 interviewede dagplejere fremhæver dette som en stor fordel for dagplejeren, idet hun derved fremtræder mere selvstændig. De pædagogiske ledere af dagplejen deler denne opfattelse. De pædagogiske ledere af dagplejen har i den nye struktur fået en ny rolle i forhold til dagplejerne. Nu er de ikke pædagoger, men pædagogiske ledere med fokus på ledelse og de overordnede retningslinjer for dagplejen. Det kræver andre og nye ledelsesmæssige kompetencer. Derudover skal de pædagogiske ledere udføre flere administrative opgaver end dagplejepædagogerne gjorde i den gamle struktur. De pædagogiske ledere af dagplejen leder hver for sig for ca. 30 dagplejere. Hver dagplejer modtager tilsyn i hjemmet. De pædagogiske ledere af dagplejen giver udtryk for, at antallet af tilsynsbesøg hos den enkelte dagplejer er reduceret set i forhold før omlægningen af dagplejestrukturen. De pædagogiske ledere af dagplejen møder også børn og dagplejere i legestuerne. Dagplejerne udtrykker ønske om flere tilsynsbesøg i hjemmet. Både dagplejere og de pædagogiske ledere af dagplejen ser en risiko for, at enkelte dagplejere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at nogle børn har så store vanskeligheder, at dagplejeren skal henvende sig til den pædagogiske leder af dagplejen med henblik på, at barn og forældre tilbydes en særlig indsats. Næsten alle dagplejere vurderer, at samarbejdet mellem dagplejerne i legestuegrupperne er virkelig godt eller godt. Alle dagplejere og alle pædagogiske ledere af dagplejen fremhæver vigtigheden af, at der er gode legestuer. Alle fremhæver det ønskelige i, at der er heldagslegestuer i alle områder. Imidlertid er dette kun tilfældet i ét af områderne og kun delvist i et andet område. Der er meget store forskelle mellem legestuefaciliteterne i de fire områder. I de tre områder bliver mange af lokalerne beskrevet negativt eller meget negativt: Der er koldt på gulvene, lokalerne er ikke rengjort. Lokalestandarden er langt fra på niveau med lokalerne i en daginstitution. I den nye struktur varetages morgenvagten af Fredericia Kommunes Brandvæsens vagtcentral og kørselskontor. Fordelene ved denne organisering er blandt andet, at dagplejerne kan melde sig syge på alle tider af døgnet, at forældrene kan få besked om gæstepleje aftenen før, og at der er en stor ensartethed i håndteringen af morgenvagten. UdviklingsForum. Side 5

6 2. Temperaturmålingens baggrund og formål Baggrund Fra den blev dagplejen i Fredericia Kommune opdelt i fire afdelinger, der hver blev integreret i de fire områdeinstitutioner med områdelederen som øverste leder af den samlede områdeinstitution, inklusiv dagplejeafdelingen. I hver områdeinstitution er der en række daginstitutioner og en dagplejeafdeling med et antal børn og et antal dagplejere herunder en gæstedagplejer. Der er en pædagogisk leder af dagplejen, som er daglig leder af dagplejeafdelingen. Denne indgår i områdeinstitutionens lederteam sammen med områdeinstitutionens øvrige pædagogiske ledere og områdelederen. Den pædagogiske leder af dagplejen udfører tilsyn og andre opgaver i forhold til dagplejere, dagplejebørn og forældre. Den nye struktur har nu fungeret i over et år og Fredericia Kommune har besluttet, at der skal foretages en temperaturmåling af den nye struktur. Formål Formålet med temperaturmålingen er at undersøge om integrationen mellem dagplejen og de fire områdeinstitutioner er i en god udvikling, og om dagplejens kerneydelse overfor børn og forældre stadig er intakt og sikret. UdviklingsForum. Side 6

7 3. Metode Der er afholdt interview med otte dagplejere, de fire pædagogiske ledere af dagplejen, de fire områdeledere og otte pædagogiske ledere af daginstitutioner samt to medarbejdere fra morgenvagten. Endvidere er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle dagplejere. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ for alle fire områder, idet svarprocenten er 92 pct. Alle interview er optaget elektronisk og efterfølgende transskriberet. Interviewene er anonymiseret. I analysen fremgår ikke personnavne. Med udgangspunkt i formålet med temperaturmålingen udarbejdede vi en spørgeramme, der tager udgangspunkt i de relevante temaer som er fremkommet i dialog med dagplejere, pædagogiske ledere af dagplejen, områdeledere og pædagogiske ledere af daginstitutioner. Gæsteplejen er ikke med i undersøgelsen. Vi har udarbejdet analysen på baggrund af de indsamlede data og på baggrund af vores erfaringer som konsulenter fra lignende analyser af dagtilbud i andre kommuner. Analysen har to hovedafsnit. I afsnittet Temperaturmålingens resultat giver vi en fokuseret beskrivelse af den aktuelle status af dagplejen i Fredericia Kommune. I afsnittet Anbefalinger på side 16 fremlægger vi en række anbefalinger til Fredericia Kommune. Analysen er udarbejdet i maj-juni 2013 af UdviklingsForum v/chefkonsulenterne John Andersen og Søren Gundelach samt konsulent Christina Sanden Andersen. UdviklingsForum. Side 7

8 4. Temperaturmålingens resultat Dagplejen generelt i den nye struktur Temperaturmålingen viser, at leder, dagplejere og pædagogiske ledere af dagplejen vurderer, at det den nye struktur er positiv i forhold til dagplejen. Der var dog en kort periode lige efter, at den nuværende struktur var trådt i kraft en række praktiske ting som ikke fungerede optimalt. Det drejede sig blandt andet papirgange om sygemeldinger og lignende. Områdeledere, pædagogiske ledere af dagplejen samt dagplejerne vurderer samlet set, at dagplejen har et højt fagligt niveau, og at der er en høj grad af faglig stolthed blandt dagplejerne. To tredjedele af dagplejerne synes, at det er godt (53 %) eller virkelig godt (15 %), at dagplejen i den nye struktur er kædet sammen med daginstitutionerne. Lidt mere end to tredjedele af dagplejerne er helt enige (19 %) eller enige (51 %) i, at dagplejen regnes for et ligeværdigt dagtilbud på linje med daginstitutioner. Næsten alle dagplejere (96 %) har indtryk af, at kvaliteten i Fredericia Kommunes dagpleje er virkelig god (51 %) eller god (45 %). Halvdelen af dagplejerne er helt enige (7 %) eller enige (44 %) i at den nye struktur tager højde for det særlige ved dagplejen. Næsten alle dagplejere synes, det er virkelig godt (30 %) eller godt (67 %) at være dagplejer i Fredericia Kommune. Spørgeskemaundersøgelsens positive resultat bliver understøttet af interviewene: Vi brænder for vores arbejde, og vi har et utroligt godt sammenhold. (Dagplejer) Vi har meget engagerede dagplejere og meget erfarne dagplejere. Vi har rigtig mange, hvor det er en livsstil for hele familien, at man er dagplejehjem. (Pædagogisk leder af dagplejen) Dagplejen i Fredericia Kommune er veldreven. Der er styr på tingene. (Områdeleder) Der er ikke sådan noget misk mask her, når jeg spørger den pædagogiske leder af dagplejen i mit område om et eller andet, så får jeg et svar, eller jeg får at vide, hvor jeg kan finde det. (Områdeleder) Ledelse af dagplejen Indførelsen af den nye struktur i dagplejen har betydet store ændringer i den måde dagplejen og den enkelte dagplejer bliver ledet på. Tidligere var der én leder af den samlede dagpleje og en række dagplejepædagoger der førte tilsyn med og støttede de enkelte dagplejere. I dag er dagplejen en afdeling i hver af de fire områdeinstitutioner. Dagplejen i den enkelte områdeinstitution ledes af en pædagogisk leder af dagplejen. Dagplejerne 85 % af dagplejerne mener, at deres ledelse er virkelig god eller god, 1 % svarer at den er dårlig og 2 % svarer ved ikke. Det skal understreges at den del af ledelsen dagplejerne har tættest kontakt med er den pædagogiske leder af dagplejen og ikke områdelederen, så det er rimeligt at antage, at det især er den pædagogiske leder af dagplejen de tænker på, når de svarer på spørgsmålet, om de har en god ledelse. Samtidigt svarer 71 % af dagplejerne, at der er helt enige eller enige i, at dagplejen bliver set og hørt af områdelederen 16 % er hverken enige eller uenige heri og 4 % er uenige. De følgende citater typiske kommentarer til spørgsmålet, som er skrevet af dagplejerne i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Vores nye områdeleder har stort kendskab og forståelse for vores specielle arbejdsområde. (Dagplejer) Områdelederen er der altid, når jeg har brug for hende. (Dagplejer) UdviklingsForum. Side 8

9 Det er svært at svare på, da jeg ikke har kendskab til hende. Men det håber jeg da fremadrettet på. (Dagplejer) Dagplejerne beskriver forholdet til de pædagogiske ledere som godt. I et par områder har man dog et ønske om at have mere kontakt med den pædagogiske leder af dagplejen. Der er også et ønske om, at områdelederen bliver mere synlig og kommer mere ud i legestuerne og på besøg enkelte gange hos enkelte dagplejere. Områdelederne Områdelederne beskriver dagplejen på følgende måde: Når dagplejeledergruppen er sammen med os, så beskytter de dagplejerne ved at kalde dem sårbare. Men det hænger slet ikke sammen med det jeg ser. (Områdeleder) Dagplejelederne snakker stadig om, at det er svært for dem. Men når man møder dagplejerne selv, så giver de udtryk for, at de klarer sig.(områdeleder) Det er en ledelsesmæssig udfordring for områdelederen, at der er så stor forskel på dagplejerne. Der er en meget stor gruppe dagplejere som er meget proaktive og en mindre gruppe som er mere passive. Generelt roser områdelederne det arbejde, der udføres i dagplejen Dagplejerne er gode til at fange de små selvfølgeligheder i dagligdagen. Nu havde de et tema, der handlede om, hvad der sker, når vi går på tur, hvad bliver vi så optaget af. De fanger faktisk noget, hvor jeg tænker, at de måske har et fortrin i sammenligning med en pædagog, som jeg tænker hele tiden prøver at hæfte det op på sin faglighed og på noget pædagogik. (Områdeleder) Vi tager det herfra, og vi stresser ikke fordi vi lige skal nå at lave en fortælling, eller vi lige skal nå hen i legestuen. Nej det er vigtigt, at børnene er her og har det godt med hinanden. Det foregår stille og roligt med nærvær. Det kan godt være, der ikke er den store refleksion på læreplans arbejdet, men der er stor refleksion på nærværet med børn. Der ser jeg en stor forskel, men det er ikke en forskel, som, jeg ikke også synes, ikke må være der. (Områdeleder) Områdelederne ser dagpleje og daginstitution som et ligestillede tilbud, og områdelederne vil ikke behandle de pædagogiske ledere af dagplejen som noget særligt i kraft af, at de er ledere af dagplejen. De er ledere af en afdeling i områdeinstitutionen på lige fod med de øvrige pædagogiske ledere af børnehusene. Områdelederne ønsker et noget højere ledelsesmæssigt niveau hos nogle af de pædagogiske ledere af dagplejen. Dette skal ses på baggrund af, at de pædagogiske ledere af dagplejen ved omlægningen er gået fra primært at være pædagoger for dagplejerne til at være overordnede ledere. Det kræver tid at omstille sig og tilegnelse af nye kompetencer. De pædagogiske ledere af dagplejen De pædagogiske ledere af dagplejen fortæller, at de har fået en ny rolle i forhold til dagplejeren i og med den nye struktur. De har fået mere fokus på de overordnede retningslinjer. Derudover har de fået flere arbejdsopgaver. De skal udføre mere administrativt arbejde, fx skal de skal selv beslutte indkøb, som de før skulle til deres leder for at få godkendt. En anden arbejdsopgave, der er tilføjet, er, at der i dag er et forældreråd i hvert område. I dag har de pædagogiske ledere af dagplejen hver især ca. 30 medarbejdere under sig. Medarbejdere som de har et ledelsesmæssigt ansvar for. Men det er jo det pædagogiske arbejde jeg har fokus på. Det er der jeg vågner om natten og tænker ups hvilke børn misser jeg?. Det administrative har deadlines hele tiden, og det pædagogiske er mere løst. Det er derfor, vi skal til at have nogle mere selvkørende dagplejere. (Pædagogisk leder af dagpleje) Vi pædagogiske ledere er egentlig meget nysgerrige på, hvordan dagplejen fungerer, men dagsordnen er jo det, der hedder driften af daginstitutionsområdet. Der tænker jeg tit, at jeg ikke byder ind med, UdviklingsForum. Side 9

10 hvad det er jeg sidder og tumler med, fordi der er ti som skal høre på, hvad dagplejen har af relevans, og så kan jeg lige så godt tage det alene med min områdeleder. Så bliver det ikke sat på dagsordnen. (Pædagogisk leder af dagpleje) I nogle områder har de pædagogiske ledere af daginstitutionerne en god dialog med de pædagogiske ledere af dagplejen. I andre er det mere tyndt. Tidligere var samarbejdet personbåret, nu er det mere formaliseret og dermed mere professionaliseret. Samarbejdet mellem dagplejerne og dagplejeleder 94 % af dagplejerne svare at mit samarbejde med min dagplejeleder er virkelig godt eller godt. 3 % svarer, at det hverken er godt eller, og 1 % svarer, at det er. De meget positive besvarelser understøttes, af besvarelserne i de kvalitative interview. I den nye struktur er det i næsten alle tilfælde dagplejeren, der på egen hånd varetager opstartssamtaler med forældrene før barnets start. De interviewede dagplejere fremhæver dette som en stor fordel for dagplejeren, idet hun derved fremtræder mere selvstændig. De pædagogiske ledere af dagplejen deler denne opfattelse. Både dagplejere og de pædagogiske ledere af dagplejen ser en risiko for, at enkelte dagplejere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at nogle børn har så store vanskeligheder, at dagplejeren skal henvende sig til den pædagogiske leder af dagplejen med henblik på, at barn og forældre tilbydes en særlig indsats. Jeg har haft nogle forældreklager eller faktisk klager fra beboere i området, om børn som græder meget. Hvor jeg har været ude ved en dagplejer, som ikke ville kontakte mig, fordi hun tror, jeg har travlt, hvor hun faktisk er presset. (Pædagogisk leder af dagplejen) I går var jeg ude ved en dagplejer, og så snakker vi om et barn, og så siger hun: Ja du sagde jo, der før jul, at du tænkte, der måske skulle fys. Så siger jeg, har I snakket videre om det? Hvor hun siger: Nej jeg ventede på, at du kom igen. Det barn havde jeg jo glemt alt om jeg havde jo ikke været der siden 1. november, hvor jeg jo sagde til hende, hvorfor hun ikke havde kontaktet mig, og hun siger, at hun jo ved, jeg har så travlt, og at hun måske ikke syntes, at det var så vigtigt. Men det gjorde mig lidt ked af det, for hun havde jo en forventning om, at jeg kom tilbage og satte det i værk, og jeg havde jo glemt alt om det. Det er et lille eksempel, men hvor det lige giver et stik i maven. (Pædagogisk leder af dagplejen) Sådanne eksempler er dog relativt sjældne. De pædagogiske ledere af dagplejen vurderer, at der er tale om max. ca. 7-8 sådanne eksempler om året, og det er selvfølgelig 7-8 eksempler for meget. Samarbejdet mellem dagpleje daginstitution Efter indførelsen af den nye struktur er dagpleje og daginstitution nu i samme område. Temperaturmålingen viser, at dagplejen generelt nyder stor anerkendelse hos områdeleder, pædagogiske ledere af daginstitutionerne samt pædagoger og pædagogmedhjælpere. De fleste steder er der et positivt ladet samarbejde mellem dagpleje og daginstitution. I temperaturmålingen er der kun fundet få spor af de traditionelle fordomme mellem dagpleje og daginstitution. Resultatet af temperaturmålingen kan dog tyde på, at ikke alle de pædagogiske ledere af daginstitutionerne har et konkret og udbygget kendskab til dagplejerne i deres område. Temperaturmålingen viser endvidere, at samarbejdet mellem dagpleje og daginstitution kun enkelte steder er udfoldet på en måde, der udnytter det potentiale, der er forbundet med at dagpleje og daginstitution er i samme områdeinstitution. I tre af de fire områder er der et sporadisk samarbejde, hvor samarbejdet ikke er sat i system med et klart formål, besøgsinterval, hvem besøger hvem, hvor, hvornår, afholdelse af fælles aktiviteter arrangementer. Temperaturmålingen viser, at når dagplejerne er på besøg i daginstitutionen, så bliver der de fleste steder taget godt UdviklingsForum. Side 10

11 imod dem, men at der som nævnt mangler en fælles forståelse af det konkrete formål med besøget. Enkelte dagplejere nævner, at nogle medarbejdere i nogle få daginstitutioner står tøvende over for besøgene, hvilket bevirker at dagplejerne oplever sig fremmede i husene. Vi oplevet ude ved os, at de ikke har tid til os. Så passer det ikke lige, og så har de travlt, og så kan de ikke modtage os. Det er ærgerligt. Vi vil gerne, men føler os ikke velkomne. (Dagplejer) Så var det noget med, at så blev man henvist til en bestemt del af legepladsen eller til det rum, hvor børnegruppen var på tur. Så den der sociale kontakt med os fx ved et fælles arrangement, det var ikke noget, vi oplevede. (Dagplejer) Jeg føler mig som oftest velkommen i børnehaverne, men har flere gange oplevet, at der bliver sagt, at der ikke er tid til, at vi kommer på besøg. Og det forstår jeg ikke, da vi ikke skal passes og vartes op (Dagplejer) Dagplejerne vurderer, at det kun er af og til (44 %) eller sjældent (23 %), at der er børn fra dagplejen sammen med børn fra daginstitutioner. Det altovervejende hyppigste er, at det er dagplejeren, der besøger daginstitutionen. Der er kun fundet meget få eksempler på, at en daginstitution har været på besøg hos en dagplejer. Enkelte steder er der planlagte pædagogiske aktiviteter mellem dagpleje og daginstitution. Dette gælder særligt i det fjerde område, hvor dagplejen har sin egen legestue i en stor institution, og den pædagogiske ledere af dagplejen har kontor i denne institution. Her er der hyppige besøg og et tæt samarbejde med fælles aktiviteter m.m. Overgang fra dagpleje til børnehave Temperaturmålingen viser, at når et barn skal flytte fra dagpleje til daginstitution, så er det almindeligt, at dagplejeren besøger barnets nye børnehave med dette barn. Hvis jeg har et barn som skal starte i en institution, så kontakter jeg dem, og så besøger man dem, hvis man har muligheden for det. (Dagplejer) Ca. to tredjedele af dagplejerne er helt enige (27 %) eller enige i (42 %), at der er en velfungerende overgang mellem dagpleje og daginstitution, når børnene skal flytte fra dagpleje til børnehave. Der er udarbejdet et skema som dagplejerne skal anvende i arbejdet med barnets overgang fra dagpleje til børnehave, men temperaturmålingen viser, at det kun få steder, at dette skema anvendes systematisk af dagplejer og medarbejdere i daginstitution. Samarbejdet mellem dagplejerne og leder og medarbejdere fra områdeinstitutionen Dagplejerne og de pædagogisk ledere af daginstitutionerne vurderer, at der generelt er et godt eller et neutralt samarbejde mellem dagplejerne og daginstitutionernes medarbejdere og pædagogiske ledere. Der er ingen, der svarer, at der er et eller meget samarbejde. Temperaturmålingen viser, at det kun er sjældent (30 %) eller meget sjældent (19 %), at en dagplejer i arbejdstiden er sammen pædagoger og pædagogmedhjælpere fra områdeinstitutions daginstitutioner Jeg syntes, der er et fint samarbejde med institutions ledere. Vi er altid mere end velkommen i institutionen. Jeg syntes nærmere, det kan være personalet, som ikke altid bifalder os. (Dagplejer) Samarbejdet mellem dagplejerne indbyrdes og legestuerne Dagplejerne oplever klart, at de indbyrdes har et godt og tæt samarbejde. På spørgsmålet Mit samarbejde med mine dagplejekollegaer fra min legestuegruppe er svarer 97 %, at samarbejdet er virkelig godt eller godt, 2 % at det hverken er godt eller, og 1 % at det er. Både de pædagogiske ledere af dagplejen og dagplejerne giver udtryk for, at det samarbejde, der foregår i legestuerne, er en vigtig kerne i arbejdet både pædagogisk og samarbejdsmæssigt. UdviklingsForum. Side 11

12 Legestuerne Der er store forskelle i kvaliteten af de fysiske rammer mellem legestuerne i de fire områder samt i forhold til dagplejernes adgang til heldags- og halvdagslegestue. I tre ud af fire områder (Nordbyen, A, Erritsø Snoghøj) er det kun lidt over halvdelen af dagplejerne, der vurderer, at indretningen og de pædagogiske muligheder i legestuen er gode eller virkelig gode. I et af disse områder ( A) område vurderer mere end 1/3 af dagplejerne (36 %), at legestueforholdene er dårlige (22 %) eller virkelig dårlige. I det fjerde område () er næsten 90 % tilfredse eller meget tilfredse. Indretningen og de pædagogiske muligheder i den legestue, som jeg er tilknyttet, er: gode Gode gode eller dårlige Dårlige dårlige I alt 15,0% 49,5% 19,6% 10,3% 5,6% Nordbyen 4,0% 52,0% 28,0% 8,0% 8,0% (25) A 7,1% 53,6% 3,6% 21,4% 14,3% (28) Erritsø Snoghøj 0,0% 56,7% 36,7% 6,7% 0,0% (30) 54,2% 33,3% 8,3% 4,2% 0,0% (24) Både dagplejere og de pædagogiske ledere af dagplejen beskriver de fleste legestuelokaler i tre områder (Nordbyen, A, Erritsø Snoghøj) negativt eller meget negativt: Der er koldt på gulvene, lokalerne er ikke rengjort. Lokalestandarden er langt fra på niveau med lokalerne i en daginstitution. Vi har ingen heldagsdagplejer. Der er en 9-15 legestue de er seks i gruppen, men der kan kun være fire i hytten, så de går lidt på skift dernede. I samme hytte har jeg en 9-12 gruppe, hvor de også er seks, men også kun kommer fire af gangen. De synes ikke, at de får børnene til at sove dernede, fordi der er meget larm. (Pædagogiske leder af dagpleje i ét af områderne) I er både dagplejere og pædagogiske leder af dagplejen meget tilfredse med legestueforholdene. Her er dagplejens legestue beliggende i et stor integreret daginstitution, hvor dagplejen har eget lokale, der anvendes til heldagslegestue for områdeinstitutionens dagplejere Både dagplejere og pædagogiske leder af dagpleje fremhæver, at det er vigtigt med heldagslegestuer. Heldagslegestuer hver uge bliver af dagplejerne oplevet som den optimale løsning. I heldagslegestuen man har ikke det stressforløb med børnene, hvor man skal nå en aktivitet, at spise, at sove, tøj af og på osv. Det er så lækkert at være der hele dagen i stedet. Når man går i legestue hvor man skal være hjemmefra kl. 8 for at nå det og også hjemme igen i en god tid om formiddagen, så sidder jeg og bliver misundelig på jer, der har heldagslegestue. Dagplejere og de pædagogiske ledere af dagplejen fremhæver, at det er meget hensigtsmæssigt, at dagplejerne i legestuegruppen hyppigt er samlet. Det giver grundlag for et godt arbejdsfællesskab og deltagelse i legestuen er med til at skabe den fornødne afveksling i dagplejernes arbejde. Som bekendt er dagpleje en form for alene-arbejde. I UdviklingsForum. Side 12

13 legestuen kan dagplejeren drøfte eget arbejde sammen med kolleger, og deltagelse i legestuen er med til, at dagplejerne kan udveksle erfaringer, for eksempel observere kollegernes børn og af- eller bekræfte egne opfattelser af de pågældende børn trivsel og udvikling. Dette kan i legestuen støttes af den pædagogiske leder af dagplejen, der endvidere kan følge op på pædagogiske drøftelser fra tilsynsbesøgene i hjemmet. Både dagplejere og de pædagogiske ledere af dagplejen fremhæver endvidere, at børnene har udbytte af legestuen. For eksempel kan dagplejerne kan lave andre aktiviteter med børnene i legestuen end dagplejerens eget hjem. Det at både børn og dagplejere ofte er i legestue er særdeles hensigtsmæssig, idet børnene som bekendt ind imellem skal i gæstepleje ved egen dagplejers fravær. Ikke sådan forstået at legestuen anvendes til gæstepleje, men i legestuen lærer børnene andre dagplejere og børn i gruppen at kende, hvilket naturligvis er en fordel, når et barn skal i gæstepleje hos en af dagplejerne fra legestuegruppen. Når man også skal have ferie eller sådan noget er det også nemmere at sige nå men du skal hen til Annette det var hende der sad der og der den er også nem at sælge til forældrene, når de i hvert fald har set dem i legestuen en enkelt dag. De behøver ikke at kende den dagplejer, men det er rart for dem, at de lige har et ansigt på den person, som de skal sende deres lille barn hen til. (Dagplejer) Morgenvagten En af ændringerne i forbindelse med omlægningen af dagplejen er, at dagplejens morgenvagt nu varetages af Fredericia Kommunes Brandvæsens vagtcentral og kørselskontor i stedet for som i de fleste andre kommuner, hvor det er dagplejepædagoger, der organiserer gæsteplejen om morgenen i forbindelse med dagplejernes akutte sygdom m.v. Dagplejens morgenvagt er en af de mange opgaver som varetages af vagtcentralen. De øvrige opgaver er blandt andet tekniske alarmer, tyverialarmer, brandalarmer, akutte problemer med fjernvarmen og mange opgaver for hjemmeplejen specielt efter hjemmeplejens almindelige åbningstid. De ansatte i vagtcentralen er vant til at tale med mennesker i mange situationer og at handle på det der kommer ind, som medarbejdere i vagtcentralen siger. Placeringen af morgenvagten i vagtcentralen giver den fordel, at hvis der er en spidsbelastning fx på grund af en influenzaepidemi kan vagtcentralen med meget kort varsel tilkalde yderligere forstærkning af telefonbetjeningen. Morgenvagten har direkte adgang til kommunens IT system og kan se, hvem der er den sædvanlige gæsteplejer for den enkelte dagplejer. Ud for hvert barn står, hvor barnet tidligere har været i gæstepleje, alle forældres telefonnumre, og hvem der primært skal ringes til og lignende. Der er også nogle sætninger, som er sat meget pædagogisk op, som vi kan bruge for ikke lige at komme ud i en diskussion. Det er ganske almindelige spørgeteknikker. Man lukker den meget mere. Man siger fx jeg har den her gæstedagpleje, jeg kan tilbyde dig, eller jeg har de her to, jeg kan tilbyde dig. I stedet for at man siger, hvor vil du gerne hen? Så nævner hun måske tre, og jeg siger nej til alle tre. Så der er der nogle sætninger, som kan bruges. (Medarbejder i vagtcentralen) For hver dagplejers sygemelding vil der ofte være opringninger fra morgenvagten til forældre og gæstepleje før at sagen er lukket. En sygemelding fra en dagplejer omfatter jo fire til fem børn hver med et forældrepar. Så er det ofte at de ikke lige tager telefonen første gang, derfor er vi ofte nødt til at ringe til fastnettelefonen og måske både mors og fars mobiltelefon og evt. lægge en besked og ringe tilbage osv. Og så er der jo til den dagplejer der skal have børnene. (Medarbejder i vagtcentralen) Efter nogle opstartsvanskeligheder, hvor brandstationens og dagplejens kultur og forventninger skulle afstemmes, fungerer systemet i dag på en god måde. Der er ingen af de interviewede, der har udtrykt utilfredshed med den måde, som morgenvagten fungerer på i dag. UdviklingsForum. Side 13

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina Sanden Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts 2010 1 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil.

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 1 Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Vi byder dig og din barn velkommen i dagplejen. Folderen her beskriver den fælles organisering af dagplejen Vi håber, at I og jeres barn / børn vil få en tryg og god

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer...

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere