KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade Grenaa Telefon Telefax Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 4 Institutionsoplysninger 4 Beretning 5 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (klasse A) med fornødne tilpasninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Grenaa, den 13. marts 2014 Torben Jensen Preben Brandstrup Inger K. Andersen (formand) (næstformand) Esben Møller Pia Bjerregaard 2

4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen i Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Institutionens ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Grenaa, den 13. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Falk Hansen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Ydesvej Grenaa Telefon: CVR-nr.: Etableret: 1. september 2009 Hjemstedskommune: Norddjurs Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Torben Jensen (formand) Preben Brandstrup (næstformand) Inger K. Andersen Esben Møller Pia Bjerregaard Daglig ledelse Valdemar Haumand (centerleder) Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade Grenaa 4

6 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktiviteter Drift af Grenaa Idrætscenter og svømmehal. Resultatopgørelsen 2013 for DSI Grenaa Idrætscenters samlede aktiviteter. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Grenaa Idrætscenter (GIC) har også i 2013 haft fokus på den ordinære drift af Idrætscenteret med tilhørende stadionanlæg og svømmehallen inkl. badstuen. Svømmehallen er nu i normal drift og har stort set levet op til forventningerne, Badstuen har endnu ikke indfriet vores driftsmæssige forventninger. Der er indført en billig adgangsbillet, som giver adgang til Badstuen på udvalgte tider og indført 50 turs kort til svømmehallen for at få flere besøgende, det har haft en positiv virkning i svømmehallen og en mindre virkning i Badstuen. Der er arbejdet koncentreret og målrettet på at skabe balance i driften set under et. GIC har indgået en aftale med Randers Social og Sundhedsskole, om at varetage pedelfunktion ved deres afdeling i Grenaa på Ydesvej 1. Det har desværre igen har været en hård vinter , hvilket resulterede i at GIC igen måtte aflyse stort set alle vores fodboldtræningslejre i foråret. Djurslandsområdet og kommunens egne fodboldklubber har haft gavn af den nye kunstgræsbane ved idrætscenteret. Kunstgræsbanen har bidraget positivt til idrætscenterets økonomi. GIC vil fremover få svært ved at fastholde omfanget af vores baneudlejning af græsbaner i forhold til det tidligere omfang, da der er blevet etableret mange nye kunstgræsbaner i vores kundeområde. Samtidigt er vores muligheder for at arrangere træningslejre betydeligt forringet, efter at det er besluttet at der ikke mere skal være vandrerhjem ved Grenaa Idrætscenter. GIC har kunnet tiltrække flere større arrangementer, bl.a. Y-mens årsmøde med ca deltagere, fastholdt afvikling af GIC forårsmesse, og andre arrangementer som har kunnet opveje den manglende indtægt på den almindelige baneudlejning. Følgende har haft indvirkning på årets resultat: Stigende el priser. Der er i 2012 foretaget en større investering ved etablering af nye toiletfaciliteter ved Stadionbygningen, denne investering afskrives over en årrække. Toiletbygningen overdrages til Norddjurs kommune. I 2013 har GIC etableret følgende: ny flugtsvejsdør i træningshallen, informationsskærme i GIC og Stadion, container til og flisebelægning for den nye multibane og fremføring af el til banelys for multibanen, en andel for udvidelse af administrationskontoret, renovering og etablering af GIC trådløse intranet, renovering og udskiftning af alarmsystem på Stadion. Anskaffelse af stor sneplov og ovn til Sportscafeen. 5

7 Ledelsesberetning Beretning Der har også i 2013 været ekstraordinære udgifter og især timeforbrug i forbindelse med afhjælpning af fejl og mangler ved svømmehalsbyggeriet, vi registrere og anmelder fejl og mangler til MT Højgaard, frem til 5 års gennemgangen i november december Registreringen og anmeldelsen foretages for at sikre, at Norddjurs kommune og DSI Grenaa Idrætscenter ikke efterfølgende påføres unødige udgifter, til udbedring af fejl og mangler ved den fremtidige vedligeholdelse af svømmehallen. Vi har fra beslutningen om opførsel af svømmehallen ved Grenaa Idrætscenter, forbrugt ca. 1,75 årsværk i forbindelse med planlægning, registrering og opfølgning på fejl og mangler. DSI Grenaa Idrætscenter betaler fortsat husleje for badstuen til Norddjurs kommune. Badstuen blev overtaget af Norddjurs Kommune pr , huslejen dækker kommunens udgifter i forbindelse med låneoptagelsen for indfrielse af bank og kreditforeningslån i Badstuen. Bestyrelsen og ledelsen har arbejdet og arbejder fortsat med planlægning, implementering og udvikling af Badstuen, som en integreret del af svømmehallen, en proces der stadig pågår, for at opnå den nødvendige balance i økonomien samt mellem tilbud, efterspørgsel og bemanding. Personaleforhold Institutionen har nu næsten overstået et større generationsskift blandt det faste personale. Der er i løbet af 2013 ansat ny souschef som kan varetage stedfortræderfunktionen for centerlederen. Der skal i løbet af næst år findes en afløser for vores sjakbajs på rengøringsområdet. Herudover har vi har haft en enkelt udskiftning i medarbejderstaben pga. af, at en af idrætsassistenterne er fraflyttet Djursland. Usædvanlige forhold Udover afhjælpning af fejl og mangler, er der ikke konstateret udsædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for (i det følgende benævnt "institutionen") for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Hensættelser til vedligeholdelse/udskiftning Ved indgåelsen af driftsaftale (indgået mellem GIS og Norddjurs Kommune, som institutionen var forpligtet til at tiltræde) og ved beregningen af driftstilskuddet er forudsat, at der reserveres kr. pr. år til vedligeholdelse (udskiftning) af den pr. opstarten (1/ ) værende bestand af inventar/løsøre samt kr. til (indvendig) vedligeholdelse af bygninger. Beløbet i alt kr. (dog kr. i 2013) pr. år udgiftsføres i resultatopgørelsen og et tilsvarende beløb hensættes til konto under passiver Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning. Årets udgifter til større vedligeholdelsesarbejder/udskiftning vil derfor blive belastet denne konto. Hvis kontoen går i underskud, vil underskuddet dog blive belastet resultatopgørelsen. Nyanskaffelser, der ikke er udskiftning, vil ved køb over tkr. blive aktiveret og afskrevet over forventet levetid. Ved købspris under kr. vil beløbet blive fratrukket i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 7

9 Balance Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der er i 2007 bekostet indretning af lokaler til brug herfor. Disse er pr. 1/ overdraget til. Udgifterne afskrives over lejers uopsigelighedsperiode frem til den 30/ Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 år Indretning af udlejede lokaler 6 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i henholdsvis Idrætscenter og Svømmehal og badestue. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Resultatopgørelse Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende indkomstår. 8

10 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Note tkr. Idrætscenter Indtægter Omkostninger Afskrivninger Svømmehal og badstue Indtægter Omkostninger Resultat før fællesudgifter Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Årets resultat Resultatdisponering Overført til "Overført resultat"

11 Balance Note tkr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 8 Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af udlejede lokaler Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsingsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital Saldo primo Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Modtaget forudbetalt husleje Depositum Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gavekort Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Langfristet gæld 16 Forpligtelser 17 11

13 Noter tkr. 1 Indtægter Idrætscenter Tilskud Norddjurs Kommune Lokale- og baneudlejning Norddjurs Kommune Udleje lokaler og baner i øvrigt Salg af ydelser Forpagtningsafgifter Kassedifferencer Omkostninger Idrætscenter Lønninger (betalt til Norddjurs Kommune) Lønrefusion AER m.v Arbejdstøj Alarm Fremmed arbejde/foreningshjælp Driftsudgifter maskinpark Frø, gødning m.v Mindre nyanskaffelser Mindre nyanskaffelser, cafeteria Forbrug el, vand og varme Salg af el, vand og varme Reparation og vedligeholdelse, lokaler og inventar Reparation og vedligeholdelse, cafeteria Rengøring Renovation Forsikringer Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning

14 Noter tkr. 3 Afskrivninger Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af udlejede lokaler Indtægter svømmehal og badstue Tilskud Norddjurs Kommune Udleje lokaler Norddjurs Kommune Udleje lokaler i øvrigt Salg tjenesteydelser (livredder m.v.) Salg badebilletter m.v Kassedifferencer inkl. difference gavekort Indtægtsførelse af forældede gavekort (2010) Salg af saltflydekar Omkostninger svømmehal og badstue Lønninger (betalt til Norddjurs Kommune) Alarm 0 1 Arbejdstøj Varekøb (sæbe, badehætter m.v.) Varelager primo Varelager ultimo Leje badstue (Norddjurs Kommune) Forbrug el, vand og varme Reparation og vedligeholdelse lokaler, inventar og maskiner Mindre nyanskaffelser Rengøring m.v Forsikring

15 Noter tkr. 6 Administrationsomkostninger Annoncer og reklame Avisabonnement Back-up, service Bestyrelsesmøder It, software Kontorartikler Konsulent Kontingenter Kursusudgift Mindre nyanskaffelser Papir Personaleomkostninger Porto/gebyrer Regnskabsmæssig assistance Reparation og vedligeholdelse Repræsentation, gaver Telefon og internet Diverse Finansielle indtægter Bank

16 Noter 8 Anlægsaktiver Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af udlejede lokaler Anskaffelsessum: Saldo primo Årets tilgang Anskaffelsessum i alt Afskrivninger: Saldo primo Årets afskrivning Anskaffelsessum i alt Bogført værdi ultimo tkr. 9 Diverse tilgodehavender Opgørelser forbrug el, vand og varme Diverse Likvide beholdninger Djurslands Bank, erhvervskonto nr Djurslands Bank, erhvervskonto nr Danske Bank, nr Danske Bank, nr Kassebeholdninger

17 Noter 11 Egenkapital Saldo primo Årets bevægelser Saldo ultimo Overført pr. 1/ ved stiftelse Overført resultat tkr. 12 Hensættelser til vedligeholdelse/udskiftning Hensættelse primo Hensættelse i året Køb i året: Ny udvendig dør i træningshal Nye infoskærme Etablering/renovering trådløst net Sneplov Udskiftning af tyverialarm, stadion Ny ovn, Sportscafeen Malet døre m.m. foyer og nordgang Ny multibane, GIC andel Udvidelse af kontor, GIC andel Modtaget forudbetalt husleje Saldo primo Indtægtsført Leverandører af varer og tjenesteydelser Afsat vedr. regnskabsmæssig assistance Diverse

18 Noter tkr. 15 Anden gæld Merværdiafgift: Angivelse oktober kvartal Reguleringer Langfristet gæld Gæld i alt primo Gæld i alt ultimo Restgæld efter 5 år Modtaget forudbetalt husleje Depositum Forpligtelser Ved fratræden af personalet vil der være en væsentlig feriepengeforpligtelse. Beløbet er ikke afsat skyldigt pr. 31/ , fordi Norddjurs Kommune i forhold til den tidligere gældende aftale med Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal har forpligtet sig til at overtage feriepengeforpligtelser (uden refusion), hvis driftsaftalen bliver ophævet. 17

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere