Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner"

Transkript

1 Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4

2 INDHOLD 1. Indledning Baggrund Principperne for opgørelsen af beredskabernes budgetgrundlag Fakta om de seks kommuner Personale i de seks kommuners beredskaber... 5 Fastansatte og timelønnedes arbejdsopgaver Samarbejde på tværs af kommunerne Det operative og forebyggende beredskab... 7 Det operative beredskab...7 Det forebyggende beredskab...8 Udgifter og indtægter i det operative og forebyggende beredskab...9 Forskelle på udgifterne i det operative og forebyggende beredskab...9 Sammenlignelige udgifter i det operative og forebyggende beredskab Det frivillige beredskab...13 Udgifter og indtægter i det frivillige beredskab...13 Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab...13 Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Administrative ydelser udført af kommunerne...14 Udgifter vedr. administrative ydelser udført i kommunerne...14 Forskelle i kommunernes ydelser vedr. administration...15 Sammenlignelige udgifter vedr. administrative ydelser fra kommunerne Bygninger...16 Udgifter vedr. bygninger...16 Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger...16 Regler for deponering og lånerammer vedr. bygninger (og andre anlæg) Etableringsudgifter i det fælles beredskab...19 Samlokalisering af beredskaberne i de seks kommuner...19 Organisering...19 Fusionsafgift ved sammenlægning af virksomheder Effektiviseringer...19 Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for Forslag til besparelseskatalog Samlet budgetgrundlag...21 Prisregulering af budgetgrundlaget...22 Budgetgrundlaget for beredskabet i 2015 og Muligheder for valg af ejerfordeling Serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver Serviceopgaver i Nordsjællands Brandvæsen Forskelle i økonomisk opgørelse ift. Nordsjællands Brandvæsen Egenkapital og likviditet i beredskaberne Ensartede afregningsprincipper Budget- og regnskabsfrister Løbende effektiviseringer og tillægsbevillinger generelt

3 1. Indledning Dette oplæg er udarbejdet for at skabe grundlag for et fælleskommunalt beredskabssamarbejde mellem Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Frederikssund og Halsnæs Kommune samt et eventuelt fælleskommunalt beredskabssamarbejde for de seks kommuner og det nuværende Nordsjællands Brandvæsen (Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Helsingør Kommuner). Indholdet i oplægget kan sammenholdes med det oplæg, der blev udarbejdet i forbindelse med dannelsen af Nordsjællands Brandvæsen Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen samt tilhørende bilag. Udover en økonomisk opgørelse af beredskabernes budgetgrundlag indeholder oplægget en beskrivelse af samarbejdsaftaler, det operative, det forebyggende og det frivillige beredskab, særlige forhold for de enkelte beredskaber samt serviceopgaver som beredskaberne udfører for kommunerne. Desuden beskrives en række vigtige økonomiske, personalemæssige og lovgivningsmæssige forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med etableringen af et fælles beredskab. Endelig præsenteres de effektiviseringskrav der stilles beredskabet samt de forslag til besparelser, som beredskaberne vil kunne gennemføre ved en sammenlægning. Oplægget er blevet til i samarbejde mellem styregruppen bestående af direktører fra de seks kommuner samt projektgruppen bestående af beredskabscheferne i de seks kommuner. 2. Baggrund I aftalen om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab. Som konsekvens heraf indebar økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL en aftale om, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 beredskabsenheder til 20 pr. 1. januar I november 2014 besluttede byrådene i Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Frederikssund og Halsnæs Kommuner at etablere et fælles redningsberedskab for de seks kommuner. Borgmestrene i de seks kommuner havde dog allerede i august 2014 tilkendegivet, at det skulle vurderes om det fagligt og økonomisk ville være bæredygtigt at arbejde for etablering af et større selskab i Nordsjælland. I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum i januar 2015 samledes borgmestrene i de 11 kommuner i Nordsjælland på opfordring af KKR formandskabet for at drøfte et evt. bredere beredskabssamarbejde. I den forbindelse blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. De fem kommuner i Nordsjællands Brandvæsen har i løbet af 2014 udarbejdet materiale (beskrivelser og økonomiske opgørelser), der har dannet grundlag for etableringen af Nordsjællands Brandvæsen som 60-selskab med virkning fra 1. januar For at kunne indgå forhandlinger om en eventuel udvidelse af Nordsjællands Brandvæsen har det været vigtigt for beredskaberne i Hillerød, Gribskov, Furesø, Egedal, Frederikssund og Halsnæs kommuner at tilvejebringe det tilsvarende materiale for de seks kommuner på meget kort tid. Derfor har der i februar og marts måned været arbejdet intensivt med at udarbejde dette materiale blandt andet har beredskabschefer og økonomikonsulenter i de seks kommuner været samlet på en uges intensivt arbejdsseminar. Målet om at reducere de nuværende 86 beredskabsenheder til 20 er opnået, idet der er indmeldt 19 beredskabsenheder på landsplan. Ved et eventuelt samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og Hillerød, 3

4 Gribskov, Egedal, Furesø, Frederikssund og Halsnæs Kommuner, bliver tallet reduceret til 18 beredskabsenheder. Uanset om der i Nordsjælland etableres et eller to beredskaber, er økonomiaftalen således overholdt. 3. Principperne for opgørelsen af beredskabernes budgetgrundlag Opgørelsen af budgetgrundlaget for beredskaberne i Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Frederikssund og Halsnæs Kommuner er i dette oplæg udarbejdet på grundlag af 2013 regnskabstal, og de samme hovedprincipper, som har dannet baggrund for opgørelsen af budgetgrundlaget for Nordsjællands Brandvæsen. Budgetgrundlaget er således sammenligneligt på tværs af de 11 kommuner. Enkelte steder, er der mindre forskelle på opgørelsen. Disse få forskelle er beskrevet i afsnit 16. Opgørelsen er grundlaget for det budget, som et nyt samlet beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne på det nuværende serviceniveau dog reduceret med det effektiviseringskrav som økonomiaftalen for 2015 fordrer. Hovedprincippet for opgørelsen er, at budgettet er opgjort ensartet, så alle kommuner stilles rimeligt i forhold til hinanden. Samtidig er det væsentligt at budgetgrundlaget sikrer, at beredskabsselskabet får stillet hele budgettet til rådighed, for efterfølgende selv at kunne beslutte, hvordan selskabet løser beredskabsopgaverne mest hensigtsmæssigt og effektivt ud fra en samlet optimeret tilgang. Principperne er beskrevet løbende i de enkelte afsnit. De serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver, som beredskaberne løser, indgår ikke i budgetgrundlaget for det operative, forebyggende og frivillige beredskab men er opgjort i særskilt opgørelse. Ved en eventuel sammenlægning mellem de seks kommuner og Nordsjællands Brandvæsen bør budgetgrundlaget ensrettes på de få områder, hvor der på nuværende tidspunkt er forskelle. For Frederikssund Halsnæs Beredskab (som allerede er etableret som et fælleskommunalt selskab) afregnes kommunebidraget i dag mellem de to kommuner efter indbyggertal. Budgetgrundlaget i afsnit 13 for Frederikssund og Halsnæs kommuner er således fordelt efter indbyggertal. Eftersom der arbejdes med regnskabstal for 2013 benyttes indbyggertallet opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2013 til fordeling af udgifterne. 4. Fakta om de seks kommuner I de seks kommuner er der fem beredskaber. Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab er et 60 selskab, der blev etableret i 2009 mellem Frederikssund og Halsnæs kommuner. De øvrige fire beredskaber i henholdsvis Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø Kommune er kommunale beredskaber, der har konkurrenceudsat deres operative beredskab til Falck. Udover Falcks varetagelse af det operative beredskab i de fire kommuner har alle seks kommuner en eller flere aftaler med Falck omkring varetagelse af serviceopgaver. Af bilag 1, skema 1, fremgår alle kommunernes aftaler med Falck. Kommunernes aftaler med Falck som ligger udenfor beredskabets potentielle serviceopgaver (fx psykologhjælp til personale), indgår ikke i skemaet. Alle fem beredskaber udfører også en række serviceopgaver for kommunerne. Disse opgaver er beskrevet i afsnit 14. Nedenfor fremgår faktuelle oplysninger om kommunernes indbyggertal og arealer. Der benyttes indbyggertal pr for at gøre opgørelsen sammenlignelig med Nordsjællands Brandvæsen. 4

5 Areal og indbyggertal for de seks kommuner: Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø i alt Areal i km2 213 km2 249 km2 122 km2 280 km2 126 km2 57 km km2 Indbyggere pr Kilde: Danmarks Statistik opgjort pr Personale i de seks kommuners beredskaber I alle fem beredskaber består det fastansatte personale af ledere (beredskabschefer og viceberedskabschefer), administrative medarbejdere og brandfolk (ansat i kommunen, i 60 selskabet eller i Falck). Derudover har nogle beredskaber tilknyttet timelønnede instruktører samt frivillige. Medarbejdere i beredskaberne Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Total Fastansatte Beredskabschefer, viceberedskabschefer og medarbejdere til administration, drift og serviceopgaver. Timelønnede instruktører indkaldes efter behov for førstehjælpsundervisning Deltidsansatte brandfolk indkaldes ved udrykning Falck ansatte* fuldtids- og deltidsbrandfolk, indsatsledere og stationsleder Frivillige ,5 0 39, ,25 134, * Det skæve antal Falck-ansatte skyldes, at nogle Falck ansatte deles mellem flere stationer. Ud af de i alt 26 fastansatte medarbejdere er der 5 beredskabschefer, 4 viceberedskabschefer (heraf en vakant), 3 administrative medarbejdere (heraf 1 deltidsansat) samt 14 medarbejdere, der varetager drift, sagsbehandling og vagtcentralopgaver. Derudover er der 8 timelønnede instruktører, 85 deltidsansatte brandfolk, 134 Falck-ansatte og 117 frivillige. I bilag 1, skema 2, findes der en mere detaljeret oversigt over alle beskæftigede i beredskabet, bl.a. fordelt på brandstationer. Fastansatte og timelønnedes arbejdsopgaver De fastansatte og timelønsansatte medarbejdere beskæftiger sig ikke alene med beredskabsopgaver, men også med serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver. Nedenfor er de fastansatte medarbejdere og de timelønsansatte instruktører fordelt på beredskabsopgaver, serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver. I bilag 4 findes en detaljeret opgaveoversigt, hvor alle fastansatte og timelønnede medarbejderes tid er fordelt på de enkelte opgaver, som de udfører. 5

6 Antal fastansatte i beredskabet samt timelønsansatte instruktører Beredskabsopgaver Serviceopgaver Øvrige kommunale opgaver Frederikssund Halsnæs 7,9 12,1* 0,0 14 Gribskov 1,7 0,2 0,1 2 Furesø 2,5 0,1 0,4 3 Hillerød 2,9 1,0 0,1 4 Egedal 2,8 2,2** 0,0 3 I alt 17,8 15,6 0,6 34 *Heraf 6 timelønsansatte førstehjælpsinstruktører ** Heraf 2 timelønsansatte førstehjælpsinstruktører I alt De lønandele, som svarer til medarbejdernes tidsforbrug på beredskabsopgaver, er indregnet opgørelsen vedr. det operative og forebyggende beredskab i afsnit 7. De lønandele der svarer til medarbejdernes tidsforbrug på serviceopgaver og andre kommunale opgaver er indregnet i opgørelsen vedr. serviceopgaver og andre kommunale opgaver i afsnit 14. Kommunerne skal være særligt opmærksomme på på et tidligt tidspunkt at beslutte, hvilke serviceopgaver, der fremadrettet skal løses af beredskabet mod betaling, og hvilke, der skal forblive i kommunerne. De opgaver, som i dette oplæg er benævnt øvrige kommunale opgaver egner sig ikke til overdragelse og bør derfor forblive i kommunerne. Kommunerne skal være opmærksomme på ikke at overdrage flere medarbejdere til beredskabet, end der overføres budget til og planlægges køb af serviceopgaver for. Dette opmærksomhedspunkt er uddybende beskrevet i afsnit 14 om serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver. For Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø Kommuner varetages en stor del af beredskabsopgaven af Falck-ansatte og kun en begrænset del af beredskabets myndighedsopgave varetages af kommunalt beredskabsansatte. Da Falck udøver ledelsen af sine egne medarbejdere og brandstationer, er beredskabschefernes opgaver i de fire Falck-kommuner centreret omkring opgaverne som kontraktholder, indsatsledelse, ledelse af de øvrige kommunale beredskabsmedarbejdere samt andre opgaver såvel i beredskabet som på øvrige kommunale områder. I Frederikssund Halsnæs Beredskab udfører beredskabschefen alene ledelse af beredskabet. 6. Samarbejde på tværs af kommunerne Beredskabscheferne prioriterer samarbejdet med andre beredskaber meget højt og har stor opmærksomhed på potentialet i samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. Det har bl.a. resulteret i en række aftaler både formelle og uformelle på tværs af kommunerne og udover de seks kommuner. Aftalerne er beskrevet detaljeret i bilag 1, skema 3. Eksempelvis er der aftaler om brandslukning og specialberedskaber, indsatsledervagter og det frivillige beredskab. Ved gennemgang af samarbejdsaftalerne udtalte beredskabscheferne følgende: Vi er gode til at samarbejde på tværs. Vi mødes og løser en opgave sammen. Der er ikke så meget fokus på, hvor vi kommer fra, og hvad hvert beredskab har af udstyr. 6

7 Citatet illustrer tydeligt, den store vilje til samarbejde blandt beredskabscheferne - både i forbindelse med eksisterende og fremtidige samarbejder. Beredskabscheferne har også udvist stor samarbejdsvilje i forbindelse med udarbejdelsen af dette oplæg i og med, at de på meget kort tid sammen har prioriteret at bidrage maksimalt til et velkvalificeret og informativt oplæg, der ikke bare tager hensyn til et fælles fremtidigt beredskabssamarbejde men også tager hensyn til borgerne og kommunerne, og samtidig giver politisk tillid, medarbejdertryghed og udviklingsmuligheder. 7. Det operative og forebyggende beredskab Det operative beredskab Det operative beredskab udfører afhjælpende indsatser ved bl.a. brand, redning og miljøuheld. Indsatsen udføres på baggrund af et serviceniveau, som er fastsat af de respektive kommunalbestyrelser. Serviceniveauet tager udgangspunkt i en risikobaseret analyse med tilhørende dimensioneringsplan. Der skal udføres en ny samlet risikobaseret dimensionering for det nye selskab. Som nævnt varetages det operative beredskab i dag af Falck i Egedal, Furesø, Gribskov og Hillerød Kommuner, mens Frederikssund Halsnæs Beredskab er et kommunalt fællesejet 60 selskab. Frederikssund Halsnæs Beredskab har døgnbemandet kommunal vagtcentral og de øvrige 4 kommuner har døgnbemandet Falck vagtcentral. Desuden har Egedal Kommune egen ubemandet vagtcentral, som også bruges af Furesø Kommune. Frederikssund-Halsnæs vagtcentral løser også opgaver for Holbæk Kommune, og adskiller sig særligt ved at have følgende udstyr/personale i forbindelse med vagtcentralen: Brandudkald, herunder vagtplaner, udkaldsskærm samt pager udkald af deltidsbrandmænd 3 IP alarmmodtagere Udstyr til at sende og modtage alarmer til Falck (forudsætning for at kunne betjene Hillerød, Gribskov, Furesø og Egedal kommuner, der alle benytter Falck beredskab). Fuld opsætning til tyverialarmer, således at der modtages alarmer på alle adresser SPC alarm server Top moderne serverrum Teknisk personale til at håndtere alt teknisk. (ved en eventuel sammenlægning af vagtcentraler skal påregnes ca. én teknisk person i 1-2 år for at samkøre alle vagtcentralens elementer - jf. IBS som er leverandør af vagtcentraler). I de seks kommuner sker udrykningerne fra i alt 14 brandstationer, hvoraf 1 benyttes både som almindelig og frivilligstation og 2 benyttes alene som frivilligstationer. Derudover er en af brandstationerne placeret i Ballerup, da Egedal og Furesø kommuner har indgået aftale med Ballerup Kommune ved alarmering i særlige områder, der grænser op til Ballerup Kommune. Indsatsledelsen gennemføres af kommunalt beredskabsansatte med undtagelse af Hillerød Kommune, der udover kommunalt ansatte indsatsledere også benytter Falck-ansatte indsatsledere. I alt råder de seks kommuner i dag over 20 indsatsledere, 63 holdledere og 203 deltidsbrandmænd. De fem beredskaber supplerer hinanden godt i forhold til udstyr og ekspertise i det operative beredskab. Det gælder særligt på højderedningsudstyr og andre former for specialredning samt dykkerberedskab. 7

8 I Hillerød Kommune indgår desuden en HSE (Hurtig Sluknings Enhed) i det operative beredskab, som er bemandet med en holdleder og en brandmand. HSE en afgår inden for ét minut. Det betyder, at HSE en ofte er fremme før indsatslederen, så de kan give en tilbagemelding om brandens omfang. HSE en er et mindre køretøj, hvilket er en stor fordel, når den bevæger sig gennem en by med trafikale problemer. I Halsnæs, Frederikssund og Egedal Kommuner har det operative beredskab indenfor de seneste år været brugt til håndtering af ekstraordinære hændelser i forbindelse med stormene Bodil (dec. 2013) og Egon (jan. 2015). Særligt i Frederikssund har det medført store merudgifter. Styregruppen har drøftet finansieringen af sådanne hændelser fremadrettet, og er enige om, at udgifter til sådanne ekstraordinære hændelser finansieres med tillægsbevillinger fra de berørte kommuner. For at have klare linjer for, hvornår en ekstrabevilling er relevant, anbefaler beredskabscheferne, at der i samarbejdsaftalen fremgår klare kriterier for, hvornår en hændelse er ekstraordinær. Beredskabscheferne anbefaler følgende kriterier: at politiet har nedsat LBS, at kriseberedskabet er aktiveret, at en beløbsmæssig grænse på 0,5 mio. kr. overskrides, og at der på forhånd er indhentet forhåndsgodkendelse hos kommunaldirektøren, såfremt situationen ikke er akut. Styregruppen er enig i at disse kriterier indskrives i selskabets samarbejdsaftale. Det politisk besluttede serviceniveau i forhold til responstid er forskelligt i de seks kommuner - blandt andet på baggrund af forskelle i den risikobaserede dimensionering. Det er dog gennemgående, at køretøjerne skal være fremme indenfor 10 minutter i byområder og 15 minutter i landområder. I forbindelse med det operative beredskab og den risikobaserede dimensionering er det væsentligt at bemærke de særlige forhold, der er i de enkelte kommuner. Eksempelvis er der sygehuse i Hillerød og Frederikssund, slotte i Hillerød, Jægerspris og ved Sjælsø, flere store skovområder og søer samt medicinalvirksomheder og andre risikovirksomheder blandt de seks kommuner. I bilag 1, skema 4, er opgaver i de enkelte operative beredskaber beskrevet nærmere og i bilag 1, skema 5, er særlige forhold for de forskellige kommuner beskrevet. Det forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab udfører bl.a. lovpligtige brandsyn, brandteknisk sagsbehandling, beredskabsplaner og oplysningskampagner. Det totale antal brandsynsobjekter var i 2014 i de seks kommuner objekter fordelt på adresser. Antallet af brandtekniske byggesager ifølge Beredskabsloven var i sager, hvor antallet af lejlighedstilladelser (cirkus, festival o. lign.) var i alt 344, og antallet af midlertidige overnatninger var 449. I de seks kommuners beredskaber er der i alt 18 medarbejdere med kompetencer til at udføre brandteknisk sagsbehandling heraf har 3 medarbejdere Brandteknisk Grunduddannelse (BGU), og 15 medarbejdere har Brandteknisk Videreuddannelse (BVU). Brandsynene administreres i dag i tre forskellige digitale systemer Frida, Beredskab 2000 og Odin. I Hillerød, Gribskov og Egedal kommuner er der desuden et formelt samarbejde med kommunernes byggesagsafdelinger om udførelse af byggesagsbehandling efter kapitel 5 i bygningsreglementet. Altså den del af byggesagsbehandlingen, der ligger udenfor beredskabsloven. I Frederikssund-Halsnæs Beredskab samt Furesø Beredskab udføres der alene uformel rådgivning til kommunernes byggesagsafdelinger. Styregruppen er enig om, at almindelig byggesagsbehandling ikke er en opgave, som det nye fælles beredskab skal varetage. I Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø kommuner udarbejder beredskabet beredskabsplaner på niveau 1 og har en koordinerende rolle i forhold til beredskabsplaner på niveau 2 (afdelingsniveau) og niveau 3 (institutionsniveau). I 8

9 Frederikssund og Halsnæs Kommune udarbejder kommunen beredskabsplanerne, men beredskabet kvalitetssikrer samtlige planer. Styregruppen er enig om, at kommunerne i et fælles beredskab skal aftale en ensrettet praksis for, om det er kommunerne eller beredskaberne der udarbejder beredskabsplanerne, og at beredskaberne som minimum altid skal kvalitetssikre alle beredskabsplaner. Ligeledes er styregruppen enig om, at kommunerne bør etablere en fælles tilgang til krisestyring, så beredskabet ikke skal forholde sig til flere forskellige løsninger. Dette skal aftales nærmere, så de konkrete aftaler om beredskabsplaner og krisestyring kan beskrives i samarbejdsaftalen for selskabet. I bilag 1, skema 6, er det forebyggende beredskab beskrevet nærmere. Udgifter og indtægter i det operative og forebyggende beredskab Såfremt der ses bort fra udgifter til bygninger og administrative ydelser udført af kommunerne, er udgifter og indtægter vedr. det operative og forebyggende beredskab følgende: Kontrakter med Falck (i de kommuner hvor opgaven er udbudt og løses af Falck) Lønninger til faste medarbejdere, timelønsansatte og deltidsansatte medarbejdere Øvrige personale- og administrationsudgifter Aftaler med andre kommuner om udførsel af operative opgaver Køretøjsudgifter Udgifter vedr. brandhaner Driftsudgifter vedr. køretøjer, eksterne entreprenører, mundering, udrustning, tekniske installationer mv. Vagtcentralsudgifter Indtægter ved ABA alarmer (oprettelse, årligt abonnement, gebyr for kørsel til blinde alarmer) Under lønninger indgår også lønninger til ledelse og administration i forbindelse med det frivillige beredskab, da dette ikke kan adskilles fra den øvrige ledelse og administration. Under lønninger og øvrige personale- og administrationsudgifter indgår alene løn til de medarbejdere, som er ansat i beredskaberne, og udgifter til den administration, som beredskaberne selv udfører og betaler for. Hvis en kommune udfører administrative ydelser for beredskabet, er værdien heraf opgjort særskilt i afsnit 9. Af bilag 1, skema 7, er en samlet oversigt over administrative ydelser, hvor det fremgår, hvilke administrative opgaver beredskaberne selv udfører, og hvilke kommunerne udfører for beredskaberne. Den opgjorte løn indeholder alene den lønandel, der vedrører beredskabsopgaverne (det operative, forebyggende og frivillige beredskab). Løn der vedrører serviceopgaver, som kommunerne kan vælge at lade beredskabet løse mod betaling (men ikke skal lade beredskabet løse), indgår således ikke i opgørelsen af lønningerne vedr. beredskabsopgaverne. Denne lønandel er indregnet i opgørelsen over serviceopgaver jf. afsnit 14, hvor den lønandel som vedrører øvrige kommunale opgaver, som løses af beredskabet også fremgår. Forskelle på udgifterne i det operative og forebyggende beredskab Nedenfor fremgår særlige forskelle mellem beredskaberne, som har betydning for den økonomiske opgørelse af det operative og forebyggende beredskab. Falck-kommuner: Fire kommuner har kontrakt med Falck om at løse størstedelen af de operative beredskabsopgaver. Det betyder, at der betales en aftalt pris, som udover drift- og personaleudgifter også dækker alle udgifter til køretøjer og bygninger, som ejes af Falck. Se bilag 2 for en oversigt over køretøjer og bilag 3 for en oversigt over bygninger. Udgifterne i Falck-kommunerne vedr. det operative beredskab kan derfor ikke specificeres detaljeret men er angivet med den aftalte kontraktsum, som er alt inklusiv. 9

10 Idet udgifter vedr. Falck-ejede køretøjer og bygninger indgår i kontraktsummen, betragtes udgifterne til såvel køretøjer og bygninger som afregnet til markedsværdi. Dvs. svarende til en årlig leasingydelse for køretøjerne og en årlig husleje alt inklusiv for bygningerne. Kommunale køretøjer, der ikke er Falck-ejede indgår i en særlig opgørelse over køretøjer jf. nedenfor. På samme måde indgår de kommunale bygninger også i en særlig opgørelse over bygninger i afsnit 10. Lønninger: Indeholder løn til alle medarbejdere, som beredskaberne selv har ansat. Eftersom Frederikssund Halsnæs beredskab selv har ansat alle medarbejdere og brandfolk fremstår denne post meget større end for de øvrige kommuner. Aftaler med andre kommuner: Der er indgået flere aftaler om samarbejde på tværs af kommunerne jf. bilag 1, skema 3. Udgifter i forbindelse med disse aftaler afregnes efter forskellige principper. Aftalerne med Frederikssund Halsnæs Beredskab og øvrige kommuner afregnes fx efter forbrug mens Egedal og Furesøs aftaler med Ballerup Kommune afregnes efter indbyggertallet i de områder, som Ballerup Beredskab dækker - uanset antallet af udrykninger. Køretøjsudgifter: Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af at nogle leases og andre købes. I de fire Falck-kommuner ejes størstedelen af køretøjerne af Falck og betales via kontraktsummen. For at gøre udgifterne sammenlignelige og for at sikre at der ikke efterfølgende skal gives tillægsbevillinger til køb af kommunale køretøjer, er udgiften til alle kommunale køretøjer opgjort som en årlig leasingydelse uanset om køretøjet i dag er leaset eller ejet. Dermed er udgifterne til anskaffelse af køretøjer gennemsnitligt fordelt over årene. Det give et nyt sammenlagt beredskab mulighed for selv at prioritere, om alle køretøjerne fremadrettet skal leases, eller om beredskabet med fordel kan opspare midler til erhvervelse af nye køretøjer frem for at lease dem. Da Falck-ejede køretøjer som nævnt indgår i kontraktsummen, må anskaffelsen således være indregnet til en gennemsnitlig markedsværdi, som må antages at svare til den årlige leasingydelse. Når leasingydelsen for kommunale køretøjer indregnes i opgørelsen af beredskabets udgifter, er det nødvendigt at lave følgende korrektioner vedr. udgifter til køretøjer i forhold til regnskab 2013: Allerede leasede køretøjer er indregnet med den leasingafgift, der er betalt i Alle køb af køretøjer i 2013 indgår ikke i opgørelsen. Alle køretøjer som ejes er indregnet med en beregnet leasingydelse jf. nedenfor. Den beregnede leasingydelse er opgjort ensartet på tværs af kommunerne. Ydelserne er således alle sammen beregnet via Kommuneleasing beregningsmodel med køretøjets nyværdi og følgende antal afskrivningsår, som også er benyttet af Nordsjællands Brandvæsen: Personbiler (administrative/forbyggende køretøjer) 8 år. Sprøjte og tankvogne 10 år. Stiger 15 år. Indsatslederbiler 5 år. Både 10 år. Trailer 10 år Driftsudgifter i forbindelse med køretøjer (brændstof, reparationer, forsikring, synsudgifter mv.) indregnes sammen med øvrige driftsudgifter. 10

11 Udgifter til brandhaner: Udgifter til brandhaner indeholder alene udgifter til etablering og vedligeholdelse af de nuværende brandhaner, hvor en enkelt brandhane nedlægges i ny og næ. Denne opgave løses ikke af Falck, så alle de opgjorte udgifter, er det faktiske udgiftsniveau for alle kommuner til drift og vedligehold af brandhaner. Kommunerne bør være opmærksomme på, at der således ikke indgår midler til etablering og drift af brandhaner i nye udstykninger. De kommuner som måtte udstykke nye boligområder, skal selv finansiere en tillægsbevilling til beredskabet for etablering af de nødvendige brandhaner. Tilsvarende bør kommunerne være særligt opmærksomme på, at de seks kommuners brandhaner er i meget ringe stand, og at der på et tidspunkt kan komme pålæg om nedlæggelse af en lang række brandhaner, som vil kræve en tillægsbevilling fra de enkelte kommuner. Beredskabscheferne anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering indledes forhandlinger med forsyningsselskaberne om nedlæggelse af brandhanerne. Selvom brandhanerne ejes af kommunerne, har forsyningsselskaberne en interesse i at visse brandhaner bevares som skyllehaner, og at de øvrige lukkes. Forsyningsselskaberne bør i så fald også bidrage med finansiering til nedlæggelse af de uønskede brandhaner og den forsatte fremtidig vedligehold af de bestående, som muligvis kan afhændes til forsyningsselskaberne. Efter forhandlinger med Forsyningsselskaberne kan der i den risikobaserede dimensionering lægges en konkret plan for nedlæggelsen af de uønskede brandhaner løbende over en årrække, samtidig med at antallet af tankvogne i de forskellige områder tilpasses i forhold hertil. Da antallet af brandhaner, der skal nedlægges - ifølge beredskabscheferne - er meget forskelligt fordelt mellem kommunerne, skal det herefter beregnes, hvad kommunerne hver i sær skal finansiere udover kommunebidraget. Driftsudgifter: For de fire Falck-kommuner indgår en række driftsudgifter i kontraktsummen med Falck bl.a. alle driftsudgifter til køretøjer (brændstof, reparationer, forsikring, synsudgifter mv.). Alle kommuner har været pålagt at investere i et SINE (SIkkerhedsNEt) anlæg. Nogle kommuner har investeret i dette anlæg før 2013 andre har valgt at lease det over en periode, for derefter at overtage det. De kommuner, som har leaset anlægget, har således i 2013 haft såvel udgifter til leasing som drift af anlægget. Eftersom anlæggene nu er overtaget og der alene er driftsudgifter forbundet med anlægget, indgår leasingudgiften ikke i den økonomiske opgørelse. Vagtcentral: For de fire Falck-kommuner indgår udgifterne til vagtcentralen i kontraktsummen med Falck. Frederiksund Halsnæs Beredskab har etableret deres egen bemandede vagtcentral med særligt udstyr, som gør denne vagtcentral betydeligt dyrere end de øvrige vagtcentraler. Egedal har ved siden af Falcks vagtcentral en ubemandet vagtcentral. Indtægter ved ABA alarmer: Såvel kommunale som private bygninger kan have installeret ABA anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg). Ved oprettelse betales der et engangsbeløb til beredskabet, hvorefter der årligt betales et abonnement. Derudover opkræver beredskabet et gebyr for kørsel til alarmer, hvis alarmerne er blinde. I de fire Falck-kommuner er der indgået aftale om, at der ikke opkræves abonnement for kommunale ABA, mens Falck opkræver private virksomheder med ABA alarmer et abonnement. I Frederiksund Halsnæs Beredskab opkræves alle, der er koblet på beredskabets ABA anlæg et abonnement. I 2013 var prisen kr. pr. anlæg. Kontraktsummen med Falck må antages at indeholde et fradrag for indtægterne fra de private virksomheder, mens indtægterne for de kommunale ABA anlæg ikke indgår i de fire Falck-kommuners regnskaber. For at stille alle seks kommuner ens, er de fire Falck-kommuners økonomiske opgørelse således korrigeret for de manglende ABA indtægter fra kommunale ABA anlæg. Korrektionerne er lavet ud fra antallet af kommunale ABA anlæg og abonnementsprisen på Frederiksund Halsnæs Beredskabs ABA anlæg. 11

12 Når beredskabet rykker ud til en blind alarm ved en ABA alarmering, kan beredskabet opkræve en takst, der er fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 11. juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Taksten var i 2013 på kr. Furesø Kommune har imidlertid ikke opkrævet gebyrer for kørsel til blinde alarmer. For at stille alle seks kommuner ens, er Furesø Kommunes økonomiske opgørelse således korrigeret for de manglende indtægter fra kørsel til blinde ABA alarmer. Korrektionerne er lavet ud fra antallet af blinde alarmer i Furesø Kommune i 2013 og taksten på kr. Ekstraordinære udgifter i 2013 pga. stormflod: I 2013 var særligt Frederikssund Kommune ramt af stormen Bodil. Det medførte betydelige ekstraordinære udgifter på 1,3 mio. kr. Beredskabscheferne har vurderet, at ingen andre nordsjællandske kommuner har været ramt så hårdt. Frederikssund Halsnæs Beredskab er således blevet korrigeret for denne udgift i den økonomiske opgørelse. Sammenlignelige udgifter i det operative og forebyggende beredskab Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de seks kommuners operative og forebyggende beredskaber i 2013 priser beregnet efter ovennævnte metoder og med de nævnte korrektioner. Beløb i kr. Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Falckkontrakter Udgifter udover Falck-kontrakter: Lønninger Øvrige personale- og administrationsudgifter Aftaler med andre kommuner Køretøjer (reel leasingudgift eller beregnet leasingværdi) Udgifter vedr. brandhaner Driftsudgifter til køretøjer, eksterne entreprenører, mundering, udrustning, tekniske installationer mv. Udgifter ifm. vagtcentral Indtægter ved ABA alamer (etablering, abonnement og kørsel til blinde alarmer, foreurening mv. Indtægter ved kommunale ABA alarmer (abonnementer), som der ikke er sket opkrævning for pga. Falck kontrakter, hvor der efter aftale ikke opkræves abonnementer for kommunale ABA alarmer (4.900 kr. pr. anlæg) Indtægter ved kommunale ABA alarmer (kørsel til blinde alarmer), som der ikke er sket opkrævning for i Furesø Kommune. Der er estimeret 80 blinde alarmer årligt (3.865) pr. anlæg) Ekstraordinære udgifter i 2013 pga. stormflod Operativt og forebyggende beredskab i alt

13 8. Det frivillige beredskab Der er et frivilligt supplerende beredskab i hhv. Frederikssund Halsnæs, Furesø og Egedal Beredskab. Hillerød Kommune har indgået aftale med Frederikssund Halsnæs Beredskab om at benytte deres frivillige beredskab. I Egedal og Furesø Kommuner er der desuden indgået aftaler om at trække på hinandens frivillige beredskab i krisesituationer. Gribskov Kommune har ikke selv et frivilligt beredskab, og har ikke indgået aftaler med andre kommuner om at anvende frivillige beredskabsfolk. Der er i alt 117 frivillige brandfolk tilknyttet beredskaberne i de 6 kommuner, hvoraf de 70 er tilknyttet Frederikssund Halsnæs Beredskab, 30 er tilknyttet Egedal Beredskab og 17 er tilknyttet Furesø Beredskab. De frivillige beredskaber løser mange forskellige opgaver bl.a. forplejning, indkvartering, støtte- og logistikopgaver, brand- og redningsopgaver, præhospitale opgaver, kommunikation og skadestedsledelse. For Frederikssund Halsnæs Beredskab er der udarbejdet en oversigt over hvilke opgaver, der kan rekvireres fra det frivillige beredskab se ressourcekatalog på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Det frivillige beredskab indgår som en del af det samlede beredskab i den risikobaserede dimensionering i Frederikssund-Halsnæs og Egedal beredskaber, og udgør dermed en vigtig ressource. I den risikobaserede dimensionering for Hillerød og Furesø beredskaber indgår de som supplement til det operative beredskab. I regi af det frivillige beredskab er der etableret ungdomsbrandvæsen i samarbejde med ungdomsskolerne i henholdsvis Frederikssund, Halsnæs og Egedal kommuner. I bilag 1, skema 8, er det frivillige beredskab beskrevet nærmere. Styregruppen har drøftet det frivillige beredskab og er enig om, at det frivillige beredskab skal bestå i et fælles beredskab, og at de fremadrettet skal tænkes ind i den risikobaserede dimensionering. Udgifter og indtægter i det frivillige beredskab De frivillige får ingen løn men der udbetales instruktørløn i forbindelse med uddannelse af de frivillige. En del af denne udgift kompenseres af staten med en såkaldt enhedstimebetaling. Det frivillige beredskab kan udlånes til beredskabsfaglige opgaver i andre kommuner (også udenfor de seks kommuner), og kan som kompensation modtage et mindre beløb, som kan bruges til materialer mv. til det frivillige beredskab. Beredskabet stiller køretøjer og bygninger til rådighed for det frivillige beredskabsarbejde. Såfremt der ses bort fra bygningsudgifter, som behandles særskilt i afsnit 10, består udgifter og indtægter vedr. det frivillige beredskab af: Køretøjer Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen på både de almindelige frivillige og på ungdomsbrandkorps) Øvrige driftsudgifter og -indtægter (instruktørløn, beklædning og materiel, driftsudgifter til køretøjer, udgifter til ungdomsbrandvæsen mv.) Administration og ledelse vedr. det frivillige beredskab er meget begrænset, og kan ikke adskilles fra beredskabets øvrige ledelse og administration, hvorfor dette indgår i afsnit 7 om det operative og forebyggende beredskab. Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab 13

14 Køretøjer: De frivillige beredskaber har forskellige udgifter til køretøjer, som følge af at nogle leases, og andre købes. Ligesom for de øvrige udgifter til køretøjerne i de operative og forebyggende beredskaber jf. afsnit 7 er udgiften til køretøjer, som benytte af det frivillige beredskab, opgjort som en årlig leasingydelse uanset om køretøjet i dag er leaset eller ejet. Øvrige driftsudgifter: Det frivillige beredskab i Frederikssund-Halsnæs og Egedal adskiller sig fra de øvrige ved at drive ungdomsbrandvæsener samt indgå som en del af den risikobaserede dimensionering. Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de seks beredskabers frivillige beredskaber i 2013 priser beregnet efter ovennævnte metoder. Beløb i kr. Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Køretøjer (opgjort til leasingværdi) Indtægter fra staten (enhedstimer) Øvrige udgifter og indtægter Det frivillige beredskab i alt Administrative ydelser udført af kommunerne Administrative ydelser som beredskaberne selv udfører, og som er udgiftsført i eget regnskab, indgår ikke i dette afsnit, men i afsnit 7 vedr. de operative og forebyggende beredskaber. I bilag 1, skema 7 fremgår den samlede oversigt beredskabernes administrative ydelser. Dette afsnit handler alene om udgifter til administrative ydelser, som kommunen har leveret til beredskabet. Ydelserne er nødvendige at prissætte, således at beredskaberne kan få stillet midlerne til rådighed i det nye selskab for selv at kunne vælge den mest effektive løsning af opgaverne enten i beredskabet eller hos én eller flere kommuner mod betaling. Udgifter vedr. administrative ydelser udført i kommunerne Administrative ydelser, som kommunerne udfører for beredskaberne drejer sig samlet set om følgende: økonomistyring og økonomisupport sagsbehandling kommunikation ledelsesstøtte IT (hardware, software, support) projekt- og udviklingsarbejde HR og løn kontorartikler, inventar, print forsikringer revision kurser og uddannelse telefoni personalegoder som sundhedsforsikringer, hjemmeopkoblinger, kantineordninger Prissætningen kan ikke foretages ved at opgøre de priser, der i dag betales for de administrative ydelser, idet beredskaberne kun betaler kommunerne for meget få ydelser. 14

15 Prissætning kan heller ikke ske ved at benytte en generel administrationsprocent i forhold til de øvrige beredskabsudgifter. Et princip der ellers benyttes ved beregning af overheadudgiften i andre takstberegninger. Dette skyldes, at beredskaberne jf. bilag 1, skema 7, modtager forskellige administrative ydelser af de respektive kommuner. Prissætningen af de administrative ydelser må derfor nødvendigvis ske ved at opgøre trækket på de enkelte administrative ydelser og værdien heraf for de enkelte beredskaber og kommuner. For at prissætte ydelserne, har der været en tæt dialog mellem beredskabscheferne og de respektive kommuners økonomiafdelinger og andre relevante afdelinger for at få opgjort udgifter og ressourcetræk for de enkelte ydelser. Forskelle i kommunernes ydelser vedr. administration Frederikssund Halsnæs Beredskab adskiller sig fra de øvrige beredskaber ved at udføre en del administrative opgaver selv. Beredskabet har således både en administrativ medarbejder og en kommunikationsmedarbejder ansat. Dog har beredskabet hidtil også fået stillet en del administrative ydelser til rådighed fra kommunen som fx it (både software, hardware og support) og lønadministration. Således har Frederikssund Halsnæs Beredskab på trods af egen administration også et stort træk på kommunale administrative ydelser. De fire øvrige beredskaber har via deres Falck-kontrakter en del administration indeholdt i kontraktsummen (lønadministration af deltidsbrandmænd, opkrævning af ABA alarmer mv.), men trækker også en del på kommunernes administrative ydelser. Egedal beredskab har opgjort meget høje udgifter til kommunale administrative ydelser. Det skyldes primært to forhold. Beredskabet trækker på en kommunalt ansat medarbejder til administrationsarbejde ( kr. årligt). Derudover betales forsikringer for beredskabets køretøjer (ca kr.) af kommunen. For de øvrige beredskaber er disse tilsvarende udgifter enten indeholdt i beredskabets udgifter eller i Falck-kontraktsummen. Sammenlignelige udgifter vedr. administrative ydelser fra kommunerne Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for beredskabers brug af kommunale administrative ydelser ud fra en konkret vurdering af forbrug og udgifter efter ovennævnte metoder. Alle beløb er beregnet i 2013 priser. Beløb i kr. Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Økonomistyring (bogholder, controlling, regnskab, budget) Sagsbehandling (sekretariatsbistand, juridisk bistand) Kommunikation Ledelsesstøtte IT og Digitalisering (Support, hardware, software) Projekt- og udviklingsarbejde HR, løn- og personaleopgaver Kontorartikler, print, inventar mm Forsikringer Revision Kurser, uddannelse Telefoni Andre medarbejdergoder (sundhedsforsikringer, hjemmeopkobling, kantine- og kaffeordning mv.) Administrative ydelser udført af kommunen for beredskaberne i alt

16 10. Bygninger Beredskaberne råder over en del bygninger i form af såvel brandstationer, administrationslokaler, lager-, garage- og kælderfaciliteter til opbevaring samt bunkere til kommunikationsudstyr. I bilag 1, skema 12 fremgår en simpel oversigt over bygningerne og i bilag 3 fremgår en detaljeret oversigt over alle bygninger, beliggenhed, type, anvendelse, ejerforhold, huslejeforhold mv. Udgifter vedr. bygninger Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne. Frederikssund Halsnæs Beredskab: Der betales i dag husleje for alle bygninger på nær en bunker i Halsnæs Kommune. Huslejen er inkl. forsikring, vedligehold af klimaskærm og faste installationer. Beredskabet afholder selv udgifter til varme, el, vand, spildevand, renovation, indvendig vedligeholdelse, grønt og hvidt vedligehold. Huslejen der betales er følgende, som er baseret på en valuarvurdering foretaget i Lejepriserne er i 2013 priser pr. m2: Kontor: 634, 34 Lager 397,71 Kælder: 265,13 Garage: 100 For Frederikssund Halsnæs er der således afholdt de fulde udgifter vedr. bygningerne i regnskab 2013 på nær for bunkeren i Halsnæs Kommune, som der ikke er betalt leje for. De fire Falck-kommuner: For alle fire Falck-kommuner gælder, at lejen for de Falck-ejede brandstationer og alle driftsudgifter i forbindelse hermed er indregnet i kontraktsummen. Det i kontrakten indeholdte beløb for benyttelse af Falck bygningerne må antages at være afregnet til markedsværdi. Den andel af kontraktsummen som vedrører husleje er opgjort af Falck, og fremgår af bygningsoversigten i bilag 3. For de kommunale bygninger betales der ingen leje, og alle driftsudgifter (forsikringer, faste installationer, varme, el, vand, spildevand, renovation, indvendig og udvendig vedligeholdelse, grønt og hvidt vedligehold) afholdes af kommunerne. Disse udgifter findes således ikke i beredskabernes regnskaber for Eneste udtagelse er brandstationen i Gilleleje, som er en kommunalt ejet bygning. Beredskabet betaler leje for bygningen til kommunen, men får samtidig et fradrag i kontraktsummen, som svarer til den del af bygningen, som Falck benytter til ambulancekørsel. Både huslejen og fradraget for bygningsdelen til ambulancekørsel er tillagt kontraktsummen. For brandstationen i Gilleleje er der ikke foretaget valuarvurdering. Det er således usikkert, om den opgjorte husleje og fradraget for den del af bygningen, som Falck benytter til ambulancekørsel, er den reelle markedsværdi. Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger Et 60 selskab skal leje bygninger på markedsvilkår uanset ejerforholdet. Det skal således sikres, at der tages højde for, at der overføres budget til markedsleje i det nye beredskab, og at der er overblik over, hvad huslejen indeholder. Styregruppen har drøftet opgørelsesprincipperne for bygningerne, og er enige om at benytte følgende ensartede metoder for opgørelsen af bygningsudgifter: For Falck ejede bygninger er der indregnet markedsleje alt inklusiv i kontraktsummen For administrative arbejdspladser på rådhuse er der beregnet en gennemsnitlig pris for leje og driftsudgifter. Disse gennemsnitsberegninger skal benyttes til opgørelse af bygningsudgifter på rådhusene i Gribskov, 16

17 Hillerød, Egedal og Furesø kommuner (der benyttes ikke arbejdspladser på rådhusene i Halsnæs og Frederikssund kommuner). Beløbet pr. arbejdsplads er opgjort til kr. pr. arbejdsplads. For øvrige kommunale bygninger skal der foretages en valuarvurdering af samme valuar. Markedslejen skal fastsættes således at kommunen fortsat afholder forsikringsudgifter, vedligehold af klimaskærm og faste installationer, mens beredskabet skal tilføres budget til øvrige driftsudgifter (varme, el, vand, spildevand, renovation, indvendig vedligeholdelse, grønt og hvidt vedligehold). Frederikssund Kommune har fået lavet en valuarvurdering af de kommunale beredskabsbygninger pr. 25. februar Disse vurderinger er indarbejdet i den økonomiske opgørelse. I de øvrige kommuner skal kommunale bygninger, som beredskabet anvender, valuarvurderes, og den økonomiske opgørelse skal tilpasses, når disse vurderinger foreligger. Indtil der foreligger valuarvurderinger på disse ejendomme, er lejen fastsat ud fra de lejepriser, som Frederikssund-Halsnæs Beredskab hidtil har afregnet med Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Af bilag 1, skema 13 fremgår en oversigt over indregningsprincipperne for de enkelte bygninger. Nogle bygninger bruges både til beredskabsopgaver, serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver. I opgørelsen af beredskabets totale udgifter, indgår alene de dele af bygningerne som vedrører det operative, forebyggende og frivillige beredskab, mens de dele af bygningerne, der benyttes til serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver, indgår i opgørelsen over serviceopgaver jf. afsnit 14. Såfremt der indgås samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, bør kommunerne være opmærksomme på, at der i disse kommuner ikke er foretaget valuarvurdering af bygningerne. Her har hver kommune fastsat deres eget lejeniveau, som hver især indeholder forskellige driftsudgifter. De er derfor ikke helt sammenlignelige hverken mellem de fem kommuner i Nordsjællands Brandvæsen eller i forhold til ovennævnte principper for de seks kommuner. Nedenfor fremgår udgifterne for de seks beredskabers bygninger i 2013 priser opgjort efter principperne ovenfor. Huslejen og driftsudgifterne er beregnet og specificeret for hver kommunal bygning i bilag 3. Bygningsudgifterne vil blive tilpasset, når der foreligger valuarvurderinger på alle kommunale bygninger. Beløb i kr. Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Husleje - beredskabsopgaver Drift - beredskabsopgaver I alt beredskabsopgaver Beløb i kr. Hillerød Frederikssund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø Husleje - serviceopgaver Drift - serviceopgaver I alt serviceopgaver Udgifterne til bygninger som benyttes til beredskabsopgaver indregnes i beredskabets budgetgrundlag jf. afsnit 13, mens udgifter til bygninger der anvendes til serviceopgaver og øvrige kommunale opgaver indregnes i serviceopgaver jf. afsnit 14. Det anbefales, at der i forbindelse med etableringen af et fælles beredskab udarbejdes nye lejeaftaler vedr. de enkelte bygninger, og at der i lejeaftalerne indarbejdes ensartede lejevilkår med hensyn til fx opsigelsesvarsler, eventuelle bindinger på lejeaftalerne, huslejestigningstakster mv., således at kommunerne og beredskabet ikke har forskellige vilkår at tage hensyn til. Det skal i lejeaftalerne også fremgå tydeligt, hvilke driftsudgifter som er indeholdt i huslejen, og hvilke driftsudgifter beredskabet skal afholde jf. ovenfor. 17

18 I forhold til prisstigningstaksten for huslejen anbefales det, at huslejen fremadrettet reguleres med KL s prisstigningstakst for løn og priser i alt, som udmeldes i skrivelse G.1-1. ved budgetlægningen. Således kan huslejen for det kommende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen. En ensartet prisstigningstakst er afgørende for, at der via huslejen ikke sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Den aftalte metode for prisfremskrivning af huslejen bør indskrives i samarbejdsaftalen mellem kommunerne. Kommunerne bør være opmærksomme på, at beredskabernes eventuelle opsigelse af et eller flere lejemål, vil ramme netop den kommune, hvor et lejemål opsiges, idet den pågældende kommune ikke længere vil opnå den huslejeindtægt, som ellers indgår i kommunens budget. Ensartede og rimelige opsigelsesvarsler er derfor hensigtsmæssige, så de ramte kommuner har en reel mulighed for efterfølgende at afhænde bygningen. I samarbejdsaftalen for et nyt fælles beredskab skal det endvidere fremgå, at nye lejemål ikke kan indgås af beredskabet uden byrådenes godkendelse, idet dette medfører et deponeringskrav for kommunerne jf. afsnittet nedenfor om deponering og lånerammer. Regler for deponering og lånerammer vedr. bygninger (og andre anlæg) Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 20. februar 2015 meddelt fritagelse for deponeringsreglerne for eksisterende beredskabsejendomme og -anlæg. Det betyder, at der uanset hvilke eksisterende ejendomme, hver kommune bringer ind i selskabet, og hvilke af de eksisterende ejendomme, som beredskabet måtte opsige, ikke skal ske deponering i kommunerne. Der skal dog deponeres, hvis der indgås et nyt lejemål, og der ikke samtidig opsiges et lejemål af samme værdi, idet det nye lejemål dermed betragtes som et nyt anlæg. Spørgsmålet om deponering er altså relevant for kommunerne, da deponeringsforholdet handler om kommunens samlede bygningsmasse og ikke særskilt om beredskabernes bygninger. En kommune kan dog undgå deponering, hvis den har ledig låneramme svarende til det beløb, der ellers skulle have været deponeret. Deponeringen skal i så fald indregnes i lånerammeopgørelsen. Har en kommune deponeret, og får den et eller flere år med ledig låneramme, kan deponeringen de pågældende år nedskrives svarende til den ledige låneramme. På den måde kan man få deponeringen frigivet hurtigere end de 25 år, det ellers tager (10 år hvor pengene er bundet og derefter 15 år, hvor pengene frigives med 1/15 årligt). Såfremt der indgås aftale om et 11-kommuners beredskabssamarbejde i Nordsjælland, skal kommunerne være opmærksomme på, at der skal deponeres vedr. det nye lejemål i Kokkedal (nye administrationslokaler). Kommunerne vil skulle deponere den andel af markedsværdien på lokalerne, som svarer til deres ejerandel af selskabet. Hver kommune skal således gøre op, om kommunen i samme år, som der skal deponeres, har opsagt lejemål, som kan udligne deponeringsforpligtelsen eller om der er ledig låneramme, som deponeringen kan indregnes i. Hvis ikke skal kommunen i deres budget afsætte det pågældende beløb til deponering. Eftersom ingen af de seks kommuner benytter lejede bygninger til beredskaberne, har ingen af de seks kommuner nuværende deponeringer i forbindelse med beredskabsbygninger. Der bør være opmærksomhed på, at eventuel låntagning og garantistillelse på lignende vis som lejeaftaler belaster de deltagende kommuners lånerammer forholdsmæssigt i forhold til ejerandelen (eller stiller krav om en tilsvarende deponering). Det er derfor væsentligt, at såvel indgåelse af lejeaftaler (som ikke erstatter en tidligere lejeaftale), garantistillelse og låneoptagelse ikke kan vedtages af Beredskabskommissionen eller den enkelte kommune, men skal vedtages af alle kommunernes byråd. Dette bør fremgå i selskabets samarbejdsaftale. 18

19 11. Etableringsudgifter i det fælles beredskab Samlokalisering af beredskaberne i de seks kommuner Alle faste medarbejdere i beredskaberne i de seks kommuner vil kunne samles på brandstationen i Frederikssund, mens der fortsat vil være mulighed for ophold på brandstationerne i Hundested, Helsinge, Hillerød og Ølstykke i forbindelse med indsatsledervagter mv. Desuden vil Frederikssund Brandstation kunne rumme alt udstyr vedr. it herunder servere og alt vagtcentraludstyr mv. Beredskabet vil således allerede ved selskabets stiftelse kunne spare udgifterne til de øvrige administrative bygninger, som beredskaberne i dag benytter. I de kommuner, hvor lejemål til beredskabsbygninger evt. opsiges, skal man være opmærksom på den huslejeindtægt, der ikke længere vil tilgå kommunen. Der forventes således ikke merudgifter i forbindelse med samlokalisering af alle faste beredskabsmedarbejdere i et fælles beredskab for de seks kommuner. Organisering Forslag til konkret organisering af beredskabet indgår ikke i dette oplæg, idet styregruppen ønsker at overlade organiseringen af et nyt beredskab til selskabets direktør for at sikre såvel ansvarlighed som en faglig og visionær tilgang til organiseringen og opgaveløsningen. En ny organisering, og dermed ny ledelses og personalestruktur, forventes dog at kunne gennemføres uden merudgifter. Fusionsafgift ved sammenlægning af virksomheder Ifølge konkurrenceloven skal det anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når virksomheder sammenlægges, idet Styrelsen skal foretage fusionskontrol. Der er et gebyr i forbindelse med anmeldelsen på 0,015 % af de medvirkende selskabers (kommuners) omsætning, dog max. 1,5 mio. kr. Derudover vil der i forbindelse med en fusionsgodkendelse være betydelige merudgifter i form af advokatbistand til udfærdigelse af anmeldelse mv. Kommunerne har bedt KL om at undersøge, hvorvidt fusionsreglerne er gældende ved etablering af fælleskommunale beredskabsselskaber. KL mener ikke at fusionsreglerne finder anvendelse ved etablering af kommunale fællesselskaber, som betragtes som en kommune i kommunen. Men KL har som følge heraf anmodet Finansministeren om en afklaring af dette forhold, og om en økonomisk kompensation såfremt fusionsreglerne skal anvendes på beredskabsområdet. Derfor antages det, at der ikke i etableringen af beredskabsselskabet skal indeholdes udgifter til fusionskontrol. 12. Effektiviseringer Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for 2015 KL har den 25. juni 2014 fremsendt borgmesterbrev, som præciserer økonomiaftalens afsnit om beredskabet. Det fremgår, at der som et led i moderniseringsaftalen skal effektiviseres for 100 mio. kr. i 2015 samt for 50 mio. kr. som følge af DUT princippet. I alt 150 mio. kr. I 2016 stiger DUT effektiviseringen til 75 mio. kr., således at der i 2016 skal effektiviseres for yderligere 25 mio. kr. på landsplan. Nedenfor fremgår bloktilskudsnøglerne for 2015 sammenholdt med de beløb, der er fremsat som effektiviseringspotentialer i økonomiaftalen i 2015 og 2016 på landsplan. Det giver effektiviseringspotentialet for de seks kommuner. Beløbene er fra økonomiaftalen for 2015, og er således i 2015-priser. 19

20 Kommune DUT-nøgle 2015 Effektiviseringerne indarbejdes fuldt ud i budgetgrundlaget for beredskabet i 2015 og Forslag til besparelseskatalog Ved etablering af et fælles beredskab er der en række effektiviserings- og besparelsespotentialer samt mulighed for et fagligt løft af opgaveløsningen. Beredskabscheferne i de seks kommuner har sammen vurderet mulighederne for effektiviseringer og besparelser, og har udarbejdet et besparelseskatalog, som rummer forslag, der rækker udover økonomiaftalens fastsatte effektiviseringsbeløb, og som kan fuldt udmøntes allerede i Beredskabscheferne har vurderet alle områder indenfor deres opgaveportefølje, og har i forbindelse med udarbejdelsen af kataloget lavet et udkast til fælles risikobaseret dimensionering, optimering af bygningsmassen mv. Kommunerne bør dog være opmærksomme på, at besparelserne ikke kan gennemføres uden genforhandling af alle Falck-kontrakter. Falck har i forbindelse med udsigten til de mange beredskabsfusioner tilkendegivet, at de er villige til at åbne kontrakterne med henblik på en genforhandling. Styregruppemedlemmer fra de fire Falck kommuner har d. 13. marts haft møde med Falck-ledelsen for at tilkendegive nødvendigheden af genforhandlingerne. Når Falck-kontrakterne genåbnes for forhandling, vil det være hensigtsmæssigt, at der aftales et samtidigt kontraktudløb for alle fire Falck-aftaler. Før besparelserne gennemføres kræves det desuden, at der udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering for det nye beredskab, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og godkendes i samtlige byråd i beredskabsselskabet. Herefter kan besparelserne gennemføres, og den nye risikobaserede dimensionering træde i kraft. Denne proces tager godt et halvt år fra arbejdet startes op. Det er således hensigtsmæssigt, at forberedelserne igangsættes hurtigst muligt. I forbindelse med forberedelserne til et beredskabsfællesskab i de seks kommuner har det været et politisk ønske at konkurrenceudsætte beredskaberne. Styregruppen har drøftet dette forhold og er enig om, at man ønsker, at det fælleskommunale 60 selskab skal afgive kontrolbud. Konkurrenceudsættelse er i øvrigt en af strukturkommissionens anbefalinger, og det er muligt, at der ved at prisprøve selskabet, kan opnås yderligere besparelser. Følgende oplistning angiver hvor beredskabscheferne mener, at der kan effektiviseres og bespares. Det operative beredskab Brandstationer, køretøjer og materiel Lukning af 1-2 brandstationer (2 brandstationer kræver samarbejde med andre kommuner) Reduktion af køretøjer og redningsbåde Mandskab Merbesparelse i og fremefter i alt Frederiks sund 0, Halsnæs 0, Hillerød 0, Gribskov 0, Egedal 0, Furesø 0, Total

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Nytårsparole 4. januar 2014 2013 Stadig et robust Redningsberedskab VI tør og VI kan Statistik Udrykninger: 2013 2012 2011 Skibby 44 37 47 Slangerup 32

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere