LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TELEFONI LASER MFP SP 1000S Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre sikker og korrekt anvendelse skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før d anvender maskinen.

2 Indhold Sikkerhed 1 Sikkerhedsforskrifter 1 Lasersikkerhed 1 For Europa/Asien 1 For Nordamerika 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EEA-lande 2 Symboler for strømforsyning 2 Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen 2 Miljøbestemmelser 4 Batterier og genopladelige batterier 4 Produktet 4 Brugere i EU, Schweiz og Norge 4 Alle andre brugere 4 Brugerlicens til software 5 Definition 5 Licens 5 Rettigheder 5 Gyldighedsperiode 5 Garanti 5 Ansvar 5 Udvikling 5 Registrerede varemærker 6 Bemærk 6 Installation 7 Betingelser for placering 7 Forholdsregler ved brug af udstyr 7 Sikkerhedsoplysninger 8 Sikkerhed under drift 8 Strømtilførsel 9 Regler for anvendelse af symboler 9 Beskrivelse af terminal 10 Betjeningspanel 11 Udseende 11 Få adgang til terminalfunktioner 11 Emballagens indhold 12 Installation af maskinen 12 Ilægning af papir 12 Lægge papir i papirbakken. 12 Behandling af papir 12 Kontrol af luftfugtighed 12 Betjening af enheden 12 Brugertilførte stød 12 Flytning af enheden 12 Håndtering af tonerpatronen 12 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 13 Installation af tonerpatron 13 Papirindføringsstop 14 Ibrugtagning af udstyret 14 Tilslutning af maskinen 14 Ilægning af papir til manuel indføring 14 Kopiering 15 Simpel kopiering 15 Avanceret kopiering 15 Speciel opsætning til kopiering 15 Indstilling af opløsning 15 Opsætning for zoom 16 Indstilling af området til scanning 16 Indstillinger for kontrast 16 SP 1000S Indstilling af lysstyrke 16 Indstillinger for papirtype 16 Valg af papirbakke 16 Indstillinger for margin for flatbed-scanner 17 Indstilling for venstre og højre margen ved udskrivning 17 Indstilling for top- og bundmargin ved udskrivning 17 Opsætning af papirformat 17 Parametre/Indstillinger 18 Sprog 18 Tekniske parametre 18 Udskrive funktionsguiden 18 Udskrive listen med indstillinger 18 Spærring 19 Låsning af tastatur 19 Aflæse tællerne 19 Tæller for scannede sider 19 Tæller for udskrevne sider 19 Vis status for forbrug 19 Kalibrering af scanneren 19 USB-nøgle 20 Brug af USB-nøglen 20 Udskrive dokumenter 20 Udskriv liste over de filer, der er gemt på USB-nøglen 20 Udskrive gemte filer fra USB-nøglen 20 Slet filer gemt på USB-nøglen 20 Læse USB-nøgles indhold 21 Gem et dokument på en USB-nøgle 21 PC Funktioner 22 Introduktion 22 Konfigurationskrav 22 Installation 22 Installere softwaren på din PC 22 Opkoblinger 24 USB Tilslutning 24 Afinstaller programmet 24 Overvågning af Multifunktionsterminalen 25 Udførelse af kontrol af forbindelsen mellem PC og multifunktionsterminalen 25 MF Director 25 Grafisk præsentation 25 Aktivering af hjælpeprogrammer 25 MF Monitor 26 Grafisk præsentation 26 Viser status for forbrug 26 Scan To 26 Companion Suite Pro LL funktioner 26 Scan et dokument 26 Scanning med Scan To 26 Scanning fra et TWAIN-program. 27 OCR software (Optical Charcter Recognition) 27 Udskrivning 27 Udskrivning med multifunktionsterminalen 27 Vedligeholdelse 28 Service 28 Generel information 28 Udskiftning af tonerpatron 28 Problemer med smartcardet 29 Rengøring 29 Rengøring af scannerens læsesystem 29 Rengøring af printer 29 Udvendig rengøring af printeren 29 Indhold - I -

3 Printerproblemer 29 Fejlmeddelelser 29 Papirstop 30 Andre problemer 30 Specifikationer 31 Fysiske specifikationer 31 Elektriske specifikationer 31 Miljømæssige specifikationer 31 Specifikation af perifere enheder 31 Indhold - II -

4 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Før du tænder din maskine, bør du sikre dig, at du tilslutter din maskine til en stikkontakt, som overholder forskrifterne som fremgår af informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) der er påsat din maskine. Denne maskine skal tilsluttes mono-faset strømforsyning. Apparatet må ikke installeres, så det står direkte på jorden. Batterier og genopladelige batterier, emballage, samt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet under afsnittet MILJØ i denne manual. Alt efter modeltype, kan stikkontakten være den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet, og det er derfor strengt nødvendigt at overholde følgende forskrifter: apparatet skal tilsluttes en kontakt tæt ved produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Din maskine er leveret med et stik med jordforbindelse. Et trebenet stik med jord skal tilsluttes en fastmonteret kontakt med jordforbindelse. Reparation og vedligeholdelse : Lad altid alle indgreb og reparationer foretage af en fagmand. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå risiko for at få stød, bør du ikke selv forsøge dig med sådanne operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage alvorligt skade, hvis de udsættes for laserstråling. - Kontakt med strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Du kan få oplysninger om forholdsregler for installationsforhold og sikker brug i kapitlet Installation, side 7. Lasersikkerhed FORSIGTIG Hvis der anvendes andre indstillinger eller justeringer, eller udføres andre procedurer, end dem, der er angivet i betjeningsvejledningen, kan det medføre risiko for eksponering for farlig stråling. For Europa/Asien Denne maskine betragtes som en laserapparat af klasse 1, som er sikker til kontor/edb-brug. Denne maskine indeholder 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwatt, med en bølgelængde på nanometer for hver indgangselektrode. Direkte (eller indirekte reflekteret) øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage alvorlig øjenskade. Sikkerhedsregler og låsemekanismerne er udviklet for at forebygge, at brugeren kan blive udsat for eventuelle laserstråler. Følgende etiket er påsat på bagsiden af maskinen

5 For Nordamerika CDRH-regler. Dette udstyr overholder kravene i standarden 21 CFR afsnit J for laserprodukter af klasse 1. Dette udstyr indeholder 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwatt, med en bølgelængde på nanometer for hver indgangselektrode. Dette udstyr udsender ikke farligt lys, eftersom strålen er fuldstændig indelukket i alle brugerbetjente drifts- og vedligeholdelsestilstande. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen Denne maskine er forsynet med etiketter for ADVARSEL og FORSIGTIG på de placeringer, der er angivet nedenfor. Af hensyn til sikkerheden skal instruktionerne overholdes, og maskinen skal betjenes som anført

6 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens FORSIGTIG : Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan medføre, at brugeren mister sin autorisation til betjening af udstyret

7 Miljøbestemmelser SP 1000S Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis produktet indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal disse bortskaffes på de officielle indsamlingssteder. Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udviklet til at kunne genanvendes. Vores produkter og produktemballage er mærket med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes separat på de relevante genbrugs- og indsamlingssteder. Ved at følge disse instruktioner sikrer du, at produktet behandles korrekt, og du er med til at reducere den potentielle indvirkning på miljø og sundhed, som forkert håndtering ville kunne medføre. Genanvendelse af produkter er med til at bevare naturressourcerne og beskytte miljøet. Du kan få mere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugssystemer til dette produkt ved at kontakte den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. Alle andre brugere Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte de lokale myndigheder, den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 4 -

8 Brugerlicens til software LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR LICENSEN FØR DU ÅBNER DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at acceptere licensbetingelserne, skal du returnere CD-ROM'en i uåbnet emballage til din forhandler sammen med de øvrige dele af dette produkt. Definition Softwaren angiver programmer med tilhørende dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at udskrive på én multifunktionsterminal, du kan ikke udlåne eller overdrage andre retten til at bruge denne software. - Du har ret til at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-ROM'en. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, udleje eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Gyldighedsperiode Denne licens er gyldig indtil den udløber. Du kan gøre den uvirksom ved at tilintetgøre programmet og dokumentationen samt kopier heraf. Denne licens ugyldiggøres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af ugyldiggørelse, indvilliger du i at destruere alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, herunder også uden indskrænkende garanti i tilfælde ved kommerciel anvendelse eller ved anvendelse til specifikke formål; alle risici forhold til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. Viser det sig at programmet er defekt, påhviler alle reparations og service udgifter køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-ROM'en, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage at regne fra produktets leveringsdato, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og såfremt der er tale om almindelig brug og drift. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at fejlen på CD-ROM'en skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-ROM'en ikke blive erstattet inden for garantien. Ansvar Hvis CD-ROM'en ikke fungerer korrekt, skal den sendes til forhandleren sammen med en kopi af kvitteringen. Det er udelukkende forhandlerens ansvar at erstatte CD-ROM'en. Hverken fabrikanten eller hvem der ellers måtte være involveret i udvikling, produktion, salg eller levering af dette program kan drages til ansvar for direkte eller immaterielle fejl og mangler nævnte i den følgende ikke-udtømmende liste: informationstab, tab af tid, af udnyttelse, af indkomst eller kunder som følge af programmets anvendelse eller dets uanvendelighed. Udvikling I bestræbelsen for den vedvarende udvikling, forbeholder fabrikanten sig retten til at modificere softwarens specifikationer uden forud at informere herom. Medfører udviklingen ændringer, giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 5 -

9 Registrerede varemærker Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communication. Adobe og de Adobe -produkter, der henvises til heri, er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og eventuelle andre Microsoft -produkter, der henvises til heri, er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation, der er registreret og/eller i brug i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker eller produkter der refereres til i form af eksempler eller er varemærker, registreret af deres respektive ejere. De screenshots, der vises i denne betjeningsvejledning, er oprettet i Windows XP. Hvis du bruger et andet styresystem, vil de viste screenshots muligvis fremstå anderledes end i denne vejledning. Bemærk Kopier aldrig, og udskriv aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler, stempelmærker, værdipapirer, aktiebreve, bankchecks, checks, pas, kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. Vi garanterer ikke, at listen er udtømmende eller nøjagtig. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 6 -

10 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler : - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Når du installerer, bør du sørge for at placere terminalen ca. 30 cm fra andre genstande, så det er nemt at komme til alle låger. - Du bør sikre dig at der ikke er risiko for udsivning af ammoniak eller andre organiske gasse, der hvor apparatet skal stå. - Den fastmonterede kontakt (se sikkerhedsbemærkningerne i kapitlet Sikkerhed), som du vil forbinde maskinen til, skal være placeret tæt på denne og være let tilgængelig. - Sørg for, at maskinen ikke bliver udsat for direkte sollys. - Undgå at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varmeeller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og helt vandret overflade at stille apparatet på, og hvor det ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Placér terminalen således, at der ikke er risiko for at andre genstande kan tildække dens ventilationsåbninger. - Placér ikke terminalen i nærheden af gardiner, forhæng eller andre brændbare materialer. - Vælg en placering risikoen for sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Sørg for at den valgte placering er tør, ren og støvfri. Forholdsregler ved brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur : 10 C til 27 C med en luftfugtighed mellem 15 og 80% (op til 32 C med en luftfugtighed mellem 15 og 54%). Terminal: I nedenstående sektion beskrives de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges : - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under udskrivning. - Brug aldrig gas eller brændbare væsker eller genstande der kan frembringe magnetiske felter når du befinder dig i nærheden maskinen. - Når du tager ledningen ud, bør du altid holde om selve stikket - undlad at trække i ledningen. En beskadiget ledning udgør en potentiel brandårsag eller stødkilde. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter terminalen. Ellers risikerer du at beskadige ledningen og derved skabe potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at terminalen ikke står ovenpå ledningen eller på kabler til andet elektrisk udstyr. Sørg også for, at hverken kabler, ledninger eller stik er stukket ind i selve maskinen. Dette kan medføre at terminalen ikke virker som den skal eller det kan være en antændelsesårsag. - Du skal sikre dig, at der er slukket for strømmen til printeren før du tilslutter eller fjerner et kabel til en anden enhed (brug et kabel med armeret stik). - Forsøg aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Terminalen indeholder højspændingskredsløb. Man risikerer at få elektrisk stød, hvis man rører ved dem. - Forsøg aldrig at reparere apparatet. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatet gennem åbninger til ventilation eller andet. Sådanne genstande udgør en risiko for kortslutning og brand, eller være årsag til elektrisk stød. 2 - Installation - 7 -

11 - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på eller i nærheden af terminalen. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forøget brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis der alligevel kommer væske eller metalgenstande ind i apparatet, slukkes straks for det, stikket trækkes ud, hvorefter du bør kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Hvis apparatet udsender varme, røg eller en usædvanlig lugt eller unormal lyd skal du slukke for terminalen, straks tage stikket ud, og dernæst kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet i tordenvejr, idet det udgør en risiko for elektrisk stød på grund af lynnedslag. Papir til udskrivning: Hvis du bruger papir, der allerede har været udskrevet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. 2 - Installation FORSIGTIG Sørg for at placere terminalen under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. Der kan sprede sig en ubehagelig lugt fra printeren, hvis den bruges længe og intensivt og under dårligt ventilerede forhold. Af hensyn til sikkerheden bør man derfor sørge for at placere terminalen under ventilerede forhold. Sikkerhedsoplysninger Ved brug af produktet skal følgende sikkerhedsregler altid overholdes. Sikkerhed under drift I dette informationsark anvendes følgende vigtige symboler: ADVARSEL: FORSIGTIG: Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre død eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges. Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af inventar, hvis instruktionerne ikke følges. ADVARSEL - Slut netledningen direkte i stikkontakten, og brug aldrig en forlængerledning. - Træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller på anden måde beskadiget. - For at undgå risiko for elektrisk stød eller eksponering for laserstråling må brugeren ikke fjerne nogen låger eller skruer, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen. - Sluk for strømmen, og træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis nogen af følgende situationer er aktuelle: Du har spildt noget ind i produktet. Du har mistanke om, at produktet kræver service eller reparation. Produktets låg er blevet beskadiget. - Spildt eller brugt toner må ikke afbrændes. Tonerstøv kan antændes, hvis det udsættes for åben ild. - Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Den brugte tonerpatron (eller flaske) skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. FORSIGTIG - Produktet skal beskyttes mod fugt eller nedbør såsom regn, sne osv. - Træk stikket ud af væggen, før du begynder at flytte produktet. Når du flytter produktet, skal du sørge for, at netledningen ikke bliver beskadiget under produktet. - Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække i selve stikket (ikke i kablet). - Sørg for, at der ikke falder papirclips eller andre små metalgenstande ind i produktet. - Toner (brugt eller ubrugt), tonerpatroner (eller flasker), blæk (brugt eller ubrugt) eller blækpatroner skal opbevares utilgængeligt for børn

12 - Når du stikker hånden ind i produktet for at fjerne fejlindført papir eller masterkopier, skal du passe på ikke at skære dig på nogen skarpe kanter. - Af miljøhensyn må produktet eller affald fra produktet ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Vores produkter er udviklet til at overholde meget høje standarder for kvalitet og funktion, og vi anbefaler, at du kun bruger de forbrugsvarer til produktet, som kan fås hos en autoriseret forhandler. Strømtilførsel Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og skal være let tilgængelig. 2 - Installation Regler for anvendelse af symboler ADVARSEL Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. FORSIGTIG Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af maskinen eller inventar. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. Vigtigt Indikerer punkter, du skal være opmærksom på ved brug af maskinen, samt mulige forklaringer af årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller mistede data. Sørg for at læse disse forklaringer. Bemærk Indikerer yderligere forklaringer af maskinens funktioner og instruktioner til afhjælpning af brugerfejl

13 Beskrivelse af terminal Betjeningspanel Forside Scanner låg 2 - Installation Smartcard isætningspunkt Nedklappelig stopper til papirtilførsel Frontlåge Papirudtag Primær USB forbindelse (USB-nøgle) Manuel indføringsbakke Manuel papirindføring opsætningsstyr Papirbakke Bagside Adgangslåge til papirstop Sekundær USB-port (til PC) Netledning forbindelse Afbryder On/Off

14 Betjeningspanel Udseende ABC DEF 2 - Installation 14 PQRS Display. 2. Alfanumerisk tastatur. 3. Knappen : dokumentanalyse til PC'en. 4. Knappen : kopiering. 5. Knappen : stop igangværende pc-udskrivning 6. Knappen : Bekræft. 7. Knappen OK: bekræfter viste valg. 8. Knappen : adgang til menuer og navigering ned i menuerne. 9. Knappen C: tilbage til forrige menu og korrektion af indtastet. 10. Knappen : navigation op i menuerne. 11. Knappen : stopper igangværende job. 12. Knappen ECO: indstiller tid før dvale. 13. Knappen : indstillinger for farvescanning. 14. Knappen : indstilling for scanner opløsning. 15. Knappen : indstilling for kontrast. 16. Ikon : opløsning "Kopi : Kvalitet tekst". 17. Ikon : opløsning "Foto". 18. Ikon : opløsning "Kopi : Auto". 19. Ikon : farveindstilling. Få adgang til terminalfunktioner Alle funktioner og indstillinger på terminalen er tilgængelige via menuen og er tilknyttet til en specifik menukommando. For eksempel identificeres kopieringsindstillingerne for KONTRAST i menuen med kommandoen 845. Du kan få adgang til menupunkter på to måder : en trinvis metode eller en genvejsmetode. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med den trinvise metode : 1 Tryk på for at åbne menuen. 2 Brug knapperne eller til at gennemse menuen, og vælg 8-AVAN. FUNKT. Bekræft med tryk på OK. 3 Brug knapperne eller til at gennemse menuen AVAN. FUNK., og vælg 84-KOPI. Bekræft med tryk på OK. 4 Brug knapperne eller til at gennemse menuen KOPI, og vælg 845-KONTRAST. Bekræft med tryk på OK. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med genvejsmetoden : 1 Tryk på for at åbne menuen. 1 Indtast 845 med det alfanumeriske tastatur for at få direkte adgang til indstillingen KONTRAST

15 Emballagens indhold Emballagen indeholder nedennævnte dele : Multifunktionsterminalen Installation af maskinen 1 Pak udstyret ud. 2 Installer maskinen i henhold til sikkerhedsbemærkninger i starten af denne vejledning. 3 Fjern alle klistermærker fra maskinen 4 Fjern plastik, som beskytter displayet. Ilægning af papir 2 - Installation Lægge papir i papirbakken. tonerpatron (1) Det papir, der skal anvendes, skal altid vende med forsiden nedad og støde op mod side- og bagpapirstyret. Hvis papiret ikke støder op mod papirstyren, kan det forårsage fejlindføring eller papirstop. (2) Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. (3) Hvis der lægges papir oven i stakken, er der risiko for dobbeltindføring, hvorfor dette bør undgås. (4) Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder. Behandling af papir 1 installationsvejledning og 1 PC installations CD ROM 1 Sikkerhedsvejledning, Kommandovejledning (gælder kun Europa) 1 netledning (1) Krøllet papir bør glattes inden ilægning. (2) Krøllerne må ikke være større end 10 mm. (3) Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Hvis der lægges papir oven i stakken, eller hvis stakken deles op, kan det forårsage indføringsfejl, hvorfor dette skal undgås. Kontrol af luftfugtighed (1) Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. (2) Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. (3) Der må ikke anvendes papir med bølgede ender, krøllet papir, papir med folder eller andet beskadiget papir. Betjening af enheden Brugertilførte stød 1 USB-kabel Under udskrivning må der ikke stødes til papirbakken, bakken, låget eller nogen anden del af maskinen. Flytning af enheden Hvis enheden flyttes på et bord, skal bordet løftes, ikke trækkes/skubbes. Håndtering af tonerpatronen (1) Må ikke stilles på siden eller holdes med bunden i vejret. (2) Må ikke rystes kraftigt

16 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken Maskinen kan tage en række forskellige papirformater og -typer. Vigtigt 1 Tag papirbakken helt ud. Se kapitlet Specifikationer for at få oplysninger om de forskellige papirformater og -typer. 4 Tag en pakke papir, tag papiret ud og juster det på en flad overflade. 5 Læg papirstakken ned i bakken (f.eks. 200 ark 80g/m² papir). 6 Sæt papirbakken tilbage på sin plads. 2 - Installation Installation af tonerpatron 1 Stil dig med front mod apparatet. 2 Tryk på lågets venstre og højre side, og træk samtidig låget mod dig selv. 2 Tryk det nederste panel ned, indtil det griber fat. PUSH 3 Rejs stopanordningen bag i papirbakken op ved at trykke på udløseren "PUSH" (A). Juster derefter sidepapirstyrene til papirformatet ved at trykke på udløseren (B) på det venstre papirstyr. Juster længdepapirstyret til papirformatet ved at trykke på udløseren (C). 3 Tag starttonerpatronen ud af posen. Rul forsigtigt patronen rundt 5 eller 6 gange for at fordele toneren jævnt inde i patronen. Når patronen rulles grundigt, sikrer det en maksimal udnyttelse af indholdet i tonerpatronen. Hold den i håndtaget. C 4 Før tonerpatronen ind på plads ved at presse den ind, indtil den griber fat (mod slutningen af bevægelsen trykker du nedad). A 5½ 7¼ 8 5 Luk lågen. B

17 Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal udskrives. Husk at løfte flappen for at forhindre, at der falder ark ned. Ilægning af papir til manuel indføring I den manuelle papirbakke kan du bruge forskellige papirformater med tykkere papir end det papir, der anvendes i hovedpapirbakken. Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Vigtigt Se kapitlet Specifikationer for at få oplysninger om de forskellige papirformater og -typer. 2 - Installation 1 Træk papirstyret ved manuel indførsel så langt ud som muligt. Ibrugtagning af udstyret Tilslutning af maskinen ADVARSEL 1 Slut netledningen til apparatet. 2 Du skal sikre dig, at afbryderen On /Off er i offposition (O position). Slut netledningen til stikkontakten på væggen. ADVARSEL Før netledningen tilsluttes, er det meget vigtigt, at brugeren læser Sikkerhedsforskrifter, side 1. Netledningen anvendes som en 230 V-afbryderenhed. Som forholdsregel skal stikkontakten være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig i tilfælde af farlige situationer. 3 Tryk på On/Off knappen for at tænde for apparatet (position 1). 4 Som standard er terminalen indstillet for brug i England, og det viste sprog er engelsk. Hvis du vil ændre denne parameter, skal du se under Sprog, side Læg et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Juster papirstyrene mod papirets eller kuvertens højre og venstre kanter. 4 Udskriv, og sørg for, at det valgte papirformat svarer til det valgte papirformat på printeren. Bemærk: Når der anvendes kuverter Brug kun manuel indføring. Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. Man kan eventuelt føje et par krøllede linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. Hvis der anvendes andre kuverter end de anbefalede, kan det medføre udskriftsfejl. Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de udskrives. Små folder på kanterne af kuverternes brede side. Der kan opstå pletter eller utydeligt tryk på bagsiden. Glat kuverten ud ved at trykke på foldelinjens fire kanter, når luften er presset ud af kuverten. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. Papiret må ikke konditioneres. Og det skal anvendes i et normalt kontormiljø

18 Kopiering Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger så du kan vælge at kopiere til andre formater. Simpel kopiering Gennemgået side A A 1 til 1 1 til 4 Udgang A 3 - Kopiering Her skal du vælge at bruge standardindstillingerne. 1 Anbring det dokument, der skal kopieres, inden for det markerede område på glasset med forsiden nedad. A 1 til 9 2 Tryk to gange på knappen. Kopien bliver nu lavet efter med standardindstillingerne. Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at vælge at kopiere med dine personlige indstillinger. Bemærk Du kan starte kopieringen ved at trykke på knappen når som helst i nedenstående trin. 1 Anbring det dokument, der skal kopieres, inden for det markerede område på glasset med forsiden nedad. Bemærk Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det alfanumeriske tastatur og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. 2 Tryk på knappen. 3 Tast hvor mange kopier du ønsker og bekræft ved tryk på knappen OK. 4 Vælg papirbakken AUTOMATISK eller MANUEL med knapperne eller, og bekræft derefter med tryk på knappen OK. 5 Med knappen eller kan du vælge, hvordan trykket skal være (se de efterfølgende eksempler), alt efter hvilken analysemetode du vælger: - Poster-funktion (flatbed-scanner): 1 Side til 1, 1 Side til 4 eller 1 side til 9. Bekræft med knappen OK. 6 Juster det ønskede zoomniveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med tryk på knappen OK (kun tilgængelig i analysetilstanden 1 Side til 1). 7 Indstil værdierne for originalen ved hjælp af knapperne eller på taltastaturet, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. 8 Vælg en opløsning, der svarer til den udskriftskvalitet, du ønsker KLADDE, AUTO, KVALITETSTEKST eller FOTO med knapperne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Juster kontrasten til det ønskede ved hjælp af knappen eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 10 Juster lysstyrken til det ønskede ved hjælp af knappen eller, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. 11 Vælg papirtype STANDARD, KRAFTIG ved hjælp af knappen eller, bekræft dernæst ved tryk på knappen OK. Speciel opsætning til kopiering Den opsætning du har lavet i denne menu bliver standard, eller default opsætning når du har bekræftet. Vigtigt Indstilling af opløsning Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan du gå videre til en kalibrering med MENU 80. Med indstillingerne OPLØSNING kan du indstille opløsningen for fotokopiering AVAN. FUNKT./KOPI/OPLOESNING 1 Vælg en opløsning med knapperne eller ud

19 fra følgende tabel:. Indstilling DRAFT AUTO QUALITY TEKST FOTO Forklaring Lav opløsning Standardopløsning til dokumenter der indeholder tekst og grafik. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder tekst. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder foto. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. 1 Reguler de ønskede værdier for kontrast med knapperne og, og bekræft valget med OK knappen. 2 Du kan også indstille kontrasten direkte med knappen: tryk på knappen indtil den ønskede indstilling vises. Derved undgår du at bruge Menu Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling af lysstyrke Med indstillingerne LYSSTYRKE kan du vælge at gøre dit originaldokument lysere eller mørkere. 3 - Kopiering Bemærk Opsætning for zoom Du kan også indstille opløsningen ved at trykke på knappen. Med ZOOM indstillingerne kan du formindske eller forstørre et område af et dokument ved at vælge originalen og det zoomniveau, du vil anvende til dette dokument, fra 25 til 400 % AVAN. FUNKT./KOPI/ZOOM 1 Indtast det ønskede zoomniveau via det alfanumeriske tastatur, eller vælg en af de foruddefinerede værdier med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. Indstilling af området til scanning Du har mulighed for at bestemme hvilket område af originalen du vil scanne AVAN. FUNKT./KOPI/LYSSTYRKE 1 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Indstillinger for papirtype AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIRTYPE 1 Vælg din papirtype NORMAL eller KRAFTIG med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Valg af papirbakke Indstillingen Automatisk kan have to forskellige betydninger, afhængigt af det papirformat, der er angivet for papirbakkerne. I følgende tabel beskrives de forskellige muligheder. Ved at definere nye værdier i mm for X og Y (X <210 og Y<280) kan du placere scanningsområdet som vist på figuren nedenfor. BEGYND. DEBUT FEUILLE AF ARK y x SLUTNING FIN FEUILLE AF ARK scanningsområde AVAN. FUNKT./KOPI/ORIGINAL Samme papirformat i bakkerne Forskelligt papirformat i bakkerne Standardbakke AUTOMATISK MANUEL AUTOMATISK MANUEL Bakke til kopiering Valg mellem hovedpapirbakken og den manuelle bakke. Den manuelle bakke anvendes. Hovedpapirbakken anvendes Den manuelle bakke anvendes. 1 Vælg koordinaterne for X og Y ved hjælp af knappen eller. 2 Indstil de ønskede koordinater med knappen 5 eller 6, og bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. Indstillinger for kontrast Med indstillingernekontrast kan du vælge fotokopiens kontrast niveau AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/BAKKE PAPIR 1 Vælg, hvilken standardpapirbakke du vil benytte AUTOMATISK eller MANUEL ved at bruge knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen AVAN. FUNKT./KOPI/KONTRAST

20 Indstillinger for margin for flatbed-scanner Hermed kan man flytte dokumentets sidemargin mod højre eller venstre når man anvender med flatbedscanneren til kopiering AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/ FLATBED MARG 1 Indstilling af venstre / højre margen (foretages trinvis à 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK. 5 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. 3 - Kopiering 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for venstre og højre margen ved udskrivning Her kan du indstille sidemargin på dit dokument, både i højre og venstre side under udskrivning AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/ PRINTER MARG 1 Indstilling af venstre / højre margen (foretages trinvis à 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for top- og bundmargin ved udskrivning Her kan du indstille sidemargin på dit dokument mod top eller bund under udskrivning AVAN. FUNKT./SCAN. & PRINT/TOP PRINT. 1 Indstilling af top / bund -margin (foretages trinvis med 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Opsætning af papirformat I denne menu kan du angive standardpapirformatet for den manuelle papirbakke og hovedpapirbakken. Du kan også indstille standardscanningsbredden AVAN./SCAN. & PRINT/PAPIR FORMAT 1 Vælg den papirbakke, som du vil angive et standardpapirformat for, med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK. 3 Vælg et papirformat med knapperne eller ud fra følgende tabel:. Papirbakke MAN. BAKKE AUTO. BAKKE SCANNER Tilgængeligt papirformat A5, A4, Legal og Letter A5, A4, Legal og Letter LTR/LGL og A4 4 Bekræft valget ved at trykke på knappen OK

21 Parametre/ Indstillinger Du kan indstille dit apparat, som du vil, alt efter behov. Du vil i dette kapitel finde beskrivelser af de forskellige funktioner. Du kan udskrive funktionsguiden og de forskellige indstillingsmuligheder ud. Sprog Du kan vælge at displayets menu vises i et andet sprog. Terminalen er indstillet til engelsk, hvor andet ikke er valgt. Sådan vælges sprog: INDSTILLING / GEOGRAFISK / SPROG 1 Tryk på, tast 203 på tastaturet. Bekræft med tryk på OK. 2 Vælg det relevante sprog med og, og tryk derefter på knappen OK for at bekræfte. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Tekniske parametre Din terminal er programmeret med følgende standardindstillinger når du modtager den. Men du kan tilpasse den dine særlige behov ved at justere de tekniske parametre. For at justere de tekniske parametre : 29 - INDSTILLING / TEKNISKE EGENSKABER 1 Vælg den ønskede parameter, og bekræft medok. 2 Rediger parameterindstillingerne med knappen eller ud fra nedenstående tabel, og tryk på OK. Indstilling Forklaring 8 - Eko Energi Valg af varighed før en enhed går i dvale. Hvis en enhed ikke har været i brug i en periode (i minutter) eller i et tidsrum defineret af dig, går enheden i dvale Tonerstyring Denne parameter gør det lettere at styre brugen af forbrugsstoffer. Når den er indstillet til MED [0-10%], kan du kun udskifte tonerpatronen, når tonerniveauet har nået tærskelværdien. Hvis du på et tidspunkt får brug for at skifte tonerpatron, før patronen er næsten tom, skal du indstille parameteren til MED [0-100%] og fortsætte udskiftningen af tonerpatronen (se kapitlet Vedligeholdelse, side 28). Det anbefales på det kraftigste ikke at deaktivere tonerstyring (parameter indstillet UDEN), da du i så fald kan spilde toner i udskriftsmekanismen. Med indstillingen UDEN viser skærmen TONER? % Tonersparer Udskriften bliver svagere for at spare tonerblæk Skift format Ændring af sideformat. Du kan udskrive et dokument i formatet LETTER på A4 størrelse ved at indstille denne parameter til BREV/ A4. Udskrive funktionsguiden Vigtigt Udskrivning er ikke mulig på A5- papirformat PRINT / FUNKTIONSLISTE 1 Tryk på, og tast 51 på tastaturet. Udskrivningen af funktionsoversigten går nu i gang. Udskrive listen med indstillinger 4 - Parametre/Indstillinger Vigtigt Udskrivning er ikke mulig på A5- papirformat. Sådan udskrives listen med indstillinger: 54 - PRINT / INDSTILLING 1 Tryk på, tast 54 på tastaturet. Udskrivningen af listen med indstillinger går nu i gang

22 Spærring Med denne funktion udelukke uautoriserede personer fra adgang til maskinen. En adgangskode skal indtastes hver gang en person ønsker at bruge maskinen. Efter brug maskinen låses igen automatisk. Først er du skal at taste nøglekoden. 811 AVANCERET FUNKT. / SPÆRRING / LAASEKODE 1 Tryk på, tast 811 på tastaturet. 2 Indtast din låsekode (4 cifre) på tastaturet, og bekræft med OK. Vigtigt Hvis en kode allerede er registreret, skal du først taste den gamle kode og dernæst indtaster du den nye kode. 3 Indtast din låsekode (4 cifre) på tastaturet igen, og bekræft med OK. 1 Tryk på, tast 824 på tastaturet. 2 Antallet af udskrevne sider skrives i displayet. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Vis status for forbrug Du kan til enhver tid aflæse, hvor meget der er tilbage tonerpatronen. Disse tal vises i procent. 86 AVANCERET FUNKT. / FORBRUGSSTOFFER 1 Tryk på, tast 86 på tastaturet. 2 Mængden af toner det er tilbage vises nu i procent i displayet. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Kalibrering af scanneren Du kan udføre denne handling, når udskriftskvaliteten på dine fotokopierede sider ikke længere er tilfredsstillende. 4 - Parametre/Indstillinger 4 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Låsning af tastatur Hver gang du bruger apparatet skal du skulle skrive din kode. 812 AVANCERET FUNKT. / SPÆRRING / LAAS TAST. 80 AVANCERET FUNKT. / KALIBRERING 1 Tryk på, tast 80 på tastaturet, bekræft med OK. 2 Scanneren sætter i gang, og kalibreringen foretages automatisk. 3 Når kalibreringen er færdig, går terminalen tilbage til pauseskærmen. 1 Tryk på, tast 812 på tastaturet. 2 Indtast låsekoden, og bekræft med OK. 3 Med knapperne eller skal du vælge MED og bekræfte med OK. 4 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Aflæse tællerne Du kan ved enhver lejlighed aflæse aktivitetstælleren på dit apparat. Du kan se følgende aktivitetstællere : antal af scannede sider ; antal af udskrevne sider, Tæller for scannede sider For at se denne aktivitetstæller : 823 AVANCERET FUNKT. / TAELLERE / SCANNEDE SIDER. 1 Tryk på, tast 823 på tastaturet. 2 Antallet af scannede sider skrives i displayet. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Tæller for udskrevne sider For at se denne aktivitetstæller : 824 AVANCERET FUNKT. / TAELLERE / UDSKREVNE SIDER

23 USB-nøgle Du kan tilslutte en USB-nøgle på forsiden af din terminal. Filer gemt i TXT, TIFF- og JPEG-formater vil blive kopieret, og du vil have mulighed for at udføre følgende handlinger : - udskrive filer, som er gemt på USB-nøglen 1, - slette filer som ligger på din USB-nøgle ; - Læse indholdet af den isatte USB-nøgle ; - digitalisere et dokument til USB-nøglen. Brug af USB-nøglen Sådan udskrives gemte filer fra USB-nøglen 01 - MEDIA / UDSKRIV DOK. / FIL 1 Indsæt USB-nøglen på forsiden af terminalen, så den vender rigtigt. 2 LAES MEDIA vises på skærmen. 3 Vælg UDSKRIV DOK. med knappen eller, og bekræft med OK. 4 Vælg FIL med knappen eller, og bekræft med OK. 5 Du har tre muligheder for at udskrive filer: - ALLE for at udskrive alle filer, der er gemt på USB-nøglen. Vælg ALLE med knappen eller, og bekræft med OK. Udskrivning starter automatisk. - SERIER for at udskrive flere filer, der er gemt på USB-nøglen. Vælg SERIER med knappen eller, og bekræft med OK. FØRSTE FIL, hvorefter den første fil i indekset vises på skærmen, vælg den fil, der skal udskrives, med knappen eller, og bekræft med OK. Der vises en stjerne ( ) til venstre for filen. SIDSTE FIL vises på skærmen, vælg de andre filer, der skal udskrives, med knappen eller, og bekræft med OK. 5 - USB-nøgle Tryk på knappen. Udskrive dokumenter Vigtigt Udskrivning er ikke mulig på A5- papirformat. Du kan udskrive de gemte filer eller en liste over de filer, der er gemt på USB-nøglen. Udskriv liste over de filer, der er gemt på USB-nøglen Sådan udskrives listen med de filer, der er gemt på USB-nøglen: 01 - MEDIA / UDSKRIV DOK. / LISTE 1 Indsæt USB-nøglen på forsiden af terminalen, så den vender rigtigt. 2 LAES MEDIA vises på skærmen. 3 Vælg UDSKRIV DOK. med knappen eller, og bekræft med OK. 4 Vælg LISTE med knappen eller, og bekræft med OK. 5 Listerne vises i en oversigt med følgende information: - filerne vises i listen med én per linje i den valgte orden, - filnavn med ekstension, - datoen for 'sidst gemt' for filerne, - filstørrelse i Kbyte. - ANTAL KOPIER vises på skærmen, indtast det ønskede antal kopier via taltastaturet, og bekræft med OK for at starte udskrivning. - VALG for kun at udskrive én fil, der er gemt på USB-nøglen. Vælg den fil, der skal udskrives, med knappen eller, og bekræft med OK. ANTAL KOPIER vises på skærmen, indtast det ønskede antal kopier via taltastaturet, og bekræft med OK for at starte udskrivning. 6 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Slet filer gemt på USB-nøglen Du kan slette filer, der er gemt på din USB-nøgle MEDIA / SLETTE / MANUELT 1 Indsæt USB-nøglen på forsiden af terminalen, så den vender rigtigt. 2 LAES MEDIA vises på skærmen. 3 Vælg SLET med knappen eller, og bekræft med OK. 4 Vælg MANUELT med knappen eller, og bekræft med OK. Udskrive gemte filer fra USB-nøglen 1. Nogle TIFF-filer på USB-nøglen kan muligvis ikke udskrives på grund af begrænsninger i dataformatet

24 5 Du har tre muligheder for at slette dine filer: - ALLE for at slette alle filer, der er gemt på USBnøglen. Vælg ALLE med knappen eller, og bekræft med OK. Du kommer nu tilbage til den forrige menu. - SERIER for at slette flere filer, der er gemt på USB-nøglen. Vælg SERIER med knappen eller, og bekræft med OK. FØRSTE FIL, hvorefter den første fil i indekset vises på skærmen, vælg den fil, der skal slettes, med knappen eller, og bekræft med OK. Der vises en stjerne ( ) til venstre for filen. SIDSTE FIL vises på skærmen, vælg de andre filer, der skal slettes, med knappen eller, og bekræft med OK. Tryk på knappen. Du kommer nu tilbage til den forrige menu - VALG for kun at slette én fil, der er gemt på USB-nøglen. Vælg den fil, der skal slettes, med knappen eller, og bekræft med OK. Du kommer nu tilbage til den forrige menu. 6 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Vigtigt Du kan også få adgang til denne funktion på to andre måder: ved at trykke på knappen på terminalen og derefter vælge SCAN-TO-MEDIA. Ved at trykke på knappen på pauseskærmen og derefter taste 03 på taltastaturet. 4 Vælg FARVE mellem SORT-HVID og FARVE med knappen eller og knappen OK. 5 Indtast et filnavn til scanningsfilen via det alfanumeriske tastatur (op til 20 tegn), og bekræft med OK. 6 Vælg scanningsformat mellem BILLEDE og PDF, og bekræft for at starte scanning og indlæsning af dokumentet.med BILLEDE kan du bruge den samme type filer som et foto. PDF er et format til oprettelse af digitale dokumenter. Startknappen starter med det samme scanningen og sender en fil, der understøtter de parametre, der er defineret i indlæsningsformatet. 5 - USB-nøgle Læse USB-nøgles indhold Efter en inaktiv periode, vil din terminal gå tilbage til hovedmenuen. Du kan igen se, hvad der ligger på USBnøglen. For at gøre dette skal du gøre følgende: Med formatet BILLEDE, hvis du har valgt SORT-HVID, gemmes billedet i TIFF-format, hvis du har valgt FARVE, gemmes billedet i JPEG-format MEDIA / LAES MEDIA 1 Tryk på, tast 07 på tastaturet. 2 Læsning af USB-nøglen går i gang. 3 Du kan udskrive eller slette filer gemt på din USBnøgle. Se de foregående kapitler. Gem et dokument på en USB-nøgle Denne funktion giver dig mulighed for at scanne og gemme dokumenter direkte på USB-nøglen. 1 Placer dit dokumentet til kopiering, så den side, der skal kopieres, vender nedad mod glasset. 2 Isæt USB-nøglen i USB-stikket på din multifunktionsterminal. Læsning af USB-nøglen startes. Når læsningen er afsluttet, vises menuen MEDIA. 3 Vælg SCAN TO med knappen eller, og bekræft derefter med knappen OK

25 PC Funktioner Introduktion Med programmet Companion Suite Pro kan du tilslutte en PC med en kompatibel multifunktionsterminal. Fra PC'en, kan du: - styre multifunktions terminalen, og konfigurere den efter behov, - udskrive dine dokumenter på multifunktions maskinen fra de programmer, du normalt anvender ; - scanne dokumenter i farver, i gråskala eller i sort/ hvid og redigere dem på din PC, eller indsætte dem i en tekst ved brug af karakter genkendelses software (OCR). Konfigurationskrav Din PC bør som et minimum opfylde følgende specifikationskrav: Styresystemer: - Windows 98SE ; - Windows Millennium ; - Windows 2000 med minimum Service Pack 3 ; - Windows XP (Home og Pro). Processor: MHz for Windows 98SE ; MHz for Windows ME og 2000 ; - 1 GHz for Windows XP (Home og Pro), - CD-ROM-drev, - en ledig USB-port, Mbytes fri disk plads til installationen. RAM-hukommelse: Mbytes minimum til Windows 98, ME og 2000, Mbytes minimum til Windows XP (Home og Pro). Installation brugervejledning til produkterne eller gennemse indholdet på den CD-ROM. 4 Placer markøren på PRODUKTINSTALLATION, og bekræft med venstre museknap. 5 Skærmbilledet INSTALLATION AF PRODUKTER vises. Placer markøren på ALLE PRODUKTER, og bekræft med venstre museknap. Vigtigt Installationen ALLE PRODUKTER kopierer den nødvendige software til din harddisk til at kunne køre program-kittet Companion Suite Pro korrekt, som omfatter: - Companion Suite Pro (styringsprogram for terminalen, printerdrivere, scanner,...); - PaperPort. Hvis du allerede har installeret en del af softwaren, der ligger på CD- ROM'en, skal du bruge Specialinstallation, vælge den software, du vil installere på harddisken, og bekræfte dig valg. Dette produkt har ikke netværks- og WiFi-printerfunktion. De næste to skærmbilleder dukker kun op, hvis din Windows Installer version er mindre end 2.0. Installationen fortsætter, og der vises en statuslinje. Du kan afbryde programinstallationen ved at klikke på knappen AFBRYD INSTALLATIONEN. Efter en periode med søgning og læsning af din PCs komponenter og multifunktions apparatets komponenter, skal du genstarte din computer for at installationen kan træde i kraft. Klik på knappen OK. 6 - PC Funktioner Installere softwaren på din PC Tænd PC'en. Åbn en ADMINISTRATORsession, hvis du arbejder i Windows eller XP-miljøer. 1 Åbn CD-ROM-drevet, ilæg installations-cd- ROM'en, og luk drevet. 2 Hvis installationsproceduren ikke starter automatisk, skal du bruge dobbelt-klik på filensetup.exesom ligger i roden på din CD-ROM. 3 Skærmbillede COMPANION SUITE PRO LL vises. Gennem dette skærmbillede kan du installere programmerne, afinstallere, få tilgang til

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELEFONI LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den.

Læs mere

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELEFONI LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA LFFN http://da.yourpdfguides.com/dref/2426141

Din brugermanual KONICA MINOLTA LFFN http://da.yourpdfguides.com/dref/2426141 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Brugsvejledning 253107577-A_DAN Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere