Budget Bemærkninger og oversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter"

Transkript

1 Budget Bemærkninger og oversigter

2 Budget Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg 15 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 17 Socialudvalg 24 Sundheds- og Psykiatriudvalg 29 Teknik- og Miljøudvalg 38 Børne-, Unge- og Familieudvalg 54 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 65 Oversigter 70 Investeringsoversigt 71 Tværgående artsoversigt 72 Takster 73 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 74 Socialudvalg 79 Teknik- og Miljøudvalg 80 Børne-, Unge- og Familieudvalg 87 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

3 Budget Forord Budget 2015 er et godt og afbalanceret budget. Vi har undgået store sparerunder, og samtidig prioriterer vi en fortsat udvikling af kommunens servicetilbud og idræts- og kulturfaciliteter. Det er lykkes at fastholde uændrede skatter i Samtidig sikrer budgettet, at der nettoafdrages 2 mio. kr. på kommunens gæld, og at kassebeholdningen styrkes med ca. 5 mio. kr. i Budgettet peger også fremad mod Vordingborg Kommunes vision for 2030, som vi har udarbejdet og vedtaget i fællesskab i kommunalbestyrelsen. I visionen lægger vi vægt på, at det skal være nemmere for børnefamilier og pendlere at få hverdagen til at hænge sammen. Vi har derfor afsat midler til udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, så vi gør det lettere at være pendlerfamilie. På skoleområdet afsætter vi i alt 30 mio. kr. i de næste tre år til udvikling af lærere og pædagogers kompetencer. Indsatsen skal være med til at opfylde vores ambition om, at børn som vokser op i Vordingborg Kommune, bliver socialt og fagligt dygtige, har lyst til at lære mere og bliver klar til at tage ud og erobre verden. Vi har også fokus på de mange infrastrukturprojekter i vores region, som vi vil udnytte til at nedbringe arbejdsløsheden. Derfor satser vi på en fokuseret uddannelsesindsats i 2015 og 2016 overfor ledige ufaglærte på kontanthjælp og uddannelsesydelse. I budget 2014 blev ressourcerne til erhvervs- og turismeudviklingen opprioriteret. Vi øger denne indsats i 2015 ved at afsætte yderligere kr. til turismeområdet. Det er et stærkt signal om, at vi som kommune gerne vil være med til at skabe nogle gode rammer for private initiativer og styrke samarbejdet med private virksomheder og foreninger, der kan gøre en forskel. Vi har derfor også nu sat gang i byggemodningen og salg af erhvervsarealer ved motorvejsafkørsel 41. Det er en langsigtet investering, som skal tiltrække nye virksomheder og skabe nye arbejdspladser i kommunen. Kommunens store satsning på det regionale oplevelsescenter DGI-huset PANTEREN i Vordingborg skal også udvikles i tæt samarbejde mellem private virksomheder, ildsjæle fra foreningslivet og Vordingborg Kommune. Vi har i budgettet afsat 55 mio. kr., som sammen med midler fra fonde og andre investorer kan skabe de rette faciliteter. Det har meget høj prioritet at få bygget en svømmehal med wellness-område. Der er også afsat 20 mio. kr. til at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne på rådhuset i Vordingborg. Der arbejdes fortsat med forskellige løsninger. Samtidig har vi stor tiltro til, at administrationen gennem rationaliseringer og effektiviseringer kan finde reduktioner på 10 mio. kr. årligt i årene og således bidrage til et budget i balance. Samlet set er det en fornuftig budgetaftale, som tager udgangspunkt i vores økonomiske situation og ikke rutter med pengene. Det er samtidig en aftale, der sikrer muligheder for vækst og nye initiativer for borgere, erhvervsliv og turister i kommunen. Knud Larsen Borgmester - 3 -

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger - 4 -

5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetresultat Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 115,6 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 98,5 mio. kr. og samlede finansielle poster på 12,6 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 17,1 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 0,2 mio. kr. Samlet set betyder det en forøgelse at kassebeholdningen med 4,7 mio. kr. Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten prisniveau - Beløb i kr. Budget B u d g e t o v e r s l a g SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER forslag (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån, ældreboliger Afdrag på lån, øvrige lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter - 5 -

6 Generelle bemærkninger Budgettets funktion Budgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2015 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v. For 2015 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter. Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer. Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder. Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling. Budgetafvigelser på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevilget, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring. Budgetforløb Budgetprocedure og tidsplan for budget blev vedtaget af udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning i februar Målsætningerne for budgetprocessen er udledt af den vedtagne økonomiske politik. Det betyder at der med uændrede skatteprocenter skal være økonomisk råderum til investeringer på 80 mio. kr., råderum til udvikling, markedsføring og bevillingsreserve på 45 mio. kr., gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. samt en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld. For at forbedre balancen i budget er det besluttet at udvalgenes budgetrammer skal reduceres med samlet 20 mio. kr. i forbindelse med udmeldingen af rammerne i april måned

7 Generelle bemærkninger Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftalen tager i høj grad udgangspunkt i de allerede udmeldte fokusområder indenfor den kommunale service, bl.a. indenfor folkeskole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Aftalen rummer således en række hensigtserklæringer, som involverer store dele af organisationen. De nuværende rammer for servicedriftsudgifter og anlægsudgifter fastholdes. For Vordingborg Kommune betyder det, at de udmeldte rammer for driftsbudgettet i 2015, med de gennemførte justeringer, samt et anlægsniveau på omkring 80 mio. kr. + forventede overførsler i 2015 kan holdes indenfor de aftalte rammer på landsplan. Der er i aftalen afsat 350 mio. kr. til sundhedsområdet. Midlerne skal bl.a. understøtte det regionale og kommunale samarbejde, til gavn for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. I Vordingborg Kommune svarer dette til ca. 2,8 mio. kr. Aftalen indeholder derudover en forenklet organisering af beredskabet, bl.a. ved at kommunerne etablerer sig i nye tværkommunale samarbejder, og etablering af en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Vordingborg Kommune er, i fællesskab med Faxe og Næstved, ved at etablere en fælles beredskabsenhed. På beskæftigelsesområdet er der vedtaget en reform af beskæftigelsesområdet, som betyder en ændret finansieringsmodel. Derudover er der aftalt en forhøjelse af vederlagsniveauet for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i 2015 og frem. Budgetgrundlaget Budget 2015 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2015, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på alle områder. Dertil kommer en forholdsmæssig fordeling af reduktioner på 20 mio. kr. mellem udvalgsrammer. Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL s seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2014 til Befolkningsudviklingen Vordingborg Kommunes befolkningsprognose for årene 2014 til 2027 viser et generelt faldende befolkningstal med et gennemsnitligt fald på omkring 207 borgere om året frem til et estimeret befolkningstal på personer i år Kommunens samlede befolkningsudvikling Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændring fra Antal % 0 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,54 Total ,93 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år - 7 -

8 Generelle bemærkninger Som det fremgår af tabellen er der i prognoseperioden frem til 2027 et kraftigt fald i antallet af borgere op til pensionsalderen. Der er foretaget demografisk regulering af budget i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Det betyder at budgetterne på de fleste områder er reduceret som følge af faldende befolkningstal i områdets målgruppe. Den demografiske fremskrivning af budget 2015 og overslagsårene er alene en korrektion af budgetrammer baseret på befolkningsudviklingen i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i efterspørgsel, aktivitets- og serviceniveau. De demografiske fremskrivninger af budgetrammerne er foretaget på de variable udgifter, som er fastsat til 70 % af områdets udgiftsramme og omfatter hele budgettet undtaget forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, snerydning i vej- og trafikområdet samt medfinansiering af regionale udgifter på sundhedsområdet. Den samlede demografiregulering for alle områder udgør en reduktion på 1,6 mio. kr. for 2015 i forhold til det vedtagne budget Budgetaftale Den 4. september 2014 blev der indgået aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen fastholder uændrede skatter. Derudover skal der gennemføres en væsentlig nettogældsafvikling på 40 mio. kr. over de næste fire år. og omfatter blandt andet: En markant prioritering på i alt 125 mio. kr. de næste 4 år øremærket forskellige projekter, der direkte sigter mod at realisere kommunens nye vision. Der er afsat midler til uddannelse af ledige ufaglærte på 3,1 mio. kr., til længere åbningstid i udvalgte daginstitutioner og til store investeringer i erhvervsudvikling og nye idrætstilbud. En grundøkonomi, der giver mulighed for et ordentligt serviceniveau baseret på en stabil og kvalitetsbetonet drift med fokus på løbende effektiviseringer. I budgettet for 2015 er der også fundet effektiviseringer og besparelser for 20 mio. kr. fordelt i hele budgettet, ligesom der i de kommende 4 år skal fremlægges effektiviseringer for mindst 10 mio. kr. om året. Budgetforliget kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside og indgår i det samlede budget som formelt vedtaget den 9. oktober Driftsbudgettet Driftsudgifterne er budgetteret til 3.458,5 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 777,8 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 2.680,7 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. under Vordingborg Kommunes andel af den udmeldte serviceramme (1.833 mio. kr.). I driftsbudgettet er der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 20 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af kommunens drift og 10 mio. kr. yderligere i hvert af overslagsårene. På nogle områder er der aftalt ændringer i måden at løse opgaverne på, med det formål at få en bedre service set for de midler der er i rammerne. Bl.a. på dagtilbudsområdet hvor der gennemføres strukturændringer, og herved skabes et råderum således der bliver sikret en udvidet åbningstid i en række af kommunens institutioner. Ligesom der på folkeskoleområdet afsættes i alt 30 mio. kr. i de næste tre år til udvikling af lærere og pædagogers kompetencer. Derudover er der afsat kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til nordtyskland, med det formål at styrke Vordingborgs muligheder i forbindelse med den kommende faste Fehmern Bælt forbindelse til Tyskland

9 Generelle bemærkninger Desuden er der under Erhvervsudvalget afsat yderligere e kr. til en målrettet indsats til markedsføring på turismeområdet. Ligesom der under Erhvervsudvalget er afsat en udvik- lingspulje på 2,5 mio. kr. til styrkelse af erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. I driftsbudgettet er afsat en udviklings- og markedsføringspulje på 9,6 mio. kr., puljen skal sikre tilstrækkelige muligheder for udviklingsinitiativer således der skabes mulighed for at investere i tiltrækning af nye borgere for at vende den nedadgående befolkningsudvikling. For at sikre et robust budget er der afsat 10,4 mio. kr. i en bevillingsreserve. Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg. Budget Budget Budget Budget UDVALG Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 332,5 324,2 303,6 318,9 Erhvervsudvalg (pr ) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg*) Sundheds- og Psykiatriudvalg (pr ) Socialudvalg Psykiatriudvalg*) Teknikudvalg*) Miljø- og Klimaudvalg*) Teknik- og Miljøudvalg (pr ) Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Driftsudgifter i alt Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau. *) ændret politisk struktur pr. 1. januar Nettodriftsudgifter fordelt på udvalg ,7 697,4 693,5 722,0 214,1 228,9 242,4 431,7 438,0 446,9 404,9 146,8 145,5 145,6 73,5 92,0 99,2 23,7 25,1 27,5 Beløb i mio. kr. 10,4 395,3 110,6 686,5 671,4 665,8 661,9 56,6 57,1 57,8 56, , , , ,9 Børne-, Unge- og Familieudvalg (661,6 mio. kr.) ( (25%) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg (57,2 mio. kr.) (2%) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (318,9 mio. kr.) (12%) Erhvervsudvalg (10,4 mio. kr.) ( 0%) Teknik- og Miljøudvalg (110,6 mio. kr.) (4%) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg (721,9 mio. kr.) (27%) Sundheds- og Psykiatriudvalg; (395,3 mio. kr.) (15%) Socialudvalg ( 404,9 mio. kr.) ( 15%) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Erhvervsudvalg Socialudvalg Teknik- og Miljøudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg - 9 -

10 Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 98,5 mio. kr. og der fastholdes dermed en markant investering i fremtiden. Der er bl.a. afsat 20 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på rådhuset i Vordingborg, mens der investeres 55 mio. i området Panteren de kommende år. Der er også afsat over 20 mio. kr. til byggemodning af et nyt erhvervsareal ved motorvejsafkørsel 41 - mellem motorvejen og Stensved. En samlet oversigt over anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten. Anlægsrammen på det skattefinansierede område er fordelt på fagudvalg jf. nedenstående: UDVALG mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 27,5 Erhvervsudvalg 0,0 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 Socialudvalg 5,4 Sundheds- og Psykiatriudvalg 4,3 Teknik- og Miljøudvalg 48,7 Børne-, Unge- og Familieudvalg 9,1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 3,5 Anlægsudgifter i alt 98,5 Finansiering Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på mio. kr. Endvidere er der indregnet en låneoptagelse på 30 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 40,3 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 7,9 mio. kr. Der er budgetteret med renteudgifter på 24 mio. kr. og renteindtægter på 4,4 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 19,6 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i KommuneKredit. De væsentligste renteindtægter er fra den likvide beholdning, ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision. Budgettet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32. Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 % og de budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales kr. mere end der opkræves. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være kr. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme. Skatteindtægterne udgør mio. kr. og fordeler sig således: Personskat mio. kr. Selskabsskat 14 mio. kr. Grundskyld 186 mio. kr. Dækningsafgift offentlige ejendomme 3 mio. kr. Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

11 Generelle bemærkninger Likviditet Der er budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 4,7 mio. kr. i Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 122 mio. kr. i starten af Da der er budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen i 2014 må den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde. Der går et helt år før et kasseforbrug er slået helt igennem på den gennemsnitlige kassebeholdning. På trods af at der i 2015 budgetteres med en forbedring af kassebeholdningen, så forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2015 at være omkring 78 mio. kr. Oversigt over anvendte pris- og lønskøn Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget Art Artstekst ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR / / / / Lønninger 1.0 Løn 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 2,5 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1,61 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,10 2,10 2,10 2,10 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspension m.v. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00 6 Finansudgifter 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1,97 8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,

12 Udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkninger

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling - Drift 319,2 310,3 318,9 305,6 294,7 285,2 Budgetramme 1 293,5 281,3 290,6 276,8 265,3 255,4 Direktionen 7,7 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7 Ledelsessekretariat 26,4 37,7 32,9 32,3 32,8 32,8 Økonomi og Personale 15,3 14,0 30,1 20,1 8,4-2,5 IT 40,7 39,7 39,2 39,1 39,1 39,1 HR og Personale 10,2 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoler 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Børn og Familie 16,0 16,3 16,0 16,0 16,0 16,0 Kultur og Fritid 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Borger og Arbejdsmarked 55,9 50,2 54,4 51,1 51,1 51,1 Psykiatri og Handicap 8,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Sundhed 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 Ældre 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 12,0 10,8 9,3 9,0 9,0 9,0 Trafik og Park 8,6 2,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Plan og Byg 3,7-1,6 11,3 11,5 11,2 12,2 Land og Miljø 21,5 22,1 16,5 16,4 16,4 16,4 Kommunale bygninger 31,0 32,6 32,4 32,5 33,0 33,0 Redningsberedskab og kommission 12,2 10,1 9,9 9,8 9,8 9,8 Projekter 9,8 3,9 1,3 1,6 1,3 1,3 Budgetramme 2 25,7 29,0 28,4 28,9 29,4 29,9 Tjenestemandspensioner 25,7 29,0 28,4 28,9 29,4 29,9 Budgetramme 3 - Anlæg 27,8 6,2 27,5 24,8 24,3 26,3 Politikområde i alt 347,0 316,5 346,4 330,4 319,0 311,6 + = Udgift, - = Indtægt

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2015 på 317,5 mio. kr. mod 310,3 mio. kr. i budget 2014 omregnet til 2015 priser. Stigningen skyldes at der i forbindelse med omorganiseringen på områderne indenfor teknik og miljø blev rettet op på en række udgifter som tidligere var placeret på fagudvalgets driftsramme, men som rettelig er administrationsudgifter og derfor er flyttet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Herudover er der udmøntet en besparelse på 3 mio. kr. som er del af kommunens samlede reduktion på 20 mio. kr. og budgettet til Erhvervsudvalget er ligeledes flyttet fra budgetrammen. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Der er i budget indregnet besparelsespuljer, til senere udmøntning, på i alt 78,4 mio. kr. fordelt over årene således: Mio. kr Besparelsespuljer -3,5-13,5-25,2-36,3 Administrationsanalyse og digitalisering -1,1-1,1-1,1-1,1 Budgetpulje, diverse 0,0 0,5-1,3-2,3 Indkøbsbesparelser -0,5-1,0-1,0-1,0 Obligatorisk digital service (Borgerservice) -1,8-1,8-1,8-1,8 Varige årlige effektiviseringer -10,0-20,0-30,0 Bevillingsreserve 10,4 10,3 10,3 10,3 Udviklings- og markedsføringspulje 9,6 9,5 9,6 9,6 Lokale udviklingsplaner (puljekonto) 1,0 1,0 1,0 1,0 Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune samt udviklingen af et nyt styringskoncept, der kan afløse den nuværende, vil der i 2015 blive udarbejdet forslag til målsætninger på udvalgets område. Udvalget involveres og skal godkende det inden det tages i brug. Væsentlige anlægsprojekter I alt er der for budgetårene hensat 103,0 mio. kr., som fordeler sig således: Mio. kr Køb af Adelgade Støberihallerne -2,1 IT - anlæg (Digitalisering af byggesagsbehandling/arkiv og genanskaffelse af software) 4,5 1,0 1,0 1,0 Panteren (samtlige bevillinger og ny svømmehal) 7,0 23,0 25,0 Rådhus 14,0 6,0 Erhvervsområde ved afkørsel 41 10,5 10,5 Øvrige anlæg 0,6 0,3 0,3 0,3-14 -

15 Erhvervsudvalg Erhvervsudvalg Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Erhvervsudvalget 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Budgetramme 1 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Vordingborg Erhverv 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 4,7 3,2 3,2 3,2 3,2 Projekttilskud 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Puljer til fastlagte formål 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 Projekter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde i alt 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget består af 3 politikområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der efter budgetvedtagelsen er afsat en pulje til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling

16 Erhvervsudvalg Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet Visionen er: Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmetrestauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksomheder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. Overordnet målsætning: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Fokusområder Globalisering og innovation At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser Virksomheder og iværksættere At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune Detailhandel At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events Turisme At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune

17 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 763,8 758,9 721,9 706,5 705,8 702,6 Arbejdsmarked Budgetramme 1 27,4 32,0 30,4 30,4 30,4 30,4 Beboelse 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Andre faste ejendomme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,0 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Produktionsskoler 4,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7,1 7,2 6,6 6,6 6,6 6,6 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Andre sundhedsudgifter 2,5 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1,8 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Servicejob 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Øvrige sociale formål 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 Administrationsbygninger 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetramme 2 736,4 726,9 691,5 676,1 675,4 672,2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Kontanthjælp til udlændinge 5,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg m.v. 6,6 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinans. 30,9 28,3 22,9 22,9 22,9 22,9 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. 43,7 38,8 36,1 36,1 36,1 36,1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. 192,8 178,9 189,8 189,8 189,8 189,8 Sygedagpenge 84,5 84,6 60,5 59,4 59,4 59,4 Sociale formål 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontant- og uddannelseshjælp 62,4 56,4 59,3 55,2 55,2 55,2 Kontanthjælp vedrørende visse grp. flygtninge 0,0 Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere 44,9 43,0 46,8 43,7 43,7 43,7 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans. 24,1 25,2 24,0 24,0 24,0 24,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 16,4 14,4 18,0 18,0 18,0 18,0 Dagpenge til forsikrede ledige 95,9 97,5 81,6 76,2 76,2 76,2 Særlig udd.ordning og midlertidig arbejdsm.ydelse 5,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Revalidering 5,0 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 66,4 69,3 66,3 66,3 66,3 66,3 Ressourceforløb 1,0 15,5 16,4 16,4 16,4 16,4 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27,4 24,7 23,8 23,8 23,8 23,8 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13,2 12,5 6,9 6,9 6,9 6,9 Seniorjob til personer over 55 år 5,2 10,3 5,9 5,9 5,9 5,9 Beskæftigelsesordninger 1,9 4,4 7,7 6,0 5,3 2,1 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udd.- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt 763,8 758,9 721,9 706,5 705,8 702,6 + = Udgift, - = Indtægt

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp - herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte - herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen - herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp - herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge - herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området - Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet

19 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder, og reformerne fortsætter også i 2015 og Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagpengeperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, så denne ordning først er udløbet medio Fra starten af 2014 er i stedet indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. I juni 2014 er der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Denne aftale vil i løbet af efteråret blive udmøntet i konkret lovgivning, som træder i kraft 1. juli 2015 (og delvis allerede 1. januar 2015). Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene samt afbureaukratisering og en helt ny styringsmodel for beskæftigelsesindsatsen (bl.a. nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd). I forbindelse hermed har forligsparterne aftalt, at der med virkning fra 2016 skal gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion aftrappes med varighed af periode på offentlig forsørgelse. Omlægning skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,6 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 12 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikkevestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2013 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2013 (gennemsnit 700 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 800) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.200)

20 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring - både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 - Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur

21 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg For første gang siden krisen satte ind i 2008 viser såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år, at faldet i beskæftigelsen er bremset op, og at der frem til 2016 endog kan ventes en lille stigning i beskæftigelsen. Det indebærer, at risikoen for mangel på visse typer af arbejdskraft øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til udgangen af En del af dette fald kan forklares ud fra afkortningen af dagpengeperioden, og de personer, der har mistet deres dagpengeret, i stedet indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere m.v. (inkl. den særlige uddannelsesydelse). Samlet har der fra starten af 2012 og frem til midten af 2014 været en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at tage af og falde en smule i løbet af 2015, jf. figur 2. Figur 2 - Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2014 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnska b 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift 767,8 787,7 787,4 793,3 796,2 796,2 Arbejdsmarked 714,4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

2016-2019 BUDGET. BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk

2016-2019 BUDGET. BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk 2016-2019 BUDGET BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk Budget 2016-19 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...

Budgetbemærkninger Budget 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver... Budgetbemærkninger Budget 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 3 Væsentlige anlægsprojekter...- 4 Erhvervsudvalget...- 5 Oversigt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere