Budget Bemærkninger og oversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter"

Transkript

1 Budget Bemærkninger og oversigter

2 Budget Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg 15 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 17 Socialudvalg 24 Sundheds- og Psykiatriudvalg 29 Teknik- og Miljøudvalg 38 Børne-, Unge- og Familieudvalg 54 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 65 Oversigter 70 Investeringsoversigt 71 Tværgående artsoversigt 72 Takster 73 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 74 Socialudvalg 79 Teknik- og Miljøudvalg 80 Børne-, Unge- og Familieudvalg 87 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

3 Budget Forord Budget 2015 er et godt og afbalanceret budget. Vi har undgået store sparerunder, og samtidig prioriterer vi en fortsat udvikling af kommunens servicetilbud og idræts- og kulturfaciliteter. Det er lykkes at fastholde uændrede skatter i Samtidig sikrer budgettet, at der nettoafdrages 2 mio. kr. på kommunens gæld, og at kassebeholdningen styrkes med ca. 5 mio. kr. i Budgettet peger også fremad mod Vordingborg Kommunes vision for 2030, som vi har udarbejdet og vedtaget i fællesskab i kommunalbestyrelsen. I visionen lægger vi vægt på, at det skal være nemmere for børnefamilier og pendlere at få hverdagen til at hænge sammen. Vi har derfor afsat midler til udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, så vi gør det lettere at være pendlerfamilie. På skoleområdet afsætter vi i alt 30 mio. kr. i de næste tre år til udvikling af lærere og pædagogers kompetencer. Indsatsen skal være med til at opfylde vores ambition om, at børn som vokser op i Vordingborg Kommune, bliver socialt og fagligt dygtige, har lyst til at lære mere og bliver klar til at tage ud og erobre verden. Vi har også fokus på de mange infrastrukturprojekter i vores region, som vi vil udnytte til at nedbringe arbejdsløsheden. Derfor satser vi på en fokuseret uddannelsesindsats i 2015 og 2016 overfor ledige ufaglærte på kontanthjælp og uddannelsesydelse. I budget 2014 blev ressourcerne til erhvervs- og turismeudviklingen opprioriteret. Vi øger denne indsats i 2015 ved at afsætte yderligere kr. til turismeområdet. Det er et stærkt signal om, at vi som kommune gerne vil være med til at skabe nogle gode rammer for private initiativer og styrke samarbejdet med private virksomheder og foreninger, der kan gøre en forskel. Vi har derfor også nu sat gang i byggemodningen og salg af erhvervsarealer ved motorvejsafkørsel 41. Det er en langsigtet investering, som skal tiltrække nye virksomheder og skabe nye arbejdspladser i kommunen. Kommunens store satsning på det regionale oplevelsescenter DGI-huset PANTEREN i Vordingborg skal også udvikles i tæt samarbejde mellem private virksomheder, ildsjæle fra foreningslivet og Vordingborg Kommune. Vi har i budgettet afsat 55 mio. kr., som sammen med midler fra fonde og andre investorer kan skabe de rette faciliteter. Det har meget høj prioritet at få bygget en svømmehal med wellness-område. Der er også afsat 20 mio. kr. til at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne på rådhuset i Vordingborg. Der arbejdes fortsat med forskellige løsninger. Samtidig har vi stor tiltro til, at administrationen gennem rationaliseringer og effektiviseringer kan finde reduktioner på 10 mio. kr. årligt i årene og således bidrage til et budget i balance. Samlet set er det en fornuftig budgetaftale, som tager udgangspunkt i vores økonomiske situation og ikke rutter med pengene. Det er samtidig en aftale, der sikrer muligheder for vækst og nye initiativer for borgere, erhvervsliv og turister i kommunen. Knud Larsen Borgmester - 3 -

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger - 4 -

5 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetresultat Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 115,6 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 98,5 mio. kr. og samlede finansielle poster på 12,6 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 17,1 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 0,2 mio. kr. Samlet set betyder det en forøgelse at kassebeholdningen med 4,7 mio. kr. Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten prisniveau - Beløb i kr. Budget B u d g e t o v e r s l a g SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER forslag (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån, ældreboliger Afdrag på lån, øvrige lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter - 5 -

6 Generelle bemærkninger Budgettets funktion Budgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2015 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v. For 2015 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter. Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer. Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder. Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling. Budgetafvigelser på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevilget, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring. Budgetforløb Budgetprocedure og tidsplan for budget blev vedtaget af udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning i februar Målsætningerne for budgetprocessen er udledt af den vedtagne økonomiske politik. Det betyder at der med uændrede skatteprocenter skal være økonomisk råderum til investeringer på 80 mio. kr., råderum til udvikling, markedsføring og bevillingsreserve på 45 mio. kr., gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. samt en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld. For at forbedre balancen i budget er det besluttet at udvalgenes budgetrammer skal reduceres med samlet 20 mio. kr. i forbindelse med udmeldingen af rammerne i april måned

7 Generelle bemærkninger Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftalen tager i høj grad udgangspunkt i de allerede udmeldte fokusområder indenfor den kommunale service, bl.a. indenfor folkeskole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Aftalen rummer således en række hensigtserklæringer, som involverer store dele af organisationen. De nuværende rammer for servicedriftsudgifter og anlægsudgifter fastholdes. For Vordingborg Kommune betyder det, at de udmeldte rammer for driftsbudgettet i 2015, med de gennemførte justeringer, samt et anlægsniveau på omkring 80 mio. kr. + forventede overførsler i 2015 kan holdes indenfor de aftalte rammer på landsplan. Der er i aftalen afsat 350 mio. kr. til sundhedsområdet. Midlerne skal bl.a. understøtte det regionale og kommunale samarbejde, til gavn for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. I Vordingborg Kommune svarer dette til ca. 2,8 mio. kr. Aftalen indeholder derudover en forenklet organisering af beredskabet, bl.a. ved at kommunerne etablerer sig i nye tværkommunale samarbejder, og etablering af en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Vordingborg Kommune er, i fællesskab med Faxe og Næstved, ved at etablere en fælles beredskabsenhed. På beskæftigelsesområdet er der vedtaget en reform af beskæftigelsesområdet, som betyder en ændret finansieringsmodel. Derudover er der aftalt en forhøjelse af vederlagsniveauet for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i 2015 og frem. Budgetgrundlaget Budget 2015 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2015, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på alle områder. Dertil kommer en forholdsmæssig fordeling af reduktioner på 20 mio. kr. mellem udvalgsrammer. Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL s seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2014 til Befolkningsudviklingen Vordingborg Kommunes befolkningsprognose for årene 2014 til 2027 viser et generelt faldende befolkningstal med et gennemsnitligt fald på omkring 207 borgere om året frem til et estimeret befolkningstal på personer i år Kommunens samlede befolkningsudvikling Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændring fra Antal % 0 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,54 Total ,93 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år - 7 -

8 Generelle bemærkninger Som det fremgår af tabellen er der i prognoseperioden frem til 2027 et kraftigt fald i antallet af borgere op til pensionsalderen. Der er foretaget demografisk regulering af budget i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Det betyder at budgetterne på de fleste områder er reduceret som følge af faldende befolkningstal i områdets målgruppe. Den demografiske fremskrivning af budget 2015 og overslagsårene er alene en korrektion af budgetrammer baseret på befolkningsudviklingen i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i efterspørgsel, aktivitets- og serviceniveau. De demografiske fremskrivninger af budgetrammerne er foretaget på de variable udgifter, som er fastsat til 70 % af områdets udgiftsramme og omfatter hele budgettet undtaget forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, snerydning i vej- og trafikområdet samt medfinansiering af regionale udgifter på sundhedsområdet. Den samlede demografiregulering for alle områder udgør en reduktion på 1,6 mio. kr. for 2015 i forhold til det vedtagne budget Budgetaftale Den 4. september 2014 blev der indgået aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen fastholder uændrede skatter. Derudover skal der gennemføres en væsentlig nettogældsafvikling på 40 mio. kr. over de næste fire år. og omfatter blandt andet: En markant prioritering på i alt 125 mio. kr. de næste 4 år øremærket forskellige projekter, der direkte sigter mod at realisere kommunens nye vision. Der er afsat midler til uddannelse af ledige ufaglærte på 3,1 mio. kr., til længere åbningstid i udvalgte daginstitutioner og til store investeringer i erhvervsudvikling og nye idrætstilbud. En grundøkonomi, der giver mulighed for et ordentligt serviceniveau baseret på en stabil og kvalitetsbetonet drift med fokus på løbende effektiviseringer. I budgettet for 2015 er der også fundet effektiviseringer og besparelser for 20 mio. kr. fordelt i hele budgettet, ligesom der i de kommende 4 år skal fremlægges effektiviseringer for mindst 10 mio. kr. om året. Budgetforliget kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside og indgår i det samlede budget som formelt vedtaget den 9. oktober Driftsbudgettet Driftsudgifterne er budgetteret til 3.458,5 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 777,8 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 2.680,7 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. under Vordingborg Kommunes andel af den udmeldte serviceramme (1.833 mio. kr.). I driftsbudgettet er der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 20 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af kommunens drift og 10 mio. kr. yderligere i hvert af overslagsårene. På nogle områder er der aftalt ændringer i måden at løse opgaverne på, med det formål at få en bedre service set for de midler der er i rammerne. Bl.a. på dagtilbudsområdet hvor der gennemføres strukturændringer, og herved skabes et råderum således der bliver sikret en udvidet åbningstid i en række af kommunens institutioner. Ligesom der på folkeskoleområdet afsættes i alt 30 mio. kr. i de næste tre år til udvikling af lærere og pædagogers kompetencer. Derudover er der afsat kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til nordtyskland, med det formål at styrke Vordingborgs muligheder i forbindelse med den kommende faste Fehmern Bælt forbindelse til Tyskland

9 Generelle bemærkninger Desuden er der under Erhvervsudvalget afsat yderligere e kr. til en målrettet indsats til markedsføring på turismeområdet. Ligesom der under Erhvervsudvalget er afsat en udvik- lingspulje på 2,5 mio. kr. til styrkelse af erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. I driftsbudgettet er afsat en udviklings- og markedsføringspulje på 9,6 mio. kr., puljen skal sikre tilstrækkelige muligheder for udviklingsinitiativer således der skabes mulighed for at investere i tiltrækning af nye borgere for at vende den nedadgående befolkningsudvikling. For at sikre et robust budget er der afsat 10,4 mio. kr. i en bevillingsreserve. Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg. Budget Budget Budget Budget UDVALG Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 332,5 324,2 303,6 318,9 Erhvervsudvalg (pr ) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg*) Sundheds- og Psykiatriudvalg (pr ) Socialudvalg Psykiatriudvalg*) Teknikudvalg*) Miljø- og Klimaudvalg*) Teknik- og Miljøudvalg (pr ) Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Driftsudgifter i alt Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau. *) ændret politisk struktur pr. 1. januar Nettodriftsudgifter fordelt på udvalg ,7 697,4 693,5 722,0 214,1 228,9 242,4 431,7 438,0 446,9 404,9 146,8 145,5 145,6 73,5 92,0 99,2 23,7 25,1 27,5 Beløb i mio. kr. 10,4 395,3 110,6 686,5 671,4 665,8 661,9 56,6 57,1 57,8 56, , , , ,9 Børne-, Unge- og Familieudvalg (661,6 mio. kr.) ( (25%) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg (57,2 mio. kr.) (2%) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (318,9 mio. kr.) (12%) Erhvervsudvalg (10,4 mio. kr.) ( 0%) Teknik- og Miljøudvalg (110,6 mio. kr.) (4%) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg (721,9 mio. kr.) (27%) Sundheds- og Psykiatriudvalg; (395,3 mio. kr.) (15%) Socialudvalg ( 404,9 mio. kr.) ( 15%) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Erhvervsudvalg Socialudvalg Teknik- og Miljøudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg - 9 -

10 Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 98,5 mio. kr. og der fastholdes dermed en markant investering i fremtiden. Der er bl.a. afsat 20 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på rådhuset i Vordingborg, mens der investeres 55 mio. i området Panteren de kommende år. Der er også afsat over 20 mio. kr. til byggemodning af et nyt erhvervsareal ved motorvejsafkørsel 41 - mellem motorvejen og Stensved. En samlet oversigt over anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten. Anlægsrammen på det skattefinansierede område er fordelt på fagudvalg jf. nedenstående: UDVALG mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 27,5 Erhvervsudvalg 0,0 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 Socialudvalg 5,4 Sundheds- og Psykiatriudvalg 4,3 Teknik- og Miljøudvalg 48,7 Børne-, Unge- og Familieudvalg 9,1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 3,5 Anlægsudgifter i alt 98,5 Finansiering Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på mio. kr. Endvidere er der indregnet en låneoptagelse på 30 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 40,3 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 7,9 mio. kr. Der er budgetteret med renteudgifter på 24 mio. kr. og renteindtægter på 4,4 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 19,6 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i KommuneKredit. De væsentligste renteindtægter er fra den likvide beholdning, ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision. Budgettet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32. Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 % og de budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales kr. mere end der opkræves. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være kr. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme. Skatteindtægterne udgør mio. kr. og fordeler sig således: Personskat mio. kr. Selskabsskat 14 mio. kr. Grundskyld 186 mio. kr. Dækningsafgift offentlige ejendomme 3 mio. kr. Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

11 Generelle bemærkninger Likviditet Der er budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 4,7 mio. kr. i Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 122 mio. kr. i starten af Da der er budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen i 2014 må den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde. Der går et helt år før et kasseforbrug er slået helt igennem på den gennemsnitlige kassebeholdning. På trods af at der i 2015 budgetteres med en forbedring af kassebeholdningen, så forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2015 at være omkring 78 mio. kr. Oversigt over anvendte pris- og lønskøn Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget Art Artstekst ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR / / / / Lønninger 1.0 Løn 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 2,5 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1,61 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,10 2,10 2,10 2,10 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspension m.v. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00 6 Finansudgifter 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1,97 8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,

12 Udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkninger

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling - Drift 319,2 310,3 318,9 305,6 294,7 285,2 Budgetramme 1 293,5 281,3 290,6 276,8 265,3 255,4 Direktionen 7,7 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7 Ledelsessekretariat 26,4 37,7 32,9 32,3 32,8 32,8 Økonomi og Personale 15,3 14,0 30,1 20,1 8,4-2,5 IT 40,7 39,7 39,2 39,1 39,1 39,1 HR og Personale 10,2 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoler 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Børn og Familie 16,0 16,3 16,0 16,0 16,0 16,0 Kultur og Fritid 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Borger og Arbejdsmarked 55,9 50,2 54,4 51,1 51,1 51,1 Psykiatri og Handicap 8,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Sundhed 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 Ældre 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 12,0 10,8 9,3 9,0 9,0 9,0 Trafik og Park 8,6 2,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Plan og Byg 3,7-1,6 11,3 11,5 11,2 12,2 Land og Miljø 21,5 22,1 16,5 16,4 16,4 16,4 Kommunale bygninger 31,0 32,6 32,4 32,5 33,0 33,0 Redningsberedskab og kommission 12,2 10,1 9,9 9,8 9,8 9,8 Projekter 9,8 3,9 1,3 1,6 1,3 1,3 Budgetramme 2 25,7 29,0 28,4 28,9 29,4 29,9 Tjenestemandspensioner 25,7 29,0 28,4 28,9 29,4 29,9 Budgetramme 3 - Anlæg 27,8 6,2 27,5 24,8 24,3 26,3 Politikområde i alt 347,0 316,5 346,4 330,4 319,0 311,6 + = Udgift, - = Indtægt

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2015 på 317,5 mio. kr. mod 310,3 mio. kr. i budget 2014 omregnet til 2015 priser. Stigningen skyldes at der i forbindelse med omorganiseringen på områderne indenfor teknik og miljø blev rettet op på en række udgifter som tidligere var placeret på fagudvalgets driftsramme, men som rettelig er administrationsudgifter og derfor er flyttet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Herudover er der udmøntet en besparelse på 3 mio. kr. som er del af kommunens samlede reduktion på 20 mio. kr. og budgettet til Erhvervsudvalget er ligeledes flyttet fra budgetrammen. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Der er i budget indregnet besparelsespuljer, til senere udmøntning, på i alt 78,4 mio. kr. fordelt over årene således: Mio. kr Besparelsespuljer -3,5-13,5-25,2-36,3 Administrationsanalyse og digitalisering -1,1-1,1-1,1-1,1 Budgetpulje, diverse 0,0 0,5-1,3-2,3 Indkøbsbesparelser -0,5-1,0-1,0-1,0 Obligatorisk digital service (Borgerservice) -1,8-1,8-1,8-1,8 Varige årlige effektiviseringer -10,0-20,0-30,0 Bevillingsreserve 10,4 10,3 10,3 10,3 Udviklings- og markedsføringspulje 9,6 9,5 9,6 9,6 Lokale udviklingsplaner (puljekonto) 1,0 1,0 1,0 1,0 Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune samt udviklingen af et nyt styringskoncept, der kan afløse den nuværende, vil der i 2015 blive udarbejdet forslag til målsætninger på udvalgets område. Udvalget involveres og skal godkende det inden det tages i brug. Væsentlige anlægsprojekter I alt er der for budgetårene hensat 103,0 mio. kr., som fordeler sig således: Mio. kr Køb af Adelgade Støberihallerne -2,1 IT - anlæg (Digitalisering af byggesagsbehandling/arkiv og genanskaffelse af software) 4,5 1,0 1,0 1,0 Panteren (samtlige bevillinger og ny svømmehal) 7,0 23,0 25,0 Rådhus 14,0 6,0 Erhvervsområde ved afkørsel 41 10,5 10,5 Øvrige anlæg 0,6 0,3 0,3 0,3-14 -

15 Erhvervsudvalg Erhvervsudvalg Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Erhvervsudvalget 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Budgetramme 1 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Vordingborg Erhverv 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 4,7 3,2 3,2 3,2 3,2 Projekttilskud 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Puljer til fastlagte formål 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 Projekter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde i alt 0,0 13,6 10,4 10,4 10,4 10,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget består af 3 politikområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der efter budgetvedtagelsen er afsat en pulje til projekter i Vordingborg Destinationsudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling

16 Erhvervsudvalg Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet Visionen er: Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmetrestauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksomheder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. Overordnet målsætning: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Fokusområder Globalisering og innovation At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser Virksomheder og iværksættere At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune Detailhandel At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events Turisme At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune

17 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 763,8 758,9 721,9 706,5 705,8 702,6 Arbejdsmarked Budgetramme 1 27,4 32,0 30,4 30,4 30,4 30,4 Beboelse 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Andre faste ejendomme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,0 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Produktionsskoler 4,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7,1 7,2 6,6 6,6 6,6 6,6 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Andre sundhedsudgifter 2,5 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1,8 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Servicejob 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Øvrige sociale formål 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 Administrationsbygninger 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetramme 2 736,4 726,9 691,5 676,1 675,4 672,2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Kontanthjælp til udlændinge 5,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg m.v. 6,6 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinans. 30,9 28,3 22,9 22,9 22,9 22,9 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. 43,7 38,8 36,1 36,1 36,1 36,1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. 192,8 178,9 189,8 189,8 189,8 189,8 Sygedagpenge 84,5 84,6 60,5 59,4 59,4 59,4 Sociale formål 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontant- og uddannelseshjælp 62,4 56,4 59,3 55,2 55,2 55,2 Kontanthjælp vedrørende visse grp. flygtninge 0,0 Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere 44,9 43,0 46,8 43,7 43,7 43,7 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans. 24,1 25,2 24,0 24,0 24,0 24,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 16,4 14,4 18,0 18,0 18,0 18,0 Dagpenge til forsikrede ledige 95,9 97,5 81,6 76,2 76,2 76,2 Særlig udd.ordning og midlertidig arbejdsm.ydelse 5,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Revalidering 5,0 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 66,4 69,3 66,3 66,3 66,3 66,3 Ressourceforløb 1,0 15,5 16,4 16,4 16,4 16,4 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27,4 24,7 23,8 23,8 23,8 23,8 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13,2 12,5 6,9 6,9 6,9 6,9 Seniorjob til personer over 55 år 5,2 10,3 5,9 5,9 5,9 5,9 Beskæftigelsesordninger 1,9 4,4 7,7 6,0 5,3 2,1 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udd.- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt 763,8 758,9 721,9 706,5 705,8 702,6 + = Udgift, - = Indtægt

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp - herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte - herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen - herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp - herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge - herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området - Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet

19 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder, og reformerne fortsætter også i 2015 og Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagpengeperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, så denne ordning først er udløbet medio Fra starten af 2014 er i stedet indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. I juni 2014 er der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Denne aftale vil i løbet af efteråret blive udmøntet i konkret lovgivning, som træder i kraft 1. juli 2015 (og delvis allerede 1. januar 2015). Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene samt afbureaukratisering og en helt ny styringsmodel for beskæftigelsesindsatsen (bl.a. nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd). I forbindelse hermed har forligsparterne aftalt, at der med virkning fra 2016 skal gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion aftrappes med varighed af periode på offentlig forsørgelse. Omlægning skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,6 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 12 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikkevestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2013 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2013 (gennemsnit 700 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 800) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.200)

20 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring - både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 - Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur

21 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg For første gang siden krisen satte ind i 2008 viser såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år, at faldet i beskæftigelsen er bremset op, og at der frem til 2016 endog kan ventes en lille stigning i beskæftigelsen. Det indebærer, at risikoen for mangel på visse typer af arbejdskraft øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til udgangen af En del af dette fald kan forklares ud fra afkortningen af dagpengeperioden, og de personer, der har mistet deres dagpengeret, i stedet indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere m.v. (inkl. den særlige uddannelsesydelse). Samlet har der fra starten af 2012 og frem til midten af 2014 været en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at tage af og falde en smule i løbet af 2015, jf. figur 2. Figur 2 - Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2014 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere