Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse"

Transkript

1 Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen den 27. april 2015 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Resumé og hovedkonklusion... 6 Hovedkonklusion Processen Kommissoriet Projektmål Projektdeltagelse Projektfaser Beskrivelse af plejeboligområdet - plejecentrene Det nuværende plejecenterområde økonomi og struktur Beskrivelse af plejecentrene Medarbejdere på plejecentrene Pladsbehovet i kommunen Praksis og vilkår Velfærdsteknologi Sammenfatning af det nuværende plejeboligområde plejecentrene Beskrivelse af plejeboligområdet - beboerne Det nuværende plejecenterområde Beboerne på plejecentrene Flyttemønster/Urbanisering Sammenfatning beboerne Det fremtidige plejeboligbehov Befolkningsfremskrivning Medarbejdernes demografiske udvikling Regler vedr. medarbejderforhold Nye tilbud og deres betydning for vores valg Sundere ældre Regler omkring anden anvendelse af plejeboliger Sammenfatning af det fremtidige plejeboligbehov Fokusgruppe- og Borgermøde Fokusgruppen Borgermødet Sammenfatning af fokusgruppe- og borgermøde Bilag 1-10 forefindes i separat del af rapporten. Side 3

4 Forord Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune bedst muligt tilrettelægge de kommunale plejetilbud, så vi er på forkant med de fremtidige udfordringer indenfor ældreområdet? Har de fremtidige ældre borgere andre plejebehov end i dag? kapacitet i Vesthimmerlands Analysen er udarbejdet med det formål at give et nuanceret og retvisende billede af den nuværende plejeboligstruktur i Vesthimmerland Kommune. Analysen udmøntes i anbefalinger til fremtidige scenarier. Projektet er udviklet i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, hvor projektets ophav har været at undersøge, hvorvidt den gældende plejecenterstruktur i kommunen er rustet til fremtiden, eller om der politisk vurderes at være behov for justeringer i form af omlægninger og/eller reduktioner i antallet af pladser og/eller plejecentre i lyset af de beskrevne udviklingstendenser på området. Traditionelt har plejeboliganalyser og beslutningen om ændringer i strukturen været baseret på en demografisk fremskrivning eller ved kig på de lokale ventelister. Det forudsætter imidlertid, at en uændret andel af kommunes ældre borgere har et uændret behov for og ønsker til en plejebolig. Men der kan stilles spørgsmålstegn ved den direkte sammenhæng mellem befolkningens alder og det samlede behov, og nyere forskning tyder nærmest på det modsatte. I fremtidens kommunale tilbud bør der derfor ses på andre faktorer, så som borgernes helbredstilstand, funktionsevne og diagnose. Men også borgerens egen forventning og ønsker er en vigtig parameter. Det mest nærliggende er derfor at inddrage borgeren i plejeboliganalysen med henblik på en bredere perspektivering af fremtidens plejeboligbehov. Endelig er det undersøgt, hvilke muligheder der reelt er, for at ændre strukturen for plejeboliger i kommunen. Analysen er foretaget med henblik på en fyldestgørende afdækning af alle de forhold, der vedrører plejeboligstrukturen. Der er således også belyst forhold, som ikke direkte konkluderes, men som er forhold, det har været nødvendigt at undersøge, for at grundlaget for analysen og scenarieanbefalingerne kunne betragtes som fyldestgørende. Rapporten består af 2 dele: Del 1 Analyse Del 2 Fremtidige scenarier Bilag foreligger separat. Der har tidligere været foretaget en plejebolig analyse for Vesthimmerlands Kommune af BDO i juni 2012, hvor borgerperspektivet ikke har været inddraget. Del 1 Analyse indeholder indledningsvist et kort resumé, hvor hovedkonklusionerne er sammenfattet. Del 2 Fremtidige scenarier indeholder henvisninger til analysen. Projektet har ønsket en åben og transparent proces, hvor interessenter løbende er blevet involveret med henblik på at give input til projektet. Det har fordret en stor mødeaktivitet, hvor mange interessenter har deltaget i møder og høringer. Side 4

5 Kommunens borgere er inddraget flere gange i projektet for at få input til borgernes ønsker for fremtiden indenfor plejeboligområdet. Alle involverede parter takkes for positiv og konstruktiv modtagelse og værdifuldt input til projektet. Særligt skal fremhæves Ældrerådets proaktive og konstruktive tilgang til at hjælpe projektet med input til analysen og markedsføring af projektets aktiviteter. God læselyst. Side 5

6 Resumé og hovedkonklusion En analyse af det fremtidige behov for plejeboliger er en kompleks opgave, da der er mange faktorer der påvirker området. I projektets kommissorie står: Opdraget for nærværende kommissorium fokuserer grundlæggende på om den gældende plejecenterstruktur er rustet til fremtiden, eller om der politisk vurderes, at være behov for justeringer i form af omlægninger og/eller reduktioner i antallet af pladser og/eller plejecentre i lyset af de beskrevne udviklingstendenser på området. Den nedenfor beskrevne proces skal med andre ord munde ud i en politisk stillingtagen til hvilket serviceniveau, der i fremtiden skal gælde på plejeboligområdet. For at der er tale om en plejebolig, skal følgende 3 forudsætninger være tilstede: Lejekontrakt. De almene plejeboliger er omfattet af den almene lejelov. Efter reglerne heri fastsættes huslejen for boligerne i en afdeling i et plejecenter, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter det såkaldte balancelejeprincip. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse., Visitation. Der skal ske en visitation, før man kan få ophold i en plejebolig. Visitationsreglerne for almene plejeboliger og plejehjem er helt ens. Man får den samme slags hjælp, uanset om man bor i en almen plejebolig eller på et plejehjem. Døgnpleje. Der er tilknyttet service- og omsorgsfunktioner med personale. Faktorer der påvirker antallet og typer af plejeboliger Det fremtidige behov for plejeboliger påvirkes af demografiske forandringer, ændringer i den generelle sundhedstilstand, nye tilgange til pleje og omsorg fra både borgere og fagpersoner, ny teknologi m.m. Side 6

7 Der er faktorer, der vil give behov for FLERE plejeboliger, og som vi som kommune ikke kan påvirke (orange): Der bliver flere ældre og befolkningen lever længere. Der bliver flere kronisk syge herunder flere demente. Det vil give flere plejekrævende ældre og kræve flere specialistkompetencer på plejecentrene. Omlægningen af sygehusstrukturen til stærkt centraliserede og specialiserede supersygehuse giver (midlertidigt) flere og mere kompliceret plejekrævende borgere i kommunen. Andre faktorer peger mod FÆRRE borgere, der har behov for plejebolig (blå): Befolkningens sundhedstilstand er til stadighed blevet bedre. Det betyder også ældre, der er sundere og mindre plejekrævende end hidtil. Borgerne har selv udtrykt ønske om at blive længst muligt i eget hjem. Siden kommunerne fik forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver i 2007 er der etableret mange tilbud også til ældre og kronikere, hvilket gør befolkningen mindre plejekrævende. De kommunale tilbud i hjemmet, hvor især den (hverdags)rehabiliterende tankegang har vundet indpas. I plejen i hjemmet, på de midlertidige pladser og på plejecentrene er der fokus på hjælp til selvhjælp, hvilket holder flere ældre mindre plejekrævende og mere selvhjulpne. Adgangen til hjælpemidler i hjemmet, boligindretninger og velfærdsteknologiske og telemedicinske hjælpemidler, der kan være medvirkende til at gøre de ældre mere selvhjulpne og fastholde deres funktionsniveau. I analysen har vi valgt at have fokus på 3 områder: Beskrivelse af plejeboligområdet med fokus på plejecentrene Beskrivelse af plejeboligområdet med fokus på beboerne Det fremtidige plejeboligbehov med fokus på de faktorer, der påvirker de fremtidige behov og struktur. Vi har i projektet haft en bred inddragelse af vores borgere, for at få deres bud på, hvordan de ser fremtiden indenfor ældreområdet i kommunen. Vi har holdt to større arrangementer, hvor vi har haft konstruktive drøftelser med vores borgere: Fokusgruppemøde med 75 deltagere Borgermøde med 312 deltagere Resultatet af disse møder har været et vigtigt udgangspunkt for de scenarier vi præsenterer i projektet i Del 2: Fremtidige scenarier. I de følgende afsnit gentages sammenfatninger fra de enkelte afsnit i analysen. Side 7

8 Benchmark I analysen er der genereret en række data, som er vores udgangspunkt for at drage sammenligninger til lands/regionsgennemsnit, for at identificere på hvilke områder kommunen afviger fra lands- og regionsgennemsnit. Benchmarkdata opsummeres enkeltvis i afsnittenes sammenfatninger De relevante data til benchmark er: Benchmark Vesthimmerland Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Nettodriftsudgift pr. borger kr kr kr. +80 år Antal +80 årige pr. plads incl. 4,13 4,72 5,15 Friplejeboliger Gennemsnitsalder ved 82,6 år 84 år indflytning i plejebolig Gennemsnitlig opholdstid 34,11 måneder 29,9 måneder Kilde: Data stammer fra egne udregninger og danner udgangspunkt for scenarierne. Beskrivelse af plejeboligområdet - centrene Et af hovedargumenterne fra strukturreformen fra 2007 var bl.a. effektivisering og forbedring gennem stordriftsfordelene fra større enheder. Der er imidlertid ikke sket ændringer i strukturen på plejeboligområdet i kommunen, som man har set i større kommuner. På nuværende tidspunkt er plejeboligerne i Vesthimmerlands Kommune fordelt på 10 plejecentre, heraf 8 kommunale plejecentre, 1 friplejehjem (Hesselvang) og Røde Kors Hjemmet. Samlet set er der 462 plejeboliger (438 uden Hesselvang) i kommunen. Der er 349 somatiske pladser, 53 demenspladser, 18 aflastningspladser, 10 hjerneskadepladser og 8 pladser i Rehabiliteringshuset Vesthimmerland. Over de kommende 4-5 år vil der på plejecentrene være vedligeholdelsesopgaver for samlet 28,2 mio. kr. Blandt medarbejderne på plejecentrene er der over de sidste par år sket et fald i antallet af Social- og sundhedsassistenter og Social- og sundhedshjælpere, mens der er sket en mindre stigning i antallet af sygeplejersker. Samlet set er der sket et fald i antallet af fuldtidsansatte. Der er i analysen henvist til udviklingen i antallet af medarbejdere indenfor området, som på landsplan viser, at antallet af medarbejdere indenfor ældreområdet falder drastisk. Det samme gør sig gældende i kommunen, hvor alderssammensætningen for medarbejderne viser, at 50 % af medarbejderne er +50 år og 26 % af medarbejderne er under 40 år. Alderssammensætningen for medarbejderne i kommunen følger den samme tendens som på landsplan, hvor 50 % af medarbejderne er +50 år og 26 % af medarbejderne er under 40 år. Den 2. juni blev der vedtaget ny kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger i kommunen. Kvalitetsstandarden angiver det kommunale serviceniveau for området. Den nye kvalitetsstandard forventes at nedbringe antallet af borgere, der visiteres til plejebolig såvel i Vesthimmerland, som i andre kommuner, og dermed vil der ses et fald i udgifter til plejeboliger. Side 8

9 Ændringerne vil medføre øgede udgifter til hjemme- og sygeplejen, idet borgerne i stedet plejes i egen bolig. Nettodriftsudgifterne pr. 80+ årige i Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med regional- og landsgennemsnittet viser, at der i Vesthimmerland er en mérudgift på i alt henholdsvis 38,9 og 37,7 mio. kr. Plejeboligkapaciteten En sammenligning af antallet af kommunens plejeboliger med landsgennemsnittet viser, at kapaciteten af boliger i kommunen er større end på landsplan. Der er 462 plejeboliger incl. Friplejehjemspladser til borgere (+ 80 årige), og skal antallet af pladser følge landsgennemsnittet, har vi en overkapacitet på 91 boliger i kommunen. Til sammenligning med regionsgennemsnittet er det en overkapacitet på 57 boliger. Køb og salg af pladser De seneste 2 års udvikling resulteret i et forventet merforbrug på 18 mio. kr. i 2015 grundet en stigning i køb af pladser og et fald i salg af pladser. Visitation til plejecentrene sker i henhold til Servicelovens 192a. Der er i år sket en skærpelse af visitationskravene i Vesthimmerlands Kommune. Der er i gangsat en del velfærdsteknologiske initiativer i forbindelse med Ældremilliarden og Økonomiaftalen mellem KL og regeringen (2014). Der er endvidere igangsat flere initiativer i forhold til at påvirke og forbedre borgernes funktionsgrad f.eks.: Triagering, Rehabiliteringshuset Vesthimmerland, Rehabilitering i Hjemme Beskrivelse af plejeboligområdet - beboerne Der er 462 plejeboligpladser fordelt på 10 plejecentre incl. Friplejehjemmet Hesselvang og Røde Kors Hjemmet i Vesthimmerlands kommune. Gennemsnitsalderen for beboere på plejehjem er 85 år. Gennemsnitsalderen ved indflytning i plejebolig kommunen er 82,6 år og afviger fra landsplan, hvor gennemsnitsalderen er 84 år. Gennemsnitsalderen er stort set ens på plejecentrene. Gennemsnitsalderen for aflastningsophold, som er af kortere varighed, ligger ca. 5 år under gennemsnitsalderen for beboere i plejebolig. Den gennemsnitlige botid den tid borgeren bor i plejebolig er 34,1 måneder set over en 3 årig periode. Botiden ligger over landsgennemsnittet, som er 29,9 måneder. Ventelisterne til en plejebolig er støt faldende fra 66 pladser i 2012 til de nuværende 19 pladser pr. 1. august Der har ikke været borgere på garanti venteliste i over 2 måneder i samme periode. Dette har direkte sammenhæng med, at kapaciteten i kommunen er nogenlunde konstant og udnyttes til fulde. Der er størst søgning til plejeboliger på Solvang (Aars), Bøgely (Løgstør) og Højgården (Farsø). Side 9

10 Ventelisterne afspejles også i optagegrundlaget til plejecentrene, hvor det største optagegrundlag er til de større byer (Egnshovedby og områdebyer) med de store centre. Der er i gennemsnit er 3,81 borgere pr. plads. Der er et stort udsving fra 4,51 borgere pr. plads til 2,07 borgere pr. plads. Der er færrest pladser pr. borger i Løgstør, Farsø, Aars, Aalestrup og Ranum og flest pladser pr. borger i Gedsted og Hornum. Vi har undersøgt borgernes funktionsniveau på kommunens somatiske pladser. I alt er undersøgt 337 borgere. Der er ikke er kigget på aflastning, senhjerneskade, rehabiliteringshuset og demenspladser, og nogle somatiske pladser stod tomme på tidspunktet for vurderingen. Analysen viser, at 60 % af disse beboere i alt 202 borgere - på plejecentrene i dag er indenfor de letteste kategorier af fysisk funktionsevne/mobilitet. Det er videre undersøgt, hvilken pleje disse 60 % (i alt 202 borgere) modtog, inden de flyttede i plejebolig. Analysen viser, at de fik mellem 4 og 6 timers kommunal hjælp om ugen. Endelig er det undersøgt, hvilke flyttemønstre der er hos de ældre borgere. Fraflytninger sker hyppigst til de omkringliggende kommuner. Antallet af tilflytninger er 25 % større end antallet fraflytninger sidste år. Indenfor kommunen viser flyttemønsteret blandt borgerne +60 år, at flytning primært sker til Egns- (Aars) og områdebyerne (Løgstør, Farsø og Aalestrup). Sekundært til plejecentrene i lokalbyerne, hvor plejecentrene ligger. Det generelle flyttemønster blandt borgerne +60 år indenfor kommunen viser, at koncentrationen af flytning sker til egns- og områdebyerne indenfor byerne og fra land til by. Beskrivelse af det fremtidige plejeboligbehov I 2015 er der 1910 personer i kommunen, der er fyldt 80 år. Med de nuværende 462 boliger er det 4,13 borgere pr. plejebolig. Dette afviger væsentligt fra landsgennemsnittet, hvor der er 5,15 borgere pr. plejebolig. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at der forventes at være personer over 80 år i 2020 og personer over 80 år i 2040 altså 70 % flere. Ved en direkte fremskrivning af plejeboligbehovet med den nuværende kapacitet, vil antallet af pladser skulle øges med 58 frem mod 2020 og 423 pladser frem mod Resultatet er om viser samme resultat, altså groft sagt en fordobling. Fremskrivningsmodellerne tager ikke højde for stigningen i raske leveår blandt vores ældre. Der er også henvist til udviklingen i medarbejdere indenfor området, som på landsplan viser, at antallet af medarbejdere indenfor ældreområdet falder drastisk. Tendensen i aldersfordelingen blandt medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune følger samme tendens og faktisk er andelen af medarbejdere, som over 50 år, større i kommunen end tilfældet er i resten af landet. Medarbejder sammensætningen afspejler det nuværende udbud af tilbud, dvs. overvejende somatiske pladser, skal det overvejes, hvorledes medarbejdersammensætningen skal sammensættes fremadrettet. Der vil som minimum skulle ske en opkvalificering såfremt behovet for specialiserede pladser realiseres. De udfordringer vi møder i vores omverdenen, er også behandlet i afsnittet. Her er der kigget på forandringerne i den ændrede sygehusstruktur som konkret betyder en nedgang i antallet af sengepladser på sygehusene, flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelsesforløb. Det Side 10

11 betyder for kommunerne, at opgaver forbundet med efterbehandling og pleje i stigende grad overtages af kommunerne. Samtidig rummer forandringerne også mange muligheder og positive perspektiver for borgerne, som selv kan være med til at påvirke sin livskvalitet. Samlet under begrebet Sund aldring gives en række gode råd. De forandringer skal kommunen reagere proaktivt på, hvilket har en betydning for de fremtidige tilbud. Men hvad kan vi og hvad må vi med vores plejeboliger? Der er til analysen udfærdiget et fyldestgørende juridisk notat. Konklusionen fra notatet gengives nedenfor. Regler omkring anden anvendelse af plejeboliger For at redegøre for kommunens retsstilling juridisk og økonomisk, herunder hvilke udfordringer kommunen står overfor i forbindelse med mulige scenarier, har advokatfirmaet Kromann Reumert udfærdiget et notat, hvor følgende scenarier belyses: Nedlæggelse af hele eller dele af et plejecenter opført efter Almenboligloven Omlægning af et plejecenter til almindelig fritliggende ældreboliger efter almenboligloven Omdannelse af boligerne til afklaringspladser/midlertidige pladser/aflastningspladser Konklusionen gengives ordret i det følgende, og notatet er vedlagt som bilag KONKLUSION OG ANBEFALING Beslutningskompetencen i.f.t. nedlæggelse af kommunalt ejede plejeboliger 2.1 Indledningsvis - og helt centralt - kan det konkluderes, at det alene er kommunalbestyrelsen der kan træffe afgørelse om nedlæggelse af kommunalt ejede ældreboliger, herunder de omhandlede plejecentre, jf. pkt Som det vil fremgå af behandlingen herunder, står kommunen med en lang række muligheder, såfremt det måtte blive besluttet at nedlægge de omhandlede plejecentre. Plejecentrene kan anvendes til almene ældreboliger (blot uden serviceareal), til aflastningsboliger, nedlægges som almene boliger og/eller sælges til tredjemand. Lejerens retsstilling 2.2 Såfremt et plejecenter omdannes til almene ældreboliger, vil lejeren fortsat have ret til at forblive i sit lejemål, idet kommunen ikke kan opsige lejerne som følge af plejecentrets nedlæggelse, men lejeren kan dog ikke kræve, at servicefaciliteterne på plejecentret opretholdes. Vi anbefaler på denne baggrund, at man tidligt i processen tager skridt til at opnå en aftalemæssig løsning med lejeren, f.eks. hvor kommunen bistår med flytning til anden bolig el. lign. Såfremt der sker hel eller delvis udflytning fra plejecentret, vil kommunen fortsat være forpligtet til at afholde tomgangslejen for de omhandlede lejemål fra tidspunktet hvor lejer flytter ud, jf. pkt Omdannelse af plejecenter til fritlæggende ældreboliger 2.3 Ved nedlæggelse af servicearealet i forbindelse med plejecentret, sker der ikke nogen ændring i forhold til støttetilsagnet fra Landsbyggefonden til selve boligerne, ligesom der ikke skal ske tilbagebetaling af allerede modtaget støtte til Landsbyggefonden. Det er derudover vores umiddelbare vurdering, at der heller ikke skal ske tilbagebetaling af et eventuelt modtaget serviceareal-tilskud. Endeligt kan de indestående prioriteter i ejen-dommen fortsætte uændret, idet der fortsat vil være tale om almene ældreboliger. Idet flere af kommunens plejecentre er finansieret sammen, vil der f.eks. på baggrund af boligarealerne skulle ske en forholdsmæssig opdeling bl.a. til udspecificering af belåningen og den fremtidige støtteberettigelse, såfremt et plejecenter med sammenblandet finansiering nedlægges, mens et andet bevares, jf. pkt. 5. Side 11

12 2.4 Kommunen skal være opmærksom på, at når der sker udamortisering af lån i ejendommene, vil betalingsforpligtelsen ikke derved bortfalde, men der skal ske indbetaling til den særlige henlæggelseskonto, jf. pkt Lukning af plejecenter samt salg af ejendommen 2.5 Såfremt det nedlagte plejecenter afhændes til tredjemand, bortfalder muligheden for støtte, men der skal ikke ske tilbagebetaling af allerede modtaget støtte. Såfremt plejecentret sælges med tab (i forhold til den bestående belåning), vil kommunen skulle indfri og betale differencen ved Kommunekredit, jf. pkt Ophør af visitation til plejecenter ejendommen henlægger til reservekapacitet af plejeboliger 2.6 Kommunen kan i en periode vælge at undlade at visitere borgere til et givent plejecenter, således at dette står tomt, men bevares som boligkapacitet, såfremt behovet på ny måtte opstå. Kommunen vil herved fortsat oppebære den løbende støtte, men skal afholde den fulde tomgangsleje. Boligerne vil i denne situation også kunne udlejes til andre personer end ældre og handicappede, jf. pkt Det vil formentlig kræve, at kommunen med jævne mellemrum vurderer behovet for boligkapacitet, hvorefter modellen kan opretholdes lovligt, så længe der er saglige hensyn der tilsiger bevarelsen plejeboligkapaciteten. Omdannelse af plejecenter til afklaringspladser, midlertidige pladser eller aflastningspladser 2.7 Kommunen kan vælge at anvende de omhandlede plejecentre til såkaldte aflastningsboliger m.v., hvor almenboliglovgivningen finder anvendelse. Lejers rettigheder såvel som forhold vedrørende støtte og belåning er identiske med det ovenfor anførte, jf. pkt. 2.3, hvor plejecentret ændres til almene ældreboliger (plejeboliger), jf. pkt. 6. Omdannelse til andre funktioner 2.8 Såfremt de omhandlede plejecentre forbliver kommunens ejendom, men anvendes uden for almenboliglovgivningen, vil støtten hhv. indestående belåning skulle afklares i samarbejde med Landsbyggefonden og Kommunekredit, idet der vil skulle indledes en driftsstøttesag. Det er vores anbefaling, såfremt dette måtte blive aktuelt, at man hurtigst muligt får præsenteret de konkrete forhold for Landsbyggefonden og Kommunekredit, hvorefter man formentlig kan finde en praktisk løsning, idet scenariet dog medfører en vis økonomisk risiko for kommunen, jf. pkt. 7. Omdannelse til selvejende institut 2.9 Endelig vil kommunen kunne omdanne et plejecenter til en selvejende institution, dog således at kommunen bevarer anvisningsret og derved lejetabsforpligtelsen. Herudover vil forhold forbundet med kommunens modtagelse af bloktilskud, samt omkostningerne forbundet med løsningen f.eks. i form af tinglysningsafgift skulle nøje undersøges for at afgøre modellens rentabilitet, jf. pkt. 8. Side 12

13 Beskrivelse af fokusgruppe- og borgermøde Der har været to store aktiviteter i projektet: En workshop den 27. april med en fokusgruppe bestående af Ældrerådet, repræsentanter fra Bruger- Pårørenderåd, repræsentanter fra Pensionistforeninger. Der var i alt 75 deltagere til workshoppen som blev afholdt over 3 timer. Et borgermøde den 27. maj. Udover deltagere fra fokusgruppen var den ældre borgergruppe rigt repræsenteret på mødet. Der deltog i alt 312 borger til mødet som blev afholdt over 3¾ time. Planlægning af indholdet til Fokusgruppemødet og Borgermødet tog sit udgangspunkt i iale udfærdiget af Ældrerådet i august 2011, hvor det fremgår: at det ikke er alder men behov der er væsentligt, sådan at man i højere grad sørger for, at de, der virkelig har behov, får hjælp, og dem, der ikke har behov, de lever så at sige et almindeligt liv en flytning en nødvendighed er det væsentligt, at planerne udtænkes af en selv og at Med udgangspunkt heri blev de overordnede temaer: Bopæl i egen bolig. Beslutning om at flytte i plejebolig. Ophold i plejebolig. Når man samler besvarelserne fra fokusgruppen og borgermødet er det tydeligt, at der gennemgående er enighed om: Blive længst muligt i eget hjem. Rehabiliterende tilbud. Mere specialiserede tilbud. At være en del af et fælleskab. Medbestemmelse og værdighed. Man vil gerne blive længst muligt i eget hjem d 100 m2 og der var ønske om (afhængig af beliggenhed): Egne møbler (især i forhold til demens) Billig husleje Handikapvenlig Velfærdsteknologi, sensorer/lys, toilet, støvsugere Et plan Elevator Moderne og lyst, lille have Side 13

14 Det er vigtigt at man, i tide, selv tager ansvar for de fysiske rammer og tilpasser dem, så de klar til ændringer i funktionsniveau og eventuelle hjælpemidler. Ved at tage stilling til dette tidligt øges også mulighed for at opbygge et nyt netværk ved boligskifte. I forhold til tryghed ved at bo i eget hjem er det vigtigt, at der opbygges et netværk, så der ofte er social kontakt eller samvær med andre mennesker f.eks. med: Naboer, venner eller gennem foreningsliv. Der ud over kan der opnås tryghed ved anskaffelse af hjælpemidler i form af tryghedsalarm/nødkald, brand/røgalarm, overvågningskamera etc. Det er vigtigt at vedligeholde sine egne ressource, ved at være positiv, holde sig i gang og tilstræbe en sund kost og livsstil. Rehabiliterende tilbud At der er fokus på den rehabiliterende indsats i hjemmet, men også i en konstruktion som f.eks. Rehabiliteringshuset Vesthimmerland, hvor der ydes en rehabiliterende indsats eller foregår et afklaringsforløb med henblik på fremtidigt tilbud eksempelvis plejecenter. Der skal være mulighed for længere forløb, med henblik på at genvinde sine færdigheder til selv at kunne klare almindelige dagligdags gøremål og kunne blive i sit eget hjem. Udover fysisk træning kan der også være tilbud rettet mod psykisk rehabilitering. Mere specialiserede tilbud At der er enheder/centre med specialer, f.eks. Demens, KOL og Diabetes, hvor man kan få et tilbud med høj faglighed. At der etableres flere tilbud i eget hjem f.eks. aflastning, rehabiliteringsforløb i eget hjem, mad udefra i en periode, midlertidig hjemmehjælp, opsyn i en periode eller en orlovsordning, der giver mulighed for, at aflastning kan ske hos børnene. At være en del af et fælleskab Det er vigtigt at være del af et netværk, hvor der løbende er social kontakt eller samvær med andre mennesker. Det er vigtigt, at man selv er opsøgende. dek Oldekolle og plejeboliger i samme bygning som midlertidige pladser. Det vil give mulighed for beboerne i dek k Det juridiske notat beskriver kommunens retsstilling i pkt. 2.3 og 5. Medbestemmelse og værdighed At man som borger har mulighed for at være aktiv og have medbestemmelse over sit eget liv, så man føler, at man bidrage til og er en del af fælleskabet. At man får hjælp til at bibeholde ens færdigheder så længe som muligt og at den pleje der leveres er med respekt for den enkelte og tager hensyn til forskellighed. At medarbejderne har sociale færdigheder, der gør at de er i stand til at udvise empati og forståelse for den syges liv Side 14

15 og skabe et godt samarbejde med familien/pårørende. Det er vigtigt, at der er kendskab til borgeren og hvad der har værdi i forhold til de ønsker vedkommende har tilkendegivet i plejetestamente/livstestamente. Hovedkonklusion Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune bedst muligt tilrettelægge de kommunale plejetilbud, så vi er på forkant med de fremtidige udfordringer indenfor ældreområdet? Har de fremtidige ældre borgere andre plejebehov end i dag? Spørgsmålene var de indledende spørgsmål til rapporten. Analysen viser, at vi kan tilrettelægge vores kommunale tilbud, så tilbuddene i antal og type modsvarer de ændrede rammer og behov vi har i dag og ser fremover. Vi har også påvist, at de fremtidige ældre borgere har andre plejebehov end i dag. Svarende uddybes nedenfor. Antallet af pladser Der er et forholdsvis stort antal af plejeboliger sammenlignet med både regions- og landsgennemsnittet. Ventetiden til en plejebolig er faldende og relativt lav i kommunen. Der er pr. 19 personer på venteliste pr. 1. august Udviklingen i antallet af borgere på venteliste fremgår af figur 8. Den maksimale ventetid på en plejebolig er 2 måneder. Det største optagegrundlag er ved de større byer hvor de store plejecentre er placerede. Der er et udsving mellem 4,51 til 2,07 borgere pr. plads +80 år. Der er færrest pladser pr. borger i Løgstør, Farsø, Aars, Aalestrup og Ranum og flest pladser pr. borger i Gedsted og Hornum. Borgerne på plejecentrene flytter på plejecenter en tidligere alder og bor der forholdsvis længere sammenlignet med landsgennemsnittet. Samtidig er nettodriftsudgifterne pr. borger væsentlig højere end både regions- og landsgennemsnittet. Skal Vesthimmerlands Kommunes plejeboligmasse tilpasses regionsgennemsnittet, skal der ske en reduktion på 57 boliger incl. Friplejeboliger. Ved en tilpasning til landsgennemsnittet, skal der ske en reduktion på 91 boliger incl. Friplejeboliger. Typer af tilbud Der sker en stigning i antallet af ældre og vi lever længere. Stigningen i middellevetiden har ikke levealderen, og for kvinderne er antallet af år med funktionsnedsættelse faktisk faldet. Samtidig øges antallet af raske leveår. De ændringer der sker i sygehusstrukturen med tidligere udskrivning betyder, at kommunen skal skabe specialiserede tilbud. Side 15

16 Borgerne har givet os det input, at de gerne vil blive længst muligt i eget hjem under trygge rammer. Der er en generel opmærksomhed på sundhed. Kommunen har fokus på området, som er under stadig udvikling. En generelt sundhedsfremmende indsats i kommunen vil påvirke den enkeltes sundhed, men stigningen i levealderen er en strukturel og samfundsmæssig trend. Det samme kan siges om de sunde ældre, om end en forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats vil kunne have en mere direkte effekt. Vesthimmerlands Kommune har sundhedsfremme tilbud på alle KRAM faktorerne. Mange deltagere er i aldersgruppen år. Der er målrettede sundhedsfremmende tilbud for ældre borgere med fokus på socialt samvær i naturen. Ventelisterne til plejeboliger er faldende. Det understøtter også det faktum, at borgerne helst bliver længst muligt i eget hjem. Borgerne har givet os det input, at de selv vil tage ansvar for tilpasning af de fysiske rammer i tide. Hjælpemidler og boligindretning er traditionelle indsatser, for at gøre borgere med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne (i eget hjem). Der sker en fortsat udvikling af hjælpemidler. Som noget forholdsvis nyt, indbygges der mere digital teknologi ind i hjælpemidlerne, og nogle helt nye typer tryghedsskabende, kommunikative hjælpemidler er kommet på markedet. Udviklingen inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi sker løbende, og større mulighed for at være selvhjulpen, større tryghed og et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet er medvirkende til at udsætte eller hindre visitering til plejebolig. En anden indretning af boligen kan også sikre, at den nødvendige pleje kan foregå i borgerens hidtidige hjem i stedet for i en plejebolig. Er det for omkostningskrævende at forandre boligen, er det vigtigt, at der er tilgængelige, attraktive ældreboliger til rådighed, som kan leve op til de krav, nutidens og fremtidens ældre stiller. En tilstrækkelig og moderne ældreboligmasse vil kunne nedsætte behovet for plejeboliger i fremtiden i Vesthimmerland. Borgerne har givet os det input, at de efterspørger rehabiliterende tilbud, så de kan klare sig selv. Her er vi i kommunen allerede i gang med initiativer på området f.eks.: Der er indrettet 8 rehabiliteringspladser på Plejecenter Kærbo, der bl.a. har til formål at give svage borgere et intensivt rehabiliterende tilbud efter et sygdomsforløb. For nuværende gives der tilbud af 21 dages varighed. En udvidelse til tilbud af længere varighed vil kunne afhjælpe de tilfælde, der påviseligt er for nuværende på Vesthimmerlands Kommunes plejecentre, at borgere har undergået så positive fremskridt, at de ville kunne have kunnet klare sig igen i egen bolig, der desværre er blevet afhændet. Side 16

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE

REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE Marts 2015 1 Indhold Hovedresultater... 4 01 Indledning... 6 1.1 Analysens datagrundlag... 6 1.2 Rapportens opbygning... 7 02 Kapacitet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere