1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract"

Transkript

1

2 1 Abstract 2

3 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning som disciplin beskæftiger sig med forskellige metoder til prognosedannelse og forudsigelse af den nære fremtid. Dette har ledt til spørgsmålene om i hvilken grad man kan forudsige IT udviklingen, samt hvilke metoder der kan anvendes til dette. Metodernes videnskabelighed spiller en væsentlig rolle i bedømmelsen af deres pålidelighed og bliver derfor nærmere belyst. I denne rapport er tolv metoder til fremtidsforudsigelser beskrevet og analyseret. Ved at undersøge en række forudsigelser, skrevet af forfattere inden for bl.a. datalogi, har projektgruppen forsøgt at kortlægge de teknikker som bl.a. fremtidsforskerne har benyttet. Undersøgelserne viser, at det i et vist omfang er muligt at forudsige udviklingen indenfor ITområdet. Det er svært at sige hvilke metoder der blev anvendt i de tidligste forudsigelser, grundet manglende dokumentation. Moderne analyseinstitutter anvender en kombination af flere forskellige metoder. Det videnskabelige element i metoderne ligger ofte i brugen af statistiske metoder og matematisk modellering. Det viser sig, at forudsigelser om fremkomsten af helt nye teknologier ikke kan forudsiges med nogen høj af præcision, derimod viser det sig, at nye anvendelser af teknologi kan forudsiges med en højere grad af præcision. 1.2 English Key elements of natural science are dependent on technological advances. Therefore, it is an advantage if there is a method for predicting the future. Research regarding the future as a discipline, deals with different methods for forecasting and predicting the foreseable future. This has led to questions about the degree to which one can predict IT development, and what methods can be used for this purpose. Moreover, the scientific degree of the various methods play an important role in assessing the degree of reliability and will therefore be clarified. Throughout this report, twelve methods for future predictions has been described and analyzed. By examining a number of predictions, written by authors in the field of computer science, an attempt to identify the techniques used by future researchers has been performed by the project team. The studies show that it is in fact possible to predict IT development to some degree. It is difficult to say what methods were used for the earliest predictions, due to lack of documentation. Modern survey companies use a combination of several different methods. The scientific element in the methods lies mostly in the use of statistical models. It would appear that predictions concerning the emergence of entirely new technologies can not be predicted with any degree of precision however it would seem that new uses of existing technology can be predicted with a higher degree of precision. 3

4 1 Abstract 4

5 2 Forord 2 Forord Rapporten er skrevet på baggrund af, og til læsere med, en grundlæggende interesse for teknologi og dennes udvikling. Desuden er det en fordel at have kendskab til datalogiske begreber samt grundlæggende statistik. Kilder er angivet i parentes med forfatternavn og derefter dato, og i tilfælde, hvor eksempelvis citater er angivet, vil der desuden være angivet sidenummer. I findes detaljerede informationer om de enkelte kilder, samt hvor de kan findes. Fremmedord, udenlandske ord, titler og citater med bestemt betoning er angivet med kursiv. Ord og begreber, hvortil der er tilknyttet yderligere forklaring, er angivet med stjerne *. Forklaring findes i afsnit 14.1 ORD OG BEGREBSFORKLARING. 5

6 3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Abstract Dansk English Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Semesterbinding Afgrænsning Metode Teori Metoder til forudsigelse af fremtiden Role Playing Intentions Conjoint Analysis Expert Opinions Judgmental Bootstrapping Analogies Extrapolation Rule Based Forecasting Expert Systems Econometric Forecasting Gartner Hype Cycle Content analysis Videnskabsteori og fremtidsforskning Rationalisme (René Descartes) Empirisme (David Hume, John Locke, Bishop Berkley) Posivitisme (August Comté) Falsifikation (Karl Popper) Videnskabelige paradigmer (Thomas Kuhn) Opsummering Redegørelse

7 3 Indholdsfortegnelse 10.1 Historiske forudsigelser Jules Verne Gordon E. Moore (Moore s Lov) Peter Naur Dr. Christopher Riche Evans Forudsigelser om fremtiden Deloitte Touche Tohmatsu John Naisbitt Alvin Toffler Egne forudsigelser Opsummering Diskussion Konklusion Litteraturliste Appendiks Ord og begrebsforklaring Eksempler på forudsigelser med forskellige grader af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en lav grad af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en mellem høj grad af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en høj grad af videnskabelighed

8 4 Indledning 4 Indledning Forudsigelse er umiddelbart et begreb, der vækker en del uro. Uroen består primært i en idé om utroværdighed og derfor også en forhastet idé om potentialet. In Rome in 357 A.D., Emperor Constantine issued an edict forbidding anyone to consult a soothsayer, a mathmatician, or a forecaster... May curiosity to foretell the future be silenced forever. (Armstrong, 2003 s. 2). Vi er kommet videre siden da og vores projekt beskæftiger sig med forudsigelser fordi det i mange sammenhænge kan vise sig at være en fordel at have en mening om hvad fremtiden bringer. it is more important to be imaginative and insightful than to be one hundred percent right. (Toffler, 1970 s. 7). Alvin Toffler fortsætter med et eksempel om datidens kartografers upræcise landkort. Selvom landkortene ikke var udformet korrekt kunne de verdensomsejlende ikke have udført deres udforskning uden dem. Ligeledes ville der ikke blive konstrueret bedre landkort, hvis ikke de tog af sted (Toffler, 1970 s. 7). En forudsigelse kan derfor bruges til at navigere efter, principielt uden at tage højde for dens troværdighed. Specielt indenfor IT kan der bl.a. være økonomiske og tidsbesparende fordele ved at have idéer om, hvordan teknologi vil udvikle sig i fremtiden. Som et eksempel på dette kan nævnes computersystemet Amanda, der var et større EDB system som arbejdsmarkedstyrelsen bestilte hos softwarevirksomheden CSC. Systemet var langsomt fra start, pga. for ny og uprøvet teknologi, hvilket resulterede i en halvering af produktiviteten hos Arbejdsformidlingen (AF). Systemet blev baseret på IBM s styresystem OS/2. Dette var et dårligt valgt for i dag er det tilfældet at OS/2 bliver fravalgt og Windows bliver valgt som platform i stedet. Det betød at OS/2 s børnesygdomme ikke blev udbedret og at Amanda forblev langsomt. Desuden havde man hos CSC heller ikke forudsagt et skift i hardware og derved bundet sig til én specifik BIOS*. Derfor kunne AF ikke uden videre udskifte sin hardware for at løse hastighedsproblemerne. Kort sagt var de bundet på hænder og fødder, og eneste løsning var at bruge 50 millioner yderligere på at få omprogrammeret Amanda og skifte til Windows (Computerworld, 2002). Hvis blot de havde forudset overgangen fra OS/2 til Windows, eller havde forudset det hensigtsmæssige i at designe systemet platforms og hardwareuafhængigt, kunne problemerne højst sandsynligt have været undgået. Det henleder til nogle spørgsmål indenfor forudsigelser via fremtidsforskning, teknologi og teknologiens udvikling, som vi med dette projekt ønsker besvaret. Disse spørgsmål er samlet i problemformuleringen. 8

9 5 Problemformulering 5 Problemformulering I hvilken grad kan man forudsige den fremtidige teknologiske udvikling indenfor ITområdet? Hvilke metoder bruges til sådanne forudsigelser og i hvilket omfang kan de siges at være videnskabelige? 9

10 6 Semesterbinding 6 Semesterbinding I dette afsnit er det målet at påvise hvordan projektet opfylder den fastsatte semesterbinding for 3. semester på Roskilde Universitetscenter: Semesterbinding på 3. Semester Refleksion over naturvidenskab og naturvidenskabsformidling. Formålet med projektet i tredje semester er, at de studerende gennem arbejdet med et repræsentativt eksempel får erfaring med naturvidenskab som kulturelt og samfundsmæssigt fænomen. (Roskilde Universitetscenter, 2008 s. 40) Dette projekt beskæftiger sig med forudsigelse af den teknologiske udvikling. Teknologiudviklingen har indflydelse på vores kultur og derfor også på vores forståelse af naturvidenskaberne. Ydermere kan væsentlige dele af naturvidenskaberne siges at være teknologibaserede og/eller teknologistyrede. På den måde vil et naturvidenskabeligt fag som i en væsentlig grad er teknologistyret være udsat for betydelig påvirkning af den teknologiske udvikling, mens et teknologibaseret fag som fx datalogi ikke har ændret sig betydeligt siden dets fødsel. Eksempelvis kan fysik nævnes som et teknologistyret fag. Computerteknologien har fx gjort det muligt at beregne større mængder data og simulere komplekse forsøgsmodeller. Derved har ny teknologi styret faget i en retning, der sågar har ændret dets undervisningsmateriale og indhold. IT er et af de teknologiske områder hvis udvikling har haft størst indflydelse på samfundet. Derfor har vi fokuseret vores projekt på en beskæftigelse med den informationsteknologiske udvikling og hvorvidt det er muligt at forudsige denne. Idet samfundet er underlagt den teknologiske udvikling, er det relevant at kunne gøre sig nogle antagelser om fremtidens teknologi. Således kan der findes begrundelse for den retning man bør gå. Med hensyn til at vurdere forudsigelser indenfor udviklingen af IT måtte vi kombinere viden fra to områder. Som det ene var viden om datalogiens metoder nødvendig. For at kunne vurdere forudsigelser måtte vi selvfølgelig have et godt kendskab til ophavsmandens teknologiske udgangspunkt. Her fokuserede vi både på nutiden og den historiske udvikling. Som det andet aspekt undersøgte vi metoder og teknikker indenfor fremtidsforskning, som kunne give os de nødvendige værktøjer til at vurdere forudsigelser i forbindelse med den informationsteknologiske udvikling. Vi vurderede forudsigelser fra forskellige kilder for på den måde at analysere forudsigelser, der som udgangspunkt har forskellige formål. 10

11 7 Afgrænsning 7 Afgrænsning Fremtidsforskning er et bredt felt der benyttes i mange sammenhænge. Som fx produkter, teknologi, økonomi, miljøpåvirkninger, sociale omstændigheder, politik o.s.v. (Armstrong, 2003 s. 2). Vi afgrænser vores projekt ved ikke at beskæftige os med de dele af fremtidsforskningen, som ikke kan bidrage med forståelse indenfor teknologisk udvikling og vurderingen på hvorvidt fremtidsforskning kan siges at være videnskabelig, også hvad teknologi angår. Ydermere afgrænser vi os fra at beskæftige os med de indledende øvelser som fremtidsforskere udøver for at vælge de rigtige metoder (8 METODE), da vi mener at det heller ikke vil bidrage til basvarelse af problemformuleringen. Vi afgrænser os desuden fra at benytte metoderne i forsøg, da det viser sig at være mere omfattende end som så. 11

12 8 Metode 8 Metode Projektet er baseret på et litteraturstudie. Da vi beskæftiger os med IT er det ikke nok at kende værktøjer og metoder fra fremtidsforskning. Derfor fokuserer vi på metoder og viden om IT som vi til dels havde i forvejen og ellers kan sætte os ind i som studerende på området. Vi definerer fremtidsforskning som koncept; hvad det indeholder, hvad formålet er med det, etc. Denne rapport vil primært beskæftige sig med fremtidsforskning baseret på en videnskabelig fremgangsmåde og metodik. Vi vil beskrive og analysere tolv af de forudsigelsesmetoder, vi fandt var de vigtigste, der anvendes indenfor fremtidsforskningen i dag. Vi gennemgår forskellige videnskabsteorier og deres syn på fremtidsforskning, og i hvilken grad, hvis nogen, fremtidsforskning kan betegnes som videnskabelig. Vi analyserer en række forudsigelser fra forskellige kilder, nogle med videnskabelig baggrund og nogle fra science fiction verdenen. Forudsigelserne beskrives og kategoriseres, bl.a. ved at gennemgå historiske forudsigelser retrospektivt og sammenligne med eksisterende forudsigelser om fremtiden. Vi undersøger forudsigelserne i forhold til hvilken metode der er anvendt til at frembringe de enkelte forudsigelser. Der gives en status for hvorvidt forudsigelserne er gået i opfyldelse. Desuden beskriver vi nogle forudsigelser, som vi selv har fremsagt, og gennemgår disse på samme måde. 12

13 9 Teori 9 Teori Dette afsnit omhandler de teorier og metoder, som gør sig gældende indenfor videnskabsteori og fremtidsforskning. Først vil metoderne indenfor fremtidsforskning blive beskrevet. Vi indhenter tolv eksempler fra forskellige kilder for at få et bredt perspektiv i den afsluttende vurdering af fremtidsforsknings grad af videnskabelighed. Vurderingen foretages efter redegørelsen af forskellige synspunkter og holdninger til videnskabelighed som rangerer fra historiske til de nutidigt mere accepterede, dog med erkendelse af at videnskabelighed er til stadig debat. 9.1 Metoder til forudsigelse af fremtiden I dette afsnit præsenterer vi eksempler på metoder til forudsigelse og eller prognoser (eng: forecasts). De stammer primært fra det sociologiske og psykologiske område og Ikke alle er lige relevante for forudsigelser om teknologisk udvikling. Vi tager dem dog med for at vurdere videnskabeligheden og de beskrives dybdegående nok til at opnå basis for denne vurdering. Selvom vi som tidligere nævnt også erkender brugbarheden af evt. upræcise forudsigelser er det tilfældet at litteraturen, vi har beskæftiget os med, typisk vurderer de enkelte metoder i forhold til at give korrekte forudsigelser. Det giver dem også en form for berettigelse, og gør indbyrdes sammenligning mulig Role Playing Denne metode går ud på at forudsige hvilke beslutninger folk, der er engageret i konflikter, træffer. Den er mest effektiv ved konflikter med få parter. Effektiviteten øges ved en så realistisk opstillet situation som muligt, hvilket er nemmest at opnå når kun to parter er i konflikt (Armstrong J. S., 2003, s. 20). Metoden kan afvikles ved at hyre skuespillere som har samme baggrund som konfliktens reelle involverede parter (Armstrong J. S., 2003, s. 17). Skuespillerne læser om konflikten og får evt. præsenteret svarmuligheder, hvilket gør det nemmere at sammentælle resultater, men giver den risiko at man kan overse et muligt svar (Armstrong J. S., 2003, s. 18). Sidst men ikke mindst kan der med fordel foretages mange forsøg så man, på baggrund af svarmuligheder, kan angive en procent værdi for en forudsigelses plausibilitet (Armstrong J. S., 2003, s. 19). 13

14 9 Teori Metodens force består i at alle mellemregninger er med. Det vil sige at vær gang én af parterne i konflikten kommer med en udtalelse, kan den anden part komme med en modreaktion. Alle reaktioner er mellemregninger som andre forudsigelsesmetoder ikke kan beskæftige sig med (Armstrong J. S., 2003, s. 16). I en større undersøgelse, der skulle sammenligne metoder nåede Role Playing op på 56 % nøjagtighed (Armstrong J. S., 2003, s. 25) Intentions I alle henseender hvor mennesker er indblandet kan det være relevant at kende til disse menneskers intentioner. Så denne metode er et forsøg på at måle folks planer, mål og forventninger om fremtiden (Morwitz, 2003, s. 33). Der er mange måder at opmåle intentioner på som fx via, kvantitativ empiri, et spørgeskema (Morwitz, 2003, s. 35). Derpå fås et talmateriale som resultat der kan analyseres statistisk med de forbehold, der nu er indenfor statistiske analyser. Især hvis spørgeskemaet er udformet så respondenter fx svarer på en tidsangivelse for et fremtidigt køb. Der er dog visse problemer med spørgeskemaundersøgelser og dermed også denne metode. Det er ikke sikkert de valgte respondenter repræsenterer den befolkningsgruppe man vil måle. Folk vil være mere tilbøjelige til, i et spørgeskema, at vælge eller fravælge socialt accepterede eller ikke accepterede situationer end de faktisk ville have gjort og sidst men ikke mindst så viser forsøg at undersøgelserne som sådan, faktisk kan påvirke respondenternes fremtidige handlinger (Morwitz, 2003, s. 48). Så altså ikke en særligt præcis forudsigelsesmetode, men interessant nok meget brugt. Et sted mellem 70 % og 90% af kunderne hos markedsanalysevirksomheder benytter sig regelmæssigt af data om intentioner af køb (Morwitz, 2003, s. 33). Sandsynligvis målt i USA Conjoint Analysis Denne metode er, ligesom Intentions, baseret på emperi via meningsmåling (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 147). Men i stedet for at undersøge et potentielt køb, så er formålet at undersøge hvor meget en kunde vil betale ekstra for forskellige eventuelle nye attributter (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 148). Ved få beregninger kan man på produktsiden få et overblik 14

15 9 Teori over hvilke produktforbedringer der kan betale sig og på kundesiden få et indtryk af hvilke kunde grupperinger der har interesse forbdringerne (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 150). Conjoint analysis er så også underlagt de samme problemer som Intentions og er også meget brugt (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 154). Den har dog opnået op til 63 % nøjagtighed i forsøg (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 155) Expert Opinions Denne metode omhandler eksperters egne meninger (Franses, McAleer, & Rianne, 2008, s. 16). Fordelen ved denne metode ligger i at en ekspert på et givent område, må have et bredere kendskab og derfor et bedre grundlag for en korrekt forudsigelse. Dog kan der være stor risiko for ensidighed, da forudsigelsen trods hans viden bygger på et skøn (Harvey, 2003, s. 59). I tidligere omtalte forsøg (i afsnit ROLE PLAYING) fik Expert Opinions 16 % nøjagtighed, som jo er væsentligt mindre end Role Playing metoden (Armstrong J. S., 2003, s. 25). Det skal dog ses i lyset af at forsøgene var indenfor konflikter, som jo var det område hvor Role Playing er mest effektivt. De forudsigelser, underlagt Expert Opinions, vi tager op i rapporten er indenfor teknologisk udvikling, hvor det ikke synes relevant at tale om parter i en konflikt. Expert Opinions kan være nødvendig når der ikke umiddelbart kan opnås statistisk materiale, men for at blive effektiv nok bør Delphi metoden benyttes (Rowe & Wright, 2003, s. 25). Delphi metoden karakteriseres af fire nødvendige egenskaber (Rowe & Wright, 2003, s. 126): Anonymitet... For at undgå eksperternes indflydelse på hinandens udtalelser, startes med at de individuelt udfærdiger og besvarer spørgeskemaer. Giver desuden mulighed for eksperterne, ved flere forsøg, at ændre mening uden at tabe ansigt. Iterationer... Ved hver iteration kan eksperterne foretage justeringer på deres besvarelse indtil talmaterialet har en passende lav varians. 15

16 9 Teori Tilbagemelding... Ved hver iteration får gruppen oplyst median eller middelværdi for på den måde at undgå én eksperts indflydelse på de andre. Statistik... Median og eller middelværdi samt kvartiler opnås som et brugbart statistisk resultat på det grundlæggende spørgsmål. Man skal dog være opmærksom på at bruge et sted mellem 5 og 20 eksperter samt sørge for at eksperternes viden indenfor området, der skal behandles, er tilstrækkelig stor Judgmental Bootstrapping Metoden er en mulighed for at fjerne fejlkilderne når man benytter Expert Opinions (Armstrong, 2003 s. 172). Øvelsen går imod at udlede en forudsigelsesmodel, via ekspertens viden, med start i et indledende datasæt. Eksperten foretager altså en kvantificeret forudsigelse/antagelse ud fra det indledende talmateriale, på baggrund af hans viden. Talmaterialet skal være i en form med et antal variable så man via regression kan vægte de forskellige variables betydning for resultatet (Armstrong, 2003 s. 173,177). Judgmental Bootstrapping er især effektiv når forudsigelsesproblemet er komplekst, afhængighed mellem indledende data og forudsigelses data kan estimeres troværdigt, eksperter har en gyldig viden om afhængigheden og alternativet vil være at benytte Expert Opinions via en person med begrænset viden (Armstrong, 2003 s. 188). Metoden har i elleve validerings studier vist sig at give bedre resultater end Expert Opinions i de otte, dårligere resultat i én og samme resultat i de sidste to (Armstrong, 2003 s. 189) Analogies Metoden bruges til tidsbaserede serier af data med ensformige mønstre (Duncan, Gorr, & Szczypula, 2003, s. 195). Fx kan ens produkter i forskellige geografiske områder eller produkter indenfor en produktgruppe i samme geografiske område, have ensformig udbredelse over tid. Ved sådanne sammenligninger kan man forudsige lignende produkters udbredelse (Duncan, Gorr, & Szczypula, 2003, s. 197). Denne forudsigelsesmetode er derfor baseret på statistisk materiale, i modsætning til nogle af de andre metoder, og har også statistisk materiale som resultat. 16

17 9 Teori I et forsøg med konflikt situationer blev Analogies metodens nøjagtighed undersøgt. Når eksperterne i forsøget producerede to eller flere tidsserier, på basis af deres viden, opnåedes en nøjagtighed på 60 % (Green & Armstrong, 2004, s. 18) Extrapolation Ligesom med Judgemental Bootstrapping er der indledende datasæt og Expert Opinions involveret. Men forskellen ligger i at Extrapolation metodens indledende datasæt kan være baseret på ekspertens vurderinger eller af deciderede målinger (Armstrong J. S., 2003, s. 217). Derefter udledes modellen for den trend talmaterialet viser. En trend kan vises som en regressionslinie og fortsættes denne linie har man foretaget Extrapolation, altså en fremskrivning af de indledende data. Metoden er meget anvendt fordi den er objektiv, billig, pålidelig og nemt kan automatiseres (Armstrong J. S., 2003, s. 217). Desuden er den mest hensigtsmæssig at bruge i forbindelse med store variationer i data indenfor data fra omgivelserne og ved små variationer i data fra historiske data (Armstrong J. S., 2003, s. 220). Over langt perspektiv og ved kraftigt stigende data kan der dog være behov for dæmpning, som har vist sig at give mere pålidelige resultater. Dæmpning kan på simpel vis bestå i en parameter som løbende nedjusterer værdierne i fremskrivningen (Armstrong J. S., 2003, s. 234) Rule Based Forecasting Metoden er en hjælp til at forøge nøjagtigheden af Extrapolation metoden. Det gøres ved at benytte både Expert Opinions og forudsigelsesekspertise, ment som værende undersøgelser på basis af mindst et halvt århundrede, til at udvikle regler for kombinering af Extrapolationresultater. Man giver tidsserier op til 28 betingelser på de enkelte fremskrivninger. Derpå opnår man en vægtning af dem, som på den måde angiver, hvilken indflydelse de enkelte har på det samlede resultat (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 259). Den helt store begrænsning for brug af denne metode ligger i dens omkostninger. Der skal indsamles store mængder data og der kræves væsentlige mængder computerberegninger (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 275). Resultater har dog vist, ved en fremskrivning på seks 17

18 9 Teori år, at Rule Based Forecasting har haft en fejlprocent på 11,9 %, hvor den typiske metode havde en fejlprocent på 19,0 % (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 272) Expert Systems Alternativt til Judgemental Bootstrapping, der som tidligere nævnt er en modellering af ekspertens arbejdsmetoder, så kan der konstrueres et Expert System, som udarbejdes på baggrund af studier af ekspertens arbejdsmetoder, og på den måde repræsenterer ham (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 286). Systemet tillader umiddelbart samme automatiseringsmuligheder som Judgmental Bootstrapping, men vi antager at Expert Systems vil være nemmere at videreudvikle, med flere eksperters viden. Det anbefales at bruge så mange som fem eksperter og at der også findes gode resultater med tolv (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 289). Ulempen er så dog at nøjagtigheden er lidt ringere end Judgemental Bootstrapping (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 285). Skal Expert Systems testes kan man gøre brug af en Turing test*. Et panel af eksperter stiller andre eksperter og systemet spørgsmål, hvorefter eksperterne skal vurdere hvem af de svarende der er systemet. Gætter de rigtigt er systemet ikke lige så effektivt som eksperterne (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 291) Econometric Forecasting Metoden indebærer et sæt af funktioner der skal vise afhængigheden af forskellige variable. De variable man ønsker vurderinger på. Dernæst skal der indføres nogle parametre som er baseret på statistisk materiale om de aspekter der vil udføre påvirkning på de variable (Hymans, 2008). Der findes mange sammenligninger mellem nøjagtigheden af Extrapolation og Econometric Forecasting, hvor det viser et klart billede af en bedre nøjagtighed for econometric (Allen & Fildes, 2003, s. 344). Desuden viser den også større nøjagtighed overfor Expert Systems (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 292). En stor ulempe er dog at det er en langt dyrere løsning end Expert Systems (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 296). 18

19 9 Teori Gartner Hype Cycle Gartner, som er en virksomhed, der lever af at levere analyser af informationsteknologiens udvikling har udgivet metoden. Den er baseret på en idé om at alle teknologier følger et mønster for hvor synlige de er, afhængigt af tid og/eller udvikling. Ved at placere en teknologi på kurven kan virksomheder på den måde tage en begrundet beslutning om hvornår nye teknologier evt. skal tages i brug. A Hype Cycle is a graphic representation of the maturity, adoption and business application of specific technologies. (Gartner, 2008) Figur 1 Gartner Hype Cycle. Technology trigger:... Gennembruddet for en ny teknologi. Det kan være produktlanceringen og/eller via mediedækning. Peak of inflated Expectations:... Forventningerne til teknologien er blevet meget høje og der forekommer efterhånden mere fiasko end succes med den nye teknologi. Trough of disillusionment:... Den stadig nye teknologi møder ikke de forhøjede forventninger og går af mode. Typisk mistes også omtale i pressen. 19

20 9 Teori Slope of enlightenment:... Selvom omtalen er på sit laveste er der fortsat virksomheder der benytter sig af og får erfaring med teknologien. Plateau of Productivity:... Teknologien lander på et produktionsniveau efter teknologiens potentiale er blevet generelt accepteret. Der udvikles nye generationer af teknologien og får et produktionsniveau alt efter om det er et nicheprodukt eller er bredt anvendeligt. Hvis denne metode er brugbar, vil den med fordel kunne bruges til at forudsige hvor udbredt ny computerteknologi bliver, indenfor en overskuelig årrække Content analysis Content Analysis anvendes ikke kun i forbindelse med fremtidsforskning, men også i mange andre sammenhænge, fx politisk analyse (Wikipedia: Content analysis, 2008). Metoden findes i mange variationer, afhængig af hvem der har brugt den og til hvad. Vi fokuserer på JOHN NAISBITTs opfattelse af metoden, da det er denne forfatter vi har analyseret forudsigelser af. Indledningsvist gengives en kortfattet teknisk beskrivelse af metoden efter Content Analysis in Communication Research (Berelson, 1971). Bogen er oprindeligt skrevet af forfatteren i 1948 og Content Analysis bygger på visse forudsætninger: 1) At det er muligt at udlede antagelser om relationerne mellem kommunikationens hensigt og indhold, samt mellem indhold og effekt. 2) At analytikerens og afsenderens/publikums forståelse af ord og begrebers åbenbare betydning stemmer overens med hinanden. 3) Det er muligt at kvantificere kommunikationens indhold ved hjælp af numeriske kategoriseringer. Content Analysis kan herefter defineres: Content Analysis er en forskningsmetode der tilstræber en objektiv, systematisk og kvantitativ beskrivelse af kommunikationens åbenbare indhold. (Berelson, 1971, s. 18) 20

21 9 Teori Definitionen indeholder 4 væsentlige elementer eller krav: 1) Content Analysis begrænses til en analyse af ordene åbenbare betydning, et krav der kan medføre en vis grad af unøjagtighed. 2) Objektivitet tilstræbes opnået ved et krav om at kategorierne er tilpas præcist defineret således, at en kommunikations indhold fordeles i de samme kategorier uafhængigt af den enkelte analytiker. 3) Systematikken betyder dels, at en kommunikations relevante indhold skal kategoriseres i sin helhed, og dels, at kommunikationens indhold skal have en relevant betydning, dvs. indholdet skal give mening i almen forstand. 4) Kvantificeringen er definitionens sine qua non*: Content Analysis forudsætter oprettelse af en række præcise analytiske kategorier, som bruges til den analytiske kategorisering af kommunikationens indhold. Kategorierne vil typisk kunne tildeles numeriske værdier. (Berelson, 1971, s. 16) Kategorier findes i grupper, fx ord, tema, karaktertræk, emne, mål og/eller relation (Berelson, 1971, s. 135). Analysen består af formulering af hypoteser, der testes ved hjælp af statistiske tests, der bygger på de kvantitative data, der udledes af den kategoriske analyse af de udvalgte kommunikationer. Metoden virker fordi et samfund, ligesom et individ, har en begrænset evne til at fokusere på emner. Dvs. et samfund er optaget af en begrænset mængde af emner og problemstillinger, hvilket afspejles af avisernes indhold. Derfor er det muligt at få et indtryk af, hvilke tendenser der til ethvert givet tidspunkt findes i samfundet (Naisbitt, 1984 s. xxiv). På grundlag af en analyse af disse informationer kan en række trends beskrives, og på grundlag af disse trends kan man konstruere et bud på forskellige udviklingsretninger for samfundet (Naisbitt, 1984 s. xxxxi). 9.2 Videnskabsteori og fremtidsforskning Dette afsnit redegør for teori der skal besvare spørgsmålet om hvorvidt fremtidsforskning kan siges at være videnskabelig. gås forskellige videnskabssyn, men henblik på at placere fremtidsforskningens grad af videnskabelighed i perspektiv. 21

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS F ORBEDRING OG INNOVATION AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS Gruppe 3 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Martin Nybo Nielsen Mads Hald Jørgensen Martin Knudsholt Kenneth Lilja-Nielsen

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere