1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract"

Transkript

1

2 1 Abstract 2

3 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning som disciplin beskæftiger sig med forskellige metoder til prognosedannelse og forudsigelse af den nære fremtid. Dette har ledt til spørgsmålene om i hvilken grad man kan forudsige IT udviklingen, samt hvilke metoder der kan anvendes til dette. Metodernes videnskabelighed spiller en væsentlig rolle i bedømmelsen af deres pålidelighed og bliver derfor nærmere belyst. I denne rapport er tolv metoder til fremtidsforudsigelser beskrevet og analyseret. Ved at undersøge en række forudsigelser, skrevet af forfattere inden for bl.a. datalogi, har projektgruppen forsøgt at kortlægge de teknikker som bl.a. fremtidsforskerne har benyttet. Undersøgelserne viser, at det i et vist omfang er muligt at forudsige udviklingen indenfor ITområdet. Det er svært at sige hvilke metoder der blev anvendt i de tidligste forudsigelser, grundet manglende dokumentation. Moderne analyseinstitutter anvender en kombination af flere forskellige metoder. Det videnskabelige element i metoderne ligger ofte i brugen af statistiske metoder og matematisk modellering. Det viser sig, at forudsigelser om fremkomsten af helt nye teknologier ikke kan forudsiges med nogen høj af præcision, derimod viser det sig, at nye anvendelser af teknologi kan forudsiges med en højere grad af præcision. 1.2 English Key elements of natural science are dependent on technological advances. Therefore, it is an advantage if there is a method for predicting the future. Research regarding the future as a discipline, deals with different methods for forecasting and predicting the foreseable future. This has led to questions about the degree to which one can predict IT development, and what methods can be used for this purpose. Moreover, the scientific degree of the various methods play an important role in assessing the degree of reliability and will therefore be clarified. Throughout this report, twelve methods for future predictions has been described and analyzed. By examining a number of predictions, written by authors in the field of computer science, an attempt to identify the techniques used by future researchers has been performed by the project team. The studies show that it is in fact possible to predict IT development to some degree. It is difficult to say what methods were used for the earliest predictions, due to lack of documentation. Modern survey companies use a combination of several different methods. The scientific element in the methods lies mostly in the use of statistical models. It would appear that predictions concerning the emergence of entirely new technologies can not be predicted with any degree of precision however it would seem that new uses of existing technology can be predicted with a higher degree of precision. 3

4 1 Abstract 4

5 2 Forord 2 Forord Rapporten er skrevet på baggrund af, og til læsere med, en grundlæggende interesse for teknologi og dennes udvikling. Desuden er det en fordel at have kendskab til datalogiske begreber samt grundlæggende statistik. Kilder er angivet i parentes med forfatternavn og derefter dato, og i tilfælde, hvor eksempelvis citater er angivet, vil der desuden være angivet sidenummer. I findes detaljerede informationer om de enkelte kilder, samt hvor de kan findes. Fremmedord, udenlandske ord, titler og citater med bestemt betoning er angivet med kursiv. Ord og begreber, hvortil der er tilknyttet yderligere forklaring, er angivet med stjerne *. Forklaring findes i afsnit 14.1 ORD OG BEGREBSFORKLARING. 5

6 3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Abstract Dansk English Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Semesterbinding Afgrænsning Metode Teori Metoder til forudsigelse af fremtiden Role Playing Intentions Conjoint Analysis Expert Opinions Judgmental Bootstrapping Analogies Extrapolation Rule Based Forecasting Expert Systems Econometric Forecasting Gartner Hype Cycle Content analysis Videnskabsteori og fremtidsforskning Rationalisme (René Descartes) Empirisme (David Hume, John Locke, Bishop Berkley) Posivitisme (August Comté) Falsifikation (Karl Popper) Videnskabelige paradigmer (Thomas Kuhn) Opsummering Redegørelse

7 3 Indholdsfortegnelse 10.1 Historiske forudsigelser Jules Verne Gordon E. Moore (Moore s Lov) Peter Naur Dr. Christopher Riche Evans Forudsigelser om fremtiden Deloitte Touche Tohmatsu John Naisbitt Alvin Toffler Egne forudsigelser Opsummering Diskussion Konklusion Litteraturliste Appendiks Ord og begrebsforklaring Eksempler på forudsigelser med forskellige grader af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en lav grad af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en mellem høj grad af videnskabelighed Eksempel på forudsigelser med en høj grad af videnskabelighed

8 4 Indledning 4 Indledning Forudsigelse er umiddelbart et begreb, der vækker en del uro. Uroen består primært i en idé om utroværdighed og derfor også en forhastet idé om potentialet. In Rome in 357 A.D., Emperor Constantine issued an edict forbidding anyone to consult a soothsayer, a mathmatician, or a forecaster... May curiosity to foretell the future be silenced forever. (Armstrong, 2003 s. 2). Vi er kommet videre siden da og vores projekt beskæftiger sig med forudsigelser fordi det i mange sammenhænge kan vise sig at være en fordel at have en mening om hvad fremtiden bringer. it is more important to be imaginative and insightful than to be one hundred percent right. (Toffler, 1970 s. 7). Alvin Toffler fortsætter med et eksempel om datidens kartografers upræcise landkort. Selvom landkortene ikke var udformet korrekt kunne de verdensomsejlende ikke have udført deres udforskning uden dem. Ligeledes ville der ikke blive konstrueret bedre landkort, hvis ikke de tog af sted (Toffler, 1970 s. 7). En forudsigelse kan derfor bruges til at navigere efter, principielt uden at tage højde for dens troværdighed. Specielt indenfor IT kan der bl.a. være økonomiske og tidsbesparende fordele ved at have idéer om, hvordan teknologi vil udvikle sig i fremtiden. Som et eksempel på dette kan nævnes computersystemet Amanda, der var et større EDB system som arbejdsmarkedstyrelsen bestilte hos softwarevirksomheden CSC. Systemet var langsomt fra start, pga. for ny og uprøvet teknologi, hvilket resulterede i en halvering af produktiviteten hos Arbejdsformidlingen (AF). Systemet blev baseret på IBM s styresystem OS/2. Dette var et dårligt valgt for i dag er det tilfældet at OS/2 bliver fravalgt og Windows bliver valgt som platform i stedet. Det betød at OS/2 s børnesygdomme ikke blev udbedret og at Amanda forblev langsomt. Desuden havde man hos CSC heller ikke forudsagt et skift i hardware og derved bundet sig til én specifik BIOS*. Derfor kunne AF ikke uden videre udskifte sin hardware for at løse hastighedsproblemerne. Kort sagt var de bundet på hænder og fødder, og eneste løsning var at bruge 50 millioner yderligere på at få omprogrammeret Amanda og skifte til Windows (Computerworld, 2002). Hvis blot de havde forudset overgangen fra OS/2 til Windows, eller havde forudset det hensigtsmæssige i at designe systemet platforms og hardwareuafhængigt, kunne problemerne højst sandsynligt have været undgået. Det henleder til nogle spørgsmål indenfor forudsigelser via fremtidsforskning, teknologi og teknologiens udvikling, som vi med dette projekt ønsker besvaret. Disse spørgsmål er samlet i problemformuleringen. 8

9 5 Problemformulering 5 Problemformulering I hvilken grad kan man forudsige den fremtidige teknologiske udvikling indenfor ITområdet? Hvilke metoder bruges til sådanne forudsigelser og i hvilket omfang kan de siges at være videnskabelige? 9

10 6 Semesterbinding 6 Semesterbinding I dette afsnit er det målet at påvise hvordan projektet opfylder den fastsatte semesterbinding for 3. semester på Roskilde Universitetscenter: Semesterbinding på 3. Semester Refleksion over naturvidenskab og naturvidenskabsformidling. Formålet med projektet i tredje semester er, at de studerende gennem arbejdet med et repræsentativt eksempel får erfaring med naturvidenskab som kulturelt og samfundsmæssigt fænomen. (Roskilde Universitetscenter, 2008 s. 40) Dette projekt beskæftiger sig med forudsigelse af den teknologiske udvikling. Teknologiudviklingen har indflydelse på vores kultur og derfor også på vores forståelse af naturvidenskaberne. Ydermere kan væsentlige dele af naturvidenskaberne siges at være teknologibaserede og/eller teknologistyrede. På den måde vil et naturvidenskabeligt fag som i en væsentlig grad er teknologistyret være udsat for betydelig påvirkning af den teknologiske udvikling, mens et teknologibaseret fag som fx datalogi ikke har ændret sig betydeligt siden dets fødsel. Eksempelvis kan fysik nævnes som et teknologistyret fag. Computerteknologien har fx gjort det muligt at beregne større mængder data og simulere komplekse forsøgsmodeller. Derved har ny teknologi styret faget i en retning, der sågar har ændret dets undervisningsmateriale og indhold. IT er et af de teknologiske områder hvis udvikling har haft størst indflydelse på samfundet. Derfor har vi fokuseret vores projekt på en beskæftigelse med den informationsteknologiske udvikling og hvorvidt det er muligt at forudsige denne. Idet samfundet er underlagt den teknologiske udvikling, er det relevant at kunne gøre sig nogle antagelser om fremtidens teknologi. Således kan der findes begrundelse for den retning man bør gå. Med hensyn til at vurdere forudsigelser indenfor udviklingen af IT måtte vi kombinere viden fra to områder. Som det ene var viden om datalogiens metoder nødvendig. For at kunne vurdere forudsigelser måtte vi selvfølgelig have et godt kendskab til ophavsmandens teknologiske udgangspunkt. Her fokuserede vi både på nutiden og den historiske udvikling. Som det andet aspekt undersøgte vi metoder og teknikker indenfor fremtidsforskning, som kunne give os de nødvendige værktøjer til at vurdere forudsigelser i forbindelse med den informationsteknologiske udvikling. Vi vurderede forudsigelser fra forskellige kilder for på den måde at analysere forudsigelser, der som udgangspunkt har forskellige formål. 10

11 7 Afgrænsning 7 Afgrænsning Fremtidsforskning er et bredt felt der benyttes i mange sammenhænge. Som fx produkter, teknologi, økonomi, miljøpåvirkninger, sociale omstændigheder, politik o.s.v. (Armstrong, 2003 s. 2). Vi afgrænser vores projekt ved ikke at beskæftige os med de dele af fremtidsforskningen, som ikke kan bidrage med forståelse indenfor teknologisk udvikling og vurderingen på hvorvidt fremtidsforskning kan siges at være videnskabelig, også hvad teknologi angår. Ydermere afgrænser vi os fra at beskæftige os med de indledende øvelser som fremtidsforskere udøver for at vælge de rigtige metoder (8 METODE), da vi mener at det heller ikke vil bidrage til basvarelse af problemformuleringen. Vi afgrænser os desuden fra at benytte metoderne i forsøg, da det viser sig at være mere omfattende end som så. 11

12 8 Metode 8 Metode Projektet er baseret på et litteraturstudie. Da vi beskæftiger os med IT er det ikke nok at kende værktøjer og metoder fra fremtidsforskning. Derfor fokuserer vi på metoder og viden om IT som vi til dels havde i forvejen og ellers kan sætte os ind i som studerende på området. Vi definerer fremtidsforskning som koncept; hvad det indeholder, hvad formålet er med det, etc. Denne rapport vil primært beskæftige sig med fremtidsforskning baseret på en videnskabelig fremgangsmåde og metodik. Vi vil beskrive og analysere tolv af de forudsigelsesmetoder, vi fandt var de vigtigste, der anvendes indenfor fremtidsforskningen i dag. Vi gennemgår forskellige videnskabsteorier og deres syn på fremtidsforskning, og i hvilken grad, hvis nogen, fremtidsforskning kan betegnes som videnskabelig. Vi analyserer en række forudsigelser fra forskellige kilder, nogle med videnskabelig baggrund og nogle fra science fiction verdenen. Forudsigelserne beskrives og kategoriseres, bl.a. ved at gennemgå historiske forudsigelser retrospektivt og sammenligne med eksisterende forudsigelser om fremtiden. Vi undersøger forudsigelserne i forhold til hvilken metode der er anvendt til at frembringe de enkelte forudsigelser. Der gives en status for hvorvidt forudsigelserne er gået i opfyldelse. Desuden beskriver vi nogle forudsigelser, som vi selv har fremsagt, og gennemgår disse på samme måde. 12

13 9 Teori 9 Teori Dette afsnit omhandler de teorier og metoder, som gør sig gældende indenfor videnskabsteori og fremtidsforskning. Først vil metoderne indenfor fremtidsforskning blive beskrevet. Vi indhenter tolv eksempler fra forskellige kilder for at få et bredt perspektiv i den afsluttende vurdering af fremtidsforsknings grad af videnskabelighed. Vurderingen foretages efter redegørelsen af forskellige synspunkter og holdninger til videnskabelighed som rangerer fra historiske til de nutidigt mere accepterede, dog med erkendelse af at videnskabelighed er til stadig debat. 9.1 Metoder til forudsigelse af fremtiden I dette afsnit præsenterer vi eksempler på metoder til forudsigelse og eller prognoser (eng: forecasts). De stammer primært fra det sociologiske og psykologiske område og Ikke alle er lige relevante for forudsigelser om teknologisk udvikling. Vi tager dem dog med for at vurdere videnskabeligheden og de beskrives dybdegående nok til at opnå basis for denne vurdering. Selvom vi som tidligere nævnt også erkender brugbarheden af evt. upræcise forudsigelser er det tilfældet at litteraturen, vi har beskæftiget os med, typisk vurderer de enkelte metoder i forhold til at give korrekte forudsigelser. Det giver dem også en form for berettigelse, og gør indbyrdes sammenligning mulig Role Playing Denne metode går ud på at forudsige hvilke beslutninger folk, der er engageret i konflikter, træffer. Den er mest effektiv ved konflikter med få parter. Effektiviteten øges ved en så realistisk opstillet situation som muligt, hvilket er nemmest at opnå når kun to parter er i konflikt (Armstrong J. S., 2003, s. 20). Metoden kan afvikles ved at hyre skuespillere som har samme baggrund som konfliktens reelle involverede parter (Armstrong J. S., 2003, s. 17). Skuespillerne læser om konflikten og får evt. præsenteret svarmuligheder, hvilket gør det nemmere at sammentælle resultater, men giver den risiko at man kan overse et muligt svar (Armstrong J. S., 2003, s. 18). Sidst men ikke mindst kan der med fordel foretages mange forsøg så man, på baggrund af svarmuligheder, kan angive en procent værdi for en forudsigelses plausibilitet (Armstrong J. S., 2003, s. 19). 13

14 9 Teori Metodens force består i at alle mellemregninger er med. Det vil sige at vær gang én af parterne i konflikten kommer med en udtalelse, kan den anden part komme med en modreaktion. Alle reaktioner er mellemregninger som andre forudsigelsesmetoder ikke kan beskæftige sig med (Armstrong J. S., 2003, s. 16). I en større undersøgelse, der skulle sammenligne metoder nåede Role Playing op på 56 % nøjagtighed (Armstrong J. S., 2003, s. 25) Intentions I alle henseender hvor mennesker er indblandet kan det være relevant at kende til disse menneskers intentioner. Så denne metode er et forsøg på at måle folks planer, mål og forventninger om fremtiden (Morwitz, 2003, s. 33). Der er mange måder at opmåle intentioner på som fx via, kvantitativ empiri, et spørgeskema (Morwitz, 2003, s. 35). Derpå fås et talmateriale som resultat der kan analyseres statistisk med de forbehold, der nu er indenfor statistiske analyser. Især hvis spørgeskemaet er udformet så respondenter fx svarer på en tidsangivelse for et fremtidigt køb. Der er dog visse problemer med spørgeskemaundersøgelser og dermed også denne metode. Det er ikke sikkert de valgte respondenter repræsenterer den befolkningsgruppe man vil måle. Folk vil være mere tilbøjelige til, i et spørgeskema, at vælge eller fravælge socialt accepterede eller ikke accepterede situationer end de faktisk ville have gjort og sidst men ikke mindst så viser forsøg at undersøgelserne som sådan, faktisk kan påvirke respondenternes fremtidige handlinger (Morwitz, 2003, s. 48). Så altså ikke en særligt præcis forudsigelsesmetode, men interessant nok meget brugt. Et sted mellem 70 % og 90% af kunderne hos markedsanalysevirksomheder benytter sig regelmæssigt af data om intentioner af køb (Morwitz, 2003, s. 33). Sandsynligvis målt i USA Conjoint Analysis Denne metode er, ligesom Intentions, baseret på emperi via meningsmåling (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 147). Men i stedet for at undersøge et potentielt køb, så er formålet at undersøge hvor meget en kunde vil betale ekstra for forskellige eventuelle nye attributter (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 148). Ved få beregninger kan man på produktsiden få et overblik 14

15 9 Teori over hvilke produktforbedringer der kan betale sig og på kundesiden få et indtryk af hvilke kunde grupperinger der har interesse forbdringerne (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 150). Conjoint analysis er så også underlagt de samme problemer som Intentions og er også meget brugt (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 154). Den har dog opnået op til 63 % nøjagtighed i forsøg (Wittink & Bergstuen, 2003, s. 155) Expert Opinions Denne metode omhandler eksperters egne meninger (Franses, McAleer, & Rianne, 2008, s. 16). Fordelen ved denne metode ligger i at en ekspert på et givent område, må have et bredere kendskab og derfor et bedre grundlag for en korrekt forudsigelse. Dog kan der være stor risiko for ensidighed, da forudsigelsen trods hans viden bygger på et skøn (Harvey, 2003, s. 59). I tidligere omtalte forsøg (i afsnit ROLE PLAYING) fik Expert Opinions 16 % nøjagtighed, som jo er væsentligt mindre end Role Playing metoden (Armstrong J. S., 2003, s. 25). Det skal dog ses i lyset af at forsøgene var indenfor konflikter, som jo var det område hvor Role Playing er mest effektivt. De forudsigelser, underlagt Expert Opinions, vi tager op i rapporten er indenfor teknologisk udvikling, hvor det ikke synes relevant at tale om parter i en konflikt. Expert Opinions kan være nødvendig når der ikke umiddelbart kan opnås statistisk materiale, men for at blive effektiv nok bør Delphi metoden benyttes (Rowe & Wright, 2003, s. 25). Delphi metoden karakteriseres af fire nødvendige egenskaber (Rowe & Wright, 2003, s. 126): Anonymitet... For at undgå eksperternes indflydelse på hinandens udtalelser, startes med at de individuelt udfærdiger og besvarer spørgeskemaer. Giver desuden mulighed for eksperterne, ved flere forsøg, at ændre mening uden at tabe ansigt. Iterationer... Ved hver iteration kan eksperterne foretage justeringer på deres besvarelse indtil talmaterialet har en passende lav varians. 15

16 9 Teori Tilbagemelding... Ved hver iteration får gruppen oplyst median eller middelværdi for på den måde at undgå én eksperts indflydelse på de andre. Statistik... Median og eller middelværdi samt kvartiler opnås som et brugbart statistisk resultat på det grundlæggende spørgsmål. Man skal dog være opmærksom på at bruge et sted mellem 5 og 20 eksperter samt sørge for at eksperternes viden indenfor området, der skal behandles, er tilstrækkelig stor Judgmental Bootstrapping Metoden er en mulighed for at fjerne fejlkilderne når man benytter Expert Opinions (Armstrong, 2003 s. 172). Øvelsen går imod at udlede en forudsigelsesmodel, via ekspertens viden, med start i et indledende datasæt. Eksperten foretager altså en kvantificeret forudsigelse/antagelse ud fra det indledende talmateriale, på baggrund af hans viden. Talmaterialet skal være i en form med et antal variable så man via regression kan vægte de forskellige variables betydning for resultatet (Armstrong, 2003 s. 173,177). Judgmental Bootstrapping er især effektiv når forudsigelsesproblemet er komplekst, afhængighed mellem indledende data og forudsigelses data kan estimeres troværdigt, eksperter har en gyldig viden om afhængigheden og alternativet vil være at benytte Expert Opinions via en person med begrænset viden (Armstrong, 2003 s. 188). Metoden har i elleve validerings studier vist sig at give bedre resultater end Expert Opinions i de otte, dårligere resultat i én og samme resultat i de sidste to (Armstrong, 2003 s. 189) Analogies Metoden bruges til tidsbaserede serier af data med ensformige mønstre (Duncan, Gorr, & Szczypula, 2003, s. 195). Fx kan ens produkter i forskellige geografiske områder eller produkter indenfor en produktgruppe i samme geografiske område, have ensformig udbredelse over tid. Ved sådanne sammenligninger kan man forudsige lignende produkters udbredelse (Duncan, Gorr, & Szczypula, 2003, s. 197). Denne forudsigelsesmetode er derfor baseret på statistisk materiale, i modsætning til nogle af de andre metoder, og har også statistisk materiale som resultat. 16

17 9 Teori I et forsøg med konflikt situationer blev Analogies metodens nøjagtighed undersøgt. Når eksperterne i forsøget producerede to eller flere tidsserier, på basis af deres viden, opnåedes en nøjagtighed på 60 % (Green & Armstrong, 2004, s. 18) Extrapolation Ligesom med Judgemental Bootstrapping er der indledende datasæt og Expert Opinions involveret. Men forskellen ligger i at Extrapolation metodens indledende datasæt kan være baseret på ekspertens vurderinger eller af deciderede målinger (Armstrong J. S., 2003, s. 217). Derefter udledes modellen for den trend talmaterialet viser. En trend kan vises som en regressionslinie og fortsættes denne linie har man foretaget Extrapolation, altså en fremskrivning af de indledende data. Metoden er meget anvendt fordi den er objektiv, billig, pålidelig og nemt kan automatiseres (Armstrong J. S., 2003, s. 217). Desuden er den mest hensigtsmæssig at bruge i forbindelse med store variationer i data indenfor data fra omgivelserne og ved små variationer i data fra historiske data (Armstrong J. S., 2003, s. 220). Over langt perspektiv og ved kraftigt stigende data kan der dog være behov for dæmpning, som har vist sig at give mere pålidelige resultater. Dæmpning kan på simpel vis bestå i en parameter som løbende nedjusterer værdierne i fremskrivningen (Armstrong J. S., 2003, s. 234) Rule Based Forecasting Metoden er en hjælp til at forøge nøjagtigheden af Extrapolation metoden. Det gøres ved at benytte både Expert Opinions og forudsigelsesekspertise, ment som værende undersøgelser på basis af mindst et halvt århundrede, til at udvikle regler for kombinering af Extrapolationresultater. Man giver tidsserier op til 28 betingelser på de enkelte fremskrivninger. Derpå opnår man en vægtning af dem, som på den måde angiver, hvilken indflydelse de enkelte har på det samlede resultat (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 259). Den helt store begrænsning for brug af denne metode ligger i dens omkostninger. Der skal indsamles store mængder data og der kræves væsentlige mængder computerberegninger (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 275). Resultater har dog vist, ved en fremskrivning på seks 17

18 9 Teori år, at Rule Based Forecasting har haft en fejlprocent på 11,9 %, hvor den typiske metode havde en fejlprocent på 19,0 % (Armstrong, Adya, & Collopy, 2003, s. 272) Expert Systems Alternativt til Judgemental Bootstrapping, der som tidligere nævnt er en modellering af ekspertens arbejdsmetoder, så kan der konstrueres et Expert System, som udarbejdes på baggrund af studier af ekspertens arbejdsmetoder, og på den måde repræsenterer ham (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 286). Systemet tillader umiddelbart samme automatiseringsmuligheder som Judgmental Bootstrapping, men vi antager at Expert Systems vil være nemmere at videreudvikle, med flere eksperters viden. Det anbefales at bruge så mange som fem eksperter og at der også findes gode resultater med tolv (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 289). Ulempen er så dog at nøjagtigheden er lidt ringere end Judgemental Bootstrapping (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 285). Skal Expert Systems testes kan man gøre brug af en Turing test*. Et panel af eksperter stiller andre eksperter og systemet spørgsmål, hvorefter eksperterne skal vurdere hvem af de svarende der er systemet. Gætter de rigtigt er systemet ikke lige så effektivt som eksperterne (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 291) Econometric Forecasting Metoden indebærer et sæt af funktioner der skal vise afhængigheden af forskellige variable. De variable man ønsker vurderinger på. Dernæst skal der indføres nogle parametre som er baseret på statistisk materiale om de aspekter der vil udføre påvirkning på de variable (Hymans, 2008). Der findes mange sammenligninger mellem nøjagtigheden af Extrapolation og Econometric Forecasting, hvor det viser et klart billede af en bedre nøjagtighed for econometric (Allen & Fildes, 2003, s. 344). Desuden viser den også større nøjagtighed overfor Expert Systems (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 292). En stor ulempe er dog at det er en langt dyrere løsning end Expert Systems (Collopy, Adya, & Armstrong, 2003, s. 296). 18

19 9 Teori Gartner Hype Cycle Gartner, som er en virksomhed, der lever af at levere analyser af informationsteknologiens udvikling har udgivet metoden. Den er baseret på en idé om at alle teknologier følger et mønster for hvor synlige de er, afhængigt af tid og/eller udvikling. Ved at placere en teknologi på kurven kan virksomheder på den måde tage en begrundet beslutning om hvornår nye teknologier evt. skal tages i brug. A Hype Cycle is a graphic representation of the maturity, adoption and business application of specific technologies. (Gartner, 2008) Figur 1 Gartner Hype Cycle. Technology trigger:... Gennembruddet for en ny teknologi. Det kan være produktlanceringen og/eller via mediedækning. Peak of inflated Expectations:... Forventningerne til teknologien er blevet meget høje og der forekommer efterhånden mere fiasko end succes med den nye teknologi. Trough of disillusionment:... Den stadig nye teknologi møder ikke de forhøjede forventninger og går af mode. Typisk mistes også omtale i pressen. 19

20 9 Teori Slope of enlightenment:... Selvom omtalen er på sit laveste er der fortsat virksomheder der benytter sig af og får erfaring med teknologien. Plateau of Productivity:... Teknologien lander på et produktionsniveau efter teknologiens potentiale er blevet generelt accepteret. Der udvikles nye generationer af teknologien og får et produktionsniveau alt efter om det er et nicheprodukt eller er bredt anvendeligt. Hvis denne metode er brugbar, vil den med fordel kunne bruges til at forudsige hvor udbredt ny computerteknologi bliver, indenfor en overskuelig årrække Content analysis Content Analysis anvendes ikke kun i forbindelse med fremtidsforskning, men også i mange andre sammenhænge, fx politisk analyse (Wikipedia: Content analysis, 2008). Metoden findes i mange variationer, afhængig af hvem der har brugt den og til hvad. Vi fokuserer på JOHN NAISBITTs opfattelse af metoden, da det er denne forfatter vi har analyseret forudsigelser af. Indledningsvist gengives en kortfattet teknisk beskrivelse af metoden efter Content Analysis in Communication Research (Berelson, 1971). Bogen er oprindeligt skrevet af forfatteren i 1948 og Content Analysis bygger på visse forudsætninger: 1) At det er muligt at udlede antagelser om relationerne mellem kommunikationens hensigt og indhold, samt mellem indhold og effekt. 2) At analytikerens og afsenderens/publikums forståelse af ord og begrebers åbenbare betydning stemmer overens med hinanden. 3) Det er muligt at kvantificere kommunikationens indhold ved hjælp af numeriske kategoriseringer. Content Analysis kan herefter defineres: Content Analysis er en forskningsmetode der tilstræber en objektiv, systematisk og kvantitativ beskrivelse af kommunikationens åbenbare indhold. (Berelson, 1971, s. 18) 20

21 9 Teori Definitionen indeholder 4 væsentlige elementer eller krav: 1) Content Analysis begrænses til en analyse af ordene åbenbare betydning, et krav der kan medføre en vis grad af unøjagtighed. 2) Objektivitet tilstræbes opnået ved et krav om at kategorierne er tilpas præcist defineret således, at en kommunikations indhold fordeles i de samme kategorier uafhængigt af den enkelte analytiker. 3) Systematikken betyder dels, at en kommunikations relevante indhold skal kategoriseres i sin helhed, og dels, at kommunikationens indhold skal have en relevant betydning, dvs. indholdet skal give mening i almen forstand. 4) Kvantificeringen er definitionens sine qua non*: Content Analysis forudsætter oprettelse af en række præcise analytiske kategorier, som bruges til den analytiske kategorisering af kommunikationens indhold. Kategorierne vil typisk kunne tildeles numeriske værdier. (Berelson, 1971, s. 16) Kategorier findes i grupper, fx ord, tema, karaktertræk, emne, mål og/eller relation (Berelson, 1971, s. 135). Analysen består af formulering af hypoteser, der testes ved hjælp af statistiske tests, der bygger på de kvantitative data, der udledes af den kategoriske analyse af de udvalgte kommunikationer. Metoden virker fordi et samfund, ligesom et individ, har en begrænset evne til at fokusere på emner. Dvs. et samfund er optaget af en begrænset mængde af emner og problemstillinger, hvilket afspejles af avisernes indhold. Derfor er det muligt at få et indtryk af, hvilke tendenser der til ethvert givet tidspunkt findes i samfundet (Naisbitt, 1984 s. xxiv). På grundlag af en analyse af disse informationer kan en række trends beskrives, og på grundlag af disse trends kan man konstruere et bud på forskellige udviklingsretninger for samfundet (Naisbitt, 1984 s. xxxxi). 9.2 Videnskabsteori og fremtidsforskning Dette afsnit redegør for teori der skal besvare spørgsmålet om hvorvidt fremtidsforskning kan siges at være videnskabelig. gås forskellige videnskabssyn, men henblik på at placere fremtidsforskningens grad af videnskabelighed i perspektiv. 21

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kendsgerningerne taler for sig selv

Kendsgerningerne taler for sig selv Kendsgerningerne taler for sig selv Af cand.scient. Kristian Bánkuti Østergaard Creationisten og evolutionisten kan betragte den samme abe, men mens creationisten ser det som et argument for skabelse,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere